PROF. GEYL EN EUROPA v.o mm SARANTO OPGEVANGEN v OR U Een bruid in de morgen9 SPROETJE-SPAR IK FRAHKcGODWIN III het de meisjes Peacock verder ging f)P 1 Menegliir.' geeft La Callas de schuld HOOFDPIJN Feestelijke „voorpagina" „Het offer" dat geen drama werd Zware slag voor Ageeth Scherphuis „Sport in beeld" geeft 10' min. NedeH.-België Vanavond Radio Een oplossing radio en TV in W.-Duitsland i &>.-r-ot,iciae bckendniil' WflflR J5 DE BülT rTUlDTnlIIII Een ontdekking! 98 ct door GERALD BULLEIT DE bekende Nederlandse historicus prof. Gey) is een tegenstander van het Europa der Zes. Meer dan eens reeds heeft hij zijn waar schuwende stem verheven tegen een ontwikkeling, die naar zijn mening geen ander gevolg kan hebben dan dat volk en cultuur van; de Lage Landen in het gedrang komen en de plaats verliezen, die zij in de geschiedenis steeds hebben ingenomen. Hij ziet het Franse over wicht. waartegen de Vlamingen zich jarenlang met zoveel kracht hebhen verweerd, in de nieuwe constellatie zich al duidelijk aflekenen. De aan eensluiting aan de ene kant. zegt hij verder, betekent grotere verdeeldheid aan de andere. Let op. hoe de Lage Landen worden losgescheurd van Groot Brittannië, waarmee ze altijd zulkebelangrijke relaties hebben onderhouden. j Laatstelijk heeft prof. Geyl zijn inzichten ontwikkeld voor de Haagse Vol kim i vers itciL. Bij het kennisnemen van de verslagen trekt het eens^te tneer de aandacht, hoezeer de Utrechtse hoogleraar met zijn Groot-Neder lands verleden de klemtoon légt op de culturele argumenten. Zijn grote vrees betreft de toekomst van „onze'nationale groep als variëteit van de Westerse cultuur en als eigen cultuur". Hij ziet de economische ka ut van de dingen niet over het hoofd, maar het is een nevenaspect in zijn betoog. Prof. Geyl begeeft zich niet zo graag op een terrein, waar hij zich minder goed thttisvoe.lt, Tocli staat hem ook wel voor ogen het gevaar, dat een zeemogendheid loopt, wanneer zé deel gaat uitmaken van een uitgesproken vastelandse combinatie. Natuurlijk bezitten opvattingen van prof. Geyl ook kanten, die terug te voeren zijn tol zijn persoonlijke gesteltenis. Als Groot-Nederlander is zijn houding jegens Frankrijk licht die van verweer; als man met Britse svmparhieën kijkt hij westwaarts uit o\et zee. met gemakkelijk enige vrees voor cn afkeer van het geestelijk nier bijzonder vetwante continen tale Duitsland. NAAR onze mening is er geen reden om fgelijk wel je geschiedt prof. Geyl zcet hard te allen mcr zijn houding. Wanneer iets verontrust in Nederland, dan is het niet de hotriidinu. waaraan de Europese integratie blootstaat, maar teel eer bet gemis van deze bestrijding. Ongetelde Nederlanders zijn veel te lichtvaardig voor standers van deze integratie. Het argument komt niet tot zijn recht, hij gemis aan liet tegenargument. Bij belangrijke dingen is «lat nooit goed. Vandaar, dat hef geen moeite kost. de waarde van pi-U. Gcvl's waar schuwend geluid te erkennen, ook al is men het er niet mee eens. Het zou trouwens kunnen zijn. Hat de ongerustheid van prof. Coy] mede steunt jiiist op de gcc^t van passieve aanvaarding, die hij in Nederland aantreft. Onlangs heelt prof. Brugman?, de rector van hei Europa-college in Brugge, in liet orgaan van de Europese Beweging "en geharnast betoog geleverd tegen de opvattingen van prof. Geyl. Met zijn stuk waren wij het in beginsel geheel eens. De heer Brugman* hoeft er zot >ierk de ra- druk op gelegd. Hat eeri langs federale lijnen verenigd Europa geen aan slag zal d«ien op de