DE VLAG OP DE MAAN £sso PTTwinst van 52 miljoen gulden BEATRIX EREBURGERES VAN BROOKLYN VPRO is gereed met zijn winterplannen .sproetje MMÊBmmmwi&MemtmctMi- er&f.. de meisjes Peacock gg verder ging "Woensdag 16 september 1956 Radio "Voorstel regering bij NTS gunstig ontvangen Het TV-theater presenteert volgende week: Vervolg op plan van VPJRO voor nationale omroep Vanavond Radio AVRO gaf op één vraag tweemaal een antwoord EXTRA MOTOR Televisie Geen verhoging van tarieven in vooruitzicht Chefarine„4 door GEKALD BULLEïT hel Vertrek"1 om tien minuten later nog paf van bewondering terug ERGENS ïn hei stof van de maan schijnt een rode vlag met sikkel en hamer te liggen. Vanouds betekent, het planten" van een vlag' op niemandsland de inbezitneming' daarvan: maar de Russen heb- ben reeds te kennen gegeven dat /.ii de ntaan niet voor zich opeisen. Hun vlag op de maan is enkel een leken, clal zij verder kunnen «nieten dan anderen, want die hebben her nog mm it tot. de. maan kunnen brengen. Het is geen kleinigheid, en eigenlijk moest iedereen applanrlis- ►eren zoals voor iemand bij een schiettent die letterlijk altijd raakt. Nu. in Rusland wordt hard genoeg geapplaudisseerd, althans volgens de daghladen. Buiten Rusland is de geestdrift niet zn grimt. Daar overweegt men, dat "Wie een vlag ver kan schieten, het ook iets anders kan doen. Er zijn Amerikanen, en niet do eersten de besten, die liet vlagverbaal bluf noemen. Wij weten niet of het bluf is. maar hluf of geen bluf, een gebaar van vriendschap is het niet. Vlak voor Mikoian kwam. ging een t.g. spoetnik om He aarde zweven, cu dat was ook geen teken van verstand- houding'. De Russische machthebbers, zijn bereid óm te praten, maar de Amerikanen moeten heel goed weten, dat zij geen katjes zijn om zonder handschoenen aan te pakken. Zij vertegenwoordigen een grote natie en lij kunnen verder schieten. Het schot «p de maan heeft lot 'doel gehad, de verhoudingen even te doen uitkomen. Het is geen fraaie methode, en mensen die de zacht aardigheid meer beminnen dan de keiharde werkelijkheid, zullen er mis- achien door zijn geschokt. Wij vinden het feit niet zr> ongunstig. Amerikanen «n met-Amerikanen zijn thans gewaarschuwd.. De neiging-, de dingen mooier te zien dan ze zijn en de kansen op 'belangrijke resultaten hoger te schatten dan verstandig is. zal er zonder twijfel door zijn verminderd. Mis. *chien ligt een vlag op de maan. maar de aardse benen staan er steviger door op de grond. NU- was de behoefte, N'ikita Clirnesjtsjew uitbundig te ontvangen in de V.S, al sterk getemperd door de aanwezigheid van velen, die op de enn - of andere manier iets tegen de mannen uit het Kremlin hebben.De Polen in Amerika en de uitwijkelingen \an de Rand staten hoeven in New Vork en Chicago van hun hart geen moordkuil te j maken, zoals hun landslieden in Europa gedoemd zijn te doen. De A me- rikane» zijn zich wel bewust, te doen tf; hebben met een tamelijk grimmigs j tegenstander, en overigens één 'van niet gering formaat. Zijn jovialiteit is j geladen mei sarcasme, en zijn ongeremde energie gaat. steeds gepaard aan j uiterste waakzaamheid. Een vriend van Amerika is hij niet. maar hij kent j de kracht van het land. en hij respecteert het om zijn hoge levensstandaard j en vervaarlijke industriële ontwikkeling. Chroesjtsjev is één van die mensen, die bun doeleinden nooit uit liet; oog verliezen en geen moment twijfel koestn-n aan hftn opvattingen. Het is- niet. onmogelijk, dat hij bereid is in hel breid, dat hij zich in de loop der jaren van Amerika heeft gevormd, euige correcties op onderdelen aan