I Opslagplaats voor vloeibare gassen ANWB van voert hotels Bondslijst §e€H bfüd mor cle ftwHtf Televisie fungi Golf sleurt visser mee I I 1 ïïoe het de meisjes Peacock verder ging SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Primeur voor Antwerpse haven Tanks komen Oud-voorzitter van de 'ARA begraven 70 m onder de grond „W. Barendsz" uitvaren Pierre Janssen met *n sterretje R USSISCH PLAN: AKKERTJES Oostenrijkse neo-fascisten boeken winst Geschil tussen VAR en China nu opgelost SOfficier in appèl Acteur R komt opnieuw voor Jï£adcllmque. (tor ffléy&' Stw/ser Nobelprijs voor Tsjech en Amerikanen (AcH:ertfi7iïie SWAN "FEATURES £VNbl<?AÏÉ mOE LAMÓ BLUFT JjsgÉ* [CAROL IN |£HAI?lES rwee^H 'W^ÊSr weken, 13 MH^pr H4P E(? ^j Bp^f. oPoegE- BkENP 04T IK G>£ ■Ml/OND At LEEN ZOU MOETEN Pé7£?£- 0REN6ËN—WAN NEER BEN JE TE(?[>Gj w 6£ KOMEN f '*JE Hf0T^\V ERAUE r'JDÏJ voof. omrles; TWEE WEKEN A LA^--AfÉKr «F pAT ZAL I OP PE EEN Ofl F ANDERE MANIER I MCETlEN 6PEP - MAKEN' HE f IK H£B 6ECN TUD MEER DM HEM Tt ZADELEN I j kun je Nier HfiRDÉ-R.ZlP? NÉ-tiUFPERt flfSDCRer WORDEN WE RBN6EH0U-. DEN VOOR FF HfiRD 2^ R'JPËfS V/OORuir! Maandag 26 oktober 1939 Van onze correspondent) HILVERSUM, Onder grote lie- langstelling, vooral uit omroepkrin- i gen, is zaterdagmiddag op de Noor- 1 derbegraafplaats het stoffelijk over- j schot ter aarde besteld van de vo- rige week in de ouderdom van 76 jaar overleden oud-voorzitter van de VARA, de heer Arend de. Vries, i Onder de belangstellenden bevon-1 den zich het VA RA-bestuur, de heer W. Vogt. en de televlsiedirecieur van I de VPRO, ds. J. A. v4'Nieuwenhuy-j zen. j De heer J. B. Broeksz, VARA-om- roepsecretaris, kenschetste de overle- dene als een vurig propagandist en i gevreesd debater. Willem van Capellen sprak na- j mens de vrienden. Hij gewaagde van i een mooi leven, want de heer De! Vries heeft iets voor anderen bete kent. Gedekt door de rode vlag en '(Van onze correspondent) een schat van bloemen en onder de ANTWERPEN Binnen niet al te tonen van „Aan de strijders*' werd lange tjjd zal Antwerpen de eerste cie baar naar de groeve gedragen. stad zij" in West-Europa, die be- schikt over ondergrondse opslag plaatsen voor vloeibaar gas. Hel ge meentebestuur van de Sclieldestatf heeft vorige week vergunning ge geven voor een bepaald terrein, dat hiertoe eerst geologisch onderzocht was. De opslagplaatsen zullen op een diepte van ongeveer zeventig meter gegraven worden en wel on der een klei laag"" van vijfenzestig nieter dikte. Q VER de twee programma's van Thys Chanowski die hierna volgden, de Ietiers L en M in „Van A tot Z" en de film „Parijs heeft dorst" in de reeks „De zeven werken" die hij met Jan Brugse maakte, leg gen we ons het zwijgen op. Na het gesprek dat we met Cha nowski hadden, en. dat resulteerde in .ondergrondse verdeelcenlra gevoerd. Bij de graafwerkzaamheden zal men ongeveer 50.000 m:' klei moeten ver- plaatsen. I Lomiconflict opgelost (Van onze correspondent) AMSTERDAM De Nederland- sche Maatschappij voor de Walvis vaart cn de zeeiiedenorganisaties hebben overeenstemming bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het komende walvisseïzoen. Hiermee lijkt het arbeidsconflict, dai de uitvaart van de „Willem Ba- tends*" op 31 oktober dreigde te T J 1 n her discussie-program n«i ,.F«c« to