m Let op bet blauwe et/fcet Algerië-nog geen uitkomst Wrevel en onmacht over de VRON «MM»; 'EÊ m mmm Hoe liet de meisjes Peaeockg verder tCi, 6f,ailit aa" °°rd^ "5« HET CONCERT GRATIS 1 Kwatta Manoeuvre '20 ets reep voor 10 Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier... Huldiging mevr. Van Kerkhoven Koekeu" Reclamezender op Noordzee Disconto hoger in W -Duitsland T V-program ma voor zaterdag gewijzigd Vöeltö2i«h Nederlander in Djakarta van Oranje gehaald Ook TV Vanavond Radio H 'SPROETJE SP.'- Éjjpg oor fRAf K GODWIN DkM OVtlUiW de flan!e Kamsr w>, hike gebeurtenis; ze |ag besloten in de nieuwe stijl, die het ci<*e» GanUu. Alleen de uitcvsit- rechtervleugel revolteerde m«r hrt ?"IS_P_ nie' WiuUrfJwnd bij gebrek aan een wapendragende e tegenstemmer? Itai' nadagen van de Vierde Rep Gaulie. ■pel was WMdZ'lfkiri.fV'3" k«>W« In'het 'voorjaar van „d™ rid, doe,, hure»doï k„ ed, er i„ de t «d,"blink. (oen he, logee „ie, W«»«, uoe J Poiao u,,irn gereed stonden, de .nacht ,e priipen wan. he, letcr aiob 'buiS' 6*""» Di'™> hiel" De indruk i "Vrijdag 23 oktoher 19Ö9 V.,, *ewtk': da' na de «il'pnwfc «au de Kamer lersclidilene êê'h'n hgu'fiii ,1, ge,aar fcehtwn verkeerd, doordat de reactie haar KChuurde moordenaars op he, „ad had gestuurd. Waarschijnlijk echlor I heritliten hieiuoiueiu schromelijk overdreven gewees! Het is w dat op Mi,terand een aanslag is gepleegd, maar het ,vn taniisclie aanslag, en het i* bij deze beeit niet aan gevaar gelooid van de politie bij •Is waarschuwing "pEGENOVEtt eeuwenoude theaterkunst, en een geschie denis van. de filmkunst die ju de loop van tientallen jaren zijn wet ten, begrenzingen en mogelijkhe- een nogal dilet- den heeft gevonden staat bet tv- ene euveldaad gebleven. De bevoHdn* tuneeJsP<-,l, waarvan het overdracht*- - ...««AiJnlijk «richt. De taiino.Hug.il n<* in de I „N" 1 "1" aamtl1 lawbtwch ges inde figuren hadden fan nut Hot' IwJ mor Mm'de raogcliik- «15 „aarscminmg; doch ze namen iets neg ,an de indruk van klaaglijk. I hedei1 die mm. in de rinse heid. die rechtse extremisten altijd maken zonder uniformen en vvatien? u.ps- plegen zijn eri met toneel, voor- *n zonder belteersinc van de ?trant :i* m directe- uitvoering waarin w I gisteravond ..Het concert" op het Nu het lege rumoer wa, is verstomd loou, het de moeite, eens na te t SSnT" C*°,ln,,C taan welke \oorlga»g is .gemaakt, naar een wat realistischer houding; In -Het concert" een van de. tegenover het Algerijnse probleem, dat bij voortduring centraal blijft *taan I no* ,zecr paarse, stukken die spe- HiMjk. De Gaulle heel, het zelthesrhikkiugsreeln' v,„ d, fg' ™*diT «XJSif'm" fa~ Alrenjnen erkend. Ww op deze verklaring „iet teruggekomen en he, I ItwgrX aiJdtfa iï Srenm tot de -oevrijumgshnnt heelt te kennen gegeven, er met voldoening acte van te 1 mlonsiteit waarmee werd gespoeld. «exnen. Het lijkt wel iets; cn toch is er nog geen reden voor optimisme, j H^.