te brengen; maar er is.geen reden voor de hoop. dat hij als een man van veranderd inzicht naar het Kremlin zal terugkeren. De Russische communistische staatslieden zijn conservatief in hun denken in machts verhoudingen: in dit opzicht zijn zij inderdaad de 19e eeuw nooit geheel ontwassen. Grenzen, staten, nationaliteiten, het zijn voor ben nog vaste begrippen: waarbij alleen hun ideologie de dingen anders doet schijnen dan voorheen. Amerika kan voor hen leerzaam zijn, maar vermag niets te veranderen aan hun wereldbeeld. Wie vindt, dat dit wereldbeeld niet mer past in de huidige tijd, moet er rekening mee houden, dat een groot deel van de mensheid huiten slaat is, er een ander, op na te houden. En hij moet er tevens aan denken, dat bet denken van de één nooit los kan staan van de opvattingen van de andér, ook al zouden die opvattingen achter lopen bij de tijd. EISENHOWER heeft Europa- bezocht.eti-schijnt een redelijke mate van overeenstemming te hebben bereikt met de leidende politieke figuren. ïh de grote Westelijke landen. Dit is heel gelukkig, maar het. verandert niets aan het feit dat. wanneer uit ren oogpunt, van macht Chroesjtsjew Amerika beschouwt als het enige land. waarmee de Sow jet-Unie in feite rekening heeft te houden, dit juist is. Alleen Amerika is in staal, óók een vlag naar de maan te schieten. De Europeanen, die zeggen, dat er wel andere en veel belangrijker dingen zijn. hebben natuurlijk volkomen gelijk, doch zij schieten daar- weinig mee op. zolang Chroesjlsjew en zijn medestanders niet bereid zijn, I dat in. te zien. En Chroesjtsjew en zijn medestanders zullen stellig del komende tijd niet van gedachten veranderen. i Zo krijgt het bezoek van Chroesjtsjew aan de V.S. 'eri eerlang van; Eisenhower aan Rusland, alleen maar. officieel niet hc+ karakter van een topconferentie. De grote Europese landen zijn niet gebonden aan de af-j spraken, die de politieke leider? van Amerika en He Sow jet-Unie maken. maar dat is een zuiver juridische kwestie: want hun jot is er zeer nauw 1 mee verhonden. Eu de Europeanen kunnen zich alleen maar gelukkig prijzen, dat Amerika een goede bondgenoot js. die in de kring der eslelijke landen de democratische zeden niet zal'verloochenen. t® f)E V.P.R.O., omroepvereniging met slechts ce'n tiende gedeelte ren de zendtijd waarover de grote vier beschikken, ia er een, aldus de voor zitter dr. J. A. de Koning tijdens de persconferentie over de winterplan- tien, mef- twee gezichten. Enerzijds teil men 's een sy het kleine algemene omroep onder werpen cGit algemeen, nationaal belang aan de orde stelten; daarnaast éergen uiteraard zaken die in eigen, L-ryzinnig protestantse kring leven zendtijd. Zo is het en zo blijft het. In af- wachting van de zendtijd verruiming 311 gevolge van de nieuwe omroep wet vallen daardoor geen verbazing wekkende veranderingen of ver schuivingen te verwachten. De V.P.R.O. hoopt ook het volgend, 'jaar weer enkele hoorspelen uit te zenden. Eeri daarvan zal zijn .,Ee» bruid in de morgen"' van Hugo Claus. In de geest van de actie ..Een Ion voor Triest" zal in november weer ecu geldinzameling worden gehou den voor de microfoon van de VPRO, Het geld zal worden be stemd voor vluchtelingen in Ma- rokko. In het bijzónder tot jonge gezinnen zal zich een serie radio-uitzendin gen richten die deze winter wordt begonnen. De VPRO voelt ernstig het ontbre ken van een enquête naar kijk- en luister ge woon ten. Een bescheiden poging om althans iets wijzer te worden, zal zijn de enquête binnen eigen kring naar de luisteraarsme- ning. over de vrijdagavondse ru briek „Zorg