Gebrek aan sportiviteit NI TOP secret UwKunstgebit Sarren m W«PROraSSÈ®K: doorFRANK- GODWIU Dinsdag 3 november 1959 2 bij Casteila /Wolwas en 3 bij Castella voor Nylon Vraag uw winkelier! Schooltelevisie einde 1960? Nog witter... Oude pas nog goed voor West-Europa Nieuwe voorzitter van de NTS geïnstalleerd stralo^d wit... zó wast... ïsjja 'Rossican diende radio kwart eeuw Vanavond DmcMGf ff'JMcrfüt wow VfuvaescHu# AVONTUREN VAN KAPITEIN Televisie aan boord (Aauertsntia LM.) A maarschalk Monigomery heeft mr maarschalk Alanbreolte eengezet. dat hei mei generaal Eisenhower in de laatste driekwart jaar van de oorlog tegen Hitler.Duifsland eigenlijk niets gedaan «as. Alanbrooke noemt de opperbevelhebbervan de geallieerde legers aan het Westelijk front een povere strateeg, die er vooral in de lase na het verslaar van de Duitse troepen in Frankrijk niet meer uit wijs ivetri en liever golf speelde dan zich actief met ziin commando bezig te houden. Het zouden verrassende onthullingen zijn als ze nieuw waren en met overtuigende b-wijzen waren geslaafd. Doch wat Alanbrooke beweert is af eerder vernomen; en dat de duidelijke geèrgerdheid van Alanbrooke trieer steunt op gevoelens dan op feiten kan gevoeglijk worden afgeleid uit het ou lb rek en van deze laatste. Het ïs merkwaardig, boe weinig van de befaamde Britse sportiviteit men terugvindt in de memoires van sommige hoge officieren. Het dijkt er op. alspf deze het nog aJlijd niet kunnenzetten dat him land,- na alleen te hebben standgehouden in 1940 en met zijn eigen legers er tenslotte in te zijn geslaagd, het Duitse Afrikakorps de nederlaag toe te brengen, in de latere fase van de oorlog de leiding min of meer heeft moeten overdragen aan de grotere V.S. Amerika leverde de hoofd bijdrage, en 't onvermijdelijke eenhoofdige gezag" bij de Europese operaties kwam daarom toe aan een Amerikaan. Voor vee! Brillen betekende dit, dat de dommekracht het won van het brein; en Alanbrooke laat zich meer dan vijftien iaar na de landing in Normandië en de toch succesvolle slag om Frankrijk de kans niet ontgaati, zijn gekrenkt soldatenhart te luchten. ALANBROOKE meent (en in dat opzicht staat hij geheel achter Montgomery) dat de oorlog in Europa i,v ].g44 «it had kunnen zijn. Eisenhower (zegt hij) bleek echter buiten staat, van de de moralisatie van de vijand lijdig profijt te trekken. In plaais van één beslissende doorstoot wenste hij echter een oprukken aan alle fronten, en die versnippering van krachten maakte de vijand zich ten goede, zodat hij toeb nog een winter kon standhouden. Men moet, hij het beoordelen van dit verwijt, ér rekening tnee honden dat tegenover de (betrekkelijke) positieoorlog aan het Westelijk front gedurende de winter een krachtige Russische opmars stond in Polen en de Donausfaten. De stilstand halver- wege kwam Europa duur te staan, en de Britten of althans sommige Britten i zijn roaar al te zeer geneigd, Eisenhower en trouwens Amerika in het algemeen de schuld te geven. Het is voor een billijk, oordeel wel goed om te beseffen, dat het in elk geval niet aan de Amerikanen heeft gelegen, dat de landingen in West- Europa pas in 1944 geschiedden. Zij hadden deze sprong al een jaar eerder willen wagen. De Britten waren «iet geestdriftig, Vooral Chnrc.hill is het geweest, die voortdurend moeite