SCHEEPSTIJDINGEN Kethel krijgt aparte buslijn op Schiedam RADIOPROGRAMMA JSmnce lijn 60 van Schiedam naar Hillegersberg AGENDA Bioscopen Exposities Tewaterlating j en overdracht bij ..De Hoop" Nederlands schip bij Japan aan grond SIM PEL MAN DAUPHINE j Aangekomen schepen Jfaandaj: 28 september 1959 9 (Van ecu onzer verslaggevers) pe R.E.T. gaat buslijn 40 splitsen in (wee nieuwe waarvan een het Schiedamsc station met Nieutv- jand en Kethel verbindt en de ande re het traject Schiedam—Gvcrschie Hill«BersberS 7a' bedienen. De vvyzigins wordt aangebracht 0n verzoek van het Schiedamse ge meentebestuur, dat er op wee." dat het lokale traject van buslijn 40 tus sen het Schiedamse station en Ke- thei een onderdeel uitmaakt van een interlokale lijn, hetgeen het moeilijk maakt de dienstregeling op het Schiedamse traject aan te pas sen aan de vervoersbehoefte binnen Schiedam. Het Rotterdamse gemeentebestuur beaamt dit en wijst op de sterk uit gebreide woonwijken Nieuwland en Kethel. die de laatste tijd aanmerke- }i|ke frequentieverhogingen op het Schiedamse traject hebben gevraagd. Er komt nu een nieuwe buslijn 60 die gaat rijden langs de route Schie dam (Broersvpst)Oversein ei (Schie- laan)—KleiwegHillecer>bcrg (sta tion Noord 1 v-v. Het tarief op deze liin wordt al naar gelang de afstand. 20 of 25 cent. De gewijzigde buslijn 40 gaat als Arena. 2, 7, 9.30 uur: Dodende liefde, 18 j. Gapuol. 2, 7, 9.15 uur: «Toe Dakota, 14 j. Centraal. 2. 7, 9.15 uur; De bloem uit de achter burnt, 18 j. Cineac, NRC, H.K.H. Prinses Beatrix in Ameukd. deel II. Cineac. 9.30, 11.80, 1.30, 3.30, 5.30,7.30, 930 uur: Madeleine telefoon 13.C2.11, 18 j. C'ilosseutn, 2, 7, 915 uur: Complot met dc duivel, 18 j. Harmonie, 2, 7, LU.ï uur: Het meisje ir> de tijgerkooi. 14 j. Lunucrc. 2 15. 7. 9 30 uur; Paiadis dos hommes. 14 j. Lutuwn, 2.15, 7, 930 uur: Opstanding, 18 3. Lu.xor, 2 uur: De onvergetelijke me lodie, a 1 Metro, 1 30. T.oü uur: Het dagboek van Anne Frank, a.l. Mointpole. 2, 7. 915 uur: Liane 2. de witte slavin. 14 j. Fd&sace, 2 en 8.15 uur: Spaanse drif ten, 13 j. Prinses, 2, 7, 9 30 uur: Satan, 14 j. Kcv, 2, 7, 9 15 uur: Do smokkelaars van Santiago, 14 j Thiti.t. 2.15, 7. 9.30 uur: Room at tht top. 18 j. 't \ensler, 2. 7. 915 uur; Een sl:p- l't iie naai de maan, a.l. \K-u>it,i 2 en o uur; Dc danseres van dc duivel, 18 j. Voor heden Rotterdamse Schouwburg, 20 uur: Hnagiche Came die, „Biedermann en de liianöstiehteis". C.rin.iv schouwburg Zuid. 20 uui: Rotteidaniit Toneel Combinatie, met „Mottige Janus". Luxor, 20 uJ ihau Kaart, „Potasch en Perlemoer m Textiel". Rnlterdamsche Kunstkring, 20 uur: Tingel Tangel, politiek cabaret. uur morden Gronte Schouwburg Zuid. 20 uui: Rotterdamse Toneel Combinatie, „Mottige Janos". Luxor, _'u uur Jonan Kaart „Poldscb en Perlemoer tn textiel". Bouwcentrum, 917 uur: „Ook de boei dei ij veiandeit": beauty m indu.-tiy, lotos van Maurice Bloumheid De Brug. 9—18 uur: Franse en Zvvit- sciic guifiek. Dhrramdgclmuw Diergaarde Rlijdorp, De Nederlandse Dierenwereld loopt güvaai Groot handelsgebouw, 1U17 uur: Schilden ion van Adue Picck. Hector en Bazendijk, Korte uijnbaan, „Rot: ei dam in ontwikkeling" De Heuvel, 12—14 en 19—23 uur: Rhapsodic in covets, grammo foon platenhoezen. Historisch Museum, 1<>17 uui: Vrouwen van heden m kostuums uit tiH verleden. Kii o si hand cl aarties, Esscnwcg. Miiiifjeriien van 17e eeuw se nn-esters Mum*uin Otidrro en Opvoeder*. 10 17 ugr: Weikfichuil Amsterdam: naaldwerk, duikt'kliniek op stof. ALlgim„cikt*1 poppen cd. Museum Land. en Volkenkunde, Kl—17 uur. Vrouwenleven m b> ntame, de boot m dc A.-mat- cultimr; vreemd geld; kralen- wutk; Tib'-t De Pijp, 9—21 uui" Dc Piovence hi.'-i Ki ish van Duke Rfitirrdam-.e Kunstkring, 1017 utir. Wnken van Fuso ten Holt en Jit DioUeiun; grafiek van Ro- jf-.'E Chaiioux Dp 'M'huur. Boterclorpse Verlaat, H—17 uut' Groepstentoonstelling van schildeinun, aqudterlen. mu- 'iHkvti, iiiuileiimsneden cn plas tieken. 't Venster, 10—22 uur Recente tno- intypen van Riemko Holtiop \prrameimg Van der Vorm, dinsdag 11—14 uur. volgt rilden: station Schiedam—cen trum—N leuwlandKethel tuin dorp'"—Kethel (r.-k, keik> v.v. Op deze lijn zal het stadstarief gelden. Als de Rotterdamse gemeenteraad met de plannen akkoord gaat zal de wijziging op een nader te bepalen datum ingaan. Bij de N.V. Scheepsbouw Mij „De Hoop" aan dc Schiekade te Schiedam is zaterdag met enig ceremonieel het motortankschip „Esso Nederland I 105" van de dwarshelling m tie Seine j te water gelaten. M cv touvv M II. M. Holtappel-Ratté heeft de doopplech- i tigheid verricht. Het duin de even voordat er dowc ging in het schip kwam, maar daarna gleed het sici- lijk, terwijl het water hoog opspat te, naar de overliggende Schic oever J Deze binnen lichter is bestemd voor de distributie van gasoline aan de visserij en binnenscheepvaart te j Umuiden. Het schip is 25 meter lang. 4,60 m breed en heeft 1,50 n\ diep- I