Bmm Na Chroesjtsjews bezoek: nu echt onderhandelen §eeh b/ad voor de ftwui m maaaimr DAY ■X: l Prof. de Quay terug uit Canada Hoe liet dc meisjes Peacock verder ging Maandag 28 september 1959 di. ren Blunkfddi'in deer i(ftêyer Sluysef' s Anonieme bediende verdween met kas j Pleidooi voor Esperanto als schoolvak wmmï Tekort in '60 van draadomroep f 5,500,000 Winterdicnst bij I de iK.RO-radio j Vanavond Radio STRALENDE WARMTE! Bialaddi/0 Paus verandert voor Joden kwetsend gebed E Overwinning voor de vrouw in Zwitserland Sïeto Hoving en de radio en TV Weer drie heel mooie letters Kustvaarder aan de grond Soebandrïo naar rood-China GODWIN otvitetvuen vao TyI,emi)uUl naar Lu" Vrijgezellen danken ministerraad IvAO krijgt andere naam rj ET bezoek- van Chroesjtsjevv asn Amerika is algelopen. Met ge voelens van opluchting zullen zij. die met de zorg voor zijn veiligheid belast waren, het vliegtuig hebben nagekeken. Chroesjtsjew is in het beste humeur vertrokken, tevreden znet zijn ervaringen en met zichzelf. Want in zijn tele viste-rede kon hij niet nalaten het Amerikaanse volk te .verzekeren, dat hij de Russische levenswijze toch nog verkoos boven de Amerikaanse. O, zeker, gaf hij toe. ook aah het Russische regiem kloven gebreken, maar het Russische volk. zo zei hij; is daarvan zelf de scherpste criticus. Als het Russische haast onuitputtelijk in volle oprecht- hoid en zonder aanstoot over en weer' gesproken. Dat niets opgelost is. was volgens afspraak met Bonn. Londen j en Parijs In die hoofdsteden is men j daar blijkbaar ook zeer tevreden j over. j VY/el is besloten tot het houden vv van. oen nieuwe conferentie, i weest. Laat men nu maar eerst met j werkelijk onderhandelen beginnen, weer over Berlijn en weer over ontwapening. Dan kan in het voor jaar inderdaad de tijd rijp zijn voor een nieuw bezoek in omgekeerde richting tot zuivering van de atmos- feeiv Opdat de wereld weer. verder in betrekkelijk onbezorgdheid leven M^mS volk critiscli denken geleerd heeft, Maar nog houdt Chroesjtsjew vast i sal het dit-wel met de grootste ver- aan zijn eis, dat met de twee Duitse j bazing hebben vernomen, want.- zo als bekend, veel kans tot het uit oefenen van critiek krijgt het niet. Hij vertelde ook .weer. dat de Russische levensstandaard over, con goede tien jaar die van Amerika zou overtreffen, maar verder ging hij niet.. De geijkte opmerkingen oyer de onvergelijkbare vemieti- gings-mogelijkheden. waarover Rus land beschikt, bleven achterwege. Chroesjtsjew was dus wei-in een zeer vreedzaam humeur. Met grote volharding hebben de twee topfiguren met eikaar gespro ken. Scherpe tegenstellingen hebben Zij; behandeld, blijkbaar in onver stoorbare vriendschappelijkheid. Als men elkaar maar door volle op rechtheid overtuigd heeft van het onverenigbare van die tegenstellin gen dan kan men ook zeer wel ka meraadschappelijk verder met el-,, kaar verkeren. Zien wij dat ook niet van zeggen kan, in vele parlementen tussen politieke i Allerlei kwaad jong en oud ver- tegenvoeters? leden is begraven. Chroesjtsjew had Kwade herinneringen ophalen heeft j zelf op zijn reis verwijten over men dus wijselijk achterwege gela- j Hongarije tot het opvissen van dodi ten. Daarvoor was men niet bijeen en Chroesjtsjew heeft bij 2ijn ver trek de Amerikanen nog eens ge zegd: „Het verleden moet vergeten worden." HOUDT dit een belofte in van een nieuw en deugdzaam begin'? Re sultaten zijn niet bereikt, behalve dan in dingen, die slechts Rusland en Amerika