-back^ dc plotselinge .in de programmabladen gepubli» j ceerde schema, Aanvankelijk zou slechts het op- i treden van het „Modern Jazz Quar- f let" komen ie vervallen. Nog weer later is beslist, dat di rect na het nieuws (8.20 uur) een re la is-u it zen ding wordt gegeven van een groot show- cn quiz-pro gramma uit Wenen met Peter Frankenfeld en m.m.v, het Siid- funk-dansorkest o.l.v. Erwin Lehn. Dit duurt tot 9.40 uur. daarna komt weer uit Bussum) de film-thriller van Hitchcock „Toby", Mdoe-rtentie l.M.) Van NeHe bestellen! van het Ued „Erlkönii" van Schu bert. 11.20—11,55 NCRV. Ui tv. op gr. pla ten van het strijkkwartet no 3 in Bes van Schubert. FOLKLORE 11.10—11,20 NCRX^ Laatste lezing van de heer Lktvoctin zijn reeks over muziek van buiten-Europese volke ren Ditmaal muziek van Indonesië. JAZZ 7.107.30 VAKA. Opnamen van bet kwartet Gerry Mulligan, gemaakt op 23 mei in het Schcvcmngse Kurhaus. HOORSPELEN 8-00—8.30 NCRV. Tweede deel van het vervolgjioorspel .Avondrust" door Aart Komijn. mVEItSEN 8.1 8J5 VPRO. Prof. Donkersloot spreekt over de dichteres Hélëne Stvarth. Vervolgens draagt Ank van der Moer enkele van haar gedichten ».00—fl.35 VARA. De hobby-quiz „Je neemt er wat van mee" onder lei ding van Theo Eerdmans. 9.40—10.00 NCRV. Kunstrubriek Ter introductie. 9.S510.15 VARA, Herhaling van het klankbeeld ,.De stljte iaat zich zoe ken"' dat H. J. Onlbekkink schreef en GabrJ de tVagt %'oor de microfoon .bracht op 10 april. fAduertentte i.iVI Deze aanbieding geldt tlm 31 dec. 1959 de handeling verleden tijd, waren evenzeer een typisch gebruik van de eigen aard van het TV-spel. NT A doze theoretische stof voor A hot spel van de Canadees Joseph Schuil past het in de twee de plaats in onze waardering te be- Doch zijn succes is niet groot geweest. Het Bevrjjdme-frontverrasten ons zijn opvattingen. We: 1 „De Bossche BEHALVE het AVRO dirigent en orkest, waarover wij reed» schre- E V EN heeft het geheien, dat het Bevrijding*front afgevaardigden naar Parijs zou zenden om mer een wapenstilstand te onderhandelen. Er was geen twijfel mogelijk of de Gaulle was bereid om te praten, hoezeer daarvoor aan een deel van zijn verklaring een gewrongen hjtleggmg moest worden gegeven. De gernrhien over een op til zijnde j trekken de regie van"ïlenk"Rigtcrs, •ntmoeting zijn niet weinig bevorderd door wat verluidde over de activiteit c''e .woekerende met de moge- '•n Bourguil». Het verdrift Hnurguibn, dat Tunesië toneel «an de la -teil lijJihSden r d.e Bcdoefafen «m de 'f dt Algerijnse opstand moet dragen, en het wekt daarom geen ver-bradit" to- wondering, dat liij op de voorlopige Algerijnse regering sterke druk heeft i Juist in de zorg voor het detail uitgeoefend. Doch zijn succes heeft zich blootstellen aan het gevaar., te worden meegetrokken in een ontwikkeling.man) nog hut verhaal vertelde cn die m feite het zelfbeschikkingsrecht maakt tot eert paskwil. we het jn beeld reeds van de lip- pen van Anne «IJdji Andrea» kon- Leerrijk is het vraaggesprek, dat Férhat Abba's "ziclu vóor de iSarok- dvn «Hezen; aan de functionele toe- kaan se tadio heeft laten afnemen. Uew belangrijkste dei Algerijnse killers j S.faas''van'de^wfat-'w'-arSlEon zei niet te weten waarom niet meteen onderhandelingen zouden kunnen van Anne na haar blindheid en aan beginnen. Jn werkelijkheid echter weet hij het maar al te goed. Het komt hierop neer. dat het Bevrijding?front er niet voor voelt, alleen maar over de wapenstilstand te praten. Het Bevrijdingsfront. dat met zoveel genoegen bet woord zelfbeschikkingsrecht uit de mond van de Gaulie heeft vernomen, wenst ook garanties, dat de uitoefening van dit recht in vrijheid aan het Algerijnse v.dk blijft voorbehouden. En wat kan daarvan terechtkomen. oet,fr0s-d had' de grootste verant- wanneer na een wapenstilstand het