heeft gedaan, de Amerikanen warm te krij gen voor- landingen in *r zuiden, een stoot in het „weke onderlijf" van ons continent. Hij had daarbij steun van hoge Britse officieren. In zijn ge denkschriften weidt Alanbrooke dan ook uit over de'voordelen, die een vroegtijdige en snelle doorbraak naar Wenen zou hebben geh&d. Wié zich deze feiten voor ogen stelt, krijgt qók enig besef van de politieke factoren, die sommige Britten in toentertijd verantwoordelijke posities er toe brengt, de Amerikanen er de schuld van te geven dat het in de eindfase niet nog sneller is gegaan. Het staat in elk geval vast, dat militaire overwegingen bij de Amerikanen meer hebben gegolden dan politieke. Doch met Èisen- bower's; leiding, van de opmars van de kust naar de Elbe heeft dat heel weinig te maken. ESCHIEDSCHRIJVING over oorlogen is een niet minder moeilijke a -zaak-dan wejke andere geschiedschrijving ook; en het zai wel waar V.J zijn, dat de memoires van Eisenhower en Bradley evenzeer hun fouten hebben als die van Montgomery en Alanbrooke. Toch laten Eisenhower en Bradley zich veel prettiger lezen; een gevolg vooral, ge loven wij. van.de pogingen der Amerikanen, ook de Britten recht ie doen.. Bradley-.verzwijgt niet de kritiek, die hij op Montgomery heeft, maar hij bindt zich in, en zijn verhaal is een.echt verhaal, en.niet een «uk zelf rechtvaardiging. Dat onderscheidt het gunstig van dat van Montgomery, wiens motto had kunnen luiden: „Ik heb altijd gelijk". Wat Alanbrooke betreft, dié kan wel volhouden, dat Europa verbazend gediend Was geweest met een grote inval van bet zuiden uit, doch het zich verdiepen "in beschouwingen over wat had kunnen zijn, is nog veel moeilijker dan geschiedschrijving, die zich. althans baseert op een reeks van vaststaande feiten. Wat in 1944 een einde heeft gemaakt aan de opmars der geallieerde, legers, is niet de dadenloosheid van Eisenhower maar gebrek aan voldoende brandstof en oorlogsmateriaal. Dat van deze brand stof en dit materiaal in de kritieke fase wel. eens iets op de verkeerde plaats is terechtgekomen, kan men bij Bradley op meer dan één bladzijde lezen; doch degenen, die begunstigd werden, waren de Britten; en degenen, .die niet verder konden, waren generaal Patton en zijn pantserstrijdkrachten, vlak bij het. toen onverdedigde Metz, waar later bloedig om moest worden gevochten. En ook mag nimmer worden vergeten, dat Montgomery zijn kans op een doorbraak heeft gehad: bij.Arnhem i" september 1944. Het was een hero ïsche mislukking, maar de schuld van Eisenhower was dat niet. dratis Wasknijpers A/f ET DE bedoeling een plan uit te IVA werken voor ongeveer 16 expe rimentele uitzendingen van school televisie is dezer dagen een commis sie van voorbereiding bij elkaar ge komen. Deze commissie van vijf personen Is voortgekomen uit de grotere com missie Onderwas-Televisie, waarirri alle belanghebbenden zun verenigd. Men hoopt dat de vijf heren over één tót twee maanden met iiun over- j leg gereed zullen zijn cn dat legen de herfst van het volgend jaar met j de uitzendingen kan worden hegon- nen. Getracht wordt voor deze uitzen dingen de beschikking te krijgen over eigen zendtijd, buiten clie van de omroepverenigingen en de NTS. Tot de nu ingestelde programma commissie behoren: drs. E. Pelosi (Katholiek Paedagogisch