betreffen, zoals cultu rele en commerciële betrekkingen. Die zullen wel gunstige gevolgen van het bezoek ervaren. Ook heeft Chroesjtsjew zich bereid verklaard, eindelijk met de Amerikanen over de Russische schuld, overgebleven van het leen- en pachtstelsel uit dé oorlogsjaren, te onderhandelen. President Eisenhower hoeft zich terdege kunnen wennen aan de wijze van spreken van zijn gast. Het is nuttig als hij de betrekkelijkheid van i diens, gebruikelijke rauwe taal heeft leren beseffen. Immers men kan niet aannemen,, dat Chroesjtsjew die nu voorgoed zou hebben afgelegd. Zelfs op de valreep ontbrak die niet ge heel. Nog steeds, zo zei hij. waren er in Amerika oorlogszuchtige kringen. Maar in de vredelievendheid van de president had hu het volste vertrou wen gekregen. "Was dit alles al niet zijn mening sedert de topconferentie van 1955? Maar. hoe hét dan zij., men heeft (Van onze correspondent) AA!STERDAM. Een banketbak- I ker in de Maasstraat heeft weinig plezier beleefd aan de 13-jarige jon- geman,die vrijdagmorgen bij hem als loopjongen in dienst kwam. De: jongen zette oen'geldkistje, met 1500 gulden tussen de gebakjes die hij j moest .rondbrengen en kwam niet j terug. -Hoe de jongeman .heet, kond de banketbakker de recherche niet r veirtellen. De nieuwe loopjongen was meteen aan het werk gegaan en voor naam en adres, was het des avonds na het werk nog vroeg ge- Roeg. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT „Het is belangrijk, dat contact mogelijk- wordt met de gewone man in- de communistische landen. Op sommige plaatsen in. Polen en .Rusland wordt Esperanto onderwezen in cursussen - of op school: het zou onverstandig zijn als het westen deze kans op wederzijds begrip niet zou aangrijpen". Met deze woorden richtte, dr. W. Droes zich zaterdagavond in het Oranjehuis te Utrecht tot de Espe- rantisten. die onder ausuiciën van 'zacht. Dat n ook'onhoudbaar. Hij 'iet Centraal Kedci-lanrfs" Esperanto is 11U lot eon tussencplossine be-', Com,te (NCJvEi honderd jaar na (ie rc-iö. waarnaar mm al rovele jaren Seboorte van Zamenhot, de ontwer- aoelrt. Men zal nu d„orgaa„J mct van deze taal. waren bijeengeko- zceken. misschien beter bijgelicht door de vlam van de nieuwe vriend- tE an.jj zouden talloze schap. Dat is het beste wat men er i "nocjlijklicden, --worden opgelost, 'stelde de minister van Staat: op in ternationale congressen moet bij voorbeeld alles in vele taien worden overgezet, wat enorm veel tijd èn geld kost. Op dit tweedaags jubileumcongres sprak dra C. M. Burger over de noodzakelijkheid van Esperanto ais leervak op de lagere schooi en van gelijkstelling van het Esperanto- diploma met andere talenakten. Een, motie hierover werd aan de rege ring gestuurd. landen afzonderlijk vrede moet den gesloten. Hij speelt niet langer een hereniging vooraf. Dat komt van een hereniging vooraf. Dat komt van de oprechtheid. Maar de kwestie- Be rlijn bestaat daardoor voort. Al leen kan zij moeilijk nu nog het we- i reldgemoed met vrees voor oorlogs- 1 gevaar belasten. Want tenslotte was het hoofddoel en hoofdresultaat van het bezoek, dit venijn uit de internationale betrekkingen weg te j riemen. j Inzake ontwapening heeft Cbroesj- j tsjew het alles of niets van zijn rede voor de Verenigde Naties ver- keien bestempeld, waarin iets van schulderkenning sprak. Chroesj- tsjew heeft een onmiskenbare drang j tot respectabiliteit. Behalve dan in. zijn idioom. j Het bezoek van president Eisen- hower is op Chroesjtsjews