om de mens". j Binnen de kring van VPRO, NCRV, IKOR en'het-Convent der Kerken leeft behoefte aan coördinatie -en wellicht beperking van het aantal kerkdiensten op zondag. Hoewel het overleg hierover nog slechts een informeel karakter heeft, hoopt-de VPRO dat hieruit op den zending van drie stukken: van Heinrich Boll und sagte kein einziges Wort" in een Nederlandse bewerking door Jef v. d. Heijden; Noel Coward's „Brief Encounter" en van de Brit Ted Willis „Strictly for the sparrows" dat'hct „nozem- probleem" in de handeling betrekt. Met het karakter' dat cle VPRO-TV 1 amusementsprogramma's tot dus- verre hebben gehad,, is deze om- roep zelf niet voldaan. Er wordt gewerkt aan verbetering hiervan en de VPRO hoopt en vertrouwt hierin te slagen. DE beslissing van de regering t.a.v, de televisie: a. uitbreiding: van de zendtijd per I januari I960 van 15 tot IS uur per j week; j b- plannen tot geleidelijke uitbreiding van de zendtijd tot 3« uur per week per l januari 1963 en e. verhoeina van het kijkgeld van f 30,— via 36,— tot 40,— per jaar geeft in TV-kringen aanleiding tot rié volgende commentaren; j HET bestuur van de NTS ver- heugt zich erover dat thans ein- f del ijk ecu beleid op langere termijn 1 mogelijk is. Tegen het perspectief dat'mi is geopend valt weg de be- (Onder voorbehoud van wijzi gingen). ZONDAG KRO-programma. De laatste Tele-dubbel en hierop aanslui tend een concert door het Am sterdamse Ku hst maand orkest. Om tien uur „Sport in beeld". MAANDAG 's Middags KRO-jeugdprogram- ma. 's Avonds geen uitzending. DINSDAG Toon Hermans laat gedeelten zien van zijn film „Moutarde van Sonansee". De hoofdfilm van de ze avond is „De blanke sheik" van Fellini, een parodistisch pro- dukt. Om half elf in Eurovisie een groot Brits amusementsprogram ma. WOENSDAG 's Middags NCRV-jeugdpro gram ma. 's Avonds de AVRO met „Sportpanoram'a", een causerie door* mr, Hiltermann, een liedjes programma „Septemberïong" en lot slot een documentaire over Joop Geesink's poppcnfilmbedrijf „Dolly wood'*. DONDERDAG De NCRV voert op het TV-to» neelstuk „Het dagboek van Amy" door James Barrie. een luchtig en vriendelijk Brits spel. VRIJDAG Na het NTS-j our naai week overzicht weer een Nat King Cole-show met als gast Tony Bennett en een doe urnen taire over de techniek van" het bergbe klimmen. ZATERDAG *s Middags Ei "-"'As ie uit Enge land. Een sp am ma met o.m. opnamen /.wemwed strijd Engeland- ."M-iiodand. 's Avonds de VPRO met een telerecording van het jazz-en- semble van Sammy Price. Simon van Collem's „Oude Draaidoos", een amusementsprogramma „Mu ziek op het dak", komende van het dak van bet Groothandelsge bouw in R'dam en ten slotte een optreden van Jimmy Allbright. Om half elf een Eurovisie-uit zending uit Venetië met het op treden van het New York Phil harmonic Orchestra o.Lv. Leo nard Bernstein,' i DE reacties die de VPRO heeft ontvangen op het door deze om roep in januari gepubliceerde plan voor een nationale omroep zijn er aanleiding voor geweest dit plan nader uit te werken De initiatiefnemers hebben in een Poging de discussie hierover uit het uitsluitend theoretische vlak te ha len. een gedetailleerd wcekschema uitgewerkt voor de beide Hilver- sumse zenders. Nadat het intern beraad hierover zal zijn afgesloten zal deze uitwer king openbaar worden gemaakt waarschijnlijk nog dit jaar opdat ook anderen, naar gehoopt wordt, in constructieve zin aan de discussie erover kunnen deelnemen. tholieken aan het beraad hebben deelgenomen. tijd per 1 januari 1960 wellicht min der is dan waarop men had gehoopt. Het is immers niet uitgesloten