Hausse in vervalsingen van oude en moderne meesters Van Meegeren maakte één enorme blunder §eehbfatlvoordemoful V ereniging TV-kij kers zet de strijd voort Russen, bouwen trouivpaleis Adenauer anlnoord l Joods Comité KEDERLAND- NOORWEGEN extra treinen Rotterdam stadion imposante creatie van Rob de Vries in Eerstgeborene door Albert v. Dalsum jubileert óók voor KRO-TY 75 mi Ij. Rassen birmen TV-bereik Vanavond Prof. Gcrbrandy: ..AR-partij in crisis" A. TÏÏ. Bieimeuga: landbouwbeleid bleef schriel op jMoRTONb mm? J Sip Met de microfoon j in het klooster - minder leden dan gehoopt jLof voor Vlaamse omroepers aan boord (Van één onzer verslaggevers) thar Malskat beschilderde dr hele T FT1")F\T Tn eon 7tal van Marienkirche in Liibeck met valse t-tlUfcA. ln een zaal call nlidde!ccmvse fresco's. Bondsk.-.nse- het Prentenkaoiriet te Leiden lier Adenauer kwam Jwm feliciteren, hangt voor een dag of drie een 2'jn werk kwam op de Duitse post- 11 a- x -u t- '«'•egel?, tot hi.i werd ontmaskerd, collectie schilderijen, die angst- De itaii»»n Doceiia nok ,ono met vallig wordt bewaakt. Niet om- film ..scheppende handen". j-1. 7f> 7rt Wrtcthaar ?iin want al wa?r,n h,i Het zien. hoe hij bliksem- aat ze ZO kost Daar zijn, want ai snej Kotj,ifk. renaissance-kunst of dragen de doeken namen als welke stijl ook kon maken, Van Meegeren kreeg een ereplaats naast Vermeer Mondriaan, ze zijn een Duitse museum bediende met een met meer waard dan het lm- onnozel lachje, die onder het motto nen én de lijst. Het is een greep uit de duizenden valse meesters, die de laatste jaren zijn opgedoken. Een handjevol schilderijen, die stuk voor stuk onderwerp zijn geweest van een winstgevende internationa le zwendel, cn die thans inbe- .Wat Klee kan kunnen we allemaal" de moderne meesters was gaan ver valsen. Ijdeltuit De vervalser is als regel ij del, hij voelt zich miskend, hij lijdt aan. een naïeve zelfverheerlijking en hij hun kert naar een heldenrol, zegt prof. Würt en berger. Maar hij is ook ge raffineerd. technisch vaak bijzonder LONDEN. De Russen hebben oen huwelijks-paleis opengesteld in Leningrad, u:aar jonge paartjes de gehele hntcelijksmolen kunnen door wandelen en zelfs de ringen kan nen kopen. Volgens Radio Moskou heerst Ln het huis een feestelijke sfeer. Er is een juweliers winkel waar bruid en bruidegom hun ringen kunn -n uit zoeken en ook de huwelijkscadeaus. Til een salon kan de receptie worden gehouden. I Een enorme hal, waarvan de mu- I ren en het plafond zijn versierd. I wordt voor de huwelijkspleehtigh -id z.elf gebruikt. Ook zijn er kamers aanwezig voor de jonggehuwden. Volgens hol radiobericht is het ee- hele gebouw met interieur met „op- merkelijke smaak uitgevoerd door i bouwers cn schilders". WASHINGTON. De Weslduilse kanselier Adenauer heeft, in een brief aan het hoofdbestuur van het Amerikaanse Joodse Comité ver klaard, dat zijn land een „meedogen loze strijd tegen het antl-semitlsme" voert. ..In Duitsland, worden sporadisch anti-Semitische en anti-democrati sche verschijnselen geconstateerd, die echter niet overschat moesten worden. Overal op de wereld bevinden zich mensen, die niet. voor rede vatbaar zijn," schrijft Adenauer. (Advertentie I.M.) cenompn en officieel vals! «idprWd en. graten tic traul- t r - J taten van de laatste decennia, zeer verklaard in Leiden voor schut j produktief. hangen. Maar haast nog itl- En. toch., ondanks al Zijn techniek. looot de vervalser vroeg of laat teressanter zijn de honderden tegên de lamp. Loopt hij vroeg tegen vervalsingen, die er niet han- de lamp, dan is er grote kans dat hij in het net van het