voorstel uitgesteld tot het voorjaar. Dat te- genbezock was een voorwaarde van Chroesjtsjew geweest voor zijn i komst. Vanwege zijn prestige tegen- over zijn Russen. Daar heeft hij nu geen haast meer mee. En wat de< praktische eisen der politiek be treft: gesprek zonder mogelijkheid van besluiten is er nu genoeg ge- ALLEEN zij die' dit weekeinde i niet naar de radio hebben ge- j luist erd kunnen in de waan verke- j ren dat we nog geen afscheid heb- I E draadomroep zal in i960 het ben genomen van de zomer. Gister- 1 Staatsbedrijf der Posterijen. Te- avond was Paul Vlaanderen er weer. legrafie en Telefonie naar raming en waarschijnlijk heeft hij vele be- op een tekort van ƒ5.513.000 komen zifters van én radio cn TV voor een ;.te staan. moeilijke beslissing geplaatst, 's Mid- i Ten opzichte van dit jaar betekent dags om 10 over één waren Jan de dit een stijging var. het tekort met Clèr's „Wadders" er weer en zater- i bijna een halt' miljoen gulden. In de dagavond ontrolde de KRO voor de begroting voor het dienstjaar 1960, eerste maal zijn amusementsprogram-f waarin wij dit lezen, deelt minister ma stijl '59'60. 'Korthals nog mede-dat een rapport Het- mooiste zinnetje van de hele ,over de positie van de draadomroep avond vonden wij dat, waarmee Leo.kan m orden tegemoet gezien. Nelissen Cees de Lange, lid van hetToleviïie forum „kopstukken" aan ons voor- I J stelde. „Dit is Cees de Lange, die als T pj dezelfde begroting wordt gé- klusjesman gegaan is'door "de zuilen- j J. meld: „In verband met de toene- galerij van onze omroep en thans de ming van het aantal tcievisierepor- kro op zijn werk gaat zetten." j tages zal moeten worden overgegaan „Kopstukken" is trouwens ook de i tot dc inrichting van voste reporta- kro(on) op Tonny Schifferstein's I geccntra in de grote steden, waar- Tierelantijnen". Aan, de beproefde mede het tijdrovende opbouwen en formule heeft hij hiermede een zeer weer afbreken van tijdelijke repor- amusanl onderdeel toegevoegd. j tageposten wordt voorkomen." Ook zal de reportage-apparatuu LECHTS gedurende een zeer korte spanne tijds in ons moei lijke leven hebben de stralen, uitgezonden door de hoeUihoep het sombere landschap van on. ze wereldbeschouwing verlicnt. Al Ir snel helaas is de hoela hoep ver dwenen achter de loodgrijze wolken van onze dagelijkse beslommeringen, waar geen sterretje twinkelt, geen vogeltje tiereliert en geen zilveren lach weerklinkt. Als uw zoon uit do derde van de K.B.S. rui beweert, dat mijn beeld spraak kreupel gaat. heelt hij vol maakt gelijk. Maar ik trek me toch lekker niets van deze intellectuele wijsneus .aan. Ik ben roekeloos van vreugde. Ik heb namelijk in een krant gelezen, dat een nieuwe vorm van vrije tijdsbesteding de hoclahoep komt vervangen. Hel is een gloed nieuw spelletje. De deftige „Osser- vatore Romano" ('dat is de krant van het Vaticaan) heeft hot zelfs ai nodig geoordeeld er ernstig tegen te waarschuwen. De namen, die in ver band met dit spelletje worden ge- (Advertentie LM.) De vrijwel on y rs Ujtb a r* chroom-stalen brander en de prachtige, grot® reflector g*Y«n U krachtige, roodgloeiend stra lende warmte voor hoogstens 5 et. per uur! Weer aan acht pro duel van ALADDIN, veilig, reuk loos en uitstekend te regelen» PETROLEUM STRAALKACHEL Yraagl praspeelus aan bij: ROME. Paus Johannes heeft een passage uit een gebed, dat kwetsend voor de Mohammedanen en de Joden geacht kon worden, laten schrappen. De kwetsende passage betrof hier een gedeelte uit het