Je-Ke-Hu-Ba(zaar) is in jolige stemming gestart Burg. Peek zet afsluitbomen van spooroverweg op slot! S. de Waard vertelde van Grieken en Goden Burg. Peek: Kerk heeft grote taak KEURSLAGER POOT VOETBAL: klein program met goede winstkansen En trompetter blies de „Last Post" BOER'S VISBEDRUF Kosteloze inenting Singels worden uitgevist Burgerlijke stand Voor Jferv. Wijkgebomv in Kethel genieter van toen»«. genieter van nu.,. 27 en 31 Ct EERST ETEN! V_ Vergadering ..Schiedam" Oecum. avondgebed Zendingoj'eest in de Rivièrahal Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Gouden Eeuw: „De vrolijfce drinker*" van Frans Hals. alleen om c/e geur al! Donderdag 1 oktober 1959 Gisteren» bij de Spoorwegdag In Schiedam, zyn de gevreesde beunen van de spoorwegovergang In de Oevrscbiesestr. weer eens neergela ten. Dat was om burgemeester mr. .1, IV. Peek in de gelegenheid te stel len eigenhandig deze bomen voor het laatst omboog te draaien. Daar na zijn de bomen ,,op slot" gezet, opdat ze nooit meer bet verkeer zul len belemmeren. Nooit meer die ver- keers ellende! Een trompetter heeft er de „Last Post" over uitgebla zen - Het is een vrolijke plechtigheid geworden, daar bij die een eeuw oude overweg, waarbij de vlaggen vrolijk in de straffe wind wapper den en het Politie Muziek Gezel schap voor een opgewekt muziekje zorgde. Vele mensen hebben geïn teresseerd toegekeken bij de korte plechtigheid en de vele auto's die lot wachten gedwongen werden, doordat die bomen zo onverwacht toch weer neergelaten waren, heb ben niet geclaxonneerd uit protest. Op een betegeld platje naast de oprit naar de perrons heeft burge meester Peek nog eens gewaagd van de vele moeilijkheden die de overweg in het verleden heeft gege ven en hoe blij vooral de industrie is dat deze hindernis verdwenen is. Waarop ir. J. Lohmann, president van de N.S. vergoeilijkend heeft op gemerkt dat de spoorlijn toch ook heeft bijgedragen tot bloei van de stad. Maar hij gaf toe dat de over- xveg tè lastig werd voor het wegver keer en hoe, toen lapmiddelen niet hielpen, uiteindelijk besloten is moe ten worden tot de zeer kostbare op lossing van een bovengrondse krui sing. Daarna hebben de genodigden, le den van de Gemeenteraad, hoofden (Advertentie LM.) HEERLIJK SMULLEN van de prima KALFSVLEESCKOQUETTEN van MGR. NOLENSLAAN 850 Op vrijdag 2 oktober 1959 's mid dags van 2 tot 3 uur bestaat gelegen heid tot kosteloze inenting tegen dr terïe-kinkhoest-tetanus voor kind* ren vanaf 6 maanden oud in het ge bouw van de G.G, en G.D. Tuinlaan 80. Eventueel inentingsboekjes der kinderen meebrengen- Morgenochtend zeven uur begint de visploeg van de Schiedamse hen- gelsportverenigingen met het opvis sen van de plaatselijke singels en vijvers. De eerste zege-trek wordt gedaan in het water van de Snellius- singel. Het is de bedoeling alle sin gels af te vissen en men is twee zaterdagmiddagen in de weer ge weest om deze singels van alle mo gelijke in 't water geworpen rommel te zuiveren. Voornamelijk zaterdag middag kunnen de jeugdleden van de hengelsportverenigingen een handje helpen en zij kunnen zich melden bij Frans Giesen, Westpol derstraat in Kethel. Betrokken gemeentediensten ver lenen weer de volle medewerking. De visploeg heeft ook nu de be schikking over een tractor met wa gentjes en grote zinken emmers om de gevangen vis naar Kethel over te brengen. De verwachtingen