TERRORIST b.d. CAROL DAY rai voor crematie TïKMMM 1 1 I Hoe liet dc meisjes Peacock verder ging avonturen VAN 3ÖNANSEE .kleutertjes lieten verstek gaan „De' ra au met het koffertje" spel over Het TV-theater presenteert volgende week lErrrzil Weer dode op onbewaakte VaBBvoaid N'1 1959geweldig wijnjaar OOK SENAA T AKKOORD Soepeler bepalingen Maria Callas zit in ..geldnood" Begraafplaats uit Ijzertijd in Denemarken ontdekt Invalide beklimt hoogste berg van J.-Slavië Ckefarine ,4 door FR A IK GODWI STyUJ? ME MAAR EtNS N FOTO WN PE NEL& PIE JE 6RAA6 WILT HE&&EN. &4N ZULLEN W'J Zl£N OF HU &'j JE/ 6EZICHV PAST. EN G4N ZULLEN WE NLJ^g; 'N FAAZ FOTO'%&S3® van j£ lHai^ N£ rvfPN. EN WELKE VOPM ZULLEN M WE *M OEVEN 0EEFJE WIPNEUS OF HELEMAAL rfcht Mm&T mm\5 WEEr V Nier....^ ^•helemaal ggCKr. i'jkV me ER zijn we) men-en poo.le staatslieden geworden. Hie In een vroegere perinde iet? mcl terrorisme te maken hadden gehad: maar in het algemeen i? het type van de politicus ccn ander dan dat van <ie terrorist. Met i? duidelijk gebleken na de i we ede wereldoorlog, toen zovele verzetslieden, die onverschrokken liet geweld van de onderdrukker met hetzelfde geweld hadden beantwoord, plotseling tamelijk hulpcl stonden in een maatschappij, die het voortaan van rustig overleg en harde arbeid moest hebben. De sferen bleken te verschillend. Overigens is bet natuurlijk volkomen verkeerd, alle terrorisme over één kam te scheren. Er was een groot verschil tussen de nazi-terreur. die een einde zocht te bereiden aan de vrijheid, en de desperate tegenacties. Nazi'? rn fascisten waren begonnen, en kregen geleidelijk hun trekken thuis van degenen, die hadden ervaren, dat er erger dingen waren dan de dood. Anders gezegd, er waren onderdrukkers en er waren vrijheidsstrijders. Was Cmas. de leider van het verzet op Cyprus, van de goede soort';' Met is een vraag, die niet zo gemakkelijk valt te beantwoorden. Ziir» geval is enigszins te vergelijken met dat van de leden der moordenaarsrhti? in Dublin aan het einde van de vorige eeuw. Deze lieden schoten links en rechts Britten en Britsgezindcn op leidende posten in Ierland dood. Wat is geoorloofd voor de vrijheid van een land/ Cing het de mannen in Dublin •n Grivas werkelijk om de vrijheid? Men zou voor wat Grivas betreft ook nog een vergelijking kunnen maken met degenen, die de leiding der ter reurdaden van de Franse Algerijnen in handen hebben. Deze daden richten tich eerder tegen andersdenkende Algerijnen dan tegen Fransen. Ook Grivas ontzag de andersdenkende Cyprioten niet. En de vraag komt hier inderdaad op. wat vrijheid is zonder andersdenkenden. Want de vrijheid tindt immers juist haar uitdrukking in het feit, dat de mensen het recht hebben, van mening te verschillen. DE onvindbare Grivas. wijkend van de ene schuilplaats naar de an dere op Cyprus, dat niet zijn vaderland was, verkreeg de romanti sche roep van de roverhoofdman: een Giuliano, een FinaJdo Final, dini. Maar romantiek is wat ouderwets, en er was ook minstens cén moderne overweging, die zijn positie schraagde, n.l. de overweging dat het met de Britse .macht in het Oostelijk bekken van de Middellandse Zee op het einde liep. Palestina was ontruimd en Alesandrië en de kanaalzone, hoe zouden de Britten op Cyprus nog ccn toekomst hebben? Grivas leek de geschiedenis op zijn hand te hebben, een feit dat zijn terreurdaden