Centrum!, H.J. L. Jongbloed «Nederi. Oncier- wijsfilm), mr. J. \V. A. Willcms (On- derwijskundig Studiecentrum'), J. A. Hazelaar (Paedagogisch Centrum v. j d. Nederi. Onderwijzersvereniging) cn drs. D, Fokkcma (Chr. Paedago gisch Centrum). Adverien tic 2.M De komische Britse film „De lood gieter en het atoomgeheim" (Top se er et) die de TV ons vanavond laat zien, dateert van 2952. Het verhaal is geïnspireerd op de verdwijnin- j gen achter het i y re ren gordijn van ic est er se atoomgeleerden en diplomaten. Juist, in die dagen heerste nog grote opschudding over het verraad van de Britten Burgèss de Italiaanse i Duitsland (met uitzondering van j West-Berlijn) toegelaten worden. Italianen kunnen in Nederland toe- gelaten worden op vertoon van een DEN HAAG Nederlanders die geldige officiële identiteitskaart en een paspoort bezitten dat nog geen i Monagasken op een nationaal pas vijf jaar verlopen is. kunnen voort- poort, waarvan de geldigheidsduur tan op dit paspoort in Italië en Mo- ten hoogste sedert vijf jaren is ver- naco, België, Frankrijk. Luxemburg, streken, of een geldige officiële iden- Zwitserland en de bondsrepubliek iiteitskaart. werkende atoomgeleerde Po rorvo. Als geen ander volk heboen de Britten het vermogen spot, te drijven met een zo ernstige aangelegenheid. In „Top secret", in ons land in *53 vertoond, kiezen zij daar voor (onder Italiaanse regie) de vorm van een ondergeschikte ambtenaar bij de dienst voor de volksgezondheid, George Cole. Hij vertrekt naar Frankrijk en neemt.in alle argeloos heid de verkeerde tas mee. De zijne blijft in Engeland achter en hij 'verlaat het land met eentas vol atoomgeheimen. Hier beginnen dan de moeilijk heden in de film „De loodgieter en het atoomgeheim'' {Top secret): het loodgietertje (George Cole, rechts) heeft toen h(j hulp wilde bieden bij een ongeval zijn eigen tas bij vergissing verwisseld voor een map met hoogst geheïtne documenten. De verdwijning Wordt ontdekt en de jacht ontketend. Britse. Franse cn Russische geheime diensten achter- volgen hem. Zonder precies te vve- Maclean ten wat er. aan de hand is belandt V oeland j George in Moskou. Dan blijkt (Aduertentie LM.) ds gehele dag onwrikbaar op rijn plaat»! Al* V wilt, dat Uw kuoatgsblt de g«- hei« dei. door gemakkelijk, stevig «u zeker xit, reetu dea DËNTOFIX ven nieuw, beproefd, antiseptisch poeder en strooi een weinig op de gebilsplant. V zuit weer dan tevreden zijn en alle ongemakken van Uw kunstgebit ver geten, want U kunt lachen, spreken en aten zoals U wilt) DENÏOFIX is dsar- bii verfrissend, voorkomt onaangename reuk uit de mond en is een weldaad voor _Uw gehemelte. Wij garanderen, dat U tevreden inlt stjn. Verkrijghear in discrete neutrale plastic flacons, prijs f, 2,35, hij apotheken en dro- eindeloze verwikkelingen wat voor wespennest hij verzeild is en alles komt nog terecht. Geen film om. te geloven maar wel een die bevrijdend laat lachen om bittere ernst. DE nieuw benoemde voorzitter .van de N.T.S. de heer E. A, Schüttenhèlm heeft maandag na zijn installatie verklaard dai de'ze benoe- ming hem heeft overvallen als «et groot dankbaar stemmend voorree)it Spreker bracht hulde aan prof. Kovs i de eerste NTS-vnorzitter en aan mr. Roosjen voor de waarneming van j het NTS-voorzitterschap gedurende j de laatste anderhatf