ZIJLSTRA'S DODE MUS F Min. De Pous wijst op mogelijkheden voor pri j s verlagingen invEiHum^ KONING VAN LAOS OVERLEDEN AFGEKNELD I BEEN WEER AANGEZET Geen kans op TV van Nederland» N o or wegen Vanavond prof. Dc Quay voor KRO Klankbeeld uit een klooster *11 Reetje Teddy en 'n beetje Greet Godfried Bomans ,,kopstuk"-af j V Henk Spruit weer aan het werk Van de nood een deugd gemaakt netlHVEHTUM is't goed leien, Geen verrassing bij NCRV-hoorspel prijsvraag straalkathel 27,50 Franse radio-les zeer In trek Vanavond rouw overlijdt na gasvergiftiging GRATIS SPROETJE SPARKS 1044 Jan Co ft a ar laat vanavond zien j Nieuwe taken voor Ar ie Klevbvegt Operatie in I'S IVilJv Alberti met ..Marina" in .S.-hitparade AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB I aan boord t rijrlag 30 oklober 19.Ï0 ME* waag' jucl, af „f dr van niillhu,r zij]stra j hwr Lu™, „Bake ran mnprhjk* betertinperUgmj in ]>«l ver- «•«dig i- ge«ee«. Het ia waar dat dc brwinrl.man stevige noorden „L" '/'T I™ Haarrat, hadden rii„ oorden en die van de staatssecretaris een eo positieve klant, dat ze toch '>el grote verwachtingen mo-ten llehhen geivekt. _\«t is enkele reden It k .u"9ï" hoger zijn dan strikt nodig is; maar wie net n*<Irt van rie Nederlandse begroting van du jaar eri van rfe vele plieb. ten en i" nog or vervulling wachten, enigermate in zijn hootd heeft, ral zich toch afvragen waar de ruimte voor belastingverlaging van- naan moe, komen. Het gaat - dit to, goed begrip - daarbij „ie, L de tijdehjke belast,ngverliogtngen waarover vorig jaar een regeringscrisis ontstond en die desondanks thans weer zijn verlengd: het gaat om een verlaping van l»on. en inkomstenbelasting. Het is waar. financiële politiek i, al „j, sanw!jjt ingewikkelde raak geworden. Hel heffen van belasting i, niet alleen een middel ter dekking van de staatsmtgavett. het is ook een instrument in de con- functturpolitiek. Het m omloop zijn van meer geld dan prnduktie en goe- derenhoeveelhetd rechtvaardigen, is ongezond. Belasting kan in zon geval ▼oor de nodige afroming dienen. Dit neemt intussen niet weg. dat helas- imgen voor alles dienen om de overheid het geld re verschaffen, dat ze toot de uitvoering van haar diverse taken nodig heeft. En het i« een heet.ie moeilijk te begrijpen, dat de andere functie van de belastingheffing **rden verzwakt. zolang de begroting eén aanmerkelijk tekort': vertoont: met andere woorden. wanneer de opbrengst van de belastingen tamelijk ver bij de behoefte aan „huishoudgeld" ?n achter blijft Hei deze situatie, waarin Nederland op dit ogenblik verkeert: en uit niets - dat de overheid in de komende rijd met minder huishoudgeld mekan. IN het geheel der belastingen vervult die 0p her loon en inkomen nog weer een speciale functie. Deze heffing toch is bij uitstek geschikt ter verwezenlijking van hei beging belasting naar draagkracht. De progressie er in maakt, dat grote inkomens in verhouding heel wat meer bijdragen dan kleine. Belasting naar draagkracht is een zedelijk beginsel De moderne sociale strekking er van komt vooral uit in hei cor rigeren van de uiier«ten. waarvoor ze zorgt. Hel betekent, dat hel manipu leren met de inkomstenbelasting meer dan gewone zorg vereist. Met een verlaging, welke de progressie aantaal, kan de billijkheid uit het oog wor den verloren. De vraag lijkt daarom op haar plaats of. wanneer er ruimte i« voor belastingverlaging, niet eerdn en beter zou kunnen worden gedachi aan de vermindering