I Voorbarige voldoening Prof. Geyl en Europa G O' m; M E KLM vol vertrouwen toekomst tegemoet Paarden sasiiaissiiisiilsii»a»ii!iii het dc meisjes Peacock verder gin; üüiiiilüill mat C$0 is het few de éaééez iiitiia Vliegurenspeld se echte PIJNSTILLER A uitgereikt Moordzaak Utrecht Marconist toch voor jury „N.V.V. thans kritischer dan ooit" BABYDERM dxz -üo&üg&schAs^en Zaterdag 3 oktober 1959 N bladen, die de huidige regering goed gezind zijn. is nogal hoog op. gegeven van de wijze, waarop deze zich deze week door de algemene politieke beschouwingen over de begroting heeft heen cê> la gen. Er viel, leek her ons, in deze commentaren iels als blijde verrassing te beluisteren: alsof men het niet had verwacht! Het feit is typerend; men kan er eens te meer uit af'eiden, hoe weinig vertrouwen in de grond van dc zaak het kabinet-De Quay geniet, ook in de kring van de regerings partijen zen. Ons lijkt de voldoening rijkelijk voorbarig, omdat er eigen lijk, nog maar weinig is geschied. Vraagt men wat de afgelopen week is gebeurd, dan moet het antwoord luiden, dat zich wat voorpostengevechten nebben:afgespeeld, en nu juist niet in grote stijl. Het lag a;:n_dc weinig kernachtige Troonrede; het lag ook aan hel feit, dat de oppositie kennelijk haar zware geschut in reserve heeft gehouden. Het is zeer de vraag of dit laatste helemaal juist gezien is. De fractie van de P.v.d.A. is versterkt met enkele oud-ministers, en men had zich kunnen voorstellen dat hierdoor enige verandering was gekomen in de leiding. Het voeren van oppositie vereist evenzeer de boste krachten als het regeren. Er kan nauwelijks aan worden getwijfeld of "er was meer van te maken ge- veest, dan de heer Burger heeft gedaan. Het is niet onmogelijk dat dit het gevolg is geweest van het feit, dat de „zware jongens" voor de begrotings hoofdstukken het volle pond moest worden gelaten. Ons lijkt dit systeem niet juist. De fractie leider van iedere enigszins belangrijke partij moet tegelijk ook politiek leider van gezag en formaat zijn. die de gehele staatsprohlemaliek in grote lijnen behandelt. De heer Burger is te weinig de primus inter pares. Hel gevolg is geweest, dat hij zich ditmaal niet onder de handicap, veroorzaakt door de aanwezigheid van be kwame fractieleden, wier kruit droog moest worden gehouden, uit heeft kunnen vorste!en. AAN" de slordigheid van de heer Burger, die er de oorzaak van was. dat niet hij maar Paul de Groot de debatten opende, willen wij maar geen aandacht nieer schenken; maar een goede indruk heeft ook dit niet gemaakt. In ieder geval is de hele gang van zaken 7.0 geweest, dat prof. De Quay zich kon veroorloven, niet al te Hiep op dc aan de orde gestelde problemen in le gaan. Hij heeft zich handig door het debat heengeslagen, maar grote indruk heeft zijn betoog niet gemaakt, i iet geen ook uit de commentaren geredelijk valt af te leiden. De huidige minister president is een zwieriger man dan dr. Droes, maar ontheert aan de andere kant veelszins de eigenschappen, waar deze laatste zijn reputatie van be stendigheid en integriteit aan dankt. Wij willen maar zeggen, dat het kabinet cr zich zo vlot doorheen kon werken, omdat het het nog niet moeilijk heeft gehad. Rij de behandeling van de hoofdstukken zullen er nog kwade kansen genoeg komen. Om een voorbeeld te noemen, het voornemen tot bet overdragen ook van een stuk volkswoningbouw aan particulieren is nog nauwelijks aan de nrde geweest. Ook. het vraagstuk van dè lonen is zeer onvoldoende bpsproken. Zelfs een blad als Trouw moet erkennen, dat de minister-president er meer omheen heeft gedraaid dan er op in is gegaan. En zal het met de kwestie van de indijking der Lainversz.ee gnerl aflopen? Merkwaardig en voor dc regering ook wel