gebed dat op de dag van Christus Koning gezegd wordt en dat luidde: „Wees koning van allen die nog leven in de dui sternis van afgodendienst en Islam en weiger niet hen op te heffen naar het licht en. naar Uw koninkrijk. Zie genadig neer op de kinderen van het volk dat zolang Uw uitverkoren volk is geweest, moge het bloed dat reeds over hen is gekomen ook over hen neerkomen-als een reinigend bad van verlossing en leven". I NEUCHATEL. Bij volksstero. ming, waaraan alleen de mannen i konden deelnemen, heeft het kanton N'euchatel gisteren met 11.240 tegen >9738 s'emmen besloten, de vrouwen in kantonale aangelegenheden ge- lijke politieke rechten als de mannen te geven. De vrouwen, van het kanton Neu- chatel mogen voortaan in kantonale zaken stemmen en kunnen in open bare lichamen gekozen worden. Het kanton Vaud heeft in februari de vrouwen gelijke politieke rechten gegeven. Men verwacht dat het kan ton Genève dit voorbeeld spoedig zal volgen. Er zijn 22 Zwitserse kantons. De quiz ..Blijspel" die eerder op de avond werd uitgezonden bracht twee amateurtoneelgezelschappen in het strijdperk. De opgave viel in drie, delen uiteen: a. het beantwoor den" van vragen over de toneelhisto- ecn onzichtbare toneelspeler én c. een onzchibare toneelspeler en c. het. opvoeren van een in eigen keu ken bereid hoorspel let je van vier minuien. Het biedt hierdoor moge lijkheden te over voor een gevari eerd geheel. Deze eerste keer leken ons de vra gen te gemakkelijk en dé opgave tot herkennen van Lia Dorna veel moeilijker dan van Max Croiset. In deze eerste ronde was winnaar de RK Toneelvereniging „Bredero- de\' uit Schiedam. W.Jnn. SI.ETÖ HOVING, de gebaarde lei der van het Amsterdamse caba ret „Tingel Tangel" debuteert aan staande donderdag als vast radio- medewerker, bij de NCRV in de Ster avond met e«LP filosofisch gestemde worden uitgebreid en wordt er reke ning gehouden met de inrichting van de reportage-auto's en de installatie van straalverbindingsapparatuur in deze wagens. ZAT nie ATF.RDAGAVOND heeft onze ieuwsgierigheiri naar het nieu- we KRO-radio-programma het ge- j wonnen van de televisie. Zondag- i avond daarentegen heeft de TV het i weer gewonnen, benieuwd als we waren naai' de aflevering I. J. en K. j in het serieprogramma „Van A tot Z." Een van de boeiendste afleverin- gen tot dusverre. j Samensteller en regisseur Thijs Chanowski grijpt met beide handen de mogelijkheden om wat in een i willekeurig samenraapsel zou kun- i nen blijven steken, daarboven uit te j 1 tillen, tot *n charmant, verrassend en i smaakvol geheel. De onderdelen wa- i ren stuk voor stuk boeiend en van i elk hadden we graag meer gezien dan Chanowski ons toonde. Dit geldt vooral Fred Kaps die minstens zo mooi praatte als zijn ioochelden.- Eveneens, trou- F.RNSTIGE MUZIEK 7.007,25 AVRO. Pauline Aubert speelt' minder bekende Franse werken voor klavecimbel. 7.257.4.1 AVRO. Causerie Van Henk 1 Stam over Xsjaikofski. 8.008.30 jn „Met band en plaat voor u paraat" werken van Bach, 11-2011.53 AVRO. L'itv. op gram. platen van het concert voor viool en J orkest in a kl. van Karl Gold mark. j LICHTE MUZIEK 6.30—6.50 N'CRV, Zang door Sweet Sixteen o.l.v. Lex Karsemeyer. 