van sommige indirecte lasten, die voor allen even hoog zijn en daarom op de minder draagkracht) gen zwaarder drukken dan op de meer welgestelder. Hier komt wel een onprettig trekje aan hei licht hij de onstuimige aan- drang lor belastingverlaging van de l.ura«-\T citer-vleugel der K.V.P., j krachtig gesteund door de liberalen. Het gaat om de inkomstenbelasting, i Het is daarbij hel oude lied (al wordt het minder luidrrirhfïg en minder i verstaanbaar ook gezongen dan voorheenontta<4 de top «at. opdat kapi- taalvorming gemakkelijker wordt, want kapitaalvorming t« het e»u«t nodige in een verstandige economie. Kapltsalvo, mg. dat i* dan investering of j potentiële investering; maar het is duidelijk genoeg, dal het in wezen5 TNe kans op een directe TV-uitzen- ding van de interland voetbal wedstrijd NederlandNoorwegen op woensdagavond 4 november in het Feyenoord-stadion in Rotterdam Is wel uiterst gering. Er zijn momenteel, een kleine week voor de wedstrijd, naar schat ting 20.000 plaatsen verkocht en dus nog zo'n 40.000 onverkochte toegangs bewijzen, oen resultaat dat er op wijst dat het stadion die avond op lange na niet zat zijn uitverkocht. En dan zal de K.N.V.B. geen toe stemming voor een directe televisie reportage go ven. Een officiële afwij zing van haar verzoek heeft de N.T.S. evenwel nog niet ontvangen, die worth bij rie N.T.S. in het begin van de volgende week verwacht. DE minister-president prof. dr. J. E. de Quay 2a! vanavond via Hilversum 1. de KRO. het woord richten tnt liet Nederlandse volk. Onder de titel: „Uw daad, hun toe- l komst" zal hij van vijf voor half negen tot half negen spreken over de geldinzamelingsactie in verband mot het vlucht el mgeuj aar. IN het KRO-programma. staande door de trabes van de spreekkamer j heen en in deze gesprek kou bracht hij alle opvattingen die in de bui- teuwercld over kloosters leven naar voren. In deze spontane grsp'-rkk'm drong hij door lot dc essentie van du. kloosterleven. Bij het nasynchroniseren van dit klankbeeld heeft men de originele ge- sprekken volledig vernederlandst 'met inachtneming van alle nuances van de oorspronkelijke tekst. A ANSTAAN.DE zaterdagavond i wordt het honderdste KRO-amu- sementsprogramma ..Tierelantijnen'" uitgezonden. To tiny Schiffevstem. de j samensteller, heeft voor deze gele- geuheid voor een bijzonder duet ge- zorgd. namelijk: „Een. Beetje" te zin gen door de revue-artieste Teddy Scholten. cn de operasopraan Greet Koeman. „De lichte cn de rrnstigc muze reiken elkaar in dit programma har- i trlijfc dc hand"' aldus Schilfer stein. Godfried bomans een vsn ti. „kopstukken" die aan het slot j van het KR O-zaterdagavondprogram., ma ..Tierelantijnen" een parodistisch et her forum voor de microfoon bren gen. heeft zich teruggetrokken. Als motief gaf de heer Bomans op „niet in amusementsprogramma's te pas- IT ENK SPRUIT, de «Me dirigent -L van het omroeporkest der Nc- derlandse Radio Unie. is na een ern- Stige operatie thans wéér zover her- 1 sleld dat hij zijn werkzaamheden heeft kunnen hervatten. Zondag zal hij de uitvoering leiden van het Requiem van Verdi mei het Omroep orkest, het Gr ooi Omroepkoor en solisten. AN de nood een deugd maken. Wülv van flemert, 't V-reeisseur van de VARA heeft dit gezegde gis teravond in praktijk gebracht met zijn reportage uit de legerplaats Ermelo. Twee weken geleden moest hij. die op deze avond een TV-uuiueUduk wilde spelen zich gewonnen geven aan de moeilijkheden. „Vuile