Professoren zonder toga I Tien jaar Moeders wil. Kunstgebitten Dit jaar komen eerste Honest Johnraketten CAROL DA Vliegen BRHun liet dc meisjes Peacock l verder ging SPROETJE; SPAR Joor FRANK GODWIN üinsda» 29 september 1959 lm oecumenische kring weerstand tegen reclame TY Stembusactie per TV geen succes 1NVENTUM Vanavond Radio Satelliet neemt foto van aarde Televisie Mexxcghini dient eis lol scheiding in vtd /HmïóY £'J 0£ £CYr£ rfOV&eö door GERALD BULLETT HET redii van petitie is'in «Ir Gromlwei en liet kan zeex iuMtig zijn. dat nok hoogleraren er af en Ine gebruik van maken. Walmeer hoogleraren in hel staatsrecht adresseren aan de rege ring over staatsrechtelijke kwesties (om dit voorbeeld maar te noemen). dan heeft linn brief het gezag der deskundigheid en kan daar door een belangrijke bijdrage zijn tot de vorming van mening en besluit. Wanneer echter deze zelfde hoogleraren zouden adresseren over bet wegen- plan óf nver.de bouw van een tweede hnogovencorriplex, dati werd hun stuk aanmerkelijk minder belangrijk- Want er is geen reden, waarom hoogleraren m het staatsrecht over onderwerpen van deze aard een juister en gezonder oordeel zouden hebben dan andere staatsburgers. De opvatting, dat een adres belangrijk zon zjjn omdat louter hoog- leraren' het hebben ondertekend, is aanvechtbaar zodra het over 'aken gaat, die niet tot hel speciale terrein van de betrokkenen behoren. Naar onze mening kunnen zij zoiets maar Heter niet doen. Een professoraat biedt in algemene zin mi eenmaal geen waarborg voor bijzondere breedheid van blik of meer dan gewone moraliteit. Zelfoverschatting is geen goede eigen schap, ook niet voor professoren: mede omdat onderschatting van anderen er onvermijdelijk aan gepaard gaat. Men herinnert zich het adres van een aantal hoogleraren indertijd over de zaak-Schokking. Het leek heel wat. maar een kleine enquête bracht al heel gauw aan het licht, dat het hier «Icchts een emotionele uiting betrof, verhuld in waardig klinkende vol zinnen. Zeer duidelijk Was de opzet van dit adres, door zoveel geleerde namen indruk te maken' op de publieke opinie. Het resultaat was tenslotte alleen 'maar een schouderophalen; èn misschien ook wel een verminderd gezag van de hooggeleerde stand. Een stuk leving zat er zonder twijfel in; n.l. dat professoren zonder toga ook maar heet gewone mensen zijn. DEZE la nee inleiding leek oiis dienstig, teneinde op de juiste wijze te kunnen oordelen over het vorige week gepubliceerde adres van 53 hoogleraren, gericht aan de regering, inzake de billijkheid van toelating tot het georganiseerd overleg ook van de niet bij de drie grote vakcentrales aangesloten honden. Wij willen vooropstellen, dat wij geen voorslanders zijn van een monopolie-positie van het N.V.V., de K~A.B. en het C.N.V. bij dit overleg. Uitgangspunten moeien hier zijn de feitelijke toestand en de billijkheid. Organisaties, die iets betekenen, ver dienen gehoor: ongeacht of ze al dan niet deel uitmaken van een groter geheel. Twee vragen rijzen nu echter: de e«r«ie is of de bestaande toestand j een zodanig „zwaar" adres rechtvaardigde, en de tweede is, waarom speciaal hoogleraren waren geroepen om het te verzenden. Wat de eerste vraag betreft is het stuk zelf maar matig overtuigend. Het zal wel juist zijn. dat de drie grote vakcentrales niet zo verlangend zijxi. ook anderen dan hun afgevaardigden bij de verschillende vormen van overleg te