iï^I Cultuur, oude en nieuwe H Wie de jeugd heeft... Een slot I Hoe het de meisjes Peacock verder ging PiMii 7vit hüë wflmreN) op die AKKERTJES •JERDOP VAN F 45.000 Oude Romeinse stad in Egypte ontdekt Dames knopen trou wzaa lkleed Lanceerinr ich ting Honest John in ons land Churchill schaft zijn bril af door GERALD BULLETD OELOOF PAT ZB VEEL TE If HEEL IN BF64 AG GïNOMEN M &M wagpT oooe haar wepk. sMHlMET 6AA1 ME N/mJUeTJ* NJÊT «fflfF&ra A AH, CHARLES, M AAR ^S£FA ivser je wel öoepX Wb^~--^wat je BecantW. //yyz^gifM..KgS8gi OF CAROL EN Ik GAAN TROUWEN? PAT HANGT VAN^d p£ h*0PE5HOW pp Her UEFQA&& \HetD5BAL £N It iTRflKi W££R J MANIER k 6AAN VOLGEN HEB-A WELJA... K 6En ze Htr pmi IV niét door? MAAR W£ DOEN Htr OOK ANDÉfó! GR JU MflflRIVJKEN KIJK, HIER KOMT DE ZUWe&WEER OPOE HOOfDWË.6 UIT üfl JU KiJKÉN EN wflflR- js^CHUW ME ALS ZE ER AANKOMEN-^ I R is een -weinig--gunstig befaamd Londens boulevardblad, dat Daily Sketch heet dat, vonrznveel het aan politiek doet, conservatief mag heten. Deze Daily Sketch kwam enkele dagen geleden met het bericht dat. wanneer Labour de verkiezingen wint. de televisie zal Worden, gezuiverd van seliiet- cn smijt films, van blolc-beuen-parad es, van quizzes met hoge prijzen, kortom, van alle lol. Labour, zei het blad, beoogt, de mensen vol te stoppen .met cuitunr. Het resultaat was zeer merkwaardig. Want tbr dusver had, de 'arbeiderspartij de over haar gezegde dingen tamelijk rustig laten passeren. En wat is er zo al niet gezegd! Maar het verhaal van de Daily Sketch heeft geleid tot felle ontkenningen cn onge woon boze woorden bij de partijleiders.'Morgan PhiJiips, de partijsecretaris, gewaagde van een „fantastische cn bespottelijke leugen". Juristen zoeken uit of hiermee nu tocbniet die. wet is geschonden, die de partijen bij de verkiezingen beoogt, te. vrijwaren voor onbehoorlijke aantijgingen van tegen- standers. Zonder twijfel valt er in dit geval iets typisch Engels te ontdekken en wei het feil, dat de cultuur in. Groot-Brittannië niet zo hoog genoteerd slaat. Levenspeil en levensSvijze genieten grote belangstelling, maar de idealist en de intellectueel kunnen moeilijk worden ondergebracht in de typische klassemaatschappij. Een vaste en erkende plaats hebben zij niet. De lord met een renstal vindt zichzelf heel wat belangrijker dan een .professor, en in elk geval weet men hem veel beter te plaatsen in de Britse maatschappij. En in de lagere regionen wordt de idealist vaker ge wantrouwd dan gewaardeerd. Natuurlijk is dit niet het hele verhaal. De Britse samenleving is veel ingewikkelder ensympathieker dan zou blijken uit het bovenstaande. Doch het blijft waar. dat de cultuur niet het be palende, element er. in is; ja, dat men er iet of wat wantrouwig tegenover staat. En daarom kan de beschuldiging jegens een-partij, .dat die het volk er mee wil volgieten, de werfkracht van die partij alleen tnaar ongunstig beïnvloeden.. I NTUSSEN doet men in Nederland wel goed, zich er terdege r.eken- schap- van te geven, dat geen enkele partij hier er ook voordeel van 200hebben, wanneer ze er openlijk en krachtig naar zou streven, radio en televisie op een aanmerkelijk hoger plan te brengen. Tn zoverre is cr niet de geringste reden om te menen, dat bij ons de toestand gunstiger is dan aan de overkant van de Noordzee, in Engeland is cr zelfs nog een formele onafhankelijkheid van het publiek, doordat dat merk waardige lichaam, dat B.B.G. heet, de verantwoordelijkheid draagt voor de programma's. Het hoort tot