face" van de BSC-feleuisie is de vorige tceek de beroemde Zuatserse psycholoog Carl Gusini' Jurtg rcrvekene». Voor iür programma taas een filmploeg van- de BBC fnaar Zürich in Zwitserland gereisd, waar de S4-jizrige geleerde zoöohi. In de uitzending haalde Jung herinneringen op aan de tijd toen hij nog «auu.' samenwerkte met Sigmnnd Freud. de grondlegger van de pspc-ho-analyse. „Als Freud eenmaal een bepiialde meniug was toegedaan, dan «sas de zaak daarmee .:it. Ik zelf twijfelde voortdurend Het kwam in 1912 tot eeu breuk tussen hen. Gevraagd naar de kansen voor Het be houd van de vrede, merkte Juvg op; „Het enige werkelijke gevaar woont in de mens zelf en we zijn ons dal jammerlijk slecht bewust. Wy zijn zelf de oorsprong van het kwaad dat- zon kunnen komen." Jung verraste de Britse kijkers door zijn uitstekende beheersing van de Engelse taal. De Britse pers sprak de dag u« de uil zending van: ,£en volkomen nieuwe TV-ervaring" en „Het leek alsof de geleerde in de huiskamers zat voor een gesprek". (Wanneer we óy de NTS de vraag voorleggen of hel vellicht mogelijk zou zijn bij de uitbreiding van zendtijd programma's van een uitzonderlijke "kwaliteit nis dit interview'met Jung oner te nemen (het is immers op film vastgelegd), dun kennen we reeds bij voorbaat het antwoord. De vreemde taal zou een bezwaar vormen. Inderdaad zónden teeïmp kijkers iets aan zo'n uitzending hebben indien er (feen Nederlandse tekst bij vterd gesproken. Daardoor sou veel van het origineel ver loren gaan. .Maar toch 2011 het overwogen kunnen worden, de film met bijgevoegde Nederlandse vertaling te vertonen Redactie) erpchenen. hebben we uiteraard niet onbevangen kunnen kijken. We vonden zowel „Van A tot Z" als „Pa rijs heeft dorst'" over het geheel een genoegen om naar-te kijken; maar dat zegt onder deze bijzondere om standigheden zo weinig. W. Jnn. Volgende week maandag TV het interview dat zaterdag in dit blad i Met het graven zal zo spoedig moge- doorkruisen, van dc 1 -i-L".. ~"J lijk begonnen worden. Men hoopt binnen ongeveer twintig maanden gereed te zijn. Het gemeentebestuur heeft spoed gezet achter de concessieverlening, omdat men wist, dat ook andere sleden waaronder Terneuzen. soort gelijke plannen koesteren. De N.V.' „Distrigaz" zal het werk uitvoeren voor het opslaan va» propaan-, bu taan- en met a an gassen, die in sleeds grotere hoeveelheden verbruikt worden. Het plan wordt in twee gedeelten V uitgevoerd. Men begint meteen op- OLGENDE week. maandagavond, i slagplaats voor '20.000 m:! propaan- 2 november, is er toch TV, De 1 gas, bestaande uil vier galerijen van Nederlandse Televisie Stichting i «lk m doorsnee en 107 m lengte, neemt die avond een Eurovisie-uil- I Zij worden onderling verbonden door zending over. Van 9.4510.45 de I ocn galerij, dje 5.10 m hoog en 2 m „Richmond Trophy*', de in l em alio- breed is Het tweede gedeelte van naie wedstrijd kunstrijden op de j dezelfde afmetingen voorziet in een schaats in Londen. Het commentaar zelfde opslagruimte voor vloeibaar bij deze rechtstreekse reportage'le- metaangas. vert Siebe van der Zee. Het opslaan van de gassen zal direct vanuit schepen gebeuren. In V ÊlïlftVflD fj Amerika en^Duitsland worden reeds schepen gebouwd uitsluitend bestemd n„ j> voor het vervoeren van vloeibare nadlO gassen. E- i Vanuit