jaar. Mr. A. B. Roos jen verrichtte ót f installatie van de nieuwe voorzitter. Van de zijde ran het NTS-bestuur kon de ■sorzittcr de verzekering j i worden gegeven dat -n flit college in 1 het algemeen een prettige verhou- ding heerst en daardoor kon met recht warden verwacht dat de heer I Schiltteuhelpi zich spoedig op zijn gemak zou voelen. Hem.was een zee i van moeilijkheden voorspeld in rle N.T.S. maar deze voorspelling be- I hoefde hem geenszins te verontrus- ten aldus mr. Roos jen. ik eeN weg van pie WHE6 je AL TS MG EN VAN JOU. CUé6..VEÊN6 IN VEIE iK IV/L PE K'JNE WB&j/l WAGEN GtPEPEN? POEN EN EEN rr - 'A ZAL IK &TOPPEN. ANPEPE KOPEN... KUN JET sruuR «PF6K- HET ISX PRETTIGE WAGEN. MAAK EÉN PING* MOST IK JE VMM TEVOREN N06 EVEN OP HET h'dfcT PI?U KK6 M.J NEtdE N™, LT ET huwelijk van mijn zwarte ka- i J ter Thelonious en Picasso, de ros sige lapjespoes die toy onïanp.t a£* levensgezellin aan hem toevoegden, maakt Iham een vrij solide indruk. De amoureus geaarde recht partij en, - dte hun ivïttebroodsdagen opluister den ophef van willen maken j den, zijn voorbij cn cr wordt be- 1 1K" rfaagd, lui en een beetje iaftg bij de gronde geleefd. Veel eten. Een beetje vrijen. En onnoemelijk veel slapen Soms, als Thelonious wakker ivordt uit zijn zoveelst* dut en die vrouw m de gaten krijgt, demonstreert hij trejfend koe microscopisch klein zijn geheugentje is. Hij krimpt in de 1 eld bij het optre van het Radio Filharmonisch Orkest. Van de ze functie zegt hij' zelf: „Als klankregisseur ben je de scha kel tussen kun stenaar en tech niek- Ik zoek. voortdurend het compromis tus sen de opvattin gen van de kunstenaar 'en de mogelijkhe den van rie techniek. Een groot voordeel is daarbij voor me, dat ik zelf musi cus ben." Rossican is geboren in "Wilna, in het vroegere Litauen. Daar studeer de hij .-viool en piano en was reeds ZOALS van een bijzonder beschei den man als Isja Kossican (54) j verwacht kan worden,'heeft hij ër geen ophef van willen maken dat het zondag voor hem een be langrijke dag was. Toen was het na melijk 25 jaar geleden, dat hij voor de eerste maal optrad voor de Ne derlandse radio. De oudere luisteraars zullen zich hém uit die vooroorlogse dagen her inneren als musicus van het serieuze en lichte repertoire, in dienst van de VARA. Nog steeds levert hij zijn btidrage l_ejn -van ;chrSk, of hij haar voor aan het radiowerk; maar nu als i gerst 2te(, legt zijn oren plat, ft" ,de waardoor het lijkt of hij een zwart I\RU, bij ooii beeld bij het optreden j steefcje draagt en sluipt uiterst uoor- I rich tip op haa af. Pas als hij vlak bij T j haar. is, zie je hem denken „O ja, dat is dte «route van me." Er hij werpt zijn woudloperspose af en gaat een beetje beschaamd naast haar zitten. Ze Jcykt hem aan. „Wat /tad jij?" „Niks. Ik was even ih de tear." JVaar hun mimicfc te-oordelen zep- gen ze dat. Maar natuurlijk is het een men-, seiijk'e dtoaling. Ze zeggen niks. We beelden o«s dat alleen In/om dat ze zo aangepast kijken. Mijn vrouw gaat daarin nog ver der.