gwmM£^ te ito i°nsens Het nieuwe proletariaat TV's vlieg en weg bi j de en handel 'u-Een banneling van de eilanden Remedie PeekftCloppenburg j€ f V elke woensdag I liet de meisjes Peacock verder ging mM' markt öDOfig ÜO0QÓ Jan Koopman ziek V anavon d I Kinderprogramma van TV begint woensdag later j I.ue Tutz gaat j cabaret beginnen Landbouw in Polen weer onder druk De L (van lichte) de M (van muziek) FRANK GODWIN Spel iimui eat Kif „Ken iuntnelinf can de eilanden", de film die (U TV vanavond vertoontmet Tre vor Howard in de hoofdrol. warme kwaliteit leep er flanel, royaal model, stripe garnering. '/li5 2E NIEF OPPAW, N| LOOPT HET M/é M£T iïftrr-O P,E romance. fiWjhcJjajAMMEB £»f VdOENOe PAÓ S'J PAUL iOAN.. kUN JE OVEé r^EElVÊKlN" S NAAR PAVJ^oy; WAT FOTO'S TE LATEN MAKEN M'JN N/EUWE JAAffSCDLLECriÉ, CAffOL i SS £«4*166 TAL HET WEL NiEf «Utf W.NPgN Al.1» IK ALLEEN NAA2 ~ggf PAP1 je ÓA, MAAR WAJ? ZAL W'J AAN MOETEN WENNEN. JK J £A ER NA ON6 dMV' WïM'<) TROUWEN MEE |pW/\P POOR-,.. TOT è#A\ll Z!EN<b PAUL !A,l^fe«0 PA)U c-_ SPROKEN) ifAULl «pecfo/e J.M. priji rtfeln* s'Hging por mooH BLUF VOOR DE ZEKERHEID IN de DE nederlaag van dé Britse arbeiderspartij beeft niet nagelaten, enige bezorgdheid ic wekken in de kringen van de Amerikaanse democrat JSC be partij. Het is natuurlijk onjuist Labour en de Ame- nkaanse democraten zo ongeveer als groepen van betzeifrle kaliher te beschouwen, maar het is toch «el w, dat Roosevelt en Tnwnan steeds him. klacht bebbeq ontleend aan dezelfde ideeën als waarop in de na-oor- Jogse jaren de Britse arbeiderspartij de zogenaamde welvaartsstaat heeft gegrondvest. En in Groot-Brittannië zowel als in de V.S. is het hoogst* vaarSclnjnlijk mede deze bewuste breuk met de. oude economische opvat tingen geweest, die beeft geleid tot een vermindering van het gevaar van crises.- Een Brits blad schreef vorige week de conservatieve zege toe aan hel streven, door middel van een conservatief bewind dé-verworven lieden vast te leggen die het land dankt aan bet Attlee-bewiad. In dezelfde geest zou m de l .S. de neiging kunnen begaan. de republikeinen er als bet ware mee.te belasten, de,erfenis van Roosevelt en Truman te beheren, zonder ver dere experimenten. Het zdfde Britse blad schreef.' dat het proletariaat zijn-stootkracht.heeft verloren; juist omdat het geen proletariaat meer i« cn zoveel meer heeft te verliezen dan zijn ketenen. Men kan van deze beschouwingen denken wat. men wil; zeker is in elk geval.dat in de Westelijke landen veel stof tot politieke onenigheid in de rijd 3ia,: de tweede wereldoorlog haar brandende, actualiteit heeft verloren. Meningsverschillen over de verdeling van de welvaart blijven belangrijk, maar dfe discussie er over krijgt meer en meer '11 academisch karakter door- dat met langer armoede en ellénde op grote schaal ze laden met hartstocht en verbittering, pe dingen zijn .sterk veranderd; en wie niet verder kijkt dan.zijn neus lang is, zóu, het blad. dat met zo Britse stelligheid gewaagde van-het verdwijnen van het proletariaat, kunnen bijvallen. IS; het dan riiet. juist? Laat men er rekening mee. houden, dat Engeland en de V.S. de Wereld niet zijn. en dat ook Europa en de V.S. de we- .reld niet zijn. Wie wil weten of er nog proletariaat bestaat, zou eens kunnen rondkijken in liet Zuiden van de V.S», waar de zwarte bevol king door. rechtsongelijkheid en economische ongelijkheid, nog de duide lijke kenmerken vertoont van die groep, die zich in