Noodzakelijke toenadering E reclassenten moe Waterman's MAPRO Jaarlijks passeren er 5000 personen (jem blad vmrdefnotut O' Feest 26 SEPTEMBER NAT. RECLASSERINGSDAG va| Gefa-Bever VLEKKENPASTA Z? L35 Hoe liet dc meisjes Peacocfel verder ging RESA-HSLVERSUM met is het (ms&% de (Ttééen. Studenten gaan benzinestation exploiteren iam .Waterman's GORDIJNSPIRAAL Kröller-Muller- museum in trek AVONTUhtN KAPlt I ROB® dmr htêi/er Siuuser Zaterdag 19 september 1959 WERGIE ontstaat dikwijls uit tegenstellingen. De spanning tussen Oost en West na de tweede wereldoorlog is een veelszins betreu renswaardig verschijnsel; maar de bezinning op levensbeginselen en levenswaarden, waartoe ze de Westelijke wereld heeft genoopt, kan bezwaarlijk ais verloren moeite worden beschouwd. De verklaring van de ontwikkeling van bei menselijk geslacht en demenselijke cultuur als gevolg van de noodzaak, antwoorden te vinden op telkens nieuwe uildagin gen, is door de verbreiding van de beschouwingen van Toynhee geleidelijk gemeengoed geworden. Overigens zijn deze beschouwingen op hun beurt weinig anders dan de geschiedkundige variatie op de veel oudere biologi sche theorieën van Darwin, Op het ogenblik is de grootste uitdaging van de mensheid het kernwapen. Het bedreigt West en Onst gelijkelijk, doch men ontwaart hij Oost krampachtige pogingen om aannemelijk te maken. dat. West het meest bedreigt. Het bezoek van Chroesjtsjew aan Amerika echter levert tegelijkertijd het bewijs, dat Oost van zijn voorsprong toch niet zo erg over tuigd is en feitelijk wel beseft, dat er iets gemeenschappelijks moet gebeu ren, omdat het forceren van een eenzijdige oplossing iets is, dat thuishoort in het rijk der levensgevaarlijke illusies. Om het anders te zeggen: de uitdaging van Oost aan West en andersom wordt nu overschaduwd door een uitdaging aan allen. Het is een merk waardige en tamelijk ingewikkelde toestand. Men moet er aan denken, dat het Russische communisme, dat zich in een aantal variaties over een niet onbelangrijk deel van de aarde heeft uitgebreid, zijn wervende krarhi ontleent niet alleen aan hetvoortdurend hameren op de gunstige wijze, waarop het zich onderscheidt van. het kapitalisme, maar ook op de faam van onoverwinbaarheid. waarvan het zichzelf heeft voorzien. HET bestaan van het communisme, wij zeiden het reeds, is voor West in zoverre nuttig, dat het dwingt tot zelfkritiek en zelf gene- zing. Hoe kan men de kleiir wit onderscheiden en nastreven, wan neer er geen donkerder nuances bestaan? Zeker is intussen, dat West er tamelijk vast van overtuigd is, voor de verbreiding van zijn op vattingen het nier van de wapens te moeten hebben. En zeker is ook, dat Oost aan het bezitten van wapens aanzienlijke betekenis toekent. Want de faam. der on ovenvin baarheid berust hierop veel me,er dan op die Marxis- tiseh-Leninistisehe stellingen, die de ondergang van het kapitalisme of vat daarvoor doorgaat, als onafwendbaar proclameren. Ziehier het zwakke punt van Oost. Want wanneer op het punt van de ontwapening iets van betekenis wordt bereikt, houdt dit dan niet in dat de tegenstelling, die de communistische leiders zn hard en dringend nodig hebben, een groot deel van zijn betekenis verliest? Krijgt de faam der onoverwinbaarheid er niet een onherstelbare knak door? Men ziet het, de beantwoording van de uitdaging van het kernwapen en trouwens de wapens in het algemeen is niet een geïsoleerde aangelegenheid. Gerust mag worden gesteld, dat een succesvolle ontwapening het ijzeren gordijn en het bamboe-gordijn en welke andere gordijnen ook plotseling tot tame- lijk zinloze dingen zouden maken. Voor Chroesjtsjew en trouwens voor alle communistische machthebbers is het grote