Prentedoek-gordijnen voor zieke kinderen AVONTUREN VAN KAPITEïN ROB Pippeloen tje bij cle bedjes Gen. Marshall begraven 1 11 VN "2T oVtoïier ÏQ59 Het TV 'theater presenteert j volgende weeds; i Onder voorbehoud van f wijzigingen j ZONDAG "s Middags in Eurovisie van 3-005 00 uur eon rechtstreekse reportage uit Berlijn van de wereldkampioenschappen rol schaatsen. Aansluitend '5.(JU> een uitzen ding van het 1KOR uit Zeist van een oogst-dankdieusi van de kolonie der Hernhutters. 's Avonds om 8.00 een AVRO- programma met ..Kunstgrepen" een programma over het zien van de letters L en.' M in „Van A tot Z", de- eerste aflevering van. een serie films over Parijs van Jan Brusse en tot slot „Sport in beeld". MAANDAG Geen 'uitzending. DINSDAG Filmavond met als hoofdscho tel de thriller „Mr. Denning drives north" (Het lot speelt niet i Mr. Denning). In het voorpro- i gram uta een Nat King Cole- 1 show. WOENSDAG Middags het VARA-klndër- i "programma. 's Avonds de. NCRV 'met een i feestelijk programma l.g.v. de 80ste Verjaardag van de schrijver I van kinderboeken W, G. v. d. Hulst;'dé kunstrubriek Stiidio B; Dick v. Bommels Tel edisco pa ra de": 'n dieren programma van Han Bensehbrink; Pi Scheffers ..Pas geperst" en een dagsluiting uit het Rotterdamseclubhuis de „Jeügdhavón". DONDERDAG VARA-programma mei: dr. L. de Jong in. De wereld''•van vaor daag" én .pen directe reportage -ujt het legerkamp Ermelo van ccnuitvoering door .,De Haagse Opera-: en operettezangers" van „Das Dreimaderlhaus". VRIJDAG KRO-programma met „Gasten boek"; „Testplaai", een jongeren programma; een documentaire over asthma on asthmapa tien ten en een sport rubriek van Jan Cotlaar. ZATERDAG 's Middags een jeugdprogram ma van"dé AVRO. Om 5.30 uur een Eurovisie-uit zending uil" Worms, de stad der reformatie, t.g.v. de ingebruik neming van de herbouwde refor ms tiekerk:- 's Avonds, opnieuw de AVRO met de actualiteitenrubriek „Te- ie vizier"; een tel ere cording van het tweede deel van het optreden van de magiër Chan Canasta en I de tweede weckendshow van dit j seizoen. (Van onze redacteur v, radio en t.v.) F)12 uitbreiding van de zendtijd van de televisie met ingang van 1 januari I860 van vyftien tot acht tien uur betekent, dat de.N.T.S. het personeel momenteel 300 krachten moet versterken met 50 tot 70 per sonen. Het personeel van de NTS bestaal naast administratieve krachten voor- al uit programma-personeel zoals.ca- meralieden en .medewerkers op dé decor-afdeling en technici- voor beeld, geluid en onderhoudvan de installaties. Dit jaar voor het eerst heeft cle NTS zich op dc Firato die in.septem ber in de R.A.I. in Amsterdam werd I gehouden'toegelegd op werving van personeel voor camerabedieniiig en i technici. DE chef van de personeelsafdeling I van de NTS, drs. J. M. Th. Loeffcn. is over de resultaten van I deze voorlichting en werving goed te spreken. „Het is onze ervaring dat enerzijds op advertenties lawines van j sollicitatiebrieven binnen komen van mensen. soms zelfs van lagere j schóól-kinderen die in geen enkel i opzicht aan de ie stellen voorwaar- i den voldoen en dat anderzijds per- sonen die een redelijke kans. maken t niet reageren hetzij doordat zij op- zien tegen het schrijven van een ge- detailleerde sollicitatiebrief of ir». hun momentóle werkkring eri huis- j vesting geen aansporing vinden om te veranderen". j Op de Firato oud erna men wij de eerste stappen om contact te te leggen. Hoé\yel de .selectie nog niet is afgesloten heb ik de in druk dat uit.de verkregen con tacten de personeelsbehoefte in deze sector voor i960 kan wor- j den voorzien". E EN werkkring bij