dergelijke schepen wordt - a\ko. D«de uitzending in j het gas via pijpleidingen naar de flf hederen en I Eingeland-Zweclen i nen^v'an ^.Heute Alxnid Peter Fran- kenfcld" in het IvRO-TV programma WOeilSÖaÖ O'D I V i ons dubbel en dwars verzoend met c> ;t J dit gemis. Het was prettig dit goed en met veel vaart gepresenteerde program ma nu eens zonder „sneeuw" te zien. Een brok TV-gezelligheid waarop Bussum. jaloers kan zijn: Liefhebbers van voetbal, die kans zieii aanstaande woensdag middag om twintig over vier aan hun televisietoestel te zitten kunnen dan zien de voetbalontmoeting F.ngc- landZweden. Van deze wedstrijd ordt tussen 4^0—SJlO uur de twee- *7 ONDAGAVOND heeft Pierre de helft uitgezonden. .1 Het VARA-kinderprograihma (Pi- po de clown) moet voor deze repor tage uitwijken naar 5.206.00 uur. Om voetballiefhebbers het nog maar eens te zeggen; ook donderdag 5 november 's middags TV van hun sport. De ontmoeting namelijk Go- thebergSparta in Gotheberg, des middags van 2.00 tot 4.00 uur. AL hadden we graag zaterdag avond het Modern Jazz Quartet niet alleen gehoord maar ook gezien>i humor, dat hij alleen al daarom een en al zou ook weer eens een afleve- i sterretje achter zijn naam heeft ver- ring van „Anno" welkom zijn' ge-diend. Janssen, de conservator van het Stedelijk Museum te Schiedam via „Kunstgrepen" de kunst een dienst bewezen. Zijn voorbeelden waren goed gekozen. De ot?ergang van zo'n voorbeeld, een hoger of lager ge plaatste horizontale streep, naar doe ken waarin die streep horizon werd of de twee mannetjes 'die de kern gingen vormen van Rembrandts Nachtwacht, waren staaltjes van wel sprekende beeldtaal, welsprekender dan lange verhandelingen. De oneindige Janssen die als een held vocht om hel hoofd van gezel- lige "explicalqr boven water te hou den deed dit met zo'n onvernietig bare tegenwoordigheid van geest öe rerfcs gewijd Vlf 1)1 au uwer km van Ernest Cha lissen I.30—7.45 AVRO. Causerie van Henk i Stam over de Russische componist i Olier, van wie donderdagavond een.' Itoorncoiicerl wordt uitgevoerd. f-dfF—<i,3fi NCRV, VItv. op gr.platen van het concert voor plano en orkest in P van George Gershwin, 9.30—15,0(1 NCRV. Concert door Feike j Asma op het orgel van de .Martinikerk te Bolsward In de reeks meesterwer- km uit de romantische orgelllliera- i tuur. j II.0011.30 NCRV, Introductie tot ,.d« i onbekende/Beethoven" in 4e eerste van een reeks uitzendingen gewijd aan muzikale curiosa. 11.20—11.55 AVRO. Uitv. op gr.platen van Oosters getinte werken van Stra- t winski en Prokofjef. LTCIITE'"3IÜ21BK 7,508.15 NCRV. Optreden van het or- kest van Barnabas von Geczy. "i HOORSPELEN i 8.15—9.00 NCRV. Tweede deel van het vervolghoorspel .Dekblad eerste soort' i door Jan.de Vries. 1 Ongeveer 9-30—10.30 AVRO. Als laat- I ste onderdeel van de Radioscnop Het zaterdag gesloten akkoord moet nog worden goedgekeurd door do leden van de zeeliRdeiiorganiSn- ties. Dit schijnt echter wel zeker, gezien het 'feit. dat de maatschappij haar voornemens om de inkomsten van de zeelieden met ongeveer tien procent te verlagen voor dit seizoen heeft laten vallen. Zoal? gebruikelijk zijn de loon- en arbeidsvoorwaarden voor een seizoen overeengekomen. De maatschappij heeft zich uitdrukkelijk het racht voorbehouden volgend jaar met het. zelfde voorstel tot