gang. Het meet 83 ton bij een in- houd van 96 m3. Zaterdagmiddag is daarop zonder i enig ceremonieel bij de zelfde j Scheepswerf het nmlortankschip „Gulf Oil 89" overgedragen aan de Gulf Oil N.V. te Rotterdam. Dit schip heeft een lengte van 39.75 me- j ter. een breedte van 6 meter en een holte van 2.10 metei. bij een drsag- 1 vermogen van 267 ton en een tank- inhoud van 350 m3. Een Stork Ricar- do scheepsd leselm otor van 235 pk zuigt voor een snelheid van 20 km l per uur. In vonr- en achterschip heeft de bemanning comfortabele verblij- j ven. HON-GKONG Het [0.972 inn 1 metende m.s. „Tjitjalengka" van de Koninklijke Java-China PakeKaart- lijnen is zaterdag bij de over Japan j razende tyfoon bij Nagoya op de Ja panse kust aan de grond gelopen Noch het schip, noch de bemanning of de 77 pasagiers. voor het meren deel toeristen uit Zutd-Afnka en Zuid-Amerika verkeren echter m gevaar. I Hariniivaniïstbericlueu Berichten tut zee van hedenïhoigen VL ,16 S v VL 70 60 k, '201. Vt, TE g VL *9 15 It VL 69 5 k VL 97 10 kM Vt 114 20 k VL 132 1 k VI. 190 :io k.; VL 197 10 k., VL 199 10 k. Binnen. VL 7 I. van dn H»nt niet. 3.7 laai un Umuiden terse haruig en vis «elosl. VL 2ft:i J Goedkncpt 34 la«t; Vt, 113 X de Niet met 18 la«ï, VL 142 P v d Einde me' 29 last. VI. 172 W. schaar rret 30 last; VL 112 A Bot met 23 lasl Veitmkken VI, U0 C JRoelcvtJö. VL 7 L v. d Harst. door Wim van Itt de afgelopen week zijn, volgen» Dirkzwager, 487 srh*p»n, metende 1.760.611 o.r.t. dP Nieuwe Waterweg binnen gekomen. Bestemd voor Rotter» dam waren 411 vaartuigen. In dezelfde week van het vorige laar kwamen 477 schepen met een bruto tonnage van UUS.JSl ton binnen Toeq cntgert til» vaartuigen nadr Rotterdam. funds J Januari 19,'»9 zijn 19524 sehep«m binnen eek omen metende 69.6J7.Mt b.r L tegen 18.4.12 schepen metende 67.729 368 b.r.t. in dezelfde periode, van 1958. Veemarkt Rotterdam Aanvoer totaal 1726 dieren, waarvan lO.i7 vette koeien en ossen en S89 var kens Be nryzen waren- Vette koeien per kg 31)03.30. 2 73 3W, 2 602 75 varkens levend eewicht per kg X 93. I 91. 1 89 Vette koeien aanvoer korter, handel even vlotter, pril/en nogei'. p;irr.a"$ bo ven notenna Varken* vaovner iets ruiivn. handel kalm. pinden even minder Zwaie val ken* van 162 tot 134 per kg. Afloop traag Visaf.slag Rotterdam Heden verden aan de visafslag te Ro'ieidam vanuit IJmtiiden en elders eeevu aangevoeld n- pi»zen 2.V> kisten 71 Schol groot 43 -50. middel 4d—é0. klem :'8: schelvis midarl 3k—43. klem 30— 3,7. kabeljauw gmot »'6— 68 middeJ 38 44 kle;n 36—28 makiecl -4.1, rce- nahcu kiem J3—30 v ijtmg 25—29. uw haring 2527. fArfeerlenfip LA 1 I LUCHTVERING PRIIS V.A 5650,- Apothekcn Rerhtrr Maasoever: Bult ei man Du Gioo', Benihuuei-traat 13, tci 43"15. Ou*teiap«itin'ck. Ru^l- h"fUin 34, tel I3ii712, Raml-h- -l'-.lMek ILtinii-hw 4 c 43, tel Ui>7f!4: Apotheek Gerhard en m Uhljii Ki hu kade 99. tei 4J3| J. K W. Sparihol. t»oud>e* -siugej 59. tel. 124431; Schans- v ui-ftaiKitheek. A bis weg 40. tel 4lJ]a?, W v ei V' ent Malhenes- senveg 111, tel. 30785, J. A. M VujLteke. SeliicJ.imsciveg 5, tel. 3.I9o7, Wpvtiuipu'hi-ek. Nvv Bin- neweg 115, tel 34Ö02. «illfKcrsberK-Nehiebroek, J, Kos- Peppelweg 135, tei S150U Linker Ma.uotever: mej. D i;iu Ar- kel, Hilleweg 109, tel '3120 di P E Eleedci ik Mi|n<- neiontaan l,5b, tel 7I2d3; dr 5 au Sen us, Bcijetlanriv-laan 112. tel 71003 J H var, \Vacct, tl#- Shnge 457, tel 17560: Usselvnon- dc. Kntiinginnewr j» i.=», fp] 71886 «ncgvliet, porniü, Tuindorp Hey- flaat, Max Hnirlaanveg 2. Hoogvliet ,tel, 01807-477. GROTE VAART AAGTEDÏJK 27 te Port Said. AAR- DIJK 28 tc Boston; ABBEDUK 25 van New York naar Boston: ABBEKERK 23 te R'dam: AENEAS 27 tc R'dam, AGA MEMNON naar Ctuacao 27 op 210 mijl no. van Kaap Canaveral: AKKRUM- DIJK naar Liverpool 26 op 360 mijl zo. i van Kaap Race: ALAMAK 28 te llheus' 1 ALCA naar Port ati Prince g7 op 250 I mijl wnw. van Kaap Flmsterre: ALCOR 27 te Bremen* ALGENtB naar R10 27 op 83 rnyt zzw. van Fernando Nornnha: ALGOL naar Antwerpen 27 op 122 mijl n. ten o. van Kaap 'Vllano: ALïIENA naar Santos 26 op 65 ml.il z?u* van Kaap Santé Maite Grande: ALKA1D 26 te Hamburg; ALKES 28 tc Buenos Aires; ALMDIJK 27 te Philadelphia: ALNAT1 naar 27 op ll« mijl nr\o. van St. Paul's Rocks: ALPHACCA naar Cu- j rsqao 27 op 19ft myl zo. van Kaap Hatteras, ALP HARD naar Antwerpen 27 op 50 mpl n. ten o. van Fmisterre: ALFHERAT 26 le Baltimore: AM PENAN 26 te Bremen: AM A LIE B p. 27 Pan- tellana naar R'dairu AMSTELD1JK 28 te R'dam verw.; AMSTELKROON naar Singapore 26 op 230 m 111 no leu o van Rodrigues cil AMSTFLMOLEN naar Australië 27 op 300 mul z van Cal cutta: AMSTELFARK n.uir Tarakan 27 op 6ft mijl no. van Formosa: AMSTEL- SI.UIS 27 van Aden naar Suez: AMYN- TAS 28 dwars Kaap Spartivcnto naar Palermo; AN DIJK naar Le Havre 27 op 800 my I w. van Land's End: ANNEN- KERK n«ar Suez 27 op 25U mijl zzo van Djeddah: ARDEAS p. 27 Kaap i Bouga:or.i naar R'dam. ARENDSDUK naar La Havre 27 op 560 mijl nw van Azoren; ARBS '27 te Antwerpen; ARGOS - p. 27 Bougie naar Piraeus: ARKELDIJK j 26 van Philadelphia naar New York: ASTEROPE p. 26 Bishop Rock naar IJmviden: ATTIS 27 te Bremen; AVER- D1.TK 27 tc Antwerpen. ABBEDUK 26 te Boston. AEGIS 28 v. Curacao n. Europa; ALCETAS 27 tc Malta; ALGOL p. 28 Ouessany 29 te Antwerpen verw; ALIOTH 27 tc R'dam ALPHARD 30 tc Antwerpen verw; AM- PENAN veira. 