han den" van Sartre pech., „Julia is er ook nug", noch „liet misverstand" van Cam us konden worden, gereali seerd. En toen ging hij, zoals we op 14 oktober schreven, „zoeken naar een andere zinvolle vulling van het TV-programma voor donderdag 29 oktober". De omstandigheden ontnemen ons de vrijheid kritiek te oefenen op de grote lijn van deze avond. Binnen de geboden beperkingen was het, ook in de huiskamer, con vriendelijk schouwspel dit „Drei Milder 1 ha us" dat nu zijn betekenis vooral vond binr.cn het kader van info 1 mat ie v»n de burger over de vrije tijds besteding van de dienst plichtigen. De voorstelling was een illustratie van dc enorm belangrijke neven functie van het leger om dc jonge soldaten, die daarvoor gevoelig zijn. cultureel te activeren. Graag betuigen we nnze lof aan de Dienst Welzijnszorg voor deze acti viteit cn aan de VARA-TV om de wijze waarop deze ons dit liet zien. W. Jnn, DEN HA At. Als prijsdaling var grondstoffen e? hulpstoffen van eni- ge betekenis is geweest moeten de i bedrijfstakken, die daarvan prtrfl- i teerden, die verlaging ook in dc 1954 met slechts drie procent zijn gestegen: het. prijspeil is dus zeer stabiel geweest. De cinripriizen. heb- ben de stijging van invoer- en ar beidskosten niet gevolgd, daarnaast eind prijzen to uitdrukking brengen, echter zijn dc dalingen van prijzen Ecu andere mogelijkheid tot prijs- van grond- cn hulpstoffen sinds 19.»7 daling kan gebaseerd zijn op ver- slechts in beperkte mate in de eind- hoogde prnduktiviteit. Een deel van 1 prijzen tot uitdrukking gekomen. 1 die verhoging, moet worden gebruikt Het huidige peil van de ïnvestcrin- i vont prijsverlaging, als daartoe, i gen kan structureel en van conjunc- naast rede!like loonsverhoging. 1 tuurpolitiek oogpunt uit gezien, voor- ruimte Is lopig niet als uitzonderlijk worden om optm-vkingmt. <Uc. voor vat beschouwd. awat minister Do Pons. betreft de mogelijkheden die de aim- wezige ruimte zou bieden voor prijs- verlagingen naast loonsverhogingen. nogal optimistisch klinken, maakt de l min i ster van Economise he Zaken i n do memorie van antwoord op zijn begroting. Hij stelt dat de prijzen van dien sten'en industries goederen, die dei consument worden geleverd, sinds (Advertentie LM.) zondagavond (9.35—10.35 1icj r 1 T 'uur) is een reportage-klankbeeld niet hetzelfde t?.^Lr mag aan worden toegevoegd, dat ondarik= r|e hoge be-I „De Slotzusters" opgenomen, die om las-tmgen na 19-1;? ontzaglijk reel i« genue«teertI in Nederland, zoveel dat ^r'e rvdenen belangwekkend belooft op ent bepaald o-nnblik «g niel sens beet bnp «elfden in het belang 2,fSSi2SK. b*tl",',ekMI 2",vrl aIs van de gezondheid der economie afremmen nm?i1.:akelïjk is geweest, js voor hetd De KRO zal voorlopig deze opvu- gevallen plaats bij toerbeurt doen vervullen, order andere door Kees I J E jury moet tot I 1- SI lOEANG PRABANO. Konine Sisivang Vong van Laos ls rionder- j dagavond overleden. Door de dood van „hein, die het leven schenkt", zoals de koning door zjjn 2,5 miljoen. onderdanen wordt genoemd, ls een einde gekomen aan de langste be- wtndsperiode van een koning uU de- ze tijd. j In 1904 besteeg hij de troon van i het land, dat toen nog een Franse i kolonie was. De overleden koning genoot zijn i opvoeding in Frankrijk maar leerde nooit Frans. Zijn leven was een mengeling van j oosterse tradities en de westerse ge- woonten. Naast koningin Phampanh i had de koning 25 haremvrouwen. Hij i was vader