Franse leger de voornaamste inaHits- S woordelijkheid voor het succes van factor in het land blijft'/ Dit acht het Beyrijdingsfront een onaanvaardbare .concert". Zi.i va? het meisje vorm van dwang. Zulks temeer, omdat niet de wanen-tiHland eriteriiim c'nt zij uitbeeldde. De groei van de vnnr dn t^tnnrf van vrrdn. din da (fatiln .erlangt, V.ede «1 het alleen rij,,. wanneer er paar jaar minder dan 2Ü0 doden floor gweld vallen in Algorie. sen; de een dony haar blindheid, de ander door zijn neger zijn temid den der blanken gaf de ontroe- Hri- r« Tinji van echtheid en onafwend- LI bevtyding-trónt waatd er terdege voor. de deuren dicht te baarheid, evenals de ontknoping uem ^peien gooien, maar het vindt kennelijk de toestand voor besprekingen j die hen na haar oordeel over meriP. m®e drum- nog niet rijp. Wie kennis neemt van zijn bezwaren ontdekt, ook „Ojthello bruusk weer Scheidde, zonder moeite, waarom het leger na de verklaring van de Gaulle 7.0 weinig van zich heeft doen horen. De grote grief was het vooruitzicht, dat de regering te Parijs Algerïë zou prijsgeven, nadat het leger met zoveel inspanning 'en offers de opstandelingen de nederlaag had toegebracht. De wapenstilstand, die de Gaulie aanbiedt, nu is die van de overwinnaars, ook al heet ze de vrede Van de (Algerijnse) dapperen. Het Franse leger blijft; riet één jaar, maar tenminste vijf jaar. Mevrouw* Mien van Kerkhoven Kling, die de laatste jaren deel uit- maakt van de hoorspelkern van de N.R.U.. zal woensdag 28 oktober baar 50-jarig toneeljubileum vieren. Op die dag zal van 4.00 tot 5.30 uur eon huldigingsreceptie wWdcn gehouden in de A.V.R.O.-studio te Hilversum. Televisie NA liet WFPkovprzirht van hi»t NTS- journaal (S.00) een programma van de VARA. Dit omvat: 1 8.30 3111» Anstadt replsseert „Het Leidsepleincabaret", een nienw croenje van artiesten dat zich aan het onbUek j, voorstelt, 8.43 „Anders dan anderen'», een TV- biografie gepresenteerd door Bert Gart- i hoff. Advftenti» l.M.) Van Nelle bestellen! A dyerrentfc LM.i Van Nelle bestellen! de telkens verspringende lichtval men Jennings en Anne. op hun wandeling bij het verkeerslicht waren aangekomen. IJ da Andrea droeg de zwaarste rol in dit stuk en had. metOtto Sterman 'dit- er zijn baard voor Onwaarschijnlijk echter scheen ons. dat zij, Anne. zo scherp oor- deelde over de relatie die Shake speare in zijn ..Othello" tekent tussen een blanke vrouw en een neger. Juist omdat zij te voren zo duidelijk de broederschap, der men- sen had beleden. i Of is dat 'ver als Europeanen I staan van de Amerikaanse gedach- Dit vin,ft het BevriWinsifmnt teel gevrMttd. Hef n il heet TSTSSi' 1S.SIS8 i a I. JP'S wat daar met ongenjmd maar over meer da n de Gaulie aanbiedt. Eigen ink i« er bij vroeger nmt lijkt? W.Jnn. zo heel veel veranderd. Ferhat Abba? en de zijnen willen in elk geval eerst eens afwachten of de Algemene Vergadering van de V.N. niet nog jetg te hunnen punste kan doen. De hoop hierop {ijkt echter tamelijk iidel. i daar de V.N. vroeger ook al geen uitkomst brachten en omdat de Gaulie; door zijn toezegging, ook al houdt die niet \eel substantieel? in. de positie van Frankrijk toch wel heeft versterkt. Van iie uilen entte, waarop Ferhat Abbas aandringt, zal zeer beslist geen sprake zijn. Zoals de toestand than? is. moet de onzalige «.