KANS VOOR LABOUR CARQL DAY Producer Wim lbo lucht zijn hart i Geen vreugdevolle avond j wel een onvergetelijke 1 1 I het de meisjes Peaeod verder ging AMSTLEVEN levensverzekering j rwsf Page (J ha Adófif FOs?Dfs~öPEPArg..$: Volgende week donderdag met I TV naar Londen Vanavond veel gepraat drink; - Hommeles en Artiestencafé - I AVRO excuus aan VARA SPROETJE-SPARKS door FRANK GODWIN - K'JSTflflT flANDt ACHTERKANT VAN DE FABRIEK! WAAR WACHTEN WE DAM NOS OP V KOM MCE1 IKHEB'M!, IKHEB'M.'! OE AUTO DE. WflflEN WAAR IN IKDE&WTHEB VERSTOPT' DEZE AANBIEDING GELDT T/M 3' ■UAllO,\K VOOGJOCHJ^. Nier CA'T WTO NEE.71* yiK €>cveecft AlLSEN J MAAC 'N f 0l?iEFJÊ AAN vN VZIENP. .y ïëitOEK \VOOR JB, [ANGELA verrijdbare warmie elektrische hcteluchtkachel DE verkiezingsstrijd in Groot-Briuamiic heeft ttu ongeveer zijn hoogtepunt bereikt, liet moet althans wel een hoogtepunt zijn. wanneer een man al? lord [{aiMiam verklaart dat de kiezer, die thans op Labour overgaat, een onderzoek verdient naar zijn geest vermogens. Nu zijn de Britten in verkiezingsdagen wel wat gewend. Krasse termen behoren dan geheel tol de regels van het spel, waarbij uiteraard de neiging, er van gebruik te maken, kleiner is bij de partij, die zekerder is van haar zaak. Wie dan ook uit lord Hailliam's opmerking de gevolgtrekking maakt, dai de conservatieven weinig zeker zijn van hun zaak, slaat de plank niet zo ver mi*. Natuurlijk zijn de conservatieven er wel van overtuigd, dat zij onveranderlijk de belangrijkste en verstandigste mensen zijn; er bestaat echter bij hen een toenemende twijfel of de meerderheid van de kiezers bereid is. het hiermee eens te zijn. Deze twijfel grondt zich vérgaand op de resultaten van het opinieonder zoek, dat in Engeland een tamelijk grote perfectie heeft bereikt. De neder laag, die de*arbeiderspartij vier jaar geleden leed. was bet gevolg van liet wegblij ven van de niet bijzonder geïnteresseerden bij de stembus en het naar conservatief zwenken van een belangrijk deel van de twijfelaars. Op het ogenblik schijnt iti .de middenstof, die de doorslag geeft, de sympathie zich geleidelijk de kant van Labour uit te bejegen. De reden hiervan is moeilijk te bepalen, maar de peilingen geven overal hetzelfde beeld. De conservatieven weten, dal zij in tal van districten niet. zoveel stemme» hoe ven te vérliezen om de zetel kwijt te raken. Er is bij hen dan ook sprake van een zekere nervositeit, ook al staan hun kansen nog altijd iets hoger genoteerd dan die van de arbeiderspartij. HET zijn vooral binnenlandse vraagstukken, waarvoor de aandacht van de kiezers wordt gevraagd. De sprekers van de arbeiderspartij hebben in het begin van de campagne nog wel eens gepoogd, de kie/ers te herinneren aan de Siiez-kweMie en der/el ver blamahele afloop, maar het bleek niet zo in te slaan. Het i.« waar, dat deze zaak zeer pijnlijk wa.« voor de conservatieve regeiing.maar dat betekende nog niet. dat het gros van de Britten zo sympathiseerde met het standpunt van Labour. Van conservatieve zijde doet men thans erg veel moeite, het op gang komen van het internationaal overlag toe te schrijven aan Macmillan's vervaarlijke diplomatieke kwaliteiten. Maar ook dit slaat niet zo in. en wel minder, naarmate duidelijker wordt, dat het resultaat van de besprekingen tussen Eisenhower en Chroesitsjew volstrekt g^en aanleiding geelt tot juichen. Labour heeft op het ogenblik het grote voordeel, dat haar innerlijke deeldheid een weinig op He achtergrond is geraakt. Nu met veel moeite een