-Ze meent, dat ze ook verstaan iaat zij zegt.. Dit betreurenswaardig rnisverstand, leidt tot interessante consequenties.. Een aardip tijdverdrijf van Thelo nious is het zogenaamde beentje vangen. Hij gaat eerste etage op 17 jaar koorrepetitov. Toen hij 20 op een soort overloopje liggen en was trok Rossican naar Berlijn om ïicucht 'tot er iemand de trap op komt. daar verder te studeren en. radio-; A Is de bewegende benen vla k bij werk rvp te nemen. In 1933 moest hij wijken voor de nazi's en vond as tel in ons land. in Hilversum,- waar hjj ,in 1934, in j dienst van de VARA, voortging met i musiceren voor de radio, i In 1940 moest Rossican opnieuw j voor de nazi's vluchten. Ditmaal naar Zwitserland om van daar uit in 1945 wederom naar ons land terug te keren. Naast zijn radiofuncties heeft Isja Rossican vaak de rol van muzikaal begeleider van solisten vervuld. On der meer van Theo Olof. Herman Krebbers. Dick de Reus. Pau! God- win. Corrie Bijster, Aniite Hermes, Leon Combè en Kathleen Ferrier. m MEE.MflAR MENEER MOR rON EN ORRbtTJE KOMEN mOCHlEN WILDEN ZC DE AUroorELEN NAftKOCHROKKCN ZE AN DE HOND HEööENZE BEKEND? IK WttfHtr NlEr„.|f(BREKE^ aCReCCbCHRP-..JUW£L£N wat vözo achtiti HIERHEENMIOXHIEN WiNENZU HELPEN WflfiR ZOEKPN HVff EIGENLIJK NflflEt pw-d Betty gaan met Robbie me*» naar He „Zuiderkruis" om kennis te maken met de vader van de jongen. Fred heeft een plan. dat. hij aan Rnb voorlegt. Zou hij niet bereid rijn aan boord van de „Abel Tasman'' mee 'e v»ien naar het eiland KÜpuU? De reis kan in een dag of tien ge- i wo|-(h'ti Roh b-fkt wn «ui h^zorgd Ki llet avontuur lokt hem wel, maar Robbie m elk. geval op ti;H terug ziiri in Nederland, ut He school begint'over enkele weken. „Alle „ik betaal de vliegpio en uw zoon. Laat u mijn niet in <1> gaat om een /aak, die voor mij riik is Rob deukt kosten zijn vo ijn rekening, kapitein", zegtzrgt hn dan. „ik doi I belang Akkoord. pt Eoboie hem zijn gaat hij op zijn achterpo ten ritten en omarmt je kuit. Men sen. die dit simpel vermaak niet ken nen, schrikken 'er. van. Maarmijn vrouw ontsteekt.in toorn. Ah-ik be neden ami mijn bureau zithoor ik haar de trap op gaan en et-en later: „Zeg, wil F lintwet eens laten, ik heb kousen nan!" Zo'n beest zegt niks terug. Maar mijn vrouw vervolgt haar- verontwaardigde monoloog: „Weet je wat zo'n paar kousen kost?" 5tilte. Hij weet het niet. denk ik. ,.Pas op hoor. Als je 't nog een keur doet. dar: stop ik je in de kast begrijp je dat?" Hij begrijpt dal best: Hij is er al 1 meer ingestopt. Mijn vrouw ziet er Ti.dd.io strenge straf in, maar ik «oor mij geloof, dat Thelonious het er fijn vindt, want het is een hele gro te kast vol kleren en schoenen en lappen en at- je na een uurtje de deur opendoet, omdat hij zijn tijd uitgezeten hee.", ligt hy zo in-vergc- noegd op een berg rommel te spin nen. dat ik de waarde ran deze sanc tie ernstig betwijfel. Veel effectiever is de manier, waarop hij haar weet ie pesten. Hij heeft zijn vrouw er al in opgevoed. Die doet waar icerd oprechter trouw? toegewijd mee. Tegen de tijd dat we vnllcn gaan slapen rijiï ze allebei plotseling on vindbaar. Ze'; sirttn dan op de don kere, vliering en daar mogen ze niet wezen omdat er een groot, steeds openstaand raam is, waar ze uit kint- ten tuimelen. Als ik me naar bed begeef2te ik ze zitten. Ze kijken over de rand van hel luik met een geveinsde wel- tciUendheid er zijn ze er zeker van fmn machtt als ik een hand uitsteek, treze zich terug in het duister, wau: ze moeilijk te «in den zijn. Berustend ga ik naar bed en hoor mijn vrouw boucn komen. Ze zegt: „O nee, jongens." Stilte. