Dupe van een Oneerlijk en onhoudbaar Nederlander ontvoerd ELLA Ijs breken Kunstgebitten luistergeld verplicht Hoe het de meisjes Peacock verder ging Cowboys wijken voor stembus - door communisten - Vanavond O-Duitsland krijgt ..vreedzame" vlag NT Radio over de reclassering Minister O.K. en W. overweegt Per gezin voor één radio CHOQUETTENIN COLOSSEUM P Eisen valuta voor EEG door GEBALD BULLETT dat Mj REEDS enige malen hebben wij ons veroorloofd, criMige bedenkingen te uiten tegen de loonpolitiek van de nieuwe regering. Deze poli Mek immers leek veel meer in uitzicht te stellen, dan ze in wettelijkheid deed. De term vrije loonpolitiek deugde niet. maar de partijen van de nieuwe regeringscoalitie hebben haar niettemin out propagandist i*c he redenen veel gebruikt, en ook de regering heelt geen weerstand kunnen bieden aan de verleiding om haar te bezigen. Wanneer men deze term in verband ziet niet liet beweerde voornemen, viiij(/id «pdlen inpla n* van h*t vroegere dirigisme, dan is her geen u.ijider fc,inwr .ik--'-mi-atim cr \tin uitgaan, dal aan de gebondenheid .lor U.r.eu in Van {/aak ccn einde is gekomen. De regering kas; natuurlijk zrggtn. <ki- .b/P in wat zij heeft verklaard. In haar bekende nol toelichting op de begroting wordt duidelijk gesteld, dat Jf ming zich moet aanpassen aan de product!viteiwoenontim: verhoging tengevolge mag hebben. Eigenlijk is er dan o geen sprake; er is alleen sprake van gedilfcreutiei-nic h De vroegere loon ronde wordt vervangen door een bekiiio verhogen der lonen per bedrijfstak. Zo slaan de leuze heeft, intussen haar werking reeds gehad; i een moeilijke positie, aangezien zij het odium, niet verdraagt. ZIEHIER de reden waarom de metaalarbi gen dan de regering in feite meende, dat hu geval heeft de mening van Rijk «bemiddelaar* d t>i,i het geschil over de typografr pinnen echter zijl middelaars, die minder ver willen gaan dan de werkgowrs- saties zijn overeengekomen. Zij houden zich aan de regel?: bonden, die zichzelf zó lang in toom hebben gehouden, zijn geneigd meer deze regels te aanvaarden. Dat is nu eenmaal hen, die niet vrije loonvorming schermen: zij moeien ook daarvan durven dragen. Eigenlijk dreigen er up het ogenbli flirten. Stakingen (wij stelden bet reeds eerder vast en bel maar al te waar te zijn) richten zich tegen tie regering, r.nk wat vastzit bij Rijksbetimklelaa r*. Her gaat. niet meer om stakingen E.Y.C. of onder leiding van de E.V.C.. de dreiging komt van de gr nisalies. ook die welke worden geacht de regering vriendelijk «erin. Zo heeft het .alle schijn' dat de regering in haar onervarenheid kwaamhetd de dupe wordt \an een leuze, die zijzelf heeft he'pen \c 'Het is een vege ontwikkeling, die ernstige twijfel wekt a a ri de duurzaam beid van het experiment, als hoedanig het kabinet-De Quay kan worden aangemerkt. i i'u/f-.nscr Dinsdag; 22 soplcnilirr 11.19 7 WARE slag voor die Britten die verslaafd zijn aan hun televisie» lues tellen: De Britse commerciële TV heeft i beslist dat up fit; dag van de al ge me- tie verkiezingen, 11 oktober, geen i cowboy.programma's zullen worden vertoond. In ttgens'clling lot Ni-Herland waar de kic/t i op strat'fe van boete du plu-ht i-.el'ft ie vi be/M-iu*!, in hel s'-euilokaal. heeft de Firn slechts .-.'enneeht. waarvan hij naar eigen goeddunken al of niu* gcbnt.k mus laaki.-o. Deze cowboy-programma's, die in Engeland /eer populair z.;:n. /.ouder. zo weet men -- de kiez'-rs verre van dt: stembus kunnen houden. ROERMOND Ken in Roermond woonachtige zenuwarts, ilr, O. lï. Ban kt. wordt vermoedelijk in Oost- Berlijn door de communisten vast gehouden. De arts, die mot een huurauto »p weg was naar een me disch congres in Keulen, stuurde vo rige week donderdag een telegram uit Oost-Der lijn aan de garagehouder van wie hij de wagen gehuurd had, mei de mededeling dat hij nog een paar dagen weg zou blijven. Vrijdag volgde er een telegram waarin stond„Kern wagen opha 1 cn in Oost-Bcrlijn bij liet Polizeipresi- dium". Dit laatste telegram gaf reden tot grote ongerustheid. Geen van bei de Iele grammen bevatte een aan duiding omtrent de plaats van her komst. Bij de huurauto waren geen pa pieren voor de Oostzone van Duits land. Dc garagehouder :s van plan, alvurens dc wagon in Oust-Berlijn terug te gaan halen, naar de Russi» krvstkïf. muziek schc ambassade in Den Haag te gaan 9-M—19..15 kko. t'orry Rijucr met h«*t nm daar te weten te komen hoe hij I- H.IIK apruit. nrr. lumdeltiii. Adv er ten ne t.M.) Van Neile bestellen kt thans Dat DE maatregel van het bestuur der -Nederhm-De Tel van 1 oktober af op haar terreinen alle amie: dan die van het A..N.P. ie weren is dwaas en. ii toelichting, oneerlijk bovendien. Wij weten, dat p tot de meest bescheiden en ingetogen figuren in dc kraiy worden gerekend t maar de waarheid t«. dat de N.T.S. ze i vides-lichting om e persfotografen verband met de j i>lojof:rafcr.i niet mwreid k arm en cel aanlig in het Dit is het monion: waarop V AP A's khir.khreinen- nian Gabri de Wagt toegang heeft gevonden tot „the first lady of jazz" Ella Fitzgerald. Gere serveerd en afwachtend taxeert zij de indringer, is op 11 april van dit jaar, op ecu heel laat uur, na een ver in uuj mine rei* en twee uitputtende cuncerten. Hij heeft met haar toen een gesprek gehad waarvan enkele fragmen ten mede de bouwstenen vormden voor het programma ..Mensen m de jazz dat gisteravond de ether in ging. Gesprekken met Rav Brown, Bud Powell, Oscar Peterson, Norman Grans e,a. In em half uur kunnen geen complete portretten gegeven worden; wef indrukken. Zo bijvoorbeeld over de confrontatie van velen van hen mot het Amerikaanse negervraagstuk. Voor negers gaven zij milde oordelen. Do een zegt: ..Vroeger werd ik woedend maar nu heb ik medelijden. Want in mensen die haten is geen plaats voor liefde". En pianist Oscar Peterson, die als inwoner van Canada blijkbaar afstand kan nemen van het rassenprobleem: ..Ik heb nog nooit iemand zijn wijsheid zien veroveren zonder een ander te verwonden.'' Slopend zijn de toernee's vaak: gereisd wordt van de ene zaal naar de andere. Eri niet meer dan een enkeling lukt het nog iets van de toerist te behouden in dit turbulente, bestaan; iets proeven van zo'n vreemde stad, een museum hinnen gaan. zo maar wat rondkijken. ..Mensen in de jazz" was van Gabri de V.'agt spreekt zoiets van zelf een goed programma. Ella Fitzgerald top de foto tussen haar en De Wagt de in Neder land wonende drummer Wally Bishop i reisde de laatste keer uit de VS naar ons land samen met onze minister van buitenlandse zaken, mr. Luns. 2e: de minister tot haan „Als ik zonder werk kom ga ik ook in de show-business". Omroeporkest kei» van ütralecier, Oipenhruck H.tydn. lD.Jt— iO.ló KKO. Orgelconcert door Bernard Bartel ink. Werken un Han del el» tou|»erin. li 1.30tl.ikj AVRO. Dc pianiste Ger- tn.nne l.eroitv speelt werken van Ctiopin en l>ehu«».v. 11.22—12.U0 AVRO, Muziek uit de, schooi van Erie Salie, Werken van Milhaud en llenri sauguet. .LICHTE MUZIEK 7.007.45 AVRO. Vltv. van de musical „Oklahoma" op i;ram.platen, 7.35—8-30 KRO. Gram.platen „Licht to verteren". 8.03S.50 AVRO. Gram.platen „ropu- laris". ll.I3-12.0o KRO. Nieuwe lichte gram. platen. HOORSPELEN 8.05—10.00 AVRO. „De zonderlinge telefoon". (Herhaling van 21 febr. '35). t Atfrerretine l AI Van Neile bestellen Gisteravond kwam ik, -na een vvrnmeiende .l<ig buiten de stad, om een uur :>t sekt ons» straat tn, Mijn vrouw litiip. op de eerste etage, uit Jïtft wnster en riep: ..Blijj 771 anr s beneden. ife hom bij je." j Enen luier stapte se in risitege- 1 iO(T«d de uoordctir uit en sprak: „We gaan nam Fic en Henk". „En ire ronden ffcui*f>iiyrctl zei ik. Maar 2e liep al, zo dut ik baar teel volgen moes:, „Waarom gaan tec daar heen?" vroeg ik. „Omdat het nodig is", zei 2e be slist. „Fie heiï/i opgebeld. 't Is weet zo ver. Ze hebben ruzie. En ze praten al een icecfc niet tegen elkaar." „Non, dal is toch rustig", riep ik. ,.lk 7170tt dat if: eens een hele treek myn mond modi" honden." „Mijn zegen heb je," kef Ie ze. „Je denkt toch niet dat er louter parels unit- je fippen rollen?" Een poosje liepen «re zwijgend door. Toen zei ze: „Fie heeft opgebeld." „O." „Ja, jij met ;ic O. u— j T- j l Fi „Dat lijkt nog het meest on een I Bij het onderzoek, dat op t ogenblik parc|," gaande is, zijn ook centrale politie- instanties in Den Haag ingeschakeld. .Spaar me je grappen." walgde ze. „Fie heeft opgebeld. Omdat ze er onder lijdt. Onder da» ztoypcu. En Henk ook." „Nou, laan ze dart gaan praten!" riep ik bokkig, „Dat kan niet," snauwde ze. „Je oiror rtv tt„i, weet toch. Fie is trots. En Henk wil "i e V'ï tmuste niet wezen. Daarom heeft net heeft maandag een wetsvoorstel j -e 0rts Qevraaad V/ij kannen het. ih Se,ag?eT°i 7^. Jadr-t°OS^UitS0 1 breken als v:é gewoon ever, aanwiL riL3 te n. n i ïVaS aaH Pen en een 1'urtjc gezellig kletsen..." de vlag van West-Duitsland, wordt j Ze keek ut e aan veranderd. Op de bestaande vlag van i\r0u kt ocellic} zei one banen - zwart, goud en rood - j we stonden vóór'het huis en ze /liKen een hamer en een kompas, [jej^e omgeven door korenaren, worden j „Als jij nu. eens alleen ging." stelde ik voor. „Fie is jouw uriendiu, ten- Televisie ring het journaal en weeroverzicht (8.110) een filmprogramma, dat l»e- gint (8.20) met een extra-af te ve le KRO-fïLmrubriek van de Domburr. Hierin zal Toon Hermans iels vertelleu over en laten zien van zijn nieutve film „Moutarde In Sonansee". O»»* 8.43 tiur begint de hoofdfilm ..De blanke sjeik", een parodistische film van" Frederico Fellini. Na beëindiging