dat ei' TeleVISl€f i v- m de loop van 1960 nog enkele - I zenduren bijkomen. De schets van het VPRO-TV- pro- I Met de noodzakelijk gebleken ver- gramma voor het seizoen '59—'60 hoging van het kijkgeld kan de NTS baseerde zich op inwilliging van akkoord gaan. De televisie moet nu het verzoek van. de omroepen aan 'eenmaal ruimere financiële middelen de regering tot uitbreiding van de j hebben. wekelijkse zendtijd tut 20 uur. Nu i heer Siebe v. d. Zee het er slechts.JB rijn geward» (AVRO; noemde de uitbreiding (Advertentie i.M.J Verrijk uw gezin met een JUNKER RUH gasfornuis zullen wellicht enkele wijzigingen moeten worden aangebracht. Te beginnen op vrijdag 16 oktober 2al maandelijks een informatief programma worden uitgezonden. Hierin 2ijn o.m. opgenomen zes „portretten" van. hedendaagse staatslieden, zoals: Adenauer, de Gaulle en Nehroe. Na afsluiting van de2e reeks wil de VPRO een serie presenteren over het leven in landen als Turkije, Iran, India, Pakistan', Japan e.a. Documentaire programma's op me disch gebied, geredigeerd door dokter A. C. van Swol, zullen ook in de toekomst worden uitgezon den. De AVRO zowel als de KRO gaan zich eveneens met deze ma terie bezig houden. En met deze omroepen zal hierbij worden sa mengewerkt. Zo b.v. wanneer op 16 oktober samen met de KRO een documentaire wordt gewijd aan de behandeling van het 'geestelijk ge stoorde kind. De toneelplannen omvatten de uit- van de zendtijd per 1 januari aan staande ..een tikje teleurstellend" maar juichte het toe dat het nu mo gelijk is plannen op langere termijn te maken. Gemiddeld zal de zendtijd in de komende jaren dus met vier uren stijgen. Hij verbond hieraan de hoop dat- de toekomstige uitbreidingen van zendtijd niet meer van kracht zullen worden per 1 januari (midden in het winterseizoen) doch bij voorkeur aan j het begin van het seizoen. P IJDENS de AVRO perscon leren- tie die eergisteren in Hilversum werd gehouden luidde een der vra gen of in de toekomst rekening ge houden mocht worden met een her- vatting van de discussie-program- ma's onder voorzitterschap van dr. Korten horst die de AVRO destijds 1 op gezette tijden uitzond, ■j Antwoord van programmaleider de heer De Wolf: „Onze ervaring is dat deze programma's elke ievendig- heid misten; De deelnemers weiger den eenvoudig om de degens te krui- sen. Met als gevolg dat het een saaie vertoning werd. Daarom, stop er i mee." Gisteravond tussen 8.00 en 9.00 uur nadat de AVRO een herhaling had uitgezonden van de Troonrede was er ondanks deze opmerking een dis- j cussie-uitzending waarvoor de AVRO naast de voorzitter, de heer Ad. van i Leeuwen, had uitgenodigd de heren I Diemer i'AR). Van Leeuwen (VVD) en Den Uyl (PvdA). I Het was alsof zij programmaleider De Wolf er nu maar meteen van'vil- i den overtuigen dat ook Nederlandse 1 politici elkaar wel degelijk in de po- litieke haren willen vliegen. Dank zij.hun felheid' droegen zij i een boeiend programma bij. - WASHINGTON. De Amen- kaanse regering heeft meegedeeld dat de industriële produktie in de j Verenigde Staten de vorigemaand j met drie procent is gedaald als ge- j volg van de staking in de staalindus- trie. In verstrekte cijfers is de eerste volle maand van de staalstaking, die op 15 juli inging, begrepen. (Advertentie IJd.) ERNSTIGE MtiZIEK 8.00—8,55 NCRV. Concert door het Om roeporkest o.l.v. Cor d* Groot, wer ken van TsJaifcowskl en de diricent 10.15—10-45 VARA. Het strijkorkest Benedetto Marcello met werken van Gabrleli. Viva Id t en datfAbaeo. FOLKLORE - 9.35—IC.05 VARA. Volksliedje» door El ten Hayes. LICHTE MUZIEK. 