{rijd wel \enjpr gaan. Hel aantal Algerijnse doden lag volgens öffieiële Franse mededelingen vorige weck tussen vijfhonderd enzeshonderd. Gitkomst op korte termiin liiki alleen mogelijk, wanneer de Fransen binnenskamer? jegen« de bemidde laars uit Marokko en Tunesië zich wat toeschietelijker betonen in de Algerijnse kwestie dan officieel. \en, is in de Radioscoop van aan staande maandagavond nóg een bij zonder orkest te beluisteren, ..De Bossche Koeken". Dat zijn in Den Bosch geboren musici, die el kaar in de Hil- versumse studio's yj\ regelmatig te gen kwamen dat met1 name Ad van dor Gein op het idee kwam. voor één keer eens een orkest van Bosschena ren te formeren. Behalve Ad van der Gein spelen Ad v. d. Gein mer Huub Janssen, accordeonist Cocn van Orsouw. fluitist Wim van Dijk; klarinettist Piet van de Akker, bas sist Toon Beitsen en de accordeonist Frans Kerkhof. De zanger is ook een Bosschenaar: John Millstone. Natuurlijk is de herkenningsmelo die ..Dat gaat naar Den Bosch toe" 'in eer. modern, arrangement). ,.Dc Bossche Koeken" fcitfmen maandag avond om ongeveer- 9.15 uur in de lucht. Advertentie LM.) Van Nelle besteilen! BONN. Het Westduitue bank- disconto Is met ingang van vandaag van drie tot vier procent verhoogd. Dit is de derde verhoging van het Westduitse disconto in het lopende jaar. Tevens is de voorgeschreven mini mumreserve. die de handelsbanken bij de Bundesbank moeten- aanhou den. met tien procent verhoogd, i Deze maatregel treedt ook vandaag in werking. j In een door de Bundesbank uitge- geven verklaring wordt gezegd, dat; Een geheel ander geluid weer- het besluit tot verhoging van het klinkt uit de hoek van de Bond van bankdisconto is ingegeven dour de Adverteerders. Namens hen zei de gedachte dat een mogelijke overspan- heer Joustra:- „In onze kringen be ning van de Westduitso economie staat altijd bela'ngstelling voor eeti slechts kan worden vermeden indien nieuw medium." Hij hield er eehler tijdig financiële maatregelen worden rekening mee. dat sommige bedrijven (Van een onzer redacteuren} HILVERSUM. „Wat is dit an ders dan de piratenomroep van een boertje in de Achterhoek? Alleen door buiten ons grondgebied te gaan ontkomt men aan de wettelijke ge volgen." Dit is één van de commentaren die Hilversum heeft op de vastbera den plannen van de „Vrije Radio Omroep Nederland", de VRON, om op de Noordzee, buiten de territo riale wateren voor onze kust, re clame-radio-uitzendingen te gaan verzorgen. De man die in dit verband sprak van een „piratenomroep" was de heer G. 11. Hoek, programmaleider van de NCRV. Uit andere Hilversumse monden noteerden wij: De heer v. d. Made, KRO: „Een ver derfelijk streven, geheel in strijd met het culturele uitgangspunt.van Nederlandse enandere Europese i radiostations." De heer Kepko. AVRO: „Een grap i die geen inv loed zal hebben op ons bestel." j De heer Broeksz. VARA: „Als ze dit in Nederland deden zou er gevan genisstraf op staan." Dr. De Koning. VPRO: „Onsympa thiek. dit trachten buiten de spel- regels om zijn zin door te drijven." lAdvertentie l.M.) pon. hoest. Bficp. dtarrhet. influenza. zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEËSK'SPOEQfi&S helpen! Er zijn Mecnk's Poederhoofdpijn, kies- pijn. hoest, griep,^Kirrhcc, influenza, r hou ma tick, koor is» Weid bij gevatte kou. periodieke pijnen enz. Verkrijgbaar iiuis met 6 poeders maar ook ir.j handige plastic