AVERECHTS RESULTAAT I De kerken uitgedaagd. hïi i m i m CAROL IteS Hoe liet de meisjes Peacock g verder ging ABDIJSIROOP T elcurstellend TV 'toneelstuk Op gemakkelijke j condities j Lachsucces Teenagers instuif Geen .schmink voor Charles de -Cardie -'"am avond door FRANK GODWI HOEST UW KIND...? AVONTUREN VAN P1TEIN 'ïel jongsle mimraei rati Economisch Sofistische Berichten oefent prol. it te veen uit Rotterdam scherpe kritiek op het hmnheleid van de regering, «Jat 2.i. aai bijdragen tot een infialoijc ontwikkeling in olk«Iiu i blupiirl in g Wet is een geluid, dat ons niet verwondert. Waar- schtinlnk zal het met hij deze ene stem blijven. Natuurlijk is het betoo" van deze hoogleraar streng zakelijk, ntaar de aandachtige lezer beluistert ei tocb de teleurstelling in van een man. die zich van het verdwijnen van tie soriaJisten uit de legering iels anders had voorgesteld; rust in de lonen. xreiasMngverlaging en inkrimping van de overlieid«uitgaran inplaat* va» uit breiding daan an. Alen weet. dat in het eerste stadium van prof. |)e Vjiay s formatie prol. Witte\een op de \ooilopige ministerslijst stond. Wie zijn stuk le<?«l. moet «el concjuderen dat hij een ander beleid had wensen te voeren dan het huidige. De hezwatcn van prof. Witteveen tegen het loonhelpïd vertonen hmr en daar zowaar overeenkomst met die van de socialisten. De Rottetdamse hoogleraar zegt. dat het hedrïjfstakgewijze bekijken \ao de lonen princi pieel cn praktMi een onbruikbaar svsteem is. Principieel, omdat heel \ed lonen (bij overheid, onderwijs en dienstverlening) niets mei goede of min-1 der goede uitkomster» in bedrijfstakken hebben te maken: en praktisch.' omdat bij gebrek aan voldoende gegevens het een gegoochel met cjjt'eis vnrdt. dat gemakkelijk leidt tot een grotere loonstijging, dan verant woord is. GEEN Jugendweihe voor iniin Irïnrl Fli- staal En erderop in zijn stuk voert hij nog aan. dat Hoor de weer toegenomen krapte aan werkkrachten de bedrijven, waarin de p rod uk t r vilei tSsfijgiug niet zo groot is, er moeilijk aan kunnen ontkomen de gemiddelde loonstij-j Freidenker. In 1954 is deze tra' geen straf op, maar wie dit be sluit neemt, heeft zichzelf wel gebrandmerkt als vijand van de communistische ideologie, in principe dus ook van de Oostduitse staat. Met de invoe ring van de „Jugendweihe" namelijk heeft de SED een beslissende aanval geforceerd op de enig overge bleven mogelijke haard van verzet: het chris tendom, de kerken. Al van de gQCjstijenst. althans van de kerk. voor de Hitlei'tijd dateert die In beide gevallen zou T kind slacht- .wijding van de jeugd": ze was c/{^5 Trl!!Lo«!?iitv?rdv\. n ,rt J J -T-, De Evangelische Kirche heeft icn- een traditie van. de Duitse slotte een uitweg geboden; wie dit communistische partij en het jaar deelneemt aan de Jugendweihe. r~~. - fJ'l, kan niet nu, maar na Voldoende J Verband dei proletanschen geestelijke voorbereiding volgend ging bij te houden. Dit i? ongeveer hetzelfde als de socialist Van de Vt' tijne op een andere plaats heeft geschreven, n.l. dat wanneer in cé» he- d rijf «tak de lonen met een bepaald percentage stijgen, een ongeraei gelijke stijging in andere bedrijven met geen drie paarden kan worden tegenge houden. BIJ het beoordelen van de huidige politieke situatie moet men zich steeds voor ogen houden, dat het ontstaan van de nieuwe icgering*- consteilatie uit alle macht is bevorderd door die krachten, die een einde wensten te zien gemaakt aan hel zogeheten dirigisme in de economie. De ontevredenheid gold vooral bet (beweerde) feit. dat de lieden in de lagere regionen wel aan hun trek kwamen, maar dat in de hogere regionen datgene werd verhinderd, dat