met betrekking tot de vangsten zijn hoog gespannen. van de gemeentelijke dienst, func tionarissen van de N.S. en vertegen woordigers van het bedrijfsleven in de perronsrestauratie geluisterd naar een uiteenzetting van de plannen voor het Stationsgebouw. Intussen waren arbeiders al bezig om de oude, nu buiten gebruik gestelde railbaan op te breken Op de gisteren gehouden Spoorweg' dag in Schiedam heeft burgemees ter Peek de bomen in de overweg in de Overschiesestraat op slot ge- set. Nooit meer dicht.' Ir. J. Loh mann, president van de N.S.sta tionchef J. Zoet en ir. O'herne van de N,S. (van rechts naar links) kijken toe. Bellen by ongeval: G.G. en G.D Tumlaan 80. telefoon 69290. Poiitie-aiarmnummer 84666. Apotheker nachtdienst: Fa. Gouka Hoogstraat 29. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uuj en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19—20,30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uui en van 19—20.30 uur; woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 UUr en 1920.30 uur: zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: gesloten t.m. 15 oktober. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Spaanse driften". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „El Ha- kim." DIVERSEN j Volksgebouw, 8 uur: P.v,d.A.-verga- dering. H. Pesch ar. rassage, 3 uur: Schied. Kunstkring, Toneel. Arcade, 8 uur: St. Ambrosius. Con cert. Westfrankcl.str. 40, 8 uur: Jeugd en Evang. Koffiesoos. Kethel, 7 uur: Je-Ke-Hu-Ba. "Wijkcentrum, 8 uur: Slicht Kath. gerepatrieerden. Geslaagd Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is voor het Kandidaats-examen in de geneeskunde geslaagd onze stadge noot, de heer M. Kooyman. GEBOREN: Ton, z. v. J. Verweij en N. S. den TJyl; Fokkma. d. v. W, Swijghuizen en M. T. Loonstra; Mar. garetbaF., d. v. M. J. de Heij en L. C. Vendelco: Marianne J. M.. d. v, J. van Leeuwen en N. F. van der Burg;Astrid K., d. v. "W. F. Nijiand en A. Keuning. Advertent ie LM.) By de JeKeHuBa leggen de jeug dige Kethelttren een merkwaar- dtge belangstelling aart de dag om- te weten hoe Kethel 'bij nacht' er wel uit ziet Hij was nog maar nauwelijks ge- r>*iend of er zat ai meteen een pracht dimming In deze JeKeHuBa. „Draaien maar" riep iemand en het onder de openings-plechtigheld maar moeilijk onderdrukte geroezemoes vlamde meteen op. Er klonk gelach op en aanmoedigende kreten van standhouders die het publiek lokten om een kansje te wagen. De mede werkers sprongen in actie en er was meteen een goede stemming en een vreugdlge sfeer. En sfeer is voor een bazaar zo belangrijk. Daarom is er nanweljjks twijfel aan dat de wens waarmede burgemeester Peek zjjn openingsrede sloot nJ. dat de Jeugd- Kethel-Huis-Bazaar een groot suc ces mocht worden in vervulling zal gaan. Het moet eigenlijk wel, want heel Kethel heeft meegeleefd met de plannen van de Ned. Hervormde Gemeente om gelden te verzamelen voor de stichting van een eigen Wijkgebouw in Kethel. „De Kerk in Kethel heeft, de roe ping en de taak om de stroom van lidmaten op te vangen die in steeds grotere mate naar dit nieuwste deel van Schiedam zullen komen." Zo heeft burgemeester Peek opgemerkt in de rede waarmee hij de JeKeHuBa opende. „Maar de weg naar de kerk is moePijk: vooral voor de mensen die van elders in een vreemde omgeving komen. Om hen op te vangen zijn andere centra no dig, zoals 