de-televisie is voor. veel outsiders 'omgeven j met een waas van romantiek. Dit blijkt onder meer Uit de sol-1 li citaties. Wanneer de TV ergens in: het Sand is geweest met veel vertoon van" camera's, reportage wagens, ka- bels en PTT-toerusting voor 'straal- verbindingen resulteert dit meestal i Rapport over TV per .draadomroep p EN commissie. waarin deskun-- digen van de afdeling draad- Omroep cn mobilofoon van dc PTT zitting hebben, zal deze'" dagen aan de minister van verkeer en water- i staat een geheim rapport over de.'; draadomroep aanbieden. Algemeen wordt verwacht dat in- 1 voering vuri "de televisiedistributie j.n Nederland mede afhankelijk zal i worden gesteld van de conclusies, die in dil rapport, ton aanzien van de radio-distributie in ons land. worden, gesteld. Zoals bekend kampt de ptt met bepaalde „onrendabele gebieden", waarin het bestaan van een distri- butionel voor de draadomroep eco nomisch, niet verantwoord wordt ge- acht. j Deel van NTS gaat verhuizen De NTS heeft voor. huisvesting van verschillende.-bureaus een groot pension in Hilversum gehuurd. Het ligt in., hel voornemen om in 1980 het bureau van de NTS-voorzitter, dc heer E. J. Schüttenhelm, hot se cretariaat, het bureau programma- zaken en eventueel oo*K de pers- dienste onder te brongiïu :in het hui dige Emmapelision. aan clc .Emina- st ra atgel e go n in de' scha cl w van de KRO-studio. Do villa: telt 33 ka mers. GESPROK BN'^WOORD 6.307.no ftVL'Voordracht <|nor rir A. »a-ilb<irn «ver het kind in rte litteratuur. II .00— II. is. VARA. Populair weten- si-happotijfce causerie doer dr. C. van flijsiuge. niV'EKSK.V :»u—8.oo VPRO. in He rniiriek Rnp en ciro.rn niizrmlin; un een van He klankbeelden d'e Jongeren hebben in- «e/.oiiden in dc wedstrijd \an He vrico. 8-3 5 VARA. ...Hiiltanili xlinjtt zijn Max llavelaar", een herden- kliiK Jn documenten *ekoz.en en «.a- ntenccsteld do«r Garmt stuiveling. 51.05—.9.45 NCRV. Ken klankbeeld «ver doel ej, nitvoerine van hei drie- eilantlen-pian als onderdeel \an de drltavverken. 9.40—10 jo VARA. Voordracht d-.nr Uit'» sierman van ..Multatuti-, ..Sairt.tah en Adinda" in een microfoon bewer- k,nj door Garmt Stutvelinc. Vaaavosid tAdvertentie LM-f Met reumatiek kan niemand werken D-s 'zorg voor \Jw gezitv vei-eist de inzet van. a.l Uw kracht en energie. Alleen soepele spieren en lenipe gewrichten zijn geschikt voor sjrote lichamelijke prestaties. Wrijf ze w-ep. Uw reiijnatiek, Uw spir. Uw lendenpijn; wri,!t' ze weg met Klooster balsem (Akker-Balsem), dlo diep in de weefsels tloordrinsri; en door de warmte die ze daar opwekt. Uw pijn verdrijft. Ook U ztiltxezEen-...Kloo5- terbaisem - geeu goud zo goed." ERNSTIGE MUZIEK 8.15—9.05 NCRV'. Hel Concertgebouw orkest ij.l.v. Rafael Kubelik met de harpiste Suzauna Alildoniaii in werken van Srhubprt en HSndel. 8-35—9.10 VARA. Simoti vah der Geest, tenor, en Guus Huektnan. has, voeren met het Omroeporkest o.l.v, Bogo Leskovlc Russische liederen uit. Amcrika's stafchef van het leger in de Tweede Wereldoorlog en één van Amerika "s grootste soldaat-staats lieden, ter aarde besteld, president Eisenhower en oud-pre sident Truman avo on den de eredienst vóór de begrafenis bij. Slechts twee honderd mensen konden de een voudige kapel dienst bijwonen. Bij de eigenlijke begrafenis waren slechts familieleden aanwezig. WASHINGTON' Op de Ameri kaanse Nationale Begraafplaats van Arlington is dinsdag het stoffelijk overschot van generaal Marshall, elCt.lXlf' NA hei journaal en w#«roverzicht fü.iwi) ren programma \an dc AVRO. DU omvat, k.-jii Spurt panorama 8.5'; ..To-onvuelcrs", frn duhbrlpor- irot van ern haby-sietor rn orn ver- zurcor \at> df .