Klare wijn van de Gaulle NTS kondigt een ANP monopolie af 1 I ïïoc het de meisjes Peacockf verder ging Kamerlid: het te weef? HtLE-Jêmmr J1 f^f^^raEP 8&w—i r7«wBKnMVflLT^flKENH££f!L^ Beliao's naakte waarheid INVENTUN^^ fotograferen in tv-studio's Voorzitter van K.N.L.C. heeft ernstig bezwaar Nieuwe T V-klok Twee kleuters verdronken E. A. Schüttenbelm voorzitter NTS Vanavond 5 Bij aanvaring: visser verdronken door GERALD BULLETT Spelmoment uit Jiet TV-toneel- stuk ,.De opgeschreven man van de Ier Brendan Behan. Op de nehicrpronrf i.I.n.r. Ton van Duin hoven en Herbert Joeks en op de voorgrond Cór ran Rijn en Frits van Di,jk. OF VOLGENDE PAG. WSPAN'S MOPF MOM GAUW. OlillAN HUI&. MAAl MI6 MET jgSPnlifl ANGÉLA, ZE HEEFrvOT^M SLAANDE RUZIE k| KL---?™1 MET 6VL1 1'"' ,®B |AI?M SCHAAR ZE ÏSM l&EWOON BEZETENafli IvttN die Neu^jir^rar BEL ME MA/JCPPALG Jfi JE IN CONTACT -4fl MOET 0f?eNöEN MET M PiE PLASTISCHE ^g/gB chhpucg, v—^gsv9K' liV./I/ThEEM d a i0yer haar 0 mrEENS KWAVJK i S fMAAR DE JOUWE IS> htt ELK GEVAL OM TE J| STELEN EN IK MOET EERVJK TOE&EVEN i PAT JE HAAR EROjM i (=t tfar 7 it jgfl pgTGRAAG, P» DANK JE ^wel! en jor ziens LflT£# OPMOtifON 'O fN flflRDi6 ZÊö,iPROETje,DRoeöoor Jventjejkhoop JOMötrjE £CHT ÊËfH V/ftN /O AT Z'JN VfiOCR Dé MASKÉtfi NIÊD MEfDE ÖVcR-, THANS'eindelijk treeft generaal de Gaulle over Algerië klare wijn ^geschonken. Hij heeft zeer lang daarmee gewacht.. Wat hij tot dus ver had verklaard was orakeltaal waar men alle kanten mee uit kon.. Maar eenmaal moest het hoge woord er toch uit; het woord, dal het gebaar van de scheiding der geesten in zich draagt, al is de vast beradenheid en daarmee ook hel verschil van.opinie het laatsle jaar locb wel weer aanmerkelijk verzwakt. Het was duidelijk, dat de Gaulie niet de toverstaf bezat, die velen bij hem aanwezig hadder» verondersteld. Dit 'was één van'de redenen, waarom de president nu spreken moest: want als hij geen t oversla! had. dan mocht men toch in elk geva! artnnemen, dat hïi beschikte oyer een verstandige idee. JLén andere reden was, dal de ontwikkeling yan.de internal innate toe. stand het dringend nodig mankte, dat Frankrijk, zich jegens de bondgeno ten-aangaande zijn doeleinden in Algerië niet meer in nevelen hulde. In- zouderheid Eisenhower. Europa bezoekend aan de vooravond van.de komst van ChroesjHjew in de V.S.. moest wetenwat hij aan Frankrijk had. Daarom valt aan Ie nemen, dat de Amerikaanse president al veertien dagert op de hoogte was van wat de Caullc zou mededelen. En tenslolle was daar de noodzaak, iels te doen, opdat het komende AJgerië-debat in de Algemene Vergadering der V.N. voor Frankrijk qiét al te slecht afliep. De Gaulle heeft nu de lijn van het beleid bepaald: Het belangrijkste punt van zijn rede was de erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de Algerijnen. Hiermee heeft de Franse president een stap gezet op een weg. waar geen terug mogelijk is. Aan de uiloefening Van dit zelfhesrbikkings- 'recht is-het intussen, nog niet toe. Wat dit betreft heeft de Gaulle de nodige slagen oro.de arm gehouden. Maar de erkenning van liet principe is niettemin een belangrijk ding. Hier ligt ook bet grote onderscheid tussen het beleid, zoals hij het nu heeft aangekondigd, en dat van de vroegere regeringen, die nooit zover hebben durven gaan. INTUSSEN is de toestand nog allesbehalve eenvoudig. Want dit heeft de oplossing van de Gaulle met plannen van 'vorige regeringen