31.00—11.55 NCRV. Verkorte uitv. op j grain.platen van Jerome Kern's mu- j sical „Showboat". JAZZ 7JLOy7,30 NCRV. Hel orkest van Count Basie met zaug door Joe Williams. HOORSPEL 9.10—10.30 AVRO. In de Radloseoop „De Maanvos" door Walter Oberer. J GESPROKEN WOORD 6.156.25 Hilv. I. Uitz. voor de Pac. I Soc. Party; 6,50'7.00 NCRV. Causerie in de reeks j Openbaar Kunstbezit, j 10.00—10.15 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN 8.05—10.30 AVRO. De eerste Radio- scoop van dit seizoen. Nieuwe rubrie ken, hierin zijn o.m. samenzang uit de Cinema Royal in Amsterdam en beiastingadvie7.cn door dc heer K. Sneep. 9,10—9.30 NCRV. intellectuele, export naar de Canadese studeerkamer, een klankbeeld door Jan Visser. 10.50—11.20 AVRO. Eerste uitzending van een prorramms voor. weggebrui kers' o.l.v, Tom Nieuwerthuysen en Jan Boots „Het Knipperlicht". OVUL1L1 "'Cl Ct^U CllUCUUSl.il g.rj s li J u» "u straatzanger. Als straatzanger, com- i handen - pleet met orgellje/ zal hij van week wens voor de presentatie van Jood tot week actuele'gebeurtenissen be- se door Hans en Mn jam Kueg zingen op teksten van Alexander j<pnElome Polair De flits van de p0jL I Unieeffilm van Danny Raye moge 1 het voorschot zijn op een volledige reprise van deze ontroerende film. Voorts worden, zijn naam en die j van zijn cabaret genoemd in verband j met. de plannen van de VPRO-TV j om in het komende seizoen enkele raaien cabaret-programma's, uit te zenden. Van de zijde van de VPRO wenste men in dit stadium deze be- Ticht.cn noch te ontkennen, noch te j bevestigen. Of, zoals dat heet: „Geen commentaar". Telei: noemd, liegen er ook niet om. U her innert zich misschien nog de naam van de schoonzoon van Mussolini, signore Ciano. Welnu de vrouw van deze signor.c, gravin Edda Ciano; be zit op. het schone eiland Capri een riante villa. Het is daar, dat haar zoon iVlnrzio Ciano op een schone zomeravond het spel ontdekte. Laat ik u nu maar niet langer in het onzekere houden. Het spel gaat r-zö: Jonge dames tvorden door de jon ge heren slevig beetgepakt, hoog op getild en dan nog hóger opgegooid. Er staan, laten we zeggen, vijf jon«e mannen in een kringetje en een schone jonge dame. Zij is de „basket bal", want zo wordt het spelletje genoemd. Nu zult -u in uw oud-Hol landse degelijke nieuwsgierigheid vragen: „Vat is déar nou aan?" Rus- lig, lieve kindertjes, rustig. Voordat de menselijke basketbal omhoog wordt geworpen, moeten de vijf jon ge man nen raden welke kleur haar ondergoed heeft. En wie goed "raadt krijgt een kusje van de basketbal als beloning. Dat kusje is slechts de minimum-prijs. Het spel is spontaan tijdens een nachtelijk feest ontstaan. Alle jonge lui uit de kringen waarin gravin Cia no. en haar inventief zoontje verke ren, zijn ér geestdriftig van. De jonge dames, die in dc letterlijke zin des woords graag de speelbal zijn, pro beren met echt vrouwelijke guitig heid de jonge mannen het raden zo moeilijk mogelijk té maken. Ze ver zinnen de zotste kleurencombinaties voor heur onderkledercn. Dat alles las ikdn deftige, ernstige' kranten. Vervolgens, sloeg ik eenbladzijde r om en daar las ik ijzingwekkende verhalen over jongens en meisjes uit de minder gegoede klassen des volks, die zich aan straatschenderijen te buiten zijn gegaan. Nozems. In dat zelfde Italië hebben ze zelfs een spe ciale wet ingevoerd om deze no zem pj os de pin op de neus té zetten. Do uitvinders tin spelers van het menselijke baskët-bal vallen niet onder die wet. Laat ons dus ongeduldig wachten op het gelukkige uur, dat dit spel eok in Nederland opgang moge vin den. Fraai van opzet ook de Jord duplo er» vooral de. reportage van ons bewonderenswaardige - Nationale Jeugdorkest, aangevoerd door Nico Hermans, In afdalende volgorde van de inté ressé waarmee