verlaging van de bonus terug te komen. Het vertrek van de Willem Ba- rencisz"' kan nu alleen nog worden uitgesteld door vertraging bij het aanbrengen van een vrie,«installatie. d Dam Alaska- Siberië (Advertentie LM.) met Akkertjes zijn „nare dagen" geen nare dagen meer flitsen uw klachten weg, WENEN De neo-fascisten heb ben gisteren tijdens gemeenteraads verkiezingen in Wenen en de provin cie Salzburg overal winst geboekt. De grote verliezers waren de com munisten. De socialistische partij kreeg in Wenen 60 zetels (59 in 1954). de r.k. volkspartij 33 (35 in 1954), de com munisten 3 (6 in .1954) en de neo fascisten 4. Deze laatste partij heeft bij voorgaande verkiezingen nog nooit een zetel weten te bemachti gen. Uit de uitslagen in de provincie Salzburg blijkt dat .de neo-Iascisteri hun positie hebben weten te veiister- Ken ten koste van de volkspartij en de socialistische partij, die niettemin de twee sterkste partijen blijven. CAIRO Bet geschil tussen de Verenigde Arabische Republiek en China oi'er aanvallen, die een ver bannen Syrische communistische iel., der onlangs op de V.A.R. deed. be hoort tot het verleden. China heeft verklaard dat de ge wraakte toespraak, die werd gehou den tijdens de viering van de tiende verjaardag van Communistisch Chi na niet de mening van de rege- ring weergeeft, en dat de vriend- schappelijke betrekkingen tussen beide landen moeten worden ge- handhaafd. De zaakgelastigde van de V.A.R. die indertijd naar Cairo terugkeerde, vertrekt binnenkort weer naar Peking. HOEK VAN HOLLAND De Rot terdamse slager A. van Dijk, die met enige vrienden aan hel vissen was op de noord er pier in Hoek van Hol land. Is bij het binnenhalen van de lijn door een golf van de pier ge slagen en in de Nieuwe Waterweg terecht gekomen. Zijn vrienden wis ten hem op het droge te brengen. De man. die veel water had binnenge kregen. is ter observatie naar het ziekenhuis Coolsingel te Rotterdam gebracht. een aantal toeristenplaatsen kunnen zelfs het predikaat bondspenslon gaan -voeren. Bij de ANWB is ook een rapport opgesteld over de sanitaire toestand van de over 't land verspreide kam- pcergelegenheden. Sinds 'het'voor-' LM.) ANCHORAGE (Alaska) De Amerikaanse senator Ernest Grü- tiing. die Alaska in de senaat ver tegenwoordigt, heeft na een be zoek - aan Rusland verklaard, dat I e.r naar zijn oordeel een-diepgaande studie gemaakt dient te worden van het Russische plan om een dam in de Beringstraat aan te leggen, die Si- berië met Alaska zou verbinden. Volgens de'.Russen zou het. hierdoor mogelijk worden het warmere water van de Stille Oceaan in de Poolzee te doen vloeien"en tenslotte een ver- andering van het klimaat van het I. DE.V HAAG. De AMVB heell i beslist een 120-tal hotels, die op de Lijst van bondshotels voorkomen, niet j meer als zodanig 4e erkennen. Vol- gen* de ANWB voldoen deze hotels niet aan de minimumeisen die door j j de organisatie worden gesteld ten aanzien van de sanitaire verzorging, i jaar heeft een controleur van de Aan de eigenaars werd in 1958 be- j bond alle plaatsen bezocht. Het rap' j richt dat zij nog een jaar de tyd kre- port zal binnenkort aan het hoofd' gen de door de bond gewenste \-oor- j bestuur worden aangeboden, zieningen te treffen, maar dit is niet gebeurd. .j De ANWB had de inmiddels van j j de lijst van bondshotels afgevoerde hoteliers er reeds "in 1950 op gewe zen dat zij aan toeristen meer service moeten bieden. Daarom werd als eis vice i I I- j gesteld dat zich op elke etage van het betrokken hotel tenminste een i douche of een badkamer moest be- I vinden, wil het hotel hét bekende embleem van de ANWB blijven vóe- i ren. Volgens een woordvoerder zijn de i 120 hotelhouders evenwel in gebreke gebleven, zodat de bondserkenning Nuordpon 1 gebied teweeg te brengen, j niet kan worden gehandhaafd. Hun i? De noordelijkeijsvlakten van de gevraagd het bondsembPem terug te Sowjet-Unie. de Verenigde Staten en zenden. Wel zullen zij door de j Canada zouden hierdoor volgens de ANWB nog worden erkend als Russen in vruchtbare gronden ver- bondscafé of bondscaférestaurant metL «Klerd ku«n worden. logeorsologanhoid. Sommige hotels in MVt"j«M ("Van onze correspondccti HAARLEM. De officier van justitie bij de Haarlemse rechtbank mr. G. TV. F. van der Valk Bon man is in hoger beroep gegaan le gen het vonnis, waarbij de 41-jarige acteur-regisseur J. It. veroordeeld werd tot een jaar gevangenisstraf vanavond het spel ,Wie was Carmen?.' GESPROKEN WOORD 6,15—6,25 Hilv, II. Uitxending voor de Pac. Soc. Partij. 6.507.00 AVRO. Causerie In de reeks Openbaar Kunstbezit. 10.0010,15 NCRV. Politieke commen taar door prof. Diepenhorst. DIVERSEN R.05—10.30 AVRO. Radiósconp. Deze bevat naast het hierboven aangekon digde hoorspel als attractieve rubrie ken O.m. het optreden (om 8.23) van i het dirigeiitr«orkest, bestaande uit de j heren: Bep Rowold, Frans Poptie. Pierre Palla, Willy Langestraal, Willy j Schubbe, Gerard van Krevelen. Ad. van der Grin. Johnny Holsliuysen en i Jus Cleher met als gast PI Scheller, f Te ongeveer 9.15 is er hel tweede bij- zonder* orkest, „De Bossche Koeken". Dag en nacht heerlijk warm! Veilig, reukloos en uiterst zuinig - 24 uur achtereen, zó brandt alleen een échte "Aladdin". Een kwaliteits product van de bovenste plank! Gemaakt om U jaren lang van dienst te zijn, zonder storing. PETROLEUM CONVECTOR Vraagt pmprdus aan Postbus 84, OALS alle normale mensen bezit ik een ongezonde be langstelling voor nieuws, dat betrekking heeft op gezond heid, ziekte, medicijnen en operaties. Het Engelse wctenschap- peljjke tijdschrift „Lancet" bijvoor-' beeld versl.i n d ik, wanneer ik het j tenminste bij een van mijn vrienden te pakken kan krijgen. Dat (dood- i ernstige) tijdschrift nu heeft mij dezer dagen onthuld, dat massa's mensen een zotte honger hebben j van de rijbevoegdheid. Kortgeleden stoiid "de acteur voor I de Haarlemse rechtbank terecht, om- j dat hij onder invloed van sterke drank een auto heeft bestuurd en daarbij een vrouw heeft doodgere» den. De officier van justitie had drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar in- trekking van het rijbewijs geëist. Maar stiekem deed ze zich te goed aan een zak antraciet nummer drie van twaalf gulden het mud. Nu vertelt dat tijdschrift „Lancet", dat dr. Philip Lanzkowsky in Kaap stad de oorzaak van deze vreemde honger heeft ontdek!: De patiënten - - lijden aan een ernstig tekort aan naar rare voorwerpen, zoals stukken ijzei. in het bloc(t 0nbcivnst traeh- steenkoof oi is at schroefjes niet je}i ze in leemte te voorzien &&TEZEN, WAAROM HEB JE ME f4901 f OP&E&ELQ OM TE VRA6EH HOE HET