Europa weleer „de verworpenen der nat'de" noemde. Veel uitgesprokener intussen treedt de verdeling der maatschappij in ecii heersende en onderliggende klasse aan bet licht in de Zuid-Afrikaanse Unie niet haar apartheirlsweigeving. En wie zijn ogen;nog verder de kostgeeft, bespeurt licht in de massa's to de achtergebleven gebieden het nieuwe proletariaat, dat zich zijn verworpen heid bewust Is geworden e.n nu van de beter gesitueerden in het Weston zijn deel opeist, r Deze gedachte kan veel bijdragen lot het begrip van de huidige toestand. Ilct is waar, dat in Azië steeds veel meer mensen hebben gewoond dan in Europa en dat ook in Afrika al eeuwen grole bevolkingsconcentraties i hebben bestaan; doch hun teven was er steeds één in zet f genoegzaam heid. Dit veranderde bepaald niet meteen na de komst van de Euro'peanen, die; het immers in hoofdzaak om handel was ie doen. De grote wijzigingen tra- den-pas in, toen door de verkeersmiddelen en de methoden van geestelijke; communicatie dé idealen van Europa ook de ideale» werden van de verre! volken, die voorheen altijd naar andere maatstaven hadden geleefd. j Toén geleidelijk brak het besef door.van de achterstand, van de armoe-j de.-van het feil: dat van de eigen hulpbronnen anderen cle profijlen trok-j ken. Er wordt wel gesprok en. van de ontwaking van de Aziatische en Afri-j kaanse volken; beter en duidelijker is, te gewagen van de Europeïserine van. deze volken, die op dezelfde wijze hun deel vragen als in de vergane eeuw de Europese en Amerikaanse arbeiders. PROLETARIËRS, de uitdrukking betekent, zo ongeveer mensen met kroost. Hier krijgt de vergelijking welhaast dramatische'vormen. Ook de Europese arbeiders in de jónge industriegebieden van de vorige eeuw waren de'mensen met het kroost; het kroost dat Overi- gens veelal de staat der volwassenheid niet bereikte. In een land als Indie h.v. vindt men ook thans nog iets soortgelijks.,ofschoon het aantal medici j toeneemt en de begrippen van hygiëne ook geleidelijk meer verbreid ra ken. Nu echter reeds.is bet de veelheid der verre proletariër» die lot zorg stemt; en .het zal nog veel erger worden. In dit perspectief zijn de pogingen rot nationale consolidering in de be- voorrechte landen natuurlijk als betrekkelijk futiel en onvoldoende aan te i merken. Het proletariaat h niet verdwenen en -voormalige, pro] cl ariërs.' uw- j gen zich niet. verbeelden, dat de tijd van rust en zorgeloosheid thans is aan- gebroken, leder nioet'er zich van bewust zijn, dat. er miljoenen mensen in j" de wereld zijn. die zich tekortgedaan voelen en aan die overtuiging een! hele reeks van zeer strijdbare- opvattingen 'ontlenen, waar Europa en J .Amerika niet-onverschillig tegenover kunnen slaan. j Nu is dit laatste ook geenszins liet geval; doch liet is «el zo. dat velen i maar moeilijk en. niet.veel tegenzin dc feiten onder ogen zien. Als de nieuwe Britse, conservatieve regering zou kunnen fplon, dan is het wel op dit go- j bied. Want al zullen de mensen, die hun leven willen verhol eren. in Jaalste instantie toch zichzélf moeten helpen. mi hun zelfgenoegzaamheid is door- j broken, zal Westelijke -'/oli genoegzaam beid de dingen alleen maar in ver- I keerde richtins kunnen drijven, Onthómlihg uit vermeend eigenbelang zóu de grootstmogclijke gevaren oproepen; i Dingrlas: 20 nLlciBor 1959 JAN Koopman tsi) presentator van de AVRO programma's „Pa let" en „Discotaria" is tijdens het weekeinde plotseling ziek geworden. Hij