voorzag van het stempel der geoorloofdheid. Maar toch was het een bedrieglijk stempel. Wat hij zocht, was een totaliteit, die met vrijheid onverenigbaar was. Cyprus is geen volkomen Grieks eiland. De Grieks sprekende» zijn wel ver in de meerderheid, maar de Turken zijn toch «en allerminst te ver waarlozen minderheid. Nu hoefde dat inlijving van het eiland bij Grieken land niet in de weg te staan. Het was zeer wel denkbaar, dat onder Griekse heerschappij de Turken een deugdelijk minderheidsstatuut kregen. Het is echter nieer dan twijfelachtig of dit ooit Grivas' bedoeling i? geweest. Wat wilde hij met de Turken?- Het is nimmer helemaal duidelijk geworden. De Britten hebben al in een vroeg stadium, door Turkije in liet conflict over Cyprus te betrekken, de dingen er niet eenvoudiger op gemaakt (wat ook niet.de bedoeling was): maar het optreden van Grivas j< zeer geschikt geweest om de regering te Londen alsnog een sterk motief voor haar han delwijze te verstrekken. De terreur, door Grivas geleid, door de Britten op felle wijze bestreden *n door de Turken met gelijke middelen beantwoord, is tenslotte aan haar eigen geweld bezweken. Het ging zo niet langer. Torn is de uitweg van Cyprus' onafhan'-rijkheid geionden, met medewerking van alle partijen. GRIVAS was geen partij. Hij was alleen maar ccn terrorist, werkend op zijn wijze voor het Griekse vaderland en gedekt door <le rege ring te Athene zolang dat maar enigszins ging. Is hij van de goede soort? .Makarios, in zijn verbanning, cn Karamanlis. in de Griekse hoofdstad, zijn {kar. men aannemen) meer cn meer gaan twijfelen. Zij zagen de gastvrije en vriendelijke bevolking van het eiland geleidelijk verwilderen: zij zagen de hossen verhranden en de reestapels verminderen en de &|iadmv des doods dwalen door de dorpen en sleden. Zij /«gen. dat Grivas alles of niets wilde; en zij wisten dat het nimmer alles of niets zou kunnen zijn. Buiten Grivas om is toen het akkoord tot stand gekomen. 17c grote terrorist moest gaan cn hij ging, terwijl op het eiland «Ie herademende be volking op grote schaal,feestvierde. Men was blij, dat de bezoeking voorbij was; men was blij. dat Grivas vertrok. Grivas, in Griekenland'terug, werd daar toegejuicht, cn was niet tevreden. Hij wrokte, omdat men hem zijn doel niet had laten bereiken en omdat de regering naar zijn mening een sla pp" houding had aangenomen; en hij dacht terug aan vroegere perioden, toen er flinkere mensen waren, in Griekenland en elders, (lie niet transigeerden maar slechts dachten aan overwinnen of sterven. Thans heeft Grivas gebroken met een ..halfbakken" regering, die er hem op baar beurt van beschuldigt, aan vervolgingswaanzin te lijden. U Grivas van de goede soort? Wij vrezen, dat 2i.in ideaal ligt in het voor oorlogse Europa, toen ook in Griekenland een dictator heerste, en dat hij zich niet thui? voelt in «Ie nieuwe omstandigheden. Dit. /oker, omdat het voor een terrorist altijd moeilijk is om zich in een rustig bestaan te «chikken, maar bovenal, omdat deze terrorist ouder vrijheid verslaat de vrijheid van één groep om alle endere groepen te dwingen zich naar haar wil te schikken. Drie generaties zigeünermxisici Mirando: v.l.n.r, de 26-jdrige Adnlphepianist, de titi-jarige grootvader Tatta. bussisi en driejarige zoon iVelLo. oiolist en de allerjongste solist die ooit voor de Nederlandse microfoons