probleem, boe zij het gevaar van algehele-vernietiging der mensheid kunnen ontgaan en desóndanks de aanvallende en opdringende positie van hun deel van de wereld handhaven. Het lijkt haast niet moge- lijk; en hierin ligt dan ook de reden van het feit, dat alle tot nu toe van Russische-zijde gedane 'voorstéllen inzake de kernwapens en inzake de ontwapening de oprechtheid misten, die nodig was om de andere landen er-zich achter te doen scharen. Het kan zo echter niet doorgaan. Te Mos kou beseft men dat zeer wel, en niet met veel voldoening. Mi ISSCHIEN is het nuttig, er nog eens uitdrukkelijk de aandacht op te vestigen, dat het verdwijnen van Rusland aJs potentieel ge vaar voor West in zoverre niet zonder bedenking zou zijn, dat veel geestelijk élan. veel zelfonderzoek en veel streven, het beter te doen, er door in het gedrang konden komen. Voor wat de huidige toe naderingspogingen betreft, is dit echter van weinig hetekenis.'Het streven naar vermindering van de spanning en van de bewapening wordt bij West niet vertroebeld door angst voor de geestelijke gevolgen voor een verande ring dér verhoudingen. Bij Ruslahd is die vrees ongetwijfeld in sterke mate aanwezig. Het is in elk geval van belang, steeds voor ogen te hou den, dat de. hafdige-,uitwisseling van bezoeken en reeds gehouden en nog te houden internationale besprekingen niet door het wegvagen van enkele oude misverstanden plotseling tot 'vervaarlijke successen zullen leiden. De •verschillen-zijn te-groot en de geschillen zijn te diep geworteld; en" boven- al wordt het bestaansrecht vooral van Oost te rechtstreeks afgeleid uit de beweerde verachtelijkheid van de tegenpartij. Intussen hangt het. zwaard van Damocles tc duidelijk zichtbaar en te vreeswekkend zowel aan de Westelijke als aan de Oostelijke hemel dan dat een politiek van propaganda of van verstoppertje spelep nog op haar plaats zoii zijn. De tijd daarvoor is voorbij. Dar weel men in Moskou en dat weet men in Washington; en ook In de Europese hoofdsteden weet men het. Het gaat thans om het scheppen van een sfeer, waarin het moge lijk.is het grootste risico van het kleinste te onderscheiden. Ais het gelukt, mag een moeizaam begin van heuse ontwapening worden verwacht. Ook de Kussen moeten het wagen. Tenslottezijn tegenstellingen nooit blijvend. Aan de kim doemt al weer een nieuwe uitdaging op: die van de onder ontwikkelde gebieden en van de angstwekkende toeneming der wereld bevolking. DEN HAAG De Nederlandse rcciassermgunsteltingcn staan jaar lijks voor cle moeilijke taak om voor Tlobaa! 5000 personen een nieuwe, passende werkkring te vinden. Het gaat hier uit-raard om mensen die op <le een of andere wijze met de strafrechter in aanraking zijn ge weest en onder toezicht van de re classering staan. In de volksmond heet het dan wel. dar je eerst gestolen moet hebben, voor je aan een goede baan komt, maar in de dagelijkse praktijk van de reclassering' blijkt evenwel dat deze stelling geenszins opgaat. Vaak stuit men oj de angst, dat de ge straften weer ir hun oude fouten zullen vervailen. Met deze instelling zal de reclassering altijd weer reke ning moeten houden. Met de nationale recJasseringsdag in zicht f26 september) heeft het Nationaal Bureau voor Reclassering hel probleem van „passend werk voor de reclassent" in kort bestek voor de per> laten behandelen. Voor het assende werk blijft men Indië helpt Bhoetan aan wegen NEW DELHI Indië en Bhoetan hebben overeenstemming bereikt over een door Indië uit te voeren hulpprogramma voor de aanleg van wegen in het kleine koninkrijk in het Hlmalayagebied aan Indië's noordgrens. Een regeringswoordvoerder heeft meegedeeld dat zo spoedig mogelijk zal worden begonnen met de aanleg van