Si Globevisie-plan van Japanse televisie Dominee staat in Madrid terecht Reecis in november eerste opnamen §em Müdmüfdemmut nmmm Roe liet de meisjes Peacock verder ging 2 V érwöiiderafig Vermaak' V er ei iep.in rj Klank j my eelt j es ▼am'Jules - V Vanavond" Hume werkt aan filmscenario Gesloten kerk Kapitalist bieclt jaarloon voor Nikita 's hoed binnen gegaan Prills Bernhard j Krab legde honderd MAKKERS STAAKT UW WILD GERAAS' naar Mexico? kilometer over zeebodem af mmm Onderzoek naar veeziekte op dvor Texel begonnen C door FRAN Peking krijgt in Guinea vaste voet fHêyet* êluyser m Maandag 5 oktober 195') JAPAN hoopt een Internationaal televisie-netwerk te kunnen inrichten om de Olympische Speten in 19H4 rechtstreeks naar het grootste deel van de wereld te kunnen uitzenden. Dit zou legen die tijd technisch mo- reiijk zijn maar of het'praktisch-uitvoerbaar is /al volgens Josjltoml Tanabe, de directeur van de Japanse radio en televisie (NHK1, groten deels afhangen van de sa men werking tussen de landen cn de financiële middelen. De uitvoering van het plan zou verwezenlijkt .kunnen wórden door het inrichten van' twee microgolf- net verken. een van Tokio naar Eu ropa via Z.O. Azië, en de andere jfsar Noord- en Zuid-Amerika via de Aleoeten, Er wordt ook gedacht aan andere methoden voor rèlayerihg, bijv. via sardsatellieten of zelfs demaan; maar het is niet zeker dat deze.- me thoden al in. 1964 kunnen worden toegepast. Om Europa te bedienen bestudeert de NHK" een plan voor'het bouwen van relayeerstations tussen Kagosji- jna. het zuidelijkste eindpunt van het Japanse netwerk, en Malakka. plus nog 180 stations tussen Malakka en ZOALS van ons werd .verwacht hebben we onse bij. het AVRO- TV-programma 1 zowel verwonderd als vermaakt De verwondering gold het kunnen van Chan Chanesta. Een te radde prater overigens, want tus sen zijn Engels kon de vertater-bijna geen woord Nederlands krijgen. In de verntaiikssector, keurig bin nen het uur gehouden, zijn vast en zeker veel' harten .gesmolten bij de 8-jarige André Hases. Commentaar, echter in onze huiskamer; Wat een schat van een knulletjenög." Johnny Kraaykamp gaan we. nu niet vergelijken met Perry Como. Hij deed het fijn, legde mooie brugge tjes tussen de programma-onderde len, had goedeteksten en waseen gastheeraanwiens zorgen we ons de volgende keer graag opnieuw toevertrouwen, - De mise cn scène was vindingrijk en de beeldkeuze vooral bij de zang van 'Donna High Lower fraai. DE NCRV-TV bood zondagavond een voortreffelijke documentaire, over de voogdij van de kinderbe scherming onder de titel „Opnieuw beginnen". Natuurlijk, - jammer dat het een telerecórding was. Bij een heid van vorm en inhoud prevaleer de hier echter de inhoud. De inter views van Peter van Campen en dc gespeelde inlassen vormden een slui tend geheel dat stellig de aandacht van een breed publiek heeft gewekt voor een domein waarvan velen nau-1 welijks weet hebben.. Klemmend waren beeld en geluid, tóen in enkele'shots, de .achtergron den van Wim van Dam's cGodert van Colmjan) moeilijkheden werden aangeduid en Tater nogmaals bij de; schets van de. kern van John Koop- j mans* (Louis 'BongersV probleem. tV, Jnn. Turkije. De stations zouden een on derlinge afstand van 50 tot 100 km krijgen. NHK hoopt dat Eurovisie legen 1964 Turkije en Rome verbonden zal hebben: Van Rome uit kunnen dan de beelden, worden gerelayeerd over het netwerk van de Eurovsie. NHK schat dat de aSnlegkosten voor hei relay eren van Tokio naar Europa rond 520 miljoen gulden zul len* bedragen en dat er drie jaar nodig zijn voor de bouw. De verbinding Tokió-Amerika zal afhangen van de medewerking van de 'Sowjc* -Unie. aangezien relayeer stations- gebouwd .moeten worden Lussen Noord-Japan en Anchorage in Alaska. Hiertussen ligt hot schier eiland 'Sachalin dat aan de Sowjet- Unie behoort. Van Alaska uit zouden de V. St. cn Canada de bedden kunnen'door geven via hun eigen netwerken. T N de pagina's voor de zondag in A ons radioblad hadden we streepjes gezet bij Bob Spaaks zondagmorgen en middagprogramma ..Strijk en zet", bij de IKOR-ii it zending over televi sie als ze cc n ol' plaag "voor Tt gezin en bij Jules de Corle's „Kaatje ben je boven". Onvoorwaardelijk hebben we ens i gewonnen gegeven aan hel in-muzi- j kale half uurtje waarop Jules ons zondagavond via de KRO h"öft ver- gast. Niet alleen dat hij prachtige i liedjes maakt cn zingt, en dat hij een begenadigd instrumentaal artiest is. i Bovenal verkwikt de vreugde dij hij zelf onmiskenbaar aan dit musiceren beleeft. (Over veertien dagen komt hij terug». De uitzending van het IKOR was een primeur; via radio beoefende kri tiek oo een TV-programma. We von den het een meer curieus dan be langrijk kwartiertje. Dat kan anders worden, wanneer t.z.t. ds, G. P. Klijn clc reacties der luisteraars bespreekt n.a.v. de gemaakte opmerkingen. Van „Strijk en zet" hadden we ons iets meer, iets anders voorgesteld. Maar dat kan een kwestie zijn van groeien. Ook de ..Ontbijtclub" had tijd nodig om een. „club" te worden. W.Jnn. GKSPROKBX WO OKI». ö.501.00 VARA. Lezing in dc reeks over Openhaar Kunstbezit, 10.0010.15 NCRV, Politieke commen taar door prol. Diepen horst. DIVERSEN 7J08/") VARA. Als nieuw program ma onderdeel ecu .cabare/, van Jtllc de Vries „pc wilde vaurf', 8.05—9.25 VARA. ..Schering en Ihslafi" programma met refrein-festijn. Wij zijn van mening Al is 't niet met de bruid cn l>c man in 'l care el. 9.25—9.5.» VARA. „MIJ en zij" net nieuwe radio-cabaret Van Wim lbo. 9.35—10.30 VARA Galm öe Wagl licr- Vat zijn radiu-mas-T/.lne „Marimba". Televisie ANAVONn In afwijking van het 'programmabladen uepubli- ceertie geen T Y-uitzending Door ziekte van de sopraan Iterate Te bald i vervalt de Eurovisie uit Wiesbaden. (Advertentie l.M.) Radio ERNSTIGE. MUZIEK fi.30—7.00 .NCRV. Gram.opn. van een divertimento van Mozart. 9.159.40 NCKV. In liet. kader van het twaalfde Ueinrtch SclUUz-recst moderne geestelijke muziek uit Gr. Brittannië cn Ierland. 9,-1010.00 NCRV. Gram.-opn. van bet piano-kwartet nr. 2In D gr van Beethoven. 10.40—11.55 VARA. Opn. van een con cert door het Concertgebouworkest o.I.v. Karl Rfthnt met Wilhelm Back haul, piano. Werken van Beethoven. 11.0011.40 NCRV. Gesprek over 31- toons muziek. LICHTE MUZIEK 6.20—6.50' VARA. Latijnse muziek door Tempo Latino met zang door liet trio Tliom Kelling. 