met een fraai eufemisme ..kapitaal- vorming4* werd genoemd. Het thema van de weldoorvoede arbeider en zijn onder lasten zuchtende baas kreeg men elke week opnieuw j» allerlei grove variaties opgediend in Burgerrecht, maar meer subtiel terdege ook in andere dag- en weekbladen van behoudenden huize. Een man als ir. Keus werd niet moe. de socialisten hun verderfelijke politiek van loonronden en van billijke verdpling te verwijten. In de econo mie, riep hij bij voortduring uit. is één ding belangrijker dan alle andere, t.w. gezond geld. En da» volgde steevast het betoog, dat arbeiders niets aan loonsverhoging hebben, wanneer daarvan toch een stijging van de prij/en het gevolg is. Tegen deze laatste stelling was overigens niet eens zo heel veel in te brengen.'al kon er aan worden herinnerd dat het gezond geld sis doel inpiaats van al? middel geen goede reputatie had overgehouden uit de Colijn-periode met haar even hardnekkige als demoraliserende werk loosheid. Ir* ieder geval was met de verdwijning van de socialisten uit de regering een nieuwe tijd aangebroken: een nieuwe tijd en een nieuwe geest, die meer in overeenstemming scheen met de ideeën, welke staatslieden van behou dende signatuur er op na hielden ten opzichte van de economische toe stand en toekomst des lands. De la «ten moesten worden verlaagd, en dc banden geslaakt, vooral aan de bovenzijde. DOCH de dingen liggen heden ten dage anders dans tu«sen de' beide wereldoorlogen. Wat het kabinet-De Quay nok wenste, het! koo zich de indruk, dat het het met de sociale rechtvaardigheid op een akkoordje gooide, eenvoudig niet veroorloven. Het kon zioln ook niet verooi loven, in zijn uitgaven het rode potlood op dezelfde wijze J !e hanteren al? in He dertiger jaren was geschied op voorstel van de be-' laamde commissie-Wel ter. De heer Welter was er nog wel. en alle? wer«i er op dat de tijd van oorlog, bezetting cn wederopbouw hem onopgemeikt waren voorbijgegaan; maar de mensen waren ander* dan een kwatl eeuw' geledon. minder lichtgelovig, minder volgzaam. En zo kritiseert prof. Wiiteveen thans een. begroting, welker uitgaven, zoveel hoger liggen dan van de vorige, en een loonbeJcid dat inpfaats van een slagboom le zijn legen verdere verhogingen, veeleer de strekking heeft het hek van de dam te halen. Er zijn wel richtlijnen, maar de regering heeft er zich tot nu toe niet aan gehouden en zal daarom moeilijk In staat zijn, er in het vervolg geen afwijking meer van toe te jaten. Dit zal ook daarom moeilijk ziin Iziehïer iet* wat prof. Witteveen niet vermeldt! onulat voor het eerst sinds de bevrijding de vakbeweging krachtig in actie is, er op bedacht uit de „vrije loon vorming" te halen wal er in zit. Het komt er op neer. dat de gedachte, gezamenlijk verantwoordelijk te zijn. bij de vakbeweging op de achtergrond is geraakt: en waarlijk niet door haar schuld. Wanneer prof. Witteveen. die nog een aanzienlijke vei-j hoging van de voor 1960 begrote rijksuitgave verwacht, een inflatoire tmt-j wikkeling voorziet, dart zou hij wel een* niet ongelijk kunnen hebben. Dat? is wel iet* gans anders dan degenen, die in december vorig jaar juichten. dat de ..verspillers en sinterklazen" waren heengegaan, zich hadden vonr-i gesteld. - f jaar kerkelijk bevestigd worden. Men besefte, dat niet de Jugendweihe de kern, vormt van de problematiek van jeugd en religie in een atheïstische staat, maar de hele opvoeding op ditie hersteld: op de scholen moet de jeugd van veertien jaar nu speciale lessen gen over „heelal, aarde, mens" en deze inwijding in de commu nistische cultuurfilosofie wordt afgesloten met een fees telijke bijeenkomst. Honder den kinderen leggen