29 v. Bremen n. Ham burg: AMSTELLAAN 27 te Suez: AN- DIJK 28 op 600 mijl w. van Lands End. SAARN 28 te R'dam verw.: BALI naar Djibouti 27 op 93 mgl o. van Poit Sudan; BANTAM 26 van Bangkok naar Labuan* BATJAN naar Alcxandrte 27 op !H> mijl wnw. van Malta: BATU 27 op rede Belawan: BA1VEAN naar Dji bouti 27 op 550 roij! ozo. van Socotra: BENGALEN 27 van Bangkok naar Sin gapore: BENG KALIS 27 te Port Suret- tenham: BENINKUST 27 te Lc Havre. BONITA 27 le New Orleans: BOREAS 27 te A'dam: BORNEO 28 te Penang. BOSKOOP naar Biciicn 27 op 6110 rnt;l w. van Fmisteire. BAARS 28 te R'dam* B A WEAN 28 op 2(10 mul zo van Socotia. BEN GALEN 2C op 340 null f ci van Bangkok; BENNEKOM 28 v Lnguaira n Porto Cabello CALAMARES 27 te Amuelle*: CAME- ROt'N'KUST 27 van Freetown naar Ta- koiadiCAMPHHYS 27 tc Calcutta. CAR1LLO 28 te Los Angeles: CART AGO 28 t* Charleston* CASAMANCE 27 te RPluan; CASTOR 26 te R'dam; CELE BES 28 te Mobile: COOLSINGEL naar Liverpool 26 op .'>50 mill ozo. van Kaap Race DALER DIJK 26 van Panamakanaal naar Lew Angeles: DE EERSNS p 27 R,*s Ha rum iuar Mnmiwia: DELFT naar L«i Guavra 27 op 600 mijl z van Aw>ren: DIEMERDUK nasi Londen 27 op 410 nitjl w. te«t z van Land's End. DINTELDIJK 27 te Londen. DOXGE- DriK 27 t«> Londen. DUIVENDIJK naar Port Said 27 op I0O myi nno. van Kaap Fm is ter ic DIO 27 v La Pal laic n. A'dam, DRENTE verm. 28 v. Bremen naar Hamburg EEMDIJK 27 te Panama Citv. EFM- LAND p 27 Oue«an' naar Rccifr SENHOORV 2ft tc Kandia EOS p 28 Oue-ssant n. Algier*; FRAVTZO 28 te Dublin. Fl.FVO 27 1c A'dam G A ROET 27 va-» S mg ami re naar Port Svvet ten hum. GABONKfST 27 nn Fo.t Harrourt naar Calabar: GIESSENKfTRK 27 tc Hamburg GRAVELAND 27 te Poito Megm GROOTF.KFRK 27 ui' Waterweg naar Genua GTTXFFKIJST 27 van Doiiala naar Ribi: GFFRTJE BUISMAN mar Azoit-n 26 op 80 mul om», van Pin fa del Gada C.ROOTE BEFR 26 tc Montreal 1IAARLEM naar Fort de France 27 ftp lift m'jl n« van Oiic^sant. H.VTHOR caar T> ipolt 23 op 45 m<1 w van Onoi tn. HF.EI SUM '6 van Mobile naar Lake Charle*. HEEMSKERK 26 co rede Tokm HF1ENA naar Oiderhavcn 27 "p I2t' nil! no m Rtrnndo- HELICON 2" te Aruba lIERA 28 te Ba**e Tetre. HER- tU.lA 27 te Ant-Act pen HFSTTA nu- S"i Thomas 27 on 610 mul vv ten t van Fa val. HOOGKERK 2* te Singa- pote. HYDRA naar Den-cruia 37 op 1,7(1 mill w ter n van Tnnldad. IStS 2fi l.p Par a man 00 JAGKRiFONTFIN 27 van Durban n East London. JAVA naar Djibouti 27 op 640 mid van Guaidalui. JOSEPH FRERING naar Las Pa I mas 27 op 2«5ft mul 7. van Dakar. JASON 28 v. Porto Cahclto naar Maracaibo. JUPITER n. Diurtad Tru- ulln 28 on 600 mitt f v Florcs KAMPERD1JK 2T van Wilmington nna. Antv c; ocn KARVC.HI 27 tt* Port Ru ettenham KARAKORCM 26 van Bmfc t aai Sjiorq KART.VTU.N 27 tc Tarloban. KARSIK nan. Durban 27 op "DO mul 7W van s..bang KFNNEMFRLAND 27 te Hamhura KERTOSONO naar H.nis- Heidcr KTELDRECHT naar Cochin 27 oo tfl mill o»o. van S<w»tr«. K1NDFR- DUK raar ArUwerpen 27 op 3t>o mn! -o var Rei-md» KRFEFT 26 van Vigo 10 R d.itn \e: k LAARDERKKRK 27 te Biememaipri I. A F RTFS n Quer 27 op HO r op 20Ö mul 7 w van S' Vincen LA- WAK 27 te Laurence Marguc«: IEFR- SL'M 27 Londen n Montreal; LEEUWARDEN 26 te Cristobal. LE1- DERKERK p. 27 Messina n Genua. LEKHAVEN p 27 Vitona n Bahia: LEKKER KERK 26 te Zanzibar. LEO NIDAS 27 te Hamburg: LEOPOLDS- LOBITH sepasbcerd 26 sept 11a U uur naar Duit-Lmd OPVAART Heiinma, Uitbid. Actama Egcler.berS Fluviaic 28 Malm 2. Mannesmann 13. Scad dl». Sehu 1 maun 36, Torvi. Veere E^pero, Fiat Vol r. Albis-a. Auuitaiua, Anie Albeit, Aseona. Anna Cnnua Da meg 228, de Gocde Ve-'v0ch- ling, Deo Juvante Damco 22J. Demi. Epo. R. Karchcr 113. Spes. 2 Si A'hu mus, Emma Wesei 9 Westialen. Vul» keiak. Vioi Vahalia. Ullimalatet. fhn— stad Talma. St Mban, E»»n Wupp* r- ld I Elisabeth Weber. Deux Frerei. Paiiia. Potnle Pitre Nassov u>. NVvk.i 1 Maria Judith Mangna. Leo M. Klftbeck Jacob». Hu«u Gewi. Fluviale 43 Mar tin. Australia. C'omploit 16. Flore*. Mdlr 8 Mdlin 7 .Mannesnidiin 5. otro- meucr St. Ftrnuue. Ludwig Fn Av «it 24 El roe. Albeit. Anal\»e Amu Alio Avontuur Anna. Brassert Cjpru C"- piosa De Hoop, Dordt 1J. Diapcinioci. 