natuurweten- Sen- schappelijk onderzoek is blijven han- Museumdirecteuren, kunsthistoricigen. De koele, emotieloze kunston- en justitie-autoriteiten woonden vrij-derzoekers van de laboratoria, die dag en zaterdag m de Leidse Univcr-1 thans in Amerika 'de kernreactor siteit een drietal voordrachten, van reeds inschakelen bij hun onderzoe- het Strafrechtelijk en Criminologisch kin gen. Instituut bij om zich op de hoogte professor dr. W. Froentjes van het te stellen van de laatste ontwikke-gerechtelijk laboratorium vertelde littgen in de strijd tegen de ver- hoe ook een ambachtelijk knap mar. valstngen. j a]s Han v. Meegeren fouten maakte Voor dat selecte gezelschap ver-! Van Meegeren, de Vermeer-verval- toonde prof, dr. Thomas Würtenber- ser_ had een unieke methode ont- ger van de universiteit van Frei-wikkeld om het craquelê van burg en internationale autoriteit op het "gebied van schilderijenzvendei, een portrettengalerij van succesvolle vervalsers uit dc laatste jaren. Lp- op 4 november naar en van strooibiljet met dienstregeling aan de stations verkrijgbaar. *7 ONDER te wensen dat de televi- sic op elk van de avonden waar op wordt uitgezonden een stereotiep karakter draagt; dinsdag; fiim: woensdag: varia; donderdag: toneel en zaterdag: am us emeu t.i toch moet ons van het hart dat de verscheiden heid in hei karakter van dc zondag- avondprogramma's te groot is. Al naar de omroep die toevallig aan bod is kunnen we óf een verstrooiend programma verwachten «iets dat naar onze opvattingen hel meest pas send is op deze avondóf een zwaar, rieus programma, moeilijk „van de wereld afstand te doen"? Schuilt achter de wens naar versterving geen hoogmoed? Welke deugd maakt men zich het moeilijkst eigen? Welke emoties veroorzaakt de dood van een kloosterzuster? Welk offer is u persoonlijk het zwaarst gevallen? Verlangt u naar uw fami lie? Welke indruk maakte de-buiten wereld op u toen u in de oorlog naar een ander klooster werd geëvacu eerd? De antwoorden werden met groie oprechtheid cn met de wil om werkelijk, te verduidelijken .en op te helderen gegeven. Dat ze desondanks veel onverklaard lieten, althans voor deze luisteraar, moet op rekening worden geschreven van de ontoerei kendheid van de taal: binnen het klooster, zo voelde men, zijn de woorden met een andere inhoud ge- iaden clan daarbuiten cn dat onder- cheid manifesteert, zich scherper TWEE bcrich'.en. het eerste gaat over een glazenwaar: ftWfyet* Ötl&/Sé/' het tweede gaat over... enfin v u c WEE berichten, het eerste gaat over een glazen wasser; het tweede gaat over... enfin.. dat merkt u zo meteen wel. De glazenwasser was door de ,.,.:ü:o „p.^pnkl omdat men hem .cchl cn t k Rtet meer af. ean dietsla] verdacht De man be- i tfet za, aij,.raai,t otde we. tuigde zijn onschuld. Kan niet scbe- 2 flanr twi,tel ,k t r ten, w hebben je en we houden je. bevredigen ncé, dat doet zo'n v- verschenen getuigen die onder 1 resterlijke beslissing niet. Gisteravond putte de biCRY uit bet naarmate men verder van de gee serieuze vat. Onze bedenkingen voor - dit moment terzijde schuivend en ons i schikkend in de onvermijdelijkhe den van lier Nederlandse TV'-bcslei erkennen wc graag dat dc uitvoering van Christopher Fry's ,.Dc oerslge- boreue" op ons een dtepe ïnciruk heel*. gemaakt. Na dc voorbeschouwing in dc krant van zaterdag achten wc ons van een iocnpiluJatie van het stuk ontslagen. Bert Voeten had Fry's Er. ge is in krachtig en beeldend Nederlands her- schapen en de decors van Peter »-v Zwart droegen belangrijk tot het I 1 JvkU televisie zendt op zater- succes bij. i dagavond 21 november een pro- Noch tekst noch entourage schenen i H" 'er gelegenheid van het echter in de aanhef van „De eerst-1 ^Jubileum van regisseur j tesgestelriheiri van het rooms-katho- s lie isme afstaat. B. v. R. Ynanflaj 2 novemher 1959 (Advertentie l.M.) Blus dat branden van overtollig maagzuur. - Met 'n paar Rennies werk van 'n ogenblik. - 't ïs nog een pretUge remedie ook, I Direct baal en gemakkelijk ln te nemen i - zonder water of wat ook. hunl Hen- nies kopen bfj iedere apotheker of dro- j gist. 