nationale culturen, maar verleer deze hun eigen kansen laten: misschien wel in sterkere mate dan voorheen. Het valt verder niet te ontkennen dat een Europa, dal zichzelf wil handhaven, slechts door samen binding de daartoe nodige kracht zal vinden in een wereld, die in steeds sterkere male zozeer door de werkelijk grote landen wordt, beheerst. Het is ook juist, dat het Europese vasteland niet het slachtoffer mag worden van het feit, dat Engeland zich alzijdig houdt. Er lijkt hier niet zoveel tegen in te brengen; maar wanneer prof. Oyï zou opmerken, dat de Franse culturele onverdraagzaamheid, die vooral in de taaigrensgebieden zo duidelijk blijkt, maar ook «ip andere plaat-en veelvuldig aan het liHu komt. zteh moeilijk verdraagt met de idealist i&rhc uiteenzetting van prof. Brugroans, dan viel dat moeilijk volledig ie ont kennen. EEN ding is ér echter, dat nooit uit het oog mag worden verloren, nl. 'dat Nederland geen eiland is. gelijk Engeland, maar een stukje :van het Europese continent en door zijn ligging goeddeel* op dit continent aangewezen. Het land kan niet verplaatst worden: en wanneer, de eigenheid van de Lage Landen in het gedrang zou konten, dan •ware Hat niet de schuld van anderen maar louter dié van de Nederlanders zelf. Wat. ons betreft, wij hegrijpen de vrees van prof. Geyl heel goed, Neder land als Europese staat is wél onverlet uit de oorlog i,e verschijn gekomen,- maar zijn koloniaal bezit ging naderhand, toch verloren en zijn geloo' eigen kracht blijkt achteraf een Flinke deuk te hebben .gt-/regen. Zo het ons tor. dat de.yrees van prof. Geyl die is voor. de eig-m voor liet gebrek aan vertrouwen in de eigen zaak en de eigen taak. Deze vrees is waarlijk niet ongegrond. De vraag is alleen of het land er baat bij zou vinden, wamjeer er aan -Wérd 'toegegeven. Op dece vraag nu kan. dunkt ons. het antwoord niet anders dan ontken nend luiden. Er is dart ook maar één geneesmiddel. Dit geneesmiddel be staat niet in de bestrijding van liét Europa van de Zes, het bestaat in tie krachtige verbreiding van hét inzicht, wat Nederland geweest in .iet oude Europa en behoort te worden in het nieuwe door zichzelf te zijn! Donderdag.1 oktober 1959 i fna ran Fondsen en Hans Crptsrt. f zuster cn broer in ..Ken bruid in He morgrcH''- v-' dams Toneel de MILAAN Meneghinl, de echtge noot van de operazangeres Maria Callas, heeft bjj zijn verzoek om wettelijke scheiding van tafel en bed gevraagd La Callas als schuldige partij aan te wijzen. Zijn vrouw bad hem na de zeereis met de reder Onassis te kennen ge geven hem (Meneghinii voorgoed ie willen "verlaten „omda+ zij een ander lief had gekregen, die haar liefde be antwoordde". Een rechtbank in Brescia zal het verzoek op 24 oktober in behande ling nemen. ober 1955 gaf bet Rotier- prevniére van „Een bruid, irt de morgen" van de jong® Vlaamse auteur Hugo Claus, die 24 jaar roos toen hij in 1953 dit - zijn eerste - toneelstuk vol tooide. Vnnauond, precies wier jaar later. beleeft het zijn TV-uitvoering in een bezetting, die, op ëêti wan de vijf personen na, gelijk is, aan die va ii. de podium-premie re. Die ene is de nicht Hilda, die toen gespeeld werd door Henni Orri en nu door Enny Meunier. De regie van spel berust bij Ton Lu to, die akhriki. 