3 Gebr Riesling. Rtldma. Ramsdicp St Pauh Slephanto. Zuguteitet't. tVuma- n» Vera Cruz. Vulcaan 157 Valken-» waard Vau'ege 11 To«*a 2 Tbuisko 2 StclJ* 1. Ems. Enk a, Emsland fthetn- trans. Pr Juliana. Otto Maria. Ncptun 5 Meeuw 2 Margriet Manjkc Luct.n, Jonamie*. Hcan. H Kurier 7. Georgia AFVAART Naar Kn'teulam A near Bnrussi». Fsiici-ace. Zoom land Gcan. pr-d'*l 12'». Ha 1 pen 64 Hal pen 59 Ba.oliU* Kieuzlingen. Cerds. Harpen 5 Sper her Rijnsburg. Hassia Potanontas. Ik a 1. Roland. Dem», Fcndcl 112, Harpen 87. Vila Burgundia My tra. Skadi. Vul caan 167. Froburg Dan.co 57. Altia. Hendrik Dan Rta Lubith. BuJgestcnn, Gronin gen Mu*wi1tc, A'dam- Marie. N'edet o\ ei HeemiiecK. Alvraclit 5 SpvrK. J.u'oba Li»-ie; .Jozina Helmond Leo- nie. Umuiden. Catharma Dina Tilburg Naar Belgic Salt 12. Adma. Cezanne Sail 13 Saturtle. Amedee Pcira, Johan* Miranda Londen; Herm Ohle, Ham burg. Conrelo Parijs Ned Hetv ke»k -- Beroepen te Viee-vsitk S Mrrri* te Hopg-Blokland Aangenomen ndar Twello J. B Cats t« KERK p. 26 Miisscar n. Perzische Golf: LETO n MormuRoa 27 op 60 mi|L zo, van CochinLIEVE VROUWEKERK n. Marseille 27 op 186 nujl n.n 0. van FinisterreLIMBURG 26 te Djakarta: LINDEKERK 26 te Bremen; L1SSE- KERK 26 ie R'dam: LOENERKERIC 26 te Bush Ire; LOOSDRECHT 28 te Ba- darshapur; LOPPERSUM 27 te Ham burg; LOUIS LANTZ n. Einden 27 op 150 mijl o van Madeira. MAAS 27 te R'dam; MAASDAM n. Cobh 27 op 180 mijl z. ten o. van Kaap Sable; MAASHAVEN 27 te Ant werpen; MAASKERK n. Las Palmar 26 op 1050 inijl Z.o. van Freetown: MAAS LLOYD n. Balbao 27 op 610 myl z.o. van Guati: MA GAS p. 27 Vila no naar VaasaMARNLOY 27 te Karachi: MA TARAM 28 te Djibouti; MEERDSECIIT p 27 Portiandbi 11 n. Norfolk; MEER KERK 11. Port Said 27 op 170 nujl z. van Onessant*. MEMNON n A'dam 27 op 1200 mijl n.o. van Paramaribo; MENTOR n. Mobile 26 op HO myl z. van Haiti; MERSEY LLOYD p. 26 Kaap Bon n- Port Said; MERVVEDE 26 te Lagos. MINOS 26 te Holte nan; MÜ1DEKKERK 28 te Rand goon; MUST 26 v. TimordiUi n. Soror.g; MUSI LLOYD 27 v. Mm n. Singapore. MY- LADY p. 27 Dakar n Tabu. MYNIAS p. 27 Toppsa n Faro, MIDAS 26 v Oran n Savona. MI NOS 28 te A'damM1THRAD 27 le Malaga NEDER ELBE 27 v. Colombo n. Suez. NERO 28 te R'dam; NESTOR 26 v New Orleans n. La Guana, NTAS 23 te Callao; NIEUW AMSTERDAM 27 te Bermuda; NOORDAM 28 Le R'dani: NOORODJJK n. Monrovia 27 op 150 m. n.no van Fmisterre: NUKERK n»ar Port Sdid 27 op 207 myl n.w. van Port Said OBERON n A'dain 27 op 660 mijl n.o van Paramaribo: OLDEKERK 2S te Alexandne; OOTMARSUM n Hons- toil 27 op 480 myl w.z.w. van Flores: ORANJE 27 te Djakarta; ORANJE NASSAU 27 v. Curasao n. Guaira, ORESTES 26 v. Klngseton n. Porto tex: ORION p. 27 Oostpunt C yrus Kalamati; OU WERKER K n Lae Palma* 27 op 110 myl w.n w. van Li is» bon: OVERIJSEL 28 te Kaapstad. ORANJESTAD 27 te Amsterdam. PEPERKUST n. Havre 27 op 125 mill ozo van Lissabon: PLATO p. 27 Fmis terre n. Antwerpen; POLYDORUS p 27 Wight n Port Said. PRINS ALEXAN DER n Napels 27 op 60 myl no van Kaap Sport vent: PRINS FRED ERIK HENDRIK n. Montreal 27 no 60 mnl Belle ei!.. PRINS FREDERIK WILLEM FREDERIK n. Havre 27 op 500 mijl o van Belle eil.; PRINS WILLEM VAN ORANJE 26 te Hamburg. PRINS WILLEM II 27 te Hamburg. PRINS WIL- LERT V 26 te DetroitPRINSES IRENE 27 te Mont1e.1I. PROVENIERSSINGEL i n Ne.v Orlenn- o 27 Kaap Blanco, l PYGMALION 28 te Kalamat» Pil IA IDS 27 te Catane: PRINS WIL L6.M UI 27 te Montreal; PRINS WIL LEM V 26 te Cleveland. RAKI p 27 Gibi altar 11 Bremen; RAND FONTEIN n. Kaapstad 27 op 330 myl n van St Helena: RIDDERKERK 27 te BetraRIOUW 26 te Hamburg. ROG GEVEEN n Melbourne 27 op 1180 mul w ten n van Amsterdam oil-RIJNDAM n. New York 27 op 750 mijl wnw van La udsend RADJA 23 v. Singapore n Chitta- gOllg. ROEBIAH 27 te Calcutta. RIJNKERK 26 te Hamburg. SABANG 28 te Singapore: SALATIGA p 26 Kreta n Iskcndrun; SALOUM 26 te Kavllack: SAMBAS 26 van Singapore n Bangkok; SARANGAN n. Lissabon 27 op 911 mijl o van Moila: SARPEDON n Cu racao 27 up 11100 mnl W7w van Fajal. SCHELDE LLOYD p 27 Gibraltar n Havre, SCH1E 27 van Alexandrie n. Be.v- recth: S EN EGA LK UST 29 te Monrovia. SI VIGO 26 van Brisbane n Sydney SIGLI 28 te Slbu, SILINDOFNG n Hollandia 27 op -VIK4 mni ozo van Town»- ville. SLAMAT 26 van Bahrein n Mu fst ta; tLOTEROIJK 27 van Antwerpen n New York, SOLON 27 tc Curdad Tru- j'llo; SOMMELSDIJK 2S tc New York. STAL ALKMAAR 26 van Eniden 11 Lu ien: STAD ARNHEM p 2. Cuxhav n. Halm, STAD LEIDEN n Bc;ra 27 op 400 nujl wnw van Walvishaai. STAD MAASSLUIS P 27 Lis Palm as n IJmui- den. STAD ROTTERDAM 27 te Free town. STAD SCHIEDAM 27 tr Terneu- zeu. STAD UTRECHT n. Baltimore 27 Op 58ft mi'l n van Flores: ST AT ENS rN- GF.L 27 van Nmfnlk n Dublin; STEFN- W1JK 27 op 490 1 mil no van tVi I lorn Mad. STAN TOR 28 le Poit au Prince. STE VEN 27 v an Mil -ceenn n Montreal. STRAAT LOMBOK 27 van Albnmv n Maui 1 tui* STRAAT SOENDA n Mel bourne 27 op 860 myl w ten n van Knap Leeuw m STRAAT TORRES 27 van Singapore n Pvobahnggo SAMBAS 27 up tftft myl z. van Bang kok. SARANGAN p 28 Kano Bom 1 te Ligation verw. 5CHIEDIJX 26 te Bait .mm e SEVF.N SEA 27 v Havre naar Rremerhaven; SLOTEBDIJK p 27 Vllfingcn TAF.INTA 26 van Probohnggo n Band- fuwangi. TALISSE p 27 Ra*farlak n Da mi «.an, TAMu 26 vai j u Bue nos Aire*. TARA 26 van Salvador u. R'dam. TARA KAN JS le New York: TA- WALI 28 le R'dam verw TEGELBERG 27 van Durban n Poit Elisabeth. TEI-1 R ESI AS 27 te Mar-nllo, T FLA WON 20 te R'dam, TERO n Rio 27 up 220 mil J n ten w van >1 Vincent* TFL'CER 11. I Bel.'ivian 27 op 2R0 mnl w v,iR Muiikoi. I TEX KL P 27 Bene p Engeland THEMIS 27 te Guanta, THIBODS n Singapore 27 op inn mul o van Sabang; TJIM EN- I TENG 23 te Singapore- TJJSADANE 29 le Siniu* verw. TGMORI 28 te Padang. 