6.29—6,51) VARA. Latijnse muziek •door Ger van Leeuwen'? ensemble Tempo Latino met zang door het trio Thom Ketting. HOORSPELEN 8.30—9,35 VARA. „Dr Droom' door J'aoJo Levi, geregisseerd door Jaa C. J Hubert. GESPROKEN WOORD 8.05—8.15 VARA. Commentaar van oud-minister Uofstra op dr miljoe- nen-nota. 8.55—9.10 NCRV. Progcamroa-l'ider i van deze omroep, G. H. Hoek over „Eisert stijl" bij. cultuur en ontspan ning". 10.45—11.00 VARA. Causerie door dr. C. van Rijsinge. REPORTAGE 10.00—10.15 NCRV. Reportage van Al fred van Sprang uit Nieuw Guinea. diversen 9.15—10.00 NCRV. Zevende en laat. ste uitzending van de muzikale wed strijd ,,'t Rad van 't Avonduur". NA het Journaal en weer «Verricht (8.00) een uitzending van de KRO. Het programma omvat; 8.30 Een documentaire t.g.v, het gou den Jubileum van de Kath. Arb, Be weging. 8.40 Nieuws en commentaar van 3. W. Hofstra over het Nederlandse to neelleven. 8.55 „Mnsic-box" een licht muzikaal progr. met o.m. de Selvera's en The Platters. 9.13 In beeld en geluid een portret van de tenor Jacques Urlus, die 24 jaar geleden overleed. 9.30 Een documentaire over het Eindhovense Lahre-huis voor daklozen. DEN HAAG. De netto-winst van de PTT bedraagt over 1959 ruim 52 miljoen gulden. Er wordt in de töêtichtine op de begroting van de PTT echter raet geen woord gerept over tariefsverlagingen. Vijf tien miljoen gulden zal in het nieu we begrotingsjaar worden oprcdo- men als uitkering aan het Rijk. ruim 37 miljoen is bestemd voor het vernieuwingsfonds. De exploitatie lasten en -baten zuilen in I960 stij gen onder invloed van toeneming van het verkeer. Er is by de bepaling van het to tale bedryfso\rerschot geen rekening gehouden met het effect van even tuele loonmaatregelen in de toe komst. Op de nieuwe begroting staat een bedrag van ruim 190 miljard geno teerd voor investeringen. Voor twee dienstonderdelen, van de PTT wordt in I960 een nadelig saldo verwacht. Dat is voor de draadomroep en voor de telegrafie respectievelijk 5.5 mil joen en 2.2 miljoen gulden. De pos terijen de telefonie en de postche que en giro-dienst geven .een voor delig saldo. Volgens de toelichting op de be groting var. de PTT is er sprake van' een toeneming van het aantal telefoongesprekken. Het telegraaf- verkcer, neemt echter ónder invloed I van de toeneming van het telex- j verkeer af. In het jaar 1960 zal aan de behoefte aan gebouwen voor de voltooiing van de automatisering van de binnenlandse telefoondienst grotendeels zijn voldaan. WOLFSBURG, De Volkswagen- fabrieken in West-Duitsland- zullen een bedrag van ongeveer vyf mil- Ljard mark investeren-in uitbreiding der produktiecapaciteit. De maatschappij deelde mede, dat deze uitbreiding noodzakelijk is ge- i worden door het feit dat in alle 10f> landen, waarheen de Volkswagens, j worden geëxporteerd, nog steeds een levertijd van verscheidene maanden in acht moet worden genomen. j Advertentie l.M.) 4 beroemde geneesmiddelen In 1 tablet doen wonderen! Bij pijn, griep of „landerig" ge voel zorgt een enkel tablet dat U mef plezierUw werk kunt doen! Lflr»bl i0.iaVe«rdUI<ei*iin»*cr«iCil<if<rtMul>U)-S4 PLASTI^WÊ CHI&UttlEVjgjÉJBEVVAAZ ME HES je OAAR Al EEN6 HUtëABt* Mgr'N DOKTE* OV-EZjgifzOU 2E66EN OA\ NE5,CABOL,NEE i DAN üA Ik MAfcP ■ONZINHONDERDEN MENSEN HEBBEN 'N NIEUWE NEUS GEkPEöEN. - WEET JE VERWACHT 'N k6NN/S..,CWAl?iEB iOtSAN. LA7ÊN WE EENS MEI" HEM PRATEN H'J IS CHlRURO WEO>... Ik TEl/FEPEN MöerzuN Mer DE NEUe DIE MCE OER NATUUfi '1 M'J 6EÓEVEN HEErTi ANGELA DAT KA N NIET MEER WÖNr IK HOOR ,2'N WA6EN Al BUITEN i -,*» pk flut B «cweer zeker Oflrpureert/sevoM- JrtflflKEVÖlS! V0N DE MflIKtfóli JPRoajf f 'DEM.