twee wegen en dat er later nog drie zullen worden aangelegd. De werkzaamheden zullen waarschijnlijk over twee maanden na afloop van de regentijd beginnen. helaas nog voor het grootste deel aangewezen op het vrije bedrijfs leven. In dt overheidssfeer met als gunstige uitzondering het staats bedrijf der jP.T.T. is als regel nog steeds geen plaats voor ex-gestraf ten. Dr. Joh. H. Scheurer, personeels chef bij de N.V. van der Heem te Den Haag, vertelde, dat, enkele voorwaarden in acht genomen, het bedrijfsleven beslist geen bijzonder nare ervaringen heeft met de plaat sing van reclassenten in kantoor, fa briek of werkplaats. De moderne Personeelsselectie, die de plaatsing meer op verstandelijke dan op emo tionele gronden bewerkstelligt, heeft ook voor de reclassent gunstig ge werkt. Zijn plaatsingsmogelijkheden worden misschien wat kleiner, maar eenmaal tewerkgesteld, heeft hij meer kans van slagen. Deze gun stige ervaring komt onder meer voort uit het feit- dat men nu alleen kijkt of de betrokkene ge schikt is voor zijn werk, maar ook of hij past in een bepaalde werk groep. Om. over de plaatsing goed te kunnenoordelen zal het bedrijf Advertentie l.M.) STAATSEXAMEH(H,8.s.&Gym.) De kortste en voordeligste opleiding: (Bekende ScbnYfe/yke Cursus) Advertentie LM.) OSLO. De rechtbank van Folio, in Noorwegen, heeft de oliemaat schappij „Norske Esso" en de eige naars van de Nederlandse tankboot „Bloemendaal" veroordeeld tot eeti gezamenlijk te betalen boete van 250.000 kroon (ongeveer 132.500) wegens besmetting van -het water van de Oslo-fjord" nu enkele jaren geleden. Het bedrag zal. aan 93 Noor se burgers, wier bezittingen hierdoor geschaad werden, worden uitbetaald. AMSTERDAM. - Omtrent half december zal Amsterdam het eerste studenten-benzinestation van de hele wereld krygen. Het wordt een ser vicestation van de Shell aan de ro tonde op de Zeeburgerdijk, even voor de brug van Schcliingwoude, dat ge heel „bemand" wordt door werkstu denten. Zij worden daar vanwege de Stichting Onderlinge Studenten Steun geplaatst. Het ligt in de bedoeling er twaalf tot vijftien studenten te plaatsen; al leen de technische bedrijsleider zal een niet-student zijn. De jongelui werken er volgens het arbeidsschema van de stichting -O.S.S., nl. "achttien uur per week. Zij zullen by dc Shell in" Den Haag een opleidingscursus krijgen voor dit speciale service- en benzinepompwerk. De S.O.S.S. ex ploiteert ook de bioscoop „Kriterion" in Amsterdam. fAdvertentie i.M t evenwel voldoende geïnformeerd moeten zijn over -het verleden van de delinquent. „Niet om met wel lust in 2ijn verleden te grabbelen, maar om het de meeste kansen to geven." De ervaring heeft geleerd, dat de grootte van een delict bijzonder wei nig zegt over de kans van slagen in normaal, regelmatig werk. De werk- schuwen, die meestal weer in kleine diefstallen vervallen, zijn niet mak kelijk. aan het werk te zetten. De boekhouder die veertig of vijftig mil le verduisterde, zal in zijn oude vak nauwelijks nog kansen hebben. Op de2e aspecten wees de heer J. F. I, Boere, hoofd van een reclasserings bureau in Utrecht. Tewerkstelling mist alle kans van slagen bij uitge sproken onmaatschappelijke figuren, workschuwen, habituele dronkaards, zwervers enz. Zij maken, evenwel een kleine minderheid van de 5000 uit. Voor de 'grote groep bestaan goede reclasseringskansen. Een goed re- classeringsplan is daarbij noodzake lijk. VeeJ reclassenten overschatten zichzelf. Zij geven voor goede vak lieden te 'zijn, maar. blijken in de praktijk nog niet geschikt te zijn voor hulp-arbeider. Voor hen moet scholing en herscholing uitkomst brengen. Bij het bedrijfsleven onderkende de heer Boere drie instellingen. De genen die