't wijkgebouw van de Her vormde Gemeente dat men nu wil gaan bouwen. Hier zal dan het hart van de wijk kunnen kloppen." Verder heeft burgemeester Peek opgemerkt dat de bazaar wel op goede grond stond, daarmee doelend op de zeer grote trek die er in de zomermaanden heeft bestaan naar het bad Groenoord. Daarop heeft mr. Peek symbolisch enkele munten la ten vallen in een tonnetje dat het opschrift 100.000,—droeg, als te ken dat er bij deze bazaar naar gestreefd wordt om het bedrag van een ton, nodig voor de bouw van het Wijkgebouw, vol te maken. Dat zal niet zo moeilijk vallen want het be drag is bijna bijeengebracht. De JeKeHuBa moet de laatste stenen aandragen. Tevoren heeft ds. J. E, L. Brum- meikamp, predikant te Kethel de aanwez'sen. waaronder ook wethou der Th. j. L. van den Berg en ande re autoriteiten, welkom geheten en al diegenen bedankt die geholpen hebben bij de tot standkoming van de bazaar. „De komst van burgemees ter Peek geeft de juiste toon aan, want deze bazaar is niet alleen af gestemd op Kethel, maar ook op Schiedam wij kunnen niet buiten elkaar! Het resultaat van de samen werking kan men hier 2ien", zo merkte ds. Brummelkamp op. Veel attracties De JeKeHuBA is ondergebracht in twee enorm grote tenten van twaalf bij 42 meter, vlak naast elkaar ge plaatst op het autoparkeerterrein van het Bad Groenoord. Onder deze zeildoekse overkapping zijn een groot aantal stands gevestigd. Men vindt er een complete kruideniers zaak en etalages van winkelbedrij- Advertentie LM.) I 50.000 gulden voor onze klanten De eerste de besle avond in het nieuwe seizoen van de personeels vereniging „Gusto" is een succes ge worden. zowel wat betreft het gehal te van het gebodene, als de belang stelling. Een bijna geheel gevulde zaal in gebouw Irene heeft gister avond geboeid geluisterd naar Si mon de Waard, die vertelde over Griekenland en daarbij dia's en een film vertoonde. „Tussen Grieken en Goden" heette de causerie, eti deze titel gaf al aan, dat^ enerzijds het oude Grieken land, de oorsprong van 6hze be schaving, en anderzijds het moderne Griekenland ter sprake zouden ko men. Simon de Waard, die bij „Gusto" een goede bekende is geworden, doordat hij vrijwel jaarlijks komt vertellen van zijn reizen door Euro pa en Noord-Afrika, boeide ook dit maal ziin publiek van begin tot eind met zijn gekruide commentaar bij prachtige kleurendia's. Van de Nederlanders die met va kantie de grens over gaan. trekt één proeent naar Griekenland. Mis schien dat Simon de Waard in de loop van zijn serie causerieën meer mensen overhaalt tot dat uitstapje, al is het niet direkt naast de deur. II st verblijf daar ia In elk geval vrij goedkoop. Voorzitter J. Th, Nieuwenhuis opende de avond. -d*ie vierde van het jaar is voorbij en in di« eerste negen maanden hebben wij méér, veel meer verkocht dan begroot was. Misschien ligt dat wei voor de hand, want steeds meer Rotter dammers weten 'uit ondervin ding dat onze sortering groot is. de kwaliteiten verantwoord en de prijzen beduidend lager zijn dan waar ook. Maar méér verkopen wil zeggen lagere kosten en bij lagere kos ten verwacht U van ons- maar één ding... nog lagere prijzen. Want daarom koopc U toch bij ons. Het geld groeit U toch ook niet op de rug. Wij garanderen de kwaliteiten en geven U de grootse mogelijke service (-Ik artikel kunt U binnen vijf dagen terug brengen en U krijgt zonder meer Uw geld terug) en de prijzen kunt U zelf iedere dag opnieuw beoordelen. 