var programma volgt htstreckse reportage wit Londen j van een amusementsprogramma van de I BBC m.m.v. Mar got Fonteyn, Eddie Calvert en vele anderen. aangebracht. In een officiële mededeling heet het. dat de Oostduitse vlag van „de vreedzame ontwikkeling" van Oost- Du itsland zal getuigen. NEW YORK De horlogemaker Peter Gluckam is met een eenmoto- rjg vliegtuig in San Francisco aan gekomen na in 29 dagen, zes uur en 52.2 seconden een vlucht om de we reld volbracht ie hebben. Dit feit is door de Internationale Luchtvaart- het Nederlandse federatie officieel vastgesteld. Enrovisie (10.30) j f Actoertentte LM.) Van Neile bestellen! gareel had. Van de voorstelling van zaken, dat deze lieden zowat perma nent erf vrede- en huisvredebreuk pleegden brf de N.T.S. en eva ..-tmvnii clement" bij de repetitie* plachten te /.ijn. is gtvn woord waar. KlarUtcit over hen waren er dan ook niet; althans, ze hfbben de dagbladen nim mer hereikt. Waar het om gaat is (en men verbaast zich over de opeiilianiaheid. waarmee dat m vertrouwelijke gesprekken wordt erkendi is. dat (ie N.T.S. zich verplicht voelt om j?tellins te nemen legen de conrnrmitïe. welke de omroepverenigingen in hun publicistische activiteit onden inden van een orgaan, waarover ze geen zeggenschap hebhen en tlat dan tn'k niet in tum schema pa.-t. Ziedaar de reden, waarom wij het woord niwei'lük gidu-uiklcri. De uitsluiting van niet aan hef A.\.P. verbonden persfotografen hoiidf helemaal geen verhand met onbehoorlijk gedrag van drzi,« ruen-rn. Ze houdt verband met het feit,, dat de omroepverenigingen zie li in een mnniipulie- positie voelen aangetast. Enige verbazing mag worden geuit over de naïeve onbeschaamdheid, 'waarmee het N.T.S.-bcstunr heeft geuirciid, de dagbladen met (?en- kliiitje tn .het riet te kunnen sturen. EigenJijk is het een belachelijke zaak. waartegen een daverend pmleA *1 |e veel moeite lijkt. Het N.T.S.-bes tuur hoeft niet tie illusie te koeste ren,. dat. het in zijn houding kan volharden. Natuurlijk, juridisch is het gerechtigd, „ongewenste" lieden van zijn gebied te weren: maar er is in Nederland juridisch zoveel mogelijk, wat toch niet gebeurt omdat het tc gek is om los te lopen. N.T.S. en dagbladpers zijn zozeer op elkaar aan gewezen, dat er geen sprake kan zijn van eenzijdige discriminatie cn in- korting van het recht van niéuw-garing, Wij begrijpen niet, waanu» dei direclie van het A.N.P. dit het N.T.S.-bes hun" «iel «11 tier het «mg heeft ge- j bracht., gelijk ook enige verwondering op haar plaats is over het feit. dat j het N.T.S.-bestuur de raad van rle leiding der Nederlandse Dagbladpers om met de hoofdredacteuren»:lub en met de organisatie der persfutugruH-n overleg te plegen, zo luchthartig in de wind heeft, geslagen. 7 O ALS vaker in de komende da- zullen vanavond twee radio- i uitzendingen worden gewijd aan de reclassering. 