we hebben gekeken naar de andere onderdelen van hét AVRO-programma noemen we: Mr. ANAVOND j?een uitzending. «EX HAAG De Nederlandse kustvaarder „Jato" is zondag bij het eilandje Fehmarn in de Oostzee aan de grond gelopen. Twee Duitse sleep- boten hebben het schip na drie uur 'roeten" weer vlot gekregeu. De j DJAKARTA De Indonesische minister van. Buitenlandse Zaken, Soebandrïo, heeft zaterdag in Dja karta tegen verslaggevers gezegd dat hij binnenkort een he2oek aan com munistisch China; 2al brengen, maar dat er nog geen definitieve datum is .vastgesteld. De Chinese minister! van Buitenlandse Zaken, Tsjeti Jt, heeft hem. naar hij zei, vele malen uitgenodigd. j'j peNkr oat ik orwujj MET WÊRKÉr-t A1A> V TSJOUWEN, ÉW/4RLE A MAAI? IK Wil MANNEQUIN B-luven... cwr ÜIAAT TE 0EZIEN~. MAAf? JE HEBT ME noó mrveQTELQ waaï ANÖELA zich nu la E&AN BUZIE bEHAO METEEN MN DE MAWNE dZWNS-ÖVEI? WAA? Neds- HErecHwr HOOO &ELOPEN Z'JN. ZE HEEFT TEM MIN GTE HAAS ONTSLAÖ ÖE NOMEN. 1 HEB Ik HAAS ZEÓO OAT J'J HAAR ZULT KOMEN CP- ZOEKEN IN HET ZIEKENHUIS. POE HET MAAR, ZE 10 AL0EVOEU6, EN ZE KAN EfZO UEP Z'JN HEBT. WEL iVENNEN N WEKKENDE ECHTGENOTE JPROÊfJÜ hoop Onr ze. onl DÉKt H&ÖÖÊ.N DAT ROCK WiOON ONbCHULOiG IC>. y.ttn D£recriv£.6fl-rt KE.R N06 NiCT 6£6£LD?. Rock-WïboobHU Hiltermann met een curieuze a la 1 Jato meet ruim 470 brt en heeft Gro- mjnute commentaar op Chroesjtsjews ningen als thuishaven; hét is een persconferentie, in Washington; de schip van de rederij T. Smid. discussie over Nieuw-Guinea en de Het vaartuig was. geladen met klei, treft: naar onze mening is deze vwa\ j De' ifjat0-- is na vlot getrokken te te moeilijk voor de gemiadelde mj- joor beide sleepboten naar ker en uitgezonden op een dag en j gebracht waar het in dok uur waarop het wel minder tot zijn zal gaan_ yoor zover tot nu toe be recht moest komen. keild heeft hel beschadigingen opgc- lopen aan bodem en roer. De kapi tein van de Jato is de heer H. Bloem uit Groningen. (Van onze correspondent) SCHIPHOL MiDister-presldent prof. dr. J. A. de Quay is zaterdag op Schiphol teruggekeerd van zjjn reis naar Canada cn heeft direct daarna aan een grooi aantal jour nalisten verslag uitgebracht over die reis. Hij was een beetje verbaasd over het grole aantal verslaggevers, „Want", zei hij, „het was een prJvé- rcis. Ik hel» twee van mijn kinderen, die daarheen geëmigreerd zün. be zocht en ik heb natuurlijk van die privéréis wel gehriiïk» kunnen ma ken om de kwestie 'van de emigra tie te bekijken". De minister-prerident vertelde dat er nu ongeveer 140.000 Nederlanders in Canada wonen. Op de vraag naar detoekomstmogelijkheden van de emigratie, antwoordde prof. de Quay, die nu en dan op dit technische on derwerp werd aangevuld door mr. Ir. B. W. Haveman, regeringscom missaris voor de emigratie die hem aan de vliegtuigtrap had verwel komd, dat er in Canada nog steeds- grote mogelijkheden- zijn. Er is een inzinking geweest gedurende de tijd van de recessie, maar nu is er weer volop werkgelegenheid. - Wat hij eok met nadruk opmerk te was, dit naar aanleiding van een vraag over de soort beroepen waarin men in Canada plaats kan vinden: DEN HAAG De besturen van de #>Er is zeker plaats voor mensen met Nederlandse Bond van vrouwen,goc(jc opleidingen, die in leidingge- werkzaam in bedrijf en beroep en j veilde functies terecht kunnen ko- an de Nederlandse Vrijgezellen bond j men. Daar is gebrek aan, zowel cn- HAARLEM In de zondag ge houden algemene vergadering van het instituut voor