ge meen, dat van alle hervormingen en nieuwigheden niets komt, zolang de strijd 'dmirL Algerië moet, zoals dat eufemistisch heet. eerst ge pacificeerd zijn. De weerstand van de rebellen moet gebroken worden, ofwel zij dienen de strijd te slaken. De Gaulle heeft niet uitdrukkelijk gé- »zegd. dat bij niet met het Bevrijdingsfront wil «preken over een staking van de strijd. Hij heeft slechts verklaard, dat hij niet zal onderhandelen over de toekomst van het land. Het is een subtiel onderscheid, en het is de vraag of het Bevïijdmgsfrom erg geneigd is. het le zien. De marge, die "de. Gaulle wenst tussen het moment van het staken van de strijd en dat van een volksstemming, n.l. vier jaar. is rijkelijk lang in een tijd waarin geduld" zo'n zeldzame eigenschap is. Het Bevrrjdnigsfront kan er alles achter zoekenook de verwachting, dat van de vrede misbruik zat.worden gemaakt om het volk de vrije keuze te ontnemen. In de eis van eenzijdige pacificatie en vier jaar vrede ligt het zwakke punt van de voor gestelde regeling. De kans, dat het Bevrijdingsfront hier niet voor voelt en wil voortgaan mét te pogen, de Fransen door onafgebroken strijd zijn éigen condities af te dwingen, lijkt dan ook niet gering. Men moet er zich hierbij rekenschap van geven, dat bij de koloniale volkeren thans sterk de mening heerst, dat de tijd voor hen werkt. De grote veranderingen,-die zich baanbreken, kunnen door een tijdelijke terugslag niet worden tegengehouden. In een oorlogstoestand wint het fanatisme het ook dikwijls van de redelijkheid; en onder de Algerijnse leiders zijn er niet .wéinigen die liever tegen alle klippen op .volhouden dan in-een toe stand van vrede de verzetswil te zien verdwijnen. Z-ELFBESCHIKbvi.NGSK'ÊCHT betekent vrije keuze. De Gaulle heeft drie mogelijkheden genoemd; al volledige zelfstandigheid vati hei land (met dan noodzakelijke maatregelen ten opzichte van de fran se bevolking en de Sa ha ra-petrol èum), b) volledige integratie van bet land in de Franse republiek en c) een unie met Frankrijk, waarhij hét land in staatkundig opzicht eert federale opbouw moet krijgen. 'Er Ts^weinig''onderscheidingsvermogen voor nodig om uit de rede te lezen, dat de Ca ui Ie aan de-laatste oplossing verre de voorkeur geeft. Nfeuw is ze niet. Dé federale opbouw, zozeer in strijd met wat. het - moede r- Jajid te zien geeft, beeft vooral tot doel een aantal in meerderheid Franse küslkantons in het leven te roepen, maar houdt ook rekening met variaties in dé bevolkingssamenstelling elders. Algerië is etnologisch bij lange na ,niet een eenheid, ■V" Intussen hééft de Gaulle, in feite1 het risico aanvaard dat wat volgen»! hem. dé beste opiossirtgis;' bij dé meerderheid der. Algerijnse bevolking geen genade vindt, Wanneer*er in Frankrijk verzet rijst, dan zal het vooral zijn tegen deze mogelijkheid; maar ook voor de integratie zullen nog wel atemmeh opgaan. Bij de Gaulle- beritst de epornie taak, zowel de Alge rijnen als de éigen Franse medeburgers geestelijk te prepareren voor. zijn ideeën. Want men hoeft er geen ogenblik aan le twijfelen, dat. hij het zelfbeschikkingsrecht slechts ziet als een middel niet om Algerië te ver liezen maar om het te behouden.. En dit. juist moet bet Bevrijd ingsfront. huiverig maken, omdat, dit niet strijdt voor een twijfelachtig zelfbeschik kingsrecht, maar voor algehele zelfstandigheid. Vrijdag 18 september' 1959 T}E opgeschreven man" is op- H gehangen. Van de