HUISAPOTHEEK" (met 6 verschillende, etuis a 6 poeders), zonder prijsv--hoging. Vraag uw drogist. MEEN'K'S '3ERS helpen! Er zjjrr. getroffen. muziekauteursrechtcn liet in zijn commentaar doorschemeren betrek kelijk machteloos te staan tegenover de invordering van auteursrechten 4d, nrtt>ordr>re i op flc.te draaien grammofoonplaten. rial QTitPruCri)- j „Alleen de plaats waar de zender staat, is voor de betaling ter zake. De VRON zou dus eventueel auteurs rechten moeten betalen aan Panama, of aan welk and el' land ook, onder welks vlag het schip van de VRON, de ..Lijnbaan" gaat varen. Ais de VRON onwillig is te betalen zal men daarvoor op internat tonaal oiveau maatregelen moeten beramen." bezwaar zulten hebben tegen het Illegale tintje aan de VHON-affaire. De heer M. Lewin. één van de drie voorlopige bestuursleden van de VRON, kondigde aan: ,.De omroepen Intussen zijn gisteren m Kopen- i zullen een heleboel last van de hage" plannen bekendgemaakt voor I VRON gaan krijgen. Wij zullen zulke dagelijkse, commerciële TV-mtzen- programma's gaan maken, dat de dingen uit vliegtuigen voor Dene- luisteraars niet meer od Hilversum '""rkc-n. Zweden cn zuidelijk Noor- DJAKARTA. - l„d«n«ibebe .«to- 5»nen w. nün boven-gW?: i-rfa RuMka, oen bekende rttelten hebben, vlak voor het ver- H><'n BMWrievaK op een trek van de „Oranje", een Neder-■Wfbebalm». lander, J. S., aangehouden. H(j zou gepoogd hebben drie tassen met bui- i tcnlandsc munten uit het land te smokkelen. Ook de koffer, itaarin zich de tassen bevonden, werd in be- j slag' genomen. De ..Oranje" werd woensdag zeven I uur lang door politie- en immigra- i j tieambtenaren doorzocht, l Een woordvoerder van de procu- reur-ger.eraal deelde mede. dat S.. eed won- Deense impresario cn showman, hét Ne- deelde mee. dat een Zweeds-Do en se derlandse volk en'het Nederlandse i maatschappij 1 februari met öc uit- bedrijfsleven gaan dienen." zendingen zal beginnen. Ruzicka zen dat de Zweedse moe- Ilgrii l)b(iar der-maatschappij reeds een 10 kw T.V-zender gekocht en beproefd lu de dertig meter band, waarin heeft en zich verzekerd heelt van de VRON wil gaan uitzenden, zo het gebruik van twee Cunvair 240 C deelde men ons bij de PTT mede. j transport to est ellen welke nu dienst zitten over de hele wereld verspreid zullen doen als vliegende TV-slaticns circa 1500 zenders, onder meer ccn (Jp 6300 m hoogte voor de Zweedse van Radio Nederland Wereldomroep. westkust. .Wat de VRON ook doet, in de De vliegtuigen zullen in Noord- ET televisie-programma van a.s. zaterdagavond (KRO) Is grondig gewijzigd. Het wykt nu In vrijwel alle onderdelen af van het Artreneurtc t M.) Van Nelle bestellen! ERNSTIGE MUZIEK 8 30—9.40 NCRV. Der Tod jtu Basel, een klaagzang voor sopraan, bas, vertelier koor en orkest door Con rad Beek. xn.no10.30 NCRV. L'ltv. op gram.j platen van de Symphonïe Liturgique I van Arthur Honegger. 11.19—11.55 VARA. In de rubriek Vergelijkenderwijs bespreken Laurens Bogttnat», Felix dï Nobel en Ruiger Schoute verschillende uitvoeringen (Advertentie l.M.) ANGELA PUG EYYEE5T... IK VRAAö Uif ZIET" Nrt UWE CAK HEB CA ZOL NAAK HET/ UlEökEtO ÓE&KACHT, ANGELA. Z£ MOëGT NAAR 9ARMG. &EN JE VANAVCNP V&J?