IÏÊ Van Jules via Cees naar Franse les Rijksbemiddelaars hanteren andere normen dan partijen Beatrix op terugreis naar Nederland SPROmsmPhRm^WMm^ door FRANKGÖDWIM OPGEVANGEN VOOR U. r CAROL DAY 3 Hoe het de meisjes Peacock verder ging :>?;"XARADfO t, ,en TX KRO WINTERPLANNEN GESCHIL OVER GRAFISCHE CAO'S Loonsverhoging en contrcictduLir in het geding Twee doden in j liet verkeer Druk weekeind besluit verblijf in Ver. Staten I Vriendelijke ontvangst in San Francisco Tandpasta eist kwaliteit Dekwalitei+s-tandpas+a AVONTUREN VAN kaj#in; ROB D ^J^V,oIie|Fe R*dio, Omroep die vandaag als ecu-na-laatste (alleen tle >CK\ moet nog volgen) zyn winterplannen openbaar maakt, laat deze plannen roorargaan door een verantwoording over de taak en plaats van de katholieke omroep. Over het culturele niveau van de programma's zegt de KJtO; „Ais de man van beschaving en ontwikkeling onthutst is over het niveau van het programma, dient hij te beseffen, dat deze onthutstheid slechts het gemid delde niveau van het publiek kan gelden en niet de omroep, die. om niet «ver rijn doel been te schieten wel genoodzaakt is om zich voor èen groot deel aan te passen." Over het katholieke karakter van de KRO-uitzenduigen wordt, opgemerkt dat deee omroep een belangrijke taak bceit in de kring van „indifferente •f niet^ptactiserende katholieken" ea t.o.v. de «iet-katholieke Nederlanders. „De KRO Is voor velen (de massa van niet-fcatholieken) de maatstaf ter beoordeling van het katholicisme." Radio GODSDIENSTIGE PROGRAMMA'S ttemen uiteraard een zeer belangrijke plaats in. Van de veranderingen in deze sector noemen we: de verdwij ning van .^Apologie", de vragenru- "briek van prof. Kors, 's zondags om 12.15 uur en vervanging door „Actu ele geloofsproblemen? te verzorgen door prof. Herman Fortmann. STEREOFON1SCHE RADIO-ONT VANGST die mogelijk wordt door gelijktijdige uitzending over beide zenders 'de KRO en AVRO 2ullen hiertoe samenwerken) biedt, naast muzikale mogelijkheden ook nieuwe perspectieven voor *t hoorspel. Lean Povel zal deze beproeven mei een detectivespel „Even Schuilen" dal dus via ffilv. I en If gelijktijdig de ether ingaat en dat met twee radio's moet worden beluisterd. „DR. ZJTVAGO" is ecu van de vele ..gewone" hoorspelen die. al of niet in serieverband, worden uitge zonden, „Dr. Zjivago", bewerkt naar <ie roman van Boris Pasternak door Manus v. d. Kamp bestaat uit zes delen. De uitzending begint op dins dag 29 september om 10.40 uur (na het nieuws van 10.30 uur). „JA, MET MIJ..." dat „De ge wone man" opvolgde is geen succes geworden. Het wordt vervangen door een actueel liedje dat Jan de Cler op dinsdag-, vrijdag- en zater dagavond zal zingen tussen 7.23 en 7.30 uur. De titel is „Memoj'andum", i TWEE KLANKBEELDENREEK-' SEN zullen op de KRO-vrijdagavond (eenmaal per 14 dagen) een halt uur zendtijd in beslag nemen. Voor de eerste, over Nederlandse immigratie in Canada en de VS. onderneemt Leo Pagano een grote reportage-reis. Na besluit van deze reeks zal de tweede handelen over „de rol van het water in de Europese gemeenschap." HET SPORTPRAATJE dertien S.3D9.10 uur is er wekelijks wis selend een quiz o-Lv. Kees Schil- peroort, een cabaret o.l.v. Harry Bannink, een documentaire „Mens in nood" of een musical in afleverin gen. Nadat de heer Verhoeven in „De Kmpperboi" politieke commentaar heeft