twee ge vangenen die er een weddenschap op hadden afgesloten of het wel of niet zou uitdraaien "op gratie in de laatste uren, heeft de optimist het verloren. Maar het bord spek ont gaat de overwinnaar. Want de ver liezer is op een melkdieet gesteld- Hij, Dunlavin (Jan Lemaire sr.) i barst uit hi een onbedaarlijke lach bui. Dit was het slot van Brendan Behan's „De opgeschreven man"; het eerste stuk van deze Ierse schrij ver dat in Nederland werd opge voerd en dat omdat die première, een TV-uitzending was meteen is r uitgedragen naar evenveel duizend- -■ f (Advertentie LM.i j verrijdbare- tallen als er tientallen gaan :n cc» schouw bu vgza a 1 Twee toneelstukken heeft deze nog jonge Ier ie er. midden dertiger; tot nu toe geschreven. Het andere. ..De gijzelaar", aldus de ver la er G. K. van 't Rcve in zijn inleiding zal in de loop van november in to- neelpromicre gaan bij ric Nederland se Komedie. I N deze slotscène keerde voor het A laatst er. in zijn afschuwelijkste vorm terug wat dc vertaler aanduid de ais dc gronemmn van dit stuk: „Behan valt niemand aan. Hij ont maskert,". Hij valt de gevangenen niet aan om bun naijver en hun onderlinge wreedheid waarin voor kameraad schap haast geen plaats is. En ook de bewakers on hun beurt gevangenen valt hij niet zwaar om de achterdocht waarmee ze elkaar beloeren en de loze belof ten aan collega's waarmee ze „be langrijkheid1' én! „dankbaarheid" hopen-te oogsten. - Hij ontmaskert,' legt motieven bloot en laat de conclusies aan de kijker' over. Het leek ons, dat regisseur Ton Lensink en spelers Behan's stuk een goede vertolking gaven. Beter en, rolvaster naarmate de handeling vorderde. Samen leverden dc spelers j het schouwspel op van een bijna Breughelüaanse stoet. BEN HAAG Het Tweede Kamer lid. mevr. G. van Someren-Doumer (VVD), heeft de staatssecretaris van O., K. en tv. gevraagd of hij heeft kennis genomen van liet besluit van NTS en dc omroepverenigingen om allee» fotografen van het ANP toe te laten in dé gebouwen van de NTS on de omroepverenigingen. ïs hier dan geen sprake van veronachtza ming van de publieke voorlichting en van een feitelijke belemmering van de uitoefening van de taak van de pers, zo vraagt ze. Mevr. Van Someren wijst op het bestaande gebruik, dat in dc Bus- sumse studio's een fotografen-half uurtje gold en zo vraagt de staats secretaris nu ot deze niet van mening is dat die regeling gehandhaafd moet blijven. Tenslotte wordt de staats secretaris gevraagd of hij slappe» wil doen om te bereiken dat bij NTS en omroepverenigingen een soepcier regeling van het werk der persfoto grafen tot stand komt en dat de mo nopolistische regeling ten aanzien van het alleenrecht tot fotograferen voor het ANP vernietigd wordt. elektrische £7 heteluchtkachel - A dvertetitie 1.M-) Kies zélf Uw prijsklasse - BRILmiJ -Kruiskade 73 (trijlUMiERE-THftUa); Nieuw garanliebeleid (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. De voorzitter van het Koninklijk Nederlandse Land bouw Comité, ir. C. S. Knottnerus, heeft ernstige bezwaren tegen het voornemen van de minister van Landbouw en Visserü de hoogte van de garantieprijzen los le maken van de kostprijzen. De minister--.is van. mening 7.0 is uit de begroting van zijn minis terie gebleken. - dat 'op de eigen verantwoordelijkheid van de boer meer de nadruk'moét vallen. ,,Wan- neer--.de minister, zich precies reali seert wat hij bedoelt.zei ir. Knott nerus gisteren op een. persconferen tie van het K.N.L.C., ..dan is het bepaald een belediging vari de boe renstand." De voorzitter van het K.N.L.C.'. is van mening, dat lagere garantie prijzen onvoorwaardelijk zuilen lei den tot een hogere p2;oduktie. Dc boer zal trachten door "harder en langer werken zijn inkomen, dat hij 'voor zijn levensonderhoud nodig heeft, op peil te houden. De stijging i van dc kostprijzen, die moet de vol- I ledige aandacht hebben. Wat nu het voornemen is, zal de positie van de boerenstand aantasten, aldus ir. Knottnerus. Ij N zijn. inleiding verontschuldigde j dé vertaIer zich min of meer voor j de ruwe taal die de kijkers op de j lcoop toe zouden moeten nemen. Het lijkt ons dat weinigen zich daardoor gekwetst gevoeld zullen j hebben. Te minder omdat deze taai] en do rauwe on soms wrede humor j niet was ..als een pleisterlaag die het j publiek moest choqueren, maar een 1 wezenlijk-onderdeel uitmaakten van j het spel. i Een „heerlijk avondje" was het; kijken'gisteren niet, maar de TV! zou tekort schieten -als hij dit soort stukken uit de weg ging. Daarom} verdienen de AVRO en Ton Lensink, die dit hebben aangedurfd, onze er,- 1 kentelijkheid, W. Jnrt. UITGAANDE van de journalis tieke Stelregel, dat één lezer die de pen of! dé "telefoon grijpt, dat doet mede namens tientallen- die wel de zelfde neiging hebben maar. daar door traagheid'van reactie niet toe komen, in deze. kolom nogmaals het antwoord óp deze vraag; „In de laatste minuten: voor acht uur kreeg ik een andere" NTS-klok ie zien dan anders. Waarom was - dat? - Deze klok-met-franje was een proefneming van de NTS.' Al enige tijd overwoogmen deze verandering en Wat u gisteravond te zien kreeg was 't resultaat van denk- en teken werk in eigen dienst. Men wil 'dit ontwerp, enige tijd aanzien. Rn.als de proef bevalt dan - zal deze' omlijste., klók de bé kende nuchtere wijzerplaat definitief vervangen. (Van onze correspondent) HENGELO. Gistermiddag zijn twee buurmeisjes, de driejarige Hennie Vrugteman en de vierjarige- Marijke Poeisvoort van de Vickcr- hoekweg. waarschijnlijk bij het spe len in het Twente-Rijnkanaal bij de Oelterbrug geraakt en verdronken. DEN HAAG. De heer E. A. St'hüUenUclm is benoemd tot voor zitter van rïe Nederlandse Televisie stichting. Zijn benoeming gaat 1 no vember in. Op het ogenblik is de heer Schüt- tenheim hoofd van de afdeling jeugd- vorming en volksontwikkeling en van de afdeling sociaal pedagogisch onderwijs van het ministerie van O., K. en "W1. Voordat hij op het ministerie werkzaam werd was de heer Schutten helm directeur wan het Nationaal hoofdkwartier van de katholieke -jeugdbeweging. Van de zijde van de NTS ver nemen we dat de heer Schüttenhelm in televisïezaken een outsider is, In liet verleden heeft hij wel zijdelings contact gehad met het medium. I „llet bestuur van de Stichting NTS en de omroepvsreni- gingen hebben niet ingang van 1 oktober 1959 aan het ANP het alleenrecht verleend voor het maken, van foto'.s „voor de pers in alle gebouwen en op alle terreinent toe behorend aan de NTS en de Omroep Dit is de aanhef van een circulaire die dezer dagen _is uitgegaan van dc directie van het ANP aan de directies en hoofdredacties van de Neder landse dagbladen. De-argumentatie van de NTS en de Omroep voor dit besluit is; „dat steeds meer persfotografen in de gebouwen van de NTS en de Omroep jn- en uitliepen en een storende invloed hadden nj» de werkzaamheden van. de artiesten." Radio ERNSTIGE MUZIEK S.IS3.45 KRO. Daijièie Dechenne, piano, en -lean Deer ons, cello, spel on tie sonate in A gr. opus 69 van Beet hoven. 