7.50—8.15 NCRV. Het orkest van Barnebas von Géczy. HOORSPELEN 8.159.15 NCRV. „Er moet gevlogen worden", oorspronkelijk spel door Henk Lokman. ZiiRTCH. De Brit Hume, die woensdag door een rechtbank toi le venslange gevangenisstraf is veroor deeld wegéns moord op een taxi chauffeur; werkt, naar verluidt, in de gevangenis aan het draaiboek voor een Duitse film over het inci dent-Hume". Hume brengt de ko mende zes maanden in eenzame op sluiting door. Advertentie l.M.) Kooit meer angst voor brandend maagzuur als maar Rennles bij de hand hebtv "n Wonder, wal .Reünies voor o doen. En dadelijk! De snerpenöste pijncu wor den onmiddellijk gedoofd, hoe hard nekkig uw 'kw&aj ook is. Een zegen, dut er zo'n afdoend mldrlel bestaat. Als -be proefd erkend en geroemd door duizen den zuurb tand «lijders. r waar warmte helpt, helpt PHILIPS IreSraphii heter denk daaraan ook bij rheumatiek en verkoudheid Prijzen: 29.75 en 37.SO PHitiPS MADRII» De openbare aankla ger l»ü een rechtbank te Madrid heeft zaterdag drie maanden gevan genisstraf en een boete van ongeveer 1.40 gulden geëist tegen een prote stantse geestelijke, dominee José Nunez Moreno. Hij had zich toe gang tol zün kerk verschaft nadat de Spaanse autoriteiten het gebouw j hadden gesloten, j Als de rechtbank gevangenisstraf j oplegt, zal de predikant niet in fei- j lelijke gevangenschap komen. Al- j leen wordt zijn naam ingeschreven i in de strafregister. 'Ongeveer 400 i Spaanse protestanten hadden zich in het gerechtsgebouw verzameld. De kerk van de predikant werd in 3949 in de Madrileense arbeiders- j voorstad Usera geopend en in 19541 door het, ministerie van Binnenland- i se Zaken gesloten. Tn 1956 hervatte ds. Nunez .Mor ui o de kerkdiensten. De openbare aanklager noemde de j hervatting van de kerkdiensten in i de verzegelde kerk een ernstige uit- MOSK.OTJ. Dé havenarbeider van San Francisco wie. premier Chroesjtsjew onlangs stju uiltlioert gaf in ruif poor 's mans pet, heeft geuieigerd dit cornmunisiitichc hoofd deksel aan „Amerikaanse Jcwpiraiis- ten" te verkopen: Dit weet radio- dasiiij aan Hot.adres van autoritei- i WH» te welden. ten. De verdediger, VdLve, las wli- j Een industrieel had de havenar- ket zes van de Spaanse, verklaring beider voor dc hoed een bedrag go- van dc .burgerrechten voor. waarin boden dat het jaarinkomen van de onder meer wordt gezegd dat nie-.j bezitter ruim te boven ging. Het wns mand mag worden lastig -gevallen i dc bedoeling van de zakenman om om zijn godsdienstige overtuiging de hoed in zijn zaak ten'toon te stel en bij besloten diensten. len teneinde klanten te trekken. De president van dc rechtbank viel ..Ondanks het verleidelijke aanbod de verdediger daarop, in de rede en heeft dc havenarbeider er dc-voor- verzocht hem zich te beperken tot keur aan gegeyen, de hoed van de de onderhavige zaak. i SowJet-regcringsleider als souvenir voor zichzelf te houden", aldus Ra- i dio-Moskou. t HILVERSUM Zaterdagmiddag was er voor de AVRO-Weekendshow I weer een „persfotografen-halfuurtje" en tijdens deze repetitie-onderbre- fciiif/ verscheen o.«. bok de Jtoojdredacfetir von liet weekblad TV, de heer P. A, G. de Ruwe die voor het eerst sinds een jaar een i:oet bin- nen cle AVRO-studio j3laotste. Tot de eersten, die hemice moeien zeg- igen Hartelijk, verwelkomden, behoorden o.a. de heer Siebe van der Zee, intern- hoofd van de tv-sediie der AVRO eri-diens'producer Ger Lugtenbvrg, Op aandringen, van. fotografe mevrouw Inez van 't tioff en j enkele van Haar collega's, poseerden de drie genoemde heren'voor een 1 iésiol fototoestel le?t onder hei licht run de tn-law pen. Mn ar wmiens de AVRO maakie de perschef de