1 °°k de rol van de vader speelt. De camera-regie is In handen van Wil ly van. Hemert. „Een bruid in de morgen" is geen luchtig toneelspel. Het vergt van de kijker geconcentreerde inspanning niet alleen om het drama dat zich ontrolt op zich te laten inwerken, maar ook om ten volle te genieten van de beheersing van Claus van de nuances vatlonza taaL Centraal staat de relatie die in een verstikkend milieu bestaat tussen een broer (Thomas, ge speeld door Hans Croiset) en zuster (Andrea, gespeeld door Ina van Faassen). Het is een verhouding, die duidt in' de richting der bloedschan de. In dit stuk niet gepresenteerd met een hang naar sensatie, maar als iets dat op deze plaats, tussen deze mensen en onder deze omstandighe den iets bijna onweerstaanbaars krijgt. (Geen reden echter om het klem mend advies jeugdige kijkers dit stuk te onthouden te weerspreken». De essentie van' zijn stuk heeft Claus, dunkt ons. neergelegd in het gesprek dat de moeder iCoba Hel ling) in bet derde bedrijf heeft met haar nicht (Enny Meunier). Zij zegt: „Ik had hier allang .willen weggaan... Maar het gaat niet. Wij leven hier voor n ie ts. W.ij moet en lKr blijven, als bedelaars in een stad die ons als vooraanstaande burgers heeft ***"- kend. Maar toch, wij zouden gel kig kunnen zijn indien wij ons schikten in ons lot, tevreden waren met hetgeen wij bezitten. Maar het gaat niet en echt waar ik weet niet waarom. Ik vraag mij soms af. Waarom zijn wij niet gelukkig? - Omdat de ongelukken in ons zitten, dénk" ik, Hilda, omdat wij ongeluk ken meedragen WENEN" Nederland en Oosten- Tijk.'hebben woensdag een overeen komst gesloten ter regeling van tech. nische en financiële vraagstukken die zijn voortgekomen uit het vrij geven van Oostenrijks bezit in Ne derland in 1952. De overeenkomst is in Wenen getekend door de Oosten rijkse minister van Buitenlandse Z-jken, Kreisky, en de Nederlandse ambassadeur in. Wenen, Esphauzier. fAdoertentie LM.) Mifafurdt Hoofdpij epoed et». Dot» 50 et, Mifohtrdc Koot'dpiinuiblcrtpn. Koker 80 ct. föÉEF JE:JE VYÊÏJK OP ALS JE TZOUW.CAPOl Lammer je etóirvr hu#t naam 'MM£Nr- WIL i CHARLES ■nee. pat nielmW) ENTHOUSIAST 15 H'J ÖOg NIET EN IK A GElOOF PAT H'J K óEl'Jk HéEFT, HST} tfUZIÊ UITLOPEN MAAR AAN DE ANDERE KANT ZOU Ik ZO Ó&AAÓ N00 'N PAAJP JAAP MANNEQUIN ttfrVSS£N BELF CHARLES HEF ZIEKE NHUiS AN&ciA STÉED? k DE OPERATIE- KAMER. 2UÖIER? JUIST, PAN BEL STRAKS NOO WEL EENS... CM/2LE& LATEN WACHTEN? ER KAN EEN ANDE RE VROUW KOMEN. VOOR gisteravond de 10-jarige radiokrant „Vandaag" van de NCRV overging tot de orde van de dag een interview met minister Korthals over de wegenbouw, met j minister Luns in de V.S. over hot topoverleg, met reportagcflilsen uit Amsterdam, Ba me veld. Den Haag en Worm er met economisch, kerke lijk en laatste nieuws was er feest. Een feestelijke „voorpagina" met vriendelijke woorden van de dag bladpers iDr Dïemer: „Lof voor de geleverde journalistieke prestatie"), het TV-journaal (Care! Enkelaar: „Wij. TV en radio, vullen elkaar aan") cn van do staatssecretaris voor" O. K. en W., mr. Scholtcn. Deze laat ste prees het initiatief dat de NCRV tien jaar geleden heeft genomen en de uitwerking daarvan. Door het wereldnieuws op deze wijze te bren gen voorziet de radio in een. door de TV niet té betwisten, behoefte. Ts het een te hoog gespannen ver- wachting die oorzaak is dat we loch niet helemaal voldaan zijn dooi het hoorspel „Het offer van Treb- Ünka" dat S. de Vries gisteravond voor de VARA regisseerde? Of spc- icn ons de herinneringen aan dc luisterspelen naar Meyer SIuyseis boeken ..Voor ik het vergeet" en „Als de dag van gisteren-' parten? Ondanks een prachtige ciealic van Wam Heskes als Moritz Reich heeft hot spel ons niet die ontroering ge schonken die we ervan verwachtten. 