2fl september zal Re- j classeringsdag 1959 zijp. j In dc regovingsuitzonding 'Hilv. I 6.20Ö.20 uur' spreekt, de directeur vun het, Nationanl Bureau Rcclassc- j ring. drs. J. H. K. Hoornweg. Zijn j i on dei'wc Lp zal zijn: „Misdaad en dc toekomst van de delinquent". Later op do avond (9.5510.2(1» zendt do KRO een gesprek uit over Berechting, psychiater en reclasse- 'iog- i Aan dit gesprek wordt deetgeno- i 1 men door prof. mr. D. van Eek uit j Nijmegen, de Utrechtse officier van j justitie mr. W. H. van Overboek en j de ze: 1 uw arts J, H. M. Berden uit Heerlen. TOKIO In Japan heeft men i blauwe gecultiveerde parels verkre- gen na de parels zes uur te hebben blootgesteld aan atoomstraling. Vnl- gons deskundigen zal het echter nog enige tiiri Huren voordat deze parels iu grote hoeveelheid kunnen wor- j den geproduceerd. (Advertentie LM.} DENTOFIX houdt ze stevig op hun plaats! Uw gebit raiikt niet meer los, wanneer U 's morgens een weinig DEN7GFIX op de plaert strooit. U heelt rian de gs- hel«t dig een heerlijk gevoel van ze kerheid en welbehagen, want DENTO- FIX doet li in pijctill Du moderne, anti septische ponder we:k'. ais een he- sifiprmenri kussen en ho'idt bov»'ivt!»a de tdero fris, Yerkti;gliaar in discrete, neutrale piasüc rtacons. prijs I. 2,33, b:_! apotheken e>n drogisterijen. Colosseum, het ROME. Hef meest beroemde van aV.e oude rnein.se monumenten, spoedig der ryn een teertonrte arcades snackbar herbergen. De mini (Advertentie t M.) Van Neile bestellen van Onderwijs heeft Iepen het. openen van de bar van de hand gewezen en ge zegd. dat ..een snackbar nodig is met het oog op het steed? grol or wor dend aantal toeristen dal een bezoek i ciöie moeilijkheden, aan dit monument brengt". DEN" HAAG. Het ligt in de be doeling van de minister van O. K. cn W'. nog enkele wijzigingen aan te brengen in het ontwerp Omroepw et alvorens tot openbaar overleg met de Kamer «ver te gaan. De belangrijkste hiervan is per ge zin slechts een radio luisterbijdrage te vorderen voor één radio-toestel ook at bevinden zich in de woning meer toestellen. Behandeling van het wetsontwerp tot verhoging van de luisterbijdrage wordt opgeschort tót na de behande ling van dc Omroepwet door de Tweede Kamer. Dit omdat in het ontwerp Omroep wet het vuur stel is neergelegd de kosten van de "Wereldomroep ciie nu bestreden worden uil dc luisterbij dragen» ten laste te brengen van do algemene rijksmiddelen. Zolang hangende deze Omroepwet ook in liet nieuwe begrotingsjaar de radio- omroep te kampen heeft met finan- de minister Zou dan praktisch het hele westen en midden des lands kunnen worden bestreken. Daarna zou moeten wor den bezien of er vervolgens nog be hoefte is aan FM-zonders voor Zee land, Noord Holland. Amsterdam, Rotterdam er» Den Haag. Het voorlopige bouwprogramma van TV-zenders zal. zo is de ver wachting, in dc eerste helft van I960 worden voltooid niet het gereed ko- men van de zender te Smïide CPren- ie>. Dan zal de hulpzender Irnsum (Friesland) uit de ether gaan. f Advertentie t.M.) Van Neile bestellen! £)E V&ióENDE DAü &'J EEN SPEClA /Kr ttOOQ PLASTISCHE CHtf?. DA NE Z'J DB SHMtPPE- Ltrfó FAN CH4f?teS 7AL ik je avep wee weken OPEPECFN, ANCXIA - 4NDEJ26 DUURT'T MAANPEK- ZtÊ J£ ER TE6ENOP Tl>S£EN TWte HAAKJEG-HOE OVV BEN JE IK MOET T0EG7EMMINÓ HEBSEN_ VWN! JE OUDERE AA ,K ÖEN AL ENTW2N?ffz. MAAR M'JN QË&dïOUPEge VINVEN 3 ÉÈmiHerooeD hoe WEL ZE HUN HAQT W&T- A NER6ENG VOOR NOQtC?. HET A HEEl SEÓR'JPE- 'LUK PATJE 'N NEUG WILT HEBBEN WE JE fN JE CARRIÈRE HINDEK?r*. LAAI" NU MAAR HOUDEN... AA WE r EENMAAL ZOVER l<5 ?