enigszins verontrustend is de kritiek, die al is losgekomen op hel land bouwbeleid. Het woord merkwaar dig is op zijn plaats, in zoverre tot zelfs in de V.V.D. er ontstemming over bestaat, dat de hoeren een stuk marktrisico is gelaten. Deze maatregel nu betekent het terugschroeven van een stuk dirigisme, hetgeen toch geheel past in de nieuwe koers, ook ai is minister Vondeling er indertijd mee be gonnen. Zo heel erg eenvoudig.zijn de dingen toch klaarblijkelijk niet, k OK het belangrijke punt van het defensiebeleid is verdaagd naar een geschikter tijdstip. Inderdaad, wannéér wordt verklaard, dat 'de regering het eT zo goed heeft afgebracht, dan mag wel worden aangevoerd dat er eigentijk niets is geweest, waarop ze hel moei lijk kon krijgen. Voor hete vuren heeft het kabinet-De Quay nog niet ge staan. En er blijft reden genoeg om zijn hart vast te houden voor wat er gebeurt, wanneer die hete vuren inderdaad opdagen. De stemming in het land jegens het kabinet is op zijn best lauw te noe men. De confessionele partijen zit het regeren met de liberalen tamelijk dwars. Hel blijkt telkens weer, uit redevoeringen en uil krantencommen taren. De we.rfkracht zit in de pretentie, ch riste lijk-sociale politiek te voe ren; maar iedere verantwoordelijke propagandist weet, dat niet al te vaak mag worden verklaard, dat het regeringsbeleid christelijk-soc.ia.al is, on danks de liberalen. 9 Het kabinet-De Quay heeft een zware geboorte gehad, en de regerings partijen zullen het zeker niet lichtvaardig laten vallen: maar wanneer het wantrouwen veld wint. kunnen de dingen moeilijk genoeg worden, vooral wanneer de regering onverstandig manoeuvreert. En gezien de bezetting van dit ministerie, zwak tot in de figuur van de mati aan het hoofd, is het nau welijks te verwachten, dat de dingen altijd tactvol en met kennis" van zaken zullen worden behandeld. Wij blijven de hele nieuwe constellatie een twij felachtige zaak vinden. Mi® AARNE wil ik u mijn dank betuigen voor de aandacht die gij in uw hoofdartikel op 1 oktober aan mijn bezwaren tegen de Ge- meei. .-chap der 7es hebt geschonken. En dat niet alleen om persoonlijke redenen, maar omdat ik inderdaad, zoals gij veronder stelt, tot mijn herhaalde waarschuwingen gedreven -word door bezorgdheid ten ik mag eraan toevoegen: ergernis) over „de geest van passieve aanvaarding", waarmee men in ons land dit vraagstuk meest tegemoet treedt. Discussie dus, echte discussie, discussie over de grond beginselen. daarom is het mij te doen. Het doet mij werkelijk, genoegen dat gij dit kunt begrijpen en het op dit punt -althans met mij eens bent. Maar wilt gy mij toestaan op Le merken, dat gij in uw artikel mijn standpunt maar zeer onvolledig, en bij slot van rekening dus onjuist, weergeeft? In de Haagse voordracht, waarvan (mij onbekende) „ver slagen" u tot uitgangspunt gediend hebben, behandelde ik dat éne aspect: cle toekomst van de Nederlandse cultuur in ons land cn in Vlaan deren in de zo sterk veranderde wereld ia het algemeen en in de associatie met alleen Frankrijk, Duitsland en Italië in het bijzonder. Ik behandelde dat onderwerp <- hter als oen onderdeel van het hele probleem en niet zonder de anrieie. politieke cn economische, kwesties waarin het gevat zit, te vermelden. Bij andere gelegenheden heb ik het juist daarover ge had: in Brussel, voor de Vermeylen-club (afgedrukt in Socialistische standpunten, VI-1059-nr. 3). er: in Harvard University (afgedrukt in Harvard Alumni Bulletin, -augustus, en in The New Leader. New York, 31 augustus 1959). IJN eerste bezwaar is dat van een echt en overtuigd Europeer. Ik heb van dén beginne in de particuliere associatie van de Zes, die de naam Europa usurpeert, het ge vaar gezien dat zij op een splitsing van Europa zou uitlopen. Dc voor standers antwoorden hier altijd op, dat men een begin moest maken, en daar Engeland weigerachtig bleef, zonder Engeland. Maar met de be doeling om met Engeland en- de andere buitenstaande Europese lan den, die zich mi tot de Zeven heb ben aaneengesloten, tot een vergelijk te raken. Oud-minister Mansholt be toogde dit nog dezer degen met veel kracht op het N.V.V.