van 38 kinderen. Vraagt onze folder nr. 58 „In ven turn I brengt warmte in Uw leven". Bij Ü\v handelaar of bij Inventum. Bilt- hoven Stip. mr. Elias, .Jan BJaaser en an- De andere Sophie Stein. Cecs rie Kees Schilperoort, blijv opstukken" Lange en j...spu't een- temmig constateren, dat het m- BELASTINGEN, wii herhalen, moeien nief hoper maar onk nief lager. De lieer Van Leeuwen hepft gevestigd, dat Nederland met zijn heiastingen onevenredig hoog in de boom zil. Nergens 20 erg ah hier. zei hi- ongeveer. Nu. de belas tingen zijn in Nederland stellig met laag; maar is dat verwonderlijk? TCant letterlijk geen enkel land in Weal-Emopa veiwrlooft zich ook. zo •nel toe te nemen in last en taJ. De vermeerdering van de Nederlandse bevolking geschiedt in een tempo, dat ongeveer vijf maal zo «nel i« al< in de omringende landen. 0?er de aspecten van ethische en demografische aard willen wij het op het ogenblik niet hebben: maar dat het duur is. zal ieder toegeven. Men denke maar aan de woningbouw, aan de noodzaak van uitbreiding der ond*rw ij «mogelijk heden, aait de uit houw van het economische apparaat en van de overheidsdiensten. Nederland moet al deze kosten zelf «pbren gen; anderen betalen ?e niet. Hier vindt men het antwoord op de vraag, waarom de betastingen in Nederland zo Innig moeien zijn. alsook de ver klaring van het feit. dat de leveus-tanHaard in Ned pi land bij die ?.in een *snlaJ andere landen achterblijft. Inderdaad, geen enkele vergelijking i« mogelijk en billijk, zonder dat er de hoge ku«ten van de onevenredige grootte van hel gemiddelde Nederlandse gezin in zijn gecalculeerd. Vandaar, dat minister Zijistra beter wat voorzichtiger had kunnen zijn in zijn toezeggingen. Het is mogelijk, dat hij een nieuwe verstoring van het economisch evenwicht ziet aankomen en er geen he/waar fegerr heefl gehad, de heer Lucas hlii te makeu met iels. war later toch een dode mti« blijken te zijn. Maar de Kanter en het Und waren heel wat heler ge. dïend geweest met een duidelijke uiteenzetting san de harde feiten, die de Nederlander» zich hij voortduring bewust moeten zijn. erst in de gesehie- druis dat een reportage gemaakt dan nod'g j kon worden in een slotklooster; Ir aandacht op j ,ïct gesproken woord in de repor tage. Italiaans, moest in het Neder lands worden nagesynchroniseerd zonder iets van de sfeer van dit reportageklankbceld te wijzigen; Een internationale jury kende deze reportage van Sergio Zavoli de Prix Italia toe. Het geeft «en beeld van het dage- lijkse leven jn een Ca rmeli lessen- klooster, De zusters die hier in lie den nemen afscheid van de wereld. De reporter die met hoge keikc- lijke toestemming de reportage v->i. rie maken, moest dus de opnecman- palatuur in handen geven van de Busters zelf. voui rover het de bin- nrnopnanim betrof. Daarnaast voerde hij gesprekken VOOR de radiocursus in de Fran se taal. die aanstaande zaterdag middag begint (3.15 tot 3.39 uur) en door de KRO in samenwerking met de Mfssïon Universitaire van de Franse ambassade wordt gegeven, hebben zich rond 4öOQ cursisten op gegeven. Een aantal waar de initia tiefnemers zeer tevreden over zijn. Inmiddels is de sinds jaar en dag gegeven Engelse radioles door James Brotherhood, die onder auspiciën van de N.R.U, werd uitgezonden, uit de ether verdwenen. Vooral ric iaat- ste jaren liep het aantal cursisten sterk terug. gezonden materiaal geen verrassing heeft opgeleverd en niet uitkwam boven het algemeen gemiddelde. Dit