11.1»13.00 VAKA. Een liederen recital van öc sopraan EUy Articling met pianobegeleiding van Felix de Nobel. JAZZ 7.1IV-7.30 VARA. Mlchicl de Rnylrr's Radio Jazz-cHifi. 11.15—12.00 KRO. Jazzru briek van Guus Jansen jr. cn Ton Kooi. LICHTE MUZIEK 6.20—«.50 VARA. Concert door de Jon ge Flierefluiters O.I.V. Joluii) Jong met zang van Peter dc Boord er, GESPROKEN WOORD 6.15—6.20 VARA. Nota. "bene, Vlaamse notities door Karei-Jonckheere. 7.20JO HOv; ,Xi; Uitzending voor de VVD. Een toespraak door prof. Oud. DIVERSEN - 8.30—8.35 VPRO. Prof. Donkersloot geeft een beschouwing over de Vlaam se dichter Henvig Housen. Hierna draagt Mare, Leemans enkele gedich ten van lienseil voor. 9.Ö010.25 VARA. In vrijdagavond retour deze keer een bezoek aan het Gelderse st3dje Buren. 9.4510.45 KRO. „Kijk 'ns om", een programma gewijd aan het 50-jarig bestaan van de Katholieke Arbeiders beweging.. Telecis- NA het weekoverzicht van het NTS- journaal (8.00) ren trterpcording van de Westberlijnse TV. In dit twee uur durende amusementsprogram ma, getiteld ..Berliner I.uft", wordt een siiow gegeven door oo medewerkenden. Aanvang 8.30 uur. sering, is niemand gediend. Zowel de organisatie van foto journalisten. als dc Federatie van Nederlandse Journalisten hebben be reids geprotesteerd tegen de ver lening van een monopolie aan het ANP. Beiden dringen aan op in trekking van het genomen besluit. ECHTER, al dekken de argumen-, ten de beslissing van de NTS niet; het besluit ligt er, De werke lijke gronden moeten we elders zoeken. Mot het onafhankelijke periodiek ..TV, weekblad voor televisiekijkers" verkeren de omroepverenigingen op voet van oorlog. Zij zien in de ac tiviteit van „TV" een aantasting van hpn monopolie. Medewerkers van de omroepen is op straffe van ontslag verboden „TV" nieuws te verschaf fen o£ daar bijdragen aan te leveren. Persfotografen, die „TV" studio- invloed te vermijden beperkten 1 platen leveren, worden in de ban deze de toegang van de fotogra- gedaan. - Ln ondanks deze maatregelen blijft het blad bestaan, ziet het kans om tóch nieuws over de program ma's en uit de studio's ie vergaren en foto's af te drukken; de laatste tijd vrijwel niet meer uit de Neder landse studio's, maar wel andere, die als -remplaganten min of meer aan het doei beantwoorden, De maatregel dié 1 oktober van kracht moet worden, maakt deel uit van de strategie van de omroepen om „TV" het voortbestaan onmoge lijk te maken. Deze strijd van olifant tegen mug levert een weinig verheffend schouwspel op. Te minder nu met onwaarachtige argumenten buiten- differentieerde pers. Met een een- staanders in het conflict worden be- heidsprodukt, gevolg-van monopoli- trokken. In deze zin staan twee dingen, die in hun algemeenheid onjuist zijn. 1. Het is niet waar dat „steeds meer" persfotografen de studio's fre quenteren. Naeen stormachtige belangstelling in de eerste jaren is hun aantal sederti lang niet groter dan drie tot vier.. 2. Het is niet waar dat zij „een sto rende invloed hadden op de werkzaamheden." Dit om de eenvoudiger eden. dat zij 1.tijden? de werkzaamheden" geen toegang hadden tot de stu dio's. Om in een studio te mogen foto graferen moeten zij een bewijs van toegang aanvragen hetzij bij de NTS of bij de betreffende ona- roepsectie. De voorwaarden waar onder de