zien. en dat ze het bepaald, niet bevorderen; maar dat neemt niet weg. dat werkelijk bona fide bonden meer en meer hun woordje mee kunnen spreken. De ontwikkeling is nog in volle gang. maar ze is heus niet z« teleurstellend, dat cr op een als opzienbarend bedoelde wijze over moet worden geadresseerd. i Overigens mag nooit worden vergelen, dat de drie grote vakcentrales j gezamenlijk 855c van alle georganiseerde Nederlandse loontrekkers om- vatten. Dit cijfer duidt wel op een aanmerkelijk overwirhl in verreweg de meeste gevallen. Er komt bij. dat de buiten deze vakcentrales staande bonden meer dan eens nauwelijks vakorganisaties mogen heten en dat ér tussen j hen onderling geen enkele band pleegt te bestaan. Het bot ft dan ook j volstrekt niet uitsluitend onwil of tegenwerking van de groten te zijn. j wanneer de kleinen cr vaak niet. aan Ie pas komen. ZO onverstandig zijn de adressanten niet of zij zien da; wel in. Van- j daar. dat in het aan de regering gericht adres de raad voorkomt aan de losstaande organisaties, hun krachten in federatief verband te bundelen. Het. is een zeer merkwaardige zaak. want daarmee heeft de regering nn heus niets te maken. Wij zeggen niet .dat het geen goede of althans goed bedoelde raad is. maar iedere enigszins organisa torisch aangelegde Nederlander begrijpt, hoezeer hij het adres verzwakt. Blijft de vraag waarom uitsluitend professoren dit adres moesten ver zenden. Het antwoord kunnen wij alleen maar vemnderstellenderwijs geven. Het lijkt ons alweer zo, dat hier hoogleraren er van uit gaan. dat zij in algemene zin belangrijker mensen ziin dan anderen. Wij herhalen, dat on* dit een groot misverstand lijkt. Ou* had het adres meer geïmponeerd, wanneer er ook namen hadden onder gestaan van mensen, die als werkelijke deskundigen konden gelden, ook al waren zij dan geen professoren. Het is een methode en daarmee willen wij eindigen die ons niet zonder gevaar lijkt. Het kan niet goed zijn. wanneer hoogleraren er een gewoonte van maken, exclusieve adressen te verzenden ook over zaken, waarin zij niet meer bevoegd zijn dan personen zonder wet en schappelijke positie. \Tij denken aan het bekende verhaal van die herdersjongen. 4]ie telkens: de wolf! de wolf! schreeuwde, zonder dat er een wolf was. Het gevolg was dat. toen de wolf werkelijk kwam. niemand tnper naar hetn luisterde. Om duidelijk te zijn: laten de Nederlandse professoren het risico vermijden, dat zij op vreemde terreinen liet gezag verspelen, dal op hun eigen terrein eventueel van groot nut kan zijn voor clr 11alie. F) E mens object te maken van 5 5 reclame moeten wij verwer- j pen". Dit merkt de sociale commis- sie van de Oecumenische Raad van i Kerken op in een dezer dagen uit- gebracht rapport „Welvaart en wei- va artsden ken". In dit verband wijzen de-commis-j sieleden op de invoering van recla- j me in televisieuitzendingen. Leden van deze commissie zijn o.m. prof, dr. W, Banning, prof. dr. i G. BriHenburg Wurth en drs. H. M. de Lange. FN de afgelm week zijn de con- ■■■servatievoR. *,ur en de liberalen begonnen mei verkiezingspro paganda voor rie Britse TV. Het waren ten dele uitzendingen op een uur waarop de Britse TV- kjjker geen keuze had tussen twee programma's. Dit heeft hen, zo blijkt uit een in middels gepubliceerde enquête, er niet toe kunnen 'brengen te blijven kijken en luisteren. De meesten bleken hun toestel te hebben afge zet. (Advertentie LM.) -LLHMl. intensieve warmiespreiding DEN' HAAG De stichting Steun Kerkbouw in de Gereformeerde ker ken. die aanstaande zondag haar „Bouwzondag" zal houden, heeft een gift ontvangen van 150.000. ERNSTIGE MUZIEK 8.30-9.55 KRO. Het Riuliofillisrnuumch orkest ci.l.v. ltein Jordan* speelt de vijfde symfonie van Anton Bruckner. 