'Do man. die dit neerschrijf: heeft in de oorlogsjaren in het nieuwe Zuid van Amsterdam gewoond. Dat werd met het verstrijken van de oor- l"gs.iurun een buurt die in veel hcr- i innerd moet hebben aan het ghetto. De ellende der Joden was er steeds cn onafwendbaar aanwezig: overdag ca vooral 's avonds na acht tur, na spertijd, als de Schalkhaardcrs op prooi uitgingen. Beter aan velen. d'C die Amster damse buurten in de oorlogsjaren niet hebben gekend, kan ik in wat in dit boors pc. wvid opgeroepen asso ciëren met zetf-bi-Icofrie realiteiten. En tochhel bU-ef tc vlak, te vee] evn verhaaltje, te weinig ecu drama. Voor em deel schrijf :k dit toe aan de acteurs, die met allen hun deel bijdroegen, snms zich niet bewust schenen wat van hen gevergd werd: geen rethortek maar doorleefdheid. Maar vooral dunkt mij de oorzaak gelegen in ecu au fond te mager en niet geheel aanvaardbaar gemaakt gegeven, dat niet het niveau haalde van het gebeuren, waaraan het was ontleend. W. Jnn. j ONZE lezers zullen het bericht gezien hebben van het ongeluk met de Seahawk straaljager, die d «or een ongelukkige start van de „Karei Doorman" in zee stortte, waarbij de bestuurder, de luitenant ter zee tweede klasse J. C. de Wolff om het leven kwam. Luitenant de Wolff was de echtgenoot van mevrouw Ageeth de Wol ff-Scherp huis, bij de TV- kijker beter bekend als Ageeth Scherphuis, omroepster van de AVRO. Bij de vele blijken van medeleven die ri» en haar zoontje in deze dagen ontvangen willen wij op deze plaats graag de onze Voegen. DE NTS-ploeg van de rubriek „Sport in Beeld" is voornemens in de uitzending van zondagavond aanstaande tien minuten van dit pro gramma te wijden aan de voetbal wedstrijd Nederland- -België. Siebe v. d. Zee zal zorgen voor het commentaar. Voorts zal in dit „Sport in Beeld" f.Advertentie LAL) Rood Vi( Dry jl. N de laatste ciaoert heb ik toeval lig nogal teat contact gehad roet mensen ran het toneel en dus reet gepraat over Uci getob mei dc Theo M aim So uu? roe ester ring. Vrijii-.ei unaniem is men hel er otcr eens dat. ront ecu aardige traditie uad kunnen worden, hopeloos m itci slop is ye.ua noc uu ree rd. Wie de taak ia ac krunten heeft gevolgd, weet vat cr aan de baud is. Mevrouw Lu^e AiütUis vond, by liaar leven, yecu enkele actrice roaardiy, dc ring uau haar over te nemen. Zé roees juf frouw Alingh Brugmahs en de heer Cor van der Lugt Melsert aart, om de keuze na haar dood ia doen. Nie mand benijdde dit troectal om deze taak. Er zijn immers lit Nederland roei veel zeer goede actrices, maar t is moetlüfc, er cën ami te roijcen, RNSTIGE MUZIEK K. 15—ll.no AVRO blrrct* nUzendlnR j van het eerste abonnementsconcert Jn dit seizoen van het Concertje- j bouworkest o.i.v. Rafael KubeUk, die onbeiu'ist boven de awderen uii- m.m.V; Vltya Vronsky en victor Ba- j steekt bin. plano. Werken van Van Beethoven, Hendrik Men heeft dit probleem trachten te Mozart cn Bruckner, j omzeilen door plotseling te bepalen. ncrv. Concert j dat de ring ook aan een acteur ge- geven mag wordenDe heer Cor van der Lugt Melsert achtte dit in strijd met de wens van wijlen Else Mauhs en trok zich terug. En juffrouw Alingli Brugmans zit nu met de ge bakken peren, GecJ't ze de. ring aan een acteur, dan kan hij dit eerberoijs onmogelijk aannemen, roatic ais hij het deed zou hij instemming bet-ui- Andrlesscn, 11.00—11.40 orgel van de Grittê Kerk Ln xVlkmaar. door Uwe rctild. LJCUTE MUZIEK 7.057.30 AVRO. In „Ga er eens even voor rttteu" een muzikale potpourri gepresenteerd door Johnny Hoishulj- scn. 1<1.I010.30 NCRV. Uitv. op gram. platen van Cole Porter. 