gegeven volgt „Tierelantij nen". wederom o.l.v. Tonny Schiï- ferstein. Een belangrijke plaats hier in wordt ingenomen door een humo ristisch forum, bestaande uit Sophie Stein. Godfried Bomans, Cees de Lange en Kees Schilperoorl. JULES DE CORTE In de marge van zijn oordeel wil len we de opmerking plaatsen dat dc verantwoot delijkheid voor dit keert terug 1 falen meer bij de organisatoren van met een liedjesprogramma op zon-; ..Tcle-dubbei" list dan bij de heer dagavond. Ilij presenteert het om de 1 A. F. Beerenbik. 14 dagen Op de tussenliggende zon- i Maar hoe dan ook; deze laatste dagavonden een programma van Jan „Tele-dubbel" was verreweg de man die zijp naam veranderde." naar Edgar Wallace: „Dienst op Golgotha" van Marcel Dornier en i Romeo én Julia in. Berijn" van Oelschlegel. j VRIJDAGAVOND biedt documcn- taires over kerkelijke kunst, medi- i sclie wetenschap, natuur of politie en I daarnaast o.m. „Van onze sportre- dacteur" en „Gastenboek". ZATERDAGAVOND behoudt o.a, .Hitchcock presents" en „Anno" plus „Capriolen" of „Musicbox" ol „Zo zijn ze". ZONDAGAVOND bekende concer- 1 ten door het Amsterdamse Kunst- maandorkest. ALS DE MAANDAGAVOND in 1960 niet langer TV-loos zou zijn, zal de KRO daarin o.m. een nieuwe ru- i briek ..Doe het zelf" opnemen VRIJDAG 25 DECEMBER, Éérste Kerstdag, belooft op het scherm te brengen Rossini's komische opera „De barbier van Sevilla" in een spe ciale Duitse TV-produktie o.l.v. Kurt Wilhelm. „Ik heb me doodgeërgercl" >1 CHEI daarover uit alsjeblieft. J54-' Ik heb me doodgeergerd. '1 Was bij de beesten af. Die man beeft een blauwe maandag gevaren. Hi] miste, wat voor een kenner moeten zijn, de eenvoudigste vragen en hup pelde daar dan luchtig overheen Dit vertelde ons gisteravond n? af loop van de quiz Tele-dubbel een ervaren zeeman. Laten wij zijn naam niet noemen. Bij duizenden zou die echter een „o ja" reactie oproepen. Via de telefoon zijn hart luchten de. ging hij voort: „Maar met de jury kon ik het ook niet helemaal eens zijn. By voorbeeld met die lichtschepen waren zij abuis. Mijn sympathie was helemaal aan de kant van die arme Vingerhoedt. Alp er nog geld verdiend was d had i werkgeversorganisaties. Hei college bet allemaal naar Vmgerhoedt moe- heeft daarbij gesteld, dat aan zijn ten gaan." j uitgangspunten niet kan worden ge- Dit dan is het oordeel van een j tornd en dat de betrokken partijen Nederlands zeeman, wie het aan hetdaarmede terdege rekening moeten hart ging dat een landgenoot ten houden, wanneer zij nieuwe voor- overstaan van een Belgisch-Neder- stellen indienen. Sands publiek zo'n pover figuur partijen in de grafische indus- sloeg, Maandag 21 september 1959 Cler en Emile Lopez met „De halve maan'di". dal „Wegwijs" op volgt. VOOR FRANSE LESSEN kunnen iuisleraars te beginnen zaterdag 31 oktober (3.15—3.30) terecht bij de KRO. Voor hen die over enige ba siskennis van Frans hebben begint dan een cursus van twee winters. De cursus is het resultaat van sa- VT A menwerking met de „Mission Urn-IN verhitiare" van het Franse gezant- schap in Den Ilaag. De opleiding mondt uii in een officieel diploma van de universiteit van Parijs, de Sorbonne. veld een „harde'' spannendste. Hel quiz; gepresenteerd in Antwerpen jnen kunnen evenwel tot gevolg heb- tcgen hel aantrekkelijke decor van i °en: voor de verhoging van de - - uurlonen