tovenvoordvoo OOST-DUITSLANC overwinning MEENO ünwuHMev&uM imdtltlimmt! SPROETJE SPARKS ■^PQtë&£ïï£K°'r Moord komt via telefoon aan het licht Roken voor a.s, moeders uit den boze I Duits schip niet welkom in Bi est VAN NELLE Zip. Hot kan je ze nou [Advertentie l.M.) diarrhec infli .zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S helpen! Er zijn Meenk's Poeders hoofdpijn, kies pijn. hoest, griep.parches, influenza, rhetimaiiok. koorüsiffcid bij gevatte kou. periodieke pijnen «#r. enz. Verkrijgbaar in etuis met fi poeders maar ook m een handige plastic HUISAPOTHEEK (met 6 verschillende Cluis a 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist! MEENK'S POEDERS helpen! Er zijn een JiffndigTpTSsTu; mjiSAPUlllEEK UilEEK' PARIJS - Een telefonist van de centrale in Noyon, een plaatsje ten noordoosten van Parys, wilde dins dagavond iemand doorverbinden. Na het Inschakelen hoorde hij plotse ling een vrouw schreeuwen: „Help, help, ik word aangevallen." Hij waarschuwde de politie, die directnaar het opgegeven adres ging- 'V. Daar vond men het lijk van de 65-jarige mevrouw Ridont, achter het buffet van haar café liggen. Zij bleek doodgeslagen le zijn. Da politie arresteerde later twee Noord afrikanen. LONDEN Een Engelse art« heeft vastgesteld dat vrouwen, dia tijdens iiun zwangerschap roken, kunnen verwachten dat haar zuige lingen minder wegen dan de baby's van niet rokende moeders. Ook ia hij tot de slotsom gekomen dat ro ken in aanzienlijke mate van in vloed is op voortyfiige -geboortes. Dr. G. R: Lowe,, lector in de maatschappelijke geneeskunde aan de;. universiteit van Birmingham, heeft de resultaten van zijn .onder zoek donderdag in een medisch tijd schrift gepubliceerd. Hij heeft in 1953 vuim tweeduizend aanstaand# moeders, die*waren opgenomen in zes Birminghamse kraamklinieken, onderzocht. DAMASCUS De Arabische Liga heeft nieuwe boycotmaatregelen te gen Israël bekend gemaakt. Buiten landse acteurs die „financieel cf mo- -reel - Israël steunen" -worden, teza men met. de film's waarin zij spelen, in alle Arabische landen verboden. (Advertentie l.M.) Verschenen zijn: I „Geheimen van de Zee" 2 „Avonturen met Atomen" 3 „Speurtocht in Dierenland" (Advertentie l.M'.) BREST De burgemeester van de Franse havenstad Brest, Lombard, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over een bezoek, dat een Weatduits patrouillevaartuig met de naam „Schamhorst". in februari aan Brest ral brengen. In de Tweede Wereldoorlog heeft het Duitse slagschip „Scharnhorst" 'een tijdlang in de haven *-.n Brest i gelegen waardoor deze het doelwit tis geweest van veie geallieerde aan vallen. Lombard, die behalve burgemees ter van Brest ook als conservatief zitting heeft in de Nationale Vec- 1 gadering. vreest dat de aanwezig- Iheïd van de nieuwe „Scharnhorst" zal leiden tot betogingen van de bur gerbevolking. DEN HAAG -Opsporingsambte naren van PTT hebben in samen werking met de Rijkspolitie in Doornspijk de clandestiene zender „X15" opgespoord en in beslag ge nomen. Proces-ver baal werd opge maakt tegen de 34-jarige landarbei der H. v. dl B. te Doornspijk. OEZÉ AANBIEDING GELDTT/M 31 DECEMBER 1959 YUO'J JA, IK GELOOF PAT 9 ZE JE MET FAIR &EHAHPBLT, EN OMCW IK NOOAL JE GESTElO BEN, XÉi erg... CAROL GEEN VCOtW OM FE WOUWEN, CHARLES. IK HTS-A ER NAWVRL'JK NIETS MEE TE MAKEN...- HE&T GEL'JK, IK MOET. ME ER niet mee xs&é BEMOEIEN, MAAR.-J^® MAAR...trr^^^mJNM Prijs slechts F. 2,25 per boek. Voor de bij eik boek be herende 60 platen zijn 430 waardepunten nodig. K PAT udEB JE OOKl .NIET. ANGELA wanneer U de prachtige Wonder wereld-boeken leest. Boeken vol avontuur en spanning en toch zijn. alle gebeurtenissen, die er. in worden beschreven, ontleend aan de werkelijkheid. De werke lijkheid,- die dikwijls de stoutste fantasie overtreft. *fd. Cadeaus Postbus 817 ROTTERDAM huldebetuiging aan de schoonheid, waarnaar hij eens zo hartstochtelijk 'verlangd had en die hij, nu hij er eenmaal heer en meester over was, no*; maar zelden scheen op te mer ken. HOOFDSTUK V Julia's besluit VOLGEN ALS 3£ ER VOOR ^WFf RUPEN? "S/ M06E- fi!Z> lÊMflND 0N5 PR06EERDE LUK.Jfl! TE VOLGEN,MOETHiJ IEO l/£R- A. DEROP OP OfD 5TPPN V WACHTEN It KOMEN ER AFIN OTflP IN WE6flflN DAL 15 JU15TDE TRUC, 5UFFERO' ZO KR'JGErf ZE6EEN PRG- WflON' duur GERALD BULLETT ,Js dat alles?" zei Sara. ,.Zo erg is dal ook weer niet." „Er is meer gebeurd," gaf E'dward toe. „Waar het, strikt onder ons ge- 'zegd, op neerkomt, is dat de siom- meling ervan wordt verdacht een slechte invloed op de school te heb ben gehad. Je zult het nauwelijks ge loven, maar hij heeft de jongens hei melijk aangemoedigd de reglemen ten te overtreden. Sigaretjes roken maar liefst! En dat in de slaapzaal, na de avondklok." „Wat een domoor." zei Sara be droefd. „Ik had gedacht dat hij ver standiger was." „Ik heb zelf iets gehoord." zei Edward, eensklaps geïnspireerd, „over een fles whisky. Maar dat lijkt me wat te ver gezocht. In ieder geval, hij gaat weg. Dat is het enige waar wij mee te maken heb ben „Niet helemaal," vei onderstelde Sara. „Wie zal er in zijn plaats komen? Dat is iets, dat 'ons toch ook. aangaat, lieveling." „Niemand, heb ik het gevoel," zei Edward, maar zonder enthousias me. „Het is zo dat zeven of acht oudejaars aan het eind van dit se mester voorgoed vertrekken, en ik heb zo'n idee dat mijn oom van plan is het leerlingenaantal in de toekomst te beperken. Dan kunnen hij en ik de boel gemakkelijker aan." „In dat geval." zei Sara, ..zouden we moeten dansen van vreugde. Waarom doen we dat niet?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1