plaatsing - van ex-gestraften categorisch afwijzen ën bedrijven die bij een. krappe arbeidsmarkt wel, maar bij een wat groter aanbod geen reclassenten willen nemen. Hij noem de deze houding bepaald opportunis tisch. Door de. reclassering wordt de gelukkig steeds groter - wordende groep van bedrijven., die onder be paalde reële voorwaarden bereid zijn reclassenten aan het werk te stellen, het meest gewaardeerd, (Advertentie LAL) MAPRÖ-spiraof is sferfc en soepel en overal in buis fe gebruiken. Voor tlw gordijnen, de was. Uw garderobe enz. Enorm practiscb, eenvoudig fe be vestigen en te verwijderen. méér mogelijkheden met rei octrooi 74341 Lei op Ae gelebus! OTTERLO. Het Kröller-Müller- museum op de Hoge Veluwe mag zich' iri een steeds groter belangstel ling verheugen. Gisteren kreeg hét de honderdduizendste bezoeker van dit jaar, een Duitser, die van de di rectie een boek. kreeg aangeboden- Vorig jaar kwam de honderddui zendste bezoeker pas in december. WIS DENK JE VVEtDArjE SENT IK LAAT ME 900R jou oe wer m r*~ NIET L9ZEN, ZYIV1A EN DOOQ. K'JK EE> AAN ZE KAN D£m£N. h'DE BESPA ATT SE STAAT MANNEQUIN WOQDEN. KIND DA AC NIEMAND. N WIE DENK JS EL OATJ'J &ENr, BEHALVE 'N GOEIE KENNIS VAN MSNEêC EóAU? IK PENk.... Nou zêöoe pourie nee! mrrrboze NEEMT TOCH GEEN /ZIJN VADER ARRE5TE- Mee! vren liHErNcrzo ECHT DPUTEN kleine hm po wildon WEED ZE DACHTEN DAT HET EEN AANKNO PINGSPUNT WAS EN pistool WAT ZE! OE POLITIE VAN QAT A1A0KÊR SPROETJE NLANGS heb ik in een van mijn stukjes iets verteld uit 'n boek over de vrouw van Abiaham Lincoln en over de echtgenoot van Benjamin d'Israeli. Ik verstoutte mij toen de verzuchting, dathet belangwekkend kon zijn de geschiedenis te beschrij ven. gezien door de ogen van de vrouwen der invloedrijke staatslie- den. Prompt daarop schreven enkele lezeressen mij vriendelijke briefjes. Of ik misschien iets kon vertellen van de vrouw van Chroesjtsjew. Ze kenden haar uiterlijk van de foto's, een nog al stevige moeke, zo eentje, die naar de foto geoordeeld meer beiar.gstelling heeft voor de stof zuiger dan voor het Kremlin, Maar wat is er meer van haar bekend? Nu Nina Chroesjtsjew op' bezoek is in Washington hebben vrijwel alle kranten ter" wereld" artikelen ge bracht van mensen, die bij Nina op visite waren. Een aantal van die verhalen heb ik gelezen. Daaruit krabbel ik dan voor u het volgende onvolledige portret bij elkaar. Nikita Chroesjtsjew (de man) heeft wat zijn kleding betreft de goedesmaak van een inktvis. Hij heeft altijd van alles te veel. Na de dood van Stalin liet Chroesjtsjew zich graag zien, in uniform, steevast in uniform, met alle erekruisen en medailles. Aan die opschepperij heeft Nina een eind gemaakt. Re den: de vrouw van de Amerikaanse ambassadeur had haar terloops ge zegd, dat Chroesjtsjew zich ordinair kleedde. Nikita gehoorzaamde. Sindsdien kleedt hij zich altijd in een burgerpakje. Dat de herenmo de in Rusland evenals de dames mode een paar maten achter is, kan niemand helpen. Nina kookt zelf. Toen mevrouw Nixon uit Rusland terugkwam, ver- lelde ze in Amerika, dat het eten in het huis van Chroesjtsjew eerste klas was. „Ik' zou het in Amerika niet beter wensen," zei ze. Van 2ijn eerste vrouw heeft Chroesjtsjew vijf kinderen. Al de genen die over de huishouding van Chroesjtsjew spreken of schrijven, zijn het er over eens, dat Nina die kinderen opvoedt alsof het haar ei gen kinderen zijn. Nina is eerr eenvoudige vrouw, die zelf vertelt, dat ze niét van op zichtige kleren houdt. Het haar draagt ze strak en in een „ui". Ze speelt geen enkele politieke rol, maar haar man maakt er tegenover bezoekers geen geheim van, dat hij zijn plannen en denkbeelden graag op haar „probeert." Haar reacties zijn