de goéde stijl in Groot-Briltannië, zich van tijd tot tijd vrolijk te, maken over het d^rde programma, maar het bestaat dan toch maar. In Nederland is het omroepbestel in feite gebouwd op het con currentie beginsel, hetgeen onvermijdelijk er toe leidt, dat do klant koning is. Het komt neer op een nivellering op een niet bijster hoog vlak. Men ziet, dat de problematiek wel verder reikt en eigenlijk wel iets le maken heeft met de'gehele toestand cn ook met de toekomst- van de Westelijke besciyaving. Deze beschaving is lang in wezen eigendom geweest van een betrekkelijk kleine kring. Het is vooral de verdienste geweest van de. arbeidersbeweging, dat er geleidelijk een grotere spreiding is gekomen. Wij -hebben de tijd nog wel meegemaakt, dat krachtige protesten opstegen tegen groepen, die de schone dingen voor zich reserveerden cn vonden. dat de lol (om dat woord nog maar ééns weer te gebruiken) goed genoeg was voor de werkman. Het prikkelende en ambitieuze antwoord was: Voor, de arbeiders .is niets goed genoeg! De ostentatieve verzaking van dit' streven is, als.wij het goed zien, cle pikante nool in He verzekering van dc Britse arbeiderspartij, dat zij het beslist niet voorzien heeft op de blote benen en de films met sex en schietwapens. rET is niet alleen in Engeland zo, Wie over dit toegeven aan een meerderheid nadenkt, zal "Jicht" tot dé slotsom komen, dat bepaalde grenzen op het ogenblik onvoldoende in acht worden genomen. Maar hoe deze grenzen te vinden en hoe er zich aan te houden? Een. Pool zei eens tegen ons, dat Wat men ook van zijn land kon zeggen, de radio veel decenter was en cultureel op een veel hoger pian werd gc- houden dan in het Westen. Wij kunnen hier moeilijk over oordelen: het spreekt,echter vanzelf, dat censuur voor liet Westen niet goed aanvaard baar is.'De eigen normen zullen in vrijheid moeien worden gevonden. Wie in de inhoud van vroegere cultuuruitingen en de houding van vroegere cultuurdragers veel hooghartigs vindt, heeft geloven wij niet ge heel ongelijk. De Europese cultuur is van armocratischcii huize cn geeft in veel opzichten op duidelijke wijze blijk van weinig eerbied voor de minder bevoorrechte schepselen. Ilei lijkt ons cclner toe. dal dc slinger zkli.nu «1 te ver naar de andere kant heeft bewogen. Misschien dat de verwarring' op het ge hied van kunst en cultuur, waarvan onze tijd getuige is, voort komt uit de strijd, om nieuwe vormen en niéuwe normen. Want het.is duidelijk, dat de toekomst ook niet kan liggen in blote benen en" gangster- romantiek. JL JL (Advertentie t.M.) daar gaat het om; die pijn moet snél weg flitsen de pijn weg KAAPSTAD Het gerechtshof, van Kimbeiley heeft woensdag de 32-jarige Nederlander L. N. tot ƒ1000 boete of een lialf jaar gevangenis straf veroordeeld wegens vergrijpen tegen Zuid-Afrika's wet op atoomge heimen. N, bekende schuldig te zijn, maar zei niet geweten te hebben dat hij met zijn speurtocht naar Tho rium en andere mineralen onwettige handelingen verrichtte. N. is land- bouwadviseur in Douglas, Kaappro vincie. (Advertentie IM.) bestellen Kilometers lang is Leipzigs Leninstrasse. Ze voert naar het voorstadje Probstheida, waar -Lenin in ballingschap anno 1900 de eerste num mers van zijn bolsjewistische krant „ïskra" liet drukken. Een dicht bevolkte arbeiders wijk ligt aan die Leninstrasse. Grau we, hoge woonkazernes met hier en daar eeri park. bank-" jes, zandbakken. Een troepje kleuters amuseert zich er, zo als de kleuters overal. En wie iipf in hpf ranH'wnp ie: ^"^owaarplaatsen werden ge- demokratische (lees: communisti- F is>. sticht en de vrouwenarbeid een- sche) zin. Aan zuiverheid van leer slappelingen uit de eigen kring even aggressief en met naam en toenaam aan de kaak worden gesteld als de „oorlogsophitsev Adenauer". Op straat zingen ze van hun geloof in de toekomst, marcherend in de blauwe uniformhemden van de FDJ en de witte van haar „kleuterklas": de „Pionierorgsnisation Ernst Thal- mann" (6 tot 14 jaar, GO procent van alle-kinderen uit de lagere school klassen) De ouderen hebben hun kringen en disputen, waarin ze het marxistisch-leninisme bestuderen: ze doen aan sport en aan technische ontwikkeling evenals de ..pioniers" die ook nog natuur vorsen en kunst bedrijven. Maar trefpunten voor de jeugd zijn niet alleen de school, het sportveld en de clubs: ze is ook kind aan huis in de... fabrieken. Want sinds vorig jaar heeft elke Oberschude er de aanduiding „polytechnisch" bij ge- Kinderen achter machines: een heel gewoon heeld uit het dagelijkse leven in Oostdiillslanci. T>e schooljenj*d van de zevende tot cn met de twaalfde klas moet elke week één dag aan de rrodnktie deelnemen, om zlcli x'erfton- den te leren voelen niet de arbeiders- hurkt neer in het groepje zelfde loon als de mannen! kreeg mankeert het niet bij het onderwijs, kregen: de kinderen moet een gevoel rnndnm Hp inf die rn mnni een nieuw aureool". Want daarop wordt voortdurend con- 7 -i „Bij ons is de vrouw niet meer als trole gehouden, o.a. door... de voorleest, Een taireel zoals slavin van hei gezin afhankelijk en jeugdbeweging, bij ons Alleen: achter het ondergeschikt aan de mant in* onze Groot is de macht van die FDJ, de ii-»öT.ow socialistische republiek heeft zij vol- Freie Deutsche Jugend. Bijna twee Ijzeren^ goruijn zijn JUI en komen dezelfde rechten!" Ik ontmoet- miljoen leden van 14 tot 26 jaar heeft sprookjes anders. te ook postcluitsers die een dergelij- ze: een sterke groep dus in een be- ke partij kreet niet zonder ironie over volking van ruim 17 miljoen. „Alle Elke kleuterleidster is in staats- de lippen konden krijgen, maar de dienst en de sprookjes die zij voor- student die me hier rondleidt, is leest moeten een moraal hebben die kritiekloos vervuld van de zegënin- erop gericht is het kind vertrouwd Sen welke de staat biedt. Hij heeft te maken met zijn toekomstige staats- cen studiebeurs '-niet prestatietoe- burgerschap. De kinderoppas, is een slag} van 230 Mark per maand, een officiële opvoedster, gebonden aan 'n ccn v°lkseigen bedrijf de richtlijnen van het Deutsche Pa- 40(> Mark verdient cn een zoontje dat dagogische Zentralinstitut, dat een maandag tot zaterdag '.voor 40 wetenschappelijk verantwoorde com- Mark por maand) in een staats- munistische opvoeding beoogt. Te bc- kleuterhuis wordt opgevoed, ginnen in de kleuterbewaarplaats. In de fabriek waar zijn vrouw „In de jongste groep moet het ge- werkt, wordt kaar gezinmvas ver- voel van liefde voor volk en land zorgd en versteld, t avondmaal voor ontwikkeld worden", zo staat er in thuis gekookt. 21e kan cr haar huis- het boekje „Doel en taak van de op- houdclijke inkopen doen. En ze heb- voeding die voorafgaat aan de sch En even verder; gevoelens van vertrouwen en geborgenheid ten op zichte van de staatspresident Wil helm Pieck en de vriend van het Duitse volk J. W. Stalin.j,". Die handleiding dateert uit 1953. een la tere druk kon ik niet in handen krij- •wn. Men mac aannemen, dat thans won arbeidskrachten en kroeg vertrouwen aangekweekt tvordt je- teven* ren sterk» creep op de jeugd. eens de vriend ran het Duitse volk H«t systeem ,s ocproofd. sinds 10- l^MMMttt UT "l'l 'TlilP'lf S9L K. Chrocsjtsjew en dat oek de Duitse "(tssweh model Sl -> kleuters getiestaJiniseerd zijn. olS??"'? ook alleen maar Do kleuterleidsters bij de sand- m ,!i ar,dere politieke partijen hebben er- van verbondenheid met de arbeiders- bakken in de Leninstrasse en in de s-uur*. moe. ne. VHn afgezien eigen jeugdbewegingen kjassc bijgebracht worden. Ir de talrijke ..Kinderkrippen". „Kinder- rin?r"a '2°^ twee j^aren een beroeps- op tc rjChten", zo vertelt me 'n trol- eerste tot de zesde klasse leren zc garten" en „Kin derhor le" leveren dus 7 ,enf Y? ?cti: ieerpuent se ..functionaris van de oppermachtige daartoe omgaan met „de meest ge- voor éen salaris van zo'n 400 Mark #ciat. 3?a^- .7? SED: „Ze begrijpen, dat v'ersnippe- bruikelijke meetinstrumenten, werk- belangrijk werk als voorpost. Want ..erweiier- te^uoerseniiLe ..die aan- ring tot niet® 'leidt;eenheidmaakt tuigen en machines". De jeugd uit do opvoeding in het gezin heeft veel siumng geert op de universiteit 1 macht!". Waarin die „andere, poli- de hogere klassen moet bovendien aan betekenis verloren als gevolg JL°P?n Vl?,(?r K,.nöe?en.'Hïeke.-'partijieii"afwijken'-'vanzijnelke week één dag-practiscÜ werken van de economische situatie en van -•*" instrihn, ten nn,iehte - het, stelsel. In de tijd van het eerste vijfjarenplan was er grote schaarste voeding die'voorafgaat aan de school". k,cri er.?elJ'f speciale ploegen werk- - sters, die de woningen van cle fa- briekarbeidsters schoon houden. Overal is aan gedacht! Respectabele materiële voorzieningen dus, maar ze waren geen doel doch slechts middel ;n een strijd om dc macht, waarbij hel me? aan twee kanten sneed: dc aan voedsel en kleding: veel huis vrouwen waren gedwongen uit wer ken te gaan: puinruimen, plantsoen- arbeid. straatreiniging, fabriekswerk. Van de nood maakte de staat een deugd: de opbouw van de industrie vergde meer krachten dan.-de man nelijke arbeidsmarkt kon leveren. „een positLpve instelling ten. opzichte -communistische partijlijn en waarom in fabrieken. Üv" 1 Bemnkrausche Repu- de jeugd macht behoeft, zijn vragen En in die fabrieken is de cont ilc bliek Maar overstapjes zijn moge- ,jje hem smalend doén lachen. „De- op de productie van scholier en /an u,',iWa„ °?2CL0p. kadent westers denken is dat! Prin- -vakarbeider toevertrouwd aat..de scnuie wordt net kind opgevoed in cipiële verschillen bestaan er natuur- FDJ. De jeugdorganisatie heeft ook lijk niet tussen onze demokratische hier de macht: toezicht op naleving partijen. Daaróm juist! En de macht van de eisen die de partij ir> haar behoort aan het socialisme, waarvoor zeven jaren plan gesteld heef. waken ook de jeugd zich inspant. Dat is toch tegen verliezen/verkwisting en sleur, duidelijk!" „Vertrouwen is goed, maar contro- Zo en daarom heeft de FDJ macht, le is beter", zo lees ik in de jeugd- *cet bijna twee miljoen leden. Met krant „Junge Wc!t" n eigen dagblad:.,Junge Welt" en »g een dozijn tijdschriften, waarin ANTON KAMPHOFF Net als vroecer dragen de Duitse meisjes vlechten, Anders dan vroeger zijn ze mi weinig meer thuis: dc ouders werken in de fabrieken en d« zorg voor de Jeugd Is veelal toever trouwd aan opvoedsters in staatsdienst. Advertentie t.M bestellen li' mm LOiYDEN.In de beroemde Don- mse veilinff2aal van Christie's ts lensdag een. enorme zilveren eier- >p verkocht voor 45.000: gulden. De