9.35-10.20 KRO. Joop Schouten speelt op het CanrïHanr«el van de SI. Ilip- puly lus kerk ie Delft Nederlandse wer ken. 9.35-10.30 AVRO. Hans Schouwman, piano, en N'aan Ptild, tenor, voeren liederen en pianowerken uit van Er- nest CMausson. len een sonate van J, S. Bach. OPERA t.UW-JS AVRO. !n „Zwerftochten door oppratend'" fragmenten uit Nor- ma van Bellini. JAZZ li.m-11.53 AVRO. Jaxfc-corner, een nieuwe rubriek onder redactie van Gijsbert Nleuwland en Roel Ballen, LICHTE MUZIEK <.30*8.30 KRO. „Licht te verteren". 8,05-8.35 AVRO. Grammofoonplaten van Franse chansons. 9.25-9.35 AVRO- Grammofoonplaten van Nederlandse militaire orkesten,. HOORSPELEN HUo-l 1.55 KRO. „De. ZJiwago". «erste van zes delen van het luisterspel naar het boek van Boris Pasternak. 8.35-9.25 AVRO. Het tweede deel van het Logboek 1945 door drs. D. J. van Dijk en Jan van Herpen. WASHINGTON De Amerikaanse satelliet „Verkenner VI" heeft de eerste foto van de aarde en haar wolkendek op een hoogte van 27.000 kilometer gemaakt. In een officiële mededeling werd gezegd ciïit de foto het gehele gebied van Mexico toont. De „Verkenner VI", ook wel „Schoepenrad" ge noemd. is uitgerust met een speciale camera. De.satelliet werd 7 augustus afgeschoten. Dc Verkenner heeft voorts een der de. tevoren onbekende gordel van krachtige straling rondom de aarde ontdekt. Deze gordel begint op l.ÊOO km boven de sax de en is een 500 km diep. NA het journaal en we er overzicht 18.00) een NTS-filmprogramma. Dil 8.20. or. XV. Orees houdt een inleiding tot de inzamelingsactie voor een monu ment te Auschwitz. 8.25. „Die sanze Stadt ist mein Revier" een documentatie over een Hamburgse taxichauffeur. 8.33, „Mouvement de la Hoilande" de ballet-film van Leen Timp over het Nederlandse herstel na de bevrijding. 9.D0. „Lr dossier notr'* (Het zwarte dossier), een Franse film over de avon turen waarin een jonge rechter van instructie verzeild raakt hij het onwar- ren van een geheimzinnige delict. DEN HAAG De commissie auto- I vervoer personen, de commissie auto- j vervoer goederen en de commissie I goederenvervoer binnenscheepvaart j worden krachtens wettelijke bepalin- gen samengevoegd onder de r.aam van „Commissie vervoersvergunnin- gen". Advertentie LM.) Goed bericht voor de bezitters van DENTQFIX een *Uuw, aangeoxMU en hygseniïch poeder brengt uil komst voor alle .loszittende ot losra kende kunstgebitten. Fan weinig DkN- TOFIX, morgen* op de plaat «j«- ztrooiiL houdt Uw gebit de gehele dag, onder omstandigheden, rast ea zekec op zijn plaats. TeTrsdeaheid ge- garandpftrd. Verkrijgbaar in discrete, neutrale plastic flacons, prijs i. 2.35, bij apotheken en drogisterijen. 