-congres. Hij sprak van „een verplichting", van ,.een onmogelijke situatie"- als het niet mocht gelukken. Als hij slaagt, za] ik de eerste zijn om hem toe te juichen ofschoon ik ook dan nog ons deelnemen aan de extra-nauwe associatie van de Zes binnen het ruimere kader niet onbedenkelijk zal vinden. Maar zal hij slagen? Zijn voorzitter in dc Europese Economische Commissie prof. Hallstein. denkt er duidelijk anders over. Het Nederlandse standpunt in deze (want wat Mansholt zei. is de vrij algemene opvatting van de Ne derlanders) heeft nog zojuist ook met de Franse opvattingen, zoals die in Straatsburg tot uiting kwamen, gebotst. En totnogtoe is telkens ai ge bleken, dat Nederlandse wensen en machten zich tegenover de groten van de Zes maar heel weinig kunnen doen gelden. PEKING. Tegen de verwach- ting in zijn Chroesjtsjew en. Mao vrijdagavond niet verschenen bij een uitvoering van het Bolsjoi- I theater én een galavoorstelling van de opera van Peking. Men neemt aan de Chroesjtsjew en Mao hun besprekingen hei eerste officiële overleg sedert de Sow jet-lei der woensdag arriveer de na het diner hebben voortge zet. f Advertentie. IM) UN bezwaar spitst zich dus toe op de aard van het ver drag waarin wij ons der „passieve aanvaar ding'' (om uw eigen woord te gebruiken) van onze publieke opinie, haast zonder openbare „dis cussie" (mijn eigen woord) in 1955 hebben begeven. De heer Van der Goes van Katers heeft, geheel iri de geest van de heer Mansholt, in het Engelse Pariemet t. het Neder lands belang bij een verrui ming van dp gemeenschan bepleit „De diplomatie van de E.E.G. was te - star geweest." Maar als om de Fransen te verstaan te geven dat zij hun obstructie veilig konden voortzetten, voegde hjj er haastig aan toe: „Nederlandwil niet meer gescheiden worden van Frankrijk." Het ziet er, dunkt mij, naar uit, alsof 'wij ons doel alleen zouden kunnen bereiken donr onbewimpeld te verklaren dat wij uit een af wijzende houding-van onze partners zo" nodig de uiterst© consequenties zouden trekken Maar laat de door het in werking getreden verdrag ont stane toestand reeds nu al ons die vrijheid van beweging nog wel toe? In ieder geval betwijfel ik. of de Nederlanders die zich nu al jaren lang in die facinerende Europese politiek hebben ingeleefd, die de nationale belangen onwillekeurig alp em lastpost in hun erooi.se dro men en ambities saan hesrhonwen „onze beroeps-F,uroptïërs", zoals» ik ze wel neem, de vereiste hardnek kigheid en mneci zullen kunnen op brengen. 1 ;|!ii|!j!;ü PROF. DR. P. GEYL antwoordt hiernevens op hethoofd- artikel in ons blad van donderdag j.l. Wat hij aanvoert tegen het Europa van de Zes kunnen wij zeer goed volgen; maar het is nu eenmaal mogelijk, het over be- .55= zwaren goeddeels eens te zijn en tóch tot ongelijke gevolg- trekkingen te komen. j|s. llllliil SIM (Advertentie IM.) MAPRO-spiroal is sterk en soepel en overal in huis te gebruiken. Voor Uw gordijnen, de was, Uw garderobe enz. Enorm practisch, eenvoudig te be vestigen en te verwijderen. meer mogelijkheden met red. octrooi 74341 js Lef op de gele bus N JUIST hier komt het ver ontrustende van dat „passief aanvaarden" aan het licht. Ik heb wclëens meer de opmer king gemaakt, dat zelfs onze politici, niet enkel dus de eenvou dige krantenlezers waartoe ik mij zelf moet rekenen, tegen de