zal naar het zich laat aanzien de eerste weken zijn werkzaamhe den niet kunnen verrichten. De AVRO heeft Lettie Kosterman bereid gevonden „Palet" tijdens de afwezigheid van Jan Koopman te verzorgen. Radio ,\4docrf entte l.fll.) Van Nelle bestellen! (Aavrlentiê l.M.) j Van Nelle. bestellen! T N verband met de ingelaste recht- I streekse reportage van de/voet- balwedstrijd DuitslandNederland i is het TV-programma voor woens- dagmiddag gewijzigd. Het kinder- i programma dat am vijf uur zou moeten beginnen (een N.C.R.V.-uit- zendingj zal om kwart voor zes aan- i vangen. Onmiddellijk in aansluiting j dus op de reportage. Het zal duren I lot ongeveer half zeven. LUC Lutz L3;j), die met zijn broers Ton (40.1 eii Pieter (31) beurte- lings als rechter, verdachte en getui ge voor tie „Publieke Tribune" op- j i rad en in het VARA-televisiépro- gramma van zaterdagavond, gaat f j)er 1 januari een eigen cabaret be- i ginnen met Diny de Neef, Albert I Vogel en Jules de Corte. Het gezel schap heeft nog geen naam. Het v t a hi-t innrn-.^? iieeft ïich sl wol voorzien van teksl- <«jij rrn flimprooramma, schrijfster Annie M. G, Schnudt en i tekstschrijver Alexander Pola. ERNSTIGE MUZIEK 7.10—1.45 AVRO. Het; Nrdcrlands Ka- mnrkoor o-l.v. Felix tip Xobcl 7in«:l de Mis voor Manoenkoar van Pales- trina. ■■■■.-> 8JI0—8.55 KRO. Gerard van Blerk, l>lano. Speelt de études symphonifiues van Schumann. 8.55—JO.30 KRO. De pianiste Rbt de Groot speelt samen met liet Radio Filharmonisch Orkest ö.l.v. Roelof Krol werken van smetsna, Grlej en Brahms. 10.no—10.30 AVRO. Opnamen van Tito Schip* met Italiaanse en Spaanse Lle- dieren. JLICIITE muziek *.3fl—8.30 KRO. GTam.platon 5n „Wcht te verteren". HOORSPELEN 10.40—11.25 KRO. Vierde uitzendinif tn het vervolKhoorspel „Dr. Z.iiwaeo" naar de gelijknamige roman van Bo ris Pasternak, REPORTAGES 11.0011.10 avro. Herinneringen aan de Melbourne race van 1934. waar in de 'Ulver van de KLM triomfen vierde. Fragmenten o.m, van /het te le roonffesprek van minister Colljn met de bemanning van de Uiver in Mel- bourne. DIVERSEN 8.05—10.00 AVRO, „Uit ben je." een amusementsprijffraTTiitia met' o.m. ...Gasteïiavond" f8.05) waarin Guus Oster castheer Is voor kunstenaars van de prote en de kleine K. Om.9,30. uur een show „It's in the air" van- .ult de Ripperda kazerne In Haarlem. Advertentie i.M.) Van Nelle bestellen! fAö«erfen:rte LM.) Van Nelle bestellen! UEN banneling van de eilanden", 33-1—dc film die vanavond door de televisie wordt vertoond draagt de naam van een beroemd filmmaker. Regisseur ervan is Carol Reed, de man die met „Odd man out", „The fallen Idol" en bovenal met „De der de man" een reputatie opbouwde. „Een. banneling van de eilanden" is zeker niet zijri belangrijkste film, maar wel een garantie voor een avond van goed amusement. Dé film is voor het eerst in. J952 in Neder- land geweest voor openbare verin- j uing. De stof ervoor heeft Reed ont-I leend aandc roman van de Britse I auteur Joseph Conrad. Met gaat; hierin over een Nederlander in'dc j tropen, een zekere Willems. eén op- i üehier, die door zijn. beschermer, ka- j pitein Lingaxxl. wordt behoed vóór arrestatie in f5 in ga pore. Hij duikt! ondei' tri diens factory in dt* wilder- nis. Hier valt zijn aandacht op een.i inboorlinge, Aïssu. de dochter van I een stamhoofdZij wordt door de j leiders van haar stam gebruikt om Wil]ems te bewegen tot verraad aan Lingard.. Deze ontdekt .echter het .verraad en, in plaats van hem