ÊK6S i "v- >v s ;2Ö- 'iï WflflRÖM HUILT MAMMIE? op ff er PounfBuRtfW f0£ ISOU ROCK.. WIE WflS je medeplichtige By OitO'JERVRL? ROCK HEEFT PIL DIE PJD 20IUN BEiT 6EMRN 6N HfiRO 6fWERKT 0H,WflfiR0MI5 0flTNÜ JUIST GEBEURD? BRl'SSEL De Belgische minis ter van Buitenlandse Zaken. Wtgny, zal de ministers in de raad van de Etirnpesc Economische Gemeenschap voorstellen een eigen valuta, genaamd „Euronit". uit te geven. Iliertnee zou het prestige van de Euromarkt in het ueretdgeldverkeer worden ver hoogd. Hd is de bedoeling, dat de waarde van de „Euronit" later rjnor de rand van ministers wordt vastgesteld. De ze nieuwe geldeeuheid zal volgens ciozcUde bron ook diensten kunnen 5 Lopik hoger wordt dan «urjprnnke- bewijzen voor het vaststellen van de lijk het plan was. In dc loup van 1961 bijdragen cn garanties der iid-staten i voor een gemeenschappelijk Euro- "t i pee? fonds. '!pverhalen cn het feaillc- !l 11 gistrn-11 zie pajr 1. J Mffrertenfte f.M,> j 1 x -L t. 1 i n -1n -■ n Van Neile bestellen! het verantwoord eventuele tekorten als noodmaatregel te financieren uit do algemene rijks-reserve. Over de toepassing van frequontie- J modulatie in do radio-omroep wordt opgemerkt, dat er studie wordt ge- t maakt van een aanzienlijke vereen- voudiging van de derde cn laatste fase van liet FM-plan. FM -uit zen - J dingen voor het gehele westen en midden van ons land". Dit wordt mogelijk doordat de J nieuwe mast. van dc TV-zen dei l r. Tn, nou krijgen -we dat!", riep ze. j weet 11 iet of je hei weet, maar j toen u;ij troaicden, heb ik dat hele I stelletje leuke vrienden vun jou op 1 de koop toe moeten nemen, zonde dar. wie óóit gevraagd is... i De deur toerd opengetrokken. „Oehoe!"klonk hureii Fie's stem. „Oehoe," riepe?t ice. j We begonnen te stijgen. ,,'t Zij w ook leuke vrienden," sis- ie ik. „We komen even babbelen!", riep mijn vmutö. Bovert aan tic trap werd een rondje gekust. Ik kreeg er ook een. Anders verstrekt Fie dat genoegen alleen op ruijn verjaardag. Maar enfin, ze l smaakt yoed. „Komen juflte cr gezellig even in." JU geloof dat „gezellig" het. meest misbruikte woord van de hele Ne derlandse taalschat is. In de huiska mer, icaar je de spanning thei een bot mes snijden kon, zat Henk ver- dranici kalm, zeer gekwetst en niet de minste te wezen. i „Hallo," riep hij. We begonnen te praten. Ik met i hem Mijn vrouw met Fie. Daar i schoren we niet veel mee op, want de i kamer was nu conversatie technisch, in tweeën gehakt en de strijdende j pnrfyen Inleen elk op hun eigen i helft. Om tot kruising te komen, vroeg ik: „Zeg Henk, weet .jij soms «at ja vrouto voor haar verjaardag teil?" „Dar moet je haar vragen," zei 1 hij „Fie! Henk toil weten wat je voor je verjaardag riep ik. Ze keek hem ontroerd aan. „Heus?" vroeg ze vochtig. Even aarzelde hij. Toen ging hy door de knieën en zet sonoor: „Ja. „O Henk..." Zij /verliet schreiend het vertrek cn hij ging er achteraan met een mild: „toe nou, meiske. „Zie je teel. lach is het een goed huwelijk,' zei mijn vrouw, toen we alleen in de kamer waren. „Tjilp, ijitp," an tic 0 orde ifc, „Maar als tl: het goed zie, is