buiten de zes cent buur (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. De weigering van het college van rijksbemid de laars de ontwerp-collectieve arbeidsover eenkomsten van de grafische indus trie goed te keuren, wordt veroor zaakt door een amlere interpretatie van het aangevoerde cijfermateriaal. Het college heeft zich wel akkoord verklaard met dc stelling, dat er zich in'de grafische industrie 'n jaar lijkse stijging van de arbeidspro- duktïvileit voordoet van gemiddeld vier procent. Maar een andere becij fering van dc kosten der verkorting van de arbeidstijd en andere loon stijgingen, leidde er toe. dat er voor de verbeteringen van de uurlonen niet 4.7, maar niet meer dan 3.5 per cent overblijft van de totale ruimte. Van dit standpunt heeft het college J IV11 171"01 fin ri <^"r* van rijksbemiddelaars vrijdagmorgen H-tiiiiaJl CU Uli.il. Cl mededeling gedaan aan de vertegen- van werknemers- en dode DEN HAAG. Op de vliegbasis valkenburg is zaterdagmorgen de 18-jarage A. J.' L'. Platei, vliegtuig- werktuigkundige der derde klasse, onder de wielen van een „Unimog"- trekker gekomen en ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Op de vliegbasis Soesterberg deed zich een soortgelijk ongeval voor. De 20-jarige dienstplichtige soldaat E. Leveber uit Haarlem raakte onder de wielen van een rijdende trekker en moest zwaar gewond in het ziekenhuis „Oog in Utrecht opgenomen wor den. De oorzaken van de beide on gelukken is onbekend. bijslag niet zeven, maar niet meer dan vijf cent beschikbaar is. Dit lagere bedrag komt onder meer voort uit de omstandigheid, dat het college de nadelige gevolgen voor de produktïe van de verkor ting dei- arbeidstijd voor drie kwart uit de „ruimte" wil balen cn ook in meerdere mate de z.g. autonome loonstijgingen wil meerekenen. De partijen in de grafische indus trie waren overeengekomen het con tract tot einde 196.1 van kracht te doen zijn. Aan het einde van 3960 of begin. 1961 wilden de partijen bekijken of het verloop van de "ar. beidsprodu ktiviteit in 1959 en 1960 aanleiding gaf voor nieuwe loonsver hogingen. Het college van rijksbe middelaars wil de C.A.O. beperken tot de helft van 1961. dus een con tract van 23 maanden. In de eerste helft van 1961 zouden de partijen derhalve weer over een c.a.o. moe ten gaan praten, waarbij ook de lo nen weer aan de orde zouden ko men In de looptijd van deze door het college gedachte c.a.o. zouden maar twee termijnen van de arbeidstijd verkorting kunnen worden gereali seerd: namelijk op 1 januari 1980 en tie waren onder meer overeengeko men, de uurlonen roet ingang van 1 augustus met dertien cent te ver hogen: daarvan was zes cent be stemd voor verwerking van de suids 1937 bestaande huurtoeslag. De Stichting van de Arbeid had over dit. deel van de loonvoorslellen een een- stemmig gunstig advies uitgebracht. De door hel college gehanteerde nor- TILBURG. Op de Dongenseweg i tn Tilburg is zondagavond de 30-ja- nge motorrijder Ch. J. A. M. van Gorp uit Tilburg gedood. Hij kwam in botsing met een jongen op dp fiets. Wie vlak voor da naderende j motor onverwachts linksaf sloeg. De echtgenote van het slachtoffer die j achter op de motor zat, kwam met j de schrik vrij. i Amsterdam. De 86-jarige voet- op 1 januari 1961, telkens een uur. ganger W, S. is, toen hij zaterdag De derde termijn van deze