heer H. A. fieinluirdt toch wel officieel bezwaar tegen liet eventueel publiceren van al die hartelijkheid, rondom de entree van de hoofdredacteur van een weekblad, dat voor kort nog totaal taboe heette. Maar de heer Reinhardt verbóód niets. Zo ontstond f deze'plaat. Links de heren Van der Zee, de Ruwe en Lugtcnburg (op i j ntakers voert de regie, r de rug gezien),- rechts de niet-lastige persfotografen. f 's van Jan Blokker, in D f scenarist heeft men du; AMSTERDAM- Volgende maand terugkeerde. zullen tie eerste 'opnamen worde g-emaakt voor een nieuwe Neder landse speelfilm, die gepruduecerd „wordt door dc Nederlandse Film productie Maatschappij te Rotterdam. ï)e film krijgt tol titel „Makkers staakt uw wild geraas". Fons Rade- makers voert de' regie, het scenario regisseur en us een combi- natie van creatieve filmmensen, die ook betrokken 'va ren hij de meest; recente produkties in de speclflim- 1 sector. Fons Radentakcrs regisseerde „Dorp aan de rivier", Jan Blokker was verantwoordelijk voor scenario en dialogen van ..Fanfare". Do eerste opnnnmn geschieden bij d« jaarlijkse intocht van Sintetklaas te Amsterdam oj34 nuvembe:'. Jn 't werkplan zijn de daarop volgende opnamen vastgesteld voor de eei.ae weken van I960. Men denkt Ut: film in c!e loop van het voorjaar gereed hebben, maar zij zal in verband met hot onderwerp niet voor de herfst worden uitgebracht. Dat on? j derworp immers houdt nauw ver- band met het Sinterklaasfeest. Tegen i. tie achtergrond van dit Nederlandse i familiefeest worden de ver wik kei ia- j gen behandeld in de levens van drie i.paren mensen. Het feit, dat Sinterklaas van de partij, is. wil echter, niet zeggen, dat j cr sprake zal zijn van een uitgOFpro- ken blijspel film. Wat de makers voor ogen staat, is een film van een werkelijkheidskarakter, zoals dat ook tevinden is in het werk van jongere. Italianen en Amerikanen. Als cameraman is 'aangezocht Eduard van der Enden, regie-assistente wordt Lily Vcenmun, die onlatigs uit Rome zijregisseur Fc- derico Fellini terzijde stond bij zijn film „Dolce Cita". Er zijn nog geen acteurs gecon tracteerd, Wel zijn besprekingen gaande met enkele vooraanstaande toneelmensen,- die voor het grootste deel nog nimmer voor de filmcamera hebben gestaan. MEXICO. Prins Bernhard is voornemens een internationaal film- j festival bij te wonen, dat eind no- j SAINT NAZAIRE. Vissers he b- vember in de hoofdstad Mexico en j ben in de afgelopen tveck een krab in Acapulco- zal worden gehouden. gevangen die in de laatste dertig aldus het Mexicaans blad „Esto." jaar een afstand van 100 kilometer Het blad schrijft,, dat prins Bern-ovér de zeebodem 'heeft af gelegd, al- hard verscheidene dagen in Mexico dus wordt uit St. Nazaire gemeld. zal blijven. j het dier dat nabij Brest werd gevangen, waren de woorden „Job AMSTERDAM De 82-jarige heer Ie Roux" gekrast. Joh. Schouwmans is zondag óp del' De visser Joseph le Roux. die Haarlemmerweg ter hoogte van het j ..Job" wordt genoemd, deelde mee kruithuis met zijn scooter tegén eén i dat hij de krab dertig jaar geleden aan de kant van de weg staand paal- had gevangen op een afstand van 100 tje en vervolgens tegen een licht- kilometer van de plaats 'waar de mast gereden. Hij was op slag dood. krab thans gevangen werd. Hij had Zijn echtgenote, die achterop zat, zijn naam erin gekrast en het "dier werd licht gewond. daarna, weer in zee geworpen. tU R verzinnen v; DEN HAAG Er is een onder- situaties. Hun öFnTen VEZtlÉPO W MOET ZE HEBBEN PfE GEéTRtK r VOOR 'N {_|£FP40)6r/£lDÖSAL WAAK OOA 'N MDPESHCHA' B'J f6> kVMBN ZOEKEN BCvtNDlEN VAN JE mOE ÉtLENpÊ bCH!?JV£N.^ CAROL CHAGi.ee> MORTON &£Efr Af/V RI//C ANN H£f O TOUR EN DE GROTc IVNóCN Hu 3t HET ZeóT, WflflCOM ZOU IEMAND 0N5 VOLGEN? Ml^CHlEN !5 HlT' VÊRBE£i-- DlN6!0PR0erj£..MflflR WL ZUL- Ltn TOCH ÉVEN ttH PRQtf NEHEN» OCN/f/ ME/ G/ERif/W ömOEN EEN Z'JWEG IN. .fu-fu talisman AAG Er is een onder zoek begonnen naar nog niet eerder waargenomen ziekteverschijnselen bij schapen, rnmleren cn paarden op het eiland Texel. Dc verschijnselen zijn waarschijn- lijk toe te schrijven aan de abnor- male voeditijdsverhoudingen tenge- vuige vat» de langdurige droogte. Het ziektebeeld word gekarakteri- i scerd door gedeeltelijke verlamming en versuftheid, afgewisseld met op- gewekt hei d. Volgens voorlopige op- gave -is de ziekte op enkele tien- tall on bedrijven geconstateerd- Sterfgevallen deden zich niet voor. i Het blijkt, dat ook verlammingsver- I schijnselcn zijn opgetreden bij rund- vee op cvi aantal bedrijven in Wesl- i Brabant. HONGKONG. Communistisch China cn Guinea hebben in een ge meenschappelijk communiqué mee gedeeld. dat zij besloten hebben di- plomsitiekc betrekkingen aan te kno pen en ambassadeurs uit te wisselen. De vestiging, van ccn ambassade van communistisch China in Kona- kry wordt in westelijke diplomatieke kringen beschouwd als een. groot succes voor Peking, dat hiermee voor het< eerst vaste voet krijgt in West-Afrika. Men merkte op dat communistisch China nu via zijn am bassade in Guinea ongetwijfeld zal trachten invloed te krijgen in geheel Afrika, dk* een royaai dienen mol liet van onmogelijke Itun bedenksels ver kopen ze aan ric mensen, die de scenario's voor films moeten schrijven. Hoe krankzinniger het idee, hoe. hoger de prijs. Vraag me niet het adres van deze inkopers, ik ken hel niet. Ik weet wel, dat de werkelijkheid de fantasie altijd met j véle lengten slaat. De tante van de tegenwoordige koningin van Engeland, mevrouw Cecilia .Bowes Lyon leeft sinds jaar cn dag in dc waan. dal ze de gru- j wel ijk e verveling, „die haar uren vergalt, nergens 'beter kan verdrij ven dan aan de roulette. Ze speelt graag cn royaal, maar zc is niet ge- boren voor wat ze in de casino's „liet geluk" plegen te noemen. Ze heeft nu (lees ik in bijna alle Engelse kranten) dc hulp en bij stand ingeroepen van een hypnoti seur. Die heeft haar tegen een vor stelijk honorarium ettelijke uren in trance gebonden. En al die tijd heeft hij haar in het onderbewusl- j zijn getrechterd: „U behoeft niet zenuwachtig te worden. U behoeft niet zenuwachtig te worden. U be- hoeft niet zenuwachtig te worden." i Toen de dame uit' deze hypnotise i slaap ontwaakte verklaarde ze aan buur en vriend: „Ik voel mij alsof ik opnieuw geboren ben. Zo'n zelf- I vertrouwen heb ik nog nooit ge- had." Vervolgens is ze spoorslags naar het casino in le Touquct op de Franse Westkust gereisd. Daar heeft - ze voor een bom duiten een stapel fiches gekocht. Mét fiches en dat nieuwe zelfvertrouwen van ..haar heeft zich. aan do speeltafel «■"•zot. Nou het heeft geholpen hoor! Ze nuwachtig was zc niet in het minst. 