11.20—11,33 AVRO. Jan Koopmans Olscotarla. GESPROKEN WOORD 7.508.00 KilV', I. Uitzending voor de Chr filst. Unie. 0.15».45. AVRO. Ongeveer op dii tUtlstip, In de pauze van het. concert In het Concertgebouw, causerie door prof. Jongbloed over de medische aspecten van de ruimtevaart. DIVERSEN .",03—8,(10 AVRO, „Ga cr. een* voor zitten1" rf gen met de gedachte, dat geen enkele Nederlandse actrice het vereiste niveau haalt. En roelke loreeeispeler tail zo'n onbeleefdheid op zijn nek nemen? Neen, de 2ao,fc zit muurvast." Ik zie er alleen nog maar een, pe- geven irt voor een komische jitnt. IJlt begint"met eén potpowr- i £tei v eens voor dat vanavond, afs populaire liedjes en vervolg i bet pocd' donker is, een eenvoudige, uakbehroarne inbreker naar zü'1 werk gaat. Hij klimt een pand 'binnen, doet alles wat hij naar zijn gading v'mdt in een zak en wandelt weer. naar huis. De volgende dag melden de kran ten op de voorpagtno; met een nieuwe aflevering van „Kopk en cl" met h.m, Ko van Dijk als Albert de Koning, 8.00—n.45 NCRV. De eerste radlo- steravond van dit seizoen onder de titel „Vlag In top". Er wordt weer een radiospel gesp, o.l.v. Joiian Bo degraven. Van dc medewerkenden aan deze avond noemen we: het trio Plm Jicnbj, Urttf Blok. cor i.pmair, 1 nf)te0 fiann Bouwmeester ring os- Steto Hoving. Jan Borkus en efin vi„i-n» nieuw koor o.l.v. Lex Karsemeycr. simvn j Ailc stukjesschrüuers doen er roee- roarig over. Juffrouw AHngh Brugmans wordt geïnterviewd en roriugt openbaar de n and en. Maar diep in haar hart is ze na» Televisie NA het journaal en tveeroverzicht <8.00> een programma van de VARA. DU omvat; 8.30 ..De Wereld van vandaag", «r. 0.',V ,,1/C A rixiu All lillUAAn lit,. l de .long bespreekt de internationale iuurlijk erg üpgciuch^ roant alleen I het verdwijnen van de ring, kan-üe documentaire van i neieligc situatie oplossen. ----- 'fot zover is aiies prachtig. Maar Ook inbrekers lezen kranten politiek. 8.30 „Grarica" I'ler Tania over grafische vakken, 9.00 Opvoering door leden van bet Rotterdams Toneel van „Een bruid In opleiding voor de i de morgen" door Hugo Clan*. vooral tie rccentieg ot'er hun jongste prestaties. rj-j -| i De brave borst die de ring mee- I WPPnP DPt vin pikte zonder iets ie weten, vande J- tv LLUL 1J.V/L V cl LI sginboiische, niet te -uerzitueren waarde van zijn buit» ucrncenu uit de bladen, dat Hij, zonder het te wil len, de Nederlandse cultuur fiks op de tenen is gaan staan. Daar hij toe- uattig iemand is die *s aeonds, voor het werk, graag een schouwburgje pikt, voelt hij dat hij ie ver is ge- 'Van onze correspondent) i berouw. "Kont- *4 £4 «^rou® ,verp in te dienen dat Be sla.us regelt van een nieuw op le richten radio- en tclevisle-net, dat een plaats krü?t naast de reeds in dc Bondsrepubliek bestaande instellin gen. Hei is dc bedoeling dat dé exploi tatie van het tweede televisienet zal worden overgelaten aan particuliere ondernemingen die een deel van hun exploitatiekosten kunnen dekken door reclame-uitzendingen. Het nieuw op te richten net omvat twee radiozenders. De. eerste de zg. Deutschlandwelle komt in Keulen en zal uitzendingen voor West-Duits- land verzorgen. De tweede, de Deutschlandfunk komt in Berlijn. De nieuwe TV-or- ganisatie heeft als standplaats Frankfort. Over het tweede radio- en televi sieprogramma is maanden tevergeefs door de Bondsregering met de lan den onderhandeld. Men kon het niet céns worden. Thans heeft Bonr "'e knoop doorgehakt, hetgeen overu niet wil zéggen