is de kern van de conclusie waartoe de jury van de NCRV-hoor- spel-prijsvraag moest komen nadat deze had kennis genomen van de twaalf manuscripten, die zijn inge- zonden in de besloten prijsvraag. Hieraan mochten alleen daartoe uit genodigde schrijvers deelnemen. De uitslag van de open prijsvraag. waaraan ieder die daartoe lust had kon deelnemen er kwamen 322: manuscripten birneu zal pas in het begin van het vólgend jaar val- lcn. In dc besloten afdeling hebben Rob Geraerds met ..De hand" en Kees Borstlap met „Tweestrijd" de prijzen moeten delen, Kik ontvangen zij 1500 gul dep. De jury iC. Rtjnsdorp. prof. Hee- roma. Jacques Snoek. Joh. Bodegra- ven pn Wim Pauw) vond „Twee- i strijd" radiotechmsch het beste, maar Dc hand" thematisch interessanter. Adrerttntie LM.) APELDOORN Tengevolge van gasvergiftiging is donderdagmiddag de 48-jarige mevrouw H. Verbeek om het leven gekomen. Zij had gebruik gemaakt van een gasgeiser. waarvan het waak vlammetje was uitgedoofd. Zij werd naar het Julianaziekenhuis gebracht, waar zij kort na aankomst is overleden. 1 Kwatta Manoeuvre ¥20 ets reep voor 10 Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier... Radio VOND ttïv wrussEv iNiQNPeN,., WE MOEIEN ELKAAR Nl£T MEEK zi£N anöela -j£ weer PAT IK CAROL HOWE LU kr &EVPAA6P. EN WAT POE J-J IN PAffjG. fïU&Z compaonon van M'N VADER. HU OlENT OSLO IN DE OUB. EN IK &££F H6T ur f PARJO \8>£60N ME EK5ENLUK Al TE [VERVELEN, MAAR nu Bluf ik 1 MAAR WAT.^ MAAR BEN JE ER ZEKER VAN PAT ZE »JA" ZEGE, CHARLES? MISSCHIEN WIL ZE NIET EENS..., JlM.DRTID DE WA6EN DIE WE. M0&TÉ.N HE&BEM NOU EN? Dit O GEWOON OP PATROUILLE NflflR ZIP' EEN POUntWftfiEN flCHTEROrtó aj»Kfc hti« dat briefje AL,,,. hee ft kt Kop t heeft hebben v-ch all aim boo id van Ischip. ..tl ï.rat hu. ..Ja. cn or kukrn ERNSTIGE MUZIEK 9.20—B.50 KRO. Fluit reet tal door Lu cas van Resteren Altena i o ,-.o~io.10 KRO. Optreden van T.es petits chanteurs dc la Cóte d'Azur. Werken van Foulrnc. Captet en Ab- •11. H.tfltl.55 VARA. Dfl muziek revue ..Weerklank". LJCIITF, MUZIEK t. 40—8.23 KRO- Vliegende schijven, t; ra m.pf.veTznrk programme. 40.3011.3.» KRO Kaleidoscoop, een programma met veel muziek. GESPROKEN WOORÏ> S.I.te.20 VARA. Nota bene. Vlaamse notities door Karei .lonckheerr 7.307.40 Hilv. I. Uitzending voor de VVD. *.25—8.30 KRO. Toespraak van de minister-president tg.v. het vluchte- ittngen-.iaar DIVERSEN 8.309.00 KRO. Tweede uitzending in de reeks over Canada als emigratie- ■9.33 VARA. Tweede uitren ding ARA's bekereompeiitle. een quiz ee voetbalteams uit de ere- DE filmflitseu over de jeugdm- terlaijdvoetbalwedstrijd Neder landTsjechoslowaküe die woens dagavond in Amsterdam gespeeld en waarvan men du* in het NTS-jour naal van gisteravond zeker een en ander had mogen verwachten zijn kennelijk door de KRO-telcvIsie ge reserveerd voor vanavond en wel voor het programma van Jan Cot- taar „Van onze sportredacteur." (9.35 uur). In dit programma worden enkele minuten van rie woensdag gespeel de wedstrijd vertoond. In hetzelfde programma zijn ook enkele flitsen opgenomen naar aanleiding van de opening van het ij siiockeyse i/.' n en verder een filmpje over de befaam de Nederlandse harddravers van. dit ogenblik HaLros IE «n Theo .Mossi- <Ior met aLs commentator dc heer C. Borg van de stichting Nederlands? draf- on rensport en zo mogelijk een gesprok met Nederlands be- faamdste schaak ster mevrouw Fen- j ny Heemskerk. C"! 