is op- getreden. INNENKORT in dit theater!" Méneer Van Domburg was ér gauw bij om eventuele illusies de kop in te drukken, 't Was trouwens te- mooi om waar te zijn, dat we bin nenkort in liét-TV-theater Toon Her mans' film „Moutarde van Sonari see" te zien zouden krijgen, We mochten kijken naar de „wal ler" die in de biosöopen in roulatie komt. Op grond hiervan zijn we ge neigd in te stemmen met Han Rust, die de film monteerde, die als film monteur eèh unieke zeer internatio nale staat- van dienst heeft en vast stelde: ,,Zo:n film'heeft iri Nederland nog nooit gedraaid." Toon Hermans onthield zich uiter aard over een oord cel. Dat hij echter meteen met een tweede film begint, maakt op zijn minst duidelijk dat het hem niet is tegengevallen. •Wij. wagen ons evenmin aan een oordeel. .Het gebodene was daarvoor te summier. Dat wordt t.b.z. 'n kluif je voor mijn collega's vOor dé films. ZO'N ómusementsproduktie als uit de BBC-studio in Londen waar mee de avond werd besloten, getuigt van een perfectie die in Nederland noch technisch noch financieel mo gelijk is. Geen vergelijkingen daar om. Hopen slechts dat er bij uitbreiding van de zendtijd meer dergelijke re lais kunnen komen W.Jnn. DAMASCUS Ruim 40.000 Sy- riërs hebben dinsdag in Damascus betoogd tegen dé terechtstelling van dertien Iraakse officieren op zondag jongstleden. Zij protesteerden tegen ..het rode bloedbad van Iraakse na tional istisclre figuren" door minis ter-president generaal-majoor Abdoel KerJm Kassem. h/TADAT het 1300 keer (óf daarom- •-LN trerit) goed gegaan is kon 't.Avro- kleuterprogramnia' - „Kleutertje luis ter gistermorgen'.- niet doorgaan. Het zou een directe uitzending warden waarin de kinderen het een en ander zouden vertellen van een boswandeling diezij hadden ge maakt. Toen de kleuters en hun ge leiders uit het bos arriveerden bij de studio was de onverbiddelijke klok het fatale uur <10.50 uur) reeds -ge passeerd. Binnen, had men inmiddels een grammofoonplaatje op de draaitafel gelegd. De liéve verhaaltjes over eikéls en eekhoorntjes moesten on der dé kurk' blijven. (Onder voorbehoud van wijzigingen) ZONDAG 's Avonds, om 6.15 een schakel- kerkdienst van de Holy Trinity Church in Hull (Engeland) en de Morgenster-Kérk in Rotterdam- Het AVRO-programma begint om 8.00 uur. Het omvat: een ge sprek o.l.v. Anthony van Kampen over Niéuw. Guinea, een afleve ring van ..Van A lot Z" met de letters IJ en K en een documen taire over penicilline. Om tien uur „Sport in beeld". MAANDAG Geen uitzending. Het kinder programma, dat enige tijd op deze dag werd uitgezonden is ver plaatst naar de zaterdagmiddag. DINSDAG Filmavond, de vertoning van „Het zwarte dossier", eert drama tische Franse film over een ge rechtelijk probleem. (Boven de 18)1 WOENSDAG 's Middags jeugdprogramma van de VARA en NTS Verrekij ker. 's Avonds de NCRV met de actualiteitenrubriek van Peter van Campen, een documentaire óver de Kolen en Staal Gemeen schap. Hierna Pi Scheffers, ru briek „Pas geperst" en dc dag sluiting door ds. Langstraat. donderdag Een VARA-programma, be staande uit.commentaar van dr. L. de Jong op ..De wereld van vandaag", een documentaire over de opleiding voor de grafische beroepen en om 9.00 uur het to- .neelstuk „Een bruid in de mor-' gen" van Hugo Claus onder regie .van Willy van Hemert VRIJDAG i Weekoverzicht van het NTS-1 journaal. Hierna niet langer de NTS-telcrecordings n.aar studio-, programma's van de omroep-sec- ties. Ditmaal de KRO met: „Gas- ten boek" met een gesprek met minister Marijnen; een documen- i taire over radio-activiteit: een ca- 1 baret o.l.v. Jan de Cier en Emile.j Lopez en een.: sportpraatje' door j Jan Cottaar. ZATERDAG J 's Middags een AVRO-jeugd- j programma. 