dat alle moei' heden nu uit de weg zijn geruimd. „Ik ben een inbreker die onbekend wenst te .blijven"', zegt hfj. ,J.k heb üe ring. Maar ifc wil ?m terugbe zorgen". Stel u die «ituaue eens voor.' Grote ontsteltenis treedt in de plaats vait de zojuist verworven stil le opluchting, De rest van de film zou wen kun nen besteden aan dé vruchteloze po- gingen die de inbreker doet om in contact te komen niet juffrouw Alingh Brugmans, die hem telkens roeer op «indinpr^Ke wijze weet te ontlopen. Een sloi weet ifc niet oan- het ver haal. De lezer wel? In dot geval houd ik mij gaarne beleefd aanbevolen - KRONKEL. Postverkeer Marokko- Israel verbroken TEL AVIV Marokko heeft de Het bezoek van i postverbindingen met Israël verbvo- 5SSdoSar eHefS dLXoT'heivoor Marokko duurste officiële bezoek tot dusver.) telugfiezonaen met de mededeurig Chvoesjtsiev word beschermd door j dat de postverbindingen tussen beide vu.,.,, re. de krachtigste vcl.aheidsmacht die i landen verbraken waren.'Israëlische aandacht worden geschonken aan ooit voor een buitenlandse gast op functionarissen noemden de Marok- hockey en handbal. de been is gebracht. kaanse actie een „ernstige kwestie. iKMQET ri06 EV£Ti [TS D£ Ffl- CjOtD lfglgr~Qy^ 7FIM Lfll II» bJflCWTfN .^«JlCntCK /-« l.lOAPN U NOU &EDRAR MflflR IKGfi Ia/£LZOEK£M„. 5KIÉK2UN...WII 3U WaCHTEN^jKf WflóÉN H£6 IKHÊIÓBLO vcj?óT0pn ÓPROETJE Het wpfv houdt tocht eliidclijk schip bléu kol in gen saiM®s»aitaic6Mi rtri, sord Ml nu rif na w>'n lange water «p te vangen als het mocht gaan regenen. (les met het hricüe mee. Hi; gooit dat ding bui- weèr OD adem Komen. *Un de V«,r bet kind maken .-.ij «Sn kiétwleaje. want ten het rit wear <tt w-ste pkr J,room loopt, in en weidra de Surniam dntberin- EIlv kan natuurlijk met de hele dag op hem ?.ce. Elly vindt bel „xcnlvk overbodig, maar en Vil au ae oyouwilt: l" ?tu" - T. I,n,.u nn\r -^+1 mminlcnh Arh 70 zullen immer* nW*cn: .«men mei. Jim mont ?.ji proburbn vis te tnch ook wél romantisch. Och. ?.e zullen immers i i _1 n.A.Mil., Jn... e4„ -iernrp elin Kijlp k«n^'kV*« "en "daarbij "inaken/.ij ecbruik" van ri- wef woj-den „pgep.kt door de vissers, die hk "dc fSïe zonnestralen Ir 'bcsclicrmen. En Jim rubberboot. Op'hurt eerste tocht neemt Jim de geregeld komec maakt ook een orimitieve installatie uui rcaon- (Advertentie IJVf.j Met ê£n Van Nelle's theebuiltje, groot formaat, zet je een héle pot heerlijke thee! Vliegensvlug! ,(i Gemakkelijk! Prcped Geurige krachtige flAfternoott>, thee van Van Nclle, die overal in Nederland zo „in trek* is! Bestel vandaag nog: VAN NELLE's Afternoon* theebuiltjes (gm:formaat) daoivan20:luh Julia had zich omgedraaid en om de onhartelijkheid van dit onafge maakte antwoord wat te verzach ten. ;:ond ze hom over haar schou der een vriendelijke, verontschuldi gende glimlach toe, voorwendend dat ze zijn voorstel als een conven tionele hoffelijkheid beschouwde, die niet ernstig behoefde te worden ge nomen. En zo ontsnapte ze, gevolgd door zijn verbaasd en bewonderen de blikken. Ze hoopte dat hij Kar niet lomp had gevonden, war; hoe wel zij er weinig betekenis aan hechtte wat hij over haar dacht, had ze zijn optreden en conversa tie minder opdringerig cn verdelend gevonden dan vroeger. Nu zij dok ter Witherby haar woord hac. ge geven, kon ze de wereld weer op een welwillender manier bekijken. Het was dit heimelijke geluk dat haar alle beproevingen en moeilijk heden met meer zelfvertrouwen deed verdragen. Nu dc vrees een oude vrijster tc moeten worden van haar was afgewenteld, nu zij "«•ker was van een rijke toekomst waarin zij zich als vrouw ten volle ou kunnen ontplooien, was ze bij machte het voorbijglijden van de dagen weer zonder morren ie accepteren. Zij vergar. daarbij, dat zij nu in een dagdroom leefde, dip het gevaar liep een excuus te worden voor on bepaald uitstel. Juist het feit. dat. zij zich getroost voelde omdat Zij haar belofte had gegeven, zou een valstrik kunnen blijken. Zij zou nooit op die belofte terugkomen, maar ze was minder dan ooit in staat hem na te komen; in feite had zij nauwelijks nagedacht over het probleem hoe haar huwelijk werke lijkheid zou kunnen worden. Half bewust wachtte ze er op dat er iets zou gebeuren, een of ander mi rakel. dat dc w-eg voor haar zou effenen. Op een vage onberede neerbare manier had ze het gevoel, dat als het eenmaal zomer zou zijn on Catherine's baby geboren was, het onmogelijke, hoe dan ook. mo gelijk zou worden, en mama verge vensgezinder. Nu en dan ontmoet te zé dokier Witherby tijdens haar liefdadigheidsbezoeken en wisselde zij een paar woorden met hem. Zijn geduid •was voorbeeldig cn ze was hem er dankbaar voor: maar hij liet zelden na haar dezelfde niet te be antwoorden vraag te stellen. Wan neer? Hoe lang nog? Deze gesprek ken waren pijnlijk kort, want meest al niet onder vier ogen. Hel was noodzakelijk dat ze rich met de al lergrootste omrivhtigheid gedroegen en geen aanlr "S gaven tut rod del tjes of wc: .'de veronderstel lingen. De verand'in Julia was niet onopgemerkt gebleven door mevrouw Peacock. Dc vroegere vertrouwelijkheid tussen moeder en dochter was ntet volledig hersteld, or was nog steeds iets van terug houding in het optreden van het meisje: maar haar verdrietigheid en wrok schenen verdwenen, en me vrouw Peacock liefc niet na met voldoening vast te stellen dat haar geliefd kind ten slotte blijkbaar van haar onzinnig, onvervulbaar verlan gen was teruggekomen. Zelfs in me vrouw Peacock had het kleine me ningsverschil echter een bepaalde verandering bewerkstelligd. Zij was bezig zich langzaam te wennen aan 5iet tot nog toe belachelijke idee, dat Julia misschien inderdaad nog wel eens getrouwd zou kunnen raken, ge steld natuurlijk dat er een passende echtgenoot voor haar kon women gevunden. Zij was hierin wellicht on bewust beïnvloed door enkele goed aardige opmerkingen van meneer Peacock, die, alles wat tol gekibbel zou kunnen leiden zorgvuldig ver mijdend, al zijn vernuft aanwendde om haar pijnloos met deze mogelijk heid vertrouwd te maken. Na zelf het zaad uitgestrooid te hebben, be groette hij de bloem van haar nieuw verworven inzicht ais het laatste wat hij had verwacht. Ja, inder daad, nu hij er over nadacht, had zij misschien gelijk. Zij, zich niet weinig edelmoedig voelend, wist het wel zeker. Wat ook haar persoon lijke gevoelens waren, zij wilde al les doen als het om het geluk van moeders lieveling ging. En ais zelfverloochening de enige weg was, een droeve scheiding, het vooruit zicht van een eenzame oude dag. dan zou zij dat dapper onder ogen zien. Meneer Peacock wist, dat de mogelijkheid vooral zo edelmoedig werd aanvaard omdat zij zuiver hy pothetisch was; maar hij rekende er op, dat zelfs Emily, mocht het ooit zover komen, niet zonder meer zou kunnen ontkennen wat zij daarvoor met zoveel overtuiging over zichzelf had beweerd. Een paar dagen nadat Julia ka pitein Beckoning had ontmoet, be reikte hun een invitatie, geschreven ip een fors hellend handschrift op briefpapier met een wapentje. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1