moertjes. Anderen weer- kunnen niet van stukken zeep afblijven, niet om zich te wassen, maar om op te eten; en dat zijn dan geen stukken van marsepein, zoals we zometeen met de sihterklaasdagen weer als verouderde surprise toegestuurd zul len krijgen. Nee. ze schrokken echte zeep. Ér is es» geval bekend van een jongetje van zes jaar, die de helft van zijn jasmouwen had op gegeten. Deze vreemde vorm van eVtïusl is. zo las ik. veel meer ver breid dan de meeste mensen weten. Er is zelfs een Latijnse naam voor deze ziekte (want dat is het), pica, naar het Latijnse woord voor ekster. Jk las van een vrouw, die zeer plichtsgetrouw elke avond in de kelder afdaalde om de kachel voor de nacht van brandstof te voorzien. .door alles te eten wat ijzerbestand- delen kan bevatten. De lijders aan deze ziekte heeft hij gewone staalpillen toegediend. En meteen was de kwaal genezen. Als het waar is, dat deze ziekte t veel wijder verbreid is dan leken I als ik konden weten, dan zal door de toeneming van de consumptie van staalpillch het verbruik van kolen dus nog meer achteruit gaan. Fn de kolen voorraden zijn toch al zo geweldig, zo catastrofaal, groot. Maar maakt u zich geen illusies, beste vrienden., de kolen voorraden kunnen nog tienmaal groter wor den de prijzen zullen blijven wat ze zijn. twaalf gulden het. mud. on verschillig of ze in de kachel of in de maag verdwijnen,. STOCKHOLM. Aan professor Jaroslav Heyrovsky uit Praam is de Nobelprijs 1959 voor scheikunde toe gekend voor zijn uitvinding van de polarografisch-analytlsche methode in de toegepaste scheikunde. Twee Amerikanen, dr. Emilio Se- gre en dr. Own Chamberlain van de universiteit .van California, hebben de Nobelprijs 1959 voor- natuurkun de gekregen wegens de ontdekking van het anti-proton. Het bestaan van het anti-protwi werd dertig jaar geleden al ver moed. Het kon pas worden gecon stateerd nadat in 1955 de E^'atron- versneller te Berkeley, in Califor- nië in werking werd. gesteld. Toen was de theorie bevestigd, dat materie uit deeltjes en tegendeeltje* bestaat die eikaars spiegelbeeld zijn. Dankbaar, te opgewonden om .vroeging te hebben, en wetend dat ze er in 't zadel altijd op haar voor deligst uitzag, wierp .zij hem een stralende blik toe. De. ochtend, hoe wel onveranderd, was plotseling één groot feest, de eerste ochtend van de wereLd. Een enigszins vertrou welijk gesprek was onmogelijk ge zien de gestrekte draf waarin zij re den. Ze zou er trouwens nooit haar gedachten bij hebben kunnen hou den. Wel vroeg ze zich af hoe zij haar dankbaarheid zou kunnen be tuigen aan deze ridderlijke vriend. Kei feit. dat hijzijn eigen naïef plezier aan de situatie beleefde een plezier dat fijntjes gekruid was mei een weinig tristcsse maakte haar schuld aan hem niet kleiner. Veertig minuten later arriveerden zij op hun bestemming. Newton- bury, dit. middelpunt van het uni versum. bood een. rustig-bedrijvige aanblik: er was weinig verkeer, geen enkele voetganger scheen bijzondere haast te hebben, de lange rechte straten waren beurtelings in zon en schaduw gedoopt. De glazen winkel puien en elegante Regency-huizen, [in één waarvan meneer Peacocks i kantoor gevestigd was, stonden er sereen en gereserveerd bij, hun bre ide ramen onbewust van onze reizi- Igers. Bolle zelfingenomen duiven stapten deftig over de