50.000 gulden gaat er deze maand van onze prijzen af. In vijftig aanbiedingen zult U Zien wat dat betekent. Vrijdagavond vindt U »n Uw krant de eerste aanbiedingen- en Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop. En ook U kunt Uw deel krijgen van deze 50.000 gulden,- voor al onze klanten. clubs van de- Kethelse dames waar de zelfvervaardigde producten aan de man worden gebracht. Maar de meeste stands zijn er toch wel op gericht om het publiek pp een pLe- zierige wijze geld afhandig te ma ken. Naast de traditionele attracties als Rad van avontuur, schieten, bal len en ringen gooien, hengelen en grabbelen en diverse bumper-spelen, waren er ook originele vondsten, zoals het slaan van een spijker in een blok, het afsnijden van kaas op maat, "enz. Byzonder veel zorg is ook besteed aan de aankleding van de theeschen- kerij „Het Roestige Anker", dat aan een oud-Kethels dorpsplein is ge vestigd, met een dorpspomp en zelfs een schandpaal. Voor het „oude" ge veltje worden de gasten bediend door jongedames in Kethelse kle derdracht, gereconstrueerd naar een oude tekening. Daar ook vindt men de expositie over Kethels verleden, heden er» toe komst, waar tekeningen, schilderijen en foto's, voor een deel afkomstig »iit de nalatenschap van wijlen ds. J. P. de Bie, oud-predikant te Kethel, een beeld geven van Kethels histo rie. Een hoekje tot. bezinning te midden van het uitbundige jolijt. De JeKeHuBa is tot en met za terdag 3 oktober elk» avond geopend van 7 tot li uur en ."aterdag van 2 tot 11 uur. De muziekkorpsen van St. Radboud (met Boerenkapel), Le ger des Heils, Harmonie en Bravo en de gymnastiekver. Animo verle nen medewerking. Programma van de Huisvrouwenvereniging Over „De waarde van stijl in liet leven" vertelt mej. M. Macintosh op maandag 12 oktober voor de leden van de Ned. Ver. van Huisvrouwen. Deze bijeenkomst is in Maison Westhuis en begint 's middags om kwart over twee. Op donderdag 15 oktober nemen de dames een kijkje „achter de schermen" in de Bijen- korf te Rotterdam. De excursie be- j gint om half elf. Op donderdag 22 1 Een vrolijke drinker. Een kenner van het goede leven. Een Gouden Eeuw-er, die de gloedvolle grandeur van zijn roemrijke tijd tot op de bodem proefde. Een man on goeie maatjes mee te zijn! Een genoeglijke roker, die met graagte een goede sigaar ver-ast. Een man, die met overtuiging „Gulden Eeuw" rookt. Een kerel, die de grandeur van deze sigaar herkent als het symbool van een glorierijk, levend en levenslustig verleden. Want in de ouderwets-goede tabakken van Senators „Gulden Eeuw" komt het goede leven van toen èn van nu weer grandioos tot leven. „Gulden Eeuw" - de sigaar om zeer genoeglijk goede maatjes mee te zijn! oktober, 's middags om kwart over twee, is er een voorlichtingsbijeen komst van de Caltex in gebouw Ire ne. Op woensdag 28 oktober maakt men een excursie n? ir de Vlees show in het Abattoir. Aanvang hall elf. Er worden ook bak- en braad- methodes gegeven. f Advertentie I M RUNDERLAPPEN populair Zeer fijne LUNCH3VORST 9 ct per 500 gram 65 ct p. 250 gram BROEKSVELD 159 MGR. NOLENSLAAN t Het inhaalprogramma voor het ko mende weekeinde is van geringe om- vang. Toch staan er enkele aantrek- kelijko wedstrijden op het program- ma. HBSS mag zaterdagmiddag op eigen terrein een krachttoer