1ST ERA VOND maakte VAKA- j J reoarter Aric Klcvwv'St (381 ziin Televisie 0-B.3O uur een Uit tic Duitse HervormiUBS- rrkovonicht van het MS- reporter Aric K Icyw egt (38 debuut in een voor hem Ticuv.- me- riium en nieuwe functie, namelijk die van lelevisie-intervjcwt Hel ligt in het voornemen i de VARA de heer Kleywcgt in te scha- kelen als interviewer en common- j tutor voor een gloednieuw VARA- j televisieprugranima dat regelmatig I commentaar op actuele gebeurtenis- j sen rti omstandigheden wil leveren. I Het staat op dit ogenblik nog niet vast wanneer deze omroep met dit commentariërend nieuwe program- ma voor de televisie zal starten. j«urnaal <*.mv> ern programma van «le KRO. Dit omvat: 8.39 Gastpnbock. R.55 Testplaat, een programma voor jonce mensen. 9.05 In <te reeks medische reportages t-rn bezoek aan de RK-inrichtius voor a Nth ma-patient en Eyckeioord te Grnes- bee.k. 9.35 -Ian Cottaar over de spbrt. WASHINGTON Amerikaanse chirurgen z«n erin geslaagd het af gesneden been van een mens weer aan het lichaam te hechten. De ope ratie werd verricht in een zieken huis In Hayward maar werd geheim gehouden gedurende drie maanden, totdat het zeker was dat zi) geslaagd was. Hoewel men er eerder in is ge slaagd afgesneden vingers en oren weer aan het lichaam te hechten, is dit de eerste maal dal dit met een been geschiedt. (.Van onze correspondent) AMSTERDAM. Van het door Willy Alberti gezongen „Marina" zijn in een periode van tien dagen in de Verenigde Staten vijftigdui zend exemplaren verkocht. Door dit opvallende succes heelt Willy Alb er- ti zich als eerste Nederlander een plaats veroverd in de maandelijkse Amerikaanse hitparade. (Advertentie LM.) „ONWRIKBAAR-.^ ?,fat Afabastine op de 2i/-anten van de tegel en n. droging zit hij „onwrikbaar"* vast! Voor hts w we efbeiwfldix <J ,eh« Mn van n>4«n «n Icleftn A LA BAS I Ikk Pr lp f 2,25 p. tui* lojusrac houw® «.v. looaattarrt - «mw „Natuurlijk. Ze werkt in een bloe- menzaak. Moest boeketten aanzeulen een of ander gek vrouwmens, die ze toch aan dc vissen voert. Kijk eens op de klok: half twaalf. Bloemen!" ..Misschien kon zc de geadresseer de niet vinden." opperde agent Moir, die ongemerkt in ambtelijke taal ver viel. „Misschien kon ze hot schip of de zee niet vinden! Misschien i,s ze wel verdronken," zei de chauffeur met hartstocht. „Laten we hopen, dat het niet zó ernstig is." „En wie betaalt mijn rit? De me ter staat al op twaalf en wanneer zal ik die krijgen? Ik geloof, dat ik het verlies nwr neem cn er vandoor Tijdens het verhalen vaart de „Zuiderkruis" spoelde fie* langs de jachthaven. Opeens geeft Robbie een bie zun gcheuge kreet. ria«ti et-ns. vertierroept i«u uil. ,.ziél u die v-uvil daar? Die heef ..Abel Tasman", net als dat ïChm. waarvan spiakr w«« tn da' briefje". „Welk briefje?" vraagt Rob. Hij is dje aange- „Dat zou ik niet doen." zei politie- f igent Moir. „Ik zou het noj; even .linger uitiiouden. Ze komt wel te- i- -yg. Zal ik je eens \v:>* Keggen? A11 byn Dale ts aan boord van dut v «chip." /- „Is dat die vent. die dc July on- i: '.Wfrppnkken op dc televisie doet','" „Ja. dal is hem. Zij zal hem wel i: J in de gaten gekregen hebben en kan ji nu natuurlijk niet wegkomen. Ze zijn t, dol op die Aubyn Dale." j „Slomme schapen," mopperde de Jtaxichauffeur. „Dat ;t£ ik jc." „Waarom w«mdel je niet naar het schip, dan kan je haar een bood schap sturen?" „Waarom zou ik?" „Kom mee. Ik zal wel met ic j meegaan. Ik moet toch die kant uit." J De chauffeur mompelde