1 BRESCIA (Italië). De Italiaan- se industrieel Meneghitii heeft bij het gerechtshof van Brescia een ver- i zoek ingediend tot wettige scheiding i van zijn echtgenote, de operazange- I res Maria Callas. i Meneghi'm legde de schuld van j deze breuk na een huwelijk van tien jaar op Maria Callas. Indien het Hof wettige echtschei ding toe slaat, dan nog zou volgens de Italiaanse wetgeving geen. van beiden mogen hertrouwen. VEEN DAM. De 82-jarige L. Vos xj it Veen dam is maandag tijdens werkzaamheden op de strokartonfa- j briek De Vrijheid te Veendam tus- j sen twee walsen geraakt, waarbij hij op slag werd gedood. t A/f IA SMELT brengt donderdag morgen tien jaar lang ..Moeders 'ril is met" now de KRO-microfoon. Een simpel ptaien-nerzoekpro- gramma, dat aanslaat blijkens de xxief aflatende stroom van verzoekeni verzoeken en nog eens verzoeken. De „jvbilaresse" heeft zelf nn ook j tt-el eens een verzoek: dat al die andere verzoeken xrat origineel zxil- len worde». Niet. alleen maar vrageu om de tophits, die toch schier on-. I afgebroken over beide renders te beluisteren rijn. Ai a or liever ver- j roekjes. die iets betekenen voor de moeders: een herinneringsmntodie. j een apart muziekje speciaal voor haar. Zelf heeft. Mia Smelr geen spe- cifteke muzikale voorkeurOp ons aandringen heeft ze een globale op- sommin p gegeven: Schubert, pianoconcerten, waar ook Franse chansons. Nut uur tijk is er nu feest. Een tiende, verjaardag ran een radiopragram. J ma is.ro ongeveer een gouden jubileum. Donderdagmorgen mogen niet 1 de -moeders, maar de technici en omroepfstjers die A/ia steeds nssis- j teerden, eens de u-ex voorschrijven. Eïi referdagmorgerx .7 oktober is J het resultaat te beluisteren van het bcroek i;a» enige honderden huis* J moeders aan de KRÖ-sriidio, ran wie. dan. per provincie cên haar 1?er- zoeknummer mag opgeven. Met chef-omroeper Bert Radersma de ingeraitrieif briexre» lezend ping „.jubilarasse" Min Smelt op de plaat. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Op grond van een recente Amerikaanse beslissing wordt er in Nederland op gerekend, dat nog deze herfst de eerste raketten van het type Honest John aan ons land zullen worden geleverd. Een afdeling van deze raketten komt bij het parate eerste Legerkorps en twee batterjjcn worden geformeerd ten behoeve van de eerste en de x-ierde divisie. De Amerikaanse toezegging geeft nog niet voldoende houvast om reeds nu de grootte van de te for meren eenheden vast te stellen. Vorig jaar heeft reeds een kleine groep kader bij de Amerikaanse troe pen. in Zuid-Duitsland een opleiding voor ixet gebruik van de Honest John genoten. Deze instructeurs zul len na levering van de raketten van hun huidige onderdelen worden los gemaakt en speciaal belast worden met het trainen van dienstplichtigen •in het omgaan met de raketten. De Honest John is ecu wapen met korte dracht, 24 km, en wordt gezien als aanvulling van de artillerie. Een raket kan zowel van conventionele als van atoomladingen worden voor- I zien. Verwacht mag worden dat de mobiele lanceer-inrichtingen en de I raketten zelf in de buurt van de j Nederlands-Duitse grexxs zullen wor den opgesteld. Bij eventuele oorlogs- handelingen zaJ het terrein van actie I voor ons eerste Legerkorps in West- Duitsland liggen. I De vraag is waar de ladingen en met name de lichte atoomkoppen. van deze raketten zullen worden op- j geslagen. Het feil dat de Honest John i deel uitmaakt van de parate troepen i doet veronderstellen, dat de lading ook onmiddellijk beschikbaar moet zijn. Desgevraagd geeft men. echter in deskundige kringen te kennen, dat dit niet hoéft Xe betekenen dat de I ladingen aan de Nederlandse kaxxt van de grens komen te iiggen. Het j is zeer wel mogelijk dat in geval van actie de rakettexi naar de la- dingen toe rijden op Duits grondge bied, aldus gaf men ons te verstaan. 