verkor- onvoorzichtig de Middenweg te Am- ting van de arbeidstijd zou eerst sterdam overstak door een motor- kunnen worden gerealiseerd in de j fiets gegrepen. De man werd met looptijd van de c.a.o„ die ui de twee- j ernstige verwondingen naar het de helft van 1961 van kracht zal O.L.V. Gasthuis overgebracht, waar worden. j hij later is overleden. NEW VORK Prinses Beatrix Is op de terugweg naar Nederland, na haar verblijf van tien dagen in da Verenigde Stalen. Hedenmorgen ver trok zij van Albany naar New York ora vandaar in de middag met een Hjn vliegtuig van de KLM naar Am sterdam te vertrekken. Doch voor zij Albany verlipt, werkte zij een druk program af. als slot van haar tocht door de Hudson-vallei. Zaterdag avond was z« in Albany, de hoofd stad van de staat New York, de ere- j de prinses geen darts oversloeg-Daar- I na bezocht de prinses het bal op j het terrein van de nationale garde, l waar zij door de naar schatting dui zend aanwezigen hartelijk werd be groet, De prinses danste o.a. met haar gastheer gouverneur Rockefeller en burgemeester Corning van Albany. Eerder op de dag had de prinses een plechtigheid bijgewoond, waarbij zij de eerste spade in de grond stak voor de bouw van een Henry Hud son-planetarium. Vervolgens reed zij aan het hoofd van een grote parade, waarin 14000 mensen cn 53 muziek korpsen meeliepen. Langs de route van enkele kilometers stonden naar Schatting 130.000 toeschouwers. Vol gens een zegsman was het enthou siasme van de menigte hier zelfs groter dan bij de „ticker tape para de" in New York. Zondagmorgen woonde de prinses gaal op een bal, dat als het gezellig- een kerkdienst bij in dc z.g. „Eerste ste van het seizoen werd beschouwd. Kerkvan Albany, een der' oudste De avond was begonnen mei een j hervormde kerken in de V.S,, waar diner in het gouverneurspaleis als va,n ~,e grondvesten, url 1642 dateren, gast van de heer cn mevrouw Nelson KJetne industriestad Troy gt- Rockefeller, Dit diner werd biige- brulkle de Ptoses het middagmaal woon door 170 gasten, van wie er I °Yet zeY®P meisjes-studenten van de honderd tussen 18 en 25 jaar oud waren. Na de maaltijd, die anderhalf uur duurde, werd er gedanst, waarbij het Belgische opleidingsschip „Mer cator" en met René Vingerhoed! in Rotterdam een spanning opleverend, die menige kijker op het puntje van zijn stoel heeft gejaagd. Televisie Op 't moment waarop de KRO-TV plannen maakte voor de komen de winter was nog niet bekend dat de zendtijd van 15 tot 18 uur zou worden uitgebreid. Concrete plannen dus slechts tot en met december 1959 en daarna slechts ideeën voor even tuele mogeliikheden. De'maandag blijft vooralsnog TV-j loos en de dinsdag is cn blijft film-1 avond. i WOENSDAGAVOND zal als het de 1 jaar verzorgd door Jan Cottaar is J beurt van de KRO is o.m. bevatten op de helling gegaan. Het zal. 'sza- „Voetlicht en camera" on afwisselend terdags 4.50—5.00 uur, om beurten -* aandacht geven aan; RK-sportclubs, nieuw uit auto- en motorwereld, al gemene sportzaken of sportactuali- teiten. „IN HET BOECKHUYS" van Piet Oomes maakt plaats voor „Het boek van de dag", een vijfminuten ru briek die op elke KRO-avond van 10.2510.30 (vlak voor het nieuws bulletin dus) wordt uitgezonden. Er zal ruimer dan tot nu toe aandacht warden gegeven aan pocket-boeken. AMUSEMENT op zaterdagavond zal in tyvee delen