nog iels onverslaanbaars, maar hii kwam och jdp doorgang binnen. If, 2 lange gang m het was fr cl was een 'S dunker, inde was rie man maakte een gebaar dat zowel dzijn kin als zijn-nek kon aanduiden. ,.ik geloof dat hij ze maar beter weer kan laten aangroeien," zei hij. „Is er nog iemand anders geweest? Iemand die je niet kon thuisbren gen?" „Hé! Is er iets niet in orde?" „Niets, voor zover ik weethe lemaal niets." De zeema- zei: „Het is heel stil geweest. Dat komt door de mist." Hij spuwde zorgvuldig overboord. „Ik heb een dronkelap horen zingen," zei hij. „Alleen maar de stem. een heel gekke stem trouwens. Had wel een vrouw kunnen zijn en toch geloof ik dat niet. Ik kon het wijsje niet herkennen." Moir wachtte even en zei toen: ,.Entm wet bedankt, zeeman, dan guan we maar weer verder." Toen hij de chauffeur over een geschikte afstand had meegetroond zei. hij, terwijl hij kuchte omdat de mist op zijn keel geslagen was: „Hoe zag ze eruit vader? Om te zien?" De taxichauffeur gaf hem een be vooroordeelde en verwarde beschrij ving van zijn vrachtje, waarin de enige duidelijke trek was, die van een opzichtig meisje met een massa blond haar, heel gek opgemaakt. Na lang aanhouden herinnerde de chauf feur zich naaldhakken. Toen ze uit de taxi gestapt was, was een hak tussen twee planken blijven steken „Er moet cn had ze eerst haar schoen weer goed aangetrokken. Moir luisterde aandachtig. „Goed." zei hij. „Ik geloof, dat ik nou een beetje ga rondkijken, va der. Gy jij terug naar je auto en wacht daar. Wachten, hoor jc?" Dit voorstel ontketende 'n nieuwe storm van protest211. maar Moir be gon zijn gezag te gebruiken en ten- dat er niemand slotte keerde de chauffeur naar an boord gekomen zijn taxi terug. Moir bleef hem even k hier gestaan heb. nakijken cn'ging toen naar de voorste k je." lier. waar hij ontvangen werd door ot'd. we hebben het een ploeg havenarbeiders met een i'i de chauffeur on- soort behoedz.une nieuwsgierigheid. >n." die sommige kringen voor de politie ,.z'.iin ui jullie passagiers al aan tonen. Hij vroeg hun of ze het meis- bi'if-rd?" vroeg Moir. je gezien hadden cn herhaalde de „Dc laiiisiu is vijf minuten gele- beschrijving van de chauffeur. Nie- don aangekomen. Allemaal present, mand hnri haar gezien. Toen hij Aubvo DuN- inK-v-rr^jvn ;»m| Hf*m zich wil rif omdraajpn zei een van ni"4 herkend hebben, nu hü die bak- de tnanncn: „Wal zijn er voor moct- kebrtarden a feesi-hnren heeft. Wat hjkheden. agent?" een verandering. O hemel!" De zee* (wordt vervolgd verlichte kade door de mist te zien. Toen ze erdoor waren stonden ze bij na voor het schip. De achtersteven doemde uit de mist op, met de naam: Cape Farewell. CAPE FAREWELL GLASGOW Dc luiken van het achter- cn het middenschip waren at gesloten en in het voorschip v,orden de laatste vrachten ingeladen. Bij de verlichte loopplank ïur.g een zeeman over de reling. Agent Moir keek naar hem op. „Heb jc ook een jongedame ge zien. die bloemen aan boord heelt gebracht?" vroeg Moir. „Zowat twee uur geleden?" „Nee. een half uur ongeveer." „Er is niemand geweest, sedert ik opgekomen ben en dat was bij acht ieder ge va mand op de en af gogo ver „Ik zog je met bloemen is. Niet zolarif Acht glazen zr ,.Al goed. ui we! gehoord", dankbaar. ..O!: Ie ehauffci. niet zo. Ik heb hier est aan. Na acht gla- geen bloemen aan Moir zei: „Bedankt, 1. Misschien heeft ze kade ontmoet en ze 1." toch.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1