7WE£ WEKEN AT fff óAAF AMy£LA NAAR H£T Z/EKENUWS vaa/IE* ZULTVZtEli DAT HET El?6 MÊEVJ4LE. WAT 'N FT?ACHT lóf BLOEMEN... POKTER LOOArt Bfivicwr ZE ER N KAARTJE S'J MET DE DOKTER LOOAN?. VOOQ MD...? AF^WUWEL'JK WENDEN &ËL MAAfZALfo U WAT WDDiö H EBT. £N NU NIET &E20QOD Z'JN VOOR MORGEN. IN 'N OVf? Kb'T VOOR&J ZIET UER'H BEETJE TÉOENOP VOOR A CAtcOL. O, 2E Z'JN /AN HAAR 5cfct«rpr0«i «r» fold (Advertentie l.M.) Neem de vergelijkende scheerproef óók met duurdere apparaten* Wie eenmaal een BRAUN goed geprobeerd heeft, wil zich nooit meer anders scheren. Dankzij het gepatenteerde, elastisch» scheer- blad en de halfronde kop: mesgiad en snel ler scheren en comfortabeler door d» precisie-londeuse (ook voor dames). Typ® Combi muf londsu»» In lux# plastic etui 59.75 Special in kart«r»n#n doo* MIJN katertje Thelonious is. in abnormale mate, een gezel schapsdier. Hij kan niet alleen zijn, omdat hi? de geestelijke diepgang Ti list die nodig is, om met xj ruche Ie kunnen mediteren. Als u!Ü hewt I een paar uur aan züu lotje oxje-r- j laten, gedraagt hij zich als een verwend kind, dat op de afwezige t ouders to raak neemt door de fcoefc- j jestrowmel leeg te eten of niet. I11- cifern ie spelen, 7n zijn geval trekt hy de blaemenvazen om, onthoofdt i schuldeloze roosjes en klimt, als j een ooi maak te inbreker, naar' een hooggeplaatst bordje niet haringen, die hp dan niet opeet, maar ver stopt in een moeilijk: hoefcie, dat je pas een paar dagen later vinden, kunt, door op de slank af te gaan. Ondanks al deze richt ba re manda den treedt hij je. bij thuiskomst, verongelijkt piepend tegemoet. Het heeft geen enkele rin hem krachtig toe ie spreken, icavit hij strekt zich maanziek op je schoot ml en Hfct, net zijn schuurpapier tongetje, ver zaligd aan je berispend opgeheven vinger. Br blijft niets anders over dan te berusten, zijn rommel op te ruimen en over te gaan tot de orde ven de dag. In mijn geval is dat teer ken. Hij komt knus op het bureau riften en staat het beureeg mm mijn pen met een schuin hoofd gade. Soms tikt hij er even op met rijn - hand, maar dat is te dragen. Gecompli ceerder iwordt telefoneren. Ik neem de hoorn van het toestel en begin i een nummer te draaien. Dat vindt hij een van mijn sterkste bakken.' I Litrimrig van geestdrift werpt hij I rich op mijn hand en slaat 2ijn nagels in de terugdraaiende num- merschijf. Door zijn dartel toedoen krijg ik dan onverwijld iemand, die ik helemaal niet hebben moet. IIc prevel excuses, bel af, hou hem met een hand in zijn nekvel en draai met de andere opnieuw en na goed. Maar ik laat hem iets te vroeg los. A Is 'tk net in gesprek ben trippelt hij naar hel toestel en gaat er met zijn. beide voorpootjes bovenop j staan, waardoor de verbinding wordt 1: er broken. Denk je nou echt dat je me j helpt?" vraag ik, Met lodderogen kijkt hij me aan. j verheft zich spinnend en likt liefde- rijk aan mijn neus. Er is ?riets te beginnen met dit I beest. Een poos later trekt hij mijn aan- i dacht door zachte jammerkreetjes uit te stoten. Hij zit op een stoel. die zowat een meter verwijderd is i ran de tafel, xenarop een vlieg van i middelbare leejtyd loopt. I Die vlieg begeert hij heftig. Doodstil zit hij in loerhoucHnp en brengt zijn bovenlichaam, uiterst voorzichtig, millimeter na millime ter voorwaarts. Eindelijk slaat hij toe, verliest zijn evenwicht, komt krachtig met zijn kin op de' tafel rand terecht en valt ruggelings op i de vloer. De vit eg doet niet eens de i moeite om te kijken, Iaat staan te j schrikken. 