^ ZAL IK OM HALF ACHT B'J JE KOMEN GRAAG CHAQlEG DOE PAT CHARLES wiens gezin inmiddels met de :,Oran- praktijk zulten wij er niets tegen Duitsland "gesiiitionneerd worden en je" vertrok, spoedig zal worden be- i kunnen ondernemen," a .tius Jc PTT.zullen vliegen buiten deioternatio- Ook de BUAIA, het bureau voor nale luchtvaartroutes. Voor reclame zal de zendtijd 1300 kroon per mi nuut kosten. De plannen voorzien in een dagelijkse uitzending van twee a drie uur, Enige jaren geleden heeft een par ticuliere radiozender het traditionele Dc»nse radiomonopolie doorbroken door een-begin te maken met com merciële uitzendingen vanaf een schip in de internationale wateren van de Sont. De Deense staatsradio heeft geprobeerd de „etherpiraat" het zwijgen op te leggen, maar d.eze pogingen hebben nog niets opge leverd. TV-uitzendingen- te weren van een hoogte van 6300 m boven internatio- nale wateren zal niet gemakkelijker 'j zijn dan radi©uitzendingen van een i schip tegen, te gaan, zo .hebben des- j kundigen in het internationale recht verzekerd. Rivella ook suikerYri|! De ideale drank voor diabetici en voor hen die slank willen -blijven. slechts 14 kcal. per Hesje van 240 cc goedgekeurd door de N.V.5. Lage prijs: 32 cf. -jfiufeU dan ttndcU U EEK FR1ESCHS VU6-D0MO PftlJBUCT DE RIVELLA-GLAZEN-ACTiE GAAT DOORl Bllfft dus doorsparen. Vanaf 1 november a.s, zi|n de RÈVEllA- glazen GRATIS verkrijgbaar tegen inlevering van 50 punten. De letter E van het etiket van de grote gezinsfles Itr.) heeft een waarde van 2 punten en tic E van het normale flesje {Y* Itr.) 1 punt. Opzenden ïn gesloten envelop: Postbus 345, Leeuwarden. 1 f Adoertenfte I.MJ Van Nelle bestellen! LONDEN Het aantal buitenlan ders dat dit jaar tot eind augustu» een be zo uk aat; {iroot-Brittahnië hec*ft gebracht bedraagt 1.021.000. van wie 507.000 Eu-opeanen.Dit is ne gen procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Fred Conway, die van de kumst van de frater op de hoogte U gesteld, luistert aandachtig naar hei vreemde d«il doit: bem duel. lh*l kjnik'. allemaal érg ongcJonrivanrdiK en farilastisch. Hoe ter wereld i? het mogelijk, dat de kleine Ronn uuiUeiijK. iviaar zjjn hoo f d Al sd e ze A n ahcj i i ui er ilaa d zij i i j e is van zijn moeders aandeel afge/irn nog v; het feit. dat de fabriek al jaren tang Jun Wtlso, "-op <i»t «iland tereriit is gekomen rnèt al die pa-patenten gebruikt. Kunnen er niet personen ach- picren? Dat het hier met om vervalsingen gaat is uv uc/.c u;u.-i^l- «u.arc .soiua faiian, uie er op int zijn geld tc slaan uit deze vreemde zaak? Conway ui" likt diep. na. ie» wijl de frahü zt.iti verhaaT doel. O. die geestelijke is natuurlijk te goeder trouw. Maar hij moet deze kwestie met de grootste om zichtigheid behandelen De afwezigheid van mevrouw Peacock maakte enerzijds alles een voudiger en anderzijds lastiger. Een voudiger. omdat als papa eenmaal vertrokken zou zijn naar Newtun- bury. niemand zich verder nog zou bekommeren om wat zij deed: las tiger vanwege het. morele schuldge voel omdat het, er op zou lijken dat ze misbruik maakte van een familie- J crisis. Meer nog dan het vooruitzicht j later.door haar moeder met bittere f verwyten overladen te worden, haat- te zij het idee haar vader te moeten {bedriegen. Zijn normale manier van {doen, het feit dat hij in het minst f geen achterdocht koesterde, het ver- tma sde haar haast, on redelijk genoeg I eii gaf haar het gevoel oneindig ge~ i meen te zijn. Ze had moeite hem niet in vertrouwen te nemen, zich Jaan zijn genade