eierdop tcerd in 1584 gemaakt was bestemd voor stnmuopel- eren die in die jaren een nietuuiff-' id tijflren. Voor zouer bekend, be- 1 an er slechts ongeveer tien van ze hokaleri op de wereld. Het. 711e- ndeel. is in bezit van Britse musea. koper van deze struisvopelc.ter- p ts niet bekend.. (Advertentie t.M.) bestellen Aduerfentie LM:) bestellen HENGELO De vrouwen van Hengelo, zijn van plan gezamenlijk de gemeente, als over enkele jaren het nieuwe raadhuis klaar is, een ge schenk aan te bieden. De Federatie van vrouwenverenigingen heeft 'be sloten de dameg twee tapijten van elk 20 vierkante meter te laten kno pen, De Almelose kunstenares Jatmj' Brug mans zal het ontwerp maken en dit op het onderdek schilderen. De kleden komen te liggen in de trouw zaal van het nieuwe stadhuis. De kosten worden geschat op 6000 gul den. CAIRO. - In Cairo is bekendge maakt. dat een groep Westduilse ar cheologen tijdens de afgelopen win- ter in het zuiden van Nubië een oude DEN HA/G Met de „Kinder- slad hebben ontdekt, die daar tij-i dijk" van dt Holland—AmerJka-tijn. dens de Romeinse kolonisatie van die, onvoorziene omstandigheden Nubië in de eerste eeuw na Christus i voorbehouden, op donderdagmiddag werd gebouwd. jfi oktober aan de Wilhelminakade in Een "woordvoerder van het DuitseRotterdam afmeert, komen de eerste archeologische instituut in Cairo ver- lanceerinr ich tingen en bijbehorende klaarde dat de archeologen een ne-1 voertuigen voor de Honest John- derzetting hebben ontdekt die be- i raket in Nederland aan. stond uit huizen, opgetrokken uit, na- tuurstcen. De onderzoekers vonden j1 1 onder die huizen stenen wallen, die) fAdvertentie LM.J dateren uit de 15de eeuw vóór het begin van de jaartelling. 1 bestellen TE AN DAAG 77iOg{ ik even iets. af- doen. Schrijvend over de moei' Hjkhcrlen- met de Tlieo Mnn.n Bou.w- vieester-ring héb ik, een poosje ge leden, in (leze. hoek opgemerkt, dc! deze deerlijk vastgelopen af aire, eigenlijk «116671.7100 ?nö«r een gege ven voor een komische film bevat. Een inbreker zo nntciseerde ifc steelt de rijtp. zonder fe weten u-elke culturele betekenis zijn buit heeft. Dat verneemt hij pas tater, uit de kranten. Hij krijgt bcrotiu;, helt juffrouw Allngh Brugmans op en verklaart de ring te tciZR fc- rugbrengen. Grote ontstelte..:s ver dringt bij haar de diepe opiuchtivg, die zij voelde toen ze, door het rcr- dwijnen van het ding. eigenlijk van haar onmogelijke teak verlost was. De rest van de film 20 steldé ik zou kunnen worden besteed nait de vruchteloze poginpen-die..de'in breker doet haar te bereiken, aange zien juffrouw Alingh Brugmam hem vindingrijk ontloopt. „Een slot weet ik er'niet aan'', be sloot ik, „u-misschien? Dan houdt ik wij gaarne aanbevolen". Zoiets schrijf je argeloos neer. Maar lezers zijn lievebedryvige mensen, die de interessante neiging hebben te schrijven, zonder dat ze hoeven en daarvoor salaris ontvan gen. Zo komt het, dat Ik met éen aan zienlijk stapeltjebrieven voor me zit; waarin abonné's mij aan een passend, slot voor die film trachten te helpen.- De meeste inzendersdoor fre* auent bioscoopbezoek bedorven. mengen een juffrouw hi het ver haal, zetten het hart van de inbre ker in vuur en vlam en reduceren dc riïiy vervolgens tot verlovings- attribuut, dat. Juister bijzet aan het happy end. Leuk, ui aar 20 eenvoudig is da zaak echter niet. Iemand, die dc sprookjes uit zijn kinderjaren goed onthouden heeft, schrijft: ,Jk weet de oplossing. Laat alle actrices die in «aUTncrkmg komen, de ring proberen. En wie 'm precies past, mag 'm houden. Inderdaad Assepoester kwam daar een eind mee. Neen. Een lezer uit Ter Apel ziet het zo: „Voor. het slot stel ik v oor: me juf. frouio Brugmans, Ccn gebroken vrouio in de Jilm. ovidaf de sluw heid J?att de inbreker uiteindelijk niet onder blijkt té doen voor .haar vindingrijkheid, in werkelijkheid omdat. - cle uitverkoren acteur de ring weigert en omdat de pers het haar te .lastig maakt, slapt naar de heer Cor van der Lugf Melsert om het weer goed te makenSamen gaan za naar een .café, aan te wijzen door een deskundige -bijvoor beeld Kronlid om aldaar, onder het genot van een goed glas, eert lijst op te stellen van die actrices, die als de. besten moeten worden beschouwd. Deze actrices Worden- vervolpens in een donkere kamer in het paleis op de Dam ingemetseld, met (le. opdracht, uil hun midden de beste te. ïde-en." Dit is een interes sent denkbeeld. Ik ben alleen b-ing, dat er jaren over heen zullen gaan. voor de be-- slissing valt. En hoe behelpen we ons tn die tijd in de scheme burg?. Mag ik alle inzenders zeer harte lijk •danken voor hun vlijt De énige juiste oplossing heb ik cr ?ttel bü gevonden. Maar gelukkig is die niet onze zaak, KRONKEL (Advertentie LM.) bestellen LONDENSir Winston Chur chill heeft gisteravond triomfante lijk zonder bril een verkiecings- tócspraak voorgelezen. Hij verscheen op een verkiezings bijeenkomst in het Londen.se voor stadje Walthamstow en hield een tien minuten durende toespraak om premier Macmillan te steunen: Hierop pakte cle 84-jarige staats man een bril van de tafel voor zich en zwaaide er mee voor.-dc juichen de et\ met de voeten stampende me nigte en 7.oi; „Tk moet u, voor ik ga zitten, zeggen dat ik er van af ge zien heb een bril V: gebruiken. Ik heb hem jarenlang gebruikt. Maar nu heb ik hem neergelegd. En hij zal daar blijven liggen." Enkele wéken na de droevige thuisvaart van de ,/AfecIT asmah" meldt éen Engels vrachtschip, op weg van Hongkong -'naar Freemantle,- de*vondst een rubberboot in vólle zee. Nu is er geen tal meer mogelijk en na een kort, formeel verhoor stelt dc rechter vast. dat Jsm Wilson. zijn vrouw en hun zoontje als overleden moeten nog, te jong_ nog orna te worden beschouwd. Sanders doet relaas van de ramp. Over de schuldvraag wordt niet gesproken. Het is duidelijk, dat niemand .verantwoordelijk, kan worden gesteld voor de dood van deze drie mensen. Dood Ja. maar de kleine Ronnie leeft er met zijn ouders is gebeurd. Hij groeit voorspoedig op te midden van de bevolking: van het eiland Numea. Eenmaal d0or.de zon. verbrand, valt hij niet eens zo erg op tussen zijn donkere speelmakkertjes. ,/Wat?" zei Edward met een flauwe glimlach. „Ik wil je allerminst in je gedach- tengang storen, lieveling. Maar mocht je je soms nu of straks ge neigd voelen iels te zeggen, wees er dan van overtuigd dat je een gewil lig oor zult vinden." „Werkelijk? Ik weet 't nog niet zo nel," zei Edward, ,,'t Is heerlijk rus tig hier buiten, hè? Ik geloof haast dat het de beste tijd van de dag is." i Het was een mei-avond en voor |het ogenblik nog net warm genoeg, lom in de tuin tezitten. David lag vredig slapend in zijn wieg. het uur {was goed en sereen en het avond- jmaal een prettig vooruitzichten een J nabij verschiet „De kwestie is," zei Edward met kennelijke tegenzin, .