uiteenvallen. Van deze spanning (en te leurstelling) op zondagavond verbleekt in onze herinnering de zaterdagavondquiz van Theo Eerd- mans. Hij reikte tweemaal duizerfd 1 gulden uit: eerst aan meneer Mille- cam (luchtvaart! en vervolgens aan meneer Leideritz (trammetjes». Hoogtepunten van de zaterdag- avond was trouwens niet de quiz. maar het relais uit London van het laatste Promenade-concert van dit seizoen i Hopelijk wordt de TV-u it zending hiervan net als bij de radio een jaarlijks terugkerend evene- ment. WJnn. y Een rechtstreekse een «focumentair-procramma van G$- bri de Wast waarin hij fragmenten heeft opgenomen van gesprekken «Ue btj heeft gehad met groten in de jazz. LICHTE MUZIEK 7.308.00 VARA. Opnamen vam de j Canadese omroep van een Frans- en een Engels georiënteerd amusements- j orkest. 8.058,30 VARA. Opnamen van de Japrnse omroep van een Japans amu sementsorkest. GESPROKEN WOORD 6,307.0# NCRV. Causerie In de reeks 1 oppnbaar Kunstbezit. 3.00—7.15 vara. Politiek overzicht daor de beer T»e Jïadt, 10.00—104 5 NCRV. Politiek overzicht door prof. Diepenhorst. zal filmsterren ontmoeten en die. I als het voor het ontdooien van de 1 _v koude oorlog gewenst is. -ook nog teleurstelling was. Zij toonde geen stevig mogen knuffelen. In ziju ce- machines, maar doodoewone dinven. -,1,11** c,. Televisie Vanavond een variété, een documentaire of een één -ak ter. DONDERDAG, toneelavond, biedt naast het Vademecum in dil jaar nog de toneelstukken „Moordverhaai" van Arthur Watkin; „Bomen sterven staande" van Alejandro Casona cn j „Maria Boodschap" van Paul Clati- del. In 1960 mag van de KRO een i keuze worden verwacht uit „De 1 fluwelen handschoen van Rosemary Casey: „De schandalige geschiede- 1 nis van meneer Ketel cn mevrouw Maan" van J. B. Priestley: „De ERNSTIGE MUZIEK s.GO—9.30 NCRV. Openingsconcert van l hel 12e Helnrlch Scbutzfeest «foor j solisten, koren en een koperensccible. Het geheel o.l.v. prof. Wilhelm Eh- mann. 9,0011.00 VARA. Bet Concertge bouworkest o-l.v. Eugen Jochlm mei Tibor Macbuta, cello, speelt werken van Mendelssohn, Haydn, Hindemfth on Wagner. 9,30—10.00 NCRV. Guy Fallot speelt rte celln-sonate van Zoltan Kodaly. JAZZ. 7.10—3.30 NCRV Frank Mijls treedt voor de eerste maal op met vijn ritmisch Koperorkest. g.309.00 VARA. ..Mensen in de jay/" Aanvang om 9.25 uur 's n f Ad oer rentte LM aan dat gemartel met brandend maagmnr moot «en oinds milten. Senniss nemen. E Amerikanen hebben in Moskou een tentoonstelling georganiseerd (ze is een dag of wat geleden gesloten) om de Russen de „Amerikaanse maniet: van leven" te laten zien. Of ficiële Russen hebben laten weten, dat die tentoonstelling voor hen een machines, maar doodgewone dingen., die u en ik. leuk vinden. Keukens, wasmachines, kleren, japonnen, ra dio's, televisie, kinderspeelgoed. Nee zei Chroesjtsjew, ik wil machines ?ien. Haar die slechte tentoonstelling zijn in een paar weken tijds nog drie miljoen Russen wezen kijken. Als de vrouwen geestdriftige uitroepen slaakten, zeiden de jongens van de communistische propagandadienst: „Het is een mooie keuken maar zulke keukens bestaan niet echt in Amerikaen bovendien de Amerikaen oovenctien de ge- „„rjü, -,aaku. wone man kan zo'n keuken niet be- t f zelscbap zullen zich Russische jour nalisten bevinden, die alles naar Rusland zullen seinen. Hier nu waag ik bet de