daar in spreekkoor een gelofte af de staat te dienen en zich in te spannen voor „de vooruitgang van maatschappij, wetenschap en kunst", voor de bevorde- - schc kritiek op de kerk. die als ïn- ring van de commumstiscne stelling uitsluitend bet feodalisme en ideologie. de uitbuiting van de arbeider ge diend zou hebben. Hun felste tegen- Deze ..Jugendweihe" heeft een sterk s^a"d£r is de evangelische bi«schop cultisch, half mystiek karakter. Niet Dibelius. wiens grote aanhang alleen daarom als surrogaat-reli gie wezen de kerken haar af. De ..Jugendweihe" moet namelijk tevens gezien worden als een poging om de communistische belijdemssoholen die Wij moeten beginnen met „ja" tezeg- 1 gen op die situatie en dan in die si- erop gericht is hel kind tc vervreem den van de godsdienst. Tegenover dit verschijnsel diende dc kerk zich te bezinnen op haar laak, Drie stromingen tekenen zich nu af binnen de Evangelische Kirche. Slechts oen zeer kleine groep een tachtigtal predikanten voorgegaan door prof. D. Fuchs. vader van de uit Engeland uitgewezen atoomgeleerde Klaus Fuchs is van oordeel, dat het Oostduitse staatsbestel zeer wel te verenigen is met het christendom Zij volgen getrouw dc communisti- staat en partij te confronteren met het christelijk standpunt. Wij zijn van mening, dat we moeten spreken, ook wanneer er geen resultaat van te verwachten lijkt „Wij bidden voor onze staat, maar wij billijken niet zomaar al zijn maatregelen." De predikant die dit zegt, erkent dat de DDR een dicta tuur is, hij noemt het zelfs een soort ..koloniale overheerstng." Hij weet ook wat hij riskeert door te getuigen voor de normen van het evangelie: hij zou niet de eerste predikant zijn, die daarvoor in de cel terechtkwam. Er is vrijheid van godsdienst in de DDR. maar de kerk mag alleen maar ..Kult-Kirche" zijn:, ze mag zich slechts bepalen tot de eredienst. Godsdienstonderwijs is toegestaan, op school of in een kerk. ntaar dc jeugd moet immers ook ontspan tin prof. Joh. Hamel een exponen^ nmg hebben pas twee uur na af- yoor het communjsme^ een ge- loop van dc normale schooldag. Wie j i j j„ - actief aan kerkelijke arbeid deel neemt als ouderling bil voorbeeld krijgt te horen, dat zotets zijn maatschappelijke promotiekansen in de weg staat. Velen hebben dan ook de band met de kerk verbroken of laten verslappen: naar schatting is er slechts een kern van vijftien procent overgebleven. Het is de vraag, of het regiem ooit ten val zal komen zoals de groep van Dibehus hoopt. Het is ook de vraag of de staat ooit een menselij ker. christelijker drager van een god delijk mandaat zal worden, waarvoor Hamel en zijn geestverwanten ijve ren. Beide groepen lijken materieel dus heel weinig toekomstkansen le hebben. Maar iedere aanhanger van een dezer beide stromingen boekt al thans een persoonlijke winst: niet bezweken tc zijn voor de corruptie van het menselijk denken en voelen, voor klein-menselijke behoefte aan rust en compromis, voor de angst. Zjj durven de geestelijke dwang van het communistische stelsel te trotse- ren met een „wie het laatst lacht. staat niet overeenstemt met het god- lacht het best„Denk daarbij aan vaarlijker tegenstander dan de groep van Dibelius. die in zekere zin het „overwinteren" verkozen heeft. Dibelius aanvaardt de staat pas als een van God gegeven macht, wan neer de staats lei ding die macht ook bewust zo hanteert. „Nee, zo zegt de groep-Hamcl: deze interpretatie houdt 'n menselijke inperking >n van do goddelijke wil. een menselijke vlucht ook voor de gegeven situatie. tuatie zendingswerk verrichten. Niet de positie van de kerk is belangrijk, maar wel de positie van het evange lie. Op de verkondiging