compromis-standpunt over de kernwapens is bereikt, speelt de bewe ging tot eenzijdige afschaffing van deze moderne oorlogsmiddelen zich ver der af langs een enge haan. zonder veel mogelijkheden tot uitbreiding, f.r komt bij. dat de linkerzijde van Labour in de resultaten van het bezoek van enige partijleiders aan Moskou geen steun heeft kunnen vinden voor de opvatting, dat daar met een voldoende dosis goede wil vel te bereiken zou zijn. De ervaringen van GaitskelJ en Bevan daarginds verschillen niet van die. welke de Duitse socialisten Ollenliauer. Carlo Sehmid en Krït/ Kr! er al eerder hadden opgedaan. Zij vonden er niet? verwant*, en de ontvangst was maar matig. Vrede eo toenadering zijn schone zaken, maar ze kunnen niet worden geforceerd. N'DER de gegeven omstandigheden moet een bescheiden zege van Labour op 8 oktober niet helemaal uitgesloten worden geacht. Pro grampunten a!s pensioenen voor ieder, bescherming van huurders en volledige werkgelegenheid spreken wel tot de verbeelding, ook js die werkgelegenheid op liet ogenblik wel ruim genoeg. D»* con-erva- tieven die er zich op beroemen, alle? zo goed te doen. ontkomen er niet aan dat hun aantrekkingskracht slijtagevei»cliijnse!eu vertoont na acht jaar be- wind. Juist doordat de zaken bevredigend marcheren, doen hier en daar sociale tegenstellingen zich weer hinderlijker gelden. De huidige indeling in districten i« overigen* gunstig voor de conservatieven. Met zou niet rle eerste'n.aal zijn. wanneer de arbeiderspartij de meeste «temmen op zich verenigde en de conservatieven toch de. moot districten achter zich kregen en daarmee de verkiezingen wonnen. Deze mogefijkheid is inherent aan het Britse ?tel-H. en kan moeilijk al- kra '-tig argument daartegen worden aangemerkt, wanneer men het volk ziet niet als een verzameling van individuen maar nis een samenstel van groepen. Sterker is natuurlijk her bezwaar van dc libeialen tegen iiet stel sel, dat hen als belangrijke partij toch niet meer dan enkele zetels iaat in het Lagerhuis. Zij hebben er echter geen verandering in gebracht, toen zij daartoe nog de macht hadden; en het Britse parlement berust trouwens van oudsher op het bestaan van twee grote partijen.'Van de Britse libe ralen gesproken..het zaLinteressant zijn oni ië.zïen of hij hen ^prake is van een opleving, gelijk" wèl' eens is yérklaard. De "huidige opiniepeilingen leveren geen aanwijzingen op voor een belangrijke vermeerdering van hun zetelta!. maar dit kan het gevolg zijn van slordigheid hij een onderzoek, dat in hoofdzaak dient om de stand in de wedloop tussen de conservatieven en de arbeiderspartij bij té honden. opgave. De eerste als de vereen zaamde, die boven haar krachten till als zij poogt te beredderen en te be disselen wat niet gered kan worden. Als zinloze bezweringen roept zij uit „Dit zal niet gebeuren" maar telkens gebeurde het toch. In het begin het minst rolvast van allen, groeide Coba Kellings spel later uit. tot een indrukwekkende creatie. En dan Thomas, de slaafs aan zijn zuster gebondene. In zijn „nota's voor de regisseur'! schreef Claus bij de figuur van de zoon: „Hij is niet achterlijk, maar een beetje vreemd. Ziekelijk gevoelig. Soms dikhuidig, soms uitermate kwetsbaar". Hans Croiset was de hier aangedui de jongen op een beklemmende wijze. Ook bij de hoge kwaliteit van het spel dat ons gisteravond geboden werd zijn er nuances. Naar onze im- j pressie deze. dat van de dochter (Ina i van Fa assen» niet steeds die dwin- gende kracht uitging, die