arbeidersontwik keling is dr. A. C. J. de Vrankrijker uit Bussum tot voorzitter gekozen - - als opvoleer van de heer C. de Boer i hebben in een brief aan dc minister- j fjer (je Canadezen als onder Neder- nit Nieuwendam. raad hun erkentelijkheid doen blij- j ^an(jers> jje Canadezen stellen ir ken voor de indiening van een wets- j het algemeen weinig beperkingen ten ontwerp tot verlaging der loon- cn aanzien van beroepen, dus daar is inkomstenbelasting voor de onge- zcker een mogelijkheid", huwden, I De bonden zeggen het wetsontwerp UTRECHT. Koningin Juliana als een belangrijke stap in de rich-j en prins Bernhard hebben een be ting van opheffing der achterstelling j langrijk bedrag laten overmaken aan van de bevolkingsgroep der onge- de stichting „Tekenen is een wereld- huwden te beschouwen. 1 taal". uit Nieuwendam. Voorts werd uitvoerig van gedach ten gewisseld over een nieuwe naam van het instituut, waartoe zowel door het hoofdbestuur als door ver scheidene afdelingen voorstellen wa ren ingediend. Uiteindelijk werd be sloten als naam te kiezen ..Neder lands Instituut voor Volksontwikke ling en Natuurvriendenwerk". 60 het die me naar Pluvius stuurde, de hemel zegene haar. De enige keer in Ik 'heb dat, tussen haakjes, pas haar huwelijk dat ze haar eigen zin daarnet beseft, zodat u mij al iets doordreef, ik was behoorlijk goed geleerd heeft. Een veelbelovend be- op school. Geen klachten. De eerste gin. vindt u niet? Wilt u mij nog huiselijke storm stak op toen ik aan hief iets over uzelf vertellen? Hoe kondigde dat alleen bruut geweld mij is het eigenlijk als leraar op je zou kunnen dwingen naar Sandhurst oude schooi terug te komen? Vindt te gaan. Het alternatief was dc kerk, u het er veel veranderd, of is alles maar na een studiebeurs voor Oxford Rodney aan. „Het is to verduiveld belangrijk, dat snap je toch? Allicht snap je het. Je plaagt me maar wat. duivelse kerel. Poëzie, weet je. is kinderspel. Een sonnet schrijft zich zelf. Maar «jen brief aan je kleerma ker vergt méér; niets minder dan I bidden en vasten, een intense toewij ding gecombineerd met een enorme i f t1 d it n DTTT T XTTT wilskracht, zorgvuldigheid... Enfin, HOOT GKKAKU JjULiijiljJ. J/ eigenlijk een onmogelijke taak." „Zit misschien lets in," gaf Edward toe, „in geval je hem geld schuldig bent." „En imaginair brievenschry- ven," zei Dyke-Rodney, terwijl zijn glimlach nog stralender werd, „is nog moeilijker, dat zul je moeten toegeven." „Imaginair? Ik kan je niet vol gen." „Zei ik imaginair? Hoe achteloos gewonnen ^ep^ een paar van me< jj-* bedoelde natuurlijk met Q imaginatie. Als je verplicht bent nachten hliiven zii zoeken:'heel wat trammelant over die erfenis van va-j dc. alleen weet Jim in geurt velden of wegen nachten mu en zij It Waarom heb ook altijd j;0'n ruzie waar hij zich precies bevindt. Er is alleen een gemaakt rëet Jim" zegt Betty, „dat was toch niet!klein kompas aan boord en met behulp daarvan nodig' Jullie hadden best" tot overeenstemming j slaagt hij er ten slotte in zo ongeveer de richting bunnen komenToch is de kleine rubber-te bepalen, waarin hy wordtg edreven. boot niet vergaan; het vaartuigje'is nog drijven-i Nog twee dagén en dan moeten zij wel bestuiten de thuishaven op tc zoeken: het weer blijft slecht en Ficd. zijn vrouw en Sanders raken uitgeput door gebrek aan slaap. ..Dal wordt een ellendige .situatie voor ons. Bet ty", zegt Frcd. „als ze verdwenen zijn krijgen we nog net zo als vroeger? c,_.. „Heel goed," zei