's Avonds opnieuw de AVRO met Chan Chanasta, con ;,psyche- magician", een actualiteit in „Te- le-vizier" en om negen uur de Weekendshow met Johnny Kraaykamp als gastheer. (Advertentie LM.) sto, fb ga nog' even naar 't postkantoor, om geld van mijn spaarbankboekje te halen HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK U moet et J&t HET hoordpel van^Vanavond. „De /met het'koffertjervan de Duit se auteur Rudolf Bannenberg (Vara. 8.559.40 uur) behandelt de moei lijkheden van een gevangene, die zijn straf heeft uitgezeten en (met een koffertje) in de maatschappij te rugkeert. Het lukt hem niet weer aan de slag ie komen en bijna vervalt hij hierdoor tot nieuwe misstappen. Het milieu van zijri vroegere vrienden staat klaar om hem weer op te ne mén. Op eigen kracht „reclasseert" de hoofdpersoon 2i.ch echter.. Zaterdag 26 september is het Na tionale Reclasseringsdag '59.. Ter gelegenheid hiervan, heeft de VARA.dit hoorspel.in.deze week een plaats gegeven. - Radio kunstige muziek 8.00-9.30 NCRV, Jn.de reeks concerten t.R.v. het 12e lie ill rich Schiitzlecst een uitvoering- door .The Pu ree 11 Sin gers uit Londen m.m.v. het Neder lands Kamerorkest en Mees van lfuis, orgel. Werken van Benjamin PurccJI. a 10.10—-10.45 VARA. Uitgestelde relais van de Salzburger Festsplele. Concert door Nicolai Gocltta, tenor en Eric Wcrba. piano. 10.1510.'15 NCRV. Het Kadio Kamer orkest o.l.v. Hugo iiicnnld ni.m.v. Danielle Wechenne, piano voeren uit het concert voor piano en orkest in D van J. S. Bach. LICHTE MUZIEK S.0S—S.53 VARA „Gouden regen". door het Promenadc-orkesL o.l.v. Benedict SHberman m.m.v. Christine Spieren burg-en Bert Kobbe. 9.40—1(1.10 VAJtA. Optreden vail The Ramblers. JAZZ ll.la-11.35 VARA. Opnamen van Ella Fitzgerald met het Oscar Petersen Quartet. HOORSPELEN 8.55—9,40. VARA. „Be man met het kolfcrtje" door Rudolf Bannenberg, geregisseerd door Jan C. Hubert.' ALMELO Op de onbewaakte overweg in de Geldensestraat in Al melo is gisteren een - 81-jarige voet ganger. de heer D. van den Bosch, uit Almelo, door een uit de richting Hengelo komende sneltrein gegrepen, en op slag gedood. De bejaarde man was slechthorend en heeft de trein vermoedelijk te laat opgemerkt. Ook de hond van de, heer Van den Bosch werd. door de i weekt men van de basic oogstdia trein overreden. .1- -0 - 1 ooit is binnengehaald. Televisie het journaal <yi weeroverzldit (8,00) een programma van de AVRO. Dit omvat: 8.20 Sportpanorania: 8.50 Mr. lüUermzmn over de toestand in de wereld; 9-00 Sepiemher-sonff. een muzikaal proRramma gcrepisseerd door Thom Ketting; n.30 Hollywood, een documentaire over het poppenfilmbedrijf Van Joop Gcesink. PARIJS Als een Fransman zegt, dat 1959 een geweldig jaar is, dart praat hij over uujn, niet oner poli tiek. De üooruitzichten nan, de urijn- óopst van dit jna-r doet de Fransen reeds bij voorbaat met de lippen smakken. De wijn is overal goed en in het wijnrijke Bourgandië cal dit lóelitcht de beste oogst worden sinds 100 jaar. Ook iti andere gebieden (Van. een onzer medewerkers) 1 de lijkverbranding en de discrïmina- DÉN HAAG. De Eerste Kamer tie die'deze-wet'Veroorzaakt ten op heeft zich gistere i na een kort debat zich te van het traditionele begraven, akkoord verklaard met enkele tech- Net zoals in de Tweede Kamer lukte -t LONDEN. Maria Callas heeft dinsdagavond op London Airpon verklaard dat ze op het offenbtik uutj, t wee belangrijke zaken gebrek heeft' liefde en geld. Vanavond zal Maria Mallas in de Londense Festival Hall optreden,. Ze zei hierover: „Ik heb het geld no dig. Maar ik zit niet financièel aan de grond. Op het ogenblik moet ik nu eenmaal werken voor mijn brood." Herhaaldelijk en met nadruk ver klaarde Maria CaDas dat ze met de gehele familie Callas. bevriend is. Op de vraag, of ze niet óp zoek is naar romantiek in haar leven, ant woordde ze: „Iedereen die geschei den is van zijn partner: heeft im mers behoefte aan romantiek." KOPENHAGEN Enige .gedeel ten van een korenveld in net zuiden van het Deense-eiland Fiinen die er beter voor stonden dan overige plek ken hebben geleid tot dé ontdekking van wat misschien de grootste be- graafptaats uit het IJzeren Tijdperk in Denemarken zal blijken te zijn. De boer, aan wie het land-behoor de, had het plaatselijk museum van het verschil.in wasdom op zijn ko- renveld in kennis gesteld en bij een eerste onderzoek bleek, dat men hier wel een duizendtal graven kan ver wachten te vinden. Na- de -winter wordt een diepgaander onderzoek, ingesteld. BELGRADO Eén Joegoslaaf met één been is er in geslaagd de hoogr ste berg van. zijn- land, de 2.863 m hoge Trigay te beklimmen.--é, Meèr dan twintig'bërgbeklinimêrs hebben pogingen-om de noordelijke wand te beklimmen met het leven bekocht. De 20 jaar oude Ernest Geresitsj, die-een been verloren heeft bij een treinongeluk,! slaagde er in de berg in nauwelijks vier uur te beklim men, terwijl de meeste bergbeklim mers er tot"hü toe 4,5 5 uur vooi nodig gehad, hebben. Cf/AffLtt BNANGFia VEPtATEh PE WÖNIN& VAN PE CHUPUPö... DAT VlBL ALLEMAAL NOOAL MEE. NtETjU ,w MAAR IK fwAe ei'j daTj J'J ER 0'J A.WA'ö, CHARLE5 ZULLEN fcWe EEN 1 KOP KOFFIE] SöA^N DRINKEN i nische wijzigingen in de wet op de lijkbezorging. Deze veranderingen zullen tot gevolg hebben dat het niet meer noodzakelijk is de wens tot cremeren vast te leggen in een codi cil of een testament. Een schrifte lijke. verklaring is nu voldoende. Verder zün er nog enkele voorzie ningen getroffen, die. crematie in bepaalde situaties op een wat soepe ler wijze mogelijk maken. Evenals in de Tweede Kamer waren ook in de Senaat de partijen het met elkaar eens met betrekking, tot deze wijzi gingen, - De socialistische fractieleider, mr, dr. J. In 't Veld, trachtte nog dé mi nister van Binnenlandse Zaken,-mr; dit ook deze maal niet. De bewinds man verklaarde, dat principiële vra-- gen nu niet aan de orde waren. Zonder hoofdelijke stemming nam de Senaat tenslotte een aantal wets ontwerpen aan die de laatste belet selen wegnemen met betrekking tot de 'Algemene Weduwen- en Wezen wet. Niets staat nu meer in de weg aan de in werking treding op 1 ok tober aanstaande. Van ds. C. Smits, uit SJiedrechfc, die als enige afgevaardigde van de Staatskundig Gereformeerde Partij zitting heeft in de Eerste Kamer, was bericht binnen gekomen, dat hij wegens tijdsgebrek bedankte als lid van de Senaat. Wegens gebrek stof voor