ÏEóT f-HOE komt mm IfÖPBJA,.MAAR MAó MUM VRIENDJE) rail;bakerzL hier vflor een IJDJC? fST^wimldi^MÏnüïl. voelt zich a'.lerbehal- niet hun heljkopter iljn verongelukt en dat er Gtitlcv de gevangenis heelt intedraaid voor erej vp nn ziin -ertsk Hii begrijpt, dat de mocilijkhe- wrakstukken, van het vliegtuig n.in gevonden. \Vie mtsdaari. die hij niet begaan >?-r ^nor hecinncp want hii kent Bar- wret. Z'.jn die kerelf dood cn wie dood is. kan onmiddehijk door dr mand. .Het spel ts Ui., ho?a. d.r^t dtór SffSr^nmaïi een lpo«r tc'-k n ici, moor zeper-. Maar tochEn .wanner Manuel" zegt B».W kom mee. dan mag j« oSkrn herfl Fvrn is hu oncMucht. wanneer het dan oP zekere dag Barbosa voer zun neus r.ou eens me: de cel kennis maiccr.. bericht bekend wordf, da'. Barbosa er. Robctlo cn hem or.imddeJ.jjk beschuldigt dat hy John NEW YORK. Prinses Beatrix is ereburgeres van Brooklyn geworden. De burgemeester van Brooklyn, dat naar het Nederlandse Brcukelcn is genoemd, bood de prinses gistermor gen de perkamenten rol van het ere burgerschap aan en een vlag van Brooklyn.' waarop stond; Eendracht maakt macht. 1 Eerder op de dag bezocht de prin ses het Museum voor primitieve kunst in New York. Ze was daar de gast van de gouverneur van New York, Nelson Rockefeller. In het j museum wordt een tentoonstelling gehouden van kunstvoorwerpen uit het gebied rond het Sentanimeer in 1 Nederlands Nieuw Guinea. I In Brooklyn zette prinses Beatrix i haar naam in een Nederlandse Bij bel uit 1738, die een Nederlandse ko- lonisi destijds naar Brooklyn had i meegenomen. Daarna volgde de plechtigheid, waarbij haar het «re- burgerschap werd aangeboden. j Voor de rest van de dag was er geen officieel programma opgesteld. In de avond bezocht de prinses op i Broadway een voorstelling van „The i Marriage-Go-Round". Vandaag brengt ze een bezoek aan het g®~ i bouw van de Vei'eenigde Naties. - „Daar heb Ik al lang aan gedacht, ominee. daar kunt u van verzekerd zijn." zei mevrouw Peacock. „Sara trouwens ook.' We hadden het *T gisteren nog over. Slaapt mijn klem- zoon, Julia? Ga eens even kijKen, als }e zo goed wilt zijn." „Misschien gaat mevrouw Pardew even mee?" hvpe ionce vt nu we tl verlieten 50 Hij was een gewetensvol predikant, niet zeer geïnspireerd maar ook weinig pretentieus. Het weinig je ijdelheid dat hij bezat werd ruim schoots goedgemaakt door een onge veinsde goedhartigheid. Hij was lang. goed gebouwd, niet onknap en steeds geneigd tot glimlachen, dat laatste wellicht als voorproefje van de oneindige goedheid. Daar hij wist dat hij een zeer- matig ontwikkeld gevoel voor humor had, lachte hij bijzonder veel. namelijk elke keer dat maar even vi.- mogelijkheid be stond dat er een grapje was gemaakt. Deze middag echter, nu zowel Sara als Catherine afwezig was, kon hij het kalmpjes aandoen met zijn lach lust: glimlachjes zouden voldoende zijn. Van mevrouw Peacock noch de lieve Julia vielen, snaakse grappen te duchten. Hij was misschien wel een beetje blij dat de jongste zusjes afwezig waren. Zij alleen want het geheim was trouw-bewaard ge bleven waren immers op de hoog te van zijn aanzoeken aan Sara. nu een anderhalf jaar geleden. Het is waar, zéker kon hij daar niet van zijn. maar het was een geruststellend idee en hij was beroepshalve een meester in het geloven van dingen, waarin het aangenaam is te geloven. Ziin blikken gleden voortdurend naar zijn aardige jonge vrouwtje, vaag en zoet als een bleke pastel tekening. Ook mevrouw Peacock en Julia gaven hun ogen goed de kost. Zü waren blij dat hij het zo goed getroffen had; het