Dyke-Rodney trimesters godgeleerdheid te heb- TwiK*»x.»»w «v». met een innemende glimlach en een ben gestudeerd, kwam ik er achter een boom op te zetten om uit een be- fladderend gebaar van zijn fijne han- dat ik niet minder sterke afkeer j-oerde situatie te raken weet je? den, „u kunt het krijgen zoals u voor georganiseerde heiligheid had,. Maar ik veronderstel dat jou iets wilt. Geen oprechtheid meer. Waar- U ziet het. lieve, mevrouw Lm ton, dergelijks nooit overkomt, Linton." heid in kleine doses, kwistig ver- een bijzonder onaangenaam zoontje. Goed goed je kan het krijgen zo- dund. Dat is per slot het geheim van „Waar u dus trots ^op bent," her- ajs' je Jiet bebben wilt." een geciviliseerde conversatie." De innerde Sara hem. „En wat toen? volledigheid van zijn transformatie „De rest. is van geen belang." Dyke- MJij bent uit weerbarstiger hout verbaasde haar en stelde haar ge- Rodney wuifde het weg. „Een veel- gesneden dan ik," zei Dyke-Rodney. rust.'„Uw echtgenoot bemint mij aJs bewogen carrière is de uitdrukking, jiet onbuigzame, gespierde type. Ik een. broeder. Niemand is méér ver- als ik het wel heb. Maar hier ben. veronderstel dat je van een onver heugd, over mijn benoeming dan hij. ik dan te langen leste veilig en wel bcterlijke eerlijkheid bent, Linton. Niemand is méér gesteld op mijn terechtgekomen, bij mensen, die me Vecht er tegen.'m'n beste kerel, vóór gezelschap en vermaakt zich beter allèn om het hardst liefhebben. In -het te laat. is. Probeer elke dag één met mijn geestrijke maar onschuld!- het bijzonder, ae heer Edward Linton klein leugentje te vertellen, gewoon ge kwinkslagen. Op basis van dit in M. A. Dat is wel het troostrijkste.van ais oefening. Ik beveel niet volledige het oog lopende feit zullen wij het alles." abstinentie van de waarheid aan: monument van onze heerlijke vriend- „Vergeef me," zei Edward, die on- dat zou tè puriteins zijn. Maar ik schap oprichten. Wat mijn levens- hoorbaar, de kamer was binnengeko- zcg> dat een gematigde toegeeflijk- èrhaal betreft, waar zal ik begin- men. „Het nam meer tijd dan ik ver- held op dit vlak onmisbaar is." nen? Mijn vader, de Heer hebbe zijn wachtte. Je weet hoe het gaat,'.* miserabele ziel, was beroepssoldaat,' „Inderdaad m'n waarde, jnder- „Dank je. Ik zal het'in gedachten generaal Rodney Dyke-Rodney, niet daad," zei Dyke-Rodney met een houden." meer en niet minder! En mijn kin- stralende glimlach. „Brieven schrij- Sara haalde haar scLouders pp en ven is een dermate verfijnde"en sub- zei kalm: tiele kunst, dat we er ons hele leven „Jk hoop dat jullie elkaar in elk niet genoeg van krijgen. Eén ver- geval amuseren. Want ik moet toege keerd gekozen woord, één stotende ven, dat ik het niet 20 amusant cadans, en van onze mooie bedoelin gen komt. niets terecht." Edward slaagde er in een beleef de glimlach-te voorschijn te roepen. „Weldat weet ik niet zo pre cies." „Ach, natuurlijk!" drong Dyke- (wordt vervolgd' der- en jongelingsjaren waren ge- ijd aan de taak zijn hart te breken. Niet ééns. maar veie keren: de enige prestatie waar ik werkelijk trots op ben.' ."Waarom?" Sara was geschokt. .,Wïe zal het zeggen? Misschien omdat hij mijn moeder hetzelfde had aangedaan. Maar we zullen haar la ten rosten." zei Dyke-Rndney cn er trilde even iets in zijn stem. „Zij was vind.' Dykc-Rcdnoy stond op. ,.Tn dat geval doe ik er beter aan op te stap-_ pen. Mijn bijzondere dank voor deze erg plezierige avond."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1