Ameri kaanse regering op een gevaarlijk misverstand te wijzen, dat licht kan ontstaan. Het gezelschap Russen zal dus uren en uren achter elkaar door de studio's worden geleid. Daar ziel het de decors van alle mogelijke hlms. Huizen, paleizen, hele steden. Maar het ts (onder ons gezegd) al lemaal: jén. Achter zo n decor zit mets. Het is een geschilderd bedrie- En er van daas mee begin nen. Dan noon meer zorg cn ponen door overtollig m aanstuur U hl net riie brand prompt met eén of twee Rennie* Makkeluk tn te nemen en nog srnakelq'k ook. Uw apotheker of drogist verkoopt Rennies. Ik verwacht nu. dat de Russische journalisten geheel overeenkomstig de waarheid hun lezers ongeveer in deze geest zullen rapporteren. „Wij werden langs prachtige ar beidershuizen gevoerd. De straten maakten een overweldigende in druk. De huizen zaten uitstekend in '%Davi d WrrgHt ZE f£ óEWOON ÖBKJJA, EN IK WOU PAT IK fc, GU.UAN.' ZE WÖU ,tf'r MAAR GéPAAn At: ME M£f PlF N.1 Y HAOEN J'J WiLT^ïS ZCHAAl5LAAN V< <lLg. ZEKER DAV IK MEÊ' X. QlE ^CHELOPARf'J I's- NOG 2_ tot paavaah toe. an&bla- it I yit v.» 'jr lAR 5LAAN j/I (Jm M AAR IK ZAL V ONTSLAAN VAN OE P'JNL'J- KE TAAK ME OP EêTFAAï Tê ZETTEN. IK GA Af UIT MEZELFi/ B'J ROCK ML$0Hm(J!5\ JIJ KUNT EE VEEDEE NIETsSÜ ,m -1 nmt E0CK...IK wesr d«th'j ONSCHULDIG IS.„MAAR flL5 Zt ZUN iTEHFLiJSrBEK'JKEH... HU KOMT GAUW HOOP IK WANNEER KOMT PHPPIE WEERTHUIS? EN BRENGT HU CW MUN MflOKER MEE TERUG? 'HET 5PUT «EftóENLUK DRT IK 0IE SPOREÜ DNT0EKTI flflN DOEN,„EN RL"i ROCK WIL HEEFT6EDRRN BflN&TEZUr* talen." Toén ik het las, deed dit ver- v;eer mij denken aan de buurvrouw, die van mijn moeder een schotel i had geleend en die kapot terug had gegeven. Zei de buurvrouw: „Ten eerste heb ik die schotel niet ge- leend. ten tweede was het ding ai stuk toen u het me gaf. en ten der- de heb ik hel heel teruggegeven." Van die Russische kritiek op hun tentoonstelling waren de Amerika nen dan ook echt niet kapot. Boven- dien dachten ze aan het bezoek van heèr Chroesjtsjew aan Amerika. i,._. f7HU/S N££MrANG£lA 8E5L- I Daar zou de grote vriendelijke man Het zijn ware Potemkin-dorpen, zo- msy/VÖ....! t kunnen zien. dat het in Ameri- ais in het Rusland van de czaar wer- 2ULLENka 80ed leven is- EE NS A ^aai' ni1 iees ik. dat ze de heer wat Chroesjtsjew ook naar Hollywood ïifIi M i zullen sleuren. Hij zal daar door de ZAk*""J\ t eindeloze sttidio's worden geleid. Hij met zeven meisjes-studenten van plaatselijke hogeschool Van Troy vertrok prinses Beatrix voor een kort verblijf naar Schenec tady. evenals Albany een stad, waar van de eerste bewoners Nederlanders waren. Zij bracht de nacht van zon dag op maandag door in het buiten verblijf van de Amerikaanse ambas sadeur in Den Haag, de heer Philip Voung. Verrolg van pag 1 Later kwam bij erop terug, en zei hij dat hij met controle zou instem men. Maar toen al, was de Russi sche premier boos. Een andere vakbondsleider heeft hem aan de tand gevoeld over het stakingsrecht van Russische arbei ders. Dit recht, zouden, volgens Chroesjtsjew. de arbeiders in Rus land wel hebben, maar er waren de laatste tijd geen stakingen geweest, omdat er de noodzaak, niet voor be stond. Naai" aanleiding van een vraag over de politieke zelfbeschikking heeft Chroesjtsjew verklaard, dat alle volken het recht hebben om hun lot te bepalen. Hoe dit te rijmen