1 TWEFLIXGEN 29 te R dam verw. 27 00 I ISO nuv* van Land-trd TERD p 28 St Vincent. TOGOKt'ST i 27 te Ar'vverpen VAN CTOON aa te Singapore* VAN j UNSCHrrt EN 26 van Buruku n I.apo». VAN NT' K 27 10 Pnrt Si\etlpr.htm I VAN ST It BFRC.FN 27 an Matadi n Donala VAN WAFRW1JCK 2a te A'.mk- land. \T.IST n R'dam 27 op too myl nno van A/m*en i VAN DER HAGEN a Penang 23 np j 50 myl nw. van Mahe J WAAI. ?6 te Tunis: WATNGEPOE 27 van Muscat n. MukaUa, WATERLAND naar Las Palmas 26 op 170 mijl zw van Lissabon. WATERMAN p 27 Fi- msterre n Pnrt Ha id. WELTEVREDEN ti Soprabaia 27 on 200 myl nno van Sm- eaoore. WESTER DAM 23 te New York: 1 WESTLAND n A dam 27 op 140 mnl nnw van St Paul Rocks WILLEM RUYS 27 1e Balboa. WILLEMSTAD 28 van Port of Spam n Ijguaira. WIT- i MARSUM 25 van Hamilton n Hovn-ton. f WONOSORO n Aden 27 on 6)0 mri ro \?n OuAidatui JJSSEL n R dam 27 op 240 myl zw van ZAAN*KERK 27 te Kobe- /ONN'E- KERK 27 'an Suez n Ad-n 7LTDFR- KERK 27 te Antwerpen ZWIJN- DRFCHT r BalHmote 27 op 160 my n van Fortale/J TANKVAART AB1DA n»ar Smgapoic 27 np 1441 myl nr.vv an Tnwnsv die ACILA nasr Pun- ta Caidon 27 op I08D myl no van Som- bievo ACM F A-27 \.m Port Said naai Per.a*. MKMWIi 27 van Suilend naar TLa.ne-'iavon. AMELAND na.tr Curat* m 27 op .120 mijl n van Dwmrticia, ARCA j 27 van Nassau naar Curagao i \LKMAAR 28 te Th.nne*h,tven* DO- 1 REST AD 29 te Ravenna verw; i C \LTLX DELFZIJL 77 'r BrunihTT CA LH EX nORINCHEM 27 te Krjoen- »iagcn CALTEX ARNHEM raar Barder TEX EINDHOVBN naar Sidon 27 op 190 myl zzxi. van Ouessant; CALTEX NEDERLAND naar Antwerpen 27 op 200 nujl nw. van Fimsterre: CALTEX PERNIS naar Bahrein 27 op 54 mijl o. van Durban; CALTFX ROTTERDAM 27 op 473 my] wnw. van Sidon: CINULIA naar Liverpool 27 op 4O0 myi no. van Azoren. CISTULA 27 van Singapore naar Pladju: CrflFS SERVICE VAL LEY FORGE naar Philadelphia 27 op 70 myl z. van Mozambique: CLEODORA naar Saigon 27 op 120 myl o. van Sin gapore: CORILLA 28 te Chittagong: CRADLE OF LIBERTY naar Philadel phia 27 op 650 mUI om>. van Sombrero; CRANIA naai Curasao 27 op 400 my! w. van Fi.-ustem* ESSO AMSTERDAM naar Land'3 End 26 op 650 myl o. van Bermuda: ESSO NEDERLAND naar FawJey 27 op 55 nifjl o. van Malta; ESSO ROTTERDAM 27 van Sidon naar Wilhelmshafen. ESSO NEDERLAND 4 te Fa w ley verw; ESSO ROTTERDAM 7 te Wll helimhafe verw JACOB VEROLME naar Coquimbo 2" op 150 nujl vv van Quito; JOHANNES FRANS 27 te Cristobal. KAAP HOORN 27 te Perms; KA- BYLIA p. 27 Moil a naar Stanlovv; KA- LYDON 27 te Curacao: KARA naar Cristobal 26 00 90 myi ono. van Bar ran. qui]la; KATELYSIA naar Mena 27 op 1M0 mijl wnw. van Port Said: KELLIA n 27 A"lcor naar Singapore; KENIA naar Buenos Aires 27 op 22ft iniji zzo. MYFEM p. 27 Brunsbuitel n. Nykoping TUB Hoekstra WESTERDOK n •hJISSI'jKSÜSi 55iten TROir-™"—" Jobshaven MuJier. GRA>75 12 SSM; ALT AIR Maa=r pen "verw; MÏRACÖ N 27 dwars Owers g\v*m Aiitt»5* VederPAOCEAN ^BVELYN n. Bayonne; MYPUCK p 2» pungeness la^haven THB Lenders, AFRIKA rt, Oran; MYSON 2R te Antwerpen n n r-» IJ selh a ven W z Kersten Hu- verw. MENKAR N p. 27 Kaap Roca "t Vu?PMrA \vTLhaven W p Casablanca; MARCELLA 27 te nhavep^iO H-mo, VI da rdingenMAFtKAB 26 (AijTvó S8 - S poo rhaven Smith. HEN RICA Waaihav. kmn r. Patememi, MARTIMSTAD 26 RKC k;OR A Parkkaoe Dam- te Tyne: MEGREZ N n. Las Palmas 27 P |r 2 dRK^cide? ANNIE VIdgn NM op 70 myl no van St Paul Rocks: v^Ommrren NOVIAN COAST Ri;n- MEIDOORNSINGEL 27 te. Concerneaux: ^\?erl 4 Sollevelt v ,d. Meer. PALER MO Merwehaven C Sw. Vinke^_ TEN MAASSYM N 26 v. FJensborg naar Nijkoping; MERES N 26 le Asuncion; MIRFAK. N u, Takoradi 26 op 300 irnjl z o van Monrovia. NASSAUHAVEN 27 te R'dani; NORE 27 te R'dam: NOTTINGHAM 27 te A'dam; NIEUWE WATERWEG 27 te 1 Londen; NIEUWLAND naar GOole 27 op 90 mijl van Texel, NETTY naar Karachi 27 op 60 myl n. ten v». van Persm OOSTERBURGH p 27 Biunsbuttel n. KarlSbamn, OOSTÉRDIEP naai IJstad 2" op 50 mij! n. van Schiermonnikoog: ORANJEPOLDER p. 27 Southend naar Lor.den; OLIVE 27 je Antwerpen. FLAVO p. 2E Sm nsh ut tel n. Oostand; PIET SCHIPPER 28 te Colchester, PIE- TER WINSBMIUS 28 te R'dam: PAVO- NIS 28 te R'dani: PiETER S 28 te ït'dam; PRIMUS naar Grangemouth 27 op 150 myl w, van Quessant. ROZENBURGH 26 te R dam; ROELOF BUISMAN 27 te R'dam: RUNHAVEN 28 te Duinkerken: ROSEMARIE 28 te J Antweipen. RESULT 27 te Antwerpen. StHEPEHS Bir SPIRIT 26 te R'dam. SPORA p. 28 AM SPIRIT 26 te R'dam. SPORA Texel naar A'dain: SILVRETTA 26 te Kopenhagen; SERTAN 29 te Aarhus: SYLVIA p 27 Texel naar Preston: SANDENBURGH p. 28 Brunsbuttei «aar Stockholm; SONJA D p 28 Brun&bulte! Jobshaven Lynraad, JU LIANE SCHRO DER Waalhaven p 7 Soetermecr: VIEROX Maashaven 13 Buys; CORNE- L1S HOUTMAN Parkkade Hoischcr; CA RIB Maashaven M Muller: INTRE PID E wei f Waalhaven Dammer* vd. ifevde* GRUTTO Merwehaven KV YAM.'HANS BORNSTEiN Waalhaven n. 6 C Sw. Nr ANSGARITOR Waaihave-i p 7 Hudi? Veder; ALOU- ETTE Dordrecht Mauri tz, LUI5E r-ERG M ANN Binnenhaven Carehcka; WALCRAG TT y n ha ven OZ Ruy?. GOXZEXHE1M Waalhaven Kruwsl Montaar.; 1 *\NN'Y 2e Kathaven VKM >0!) vd vlet: LEUVEHAVEN Ke;»*!