té do den, veroordeelt hij Wiiléms tot eeuwige ballingschap in de wilder nis. De rol van jvyillcms wordt gespeeld door de Britse acteur Trevor Ho ward. Zijn tegenspeelsier als Aïssa is de oosterse schoonheid Kerimn. die in die film debuteerde. A «T!f»Tint jif iw. j Van Nelle bestellen!. WARSCHAUi De Poolse com munistische partij, heeft bevolen het staatstoezicht op de landbouw te ver scherpen met het oog op de schaarste aan vlees. Obk de ..discipline" van de landelijke bevolking moet woi'den verbeterd.: Deze besluiten zijri zondag geno men op een bijeenkomst van het centrale comité van de Poolse com munist.tsche partij te Warschau. NEW YORKDrie Amerikganse senatoren die een bezoek aar. Siberië hebben gebracht, hébben tiaar ver nomen. dat in communistisch China een. vjjfiigtal Sowjet-ingemeurs de leiding hebben van voorbereidende werkzaamheden voor een reusachtige stuwdam in de Jang-Tse. In de dam, die pas over twintig jaar gereed zou zijn, zou een elektrische centrale met een ve'rmogen van 25 miljoen kilowatt .woéden gebouwd. (Van onze red. voer radio en. TV) NOG stormachtiger dan zelfs op timistische fabrikauten van ra dio- en televisietoestellen in het.be-, gin 'van clil jaar waagden te ver onderstellen, is de kooplust van het publiek. Niet alleen voor TV-appara- tcn, maar ook voor radio's van de nieuwe series- „Televisies; we raken ze kwijt als pakjes sigaretten." Dit was de be vestiging van een vooraanstaande detaillist van de ervaringen van twee grote Nederlandse fabrikanten, Philips en Van der Heem (Errcs). Voor véle typesontvangers moet een lange levertermijn worden ge vraagd. Dit geldt in zeer.sterke mate voor de z.f. universeel ontvangers waarvoor vooral in het zuiden van nns land mei ont vangstmogelijkhe den uit eigen land,:België en Düits- land grote interesse bestaal. Het is echter een zo algemeen ver schijnsel deze sterk gestegen be langstelling sedert de gróte radio- en TV-exposities die dit najaar in Lon den, Parijs, Frankfort. Brusselen Amsterdam zijn 'gehouden dat reeds "vaststaatdat in geheel West Europa de omzetten die van het vo rige jaar sterk-zullen-overtreffen. Nederland néémt bij deze koop drift een plaats iii de eerste gele deren in. Tot illustratie ..van de enorme be langstelling voor televisie kunnen de onderstaande cijfers dienen. Wij kregen deze van de Dienst Luister en Kijkgelden van de PTT in Den Haag. In de loop van augustus van dit jaar steeg het aantal aangemelde televisietoestellen met 12234 stuks iin augustus '58 met 9203). In september van dit jaar kwa men er 14.632 bij iin september '58: 30.891). Van 1 tot 16 oktober van dit jaar zijn er 10.180 TV-toestellen aan gemeld. Over. de gehele maand naar schatting dus 20.000 toestel len, ruim. 300" per dag. Het zwaartepunt van de verkoop van TVs ligt momenteel bij toe stellen met een beelddiagonaal van ">3 centimeter en een bceldhóek van Televisie 'eeroverzicht bestaan de uit; 8.20 Ern 'korte Franse film met de zangeres Guy lain e Guy. 8.25 Een aflevering van de Ameri kaanse serie TV-fllms over „The life of Riley". Ditmaal trouwdag; van KMey". 8.S0 Een documentaire óver de Costa de la Mnerte, de Spaanse „Dodenknst". 