was duide lijk dat Lctitia hem aanbad. ..Ik hoop oprecht," zet meneer Pardew, „dat mevrouw Linton spoe dig weer geheel opgeknapt zal zijn." Op dit punt gerustgesteld, vervolg de hij: ,.En wanneer mag mij de eer te beurt vallen onze kleine vriend te dopen?" Als Sara erbij was geweest, r.ou zij Pardew plagerig gevraagd 'hebben of dat dopen nu werkelijk noodzake lijk was. en zo ja, waarom. En daar op zou dan. als zij haar zin had gekregen, een verhandeling zijn ge volgd over het doopsel en. over het geen in het hiernamaals met baby's gebeurt die ongedoopt sterven. Me neer Pardew zou het als zijn plicht hebben gezien uiteen te. zetten dat. hoe hoogmoedig en onjuist het ook mocht zijn de Genade Gods aan menselijke begrenzingen, te binden (zoals soms gebeurde!) en het god delijk Woord op al te stroeve wijze te interpreteren, het niettemin ver standig en raadzaam was. en zonder twijfel onze eerste Christenplicht, géén risico's te nemen. Waarom de Duivel een kans tc geven en de He mel voor 'n keuze te plaatsen? Sa- ra's kind zij diende dit wel te beseffen mocht dan nog zo lief tallig en onschuldig zijn, het was zo als wij allen beladen met de erf zonde, de schuld van Adams zonde val; en slechts door hem eerbiedig voor de Troon van de Hemelse Ge nade te leiden, zoals in het sacra ment van de doop geschiedde, kon zijn uiteindelijke redding verzekerd worden. Was hij gedwongen geweest in deze geest een redevoering at te steken in mevrouw Peacocks salon, dan zou meneer Pardew, het dient billijkheidshalve gezegd, zich rond uit opgelaten hebben gevoeld. Afge zien van zijn zwarte geklede jas en hoge boord, was hij om zo te zien meer een type voor het cricket veld dan voor de preekstoel. Toch zou hij nooit voor zijn plicht zijn terug geschrikt en het was rnaar gelukkig dat hem een dei'jtelijke pijnlijke be proeving bespaard bleef. Van Julia en mevrouw Peacock had hij geen beproeving te duchten. „Sara vraagt of u haar wilt excu seren, meneer Pardew. Ze heeft nogal een onrustige nacht gehad." 't- ..Lieve help: Wat spijt my fdal. Niet dat het mij verwondert!! Neen, geenszins! Een wilde, stormachtige nacht. Men kan het zelfs geweldda dig noemen. Wij hebben het ook ge mérkt, mijn vrouw en ik. Om u de waarheid te zeggen," zei hij vertrou welijk, „wij hebben een kaars aan gestoken en wat gepraat, zó geraas makend was het. Nietwaar. Letitia. Deze intieme toespeling bracht een blos op mevrouw Pardews wangen. „Wij hebben aan de zeelieden ge dacht." fluisterde ze. „Inderdaad, zeer juist. Zij die in nood zijn op de woeste baren, zoals het gezang zegt. Eeuwige Vader, u weel wel. Wij zullen het zondag z-'n- gen. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente er zich geheel aan zal overgeven." „Een uitermate toepasselijk ge zang." merkte mevrouw Peacock minzaam op. „en zeer wijs gekozen. Na beleefd gebogen te hebben, zei meneer Pardew: „Ik hoop dat u het met mij eens bent, mevrouw Peacock, dat het zui gen van de geliefde gemeente sterk is vooruitgegaan de laatste tijd. Men dient het niet alleen aan het koor over te laten. Éen ieder heeft hier zijn plicht en taak." Hij glimlachte enigszins verontschuldigend, en. keer de haastig naar het vroeger aange sneden thema terug. „Ja. een y/ncie nacht. Maar ik geloof dat wij ons nog gelukkig mogen prijzen. Onze broeders in het zuiden hebben, naar het schijnt, met nog veel zwaarder weer te kampen. Nog geen week ge leden heeft Londen die zware storm over zich gekregen. Daken were.en van de huizen gerukt, schoorstenen en tuinmuren stortten in." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1