meestal beslissend voor hem. Wanneer buitenlandse diplomaten bij het echtpaar Chroesjtsjew op vi site zijn kan Nina er niet altijd on deruit, wanneer haar een oordeel over politieke kwesties wordt ge vraagd. Dan vlucht ze in algemeen heden. Toen mevrouw Nixon'haar vroeg, hoe zij over de spanning tus sen Oost en West dacht zei Nina: „De vrouwen van Rusland verlan gen naar vrede"... en Nikita Chroesjtsjew vulde deze opmerking aan met de woorden: „Zo spreken alle vrouwen." Over het huwelijksleven van Sta lin werden vreemde verhalen ver teld over dat van Chroesjtsjew bestaat maar één oordeel: hij steunt in veel meer zaken dan. veelal wordt aangenomen op het oordeel van zijn vrouw. BELGRADO De Belgische vice- premier Albert Lilar heeft uit han den van president Tito van Joego Slavië de orde van de Joegoslavische Vlag ontvangen. De orde werd toe gekend wegens" verdiensten „bij de ontwikkeling van de vreedzame sa menwerking en vriendschap tussen Joego Slavië en België". f N het Gooi Liep ifc onlangs op 'n dorpskermis, 't Was een mooie, orthodoxe, met een fcnaiiende kop van Jut voor de jongens met de spierballen en een speeltent, waar de winnaar wordt bedreigd met zo'n in blaartrekkend rose uitgevoerd schemerlampje, In hethart van. de feestelijke verwarring- stond een mi- matuur circus, dat je voor twee kwartjes binnenmocht om, zoals de bonisseur beloofde, te constateren dat er Nederland nog wel echte artisten zijn": Het bleek mooi, rood gevoerd en vol blijde grlinstertjes. Knus op eikaars' schooi gezeten, lui sterden we naar. de muzikale ouver ture, ciie icerd voortgebracht door 'n grammofoon en een blond jongetje van een jaar of elf; datbijna weg- gezonken achter een volwassen drumstel, de nielodie concies mee- roffelde. Hij leek mij het zoontje van de directeur, een strenge, toezicht houdende jongeman, met een niet ondermijnd gevoel van eigenwaarde, die uit ae gordijnen trad om ons met begrijpelijke voldoening „de slanpeR. darne" te annonceren. Nu wipte een klein meisje, kennelijk het zusje van de drummerf ih het zaagsel, maakte sier-buiginkjes en onwaarachtige voila-lachjes en begon haar frêle lichaam in een groot aantal onno dige bochten te wringen. Toen zij gereed was en met een ballettrippel- tje tuilde wegzweven, hield papa haar maande en zei, na een kort, fluisterend beraad: „Hooggeëerd pu bliek, omdat er nog mensen zijn binnengekomen, die het begin heb ben gemist, zal de slangendameeen extra toer verrichten, die zij maar tweemaal per dag kan doen: het hoofd blijft staan, doch het lichaam wentelt zich". Het bleek waar en het broertje roffelde er bij met grote verve. Nu kwamen moeder en de oudste doch ter. Zij' klommen met duidelijke te genzin in de nok en gingen 'daar aan elkaar hangen, doch niet met het oppervlakkig gemak, waarmee men dit gewoonlijk ziet verrichten, doch angstig en stevig aan alle kanten vasthoudend, zoals U en ik het zou den doen, waardoor het nummer een menselijke diepgang kreeg, die een even hartelijk als opgelucht applaus opleverde. De clowns, een volgeverf. de jongen en een klein, moe man neke, -kwamen - armmoedig bewijzen, hoe moeilijk huh metier is, maar kin deren hebbende verrukkelijke eigen schap te lachen als dit kennelijk in de bedoeling ligt, zodat ook dit num mer onder lauweren werd bedolven De directeur zelf trok. daarna het programma wat scheef, door iets te goed met de trapeze overweg te kun nen, maar hij herstelde gelukkig on middellijk het evenwicht doortoen hij terug was in hét .zaagsel, te zeg gen: „Hooggeëerd publiek! Daar wij niet in de ongevallenverzekering kunnen worden opgenomen, is er thans een kleine schaalcollecte. Blijft li rustig zitten. De dames komen bij V". Toert een slaperige