't Loopt daar iedere dag storm om Rennies en niet zonder reden. DE Sow jet-minister van verbin dingen deelt mee dat tegen het eind van hel jaar in alle grote ste den van de Sowjet-Unie met een to tale bevolking van 75 miljoen, tele visiestations in gebruik zullen zijn. Op het ogenblik zijn 71 tv-zenders in gebruik en tegen het einde van dit jaar zullen er nog 13 bijkomen. Omstreeks 1965 zal een program mauitwisseling tot stand komen met de Oosleuropese landen in het Sow- jet blok, aldus radio Moskou. Radio de UTRECHT. De Anti-Revolu tionaire Party maakt op het ogen blik een crisis door, zei zaterdag- middag prof. mr. P. S. Gerbrandy. Hij was juist als erelid van de partij i geïnstalleerd en. in zijn dankrede tot het partijconvent, dat in Utrecht byecn was, wees hij er op dat de partij niet meer het universele ka rakter draagt, dat volgens hem nood- i zakelyk is. „Als anti-revolutionairen alleen j gaan spreken voor antt-revolutio- hairen dan. betekent dat de dood in j de pot. Berg dan de partij maar op. want dan dreigt ze te worden een sta in de weg in de christelijke staatkunde''. Behalve prof. Gerbran- j dy werd ook de oud-vice-prf si dent van de Raad van State en minister van Staat dr. A. A. L. Kutgers als j erelid geïnstalleerd. j- Voor ht partij convent sprak het j Tweede Kamerlid A. W. Bieuwenga over het landbouwbeleid. Bij de verkiezingen van leden van het centraal comité der AR- partij werden gekozen ds. P. M. van Galen te Gorinchem. A. Borstlap te Utrecht en W. C. Bakker te Haar lem. doeken, de haarscheurtjes in de verflaag, die wijzen op ouderdom, verbluffend echt te maken. Hij was de eerste die kunsthars door zijn verf mengde. Er mankeerde nog maar één ding aan: zijn craquelé-was wit. Bij oude schilderijen is ze'zwart door het stof van eeuwen. Van Meegeren moest zijn cra quelure ook zwart zien te krijgen. Hij smeerde er oostindische inkt overheen, en dat was fout. De inkt trok onder de verflaag in het doek. Met het blote oog was daar niets van te zien. maar onder de kwarts- lamp word het duidelijk, dat er was geknoeid. Maar vervalsingen worden niet al leen in de laboratoria on 1 de kt. De centrale figuur bij de ontmaskering zijn de kunsthistorici. Zij waren het. die in de Marienkirche te Lübeck verbaasd bleven staan bij de fresco's die Malskat had „gerestaureerd". Een madonna, die het Cristusfcind nauwkeurig op de as van ham- lichaam houdt, dat is een Byzantijn se vooratell ingsmethode en ;ri go- thische merkten ze op. Het duurde niet lang nf ze hadden de handboe ken gevonri. waarvan de afbeeldin gen Malskat tot voorbeeld .hadden gediend. ede wilden verklaren, dat glazenwasser herkenden a's de man. die de inbraak had gepleegd. De glazenwasser zei, dat de getuigen r>nzin vertelden, onzin onder ede. Het hielp niets. Ze hadden hem beet cn ze hielden hem beet. Tien dagen lang. Toen vonden ze de echte, de werkelijke dief, die prompt bekende, dat hij de kraak had gezet en niet de glazenwasser. Het misverstand was pijnlijk, maar wél verklaarbaar. Want glazenwas ser en dief bleken dubbelgangers te zijn. Zulke vergissingen kunnen voor komen. En het is begrijpelijk, dat