9.00 Als hoofdfilm „Een banneling; van de eilanden" een avontuurlijke Britse film met Trevor Howard in de hoofdrol. (Advertentie l.M,) Van Nelle bestellen! \7 AN de componist Malando dia. dezer dagen is onderscheiden met. een wereld-oscar voor accor- 'g* htêfdvónd was tk even bij Al- v /red. D«t ïriisartt 20. Tegen achten kreeg ik taaist met tn yn vromr over. een rekening, die jfc niet had betaald, omdat ik Jiet my daartoe ter hand gestelde geld een blijmoediger bestemming had gege ven. Zij verweet, het mij heftig, ifc- venveerde mij naar. vermogen'de' woorden stapelden zich hóóg op en eindelijk liep ik, omdat, ik niet zo- best tn mijn argumenten zat, met een dolle fcöp het huis uit. Op straat voel je je dan altijd een beetje ont nuchterd, Goed, - je hebtde daad. gesteld, maar waar moet je nu naar toe? Mannen met een fijn ontwikkeld opportunismet stappen doelperic/il naar het café op de hoek. en.bren gen daaronder het onbeheerst be stellen van consumpties, de verdere avond door met mokken en zelfbe klag. Dat is een prettige, reinigende beziphetd. Echtfifenoten bem'imien el kaar meestal, doch niet altijd 'en een goed huwelijk is zeer wel te ver enigen met brekend vaatwerk en handgemeen. De dolle-kop-man in de kroeg kan, onder het mompelen Dan „tent denkt ze toel?" of „dat neeni afc niet" een paar uur onbc- - tnttelct zijn gang gaan, lekker ver ongelijkt ivczen en genieten van de rust. der eenzaamheid, die hem in gezinsverband, zo zelden is bescho ren. Als het café sluit heejt hij ge noeg stoom afgeblazen en is rijp om thuis de taaist te gaan bijleggen. Dit is de klassieke -remedie. Maar ik koos gisteravond Al/red. Die is namelijk goedkoper en aj- aoender. We hebben op school samen in de klas gezeten. Net als tk, is hij vijf en veertig jaar oud. En hij bezit alles wat ik begeer op dolle-kop- avonden, als myn geluk mij wat 2tuaar op de" mtiap ligt. In de eerste plaats is hij onnoe melijk rijk, zonder dat ?i\j hoeft tz werken. Zijn vader heeft hem name lijk een enorme fabriek nagelaten, die door een paar bekwame heren wordt geleid. Al/red zet er nooit een voet. Het geld storten ze wel op zijn bankrekening. Hij bewoont een riant Iiuis, toaartn hijalleen heer en meester is, want de hwtue- [ijksstap heeft hij nog niet onder nomen, Vele meestal hoogst aan- trekkelijke vrouwen beminen hem, want zijn charmes schijnen, voor J het. andere geslacht, aanzienlijk te iS.K ATOO-teleToie- uij gehm een goeie gezond- 110 graden. Hiernaast handhaaft zich I J -A z ,°P mn' field, gtiai jiiet gebukt onder voor- echter het 43 centimeter toestel.. I ff„ Vl1 'l er rivee delen tut j jnajiöe mbedarbindingen o/nooit-ge- SSjre?' 1°" "T »raor«neene j heem eeéir..- pnteuen.1- kocttkt „We hebben in het begin, van dit balletsmte ten gehore worden ge- nrpr een rpdcliiko inteUiaentie i* jaar unze produktie-schema's opge- bracht. De. uitvoerenden zijn het Me- .,T« «an sterke drank aoklust W- steld AU. die eenmaal op gang zijn i tropole .orkest onder lening van is het bij een ingewikkelde industrie Doif van der Linden en een kleine il(,e(t on de aanse wereld kin noch als de onze niet mogelijk- daar op j Spaanse balletgroep. Op deze avond KciVom ricf?°OToéï over'te maken grond van onverwacht grote koop- i zijn-'de letters L en M aan de beurt, i ik vraaa u Z rlmoede lust versnelling in aan te brengen. De gehele uitzending- zal worden ge- jiet'ïnoöier "ohnioer en probleem- Dit. geldt zowel voor televisies als wijd aan de L (van lichte; en de M Er™ 5 prpoieem- radios." Dit deelde ons een woord-j (van muziek), rc»*t bijdragen van; iV^nt" rncnen nu alle aphuu-.de> voerder van een van de industrieën Laguestra, het Metropole-orkest, i dnülkop-nSin in koor Maar het mee. .ter verklaring van de huidige Harry booten, de