deskun digen en enthousiasten op dit ge bied niet op kunnen. En nu sprak ik in de trein yoor een dag of wat een bevriend Kamerlid, en waarlijk niet de eerste de beste.' die mij, toen het gesprek op „Europa" kwam. in mijn inzichten en vrezen helemaal bij viel. en tnen ik zei: „Maar waarom zeg je dat dan niet in het open baar?", verzuchtte: „Omdat het zo'n enorm ingewikkelde materie Is. Als je erover praat met de lui die. er hup werk van maken, brengen ze je dadelijk in verlegenheid." Precies. Maar ik vind dit een door cn door ongezonde toestand, en per soonlijk voel ik mij -verplicht om mij door mijn besef van minderheid in" kennis van organisatorische, handelspolitieke en andere economi sche bijzonderheden de mond niet te laten snoeren. Utrecht. 2 oktober 1959. P. GEYL AMSTERDAM Vrijdag is de ruim anderhalfjarige kleuter J. F. lages bij het spelen in een sloot in ,;-m sterdam-Noord geraakt én ver dronken. Het lijkje is later opge haald. (Advertentie I Al W5TTE KRUSS Hoofdpijn... maar ook andere plagende pijnen verjaagt u prompt met WITTE KRUIS. Tabletten, poede of cachets! ze& CAkOL... EH... 2UN EN CHAPIE& V£f?lODfC> HU ZEI Mc PAT H'J VEEL V5WJÉ HO A& IK oo\r TZOUW, MET HHMl MAAC WANNKC DAT t UN mannequin wilt WO&Oën 4N6ELA, KAN IK JE WEL ERöEN% \t4TG0Ol/CES?£N. NU JE PAN TOCH 'N NIEUWE NE HEEST...,, KUNKrOF LOPI6 6N CJWLE6 (KT NOOIT 6EPUKFP. VOELT. Ak Miiiiif H'J RIJDT 7.0 WEG MENE.tR MORTON, ZIET U IN Dl 5PIEGEI DIE Wft6tH,y ,a HU RIJDT Hl £EN HÊ.LE TUD ACHTtR OfXQ flflN \a!L u$GN éK UfiHRsraflT Dt AUTO hCHTE-RhAN J mmy. "*2 (Van onze verkeersredacteur) AMSTERDAM In aanwezigheid van de voltallige directie van de KLM heeft gisteren de president-di recteur van deze maatschappij, de heer I. A. Aler op Schiphol aan een groot aantal leden van het vliegend personeel de zgn. vUcgurcnspeld- en penning verleend. De uitreiking, een jaarlijkse traditie, geschiedde dit jaar vroeger dan anders in verband niet de officiële viering van het 40- jarig bestaan der KLM op 7 oktober. In zijn toespraakje, dat aan de plechtigheid van gisteren vooraf ging, stelde de heer Aler met vol doening vast, dat op het werk dat veertig jaar geleden met wat hij noemde „een verbijsterend optimis me" werd begonnen, veel zegen heeft gerust. Ook constateerde hij met dankbaarheid het feit, dat tussen vliegers en maatschppij het afgelo pen jaar de verstandhouding aan zienlijk is verbeterd, zodat een toe stand werd geschapen die het moge lijk maakt om in redelijk overleg met elkaar samen te werken. Ten aanzien van de toekomst zei- de de heer Aler dat de KLM zeer geïnteresseerd zal blijven in nieuwe technologische ontwikkelingen. „Vol vertrouwen zullen wij ook in de toe- BOSTON De officier van justitie van de rechtbank van Suffolk Coun ty, Bvme, heeft gisteravond ver klaard, dat hjj zat trachten de Ne derlandse marconist Van R. door een „grarul jury" schuldig te doen ver klaren aan dc dood van Lynn Kauff- man. Byrne'maakte dit bekend na een persconferentie van elf uur met de chef van de raoordafdeling van de Bostonse politie, Falion, cn andere i justitiële autoriteiten. J Byrne deelde verder mede, dat hij look zal proberen in contact te ko- t men met de kapitein van de {„Utrecht" om enkele leden van de be- manning'te kunnen dagvaarden. Toen er werd gevraagd, hoeveel personen hij wil dagvaarden, ant woordde Byrne: „misschien één of twee, maar in- elk geval niet veel". Te New York heeft Van R. zich gis- leren eerder op de dag bereid ver- Jklaard. naar Boston terug te keren om zich tegen de aanklacht van moord te verdedigen. komst nieuwe taken aanpakken. Als wij geconcentreerd blijven op de ge heimzinnige bekoring, die van het vliegen uitgaat, ben ik ervan over tuigd dat wij er zulen komen", aldus