aanneme- j lijk maakte dat de binding zuster- j broer iets onafwendbaars had. j Groots in zija echtheid was weder- om de vader (Ton Lutz), die in zijn hele houding.' zijn praten, staan en zitten, "uitdrukte de man die heef! Donderdagavond s oktober na beëindiging van het AVRO televisie-programma (het toneelstuk „De volgende zaak"), blijft de NTS nng enige tijd in de ether om de kykers in Nederland deelgenoot te maken van de stemming in Enge land op de avond van de algemene verkiezingen, die die dag zijn ge houden. Deze uitzending zal omstreeks half elf beginnen en ongeveer een half uur duren. Wie nauwkeurig op de hoogte wil blijven van het verloop van de uit slagen zal daarvoor bfj de radio terecht kunnen. (Op de avond van de verkiezingsdag zullen wij in deze rubriek een gedetailleerd overzicht geyen van de stations en de tijden waarop deze uitslagen worden mee gedeeld). De televisie-uitzending van 8 okto ber wordt door de NTS rechtstreeks overgenomen van de BBC. Deze zal Radio „«n. imuru.™ Ui* v°°; d=z? .efaald. In zijn werk en in zijn gezin ln sIagff, een mislukking én de man die zich j voor een uitzending zijn gebruikt, er geen illusies overmaakt dat niet i r y iedereen weet dat hij een mislukking j tyy JdSIFT MlTCCtCOjT is.f Prachtig ook de creatie van Enny fiplimiwhnnf Meunier. die in elke trek van haar j vv O LAL jg toneelgedaante de hunkerende, in- zielige Hilda was. i J OT directeur van de in aanbouw Geen vreugdevolle avond, wel zijnde schouwburg in Tilburg is - een onvergetelijke. j benoemd W. Bary te Hilversum. De W, Jnn. heer Bary is regisseur bij de drama- Z.--tische afdeling van de K.R.O.-televi- i sie. Hij ontving zijn toneelopleiding MOSKOU. De Moskouse uni- o.a. bij Eduard Verkade, Jan Musch versiteit heeft het ere-doctoraat in i en Henk Scbaer en is als acteur ver- j de rechten verleend aan president bonden geweest aan de Ned. Come- j Schaerf van Oostenrijk, als erken- die en het Nederlands Volkstoneel, j ning van diens „bijzondere activiteitDe benoeming zal aan het begin van j op regerings- en sociaal gebied". het volgend jaar ingaan. j fAduerfentie LM.) ERNSTIGE MUZIEK ll.I0-ll.S5 VARA. Het. Radlofllhamo- nisch Orkest o.J.v. Bernard Hal tink met werken van vwn Weber en Beet hoven. FOLKLORE ï,J8-8,.15 VPRO. Zweedse artiesten rin gen nationale liedjes. JAZZ 7.10-1.30 VARA. Jazz-club ran Miobleï dc Ruvier. OPERETTE S.30-9.00KRO, Gezongen frasmenten uit „Der lie be Augus tin" van Leo Fall met pianobegeleiding door Jacques Schutte cn And ré de RaaJf. LICHTE MUZIEK 7.40-8.30 KRO. „Vliegende schijven" voor personeel van Let marinedetarhe. ment in de Oude AJexandcrkazerne in Itpn Haag. 10.50-11.55 -KRO. {Caleidoscoop, een muzikaal programma door Ton Kool en Guus Jansen jr. GESPROKEN WOORD 6,15-6.20 VARA. Karei Jonck&eere met Vlaamse notities. 7.30-7.45 Hilv. 1. Uitzending voor de V.V.D. DIVERSEN 3-45-9.00 VPRO. Voordracht door de Vlaamse Paula Semer van „Uit het dagboek van Xantippe" door Maria Rosseels. 3.00-10.15 VARA. Vrijdagavondretour, ditmaal met bestemming Sluis. Televisie NA liet weekoverzicht van het XTS- joumaal (8.00) een programma van de KRO. Dit omvat; 8.30. Louis Frequin met Gastenboek. 8.45 „Stralingsgevaar!!", een documen taire over de paraatheid van de politie "bij gevaar van radio-activiteit. 9.15. Pimpernel Jim, een muzikale fantaste. 9.40. Sportcommentaar door Jan Cot- taar. j^F. kijken naar hot toneelstuk dat de televia.e gisteravond te zien gaf was getuige te zijn van een be langrijke gebeurtenis. Over de strekking ervan kunnen de meningen verdeeld zijn. Onge twijfeld zijn er kijkers geweest, die hvn toestel hebben uitgeschakeld v-.