CAROL DAY Jubilaresse vanavond in hoorspel JE3 door FRANK GODWIN SPRQETJESPARKS JUNKER+RUH Met TY'tJicater presenteert volgende week: HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK Schrijver wint oen Lea tie Boer voor Duitse radio verklaart verschil in maanoppervlakle Vanavond Voetisdag: 28 oktohor 19.09 (Advertentie 1M.) GASFORNUIZEN Bp~ -• rail reel*s vanaf r li 1 284.- [Advcrtentie l.M.) {Onder voorbehoud, van wijzigingen) ZONDAG 's Ochtends II uur zendt de KRO een Plechtige Hoogmis uit, Aansluitend'een film over ka tholieken in Oost- en West- Berlijn. 's Avonds de NCRV met een TV-spcI „De eerstgeborene" van Christopher Fry. Om 10 uur Sport in beeld, MAANDAG 's Avonds van 9.45 tot 10.45 uur oen relais uit Londen van een wedstrijd in kunslrijden op de schaats om de Richmond Trophy. DINSDAG 's Avonds om 7.30 uur het land- bnuvmagazine. Na het journaal de film „De loodgieter en het i atoomgeheim" (Top secret). Voor i alle leeftijden. WOENSDAG !- 's Middags. kinderprogramma van de. AVRO. 's Avonds de VPRO met Simon van Collem's Öude Draai doos, een reportage uit een amusements- gelegenhcid en een 'documentaire over vluchtelingen in Marokko. DONDERDAG 's Middags een rechtstreekse uitzending (2.00—4100 uur) van de voetbal-ontmoeting Göteborg Sparta in de Zweedse stad Göteborg. 's Avonds de KRO met een do- i cumentaire over de dagelijkse l bezigheden van dè Paus. Hierna j np teleréeordmg een herhaling van ..De openbare aanklager" een i T V-spel van Fritz H och wal der onder regie van Vim Bary. Eer- J der uitgezonden op 10 juli '57. t VRIJDAG j Een AVRO-programma met mr. J II.iHermann over de toestand in tic wereld, een documentaire over f de Kema in Arnhem en een me- i disehe causerie door dokter Kater. j Hierna Eurovisie uit Wenen J van een internationaal concours I hippique. ZATERDAG j 'x Middags .NCRV-jeugd pro- J gramma. I 's Avonds opnieuw de NCRV. J Ditmaal, met een optreden van t het meisjeskoor Sweet Sixteen, I het Hogarth-poppen t heater en J Gevestigd in 2200 postkantoren Twee Belgische critici en twee Nederlanders zullen in een radio- forum discussiëren over wat naar hun mening de beste roman von 1959 is. Er zullen bekroonde klankbeelden worden uitgezonden over Menno ter Braak cn Hendrik Marsman. De Belgische en Nederlandse TV zullen over en weer schrijvers uit nodigen voor de camera's te ver schijnen. Tot f10.000,- rentegevend Bovendien: u kunt er practisch altijd terecht, zolang 't kantoor geopend is - dus ook na drieën! met inzet van. dubbeltje LONDEN. De 45-jarige I.onden- se schrijver John Dunn heeft dins dag niet minder dan 2.750.000 gulden gewonnen in de Engelse voetbai'- pool. Het is het grootste bedrag, dat ooit door een enkeling is gewonnen. Het geld is belastingvrij. Dunn, die slechts een dubbeltje had ingezet, zeï, dat hij nu in volsla gen afzondering gaat leven en zich gaai geven .aan hét schrijven van een bock over het leven en de pro blemen van de mens, waarvoor hij nog veel zou moeten denken en le zen. 't amusementsprogramma Scher- zo.Van Dick van Bommel. J I,ICIITE MUZIEK 6.307.1)3 VARA, Latijnse muziek door Ma landt» en zijn orkest.' 8.05—8.33 VARA. Christine Spieren burg met het Promenade orkest o.l.v. Benedict Silbrrman. 930—10.00 NCRV. Het Metropol* or kest 'o.l.v..Dolf v. d, Linden. 30.40—11.00 VARA. Sa flut Dénlsnnt met liet orkest van Jan Corttuwener. hoorspelen 8.35lu.05 VARA. „Juffrouw Mabel" door R. C. Sheriff met Mien van Kerelihovi'»-Kling in de titelrol. Re gie: S' de vries jr. GESPROK EN IV O ORD fi.30—7.00 RVU. nr. E. H. F. V. d. Lely over „Naar een wetenschap van de vrede". 11.00—11.10' VARA. Populair weten schappelijke causerie door dr. c< van Kijsinge. I Televisie NA bet journaal en weeroverzicht J (S.üfl) een programma van de NC- RV. i OU. omval: 8-20 „Er was eenseen program- j ina t.g.v, de Sliste verjaardag van de f bekende schrijver van kinderboeken j W. G. van Huist. 8.31) studio B. de maandelijkse kunst- ruhrielt. 8.55 niek van Bommel's Tele-tfisco- pnrnUe. 