besloot de president-directeur. Hierna volgde de uitreiking van de vlieguren onderscheidingen. Als eerste van een lange rij werd deze penning in goud voor 10.000 vlieg uren in ontvangst genomen door de stewardes mej. A. R. Arbroscheer. Drie leden van het korps vliegers, die allen de 20.000 vlieguren hadden volgemaakt, de heren N. W. Bos. H. Schultz en Th. M. J. Verhoeven, ont vingen de gouden speld, een onder scheiding. die eveneens is verleend aan de boordwerktuigkundige de heer J. J. Muller. De bovengenoemden werden ge volgd door eén lange rij van „lucbt- ridders", die de vliegurenpenning in zilver 01 brons ontvingen en daar mee hun verbondenheid met de 40- jarige KLM zagen gewaardeerd. Overigens lang niet alle van de 121 on derschei dene n konden per soonlijk aanwezig'zijn, daar zij tij dens deze bijeenkomst „op de lijn" waren. Dr. Roemers sluit congres (Van één onzer verslaggevers} UTRECHT. „Ik had in 1056 een discussie met mijn goede vriend De Pous, die ik als mens zeer waardeer. De Pous maakte de discussie toen jtö moeilijk, dat bijna niemand meer begreep, waarom liet ging. Ik vrees, dat hij het thans weer 20 doet, na als minister. Het gevolg is «en rechtsongelijkheid en een loonpoli tiek. die onhanteerbaar is en door niemand begrepen wordt." Dit zei de voorzitter van het NVV, de heer D. Roemers, gistermiddag in de rede, waarmee hy het 22ste congres van het NVV besloot. De regering, zo zei hij verder, vreest voortdurend, dat de gediffe rentieerde loonpolitiek haar uit de hand zal lopen. De verantwoorde lijkheid daarvoor ligt bij de regering en niet bij het NVV, dat dit loon- beleid niet heeft gewenst. Wanneer de loonpolitiek onhanteerbaar is en door nieijiand begrepen wordt, ont staat een gevaar voor de sociale rechtvaardigheid en voor het gezag van de overheid, „Wij zulien even critisch blijven als-wij altijd een re gering hebben beoordeeld, maar wij vrezen, dat wij critischer zullen moe ten zijn dan ooit sinds de bevrij ding." 7'OEN we hei bos achter ons had den, kwamen we bij een weiland. Et stonden twee paarden in, rmt sterk uiteenlopend formant. Het kleinste, dat zyn manen m jaren niet gekamd had en ook nooit had omgezien naar zijn woeste staart, was vlak achter het prikkeldraad bezig schrokkig te eten van een hoop aardappelschillen, uiaarby hy een hol. knarsend geluid maakte. Het r.ndere paard stond een eind je verder, roerloos te kijken. Het was groot, donker en glanzend en had de tragiek van iemand, die alle lessen van het Zeven heeft ge leerd. ,,'t Zijn moeder en zoon," zei myn vrouw. Zij is erg sterk in dit soort op nieis gebaseerde idealiseringen en zij herleidt elke scène uit het die renrijk onmiddellijk tot een idyllisch familietafereeltje. Zie je wel?" vervolgde ze, „Ze laat hem eten. Zelf heeft ze geen behoefte. Als-hij maar genoeg heeft. Lief he?" Het grote paard had iets bedrem melds. 't Stond bijzonder bloot in de wei. Paarden zijn de enige dieren der schepping,, die zonder tuig een ontklede indruk maken. Je zou ze iets aan tvilZen trekken.— ik weet niet wat. En je zou ze goed tvilZen doen. Een, warm kopje zhee geven. Of een gevulde koek. Het grote paard had èen fraai, smal hoofd met grote, donkere ogen. Tussen die ogen liep een dikke vlieg onverjaagbaar heen en weer. 