fotografen mogen bin nenkomen hebben deze dus zelf in de hand. En om storende fen tot de lunchpauze of na vol tooiing van de repetitie of uit zending. Dat er bij dit systeem van toe gangsbewijzen geen sprake kan zijn van „in en uitlopen" zal dui delijk zijn. Bovendien zou om zo iets lc verhinderen slechts nodig zijn de instructie van het eigen NTS-personeei t« herzien. DE beslissing van NTS en omroep verenigingen is in dagbïadkrin- gen met ontsteltenis en verbazing ontvangen. De vrijheid van nieuws vergaring ook in beeld is één van de grondslagen van een vrije en JC HcBf l:£N PflflR AARDIGE flfllHKNO- PlNCOPUNTtN ONT O KT, DPRO £fJ£.IK BREN6 DflT J0N6£MÊ EVEN THUIS... IK. ^WIL EEN5 MET ZIJN VADER PSaFEN. HERPT "In dc Bei-gsche Maas 1 tegenover Heusden is gisteren een i roeiboot aangevaren door oen mo- torschip. In de roeiboot zat dé 45- i jarige chauffeur M» van den E. uit Helmond te vissen. Hij raakte te water en is verdronken.. FRANKFORT. In Frankfort is officieel bekend gemaakt, dat. de aandelen van de Koninklijke Petro- ieummaatschappij op de effecten- i beurs in Frankfort zullen worden j verhandeld. -. Uj„. nel avondmaal hebben gebruikt. San-, i-zijn vrouw Betty, zijn zuster Elly .en haar man, K- T0Stfn;U,aT f?» -1 dïrrVaariaIbBvirdcrtig jaarop de „Abel Tas- Jim Wilson. De. Wilsons hebben bovendien nog breedte, vaart.de >awi Abè1 Tiasn - man" die voor kort eigendom was van dc heer hun zoontje Ronnie op deze tocht meegenomen, rend van een kruistocht rond de ^fnde ro eieejiaar van een kolenmijn en- een klei- Jini is ingenieur in de chemische fabriek van zijn 'i. lm overleden schoonvader. Maar de stemming in de n.ucn: aan oe ö-rispane m«i«rhiw r.™-lnHon m aan boord i kajuit is niet al te best... schipper. Sanders, ss alleen .aan- dék:want de half jaar geleden echter dverigt opvarenden zitten nog in tie kajuit, vaar i hevmeten zich nu a»n erfgename»; lxed,Con»«y. J Hoe triest, hoe vreselijk, dacht de aanstaande moeder. Niettemin, het bleef 'al met al maar een nijlpaard, J het was niet iets om over te huilen Ier. evenmin kon het haar schokker. in haar overtuiging dat achter alles j wat gebeurde uiteindelijk een zin- i voile en vooral goede bedoeling stak. J De ontploffing in een kolenmijn in (Wales daarentegen, waarbij mensen- j levens vielen te betreuren, was 1 moeilijker met deze filosofie in over- eenstemming te brengen en daarom niet iets om zich in te verdiepen.' J Vlug sloeg ze de pagina om op zoek I naar - prettiger koppen. „Heb jij wel eens van een Jury- of {Matrons gehoord, Robert? Nee na- I tuur lijk. Wat ben jij toch een arm (onwetend jongetje!" t „Ik ben altijd bereid iets van je [te leren, lieveling. Vooral alshet j mijn eigen vak betreft;" f „Luister hier dan maar eens. Ik 1 zat het jc voorlezen.. Een zelden f voorkomend toneeltje staat er, speel- (de zich gisteren af op het Lon- J dense gerechtshot. Er ontstond grote I opschudding in de rechtszaal toen de t beklaagde, zékere Christina Edmund beschuldigd van moord, de onvoor ziene verklaring aflegde een kind te verwachten. Het publiek was nau- f welijks van zijn verbazing bekomen (inen reeds het bevel gegeven.werd: I.Xaat de officier onmiddellijk een i jury 'oi mctTo«s - benoemen!" Aldus (schrijft de wet sedert overoude tij- J den vonr, staat er. Daar! Wist je I dat? Ach, natuurlijk wist je het. Nee val me nu niet in de rede, het lis nog. niet uit." Zela's verder: „Gehoorgevcncl aan het bevel trok