geplaveide 'open hof aan de voet van de grote kruiskerk. Voor Julia bleken deze (vertrouwde dingen een merkwaardig (nieuw aspect te vertonen als betrof door GERALD BULLKTT het een heel duidelijke levendige droom, waaruit zij ieder moment kon ontwaken. „Nog tien minuten speling." merk te Arthur Beckoning op. „Wat zei ik?" „Maar we zijn er nog niet," herin nerde Julia hem. Dat duurde echter niet lang meer. Nog eens vijf minuten later stapten ze af voor de Sint Hubert, de klein ste en oudste kerk van Newtonbury, die aan een weinig gebruikt zij straatje aan het andere eind van de stad lag. Toen zij het kléine kerk hof betrad, dat al vele jaren niet meer gebruikt werd. aarzelde Julia, wankelde, bleef staan, plotseling doodsbenauwd'dat haar geliefde op het laatste moment van gedachten veranderd was en dat een lege kerk haar zou aangapen. Ze sloot haar ogen. probeerde te bidden. „Kom, ga mee. liefje," zei Arthur Beckoning, Julia bij de arm nemend. „Nu geen traantjes. Wees een flin ke meid. wat!" Zij trad de kerk binnen en voelde zich onmiddellijk opgenomen in een grote rust. Een vaag besef van de verdwenen generaties, die hier ge beden en geleden hadden, deed haar opgewonden gedachten tot rust ko men. Ze wierp een niet nieuwsgie rige blik op de. wachtende dominee. Van een kerkbank rees een in het zwart geklede figuur op, liep naar het altaar en bleef daar staan, wach tend op haar. En nil, ten lange loslé, stond zij naast hem. „Beminde gelovigen, wij zijn hier verzameld voor het aangezicht van God..." Van God, van de brave Arthur Beckoning, en van twee onbekende personen. Tranen prikten achter haar ogen, maar omwille van Charlej mocht zij die niet laten vallen. Het ergste deel van haar beproe ving moest nog komen. Nadat alle formaliteiten vervuld en.het register getekend was, zochten ze verdoofd en zwijgend hun weg naar buiten uit deze atmosfeer van wierook en ge brandschilderde ramen. Ergens, diep in haar, lekte een jubelende vlam omhoog: maar haar bewustzijn, be vend. van spanning, wilde er niets van weten. De daad was verricht; en goed verricht, daaraan twijfelde zij niet. Het was onherroepelijk, Ma ma was om de tuin geleid, en papa voor zijn eigen bestwil en rust. een beetje voor het lapje gehouden. Ma3r het was een treurige overwinning, verkregen tegen een hoge. prijs. Gel dingsdrang was haar vreemd en door de mensen, die haar liefhadden cn die zij liefhad, pijn te doen, had ze zichzelf pijn gedaan; zodat zelfs het duizelig makend besef Charles With- erby's vrouw te zijn. niet, nog niet, een alles vullende compensatie was. Ook Charles scheen een bcelja verdoofd, een stand van zaken die hij trachtte te verbergen achter veel zakelijk vertoon. Julia was misleid noch teleurgesteld door zijn nuchte re manier van doen, waaruit een Ppppervlakkige buitenstaander wel licht zou hebben afgeleid dat hij trouwen nauwelijks belangrijker vond dan het kopen van een paar postzegels. Zij was hem er eerder: dankbaar voor. Ieder vertoon van emotie zou op dit ogenblik meer zijft geweest dan zij kon dragen. Zijn horloge raadplegend, merkte hij op: „Geen lunch voor mij van daag. Ik heb zo dadelijk een beval ling?' „Ja, Charles, dat weet ik, maar. ...Ja, natuurlijk," zei hij. „fk heb nog een uurtje of zo..." twordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1