getuigen verklaringen afleggen, die achteraf gezien onjuist blijken te zijn. Want die getuigen wisten im mers niets van het bestaan van een dubbelganger af. Inmiddels vroeg de glazenwasser schadevergoeding. SmartegelÜ. zo als dat heet. Hij had twee weken loon gederfd. Het verhaal, d: li ij wegens diefstal zat had onder zijn klanten de ronde gedaan. Niemand neemt graag een inbreker om met oen ladder tegen zijn huis np te staan. Hot boze en lozv gerucht had hem dus geld gekost. De glazenwasser heeft om het be- drsgje van vijfhonderd gulden moe- 1 ten vechten. Hij vroeg meer, maar onder de bestaande gebruiken van En nu het tweede bericht. De Nc- derlandse Kabel fabrieken zijn sa mengesmolten met de Hollandse Draad en -Kabelfabriek. Nu moeten de vergoedingen aan de leden van j dc rand van commissarissen worden i herzien. Er zijn negen van zulke commissarissen. Er wordt, voorge- 1 steld deze lieden elk veertig duuz- zend gulden per jr-ar uit te keren. Bovendien hebben ze nog oude rech ten. van voor de samensmelting. Om dat die oude rechten nu in het nieu we ka bel-best el vervallen, zal elk der negen commissarissen boven op die veertig duuzzend guld' i nog een jaarlijks smnrtegetü van vijf en twintig duizend pop ontvangen. Ook als ze geen commissaris meer mochten zijn. zullen die 25.000 gut- den elk hunner jaarlijks worden uitgekeerd, tot aan het eind van hun leven, want smart egel d is smartegcld. De zaak zal de commis saris-belasting betalen; want als die ook nog van die 65.000 gulden af moetDc kranten, hebbén uitge rekend, dat deze daad van menselijk mededogen jegens negen verdrukte commissarissen de nieuwe vennoot- Albert van Dal sum. In dit program ma zal de zeventig-jarige ecu frag ment spelen uit „Saul's dood" van mr. Abel J. Herzbers Het voor de TV j te spelen fragment zal op film worden J opgenomen want icborcne" de spelers te kunnen spireren. Merkwaardig vlak bleef hun spel, met uitzondering dachten we. van Loudt Nijhoff, die onmid dellijk reeds sterk dramatische ac centen plaatste. Met het vorderen van het drama wonnen de spelers aan overtuigings kracht en kwam Rob de Vries totop'diezelfde avond een visionaire creatie van Mozes. I gaat dit stuk in Naast hem hebben in het bijzonder gahipretnière bij de Loudi Ntjhoff (Anath), Lous Hensen iHaagsche Comedie (Mirjam,', Hans Culeman iAaronj, onder regie v. Paul Johan Schmidt (farao) en Manfred de Steenbergen met Graaf (Ramsesonze bewondering j de jubilaris in de I gewekt. j noofdrol. Wim Bary Graag noemen we ook de debutan- zal het KRO-pro- te Sirnone Rooskens, die van Teusret j gramma samenstel- een overtuigend type maakte, ien en regisseren. Eïierin zullen ook ^jVER de zaterdagavond kunnen enige promincntei ERNSTIGE MUZIEK 9.2510.00 NCRV. Liederen recital door de Spaanse sopraan. C&nsuela Ihibio «tet begeleiding door George van Renesse Werken van Arambar- ri, Rodrigo. Granados, Sin en Tuiinit KMO—U.J5 VARA. liet Radio Fil- Itarmoniscte orkest o.l.v, Hugo Rig- nolrt met ats solisten Paul Godwin, viool en Ktans Boon, altviool. Wee ken van Mozart, Vranicby en Tip pelt. 11.00—11.40 NCRV George Stam be speelt liet nieuwe orgel in de ge restaureerde RoKcrdamse St. Laurens- kerk. LIC1ITE MUZIEK 6.206.30 VARA, Latijnse muziek door het ensemble Tempo Latino. 7.50—8.15 NCRV. Her. orkest van Bar nabas von Gec/y. GESPROKEN WOORD 6.30—7.00 VARA. Lezing in de reeks „Openbaar Kunstbezit". 7.007.13 V.ARA. Politieke commen taar dnor de lieer De Kadi, 10.0010.15 NCRV. Politieke commen taar dnor prof, Diepenhorst. HOORSPELEN 8.15—8.55 NCRV Derde deel van het vervolg hoorspel „Dekblad eerste soort". DIVERSEN 7.30—8.00 VARA. De radio-strip „De wilde vaart" door Jelle de Vries, 8.05SJJ5 VARA. „Schering en ln- slag" met „Refreinfestijn", ,.wy zijn van mening „Al Is bet niet met de bruid" en „De man in 't gareel". 