't Was een capsonus vlieg, niet het air van een koddebeier en hij gedroeg zich of hij was aangesteld, om toezicht te houden op de ogen van het paard, die weerloos droevig waren. heeft er hinder van," consta teerde myn vrouw. „Wairvan?" vroeg ik. „Vat. die vlieg," zei ze. En op bevelende toon: „Klim jij eens over het hek. Ca 'm eens weg jagen." ,£>ie vlieg?" „Ja, je ziet toch wel dat ze 't naar vindt?" „Ach, je moet je niet mengen in het dierenryk," zei ik. Nu gebeurde er iets schokkends. Heel voorzichtig en bescheiden, begaf het grote paard zich naar de gestadig - slinkende berg aardappel schillen. „Ze gaat mee eten," stelde mijn vrouw vast. Het had er alle schijn van. Maar teen ze vlak bij wasdraai de de kleine zich, met volle mond, om en ga/ moe een enorme kopstoot. Zeer élégant- maakte se zich uit de voeten. Daarop at zoonlief grimmig verder. „Wat een vuile egoïst", riep mijn vrouw verontwaardigd, „Zijn eigen moeder gunt hij geen hap." Misschien is '1 zijn moeder niet," opperde tfc. Maar ze wilde er niets van horen. Een meter of wat verder stond het grote paard met haar houding geen raad te weten. Ze ging telkens op een ander been staan en probeer de ons niet aan te kijken. Ik denk dat ze een beetje verlegen was met het incident. De vlieg surveilleerde nog steeds, met zinloze bereddering, op haar neuswortel, luid roepend: „Halt. Deze weg vrijhouden. Halt." Obstinaat zei mijn vrouw: „Ga jij nou eens even over het hek." „Waarom nou weer?" „Nou, om die kleine weg te jagen," sprak ze, Anders is alles op- en krijgt zijn moeder niks." Maar ik weigerde categorisch. In het dorp kocht myn vroutv toen maar een groot, oud brood. ,,'t Is voor een paard," vermeld de ze er bij tegen de bakker, die niet de indruk maakte, sterk geïnteres seerd te zijn. Een uur later kwamen u>e weer bij de wei. De paarden waren weg. ,Jiou ja, dan eten we het zelf wel op," besloot mijn vrouw. Aldus geschiedde. Het was bijzonder hard brood, wel echt iets voor een paard. Maar da nobele bedoelingen, die er achter staken, maakten veel goed KRONKEL. OSLO Het gemeentelijk elektri citeitsbedrijf in Oslo heeft de huis vrouwen verzocht op het elektrici teitsverbruik te bezuinigen, daar de droogte de waterreserves van r de hy"ro-eIektrische centrales tot 75 procent van de normale hoeveelheid heeft doen slinken. In tal van andere Noorse streken zal het verbruik wellicht tot 65 pet van het normale moeten worden verminderd. Vele gebieden worden bedreigd met verscheidene stroom loze uren per dag. (Advertentie LM.) Complete Babyderm-Set met Doktersboeken R_ m -.4w voor navulling der Set: Poeder-Zalf-OSie-Zeep gjjg ggj w ~l 1 ii ^3 door GEKALD BtlLLETT manier van doen had eveneens een verandering ondergaan. De aanwezig heid van vier dames, van wie één bijzonder jong en mooi, temperde zijn gebruikelijke soldateske goedge- mutsiheid, dempte zijn luide stem, zijn primitieve grappigheid, zijn bul kend gelach en verschafte hem een air van ernstige volwassenheid, dat Julia aanmerkelijk acceptabeler vond. Zij vroeg zich af of haar vroe gere opinie hem geen onrecht had gedaan; het was immers mogelijk dat Tegen de tijd dat het huis in zicht kwam, voelde zij zich dermate bang en zenuwachtig dat zij nauwelijks meer iets kon zeggen. Maar al gauw kreeg haar gevoel van eigenwaarde weer de overhand. De dames van Manor Park ontvingen hun bezoeksters allerliefst, dat wil zeggen met een vriendelijkheid, die alleszins oprecht scheen en met niet meer plichtplegingen dan de hoffe- iijkheid vereiste. Mevrouw Becko- de vrijpostigheid die zij in hem had ning, de weduwe van wijlen de ko- betreurd niet anders dan de dekman de punten van zijn overvloedige snor hadden hun vroegere kwiekheid ver loren. Minutenlang zei geen van hen een woord. De vroege avond, hoewel koel. was vriendelijk, de grote hemel een weldaad. De gazons, bespikkeld met doorzichtig goud, de narcissen, kaarsrecht oprijzend uit het oneffen gras, straalden in het late zonlicht. Julia's onbehagen ebde weg. Stil zwijgen, al wist deze dat zelf niet, was Arthur Beckomngs meest over tuigende, gewiekste pleitredenaar. Desondanks moest hij spreken. „Het was erg lief van u hier te komen, juffrouw Julia. Ik stel het erg op