7-e speelde grof en resoluut. MAAR 1 ZE VERLOOR. Vervolgens heeft ze voor L„<ai eigen rekening de hypnotiseur naar le. Touquct laten komen.-Want wal heb je nou aan zelfvertrouwen als je tóch maar rdeeds blijft verliezen? Die harlekijn heeft haar daar weer in trance gebracht. Toen ze wakker werd, was haar zelfvertrouwen nog groter dan voorheen. De- hypnoti seur -ging met haar mee naar de speelzaal. Hij ging zelfs naast haar zitten, toen ze weer begon le gok ken.-Noti hét heeft wéér. geholpen, hoor. Geen spöor van zenuwachtig heid. Alleen... ZE VERLOOR WEER Zei de hypnotiseur: „Ja hoor eens mevrouw Bowes Lyon. U 'kan ik wel hypnotiseren, maar niet hel balletje van de roulette." Van de roulette-taf el verhuisde ze naar de afdeling waar baccarat wordt gespeeld. Helaas, ook de kaarten van hot baccarats pel bic ken niet voor hypnose gevoelig. En mevrouw Bowes Lyons maar klagen: „Ik wou het zomerseizoen eindigen met een enorme winst, maar ik verlies steeds." Zulke malle tantes hebben nn- luurlijk niets tè maken met onze •Westerse beschaving. Alleenge loof maar gerust, dat dc verhalen van dergelijk geldwegsmijterij wc! hun weg vinden onder de volkeren, waar de gemiddelde leeftijd niet boven de dertig jaar uit komt. rn de kindertjes met hongerbuikjes rond martelen. Hot sprookje van de spilzieke juffrouw, die zich verveelt... cn op een dag komt dc olifant mr.t d- lan ge snuit, en dan is het verhaaltje uit. En de olifanten CU kunt. het nakijken) komen uit Afrika en Azië. „Dat geloof ik graag." stemde ze v o lm on dig toe. „Iedereen mocht de kolonel erg gratig, van hoog tot laag." „Verduiveld fijn van u óm dat le zeggen, juffrouw Julia. Waarachtig! En wat meer is, het is de volle waar huid. U moest eens horen wat. m'n pachters over hem zeggen. Maar ja, hoe dun ook, hij is er niet meer, en ik alleen ben over. Zo is hel nu eenmaal. Geen gejammer over ge morste melk, zeggen ze wel eens. En een mens kan alleen zijn best doen. In Mconthorpe had het leven zijn gewone, rustige gang hernomen, be halve dan dat maart plaatshad gemaakt voor apriL De tuin van de Lintons hing vol vogelgekwetter, de j grote beuk was ééri grote ruiker jong groen, de treurwilg stond ge- ■j n pn t-v riTTT T PTTi heel in blad: en een vliegcnvan- ClOOrTjTTxAJLD gerspaartje nestelde in de klim mende japonica, die. de voorgevel vroeg ze gretig. „Wilt u het niet van het huis versierde. Elke morgen voor mij vertalen?" na het ontbijt strooide Sara brood- Hij krabde in zijn haar, gevleid en kruimels op het gazon, vulde het verheugd. „Een soort raadsel wat? Ik dnnkbakje bij len behoeve van de ben nooit een groot licht geweest vinken, lijsters,, merels, .roodborst- ais 't op ontleden aankwam. Tenere jes, fitlssen en wat er verder nog non potcs. potes non perdere' diem.' in haar tuin mocht neerstrijken, do Tenere, vasthouden, Non pote3, ge alomtegenwoordige spreeuwen niet kunt niet. Ge kunt de dag niet vast houden, kan niet voorkomen dat hij voorbijgaat weet u; maar ^e hoeft hem niet le verliezen. Helemaal snap pen doe ik het niet." „Ik geloof dat ik het wel begrijp," „Ik ben ervan overtuigd dal u liet zei Julia nadenkend, best zult klaarspelen, kapitein Bec- „Werkelijk? Ah, maar U. bent knap! koning." Ik hoop dat we goede vrienden zul- „Ach, het is als het is. Het hangt len worden, juffrouw> Julia. M'n-stief- er allemaal varf af, weet u." moedertje