«pc« in <te dierentuin; 9.05 Ternncrrs met zinsende on in us it- ere n rte teenagers; 9.15 De eerste aflevering vm een film die frt van ri,-r Ciskei» ma.iki UJ- ileii.v zijn wereldreis: 11(10 Te tc record ine van de soetbat- w i:d arijd OiiitsUndNederland. i.ICHTR MUZIEK «.30—T.llO VARA. I.ali.lnse liet orkest van Malaudo. io.4o—ii.on vara. Zam Texas Rn.vs' Choir o.l.v. G iek door 'JE KUNT AAH 4NpEt?%7 HEE)? DENkEN PAN AAN JE WERK. HET WORP1, j Sm ■N QBSE^IE 1 H fl gf M'N WEPKfSS- /IBjp H M NfET IN p£ STEEK) i\f» ^TEN, aJrVEN 2ULLEN WE NP OVEQ (Efê/rajH ANPERZ jMggfe w/irEN?{ OVER W PAAR WEKEN NAAR WAA&OM JPI67 J'J EN <5EEN ANDefV? EN WAAROM HEB JE ER NIET- itg VOO& SEPANkT Zl.*\m M'N WERK NIÉT IN DE Ö76EK tATENl'-. BL'JFT CAT NOU ALVjqZ^emt; L 2°-?' WVAARÖM} fNlcTj CHARLES) EEN DER6E- 1 1»JK SUITEN- jffANSJE KR'Jó i «IK NIET J IeLKE OAGl Advertentie 1 M Jip en JunncRc beleren hun cfiiin/ron nu onk op hiiuierocrdiiifr. dc firma Dehnen er ,/ftiisen Ie Polier dom He: maken naar unj'icr uil dc versjes van Annie M. G. Sdtimcl1.. groot expert was als in het dagelijks leven als. rietdekker; schenen dé kansen Ie keren. Abercrombie noch ifanop. een handige slow bowler die naar vang ball en hengelde, kon iets met hem beginnen. Hij wist vijfen twintig runs te maken in evenveel minuten en voegcle daar in de zes entwintigste drie vieren aan toe in sneiie opeenvolging. Andere wickets vielen met keurige tussenpozen, maar niet dat van Valter Pegg. ruisten vriendelijk in eên niet al te Toen Joe Blphick, de aanvoerder straffe wind. .Sara als een geëerde aan slag kwam. ging cr een hoera- gast van wiens echtgenoot grote din- tje op onder cle schooljongens.. Hij gen'worden verwacht, zat op haar was een algemene favoriet. Met zijn gemak in een hekstoel voor hel pa- zware. Jarige en lenige gestalte was viljnen. Haar gedachten, hielden zich Joe, de dorpspostbode,de bedacht- op dat moment riiet mét cricket be- zaamheid zelve in al zijn bewegin- zig: toch was ze zich bewust van cle. gen. Zelfs een glimlachje scheen er groeiende spanning toen cle dertien af te kunnen om zijn verschijning Spelers in glanzende flanellen broe- wat^minder massief te maken. ken„ voorafgegaan door .de twee „Goéd, zo, Joe. Doe het maar op scheidsrechters, die bolhoeden en je stofjes," schreeuwden zijn kornui- iange linnen jassen droegen, zich ten op de nabui-ige bank. naar de hun aangewezen posten be- gaven. Ue teams, zoals Edward haar Oude grappen doen het altijd het zorgvuldig, had uitgelegd, waren beste. Deze ging er in Meonthorpa aan elkaar gewaagd, cn dit ondanks aV iaTO'U als koek in. Joe Elphicks een groot verschil in leeftijd; want. trlomi zcju later komen, als de hoewel het dorp een voordeel had scil<x'l mt't zijn bowlen te maken van een grotere ervaring, die nu Z'H! kvijgen. Het was zijn gewoonte eenmaal het voorrecht van een ho- Jui jja«r het wicket te- drentelen en ge re leeftijd is, bezaten dc jongens. 1:611 trage onderhandse bal-af te yu- uitstekend gccoaclied ais zij waren hij scheen niet het minst ver een veci betere techniek. Bovendien haascl of verontrust ais rue op de hadden zij. maar hierover bewaarde, ^'easelijn terechtkwam,: omdat- de hij het stilzwijgen. Edward om heh ervaring.hem had geleerd dat vroe- bij te staan. fier of later oen te groot vertrouwen dc batsman zijn taktick zou recht- Mecmthoipe. die do toss gewonnen vaardigen. Maar óm hem. te zien had. gaf t»v de voorkeur aan met knttün was heel iels anders. Men. bullen te beginnen. De innings wcr- kon or vast op rekenen dat hij de den keurig geopend met twee