Marinierskapel en t anden 1 ncn,. I n Wrmne 11,Ir herin,, 1ll'lUCI 1>, leveringsmoeilijkheden. Glenn Miller. zich nameïyk te É£IN VflN Dl£ VALSt ÓL£UrELS ^OEf OP D£ OflRfiQt PfltetH. Alfred verveelt pletter. j „Let maar niet op die ko//erst" zegt hij. „Ik zou twee maanden op reis gaan, door Europa, zo'n beetje rondkijken, meet je teel, maar ik heb het vanmorgen allemaal afge zegd. ik vind het zo vervelend om. alleen te gaan. Vrienden kunnen nief: i mee. Die werken. En mi kan ik i ElJie wel meenemen..." I ,,Ze heet toch Maud?" zei ik. I tiMaud? Nee, dat was' de vorige," antwoordde hij. „Dat is uit: Ze wou tronteeri. Ik heb nu Eïtie. Lief kind, hoor. Maar ze tuil natuurlijk ook trouwen, 't Zal wel weer orn me centen wezen. Ik weet het' niet. Maar als ik haar nou meeneem, op die reis, dan urordt de band zo hecht. En ik wil eigenlijk -nog niet trou- 1 wen..." „Noti, dan laat je het," zeg ik. „Ja, ui aar dat is ook vervelend," j vervolgt hij. Straks is het natuur- I lijk uit met EUie. Goed, dan komt er teel een ander. En daar moet ik dan geregeld mee in de stad gaan eten. Of dansen. En 's aeouds laat thuisbrengen..." i Wj geeuwt. En legt me vervol- j geus omstandig uit, hoe ?noeilijk hij j het heeft in het leven. Bij gebrek aan problemen, nmakt hij 2e zelf, door futiliteiten enorm op te bla- i zen. Ik word nooit moe er naar te luisteren. En als ik, om. een uurof elf, helemaal volgepompt met Al fred, thuiskom is de verzoening in een handomdraai geregeld en loop ik weer weken in de pas... KRONKEL MOSKOU Russische archeo- i logen zeggen het oudste domvormig i gebouw tér wereld in het centrasl- Aziatische steppengebied. te hebben j ontdekt. Het is een mausoleum van I de hoofden van de Scythisclie stam men, aldus de leider van een expe ditie, Sergej Tolstow. dour GEKALD BiJLLETT Met*bcvendc*"handcn^pakl Anano de trommel en zou). a;e de «wam Konalo Dun iel lin.M'ii lu-^-ii haalt de papieren er uit. Hij begrijpt er mets van. gekregen, bil heeft zijn overleden s-imvader. 1 t- „i.k ,„l,„...iir.iv,i, I „rtif. W.r. nanifffn i'CVIIl •"Wat zijn dit? Verzekeringspolissen, bankpapieren polo. d;r papieren gevonden m het WHuye. v-.,ar- en kiik, een ccrüficaat van hel huwelijk, ge-m hij. Anabo. lag? Anano staat op. puk; de pa sloten tussen ene Wilson met Elisabeth Conway, i pieren weer »n, sluit de irornme! en tcrUil het "kijk, een certificaat van hei huwelijk, Sioten tussen ene Wilson met Elisabeth Con-.-..... Kijk, en daar li£t het geboortebewijs van hunt huis. Hij gaal naar de missic..chonl, «ant o.: vid-. dij zelf met beantwoorden. Zenuwachtig en hakkelend ver. telt hij de frater wa). «Somai hein zojuist heeft verteld „Kom binnen, jongen." zegt de frater, „laten wc er eens kalm over gaan praten." „Ik weet het," gaf hij toe. „Maar het is voor een goede zaak. De besie zaak die er maar zijn kan. Vergeet niet dat het maar voor een paar we ken is. En bovendien, nu en dan zijn we wel degelijk alleen." Het was donker in de kamer, maar ze wist dat hij op dit moment sussend en ge- Jduldig glimlachte. „We zijn nu im- t mers alleen," legde hij uit. „Het is geweldig," zei Catherine snibbig. „Wal ellendig voer jou! Mis je haar Robert? Zou je misschien willen dat ze ook ons bed nog deel- Jde? Zal ik haar gaan halen? Ik weet 1 zeker dat ze hei heerlijk zou vin- de u." Er. volgde een gechoqueerde ge- 1 spannen stille. Daarna zijn zorgvul- jdig beheerste stem: „Laten we'nu niet kibbelen, Kitty. jHet is aL te belachelijk." Ze