Zou reuze Julia vond het moeilijk hierop anl- „Maar natuurlijk, woord, le geven. „Het hangt ér van af of je iemand hebt om je te heipen. Iemand die je begrijpt' Julia lachte onzeker. „U bent veel ie bescheiden" „Dat is 't ook weer niet," zei hij gevleid. „De kwestie is. weet u. dat ik geen jongen van twintig meer ben. Het wordt hoog tijd dal ik een ge regeld leven ga leiden, als u be grijpt wat ik bedoel." Of zij het wel of niet begreep, ze uilgesloten. Hu onophoudelijke ac tiviteiten vormden het onderwerp van menig babbeltje van Sara's kant, als zij met David in haar ar men voor het raam stond, waarbij hij sputterend van zijn tevredenheid blijk gaf, iets dat zij als een be wijs van buitengewone intelligentie wénste te beschouwen. In deze be minnelijke dwaasheid werd zij niet 1( alleen gestijfd door Edward; de haar sas zijn. trotse vader, maar ook door Cyril waarom niet. Dyke-Rodney, die in zijn gedrag tegenover het kind zelfs de meest moederlijke moeder 1 voor zich zou hebben ingenomen. Hoewel zij zijn manier van doen over het algemeen vreemd, onnatuurlijk, „on -Engels", bleef vinden, verdwenen zijn meer irritante eigenschappen als sneeuw voor de zón zodra David -op het ■Pr tie vissers 'aan''land Baan' enk hét''kindje t is ai enkele' jaren getrouwd, maar nog steeds j zal wel zijn beeriiiièn rij ei helemaal niets van. Op- j kinderloos. Hij zal het kind meenemen. Kijk, in Wanneer zij de schade aan hun prauwen hebben den -bXikPrt 'Si 'de kleine Rnnnie. Een .het wiegje, ligt ook een blikken trommel: het hersteld, varen zij weg naar het eiland Hapuln, ión^etie 'Hoe komt dat hier 'zo helemaal i bevat 'de papieren van John Wilson en Elly waar zij vandaan komen, Ronnie heeft een nieu- IJ*. 1 1r. T' rf.-ilf „„rtrttl Wanneer de vinden gewonden blank jongetje - alleen? En wat z'ulk-ii zij met hem doei''. Dc :.Fori-Lt>n\vay. in or.i;„t vnor de hr.nd: ecu'hunner. Pepoio, I maar zij bekijken hei trommeltje met ontzag. Dat an de mannen kan lezen, we vader gekregen.- Maar mama en ik hebben het erg druk, moet u weten. Er is thuis en op het dorp altijd zo'n hoop te doen dat wc maar zelden een dag vrij hebben." Hij. deed een stap naar haar toe. .Juffrouw Julia, ik. Ze draaide zich om, er zich dank baar van bewust' dat men van uit het toneel verscheen, huis het volle zicht op hen had. Al met al kwam het Sara voor, „lk geloof dat het eens tijd wordt dat zij na een periode van onuit- dat we ons weer bij de anderen gesproken onrust en spanning, een voegen, ais u me niet kwalijk nieuw en vredig hoofdstuk van haar vond dat het hoog tijd werd van neemt." zei ze haastig. leven was binnengestapt. Zij had onderwerp te veranderen. Al wan- „Verduiveld! Heeft u geen minuut- David, zij had Edward, ze was delend warén ze vlakbij een ver- je voor me over?" meesteres in een huis vol charme weerde zonnewijzer gekomen. Ze „Nee. werkelijk," zei ze. terwijl ze en karakter. Bovenal bezat zij Da- blcef staan en toonde eensklaps een de richting van het huis insloeg, vidf die van het allereerste begin i bijzondere belangstelling voor dit „Mama, zou anders nog ongeduldig af at oen wonder was geweest en tuin-attribuut.worden. Neemt u me maar hict kwa- dienu elke weck nieuwe en inne- ,.\Vat wil die inscriptie zeggen?' lijk." mende kwaliteiten openbaarde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1