behande- ifnr ?a1 rlfl F.prsfp Kamer voorlook H. Toxopeus uit zijn tent te lok- ling zal de Eerste Kamer'voorlopig ken voor een principieeldebat over' niet in vergadering bijeenkomen. A other ren lie LM.) 4-voudige corrtbiciaiie inderdaad vee& beier? V/er werkelijk betrouwbare Middelen helpen elkaar en doen wonderen I Elk der vier bestanddelen van Chefarrne „4" is op zich zeil al wereldberoemd. Maar de combinatie (n één tablet werkt toch nog beier dan kan warden verwacht. Deze4 middelen Ir» één tablet does wonderen en helpen ook vaak dan wan neer andere middelen falen. Brj pijn, Qtiep cl „landerig" gevoel zorgt een enW tablet dal D weer met plezier Vw Kerk hml dowl 20 ratal. 1.0.80. Voordelige g erinj verpakking 100 laW. L 3.60 IKHfiDGEZKHEL- PER.-.lKHEBNIEta GÈO je öEtrr zelf roe dat je eem na., ik kom Hfllf UUR VOOR OE OvERVfiUnlDAftR WEL 0IE2AHK6EN GEWEEST.. A VAKER... ENJE2AÖ DAT HET KfliREGDTEE VOL GELD ZAT? JH NATUURLIJK... DAT KON IEDEREEN ZIEN... WIE WR5 JE HELPER?.. JE HEBf N06 EEN KANS... n. «it.w.i» w<">rHI %an minn.il In, mimiiit emstl- vportdurènfl racer v.atcr cn liet nu al zeer diep. eer Fr is een sloepje san boord en ook een goede I „Er zit mets anders op dan dat we net schtp rubberboot. Et- wordt besloten de rubberboot verlaten." zegt Sanders, „ik durf de verantwpor- klaar te maken voor Jim Wilson rn Elly met hel I ricJijkhcid niet larger té dragen. ooruu. ^errst 'oog oo hun zoontje Ronnie, want de sloep biedt 'de rubberboot overboord en dnn de sloep, rin maar heel weinig beschutting. De boot maakt j h«>ognocige «*an levensmiddelen en drinkwater wordt r.og bij elkaar gezocht. Jim en Elly gaan met hun zoontje m de rubberboot. Sanders, Freó en Betty blijven nog op de „Abel Tasman", dm te zien. of zij de pomp nog aan bet-draaien kun-, nen brengen. „Wat je tegen hem zei. Wat je ge antwoord hebt. Heb je hem er op gewezen hoe oneerlijk het was ie mand anders achter jouw rug om te benoemen na alles wat je voor hem hebt gedaan. Heb je je ontslag aan geboden? Heb je gezegd dat je er geen zin in had je hele 3.ven een on derbetaalde ondermeester te blij- ven?" .,0, natuurlijk," zei Edward. „Dat falies en nog veel meer. En om mijn I woorden kracht bij te zetten heb ■ik hem van tijd'tot tijd een oorvijg ■gegeven. Dat spreekt vanzelf." Sara moest lachen, haar ergernis ebde weg. Maar ze bleef op haar stuk staan. •„Hoe h.t ook.zij" merkte ze pein zend op. „het is absoluut noodzake lijk dat iemand hem deze dingen vertelt.,En je tante ook.". „Waarom haar er bij te betrekke..? I- haar ogen ishij onfeilbaar, is alles wat hij zegt absolute waarheid. Dat weet je immers?" Sara zei nadenkend: „Het is nau welijks mijn taak het hun te vertel len. Maar iemand moet hét doen. het is nergens vo^r nodig over je heen te laten lopen." De volgende dag nodigde 'zij zich zelf uit op theevisite bij me»'rrt"W: Pluvius en ze klopte er avroeg aan in de hoop haar alleeri aan te tref fen.' „Wat lief van je mij te; kómen op zoeken,- schat. Of '.noet je Edward hebben?" „Edward? Lieve help. nee! Wat zou ik met hem moeten doen. tante Gc- raldine? Zoals u zich zultherinne- helemaal zou kunnen vernietigen; en dit ondanks het feit dat de peper-en- zout kleur van haar slrakgekapte en preuts in het midden gescheiden coif fure zich scheen te herhalen een blekere afschaduwing van dezelfde tint in Haar verlept gezicht, waar- Jvan de