-or het einde. Niemand echter, ook deze gtoep niet, zal kunnen betwis ten dat de televisie na weken, maan den, van laffe kljkkost en vermaak van magere kwaliteit, hiermee op slag weer heeft getoond welk een machtig middel het is om het grootst denkbare publiek in dit geval in Nederland èn Vlaanderen in con tact te brengen met uitingen van cultuur die anders de overgrote meerderheid onthouden zouden blij ven. - En dat niet in een afgeleide vorm, maar dank zij een gelukkige samen werking tussen Rotterdams Toneel en VARA-TV geënt op de eigen mo gelijkheden van. dit medium. Spelmoment uit ..Een bruid f» j c/e 71/ o rye n". Links op de och (er- grond Coba Kelling. op de voor- proud Ton Lult, achter hem J 1 Enny Meunier (de'nicht Hilda). aéndeU dan andeU EEN WESCHÏ VUt*. DOMO KttHKT Mdwenentie LM.) Navertellen van de inhoud van i ,;Een bruid in de morgen" kunnen we niet doen. Voor wie dit stuk van Hugo Claus gisteravond heeft gezien zou het een overbodigheid zijn en wie het niet gezien heeft, zou er toch de essentie van ontgaan. T N wat het team van spelers, regis- Asfiur Willy van Hemert, decoront- werper Peter Zwart en technici hier j presteerde leek het ons dat het stuk een. uitvoering kreeg die het ideaal van de schrijver dicht moét zijn be- nade'rd. j Op de schouders van. de moeder (Coba Kelling» en de zoon Thomas (Hans Croiset) rustte de zwaarste EN gaan we stomwez door! E''rl dooddoener, die niet opgaat met het systeem van verspil- =1' hot iemand is als Wim-Homme- ling en versnippering, ondanks de j les-Ibo die deze critiek uit. niet te stuiten stroom van nieuwe -Dal het zuilensysteem in de radio kijkers, die onze zo bijzonder des- zmhzelf afdoende heeft overleefd, zo kundige experts!'.! op geen stuk- schrijft hij voorts onder meeris i ken na hebben kunnen en willen iedereen na de oorlog wel duidelijk j voorzien geworden. Maar het blijft een vreemd raadsel waarom onze- rege- Zumigjes-an .tumperen we ooit ouderwetse systeem óók i via religieuze en politieke TV-ver- v het nieuWe cn moderne TV- gadermgen waarbij bovendien medium hccft- wiJlcn gebruikcn. radio-functionalissen (d e de TV w nict ruiterüjk erkond dat ais een dodelijke.concurrent zien he, xv.zui]ensysteem op alle fronten co dicnoveieenkomstig teageren heeft gefaald en als experiment vol- een remmende stem ,n het kapittel j g mWuli„.. neooen. j Qp ogenblik remmen, poli- I Dit ziin twee citaten uit het arti- tiêk, godsdienst en geldtekort de kei dat Wim lbo heeft geschreven ontwikkeling van onze TV op een voor het nummer van het weekblad dusdanige wijze, dat we voorlopig TV dat deze ^tfTfgflBIKlitïïiWT no® bekend 2ullen blijven als de week is ver- §|i9HHHHBE| risée van de Europese TV." schenen. Om- WSÈlmÊmêÊfËBm Wim lbo toont zich een voorstan- roepbëstuurders i öer van commerciële TV. Dan im- i leggen dergeiij- '*ÊUBËï£0 i mers 7-a^ er meer geld in de kas ke kritiek graag komen, en zal er ook meer geld kun- naast zich neer; i I non worden uitgetrokken om eens zeggende, dat de &Pp-i:'j iets bijzonders te doen. man die zon me- mm, - 'M Hij zegt: ,.S- ms droom ik van de ning ventileert ■f^S^sK^-pWÊ j dag waarop een artistiek v'erant- ondeskundig is «Kl JUm 1 woorde advertentie aan het „Artics- en dat In tegen- i tencafé" vooraf zou kunnen gaan, deel juist. de waardoor ik dan wellicht in de ge- «tructuur van de I legcnheid zou