9.35—9.55 VARA. „Hij en zij" met o.m. Kees Brusse en Mieke Ver- straete. 9.55-^10.30 VARA. „Marimba". Televisie her- S afwijking van de TV-Ioze aandagavond-regel vanavond Eu- Londen. <9.45—10.45 schap ruim een. miljoen gulden p*»r r va" ,^,es Pigahes. .Inhntiu Kmivt: we kort zijn. Slerker nog dsn van het Nederlandse toneel vorige keren deed ons de AVRO- inneringen ophalen in verband met i nur)> Rechtstreekse reportage van Weckend show" denken aan die be- het gouden jubileum van Van Dal- j internationale wedstrijd kunstrijden drijfs- du verenigingsavonden die op sum. de 'schaats om de Richmond Trophy, zaterdagavond bij tientallen in ons land worden belegd; evenals deze show meestal bezet met een aaneen schakeling van zwakke, redelijke er goede nummers. Zwak in dit geval f het bijzonder het apache-nummer gaat kosten. De wereld is een schouwtoneel, ieder speelt er op en krijgt zijn deel? Neen' De wereld is een pijp kancel. ieder zuigt er op, maar krijgt niet evenveel. Johnny Kraaykamp. die soms hin- j derlijk voor de voeten werd gelopen door Perry Conto, was een vlotte gastheer, niet soms heel mooie grap- jes. (Advertentie l.M.) waar warmte Helpt, helpt PHILIPS Infraphii Heter denk daaraan ook bij rheumatiek ert verkoudheid Prijzen: 29,75 en 37,50 .meen j£ aar écht DIE CHAKLEG lOófiN i 0ÊN JE El? WEL HELE MAAL ZEKER JE VAN PIE HdUDr, HELEMAAL «WMMék. ENrfN, JE W06 N/Er MEr HEM GETROUWD EN DAAROM ~..f4AO IK AIS OUDE VL^M TOCH NOO WEL'N AFSPRAAKJE MET JE MAKEN. ZULLEN WE vanmiddag yj EINDJE GAAN fi'JDEN? CAROL We KWflMen Ddisr vflrt ttti f£EÓTJÊ...T0EriW£RDCK WE iNCENïj OPfiEPlKf., WAAROM E[6CriüJK? owgw/fö c£/Y ÖGVfXP VttHOOKÖL'JPr 2/P 2Ott V£f> Hfifil UVltfOuOCK.. J WflT DeDLN 3DLUt Nooir VAM ^tuirze MfiflR JIM.MtoCHfCM 6e- DCNKEM Zf 2/CH KflMrop? tiid dc ruoberbooi 'oei hclciruiaï nieis niet het briefje is echt. „Dat kl het verhaal van die frater Als we hem één advies zouden mo- gen geven, dan is het om spaarzaam j te zijn met TV-optreden. i In de knap gecreëerde koddige mannetjes die hij maakt schuilt na- nrelijk iets stereotieps. Wie hem le i vaak ziet. ziet hen te vaak en dat doet afbreuk aan de pret. W.Jnn. EEN in het Nederlands „nage speelde" versie van de met de I Prix Italia bekroonde reportage i ..Clausura" confronteerde de luiste- I raar gisteravond met een stuk onge- j woon radiowerk. De samensteller Sergio Zavoli bracht de microfoon naar een plaats die doorgaans streng verboden is voor bewoners van de J ..buitenwereld", namelijk binnen de 4 muren van het Cannclitpssen-klons- ter in Bologna. Behalve hot gezang J van de nonnen en de bi.i 'net klooster horende geluiden kreeg men een aan- 'nj interviews te horen met de onder priorin en drie zusters nan wie er i een voor haar intrede harpiste was J geweest'. De bocinudt-n toon ge- stelde vragen boorde!-, niettemin diep J door naar dc kern van motieven, op- J vattingen en gcvoelers die in de?e t voor dc leek vaak moeilijk te begrij- F«*n gemeenschap leven. Was het (A'an een onzer redacteuren) tenhehn van O. K. en W, naar de t'„-ur/iTim NTS. als voorzitter van deze orga- llKECHr „Onze Tsrtmeine nisatte. de ANÏV daar meer gehoor 1 np.eft in het eerste jaar van haar be- zaj vjncjen staan haar bestaansrecht duidelijk Hc, ledt:n.al van VewiÜïUW be-nezen aldus de neer J. 1L A.van TV-ktjkers is beneden de ver- i Hardeman, ycorz.tter van de Alge- wachtingen gebleven. Dit bedraagt