over te leveren, zich Jbij voorbaat al van zijn vergiffenis tc verzekeren. Maar dat zou zowel {gevaarlijk als onoprecht zijn. Het fzou hem óf dwingen 2ich tegen haar Jte verzetten, of dit niet te doen cn I aldus haar medeplichtige le worden, t £n daar zowel het een als het ander {hem gelijkelijk tegen de borst zou Istuiten, nrürst cie h.txe van *n biecht {maar worden uitgesteld tot na de j gebeurtenis, v „Denkt il dut Igcn krijgen, phj ..Nee, li"cc kind. Er komt geen regen." weken wérd hij nu al achtervolgd door deze stralende, spookachtige, onmiskenbaar reële aanwezigheid, wier heerlijkheid hem beheerste maar wier gezicht hij desondanks niet kon zien. Het zweefde tergend op de grens van zijn bewustzijn zon- .der een duidelijke vorm aan te ne men: op hetzelfde moment dat hij i nii„ t r» rvrvp 2icl1 °P dic dierbare trekken tracht- (loor GJLltALiJ oULLJl>11 te te fixeren, vervaagden en ver dwenen zij. Hij had Julia sedert die bewuste ochtend, nti drie weken dat zo geleden nog tweemaal gezien en bei de keren had het hem ecri schok gegeven, niet alleen van vreugde, maar vooral van verbazing, omdat hij zo kennelijk onmachtig was ge weest zich te herinneren hoe zij er uitzag, Ze lachte. „Hoe weet zeker." „Omdat ik mijn papaplu zal mee nemen." „Dat is dan erg lief van u," zei Julia. „Waaruit ik afleid dat je van plan bent uit te gaan. Ga je weerde be schermengel spelen?" ..Dat niet direct. Maar ik heb "er- Kortom, deze heer van middelbare leeftijd was verliefd: niet voor het eerst, maar wel hopelozer, catastro- schillcnde dingen te doen. U ,veet faler dan ooit tevoren. Hij herkende hoe druk ik het altijd heb. Koe laat Zijn dwaasheid en verheerlijkte haar. denkt u dat u thuis bent,.papa?' Hij waarschuwde zichzelf, zeggend dat deze extase absurd was en on betamelijk voor een man van zijn leeftijd. Hij probeerde zijn gevoe lens in eon laatste wanhopige po ging, zelfs te verklaren als ver schijnselen van biologische aard cn aldus te ontzenuwen. Maar deze lis tigheden baatten hem niets. Eijn po- De vraag verbaasde hem enigs zins. „Een interessante vraag, lieve kind Dc toekomst, aldus wilde je mij her inneren, is logische* wijze niet te voorspellen, het verleden daartoe als handwijzing onbetrouwbaar. Niettemin, daar ik een eenvoudig man ben.'die zich niet door strikte Ringen tot zelfspot sneden geen hout, logica laat leiden, heb ik weinig re- en zUn geliefde maximes van Ls den er aan te twijfelen dat ik met Rouchefnucmild klonken oppervlak- mijn normale trein thuis zal komen, kig en banaal. Waarom ook niet?" In New ton bury, een paar mijl ten noordwesten van waar Julia en haar vader zaten te ontbijten, schonk Charles Witherby zich een derde kop zwarte koffie in, die hij daarna, abrupt opstaande, onaangeroerd liet staan en vergat. Twee uren van on- verdraagiijk wachten lagen voor anochtend re- hem'. Hij durfde zijn verbeelding niet op Julia le richten en kon toch aan vrijwel niets anders denken. Drie Eerder nog dan Julia te moeten verliezen was hij bereid zijn car rière in de waagschaal tc stellen en indien noodzakelijk in ballingschap tc gaan. Mama zou formele bezwaren indienen, aldus had Julia hem ver teld. Maar zover zou bet niet komen, dacht hij grimmig eti wel om de een voudige reden dat het huwelijk niet officieel 2ott worden afgekondigd. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1