worden gesteld om Nederlandse TV voor iedere uitzending een beroem- j waarborgen biedt IR_ de buitenlandse gast te. engageren.... voor het best mo- .h," I rVu bc^nt',t d,at no« ,totde ycle .9"" gelijke wat met "an' mp "aarn bereikbaarheden, omdat het beschik- zo weinig tijd en geld geboden kan bare budget tot de uiterste zuinig- worden. heid noopt." HILVERSUM Het Bestuur van de AVRO heeft een Brief geschreven aan het bestuur van de VARA, waar in. het AVRO-bestuur zich distan- eieert van een aantal uitlatingen, die de heer Van der Zee, hoofd van de televisiesectie van de AVRO, heeft gedaan over de VARA, De heer Van der Zee maakte deze opmerkingen in een restaurant (waar hij privé vertoefde), waar ze wer den opgevangen door een. .medewer ker van een dagblad, dat aan die opmerkingen publiciteit gaf. De AVRO. zo wordt ons meege deeld. heeft de VARA voorts ver ontschuldiging voor de strekking van de opmerkingen van de heer Van der Zee gevraagd. (Advertentie IM.) „HA HOKT*.— Abbastinc Jn gat, scheur of kfer van Oiuur en plafond en ze zijn weer glac^ vlak en smetteloos! foor hecMtw-M t*n wi niden kleren AIABAS7JEK PHJi f 2J5 p. tabe AJttsnc rujw u. u DEN HAAG Op woensdag 30 september hebben opsporingsambte naren van PTT in samenwerking met de Rijkspolitie te Doornspijk de klandestiene 2ender „Zilverster" op gespoord en in beslag genomen. Procesverbaal werd opgemaakt te gen de 19-jarige electrician J. V. tm Doornspijk. Advertentie LM.) V l ijrlaü 2 oktober 1959 I Aduei'ferttie L.VI „Kijk eens. Julia liefje!" riep me vrouw Peacock uit. „Is dat niet aardig. De arme mevrouw Becko ning schrijft dat zij en lady Mallard het erg prettig zullen vinden als wij r volgende week eens thee komen drin- ken op Manor Park. Wij, dat wil zeg. 'gen: jij en ik. Wat een hoffelijke brief en zo flink na het droevige verlies. Zou vrijdag een geschikte dag zijn? Ze schijft dat ze dat hnnj Zo niet of ik dan zo vriendelijk wil zijn een andere suggestie te doen." „En doet u dat, mama? Ik hoop van niet." „Het zal nict nodig zijn," zei me vrouw Peacock op een toon die geen tegenspraak duldde. „Een gezellig uitje voor je. Precies wat je nodig hebi om je w: ngen wat kleur te ge ven „Kunt u *iij niet. excuseren, ma maen -deen gaan? Ik heb het vrijdag erg druk." „Werkelijk? Waarmee dan wel?" ..Dat ben ik vergeten." zei Julia. „Maar ik herinner me dat er iets belangrijks was. Ik geef er echt niets om daar »>P bezoek te gaan. Ik veronderstel dat het een idee van kapitein Beckoning is. Hij /.ei laatst al iels dergelijks toen ik hem in het dorp ontmoette." ..Des te meer reden om wc! te gaan. liefje. Werkelijk, ik verbaas me soms over Je, Julia. Ik vind liet erg vriendelijk van hen. Nu dat de kapitein weer thuis is op de plaats Tan zijn arme vader, is het niet meer dan normaal dat hij kennis door GERALD BIJLLETT wil maken met mensen van zijn eigen leeftijd." „Maar ik heb niets tegen hem te zeggen, mama. Ik vind het vreselijk moeilijk om met hem te praten." „Dat heeft er niets mee te maken. Een zekere beschroomdheid is iets dat een jonge vrouw zeer wel past. Maar als je hem beter leert kennen, zal je merken dat jullie veel ge meenschappelijke interessen hebben, daarvan ben ik overtuigd. Je moet proberen wat minder zelfzuchtig te zijn. liefje, vooral met het oog op het verlies dat hij onlangs heeft ge leden." „Toen ik hem zag." zei Julia, „maakte hij anders niet de indruk door leed geknakt te zijn." „Julia! Zulke dingen zeg je niet!" „Neem me niet kwalijk, mama. Ik bedoelde