ezel nog een paar uit het publiek opgetrommelde jongetjes, die het trotse „wij horen er bij" mimisch niet geheel konden onderdrukken een paar keer van zijn rug gepooid had, waren de twee kwartjes op en zwermden we naar buiten, open voor andere genie tingen. Ouders stonden, met een ijzer- stérke glimlach' om de lippen, hun. hart vast te houden by de botsauto- tjes, omdat hun zoontje zich, rade loos aan .het-stuurwiel draaiend in een onontwarbare kluwen metaal ophield en boerse families combi neerden plichtsgetrouw donker bier mei poffertjes, omdat je op. een ker mis 'nu eenmaal niet om zo'n mier zoet, kief bordje heenkomt. Er waren ook luwe tentjes: Een bedaagde draaimolen, bijvoor beeld, voor de kleuters. ■En zo'n altyd-prys-hufsje; met een elektrische trein, die je, door op een knop te drukken, tot stilstand, bren gen kon naast een snoepje oj een zaj^je conjetti, dat je dan kréég. Hel werd gedreven door' een lief oud echtpaar, da$ de kinderen met enge lengeduld behandelde en zelfs be reid toas tot het ruilen van prijzen, die by nader inzien niet zo in de smaak vielen. Want de voorkeur van kinderen is onpeilbaar. Ik zag ten minste een klein jongetje een reep no gat teruggeven, omdat hij zijn sin. nen had gezet op zen koperen trouw, ring, waarmee hij zich daarna weg- spoedde, nieuwe vreugden tege moet KRONKEL Mduercentie Lf 53 situatie, dat zij moest aandringen om naar de Koninklijke stoet te mo gen kijken, die eind februari door do straten van Londen zou trekken op de nationale dankdag ter gelegen heid van prins Edwards ersiei. En dit terwii! de optocht door Oxford .Street zou komen op geen honderd meter van Grove Crescent. Er zou een T, hossende, lawaaiige, opgewonden me- door GERALD BULLElTmgte op de been zijn. zei Hubert; haar zouden alle mogelijke ramp spoedige dingen kunnen overkomen, aan dat zij van plan was zich de „Niet als jij bij me bent om op komende zomer aan de kunst van het mij te passen, lieve Robert," zeize Alweer het kindHoe mooi dat voor- boogschieten te gaan wijden, waar- vastberaden. „En het zou zo onbe- uitzicht op zichzelf ook was, ze werd 0p Robert haar er slechts met een leefd zijn, weet je, niet naar de Ko er ziek van er voortdurend en plech- ernstige glimlach aan herinnerd had ningin te gaan kijken als ze zo voor lig aan herinnerd te worden: vaak dat zü tegen die tijd wel iets belang- komend is ons daartoe eens een keer- had Catherine het gevoel dat Robert rijkers zou hebben om zich mee be- tje in de gelegenheid te stellen. Ha- er een voorwendsel in zocht om haar zig te houden. Dit was des te irritan- re Majesteit zou het mij nooit verge- aan de leiband te leggen, als was 2ij tor omdat dit elegante tijdverdrijf, ven.' zelf nag een kind. Een hele serie dat taldus het onderschrift) „het Ten slotte was Robert zo welwillend scherpe antwoorden schoten haar gezicht verscherpt, de spieren staalt zich te laten overreden. Ze gmgen door het hoofd. Maar ze zag er stuk en een bevallige houding bevordert", niet alleen s middags naar de scbit- voor stuk van af en bewaarde een jn haar'bloedeigen park, precies om terende stoet kijken een kortston- enïgszins broeierig stilzwijgen, Het de hoek van Grove Crescent, beoe- dige aanblik tussen duizenden hoof- bewees alleen maar, zo stelde ze bij fend werd. den door maar trokken toen net zichzelf vast, hoe weinig een mens Robert was zeer zeker niet de donker was geworden opnieuw de zelfs wist van de persoon die je het oude heer van wie hij zo vaak een stad in om zich bij de gestadig aan- best meende te kennen, kluchtige uitbeelding had gegeven; zwellende stroom kljklustlgen te voe- Het vooruitzicht vader te worden maar liep bij niet gevaar een oude gen en de feestverlichting