wist precies wal hij dacht. Hij" I hield zichzelf voor dat hii toegeeflijk diende te zijn, dat deze 'hystérie bjj zwangere vrouwen normaal, mis- Jschien zelfs onvermijdelijk was. En juist zijn geduld, zijn weigering J boos te worden, prikkelde haar nog Jmeer. „Het is precies of ik een oppasser i heb." zei ze. „Ik begrijp, je echt niet, lieveling." .;Ze behandelt me alsof ik een ;öort krankzinnige ben," verklaarde Catherine opgewonden. „En jij doet 1 preci eshetzelfde." Hij zuchtte diep, zich niet ver waardigend nog verder antwoord te geven. Ondanks alles viel ze tenslotte in slaap; maar- nare dromen achter volgden haar. voortdurend schrok ze wakker en toen tenslotte de ochtend zon door de jaloezieën sijpelde, voel-, de ze zich nog even beledigd. Over het bedsermoen werd niet meer ge sproken, Haar uitbarsting, begreep ze. moest met de mantel der liefde bedekt worden, Robert nam blijk baar als vanzelfsprekend aan dat ze er berouw, van had en voortaan ver standig en gedwee zou zijn. Laat ze -maar oppassen, dacht, ze boos. Ze zijn alle twee tegen me. en ik heb geen zin me dat te laten welgeval len. De drang op ie komen voor haar onafhankelijkheid was onweer staanbaar geworden. „Na de lunch," kondigde ze nicht Dot aan, „ga ik uit," „Natuurlijk gaan we. als je dat wilt, lieve. Maar het kleine meisje moet zich niet te veel vermoeien." Catherine glimlachte heimelijk, bij voorbaat al genietend van haar triomf. Vroeger of later, hetzij voor of na de lunclv moest er een ogen blik aanbreken dat nicht Dot ge noodzaakt zou zijn. haar te verlaten om even de roep der natuur te vol gen, Die gezegende kans aangrijpend, glipte ze het huis uit en begaf zich niet naar het park, waar "nicht Dot haar ongetwijfeld zou 20eken, maar in tegenovergestelde richting. Toen zé een uur later terugkwam, sag ze met grimmige voldoening het gealar meerde verwijtende gezicht van nicht Dot al lussen de gordijnen doorgluren. Catherine lachte haar vrolijk toe, wuifde joviaal met haar handschoen en begon, om de arme oude .vrouw nog meer te treiteren, als een dolleman te rennen toen ze i de stoep naderde. Op de tweede trede stapte ze mis, verloor haar evenwicht cn viel. Do dag werd donker. Ze lag stil. Pijrt stroomde door haar lichaam. Zelfs op dit ogenblik van wanhoop on pijn kon ze, wilde ze niet verge ten dat het nichts Dots schuld was. En van Robert. Maar het waren andere gedachten die haar bestormden, toen zij uren later ontwaakte uit een diepe onna tuurlijke slaap en zag dat Robert over haar bed stond gebogen. Spijt voelde zij nu, spijt en diepe schaam te. .„Ga ik doocï, Robert „Nee, nee. Wees nu rustig, lieve ling. Je hoeft niet bang te zijn. Alles komt in orde?" „Ik verdiende het," mompelde ze. „Ik heb je kind vermoord. Je zult het mij nooit vergeven." Zijn lang ernstig gezicht, vertrok zenuwachtig, terwijl hij vriendelijk zei: „Het doet er niets toe. Pieker nu'maar niet. Als jij nu weer gauw beter wordt, is. alles in orde." Hy kuste haar voorhoofd. Ze laS stil. haar ogen gesloten. „Als ik weer beter word, mag ik het dan nog eens proberen?" mom pelde ze. Zijn aiitwoord troostte haar, maar slechts ten halve. Ze was te moe om de last van de hoop te kunnen dra gen, De drie. zoons, die 'zij voorbe stemd was hem te schenken, behoor den nog tot een onbekende toekomst. Het moet gezegd dat nicht Dota organisatietalenten zelfs bij dit tra gische'ongeval, niet te kort schoten. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1