het niet lelijk." „Een Engelse heer loopt nict met zijn gevoelens le koop, denk daar aan. Vooral niet als hij zo'n flinke, beschaafde jongeman is als Arthur Beckoning. Ik zal onmiddellijk te rugschrijven en zeggen dat wjj de uitnodiging gaarne aannemen. Wat ben je van plan aan te trekken, Ju- J i aJe moet je best doen er zo voor delig mogelijk uit te zien. Geen op schik uiteraard. Iets deftigs en ele gants." Ze nam de brief weer op en las hem nog eens rustig over. „Ik zie nu pas dat er een ps onder staat. Nee maar" Haar mond werd strak. ..Ze willen met alle genoegen hun rijtuig sturen om ons le halen, staat er. Werkelijk? Alsof we niet -een cicen rijtuig hadden! Nee. lieve nie- vmuw Beckoning, die moeite zullen wij u besparen." De volgende paar dagen waren kil en winderig, zodat Julia al hoop kreeg dat het bezoek aan Manor Park voor onbepaalde tijd zou moeten, worden uitgesteld. Er was immers altijd een kans dat ze ecu verkoud heid zou oplopen en aldus geëxcu seerd zou zijn. Maar dc vrijdag bracht een dramatische wending, een stralende zonnige dag, een voor proefje van de 2omer, als spanden zelfs de weergoden samen om Ar thur Beckumng en zijn plan nader met juffrouw Peacock kennis te ma ken, in de kaart te spelen. Hel be deesde kuchje dat zij zo riu en dan naar bulten wist te persen miste iedere overtuigingskracht. rs Mor gens zocht ze vergeefs de hemel af naar tekens van een naderend nood weer, luisterde gelaten naar me vrouw Peacocks montere gebabbel cn precies om half tlrie nam zij plaats r het rijtuig. Harry Daw- kins. cei. slaperige, traags prekende, breed-grijnzénde tuinmansknecht cn manusje van alles, had zich uitgedost met dc keurige groene livrei, die het grootste deel van het jaar tussen de mo'teballen rustte en had aldus een verre gelijkenis met 'n koetsier ver kregen. Hij mompelde tegen de paar den, gaf een ruk aasi de leidsels, liet zijn zweep op 't dichtstbijzijnde paard neerkomen, en de reis begon: eerst naar het dorp, de brede hoofd straat door, langs de kerk, cn daarna heuvelopwaarts over een landweg, lussen velden met jong graan cn weiden met boompartijen door, die naar Manor Park leidde. Toen zij het imposante smeedijzeren hek in draaiden. begon mevrouw Peacock zoals altijd uitvoerig haar bewonde ring te luchten over het golvende parkachtige terrein cn de nobel# eeuwenoude bomen. Grazende her ten staarden hen onbevreesd met vragende kinder ego n aan terwijl zij langsreden, Julia stemde met haar móéders verrukking in.' maar vol angstige voorgevoelens, half gissend welke onzinnige hoop zü koesterde. Maar de vissers komen niet opdagen. Er gaan enkele weken voorbij tm nog E'-d* Heeft zich geen prauw aan dc horizon vertoond. Jim en Elly maken zich niet en?" be/órgd. want zij heb ben eten genoeg, vooral dank zij de rijke vis vangst. En af en toe valt er een 'regenbui, zodat zij ook aan water geen gebrek hebben. Maar op zekere dag, juist wanneer zij weer aan het vis- serv zijn. verduistert, plotseling de hemel. Er valt leen fijne, vochtige asregon. Is er ergens tn de buurt een onderzeese vulkanische uitbarsting ge- weest? Hoor, daar steekt de wind op en plotse- ling is dc gladde zeespiegel vciandeid in een i kolkende watermassa. „-Jim;" schreeuwt Elly, „we moeten terug' Gauw!" Jim roeit wat hij kan; de afstand is niet groot, maar voor zij het eiland bereiken wordt de boot opgetild door een enor me vloedgolf. De boot slaat om en Elly en Jim wor- den meegesleurd. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1