0-05 Han Rensenbrinfc met een docu mentaire over dieren in hun winter slaap. p.?5 l'i ScUfffer mei „Pas geperst". j 9.50 Dagsluiting vanuit De Jeugdha- ven te Rotterdam. i LUCHTELINGE.Y worden licht tol V_._~ <*en vergeten groep; eenvoudig, omdat de meeste mensen er nier. toe in staat zijn, ricJi lang bezig te houden met schijnbaar onoplosbare problemen. De oorlog, die nu wel haast vijftien jaar achter ons ligt. heeft allerlei vluchtelingenstro men te zien gegeven; en de vrede, die op de oorlog volgde, maakte het helaas voor vélen onmogelijk, naar hun haardsteden lenig te keren. Crote aantallen vluchtelingen zijn ua 1945. in VFesi-Duil&iandblijven hangéu'; .veelal Oost-Europeanen, voor wié om.welke reden dan ook geen plaaie was achter het ijveren gordijn. Voor velen van hen is er zo zoetjesaan wel een oplossing gevonden, maar toch zijn er tot op-dit ogenblik duizenden yoor wie dit mei mogelijk is gebleken.. -Het zij" deze ongelufckigen. aan wier Jol Nederland zich heeft verbonden, speciale.aandacht t.e 'schenken. Er zijn ook vluchtelingen jn Hongkong, en er zijn vluchtelingen in Noord-Afrïka; voor hen echter spannen andere landen zich in. Het is een rationele aanpak van een vraagstuk, waar on ge- organiseerde menselijke barmhartigheid weinig legen vermag en"dat daar-j om, zoals wij in de aanhef zeiden, gemakkelijk uit de gewetens 'wordt weg- gedrongen. Wat Nederland op zich heeft genomen i« kort en goed, de kam- I pen Ohrnstede en 'Ffiédrirhsfèld bij Oldenburg te doen verdwijnen en de bewoners in behoorlijke, huizen het leven ie geven van gewone mensen. Het. bedrag dat nodig is. bedraagt 2,5 miljoen, Wordt het inderdaad zoveel, dan he-raat nóg kans. dat nog wat over blijft vóór een kamp in Liibenk. dal ook al veel te lang heeft bestaan. Het moet, dunkt oiis. mogelijk zijn 'ditt-het geld er komt. Het betreft, nogmaals geen Vage bijdrage voor een kennelijk goed maar onduidelijk doel, het.gaat om een om pc!i reven som in hoofdzaak voor de lm uw van Uuizeïi. Omgere kend komt. het. neer up nog jieen kwartje per inwoner. Dit lijkt niet te veel gevraagd, in aanmerking genomen dat zelden ge|d beter zal zijn besteed dan in dit geval. Wij doen dan ook gaarne een beroep op ieder om te zor gen, dat Nederland 'zijn belofte vervul]. Hel zal misschien ook een srjmu- Jans zijn voor andere landen: want in totaal moet er vijftig miljoen komen! i MOSKOU- Eén van Se. redenen van het eentonige beeld van de ach terkant van de maan is volgens de Russische sterrekuudigé, prof, Mar- kow dat de achterkant niet door de aarde wordt beschermd tegen me teorieten. Voorts zouden door de aantrek kingskracht van do aarde de vloed golven in de maan korst aan de voorzijde sterker zijn dan aan*'de achterkant. Tenslotte- zouden er op de voorzij de van 'de maan grotere tempera tuursverschillen voorkomen tijdens maansverduistering, waardoor grote scheuren in het oppervlak zouden ontstaan. Radio ERNSTIGE 'MUZIEK' 7.15-—*.3t! NCRV. De pianist Cor de Groot speelt werken van Tsjaikowski voor de linker hand.' 3.159.00 NCRV... trompettisten Ketting en Wee teling- met het Radio Kamerorkest o.l.v. Roelof Krul in werken van Haydn, Ketting en Wi- rén. Hl.(H)—10.3(i NCRV. Opnamen vail her, Noorse je up d koor. gemaakt tijrlelis.de internationale onlmocüni; "YiUi jeugd koren in Dfisseldorf. in 1958. 31.15—11.55 VARA. Spontane reacties, pen discussie tussen twee ervaren musici. FOLKLORE 7.50—*.15 NCRV. Het hart van Euro- pa, volksmuziek uit Centraal Eu ropa. Adnerzenti e.AI.) jWAT &AAN Wf VAttAWNO ETEN EN QAÜ60P J W&T W6 fe4N€.EN yw'W/ 7 ij I l WAT TEC?6. bi^. ^éaBÊS&i ,7 I I V IK MAAK ZELF Hfflw1 WAT KtAAR EN WE &L'Jven hier..,. Pf VOló£t<fP£ PA6 BE&ttj 'r CAZ&l fN PAJ^\ wet- mm* py- waar* warmte Helpt, Helpt PHIiLSFS Infraphi! beter denk daaraan ook bij rheumaciek en verkoudheid Prijzen: 29.75 en 37.SO MflflRIKKflNWtLbrRflKS HUN NUMMER NOrtKEN AD ZE OP DE HOOFDWEG KOMEN IK KUN Z£ PROBEREN TEGEN TE HOUDEN MftflR ZE HEB6CN WflflRDCH'JNl'JK revolvers 1 .^rswtaHawa»». "T" ^Lhou toch opmfin LUIiTER' IK HOOR VvJIE RuDT ER MOD PHflRP EEN PHHRD D.RBVEN O QM 0EZE PJD'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1