daarvan moe ten we ons richten." Het is een moedige groep: zij preekt gehoorzaamheid aan de staat, maar weigert de door de staat geëis te onbeperkte loyaliteitsverkianng. Zij duldt onrecht, zij weigert te vluchten, wijst een partisanenstrijd en ideologische sabotage af. Maar zij trekt zich bepaald niet binnen de kerk terug. „Wanneer een maatregel van de deüjk mandaat, zoals dat uit het psalrn 2, verklaart de predikant: evenals ook de in oostduitsland maar kleine, roomskatholieke kerk zeer beslist ..neen" zegt tegen de eommu- v... uc nistische staat. Zij verdedigen de kerk kerkelijke bevestiging tot een farce als instituut en leven tn een kiachtig evangelie voortvloeit, gaan wij niet Die méé," zo verklaart me een predikant: lachen ,.Dan getuigen wij. Dan trachten we zoveel mogelijk functionarissen van in de hemel woont, zal ANTON KAMPHOFF te maken. Op hun veertiende ji verzet of in een vijandig teruggetrok- plegen zowel de roomskatholieke als k<?£ afwachting van een betere tijd. de protestantse kinderen in Oost duitsland kerkelijk bevestigd te wor den. En juist voor deze leeftjjds- Tussen deze twee groepen in staat j maar niet als een compromis een groep theologen, die zich ver-1 groep stelde de partij een communis- achten bet staatsgezag van dc tische, atheïstische, „bevestiging" in. DDR te aanvaarden omdat vol- De uitdaging was grof. Het ant- Bens PauIus «Rom. 13> macht nu een woord der kerken luidde: wie aan de maal aan God ontleend is .naa,ar Jugendweihe deelneemt, kan niet kcr- J?v.en® een christelijke aanvalstak- kelijk bevestigd worden. Daarmee Hek toepassen, opdat de staat zich en vele Ooslduitsers verwijten dat de kerkelijke leiders leek de kerk het probleem afgewenteld te hebben op de gemeenteleden. De kerk pro beerde zich als instituut te handha ven in een strijd om de macht. En de ouders stonden voor de keuze. "Wie z'n kind aan de Jugendweihe onttrok, bedreef in feite oppositie te gen de SED, dus tegen de staat: wie het wel liet gaan, vervreemdde 't van naar dit goddelijk mandaat zal rich ten. In'wezen is deze groep waar- Een plechtige gelofte het heit van do staat te dienen wordt, thans verlangd van 14 jaar oude meisjes en jongens. Zr loueen die gelofte af tijdens een plechliRe bijeenkomst, waar ze het hoek We ha tl, Kr de. Mensch" een atheïstische cultuur filosofie krljgen- Ucre „Jugendweihe" beoogt de in vloed van religie en kerken nog ver der terug te dringen. WW r-v (Advertentie l.M.j De 23 genezende bestanddelen in dc vertrouwde fles Abdijsi roop (Akker-siroop) jagen die gevaarlijke gricphoest weg ui* uw gezin. OM het maar meteen te zeggen: het toneelstuk „Bomen sterven pBN van de grootste Britse fabri- f kanten van radio- cn televisie- staande", dat leden van het gezel- toestellen. Feye, heeft een af beta- schap „Theater" gisteravond hebben I lingssysteem geïntroduceerd waar- opgevoerd vooi de KRO-TV, heeft mee de/e fabriek er kennel uk op uit mei de verwachtingen die we van is de laatste Britten die nog aarzelen deze avond koesterden ingelost. Het zich wegens de financiële conscquen- stuk zelf, de ontwikkeling van de 1 ties een TV-toestel aan te schaffen, handeling, nu eens reëel, dan weer over deze schroom heen te helpen, i surreëel (de nummering der mode- Bij de aanschaffing ,0l!t men slechts tien pioccnt van ^.e waarde op tafel biengen. Het restant kan worden voldaan met wekelijkse af betalingen \an negen shilling cn tien pence, ongeveer vijf gulden. Over deze afbetaling mag men maximaal vier jaar doen. i DE AVRO brengt woensdagavond 21 oktober een „teenagers instuif" in haar televisieprogramma niet Nederlandse zuigende en musiceren de teenagers. Tot dc medewerkenden zullen behoren de nieuwste ontdek king. de 17-jarige Haagse zanger Rein de Vries, voorts Nelly van der Kaay, Wim Bitter, V/im van der Ven, de Hurricane Rollers en het orkest Frans Eisen. De regie heeft Tony Voss. Behalve het traditionele „sport- panoramu" cn het tweede program ma „tegenvoeters", is cr diezelfde avond de eeiste aflevering op TV van de wercldieis die fotograaf en filmer Ed van der Eisken maakt in een samenwerking van de AVRO met de uitgeverij „De bezige Bij". T N Bussum doen verhalen de ronde A over sprekers lieden met weimg ervaring met optreden voor de tele visie die nóg verrukten zijn over de zorg die de grimeur voor het op treden aan hun uiterlijk besteedt, dan over de inspanning die regisseurs, camcraheden en technici zich ge ven om hen zo interessant en voordelig mo gelijk te laten uitkomen op het beeldscherm. Er moet een domme voor de TV zijn geweest, die onafge- schminkt in zijn autootje stapte om zo naar huis te rijden en zijn vrouw te laten zien wat de kapper met hem had ge daan. Wie het niet wist zou kunnen ver moeden dat generaal dc Gaulle daar entegen niet geschminkt wenst te worden wanneer hij voor de televi sie moet verschijnen. Inderdaad moet hij daar niets van i hebben. De generaal vormt wat dit 1 betreft een schrille tegenstelling met zijn collega van de V.S., president Eisenhower. Deze laat zich niet slechts schminken, maar heeft ook j een staf van adviseurs, onder wie de j filmacteur Robert Montgomery, die j hem gedetailleerd voorlichten over de meest gewenste pose en do wijze van voordrauU van zijn speech. Radi, O EEN WEEK NA HAAI? ONïbLAO UIT HET !EHENHUIS óAAT ANÓELA WE EB NA AP DE EHlPUPA JKTk&Jó JE JE NIEUWE} 'nbus re z/en [AU&SLA. WAT A HE0 JE DE AFGELOPEN WEEK 6E0AAN ÖAUW DIE ZUUEN EVEN AFWdlEN 'EAN 'Krammetjes ZIEZO, KUK MAAP !jn oe spiegel hoe VIND JE MC VEPBOKbENI OEHOUPEN S'J N OUVE&S, 4-! VANWEGE DIE PLEI&ïgK OP i M'JN NEUS S O Net NEE erkers en de typen van wat we dan maar noemen een „vreugde centra- ie"j bood weinig houvast om erm te geloven. En het scheen alsof de spelers, in het bijzonder zij die on- der code-nummers optraden. 1A, SS2 etc., daar zelf ook moeite mee had- j den. Slechts twee van het dertiental dat dit stuk bezette hebben naai het scheen ten \olle kunnen geloven in de aan heil gestelde opgave: Hotty Beek als de grootmoeder en Futs van Dijk als de grootvader. Na hen overtuigde Piet \an dor Meulen het steikst als de slechte Fclix. Deze drie, en dc laatste die slechts kort in het. beeld nas uiteraard en een sterk geaccentueerd zwart, kregen van de auteur de kans een karakter te ontwikkelen. De anderen bicyen schimmen in een onwaarschijnlijk moraal spel. Vooiop Carl v. d. Plas die tilde (en zich vertillen moést» aan de Macchia- vellust met-pad vindersachtige- be doelingen alias medewerker IA, j En nu kan het zijn doordat we niet onder de bekoring van dit TV-spel konden komen; maar vaker dan an ders menen we in het beeld dingen te hebben gezien die cr niet hoorden; zoals b.v. de schnduwval van micro foons Evenmin leek ons dc belich ting steeds gelukkig: soms zo hard en vlak dat alle nuances in de ge zichten verloren gingen. HET grootste lachsucces van. D de Duitse televisie was in de afge lopen week de opvoering, in kie- lecording. van Tsjechofs toneelstuk „Het jubileum". Beeld en geluid correspondeerden meer dan twintig minuten lang niet met elkaar. Dank zij dit technisch gebrek presteerde een actrice die in het stuk flauw viel het. om pa? ge nuine tijd na dit voorval de kicct te slaken dié daaibij hoorde. W. Jan. (Advertentie IM.) Talm niet langer, grijp dadelijk inBescrij'd kinderhoest met KINDER HONING SIROOP ERNSTIGE MUZIEK k.-in9 .(Ml VPRO. Het Rotterdam? H.irj» kwintet speelt dc Sonate a Ci nu tie van Malipiern. 9.1)0—9.30 KRO. «e CfJ1«i -Pan Decroos en de pianiste Dantèlle Dérncnoe, spe len de sonate ut F ge. opus 99 van H rail nis. 11,1(1—11.53 VARA. Revue van seïleUzp nm/iek „Weerklank" onder redactie van Rutger Schoule. 1.ICUTK MZirw; 7.-K»8.30 KRO. vprmckprocramwa I van licht< »ram.miuiek voor portoneet van liet militaire navigdUestaUnn D« I Lier. 1 HOORSPELEN 9.30—tö.00 KRO. Le» Nelissen „Theater Audvrvwn;-' met „Het lied van Mleiiel Brest". GESPROKEN W'OOKI» 7.307.40 Hilv. I. uitzending voor fle VVD. 10.1011.40 KRO. Uitzending van de rede van prof. Itomme op de binten- gewone partijraadsvergadering Min de KVP in utrecht. DIVERSEN 8-70—9.00 KRO. Klankbeeld over „Ca- nada, emigr.itielanddoor Leo Pagauo 9.(109.55 VARA. Eerste uitzending vau dc veertiendaagse rubriek „V.VRA'h-bekercompetitie" waarin de eerste elftallen van voetbalclubs tegen elkaar uitkomen bij het beantwoorden van vragen en het vervullen van op drachten. Ditmaal VVV uit Venlo tegen Ajax uit Amsterdam. Televisie NA het weekoverzicht van het NTS- jourtual (8.90J een programma van de VPRO. Dit ontval: 8.311 Een portret, een woord en een beeld van Konrad Adenauer; 9.00 In samenwerking met de KRO een documentaire over het geestelijk gestoorde kind. Presentatie voor dc camera door dokter A. C. van Swol. WhHi WAH! Ook Pfi is een BfU£5KLfW!! DENK JE DflrZEriMMy ZUILEN VERTELLEN WIE IK 0EN 5 OCH Dflr KflN m Hier vta. lek» 6UREN vervelend reaEN door GERALD BULLETS Enkele dagen daarna bieent ae dag van het vertrek aan. De „Zuiderkruis" is een zeer snel. klein vaartuig, gebouwd voor speciale diensten. Hei schip heeft vt'iesmïmen en grote brandstof tanks, twee motoren van elk 750 paardekracht. die het schip een snelheid van achttien knooo kunnen geven. Kapitein Rob be&pieekt de laatste j komt. En ««n uui lerugieis per vlitgiuig..- detaiis van de reis met zijn machinist en dan is i Paula en Josje staan op de kade wanneer e hoi moment van afscheid gekomen. Robbie is i „Zuiderkruis de haven verlaat. Da» is voor het helemaal opgewonden «ant dit Js zijn eerste eerst, dat zij afscheid neemt van haar man cn grote zeereis. En dan helemaal naar Australië: i haar zoon Nu ja, die twee zullen best behouden Wat zal hu veelte vertellen hebben als hij leiug (terugkeren in het vaderland. ..Je weet heel goed dat ik dal niet j zou doen. En wat meer is," mevrouw Peacocks stem was onnatuurlijk kalm. als je inderdaad zo verdor- zou zijn om je vaders hart te breken, om van het mijne maar te f zwijgen, door tc proberen met een jathejst of erger te trouwen, dan zou ik formele bezwaren indienen tegen l dit huwelijk." .Werkelijk?zei Julia vriendelijk, j „Zou u dat werkelijk, mama? Hoe interessant. Ik ben bly dat ik het weet." Mevrouw Peacock was spra keloos van verbijstering: was het kind gek geworden? „Maar'U zou gegronde redenen moeten hebben, beseft u dat? En ik vraag me af of die voorhanden zouden zijn. Je leest vaak over zulke dingen m domme romannetjes, maar ik wist eigenlijk met dat ze ook wel eens echt gebou- t ren. u wei? Trouwens, dokter Witherby is helemaal geen atheïst. Hoe komt u daar toch bij?" Ja, het was duidelijk, het moest j haar een beetje in het hoofd zijn ge- j slagen. Deze rustige, volwassen, on- verst oor ha re onbekende was niet [haar geliefde Julia, moeders troost en vreugde, die altijd zo meegaand en ootmoedig was. Gebrek aan slaap moest de arme lieveling wat uit het lood hebben geslagen. „Julia, liefje," zei mevrouw Pea- cock met overdreven minzaamheid, „na de lunch moest je wat naar je kamer gaan en even gaan liggen. Een klein dutje en je bent jezelf veer." „Natuurlijk, mama, als ik u daar een plezier mee kan doen." „En dit domme ruzietje over niets zullen we dan maar vergeten, niet kindje?" „Hadden we ruzie?" zei Julia. „Dat wist ik echt niet, mama. In elk geval," vervolgde ze opgewekt, ,.ik legde het daar werkelijk met up aan. Stelt u vooi! Wc hebben wat papa zou noemen een zimcr academische discussie gehad over hoe is het woord ook weer? hypothetische eventualiteiten." Vertederd, maar er nog altijd niets van begrijpend, zei mevrouw Pea cock met cc n onzekere glimlach: ..Wat een grote woorden voor een jonge dame. Ben je heus mijn Julia? Ik kan het haast niet geloven. Je praat als je zusjes." „Wie van hen? Ik heb er twee, zoals u weet. En we zijn heel eig rsehdlend. Ik vraag me af hoe ze zichzelf voor. hoefde ze niets te veLwijien wat betreft Arthur Beckoning. Om een aantal persoon lijke redenen, bovenal tcrwiile van mama. had ze zichzelf toegestaan in ecu vriendschap met hem betrokken te worden, maar ze had hem abso luut no.jit in zijn vreemdschuchtcie en eerbiedige avances aangemoe digd. Ze mocht hem graag, véél meer dan v'j, gezien zijn vroeger gedrag, nou voor mogelijk had gehouden, en dat hij zich kennelijk tot haar aan getrokken voelde was voor haar geen leden hem minder graag te mogen. Maar ze wilde of kon niet aannemen dat hij ernstige bedoelin gen had, of veronderstellen dat zijn sentimentele galanterieën uitsluitend tot haar gericht waren. Zij was per slot niet de enige pijl op zijn huwe- iijksboog. Niettemin, en ondanks deze zo logische redenatie, zag zij legen zijn middag bezoek op. Ze wist dat mevrouw Peacock hei met de tact van een olifant zo zou weten te cUaaien dat zij hen alleen liet, bij- vooi beeld door een spelletje croquet voor te stellen of onder een andei doorzichtig voorwendsel. En ze hoopte vurig, dat hij m elk geval vandaag zou afzien van „dwaashe den." Zo niet. dan zou ze genood- Cstheune het maakt. Het is al meer makt zijn open kaart met hem te dan een week sinds we haar laatste spelen; een vreesaanjagend vooruit- brief hebben gehad/' zicht. ..Ach. ik begrijp het best." zei me- Julia had nooit gehouden van het vrouw Peacock. „Je hebt gewoon zo kunstmatige „theeuurtje." een wat koorts, kindje. Maar het doet cr zuiver gclegenhcidsceremonicei. uit- met toe. Na een dutje ben je weer sluitend aangericht ten behoeve even stralend als een nieuwe stui- van gasten. Het was op zichzelf ter." Hoewel ze in feite genoeg nauwelijks genoeglijk, alleen een be straalde cn het juist dit „stralende" wijs van gastvrijheid en het dood- wss dat haar verontrustte. JrEn ge- de je eetlust voor het steviger maal, reed," zei mevrouw Peacock schalks, ook ..tea" genoemd, dat later zou „voor onze bezoeker van vanmid- - dag." „Bezoeker?" „Ben je het vergeten, kind? Wat ondankbaar. Zulk een voortreffelijke jongeman. En een grote bcw on deraar van je, zoals een klein vogel tje mij heeft verteld." Zich censkiaps herinnerend wat ze inderdaad vergeten had, kreeg Julia een kleur, Niet van genoegen, volgen. Vandaag echter had ze graag gewild dat -het voor onbepaalde tijd verlengd zou mogen worden: ze was doodsbenauwd voor het moment, dat mama zou aankondigen, hetgeen ze dan ook weldra deed. nog een paar brieven te moeten schrijven, en of kapitein Beckoning haar een half uurtje wilde excuseen? Zo'n prach tige dag. Het zou zonde zijn ais een paar jonge mensen niet zouden pro- hoewel het. bedacht ze zich, alleen; fileren van de zonneschijn. En de maar gemakkelijk was dat mama dil tuin was op zijn mooist momenteel, wel zou denken. Haar geweten, hield Een oigie van kleuien!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1