doof. mN^acxf^M Vertellen Acht wenken voor wie een TV wil kopen De dóód van een wiélrijder" op l III Hoe ket de meisjes PcacotSSSSSSSS door gekald bullets Maar zingen was niet Dyke-Rod- SPROETJE SPARKS Klanclestiene zender opgespoord Dinsdag 6 oktober 1959 IT R u'as veel »i«tegisteravond want alle vrienden zijn -van va kantie terug en kom!en nog één keer.stralend van zon en vreugd, ver lellen hoe leuk het was, eer ze' gedwee, voor een heel jaar, terug stoppen In het gareel. Wat me- op zulke avonden telkens weer opvalt ié, dat lang .gehuwde echtparen in de conversatie een eigen taakverde ling hebben, die vooral aan het licht kómt als er iets leuks verteld moet worden. Nemen toy, als voorbeeld een mop die u natuurlijk allemaal kent Moos rijdt op de fiets door de stad en wordt aangehouden door een agent,-die zegt: „Dat is moot; Geen belgeen tampgeen remmen en je achterlicht brandt niet. Dat kost je je een tientje". Waarop Moos zegt: Goed, wanneer kan-ie klaar we zen?" - Laat ons van deze .klassieke anec dote uitgaan en onderzoeken wat ver schillende echtparen er. mee uitspo ken, Ik zal se nummeren,' grote doordringingskracht hebben. Wie zo ruim behuisd is, dat hij voor de plaatsing van eenTV-toestel niet per sé.is,aangewezen op de huiskamer zou kunnen overwegen of er niet een kamer is waar zij, die een programma willen zien, het. zich gezellig kunnen maken en an deren in de huiskamer niet ge- k.v.eld worden door voor hen al leen maar storende en onsamen hangende geluiden en lichtflitsen van de beeldbuis. Ans en Frons, achttien jaar ge trouwd, naar omstandigheden rede lijk teel. Ans zegt:. „Frans weet zo'n leuke mop. Ver tel 'm eens, Frans.". i,Welke?" vraagt, hij vermoeid, want hij heeft een heel repertoire. „Over die agent?" „Die agent?" „Ja, met die kapotte fiets," „O, die! Dat is wel een leuke, ja, Moos rijdtop een ochtend, door de glad.. .-'v „Nee, op éeh auond." „Wat doet er dat nou toe?" ,,Dte agent,zegt toch dat het ach terlichtje niet brandt? Dan moet het avond wezen. Anders kan hij 't niet zien." „Nou «lens, danvertelik 'm zón der achterlichtje. Ook erg," „Nee, dat achterlichtje' hoort er in." „Góed. Moos rijdt op een avond door de stad. Er komt een agent.. „Op de fiets'rijdt-ie;.." Allicht. Op de fiets., Zo worstelen ze zich samen door de mop heen. VWVTH^fÜCÜxCR it.AT| (Advertentie LM.) Adve neniic LM.) "Van Nelle bestellen! I NL» bhOEt IK M£ ECHT"' mm MKLECXN. WAT POEH WE MET 9tE 4 KAA2TJE&, CHAQl&?J& 'MAAS ZE KWtfN VOO?. VAT MTECHTjë L\EFPAPlöHElD*&AL 2EKEJ? NOó WELLIEKEUN6, IK In anpez twxmmföAN ze kxh KeJGEN' NIET INEEN6 PE ^EEKj Advertentie LM.) DEN HAAG Opsporingsambte naren van PTT hebben, in samenwer king met de Rijkspolitie te Doorn spijk, een (clandestiene zender opge spoord en in beslag genomen. Proces-verbaai Averd .opgemaakt tegen de 20-jarige H. K. en de 21-jarige H. K„ respectievelijk te Oldebroek en te Doornspijk.. «■HUÊnXLC&F PAT J— -Hl JE WERK P£ EERSTE PLAAT* STELT, CA&QL Ij siek werk. De vier stemmen gingen ■ifrgW 0 no goed saraen, en zelfs Edward, die'om 1 viUvl- persoonlijke redenen niet zo entbou- jT wyVwV uw siast was als Sara over deze avondjes, V°e^e Z','n ar^waJtn.| verdwijnen in «i 1 1 ney's enige muzikale begaafdheid: s de vermoeiende kerel was opk een 67 volledig sentimenteel lied-ten bes- meer dan draaglijk pianist, eh hem te geven. Zij was bijzonder veelzij- duetten te zien spelen met Sara of 'Zelfs als liij nieste, had dat een dig van smaak en ze gaf zich niet haar vaardig te zien begeleiden ter- zekere komische voornaamheid, evenveel vuur over aan de oude lied- wijl zij zong, was iets dat Edward IZelfs zijn stofwisseling was een be- jes. die zij veertig.jaar geleden van maar met moeite kon waarderen. wijs van intelligentie en .goede haar moeder had geleerd, als aan Hun wederzijds begrip bn derge-, smaak. Toch moest zij .zich zo nu werken van de allernieuwste compo- lijke gelegenheden verontrustte hem. en dan; in momenten van moede-- nisten. Dyke-Rodney was altijd vol Het nam haast de vorm aan van i loosheid, nog wel eens nadrukkelijk lof overhaar optreden en merkte vertrouwelijkheid, een vertrouwe- voorhouden dat zij inderdaad buiten- meer dan eens fijntjes op dat zij, lijkheid waarvan hij, Edward, was gewoon gelukkig was. Soms had zij met haar buitengewoon talent zich Xtiigeslotcn, Het ergste was, dat er het gevoel dat haar ondanks ah haar eigenlijk alleen tot het beste zou die- niets in hun gedrag was waar hij geluk iets ondefinieerbaars ontbrak, nen te beperken. Hun geanimeerde openlijk aanstoot aan kon nemen zon- Misschien. kwam dit voornamelijk half-humoristische kibbelpartijtjes der zichzelf belachelijk te maken .en doordat Meonthorpe een niet bijzon- over dit onderwerp waren 'n hoofd- de schijn te wekken jaloers te zijn. der kleurig sociaal leven rijk was. bestanddeel van .deze avonden. Als Jaloere op Dyke-Ródney. Belachelijk Van de buren waren, er maar een zij nu de hele Schubert tot haar be- idee' Nooit, nooit zou hij zich tot zo- paar van haar eigén soort en hoewel schikking had. om nog maar te zwij- Iets onwaardigs verlagen. De manier ze het.gezellig vond met heh om .te gen .vair*Handel en Purcell en dr. waarop de vent met Sara omging gaan, was ze zich er soms sterk van Arne, was het dan niet een beetje was, hoewel vertrouwelijk, net niet bewust hoezeer ze haar zusters mis- mis van haar om haar mooie stem te familiaar genoeg om onbeschaamd le. in het bijzonder Catherine. Zij en verspillen aan doodgewone „salon- tc worden genoemd. Zo waagde hij Edward hadden een stel aardige liedjes''? Nee, antwoordde ze dan het bijvoorbeeld nooit haar bij haar kennissen ih de omgeving, maar koppig, dat was het helemaal niet. voornaam te noeirien; en Edward, die eigenlijk geen intieme vrienden. En Ze wist wat ze mooi vond en als al zijn best deed om fairte zijn, het had er veel van weg, dat Dyke-'' meneer Dyke-Rodney's hoogstaande moest toegeven dat zijn huldeblijken, .Rodney die leemte, zou gaan opviil- smaak daar niet tegenkon. dan was hoe ergerlijk ook, zich niet tot Sara len: een vooruitzicht dat Edward met hij volmaakt vrij zijn oren dicht te of zelfs haar sekse beperkten: het 1 gemengde gevoelens tegemoet zag. stoppen, even goede vrienden. was eigenlijk meer een. speciale ma- Hun' gezamenlijke muziekavond- nier van spreken, waarin je desge- ijes waren nu een bijna wekelijks Liefste juffrouw Thoroughbred, wenst een zweem van ironie of tot op 'pretje. Als het maar even mogelijk ik ben dol op u!" riep Dyke-Rodney zekere hoogte speelse humor kon '■was probeerden ze ook juffrouw ,<jjan uit, haar magere hand kussend. ontdekk^Ji. In deze verlichte modcr- 'Dulcié Thoroughbred van de partij „Vlucht met mij! Maak mij de ge- ne eeuw kon je een man niet zonder te doen zijn,-zodat haar volle alt, lukkigste man ter wereld!" meer je huis uitgooien alleen omdat verbazingwekkend warm en zuiver hij, als hij een duet speelde met je voor een dame van haar leeftijd, deDyke-Rodney was een. uistekende vrouw, misschen in het vuur van het stemharmonie in meerstemmige lie- tenor eh zodra er een meerstemmig spel iets mompelde van: „Vergeet dit deren, madrigalen en canons kon lied werd'ingezet liet hij geen kri- keer vooral't rallentando niet, liefje, aanvullen ofwel in solozang met pia- tisch geluid meer horen. Zie de nobegcleiding een half-geèstelijk of morgen blozend krieken, (Wordt vervolgd DIE J0H6CN ZRT Ót HELE T'JD OM TE K'IKEfH' IK DENK Dffl~ ZE ONS OP DE PROEf oreaEN NEE we REEriroooR! VLUG, DE KOEK OK'. It ZUN DEZE ZVWE6 IN flL>'Z£ ÖN^ INDEROflflD voLümMoereN we Her NU ontdekken l „W'ij zouden moeten verhuizen.zegt Pepoio,' „ik kan op Numea als visser mijn brood ook wél verdienen én; daarkan dit jongetje :ook naar school paan." Somai knikt. Zij ;s het met dit voor stel volkomen eens. groeien en zal oycr enkele, jaren naar school moe ten. Op Raputa wonen maar enkele vissersgezm- nen en een. schooi is. ér "niet, Eh niemand van de bevolking kan lezen en schrijven. Maar op Nu mea. een veel groter eiland in de nabijheid, waar een zuster van Somai woont, is een missieschool. Wanneer Pepoio met het kindje tluus konu is zijn vrouw Somai bijzonder verrast en al is het dan n:et haar eigen kind. zij is er erg gelukkig mee. J'opolo laat zijn vrouw ook de trommel met pa pteren zien en dan .overleggen zij urenlang samen, tvat zij.nu moeten doen. Wam het kind zal op-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1