was mpl de Russische positie in Duitslaiiei" Hierop zei de Russische leider dat de verf. Alles qlom en glinsterde, i Rusland niet betrokken was bij Wij waren diep onder de indruk: j Duitse beslissingen, dat is dus Amerika, dachten we. j in antwoord op vragen over de Maar... toen we achter de gevels I u-j 7-i keken, wat zagen we daar? Lege ruimten. De huizen zijn maar schijn. den gebouwd om de vreemdelingen te misleiden." Washington is dus gewaarschuwd. In zulke dingen kan een mens nu eenmaal nooit te voorzichtig wezen. f A f.M en niet duurder dan andere Hongaarse opstand, zei Chroesjtsjew dat de revolutionairen „oproer kraaiers en saboteurs" waren. Toen de vakbondleiders betoog den, dat dit nu juist een van de voorbeelden was, waarin de Russen j gebruik hadden gemaakt van mili- i taire macht om zelfbeschikking te verhinderen, was de sfeer al zo ge- prikkeld, dat de vakbondsleiders noe neteliger kwesties maar van hun lijst schrapten. Na afloop was Chroesjtsjevv's commentaar si#nber: „Onze stand- punten zijn onverzoenbaar." De lijst met Hongaren heeft hij niet gezien. Die wordt naar de Rus- 1 sischë ambassade m Washington ge zonden „Je bent dood op," zei Roberl, zo- i dra ze weer thuis waren. f „Onzin." antwoordde Catherine. terwijl ze zich in een stoel liet val len. „Doe nu niet net of je niet moe bent. tiefje. Ik kan zien dat het wel zo is. Hoe zou hel ook anders kun nen?" „Ik ben nooit moe, Robert, Nooit! Ik. wou dai je dat nu eens onthield." Ze sloot haar ogen en nestelde zich in de kussens, soezerig en tevre den. Meneèr Peacocks ironische opmer kingen aan het adres van de baby aanbidsters misleidden niemand, en wel het minst van al Sara, die hem met eenzelfde schijnheiligheid bijviel „U en ik weten heel goed dat hij een zowaar het leraarscorps uitgebreid. „Wat!" riep Sara verwijtend. „En dat zeg je mij nu pas, Édward." „Ik heb er nog niet eerder gelegen heid voor gehad," zei Edward. .Bo vendien had ik het nieuwtje speciaal voor jou bewaard." „Wel, wat voor iemand is bet? Is hij een aanwinst?" door GERALD BULLEïTw«DwlatsrU?oS dbScSu?ieX' oordeel over te vellen." „Je moet hem eens te eten wagen, zei Sara. „Dan zal ik jou eens ver tellen wat voor soort man het is; zelf weet je dat blijkbaar niet." ,Wie zegt dat ik het niet weet; hij vierkant méér dan één nacht op Beek huize te blijven, en als hel prak tisch mogelijk was geweest zou hij nog dezelfde dag naar Lutterfield zijn teruggekeerd. Toch ging die ene Edward zocht zijn toevlucht tot ee» avond, ciie hij bij zijn dochter en grapje „Jullie vrouwen staan ook I..„.1 schoonzoon doorbracht, zeer onge- altijd onmiddellijk met een conclusie dwongen voorbij. Meneer Peacock klaar! Ik kan je alvast één ding had gedacht, dat er nadat de jonge - David naar bed was gebracht een enigszins moeilijke situatie zou ont- verteilen om je op weg te helpen. Hij heeft in Oxford gestudeerd." w- „Ach," zei meneer Peacock, „zelfs staan. Zich zijn eigen jeugdig vuur oud-Oxfordianen zijn schepselen herinnerend, kon bij zich moeilijk anders voorstellen dan dat zijn aan wezigheid op deze eerste avond een beetje hinderlijk moest zijn voor het jonge paar: maar als dai al zo was, dan lieten ze er mets van merken. Als een kenner van goede manieren was hij één 'en al bewondering voor de volmaaktheid van hun tact. Van Gods. dat dienen wij althans te