't Is erg vernederend. j Bedroefd keert Thelowtous bij mij terug, kleine mouwtjes van zelf- beklag zingend, waarbij zijn bek vertrekt, of hij pijn aan zijn vul- Zingen heeft. Omdat hij wel de ver- 1 Inngens, maar niet de bektvamrihe- den van een grootwild-jager heeft, help ik hem zo nu en dan een handje. Het plafond van mijn ka mer is tamelijk laag. Als ik hem in myn hand zet en optil kan hij bij de balken, waarop regelmatig idicgen bezig zijn aan lange, een tonige wandelingen. Natuurlijk is de methode een beetje unfair, maar graven en baronnen gaan ook vaak ter jacht in u-ouden, xraa-r het. tvild eerst zorgvuldig op een hoop ge- dreven werd. Ze schieten dan ook veel. Maar Thelonious niet. Zijn metho de deugt niet. Ik til hem naar een vlieg, die hij dan, onder schoibereik, eerst, aandachtig gaat zitten be- kljken. „Pak 'm dan. suffer dl" roep ik. Daardoor opgehitst, maakt hij dan een volstrekt wezenloos gebaar met zijn ticee pootjes. Hij kan het net zo goed laten, want hy doet het 20 klunzig, dat de uiteg grirmekeui xcegzu-ée/f, om 2ich een paar meier i verder, met ivat. kameraden, vrolijk j over hem te maken. En niet ten on- rechte. Ik geloo.f dat ik ze nog beter met mijn hand zou kunnen vangen. Manr dat doe ik niet. Tenslotte ben ik lid van de dierenbescherming. KRONKEL f% Typ® S i4?l bij Uw hand«l»»r. li*#. N.V. H*#4. A'dtm-C., Ml. S3f)7 {4 lljnax). LONDEN Onderzeeërs en vlieg, tuigen van de "Verenigde Staten, Canada, Nederland en Engeland zijn j gisteren in het westen van de Atlan- tische Oceaan aan een 15-daags« oefening in het bestrijden van net gevaar van onderzeeërs begotxnen. j De oefening, genaamd „Fishplay IV", is hoofdzakelijk een oefening van onderzeeërs tegen onderzeeërs. DfiT 15 DEVHDtP.VAN f IKHOOPJ/AN DAf J0Nü£TJt H£?Z0U Tjee! zehodocn ROCK WILSON VfliT! H£E ZIP' K'JK Ct>! 2£ HEBBEN ER EEN ANDERE VENT VOOR GEPIKT! HU HÉT 6EDAAN HEB BEN?. de twaalfde dag raakt het drink :i >1.ii 1 j* v 1 mm v,- 1 maat van vamp blijkt I J „Ach. blijf nog een beetje," zei f Edward. „Hel is nog vroeg." „Niet voor raij, ben ik bang. Ik dien een beetje op mijn fragiele sa menstelling te letten. En bovendien moet ik nog een belangrijke brief schrijven die ik nu helemaal voor me zie, weet je?' „Als u volgende keer komt." zei Sara. haar hand uitstekend, „zullen we wat muziek maken. Houdt u van muziek, meneer Dyke-Rodney!" Hij maakte een diepe buiging, raakte haar hand met zijn lippen, i ..Onuitsprekelijk veel. mevrouw Linton. Het is mijn passie." Nadat Edward zijn gast niet zon der wroegihg naar de dour begeleid en uitgelaten had, keerde hij naar de salon terug, verwachtend hi ex* 'n nij dige of in elk geval verwijlende Sara te zullen aantrerien. M.iav zijn vrouw had besloten een andere tactiek te volgen. leverde geen enkel com mentaar. Ze keek zelfs niet op toen hij binnenkwam. Hij ging naast haar slaan, zijn han den uitstekend naar het vuur. „Wel. Sallv?" „Ja, Edward?" „Hoe vind je hem?" „Niet bovenmatig sympathiek." Ze scheen na te denken. „Maar hij heeft toch iets aantrekkelijks, on danks al dat andere." „Ja? Misschien wei." ..Vóór alles," zei Sara. ..doet hij zo wanhopig zijn bestjaantrekkelijk ge vonden le worden." Dcoi doet hij d«l veel op een zonderlinge manier. Een kwaadaar dig karakter, zou ik zeggen." „Dat ook," gaf Sara toe. „Maar