inléi- zwaarwichtigheid van hel geheilig de!) de overs. Zolapg ze niet wisten de spel zou vcrieventligen door één wat zc aan elkaar hadden, stelden dc, "f and ere onverwacJite grol. Het baxters zichermee tevreden een was algemeen bekend, dat Joe. El- voorzichtig vcrdedigingsspel Ie spc- phlck, mj mocht dan nog zo'n goed 1 en e n pas daarna begon he n ze be- cricketer <?h befaamd aan voord e r scheiden singles, te maken. Met oen <djm viorkant weigerde zich voor score van twaalf- nhm Abercrombie wft nari ook tc» huaitcn. Als hij'het de sterkste bowler van dc school zijn over zijn hart had kunnen verkrij- eerste wicket;..eo vijf minuten lp ter hard of althans Harder 1 tclni- v-erd de veehouder Plug VVUiiruns I-"2". bij mei pt-mak twee keer achter hér wirket gevangeu, aclner zoveel runs Ij ebben gemaakt. Maai de jon er Harlrop.Vijf fieri vnnr d<U Mg nu eeniilaalniet in zijn aard. twee. Maoi' mei de knmst van Wal ter Pegg, die ais cricketer ccn even (wordt vervolgd; IK HOOP MAAR DfiT OflT-DlNG NIÉT 0P5L0T ZIT i W£Crj£2£Ke.R Pflr HEriN OEZI ^WflÖEN D f vooKUCHna mee Dit DÉUR'CEENIE- vVENMflUEN! door GEKALD BULEE1T' Dat hel in feite haar schuld was en dan niet omdat ze zich vijf minu ten in bet water-closct had afgezon derd wat iets dat nooit tot haar zou doordringen. Het ergste was ge beurd. Catharine was stout geweest en was daarvoor wreed gestraft, en Roberts kostbaarste hoop was de Lodem ingeslagen. Maar nicht Dot verspilde geen iijd niet zichzelf ge luk te wensen dat de juistheid van haar nauwgezette voorzorgsmaatre gelen. hiermee op zulk een tragische wijze bewezen was. Met hulp: van de dienstmeisjes droeg zij Catheri ne de trap op. stopte haar in bed en liet onmiddellijk een dokter en Robert roepen. Het verzenden van ton telegram, twaalf woorden voor zes stuivers, was Roberts idee ge weest: Mevrouw Peacock Lulter- fielcl nabij Neictovbury Catherine i.'may: naar moeder overkomst ye- v-ensi. Crab be. Het arriveerde tij dens het- theeuunje en tien minuten later zat mevrouw Peacock al in de sjees die li nar nam- het station Luiterfic-ld bracht. Ze had nog juist tijd daar de laatste trein van de dag te. pakken, die aansloot op de 7,5 van Ncwtonbury. In Meonthorpe. de zatsnsag hier op volgend, waren Sara en Edward, zij het ook met ongelijk enthousias me,-aanwezig bij het grootste eye- ment van. hex zomer-trimester; de jaarlijkse cricket wedstrijd Highfielrl Academy togen het dnrp, gespeeld op het. sportterrein van de school. Hej. weer was mooi, de hemel on be wolkt, hel gras fris en geurig en heldergroen na de regen van de vorige das. De beuken, die het ter rein aan de westkant begrensden, lijjgjD DQ0QQ öQÖÜ'ti 0000.0 tic hcbuo» vu dwaalt ju-y u»i uiai m de avond langs hei strand. Allerlei gedachten spoken door zijn hoofd. Is hij inderdaad de zoon van een blanke'.1 Maar waar zijn zijn ouders dan geble ven? En heeft dr overige familie nooit .naspo- vingen naar hem gedaan? lutliHütt. virigcU, itlcUii- Pepoio is dood.AVij zullen vnor jou naar de autoriicilerx in Australië schrijven," belovende fraters, ..zolang wij niet zeker Weten, dat deze papieren op. jou slaan, kun nen we weinig'doen. En het-zal wel .'enige tijd duren, voor wij antwoord krijgen.'.' An ah o verlaat Nauwkeurig bestuderen de fraters do papieren, die. Anabo heeft meegebracht.. Ook zij slaan voor een raadsel, Is Anaho inderdaad een vondeling - Kan hij dé zoon zijn van de in'deze. papieren-ge- noemde .Wilson en Elisabeth Conway? Hebben die. hun kind op dat onbewoonde eiland.achterge laten? Als Fep oio nog leefde zouden zij het hem

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1