„dat ik niet goed {weet hoe ik het je vertellen moet. Ik neem aan dat je het niet erg ple- Izierig'zult vinden. Vertel me eens, Saily, wat is nu écht je mening over 1 Dyke-Ródncy?" I Ze zei'vlak: „Ik weet niet zeker {of ik wel een mening over hem heb. T Is dat zo belangrijk?" I „Mag je hem bijgeval niet een. {beetje érg graag?", probeerde Ed- {ward. j „Niet meer dan jy." 1 „Alle uitnodigingen aan hem gin- gen altijd van jou uit," herinnerde j hij haar. I „Was dat echt zo?" Na een ogen blik van stille vroeg ze eensklaps: „Waarom praten we eigenlijk in de verleden tijd?" .„Wel, de kwestie is," zei Edward weer, „dat ik niet denk dafc we hem nog zullen zien. Vind je dat erg?" „Waarom? Wat probeer je me ta vertellen? Is hij dood of iets derge lijks?" „Nee, niets van dien aard. Hij gaat weg, dat is alles. Hij heeft zijn baan er bij neergegooid." „Gaat hij weg? Waarom? En waar om kon je dat niet direct zeggen?" Haar toon was ongeduldig. - „Of dacht je soms dat het nodig was con sideratie met mij te hebben?" „Ik dacht wel dat het je een beetje zou schokken," gaf hij toe. „Arme ezel!" Ze raakte even zijn hand aan. „Een verrassing is het na tuurlijk. Het is een amusante vent op zijn eigen rare manier. We heb ben gezellige avondjes met hem ge had, Wanneer gaat hij precies?" „Direct. Morgen, vermoed ik." „Midden in het trimester? Maar dat is belachelijk! Zo onattent kan hij toch niet zijn." „Wel, zo liggen de zaken niette min." zei Edward, terwijl hij op stond als wilde hij het gesprek be ëindigen. „Mijn oom heeft geen be zwaren gemaakt. Integendeel. De boel is niet helemaal zo gelopen als hij verwacht had. Zullen we naar binnen gaan? Het wordt een beetje kil," „Nog niet. Ik vind het prettig bui ten." Ze gaf hem een arm en troonde hem mee in de richting van de beek en dé bosschage daarachter. „Je hebt me nog altijd niet verleid, waarom, Edward. Is er iets gebeurd? Hebben ze ruzie gehad?" Om tijd te winnen zei Edward op ouverschiilige toon: „Zo zou je het kunnen noemen." Hij zocht koorts achtig naar een redelijk klinkend antwoord. „Oi misschien is onenig heid een beter woord." Edward voelde zich enigszins als 'n sprookjesfiguur, wiens hartewens op wonderbaarlijke wijze in vervul ling is gegaan terwijl déze terzelf der tijd tijd tot een bittere deceptie blijkt gedegradeerd. Verre van zich over de verwijdering van zijn rivaal - te verheugen, voelde hij zich, nu het-: eenmaal zo ver was, ronduit bè-r schaamd dat hij er voordeel van zou hebben. Het v/as hem nog altijd niet-' helemaal duidelijk wat Sara ervan dacht; de kalme manier waarop ze het nieuws ontvangen had kon alles en niets betekenen. Maar hoe ze ®r ook legeno%'er stond het was onmo- gelijk haar de volle waarheid te ver-, tellen. Als ze op een of andere ma nier een onschuldig zwak voor Dyke- Rodney had, wei, dan mocht ze dat wat' hem betrof blijven houden. „Voor zover ik er het fijne van begrijp.begon Edward. Het toneel in de studeerkamer van -meneer Piuvius stond weer levendig voor hem. De verontwaardigde va der, in allerijl mtit de trein gearri veerd. Dyke-Rodney, bleek, pijnlijk glimlachend, verklaringen afleggend.; Meneer Piuvius, aandoenlijk in zijn geschoktheid. En hijzelf, Edward, zwijgende cn onwillige toeschouwer.. „Wel?" vroeg Sara. „Ik heb begrepen dat er klachten over hem zijn," zei Edward. „Niet over dc manier waarop hij les geeft. Hij is een eerstc-klas leraar. Maar het schijnt dat de manier waarop hij met de jongens omging niet hele maal door de beugel kan. Te vrij en gemakkelijk, weet je. In wezen dc discipline ondermijnend." (Wordt vervolgd) Doriflerdas 8 oktolier 1959

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1