blos van haar jeugd 2ich sinds lang had teruggetrokken. Sara. j rrn irn orrr T ftt die haar aankeek, kreeg eensklaps door LrJiiKALU oULijiil 1' het gevoel, dat deze langvervlogen dagen in feite niet verdwenen waren, zich. niet hadden opgelost, maar op ren. is hij mijn echtgenoot." de een of andere mysterieuze manier „Dat is waar. Dan kunnen wré dus- onder- haar huid aanwezig waren ge- een gezellig babbeltje maken. De di- bleven. Eigenlijk zijn wij precies recteur is in zijn studeerkamer. Om even oud, dacht Sara, alleen heeft een uiltje te knappen, naar ik hoop zij langer geleefd. En waarschijn- maar ik'ben bang. dat hij weer zit lijk zijn alle mensen in hun binnen- te werken. Maar hij komt straks een ste even oud en worden ze nooit een kop thee niet ons gebruiken." dag ouder. De verrassing van deze: „Hoe naakt oom Fluvius het?" ontdekking deed haar vergeefs naar vroeg Sara. Ze luisterde nauwelijks woorden zoeken, hoewel het, parado naar het antwoord, omdat ze im- xaal genoeg, eenopenhartig gesprek mers door Edward geregeld op de toch zoveel gemakkelijker maakte, hoogte werd gehouden, van dit on- En terwijl zij daar zo zonder een «'derwerp. Ze begreep echter dat er woord te zeggen tegenover deze be- van haar een bewijs van deelne- jaarde dame zat, was zij eigenlijk ming werd verwacht zodat ze er aan maar van één ding helemaal zeker: toevoegde: „Het. speet mij erg te dat zij, wat er ook-gebeurde, het nooit horen dat hij nogal ziek is geweest."- over haar hart zou kunnen verkrij- Tante Geraldine, die niet kon toe- gen. met tante Gerald ine' te kibbelen, staan dat dé neef van haar man De manier waarop zij hef onder- haar mevrouw Pluvius noemde, was werp," dat zij ter tafel wilde bren- latig, mager en redelijk goed gecon- gen .benaderde, was verre van recht- serveerd, hóe wel ze tegen de zestig streeks. Men zou kunnen zeggen dat liep. Ze had nooit kinderen gehad, zij hiermee bewees 'n typische doch- zodat haar figuur, afgezien van een tef van haar vader te zijn, al was zij zekere plechtstatige stijfheid, meer zichzelf daarvan zeker niet bewust, op dat van een jong-meisje leek. „Tante Geraldine, ik zou u een Haar houding was kaarsrecht en ze vraag willen stellen, als u mij too- had iets. strengs over zich, iets dat slaat." overigens meer met een bepaalde ge- „Natuurlijk, kind." reserveerdheid of achterdocht te „Bent u het eens met de algemene maken had dan met heeuzucht; Kort- opvatting dat bloed dikker is dan om ze had een weinig agressieve; na- water?" tuur, maar was misschien juist daar- Mevrouw Pluvius lachte zelden, al om eens zo'secuiir van aard. leen soms half verborgen met haar. T'antè Geraldinés blauwe ogen en ogen. Het was als hield zij haar stem- enigszms opgetrokken wenkbrauwen mingen liever voor zich dan ze ten suggereerden een r.iet-bcspande on- toon te spreiden, zelfs voor degenen schuld. Haar kleine, redhte, mooi- die haar "he; naast aan het hart la- gevormde neus en hoge jukbeende- gen. ren. haar trots opgeheven hoofd, de „Dat is in feite méér dan eer. op- clegante lijnen van haar hals en vatting. nietwaar. Sara liefje? De ge- smalle schouders gaven de indruk leerden "/uilen wel van mening zijr van ucn schoonheid, die de tiid wells- dat het een feit is." waar had doen verflensen maar nooit (wordt vervolgd.- Woensdag 23 september 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1