ederlaniise V ereniging van thans iets meer dan vijfduizend. Be- Irieslstekbkers. ludens de zaterdag i stolell werd de COI,1rihutie in verte- m Vtrerht gehouden jaarvergade- j gen tot fM# per ja5r. dlt ln in Utrecht ring. Naast het bestrijden van ..helaas vele misstanden" iii or.s huidige TV- bestel beschouwt de ANTV ais een van de belangrijkste doelstellingen: steun te verlenen aan de invoering van commerciële TV door een van de NTS onafhankelijke instantie. Door gezonde concurrentie zuilen be tere T V-programma's daarvan het gevolg zijn. De ANTV ziet zich ais een „con- sumenten-orcanisatie". Zij betreurt het dat het bestuur van de NTS óf in het geheel niet reageert op wen sen of verzoeken van de ANTV óf daarbij zo stroef is, dal het contact niet vruchtdragend is. Anders was het de beide keren dat 't bestuur van de ANTV in audiëntie werd ontvangen door de op een vol-i gende staatssecretarissen van O. K. j en W. Het bestuur hoopt dat. met de overgang van de heer E. A. Schilt- 1 band met de kusten van het vereni- gingsorgaan „Wij, Televisiekijkers". Aan een lunch, die gisteren werd aangeboden door ae attaché voor culturele zaken van de Belgische ambassade aan een aantal hoofdre dacteuren A'an Belgische en Neder landse' bladen, heeft mr. J. H. Rei- nink van het departement van On derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn gastheren een vermeldenswaard compliment gemaakt. Hij bracht hul de aan de Vlaamse radio-omroep, waar men volgens hem vaak een Nederlands hoort dat zich beter laat aanhoren dan menig woord uit Hil versum. Het duizelt Fred. Na dat verhaal van die frater' nu nog deze merkwaardige complicatie Hij naemt Robbie men n*-«r <icr kajUil. Téi'U'Iji Selty met de jongen pran' vergelijkt hij bei hand schrift van het briefr i-cct eet» oud scheepsjour naal, dat nog aan booid js Er is geen twijfel aan: dun alle maal met j wenen? Xe hebber, inde ngL F red tegen Bol- i gevonden?" ..Ik. begrijp tv /.e zijti op dat eiliabd g; wees? cn Jim nvsrtvar.", zegt E'ly. „rnaar b" ,v,>i dié fles in zee hebben gegooid. Maar hoe komtdat Anaho inderdaad Ronny 15" Robbie bcccupl het dan. dat die vissers Ronny wel hebbrn ge-het. hele gesprek met. Vaar hebben die twee hel vonden, en dat Jim en Eliy sponrlons zijn ver- eigenlijk o\cr? Tot. haar woede begonnen haar ogen te prikken. ..Ik gooi hem overboord." dacht ze. „Dat zal haar leren." De man die voor haar zat sloeg een blad van zijn krant om en door haar in gehouden tranen kon Katherine Ab bott dc kop lezen; MOORDENAAR ZEGT HET MET BLOEMEN. NOG STEEDS GEEN ARRESTATIE. Ze was vérziend en dour af en toe voor over te buigen, kon ze het artikeltje lezen. De identiteit van de vrouwen moordenaar. die zingt terwijl hij moordt en bloemen achterlaat bij de lijken vi n zijn slachtoffers, is nog 'steeds onbekend. Het onder zoek, waarbij honderdqji verhoren zijn afgenomen, is nog steeds zon- zuuder resultaat. Hier is een nieu we foto. exclusief voor de ..Eve ning Herald", van de pikante Beryl Cohen, die tien dagen geleden ge worgd werd gevonden, het laatste slachtoffer in de ergste lijrt van misdrijven sedert Jack the Ripper. Superintendent Alleyn 'zie inzet» weigert verklaringen af te leggen, maar verzoekt inlichtingen om trent de laatste uren van Beryl 'zie pagiiin 6. 2e kolom». Kruherine Abbott zat te wachtrn tol de eigenaar van dc krant blad zijde 6 zou opslaan, maar dat deed hij niet. Xe tuurde gretig naar de vergrote foto van de pikante Beryl Cohen en minachtend naar de inzet. Superintendent Alleyn. afschuwelijk misrruuikt door dc krantenrepruduk- tïo. -varde somber naar haar terug. ernaar van de krant begon t" -•■•n, Plotseling wendde hil ,'i'. 