ver onderstellen." „En hij verheugt zich in de naam Cyril Dyke-Rodney." ..Werkelijk? Wat vreemd van hem- Een aardige vent?" „O, dat schikt wel," zei EdvvarcL „Hij is oud-leerling van dc schooi. Eén van meneer Pluvius' favorieten. ■erwachl, maar het streelde hem dat Edward in dit opzicht niet voor haar doodgewoon jongetje is. Papa?" De wetten der hoffelijkheid verhinderden hem met deze schande lijke veronderstelling in te stem- men, en er ronduit tegen in te gaan jzou het hele spelletje bedorven heb- thpn. FTii dp«d daarom het. een noch Sara had hij weliswaar niet anders naar het schiint. Lang voor mijn tijd u" J"* natuurlijk. Won een beurs voor Ox ford, had er plotseling geen zin meer in zich aDes te moeten laten gezeg gen, nam toen ergens een leraars baantje aan, tot hem ook dat weer verveelde. En nu zit hij dan bi), ons. „Arme Edward," zei Sara. „Jij bent nietwaar onderdeed. „Zo, m'n beste Edward, je eenzaam heid is dus afgelopen. Je gezin is je weer teruggegeven. Hoe ben je geva ren deze afgelopen weken?" „kan ik misschien beter weer met een met je mee teruggaan, paps." „Je draagt je martelaarskroon met gepaste bescheidenheid, m'n jongen," meer alleen de baas.' zei meneer Peacock. „De hemel zal je je loon niet onthouden. En hoe Alvorens Fred zijn zwager laat gaan. zegt hij nog: ,Jk wil er best nog eens over nadenken, Jim. maar ie begrijpt, dat hel niet alleen onze zaak is. D« vrouwen hebben in deze kwestie ook eer. woordje mee te spreken." Jim begrijpt wat zijn zwager bedoelt: Betty Conway is een .zeer lu xueus lev tutje gewend en als de fabriek moet Jben. Hij deed daarom het een noch heerlijk rustig gehad. papa. f het ander en beperkte zich tot een „In dat geval." merkte Sara t knipoogje en een glimlachje. Toen de idag van hun vertrek in zicht kwam, kon niets hem ervan weerhouden zijn verdienstelijke dochter en klein zoon naar Meonthorpe te begeleiden. Julia had onmiddellijk aangeboden in zijn plaats te gaan, maar de heer Peacock wees er op dat zij absoluut S twwnwn'derai» ie»? Edwards ««acht kreeg «ea be- te beschermen en dat hij alleen zich- zorgde uitdrukking, „Ups en downs, leisnuiiaeKumudri.uuu..---.^----- - 2èlf deze taak toevertrouwde. Daar weet u. Maar hij is met meer d- aan en gaat aan dek. Het is kou buiten, veel wind berwaam hart naar beneden (hij onder geen beding de vreugde oude. Niettemin gaat het uitstekend i is er niet en het jacht slingert op een oogt dei- meneer Wilson met zo \e«l ei varing al. zeezeilet j Sara's thuiskomst met ziin aan- met de school. Het leerlingent al gaat mng. „Ik kom je aflossen. Ssnaers, ze„t Jim. heeft. wezigheid wilde bederven, weigerde nog voorLdurend voorutl. En hij heeft Edward grinnikte. „Ik heb het natuurlijk weer degeen die hem weg wijs moet maken." „Integendeel. Hij is oen ihnx siu* ouder dan ik. Hij heeft de oudere jaars onder zijn hoede. De oude neer kan hen tegenwoordig nauwelijks .,Aha," mompelde meneer Peacock begrijpend. „Daar wringt hem^ gaat het met de voortreffelijke me- schoen dus. Je bent een beetje uit J« neer Pluvius?" doen. nietwaar Edward?" Ziende flat ,Niet zo goed als ik wel zou wil- Edward een kleur kreeg, veranderde hij van toon. ..En geen wonder, v* onrechtvaardigheid van het geval u pijnlijk genoeg. Ik zou mij in JoU plaats precies zo voelen." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1