- haven Vdn l'den; HEUL"AN Waalhav. RKC neka 'lianhport: ALDERD IJ-cl- monde St kade nu-*, CATO Maashav. Muller AENFAS Job'haven HiiQig Ve rier* WORLD GUIDANCE Shell II Er- ha reit en DekkeJ. JEAN LYKES Mer- Sw. Ljke* Lmes, RUDOLP Binnenhaven Lehnkerin?: Schurhavcn Pmgre** US Recife: KONINGSW'AARD 27 van Port 1 «aar Kopenhagen. SENANG n. 28 Kaap Hambov naar Curasao; KOPIONELLA l Bougaroni naar Benghazi, STEADY 27 naar Land's End 28 op 190 mijl nw. van j dwars, Skagen naar A'dam: SAGITTA Mekka: KORATIA naar Geeiong 27 op jj. 27 Sandetti naar Newcross: ST. WAL- 200 niyt vv. van Cocos eil.; KORENIA BURG o 27 Fast G odd win naai Abo: "•ardon: KOSICIA naar Thame*- SHERATAN naar Genua 27 haven 27 op 450 mjjl zw. van Ouescant: KR.SBSLA 27 ten anker Swansea baai: KRYPTOS naar Bandar Mashur 27 op SO nml no, van Benghazi: KYLIX 26 van Poit Said naar Gibraltar. LIBERTY BELL naar Philadelphia 27 op 150 myl no. van Lorenzo Marques. -* -- «saiu; MAUREEN n Marseille; STELLA MARTS 25 op 180 myl zo van Lagos. SCHIPPERS- GHACHT 28 te A'dam verw., SPO- RON1A p. 26 De de Some n I,owe* to ft. TWEE GEBROEDERS 26 te R'dam: TRIAS TRADER 27 fe R'dam: THEANO 27 te R"dam: THUBAN p 27 Brjas- 'MALEA" 27 te Pladju; MAUREEN n buttel naar Tjme. TLVtCA naar Grange- Loncien 27 op 560 myl wzw Van Ones- mouth 27 op 100 myl uzvv. van Hanst- «aii». MIT RA n Liverpool 26 op Sft niyt holm. o van Dublin; MOORDRECHT p 23 URKERSINGEL 27 te Imrmngham. Kaap Vincent 2 te Isle of Gram verw.: 1 VRIJBURG ff 27 te R'dam: VEEN EN- MUNTTOREN n. Singapore 28 op 120 BURGH n. Middlesbrough 27 op 100 nujl nw van Lissabon; MIJDRECHT p. myl nr.vv. van Hock: VALBELLA p. 27 27 Massawah n. Paulsboro. 1 Aiderney n Rouaan. VIJGENDAM p. NAESS COMMANDER 27 van Sues 26 Ushaut n. Bukenhead: VAN BRA- r. Mena: NAESS LION 27 te Napels: 1 KEL p 26 North Foreland n. Boston. NAESS TIGFR n Augusta 27 op 120 U ESTERDOK 27 te R'dam; U'lEBOLD mill ?o van Thodes BOHMER 27 te Hamburg; WALEN- P G. THUUN 27 van Baltimore n. I BURGH 26 te Waterweg n Boideaux; Cristobal; PAPENDRECHT 26 te Au- WICKENBURGH n. Rouaan 2H op I.ft guatsta: PHI LIDO EtA 27 m Golf van mijl n. v. Vilao: Vim II 23 te Umuiden; Sue/ n. Mena: P URM EREND 27 van 1 WILLEM CORNELLS 26 te Napels; Port Sudan n Mena, PHILIPPIA p. 27 WILLEM BARENDSZ 26 te Londen- Puntetana n Mena ZWERVER p 2> Biunsfcutte! n. REZA SHAH THF, GREAT 27 te Per- j Kopmg; ZUS p 28 Kentisfccoe it King*- ni*: ROSSUM n. Perms 27 op 60 myl I l.vmn zw van Oues&ant. I REAZA SHAH THE GREAT 28 utt Waiervveg naar Perzische Golf. i SARBENA 27 te PladjuSCHELP- WIJK n Buenos Aires 27 op 70 myl no van Recife; SCHERPEN'DRECHT 23 te _TT2€ «PTEVIBER Takoradi: ST AN VAC ALOR 26 van Sun- QUA RTERMAN Shell St 1. Van Om- feio-erone n Tanainne Uban* STANVAC 1 meien: SPIRIT Waalhaven FS Mannes» BEN'AKAT 11 Sungeigerong 27 op -w J msrni, CASTOR Waalhaven QD Hud'K myl z van Singapore: STANVAC LIRIK V m vV-,n 27 van Tandiong Uban n Saigon* STAN. AV!bSANK Waa>hav cn t-S Mannes- Vir R1M1 ij? te Buatan* SL'NETTV 28 mann. AFrlRMll* VI NM AJg v.acn» te HubertSTANVAC PENDOPO 29 te Kantoor. HELMUT PARCHMANX 2e Port Swcttenham verw Y,elt' fePllEthotf: TAHAMA p 27 Aden n Bandar Ma«- u ilrv" t*ur* TAMARA d 27 Kreta n Bamas: LAND Merwehaven bSM Smith. HEN- TARIA 26 te Bombay THELIDÓMUS n NING OLDENDORFF Dordrecht Hugo I STEIN Botlek n Matex SpliethoffBA« P u iyIc a rdo «27 opf 90mi j1 riva n Mo na Stmnes. H/VROLDS VI NM AVK.PHB- DEN Uselh^m Zo Burger Passage; TIBIA 2fi van Calcutta n Aba- Dordrecht Macinennann; HOFF- NUNG Spoor ha ven Smith; SILVER PRINCE Schiedam NW Seam: MYPUCK VI Vutcaan Lynznad. GAZELLE Buu.cii- haven Hnlscher, MULAN M 1 proeftocht) Parkkade Muller Rett «ma, ARGENFELS Liveroool; Waalhaven pr 1 Voigt, HRFNDONIA uee«und n 1 We*terkane N'RV: SIENA Maasha'* THB Co melde 1*. FRESH FIELD Waathav SflV Port Ss'd j Hudig Veder; T1LO VON WTLMOWSKY PAS A J ES 2t Kathaven OZ Bu rn» r «fhtNASSAUHWEN 2e Kathavcn OZ Var: Uden. AMAL'E ESSBERGER Perniv boei F V Ommeren; ADRIAN Runh«ven XZ VNS, ZADAR Waaihav. bin-er; HARROGATE Paikhaven Ar H umber Line- AUGUST THYSSEN Waalhaven C Sw SEAM. NO RE Lek haven CC 4 Burger; CALAND Park- 1 kade .fame*. BARBARA Snoothaverv S'iiith: TrIEANO Mei we haven KV Hudie Veder; MAAS Lekhaven KV5M Hud.jc Veder. ALIOTH Lekha* THB Nicvcl' Gourinam. BADAGRY P VLM Lekhóven