het heilswerk nu volbracht en kunnen wij gcvocg- l ij k opdo n deren. Even later had ik iceer zo'n zoen van Fie en een ferme pooi van Henk en daaldeyi we de trap af. „Nou moet je eens goed luisteren zei ïfc op de gracht. „Over drie «*e- keu zit het natuurlijk weer scherf. Maar als je nu denkt dar ik. met de regelmaat van een letterkundig tijd schrift. daar Nchroe't,je ga spelen, ei- leen omdat jou re trotse vriendin Fie getrouwd is ineX de wereldkampioen zwijgen, heb je hel lelijk mis." „Daar heb je 't zee er jou te vrien din!", riep ze. „En al die kerels van jou dan. die..." Het einde was, dat zij een zijstraat in sloeg cn ik een café. En/in, we zullen Fie en Henk maar vragen om hel ijs te breken. Voor zvat hoon wat. KRONKEL scheen de beminnelijke goedlachse verandert» in een tijgerin. En ::e een welp om voor te vechten. „Ik wil precies weten wat er ge zegd is. Edward." .,Ik heb ju er de strekking van .verteld. Het is niet de moeite waard Ver over te pralen." „De strekking laat me koud. Wat nieuwe leraar had aangenomen cn lijk uit. was op cn top een heer, be- wat, ce" briljante knaap dat was, at tm srote eruditie bovendien «tot* h™ MkcIJLifL' humor. Kortom Ito «mm oemtoKd «el de dikste vrienden zouden v.o*den. „En wat zei jij?" „Wat kon ik zeggen? Ik werd niet om raad gevraagd, ik werd voor een uldongen feit geplaatst. Bovendien ,'as er op dat moment nog niets gebeurd waar ik me druk over hoel- Kct onderwerp ward vierentwintig cen moofgCvocl voor) uur later opnieuw aangesneden, na- er vieJ niel aan tt> twijfelen dat hij dat meneer PraeoEk Inmiddels ver- aangenaam aast zou zijn. trokken was. In tte tussentijd had Sara dced dit don ooll allerminst; hol vreugdevolle cn opbeurende feit „lemve kennissen vond ze altijd pret- dat Sara weer hji hem ImiK was. nirja; afgedaan teas de kwestie een mirakel m I-.dward bewerkstel- dJjrmM voor haar toch niet. Het «Wl Dr vreiW dm zu sinds de X.um!) verbaasde en ergerde haar, dat Ed- - Joiies-epistHk' mei zich had omge- %varcl zo /undi-j meer gepasseerd dc tc maken. Ik had er immers m het dragen, bleef onuitgesproken: niet m was dal zjjn talenten had on- begin geen idee van hoe zou ik? t staat er aan te twijfelen dal hij naar ^jcrswrliat vn z»jn rechten gewoon ter- dat deze Dyke-Kodney in fcjte meer dan nodig had. lies lout zij de zjjdo gi-sclioven Meer dan eens had onder-directeur zou worden cn dat •kwestie te vergeten, of aLthims voor- ais' ,jj,, baios cjoor ziekte was ik tot een soort kindermeid voor Je lupig op stal tc zetten. Edward was mGeschakeld de leiding van de kleintjes zou worden gedegradeerd." de tweede avond na haar thuiskomst k|L>jno schoul' overgenomen en met „Maar toen dit tot je begon door weer helemaal de oude: onstuimig, de {Ui],, vatl lWee oudere jongens de te dringen, Edward, wat heb je toen verliefd, voortdurend zinspelend up redelijk drijvende gehouden, gezegd?" hun gezamenlijk verleden en steeds dje gelcgenli den, toen het dus i£jj had niets gezegd. Helemaal bereid m tofluuingen lus te barsten nuoc|/}lkoliil<ei- v ag dan ooit. was cr nj,»ts Verbazing eu woede hadden .over de met te uvertrejien sciirau- nüoil g,jrui5e gt.