„MORGEN" toverwoord voor OOST-DUITSLAND door FRANK'GODWIN. sSBRQETJfSSPARlC I lilvcrsumsc loonslachters in staking Anti-semiet in Ulni gearresteerd waar warmte Helpt, VJ helpt PHILIPS InfrapHH beter 1 S89 Dinsdag 13 oktober 1959 geri. Hij heeft pornografie en pros titutie verboden evenals de toneel stukken van Beckett en Tennessee Williams en evenals de abstracte beeldende kunst, de experimentele muziek, de zwarte handel, de in- en Uitvoer van Oost marken of de im port van niet-comitumistische boe ken, tijdschriften of kranten. Zijn he.- lc zorg voor de mens is in de eerste plaats gericht op zelfbehoud: op be scherming van de communistische staat. Dié gaat zover zelfs, dat de rechtspraak niet bevoegd is de wet ten aan de grondwet te toetsen. Ster ker: de rechters leken en juristen worden.zo heeft de SED vorig jaar ingesteld, niet meer benoemd, maargekozen, door de provincia le en de landelijke volksvertegen woordigingen, De dictatuur is goed afgegrendeld! We «port krijgt ijl oostduitstand "bij zondere jut n ductal: de regering heeft velerlei bijzondere voorrechten en onderscheidingen verleend aan sport- figuren. Velen van ben hebben zitting iu de Volksdanser. Talrijke upprtvel- den zijn cr aangelegd en In Leipzig werd de trots van dr D.D.R. bet „Stadion der 10(1.000".gebouwd. HILVEBSOI De Hilversumse loonslachters, werkzaam bij het abat toir; maar niet in dienst van de ge meente, zijn maandagmorgen in sta king gegaan. [AN&ELA IK-. ËÏUÏK &€H CiSTERSN- lAVONP OOt WCr EVfN 0U HAARjftg$ HARLESOPOM Z'JW B3 mr ik ffiTHELEMAdL Nier MWAm, ÖMClES, IK |i WAS Eftö ZEIFZIXH- iiri6 óieterenavonp- ;«Mfe$£HJEN tóT'N - SU WAftRïCH UWlNójZ vm VOOR JE... mkooEO, TOt I Tk ram. WEL (SÊÏVËNP AAN HET IPEE VAK "N «gfija WERKENPE H?OLW @gg|W ALS WE EENMAAL JOffiXT 6ETRQUW9 lUN,t^M$MV CAROL'. Wigls. (Advertentie t.M.i denk daaraan ook bij rheumatiek en verkoudheid Prijien: 2S.TS en 37.50 -I ■g ptiE PAASg P»rivELZO zeker kan, cwiriesi o ja, Mr fe WAAB jm, IK WREEK .4 ■fc VJMMIPP46 M .../in ja W»I*M SIÜAHé r PAN SVEER MEE.. K HES EEN LED»: NIEUWTJE VOOR HA/UK. öPmerJt tveerneT/i/er, «w neroarot£N 6£IDa OiVDtse ZON HiïfiDCN...y rtfcv DE BUIT:,WAAR mJM - "1 ZOUDEN ZE DIE VER- VtfflWl L'SSfVSTOPT REBBEN? DETECTIVE DAK El? HEEFT üEBELD.. 6EEN NIEUWS... ZE ÖUJVEN ROCK WILDON VASTHOUDEN, OOK HL ONTKENT Hij." >- v/IN HETÓROTE HUIS Denk je dat morton een j wêl.denk ik...maar RLflRMINSfflLLmEHEEDy WO HOEVEN flLLEEIS INDtöflSflöETE j M ZUNIJ^ 1 Vóór hij was uitgesproken stond Julia overeind. Een vlammende ver ontwaardiging deed haar tranen op- udrogen. „Je bent wreed, Charles, Nóóit had ik dat van jou gedacht! En je .hebt het helemaal, helemaal mis!" Hij scheen in elkaar te krimpen on der deze zweepslag. „Moet ik je dan niet... gelukwensen?" vroeg hij i kalm. ..Hel is belachelijk.'' riep ze drif tig uit, „Het is... het Is •"beledi gend!*' „Kom, kom! "Weet jc dat zeker?" „Te veronderstellen dat ik iemand zou trouwen om zijn geld. om zijn naam. zonder liefde!"' ..Maar dat. beweer ik ook niet. Je begrijpt me verkeerd. Hij is een knappe jonge man. en ik ben het. ten noch het ander. Ik behoef al leen maar in;-de spiegel te kijken om dat zeker te weten. Alles wat je er van .kan zeggen, is dat het een prachtige kans voor je is." „Dank.je voor dc belangstelling, maar het is een kans die ik niet zal aangrijpen." Hij maakte een buiging. Hij straal de eensklaps. „Dan bied ik je mijn allernederigste verontschuldigingen aan". „Je moet meer doen dan je ver ontschuldigingen aanbieden," ver klaarde ze streng en triomfantelijk, eensklaps helemaal een vrouw, „Je moet boete doen. je moet mij kus sen. of ik zal je het nóóit verge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1