in ogen- had Robert veranderd en allerminst kletskous te .worden? Tot op een ze- schouw te nemen. In een huurrytuig- ïn uitsluitend gunstige zin. Vroeger ker punt was zij hem dankbaar voor je dat de dag tevoren door Robert had hij, omdat hij het zalig vond zijn onvermoeibare bekommernis, het besproken was, reden zij langs een een beetje uitgelachen en vertroe- was hartverwarmend zo kostbaar met lampions versierde Oxford teld te worden, altijd graag munt te worden gevonden, in liet bijzonder Street, vervoigens door Regent Street geslagen uit het feit dat hij zo veel door lièm; maar de rol van heilige naar Piccadilly, over Haymarket en ouder was dan zij- Dan speelde hij Koe vond zij weerzinwekkend. Dc Pall Mail naar Strand, waarna ze bij voorkeur een oude heer mei be- waarheid was dat zij hoewel zij oostwaarts afsloegen om nog een oiiK vende stem. kippige ogen en knik- hem graag kinderen wilde schenken te werpen op een veelkleurige slra- kende knieën, en deze opvoering was cn hen ook hartstochtelijk zou lief- lende Sint Paul, de grote koepel ar» tijdenlang een soort standaardgrap hebben als zij er eenmaal zouden zijn gebiesd met vetpotjes, de vvestelyke tussen hen geweest. Nu echter nam volstrekt geen haast had "tnet het gevel overspoeld met kalklicht. Het hii zijn anciënniteit hoogst serieus, moederschap. Het onvruchtbare eer- verkeer ging voetje voor wieltje. Le - T u...i.~I iil, n A ../.nlrY^n n IPIÏ AAH Jim en Fred ebben ni,\al geruime lijd een diep gaand verschil van mening nvfcr de vraag hoe de fabriek en die mijn nu verder .zullen moeten wor den geëxploiteerd Jim Wilson, die chemicus is. .ibezit waardevolle patenten van zichzelf voor de fabricaae. van plastics en hij wil de fabriek daur nu geheet op instellen. Fred is een geheel andere mening toegedaan, voornamelijk omdat hij vreest, dat zijn zwager een te dominerende rol zal Mart spelen in het bedrijf. „Jij bent een stijfkop, Fred," zegt Jim. „geloof me nou. die fabriek kan veel meer winst maken ais wij mijn plan uit voeren. Maar laten we er morgen in alle rust vérder over praten. Het wordt trouwens tijd, dat we Sanders aflossen. Ik ga nu aan dek; wé hpb- ben nog een dag varen voor de boeg en we heb ben dusi nog slle tijd om tot een oplossing te ko men, die ons allebei zal bevredigen." delijkheid die haar toestand mee- de jaar - bracht: het voorrecht, de plicht, de hebben gedaan. Haar nieuwe leven dichte drommen over de rijweg, noodzaak de uiterste voorzichtig- vol bedwelmende vrijheid, haar he- Talloze paardevijgen verzamelende heid le betrachten. Geen sprake meer )e nieuwe waardigheid als getrouw- straatjongens sprongen met ware vnn uilgangsavondjes. van langdu- de vrouw, scheen haar vooreerst vol- doodsverachting tussen paardenoe- rice diners, van ba is waar tot in de doende, ven en rijtuigwielen door om na kor- vroeee ochtend gedanst werd. Zelfs Aan die fase zou nu echter ten te lijd weer met hun bij elkaar ge- op liet schouwburgbezoek, die on- spoedigste een eind komen, of 2i? dat bezemde schat op te duiken. Maar oe uitpuUelijke bron van vreugde, werd -nu*prettig vond of niet. Voortaan zou menigte, luidruchtig en uitbundig, beknibbeld. Aangemoedigd door een elke stap die zij deed met argusogen was goed gemutst, op een paar prent getiteld Sohone bergschutters, worden gevolgd, iets dat haar het strijdlustige dronkaards na. Cathen- die zij in een geïllustreerd weekblad benauwende gevoel gaf weer bij ma- ne overkwam niets ergers dan ee in de wachtkamer van haar tand- ma thuis te zijn. Het was bijvoor- onvoorziene uitbreiding van haar vo- arts had gezien, kondigde Catherine beeld kenmerkend voor de nieuwe cabulaire.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1