een aantal deurwaarders er op uit en slaagde er in binnen twintig mi nuten een tiental welgestelde en fat soenlijk geklede vrouwen buit te maken dat „buit maken" vind ik prachtig, jij niet? Hoe zouden ze dat hebben gedaan? Met een lasso, denk je? Enfin, ze werden dan in elk geval buitgemaakt, de zieiepoten en naar de jucy-bank geleid. Mevrouw Adelaide "Whitlaw. de voorzitster, werd. afzonderlijk de eed afgenomen, de rest gezamenlijk. Wat gek! Ik wou dat. ik er bij was geweest. Het werd aldus geregeld dat ze de verdachte in de spreekka mer van de officier konden onder- oorkeur niet met zijn vrouw over spreekt. Het liefst zou ik zien dat je niet voor dergelijke dingen interesseerde." „Wat is dat voor onzin." riep Catherine uit, terwijl ze een kleur van woede kreeg, „als dergelijke dingen nota bene in de krant staan? Zij is een vrouw, of niet soms? Nou en dat ben ik ook." „Nee, Kitty. Dat is een halve waarheid. Er zijn goede vrouwen, die wij liefhebben en hoogachten, en er zijn... andere vrouwen. Er is een hemelsbreed verschil tussen de ze twee categorieën. Jij weet dat evengoed als ik." Catherine ziedde. Ze stond op punt te vragen of misschien Olive Staple- ton een van die „andere vrouwen" was Olive Stapleton, met wie Ro bert voor 2ijn huwelijk een liaison had gehad, 'en met wie zij, Cathe rine, een felle strijd om het bezit van Robert had gevoerd. Maar boe boos zij ook was, zij was verstandig genoeg die opmerking in te slikken. Mannen haatten logica. Geen en kele echtgenoot, hoe toegewijd hij zoeken. Zij trokken zich terug en de ook mocht zijn, kon het verdragen verdachte werd uit de rechtszaal in een twist het onderspit te moeten geleid... D# rest," zei Catherine, aanmerkelijk nuchterder toon. delven. En wat nog belangrijker v Robert té honen met zijn verleden veel minder leuk. Nadat de zitting zou een inbreuk op hun verbond zu" een uur lang geschorst 'was geweest, geweest, een gemeenheid, die hij sprak de voorzitster het oordeel van haar nooit zou hebben vergeven, de jury uit, een oordeel dat zij sa menvatte in één enkel woord: Nee." „Het spijt me dat ik je heb ge schokt, Robert. Ik zal mijn best doen Robert zei niets, Catherine keek mijn leven té beteren." hem nieuwsgierig aan. Zijn stilzwij- „Dank je, lieveling," zei Robert, gen maakte haar een beetje onzeker, veinzend niets van haar sarcasme te „Wel! Vind je dit niet interessant?" merken. „Het zou het beste zijn als „Ongetwijfeld," zei Robei-t, „het je voortaan de krant de krant llcl is zeer zeker een interessante juri- tot ik mij er van heb overtuigd dat dische procedure. Ik had trouwens er niets onaangenaams in staat. D® ai iets over de zaak gehoord." „Lieve help, dan had je mewel kranten staan tegenwoordig vól gru welverhalen, die volkomen onèe" eens de moeite kunnen besparen je schikt zijn voor de huiskamer. Een het hele verhaal nog eens voor te mens vraagt, zich wel eens af «».ar lezen. Vooral daar je er toch niets dat op uit moet draaien. En jij. Kit- ill schynt ie zien." ty, hebt zoiets heel kostbaars om „Misschien zou ik dat Inderdaad aan te denken en op te hopen. Het hebben moeten doen. Ik vraag .be- knn nooit goed zijn sis je je Jeefd excuus. Om eerlijk te zijn, lelijke dingen verdiept. Wie weet lieveling, ik ben een beetje verbaasd kan dat zelfs gevolgen hebben -rooi* je. Het dunkt mij een ronduit ons kind?" onsmakelijk geval, waar een man bij (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1