hij is erg kwetsbaar. Edward." „Kwetsbaar. Hoe kom je daar- bij?" ..Ja, kwetsbaar. Een dunne huid. Lichtgeraakt. Ik weet niet of we vrienden zullen worden. Dat staat gprek van het dorp was geweest. nog te bezien. Maar ik zou niet graag willen dat hij onze vijand was.' „Meer kwaad dan hij ons al gedaan heeft, kan hij nauwelijks meer doen," veronderstelde Edward- „Misschien niet. Ik weet het niet. Maar we moeten desondanks vrien- glooiingen en hoge luchten delijk voor hem zijn. Vriendelijker heuvel doorging. Hier had de kolo* dan vanavond bijvoorbeeld.' ncl als heer van het landgoed jaren Edward, vagelijk dankbaar voor geleefd, eigenlijk zo lang als Jul» vermijdelijkheid van de sociale struc tuur in twijfel te trekken, die haar in :taat stelde te geven en hen ver plichtte dankbaar te zijn. Het was op een van deze expeditiei dat Julia om precies te zijn voor de derde keer van haar leven d» jonge Arthur Beckoning van Manor Park ontmoette. In werkelijkheid was hij helemaal niet zo jong, in elk geval al ox'cr de dertig, maar hij werd algemeen zo genoemd om hem te onderscheiden van zijn vader, d» kolonel, wiens plotseling overlijden nu drie maanden geleden tijdens een van de zwaarste stormen van dit woelige jaar, een tijdlang het ge- >rek van het dorp was geweest. Manor Park, een witstenen acht* tiende-eeuws huis met veel ramen en omgeven door een honderd hec taren beboste weidegrond, iag een paar mijl uit de buurt, op de lop van wat in dit land van vriendelijke oor een dat „wij", wist niet wat te antwoor den. De stille wenk had doel getroffen. Zwijgen was het beste. „Iels anders." zei Sara. „zou stui tend zijn. Iets ais opzettelijk een kind pijn doen." Me v rouw Pea cocks overtuig dat. Julia een uitstekende dominees vrouw zou zijn geweest, was niet on gegrond. Haar vriendelijkheid en be- zich kon herinneren. Zowel zijn oude tante. Lady Mallard, als zijn jonge vrouw, Arthurs stiefmoeder, had hem overleefd. De Peacocks en. de Beek011 ings waren allerminst huis vrienden dat kon ook eigenlijk niet; en ze zagen elkaar eigenlijk alleen uitvoerig op het jaarlijkse midzomer-bal. waarvoor alle notabe len en bij na-notabelen uit de buurt werden uitgenodigd, een categorie waartoe niet alleen de heer cock in zijn functie van fatxxilie*ad* oca at behoorde, maar ook de iets scheiden optreden, gecombineerd met welvarender en toonbaarder hoere" een onzelfzuchtig begrip voor haar en hun vrouwen. Toch gebeurde er eigen positie, maakten haar voor een weinig op Manor Park dat met twee dergelijke rol uitstekend geschikt, uur later algemeen bekend was, en Eén van haar taken als mama's vleu- Julia was dan ook geheel en al op geladjudanle, was de bejaarden en de hoogte van het Jaatste nieuws, behoeftigen van het dorp le bezoe- dat kapitein Beckoning, door ae ken- Ze vond het heerlijk de be- droeve tijding teruggeroepen van schermengel te kunnen spelen en om- afgelegen buitenpost waar hij zjo dat ze een hartelijke aard had zonder Empire en Koningin trouw geaiena enige neerbuigendheid en er boven- had. zich had gehaast zijn ontslag dien erg aardig uitzag, waren haar te dienen en nu voorgoed °P liefdadigheids visites ook voor hert die steel van zijn pana gaan rij bezocht een onverdeeld genoegea. De jonker is dood. Leve de jonker. Het kwam bij geen van beide part ,-*rvoled) tijen op de rechtvaardigheid, de on- (wordt x 1*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1