'fd om. vvnarrioor Kathcrir.e Abb"'l verplicht werd hel hare terug genet te staren, waar haar blik on middellijk cp zijn koffer viel. waar aan de label hing: „P. Morryman, Passagier. S-S. Cape Farewell." Ze had het onbehaaglijke gevoel, dat meneer Merry mar. wist dat ze over zijn schouder meegelezen had en in dit opzicht had ze volmaakt gelijk. Philip Merryman was vijftig jaar oud cn vrijgezel. Hij had gestudeerd en had les in Engels gegeven aan een va 1.1 de minder gedistingeerde kleine re kostscholen. Zijn algemeen voor komen. dat in hoge mate bedrieglijk was, cot'respond eerde volkomen met de populaire opvattingen over de .schoolmeester, terwijl zijn gewoonte om ovt*r zijn brilleglazen te kijken en zijn haar in de war te brengen, de laatste hand legde aan dit over bekende beeld. Dë gemiddelde op merker zou Merry man onmiddellijk tot een volmaakte Chips bestempe len. Voor zijn intimi maakte bij het leven tut een hel. Hij w den, zo had en van Katherine Abbott, las zo snel mogelijk kolom 2, vouwde de krant BlBdldTfei'CR pPi stond op en bood haar die met «B. een 5u;sing aan. „Mevrouw", zei meneer Merry man „staat u me toe? U geeft zonder enige twijfel, evenals ikzelf, dc voorkeur aan hot onbetwiste bezit van uw keu ze van literatuur. Misschien hebt u het al gezien?" ..Nee," zei mejuffrouw Abbott luid. „En ik wil het ook niet. Dank u wel." Father Charles Jourdain mompelde knipogend tot zijn metgezel: „Het zaad 'der tweedracht! Het zaad der tweedracht!" Zij zaten op de bank aari de overkant en het incident had hun wel moeten opvallen. dol op lectuur over misda- jinuns ;iLs reportages dader v tijd gewijd auh het stuk- 1 Daily Herald over de Bloe- donuar, zoals dc onbekende dc bekende journalistieke .'iiocmri werd. Morryman t van journalistiek en had 1 trekken c aaglijk naar het baga- hield ni de diep? den van de politic, maar het verhaal zelf fascineerde hem hevig. Hij las langzaam en methodisch, kromp in een bij dc stilistische wangedrochten en had afschuwelijk het land aan de steelse blikken van mejuffrouw Ab bott. „Akelig nest!" ketterde hij bij zichzelf. \Wirnm kun jij in 's hemels naam niot je ricen ontaarde krant kopen'. Hu zocht Wad/hde 5 op. onttrok de Daily Herald uit hel gezichtsveld „Ik hoop," mompelde zijn mede broeder, „dat je een gezellig iemand aan boord treft" „Volgens mijn ondervinding is er altijd wel iemand." „En jij bent een ervaren reiziger," zuchtte de ander, lichtelijk jaloers. „Zou jij mijn baan zo graag gehad hebben? Dat spijt me." „Nee, nee. denk dat alsjeblieft niet. Ik zou in Durban niet genoeg gezag hebben. Onze Superior heeft, zoals altijd, de wijste keuze gedaan. En jij bent blij. dat je gaat hopelijk?" Fathor Jourdain wachtte even en zei: „O ja. Ja, ik ben blij dat ik mag gaan." „Het zal heel interessant zijn. De cnmmunauleit in .Afrika.Ze gin gen cr echt vo:«r zitten om Anglo- kathotieke zaken te bespreken. Mevrouw Cuddy, die meeluisterde, snoof papisme. De 0vorb 1 ijvende scheepspassagie rs bad totaal geen aandacht aan hanr medereizigers geschonken. Zc zat np de voorste bank met haar handen diep id dc zakken van haar kameel haren jas. Zc droeg een zwart hoedje achter op haar hoofd en ecu zwarte ceintuur om haar middel. Ze was zó mom. dat ze ondanks alle tranen er nog steeds aantrekkelijk uitzag. Op het ogenblik huilde ze niet. Ze had haar kin in haar sjaal gestoken en keek kwaadaardig naar de rug van de chauffeur. Haar naam was Brigiri Carmichuel, Ze was drieëntwintig en teleurgesteld in dc liefrie. vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1