TUB Ale Vracht Kan- foor. JA ROSA V'lds Vulc»anh«vcn Vutcaan. BRABANT IJ»se!have;i OZ Burs°t, CITY OF NEWCASTLE Waal- haven 1 Hov man Schuurman, ADA* RFLLE LYKES Merwehaven C Sw Lvkc* Lme*. NIGERIA Merwehaven Mul'er Smith 28 SEPJtEMOrR TFFVAETF Merwrhavr»» r S-* Her- furth NF.FO Waalhaven QD Hudig Ve der: PIETER WINSEMIUS Shkker err Xievelt Gnud-uan. HANNINGTON COURT Maa-hjien 17 Van Ommeren. PAVCNIS Sc hie kan aal Ppliethnff: IÏAVTROLL JJcrxveheven QD Hudig Vedci MELILLA Waalhaven Wamber ».e; BA HI A Waalhaven THB D-ka Transpor* CO YAH Merwehaven pre-to Vmfce ANNIE HUG O «TÏNNFS Bhn* haven 5 Limraad. AFRICAN PATRIOT Lekhaven THB Lenders DRACO IJsel- haven OZ B irgy TTETEB S Waal* haven RKC. NOORDAM Wilhelmma* kade Hnli Am Lun: TEL AM ON Lek haven KNSIT Hudig Veder NORO» Li AND Merwehaven Spliethnff, ABBE- KERK Wilheimmakade VNS BAARN Lekhaven KNSM Hudig Ye* der; ITFTNRICH Me-wehaver. RSM Wamber*]e. GLOBS* Bmncnha»-»n Ntev. Gmtdnaan APR TP AN NICHT Waal* haver, Kruvv a! Hudig Veder. GRATG Waalhaven THB Meyer Co; AN.TA Dordrecht Ma..nft PETRA BoUek Ma. Tex Van Ommeren-. CASTOR Wsalhsv. Clrlon Wamber sic; GAR NES 2e Kst* hncn VKM Vck.i Tr«.Mport; CUEN TIN lJ«plhjv en OZ Burger; THOR- ij! Calcutta n Aba dsn: TOMOCY'CLGS 26 van Corpus Ohristi» n. Puerto la Cruz VA5UM 27 van Hamburg n, Banias: V1VÏPATAN n. R'dam 27 op 960 myl 7,-w van Flores WIELDRECHT 2« te Lnerooril; WOENSDRECHT 37 van Stenungjund n A bad» it WOENSDRECHT VREEMDE SCHEPEN NAAR ROTTERDAM ATS UI A NLA RU 28 of 29, BURRARD 1 f Burgert; BERKA 3 Surgen F1RKE OLDENDORFF 2 1 Btir. B IRK ALAND J s nacht 2 uur I DERS Lekhaver OZ Hudig V „_7l-irr,_T MORA Dordrecht Matirns: MARCARE- KL'bl V AAHi THE BECKNIANN Maa«ha-- 4 Pa.khuts- I me«»teren. SJORN'O Shell J Vinke. RO- APPINGEDAM 27 te Botterdam. AD- ZFNBUTtGH Waalhaven NZ Muller, MIRALEGRACHT 0 2" Brunsbutt-1 0 I PENT LAND FIRTH Maashaven Hanoi. Abo. ANNA HENNY p. 27 Brunsbuitel 1 CHRISTOFFER OLD EN DOR F WaaJhav n Stettin. ALETTA JOHANNA n Si Hot h 1 SHV Oudkerk HOOGLAND Was'havn 2 op 50 myl n van Algics: ARNHEM n SHV SSM; LtSRF.KERK Rynhavpn N'Z Duinkerken 23 op Tl) myl 7 van Las VNS: STSTINA Maashaven NZ Ftrr- Palmat AMBIORtX n Rouaan 27 op ties?. MIDST AND Merwehaven SSM. 18ft myl no. van Kaap Vilaiv. AD ABA MOLD A COUNTY Waalhaven KM Deka 2 te R'dam verw.; AURIGA n Mrunba-a RJM9MIA L»kh,%f»i <T' 2 Bureet IDA 28 op 160 myl o. van Aden. ANNE CLAUSEN ,M«rv»*fti»n Van Es; NOHD- CH RISTIN A 27 v Las. Palmas n Ant- v ARD Waalhaven FS D-ka: HEIN- vverpen. ATLANTIC p 27 "Har.ilholm rjch HUGO ST 1NNES Finnhatv-n 7 n Kustiandans. AMASU FLIWIUS 28 Lyn/aad. HORNKLTFF Waalhaven QD le Leilh verw AARDENBURGH 27 te Ruvs ÊKFFL I,ok had» W-imher=»p Vasters, ARXOUDSPOLDER veim. 28 - v Operto n AnTweipon. ADM COUR- BET 26 6war? hoek n Tunis. ATLAN TIC p. 2h Pitboei n Kustiansdnd BATAVIER V 27 te R dam. BATA- VIER III 2» te Kmg£jvrtm. BEVERLAND HOORN Pern* Shell 81 Ro?ag 27 te Boston, BERNISSE p 27 Villano TISH ARDOUR B«Hek PHM Va Waalhaven iOft Can* TWEE GEBROE- I DO ROTH E OLDENDORFF 2 /Nubell; nPDS T„L-V..in„ OZ Hnri.t, \*p,4a. 1 A. TIH—J V -tl T V* 10 avnnHc It 1111 MARGUARITE Sncmrhaven Hudig Ve- C \5TLF cr»MP.F Waalhaven if) Hu- Veder F\mo SHE'LL Perm* She!) Van Ommererr. BERTHA TNTZ lhaven F Sw V*m Oirrnï'fnKAAW- - BRI- Om- eipool. BEREND N p 27 Beachv mpren Head n SHorehainn; BATAVIER I 28 27 SEPTEMBER Estarepoint n Casablanca. BATAVIER I MARIA W Maa=hiven P:|o Careheka. 11.27 dw,ats mondtng Gironde n _Ca*8- I CONRAD Ma»«liaven SHV NRV ptSL hUnc'3. BROUWr.RSGRAChf p 2. Kiel o^NA Muthnct 7 tnifl»Mrr n TRADER Dordrecht Maun-z /-.K HOUTMAN 2t Je R daiu. FRAMLINGTON COUR T Maashaven It CALAAU 2 le rtoatii tO.MtPvID.v |t. Van Ommeren \t\ODA BOZZt> W -al- o.fc rx'êl? n Paianagu.i; AIHA- haven 91 Gan* ALP HI Bmnenhave P* 2- Prnm n Djihouti. v,n UdenEDI'ARD ESPBFROER Shel, COOI.HAVLN p 23 mcept n. Ruuaan: j - Pakhui^n me vitrei 1EMA PA'M „r?ak'lr 1 Waalhaven NZ -WK RFZ FïIAH TUF van i,a« Palma.s. LAC L.-VNb GREAT Shell 82 Van On me-en Jl.\- ideji 11 Kopenhagen, t 001_.« ftjp CHRISTINE Shell V'n n^mere-i T.UISF LEONHARDT WaalH,.» en F^W Deka. CATTARn Jftuun^cn Pre-1-» Seeuwrn SANTA M VR1A Waalhaven pr 2 Vlnke: l.OIDE RRAS1L Merwe haven QD Ken-lTi Himik BELLA* TRIX Dordrecht \SAD. TRIAS TRA* DON'AEDIE 28 avond* 11 i FRNST GRUSS 2? 