leveren. Hét bezoekende Rijnsburgse Boys troont met acht punten uit vier wed- strijden ongeslagen aan de kop. Wij i zijn ervan overtuigd dat het techni- sche HBSS niet bevreesd behoeft te zijn voor de sterke tegenstanders, in- j tegendeel de stadgenoten zijn juist tegen teams van formaat tot presta- ties in staat. Er kan daarom goed voetbal met redelijke winstkansen voor HBSS worden verwacht. Zondag kan DHS zich aan de kop van 3 C plaatsen. In de uitwedstrijd moet DHS het Rotterdamse Leortidas i kunnen slaan. De geelzwarten plaat- sen zich daardoor op de eerste plaats. maar DHS heeft dan meer wedstrij den gespeeld dan de meeste tegen standers. Thuis moet GTB zaterdag- middag twee punten kunnen verove- ren op het puntloze 2WSH, dat ook dit jaar weer niet tot de sterken be- j hoort. j Zondag: SVDPW 2—SFC 2. Pro- j gress 3SVDPW 3, Voortwaarts 2— I Demos 2, FSV Pretoria 5—SFC 5, Schiedam 5Het Noorden 6, Schie- damse Boys 2ASB 3. Fortuna Vt, 7 Hermes DVS S, Slikkerveer 5 DHS 6. DHS 7—OD1 7. The Rising Hope 5DRZ 4, SVDPW 5—Steeds Volharden 5, Schiedam 6—Martinit 5, i Wilton Fyenoord 3—EDS 7, DKZ 5- SVDPW 6, HWD 4—Wilton Fyenoord 4. Demos 5Zuiderster 6. HB3 3 Demos 6, DHS 8Steeds Volharden 6, Hermes DVS 10Het Noorden 8. Zaterdagmiddag: Monster 2—HB8S 2, HBSS 3—Excelsior M 3. GSS 2— Sunlight 2, HBSS 4—Bolnes 3. GTB 3-TS5 5, PPSC 4—Rozenburg 5. Zwaluwen VI. 7—HBSS 5, £W al— ADO al, PPSC aHBSS a. Stedos 2 —HBSS 6. 1 Op geanimeerde wyze hebben de leden van de voetbal- en honkbal- vereniging „Schiedam" woensdag avond de eerste jaarvergadering in de kantine van de vereniging gehou den. Er werd uitvoerig over de gun stige ontwikkeling van de vijftig jarige vereniging gesproken. De jaar- verslagtn werden goedgekeurd. In het bestuur werden herkozen de he ren J. van der Touw. J. van Meurs, J. F. Ebben. P. Harreman en T. Krommenhoek. Uit de vergadering was een suggestie gedaan het be stuur van negen personen in te krimpen tot zeven personen. Het bestuur zal deze suggestie bezien. Zo heeft het bestuur ook tot taak ge kregen een plan uit te werken tot vorming van een Fonds voor Bij zondere Noden. Op de vergadering in 1960 zal dit plan aan de leden worden aangeboden. De s.v. en h.v. „Schiedam" g at uit de bijdragen voor dit Fonds steun verlenen aan de personen uit eigen kring die daarvooi in aanmerking zullen ko men. Het Avondgebed, dat iedere zater dagavond om half acht in de Lu therse kerk alhier wordt gehouden, zal in de maand oktober worden ge leid door: ds. Nawijn op 3 oktober, pastoor v. d. Berg op 10 oktober, ds. Smids op 17 oktober, ds. Oomkeg op 24 oktober en ds. Spa link op 31 oktober. ROTTERDAM Op woensdag 7 oktober wordt in de Rivièrahal een zeneüngsfeest van de Ned. Hervormde Kerk gehouden, 's Morgens is er een bijeenkomst, belegd door de vrouwenzendings- groepen. Tijdens de middagbijeen- komst worden enkele inleidingen gehouden over Nieuw-Guinea en s avonds is er een j e ugdze ndin gs- feest, met onder andere de opvoe ring var» het spel „Proleet en tim merman". Mr. Herman Vlug U afgetreden als voorzitter van de Mij. tot Be vordering der Toonkunst. Zijn plaats is ingenomen door de heer J. W. Wolff- Mr. Vlug is benoemd tot curator van cfe Toonkunst onderwijs instellingen. (Advertentie /JU.) PIEKFIJNE SERVICE RemWndtïaan Hoek Mesdaglaan ScfuedamTef.05734

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2