\ eest over het aan- hemsprakeloos gemaakt, omdat de derheid cn schoon.tcici van zijn /.uun. tifklitui van etctia leerkrachten; en woordt-n die tn hem opkwamen met Hii deed nu vrii onverschillig over de nu, nu waren blijkbaar het groeiend gezegd kónden worden tegen deze plotselinge verschijning van dc heer leerlingenini èn hel feit dat mc.iccr ht-0Xt. achtenswaardige oude heer Dvkc'-Rudnev ju dc klèino schuolgu- Pluvius l»ct wal kalmer aan deed, niet zijn witte baard, voor wie hij, im'ccnschiip. cn was hot cr mcc eens ems klap* vuldocndt. eden oni ccn uudanks al zijn vervelende manier- ïd:u /e hem eens tc eten moesten vra- buite'.suiandcr op de plaats 1.e zetten tjes. vooroordelen cn schuolmecstcr- acn. Per slot was hut niet Dykc-Kud- die redelijkerwijs aan Edward toe- achtige afgezaagde grapjes ccn diep J nev's fuut dat hij in feite onderdirec- kwam. Hoe kun zijn tante, mevrouw irspeet voelde. En niet alleen res- Aièur \vas geworden of dut liij nu in Pluvius, iets dergelijks toelaten?_Had peet, ook liefde cn iets als mode- meneer Pluvius' huishouding de ze dan helemaal geen invloed up lljdeti. omdat oom Pluvius zo outt plaats innam, die door zijn. Edwards, haar ouder wordende echtgenoot? OC was. ouder dan zijn jaren deden ver- huwelijk was vrijgekomen. De laatste liet haar deze veronachtzaming van moed en. cn hij de boel zo kennelijk omstandigheid wsïs cen gevolg van de enige zoon van haar schoonzuster niel meer aankon, het trieste feit. dat de arme kerel gewoon onverschillig? Sara was ver- „Je weet hue hij is," zei Edwa vrijgezel v oneerlijke CT - hot ook wel «vn beetje z.'J" In de loop van de nacht betrekt d_. hemel slingeren wordt bcvifier. Jim hooft de gtonIMr .uuluieïi, moeite de yawl in do hand huiidmi. Het schip j „Abel T;«sn stuurt slecht *n maakt lange, verre In-den van j dc nmtnj n.'i bakboord naar stuurboord. De ecistc. die merkt, kt nioi. dat er iets aan de hand is, is Fred C'onway.. Hij de hoof dm ut?pl ook de lijd. want dc Sanders probeert in. maar dat ding >11 ramp blijkt ook te zijn geworden i maakt zichzelf dc hevigste verwijten meneer Wilson met alleen ;>an ctck movb met dit veer. Maar dat help! alL de „Abel Tasman" bevindt van de dichtstbijzijnde kust. maken wat in ztin ■sic beschrijviDg von de nieuwe» g veel vs 11 vlegclachtigheid mucsi ;>bcn weetehad. «leed L'dward alle L.i 11 >i'i 1 v er Sara \an te overtuigen dat honderden mijlen J de heer Dykr-Boduey ccn hele serie deugden bezat: hij zag cr zeer draag- rschillig? Sara was ver- „je v.-eet hoe hij is," zei Edward, hem dat cen ontwaard igd over mevrouw Pluvius. „Altijd over borrel and van zogc- voorsprong gaf. wel. dan Ëu omdat ze ergens vermoedde dat r.aamd toepasselijke Latijnse spreu- :cinig aan'tc doen. In /ijn 01 gei cn, Een maxime voor elke getcgeö- "t*. En fout was, was zo geneigd ook Ëd- held. ward het feu eo amict' kwalijk te 11c- „Buncngewu<ni stichtelijk zundëf men. Hij was tc geduldig.'tc bedeesd, twijfel. Maar dat geeft geen antwoord te gemakzuchtig. Of was het meer op mjj£1 vraat;." ccn kwestie van trots dan van zwak- „Nee? Wat vroeg je dan?" heid dat hij zichrclf le weinig naar voren schoof? Voor het moment (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1