prijs." „Geenszins, kapitein Beckoning. Het was erg lief van mei rouw Bec koning om ons uit te nodigen." „Om een Wandeling in de tuin met mij te maken, bedoel ik, weet u. Ik was bang dat ik u had beledigd.' „Helerr iaj niet," zei ze, er niets voor voelend verder op dit thema door te gaan. „Toen we elkaar laatst in het dorp lonel, die maar twee jaar ouder was tel van een natuurlijke verlegenheid ontmoetten, weet u hield kapitein {dan haar stiefzoon, betrok mevrouw r was. Door dit denkbeeld gesterkt Beckoning aan, moeizaam naar woor- Pcacock onmiddellijk m een prettige stond ze zichzelf toe in te, gaan op zoekend, i gemakkelijke conversatie over het zijn uitnodiging een wandeling door Integendeel" zei Julia Foor zo- de tuin te maken. Het zou trouwens ve'r ,k mij herinner, was U bijzonder moeilijk zijn geweest, een regelrechte bdee£d. w,,t een prachtige tuin hetit onbeleefdheid, zonder meer te wei- Ik benyd u bepaald." „Ik ben blij dat u 'm mooi rindt. 1 juffrow- Julia waarachtig! Ik instemmende glimlach, liet daaraan dat u VOortaan vaak, erg vaak geen twijfel bestaan. zult gen rnens wordt eenzel- Julia Peacock was tamelijk lang ig hie weet u met alleen dam€S voor een meisje, slechts een halve als aanspraak 3 {een vage en kille welwillendheid uit kop kórter dan dokter Witherby bij- ^Nee £,cfo? Bent u dan niet blij dat weer, de sland van de oogst, de voor uitzichten van de fruitteelt en de mazelenepidemie onder de dorpskin- deren. De oude Lady Mallard, schraal geren. Mevrouw Peacocks waarschu- en grimmig in haar rolstoel, en on- wende blik, onder dekking van een J beweeglijk op twee fonkelende zwar- J le ogen na. had weinig te zeggen, i maar slaagde er niettemin in, toen ze zich herinnerde niet alleen te zijn, voor een meisje, slechts te stralen. Beiden waren in zware rouw. Dit was merkwaardig genoeg ook voorbeeld; maar haar begeleider van u ■Jlreer thuik bent en uit de dienst? deze middag torende hoog boven Het me een heerlijk leven. Het haar uit. of zou dat althans hebben iandgoed zal u toch wel genoeg te met -Arthur Beckoning het geval, gedaan als hij zijn martiale gestalte hprfnei ik T,,K„ Ur,™ i -.4., „ÏA+ rill A -rt.rlilloknl. UUC" *>-*<=»», WCUUCl De vloedgolf overspoelt, het eiland en hel woeste water sleurt alle planten mee. Alleen een paar palmbomen bli. ven slaan én dat is de redding van Ronnie in zijn kistwiegje. Maar wat moet er van hem worden, nu zijn ouders de dood in de golven hebben gevonden......? Enkele prauwen in de buurt zijn ook door de plotseling opgestoken I stellen en waar zij bovendien met de daar opge- storm overvallen en in moeilijkheden gekomen. si?gen mondvoorraad hun proviand kunnen aan- be ranke vaartuigjes blijven echter intact en de j vullen. Zonder te beseffen welk een vreemde vissers besluiten 'om naar het nabije eiland j verrassing hen daar zal wachten zetten zij koers Paepae te varen, waar zij hun boten kunnen her- naar het eilandje. Julia had hem twee Keer in zijn scharlakenrode uniform gezien en één keer m een rijkostuum van tweed met alleen een zwarte mouw band om. Nu. uitgedost in plecht statig zwart, bood hij haar nerveuze t maar niet ongeïnteresseerde blikken i een derde versie van zichzelf. Zijn hield zijn handen keurig thuis, zelfs niet voortdurend zou hebben dubbel- "wja *dm v'ePwërk'»ênoeg Je hoeft geknakt, hoffelijk naar haar over- h(£ „ooitmet je handen over el- butgend als een vogel, die op krui- ,iaar En met het voorbeeld pieltjes hoopt. Zijn bewondering hoe van de oucie heer v00r ogen... wel. in het oog lopend ook, werd getem- be, VIaaBt een hoop werk, dat kan u perd door een merkwaardige discre- van mjj aannemen» tie. Zijn blikken waren eerbiedig, hij (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1