's avond* 11 uur*. ETTRICK 20 'Burgert ENGLISHMAN 23 avonds 11 uur FRIEDEN 3 Spliethoff i, FALKEN* FEL5 28 Voigt» GLAV'IA 29 iVoig+i HAMlN'CA 25 avond* 7 mr, m*GO KOLLATAJ 23 s avonds 7 uur. IVALO 29 (Burger) KTTTWICH l Ruhr Seh—pv l LUGANO 29 rueht* 3 uur LIONO 4, LCIP7IG SO Spl.f-t.vjff>. MFRCl-R 2 'B„*g»r> POL! TU< 2 iRiirsert. PYOTSKIR- PKOV 2 n::dddgs SET .MA NTMTZ 1 (NuN»!»: SEGRE 18 -5 i* ond,* 6 uur. PCHWALBE 2R of 29 T1NDEF.TELL 2» nachts 3 30 uur. V A S1 LLc-V SKI 8 verw Wt«URGlS 23 of 29 wuertemeefq 20 nar-it* 2 Uur WE VON* 23 of y> ZANCLEITAD 29 s ochtend* B uur. SLEEPVAART HUMTBER- p 27 Brunjb«Jttelko-»g naar peijrf«hurg met ponton en zurgcr, FODE ZEE 26 te Buenos Aire? CORNELIA R II my! 2 w p 28 IJrr HAVEN 26 v. Keqitra n Rguaan. CAR- MSSES1NGEL 28 v R.infi'.'CAVM C-' le Tei neuzen CON BRIO 27 t» Nak-knkv* CON ZEi.,0 27 te Strahl»und, CORNK-; LIA B III n Duinkerken 26 op Hi nujl -- van Grtz Ner V. A f ER HOOG I EN DAJE BOHMER 27 te Hamburg. DILIGENT! A 28 te R'dam verw. DANIEL p 27 Ted en Heldei n Linden. DUIVELAND p. 27 Flamborougbead n Giangenuuth ESMA B 23 te Hoek verwacht r Duitse «n.ivtei op sleeptouw FLEVOLAND 2f» te R dam FIAT r. Lissabon 27 np l(») mui w va-» Oue«- «JP.t FRANS VAN SF.UMLREN p 27 Biunsbiiilel n Holland. FRATERNHE 27 te Aho. FRANS BOHME'R n Tel Aviv 26 op 100 mijl o van Ktel» GAZ&LLA 26 ie R'dam GAASTEK- LAND 36 te R'dam; GRUTTO 27 te R'dam; GEZIEN A HEN'DPI KA 26 te A'dam. GEMMA 26 te Parana GERRIE S 27 te Hull; GOOTE p 26 Kaap Mon de go naar Cyprus. HOOGLAND 26 R'dam; HENDRIK p 23 Sc «emonntkoog naar AI gier*», HOFLAAX n»3i Silhti 23 Op 6(1 mCl *n van Fmisterre. H \RLINGEN p 27 (■e-rmanvbeit naar Liverpool HOOCE» ZAND dwars Oeel naar Kolk aHOOP P 23 Borktim if n.iai S.-.eernes-s HEEM- RA NDbSINGEL J8 te Orknev *_er*A tlOUTM VN 26 van Am. naa» S'vaipe- nese. H UYBERGEN 26 te Tuntv IDA PIETER 27 van Cariagera -aar Pru Kir uut- IDA D *6 te Lftmvig L\COBA p 27 St Cal lanrqpoittt Kop vans i Dev er i SïEGSTEIN INGRID WEIDE Hugo SU me** DER Job«ha i Merwehaven Merwehaven f CATHAR1XA I ALBERTVILI F Schiedam Wühvt H«-r- I furth. LEL'VEKERK Lekhaven THB Riivs BATAVIER 3 Johskade Muller. A PP ING EDAM Merwehaven W-Z Ni- gneo. BOLTON ABBCY P..rkl«v en AHL VRYKUrtGH Joh«h.u e*» tlu'lc* SPOLFSTO Rur.h.iy»ii OZ DirUP't van der Heide. THFKLN Sam-Ltiv-n Vinke. EGBERT WAGENBORG Park kade Wagetigorg*. iluiv Dukrwager, R-hemfeü-n 180—3; 213 —19 g» ra wisburg 157 352 —3 .Mai.rheim 144 -4-4; 5 Bngen 78 -5, KvJb 31 -3: Kohier; 34 -1. Keulen 20-« J i-l Lohlth 77« —fi My- —4, Sll.i* te WePv- 510 —3; 1 -4. E»fde IJssel 126 *«5; i —4 Monsm 5520 -t« Yife 4913 Orv Borgharen 3812 -I BetfeM 1080 - 4. Grave beneden de sluis 499 De :r;r-t gepeilde diepten in de vaar geul h-aen vermeld np de wasrsehtj- vn-g=mrden, mi m centime'er* Mtl- Ii»-gen -Niimegen 1:10. Nijrppgm-—St. Acir e* 1215. P»nnerd»nIJsielkcn 190 IJ* «el h"" pHev «adorpA 'dam Rtinka- r-al 125, A'den-Rijnkanaal-Lek kanaal 7 tï IJvselkni»Doesourg .15. - Zutph.e*» 115 ?n*oh*nSpeerbnig De venter Spomhrua DeventerKa- terv eer ShO Nachtvaart is verboden van Ussel- GEESTDNM Mkip tot Lekkanaal en van IJsselkcp ROELOF BUISMAN lot Katerveer DINsnAG 29 MEPTF31 BEK J9V» HILVERSUM I 402 NJ AVRO. 7 00 Nws 71» Gym 7 20 Gr VPRO 7 50 Dagopen'ng AVRO. 8 00 15 Gr 9(H) Gv tii 4 10 De groente. Gr «.name I«» «o tnL 1 n fhtnmpel 1I3A Hammniidm gei h*»31" 12 jo Meded v tumbm.eried 12 33 Lichte muz. 12 50 Aci 13 00 Nws. 13 15 zonnewyrer. 13 20 PI a ten nieuw*. 23 30 Lichte muz, 14 «0 Me/^o-hopr, en orgel 14.25 Gr. 14.35 Vd pirttteJandsvroijweo 14 45 gevar. Uaterst 9 10 Morgen - progr 18 yo Vd ïicsen 16 30 Ziekenlof '.r, V ri 17 no Vd jeugd mo Beursher. 17.43 lllo V d rieken 1200 RegermgfuiU 18 Ou Llofcte muz IS 20 12 20 Regerlngsuitr cauv Pd. eau? 18 30 Lichte muz. 18 55 land- en tuinb, 12 :G Uy in deze tyd 19 00 Nws. Jh 10 Act "Ma-I p 2«4 i Oue»»ant. JAN HER MAN j 27 Ua-quet* «aai Li«sa.*x>n. JOO&l 27 dwaiv Hir*th.il* na«r z.va»i- dan JULIA MARY p 27 Cd thai* ma point naar R 0a.nl KAAP F ALCA p 27 Brur?initr,*>i naai Ostiand. KEY SER 27 te Middle «bmquj» »- KAAP «T VINCENT 25 te iJeeTmonde LOOIERSGRACHT 23 te Amsterdam* LEL'VEHAVEN 27 te Rdam LUCAS 1 BOLS p 28 Biunvbuttel n Am-Ier dam LINDESINGEL 27 tlw air, Kaap Wri"» i.itnov ?s va.» Preston le Koika M IDS LAND 34 te R ri. 26 'e ite»*'.lR v MARKFLO p 2 Raiivum n A ccoideom pel 16 30 V d. Jeugd 17 30 Amateursprugr 18 00 Nws 13 13 Pianuspel 18.tl) Dansmu? 18 45 Lichte muz. WOO Vd. kind. 19 05' Paris v ou» perle 19 10 Gr. t»>43 Jmim 21)00 Nws 20 05 Gr 20 35 Klankh 2125' Gr 2155 Zangen piano 22 Ji> N22 40 Viool en klavecimbel 23 00 Voordracht i 2.7 10 Jaz7mu.r 2J 33 Beursber te New Yulk 23 55—24 (kt Nws IIIIA EKSL'M 11—258 M KRO* TOO Nw* 7 15 Gr 7 30 Vd tetiffH -Ml Gr 7 43 Mnrr«nr*h*d «-r» ijt LELIEGRACHT 28 t kal" 8(H) Nws. 8 15 Gr 8 50 V.d. huisvr. 9 40 Schoolradio. MULAN M j 10 15 Lichtbaken Broeit» »\'WS. TELEVISIE PROGKA5ÏMA NTS: 2000 Journ. en we-eroverz, 2050 Feu monument tn Auschwitz. 20 25 Fllmprogr. 2035 Balletfilm. 21.00—22 50 Speelfilm BRUSSEL 32* M 12 00 Gr 12 15 Pianorecital. 13.30 Vt-eerber 12 34 Pianorecital. 12.55 Koer sen 13 00 Nw». 1311 Kamermuz. 14 Do Schoolradto 15 45 Kamermuz. 16 oo K-errrn 15 "2 Dtritre !cs 1517 Gr. 17 OO 17.10 Kamermuz. 17 45 Boekbetpr. 10 00 V.d kleuters [18.00 Gr. 18 30 V.ï sold 19 00 ,*w«_ rhtbaken \0 25 Gr. U 00 V<i t» 30 Gr 19 50 Caus 20 00 Operette muï LattaWu, klok-noodklok. 12 03 Gr. 32 30 Land- en j muz. 22.5j~33.oONw»,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 4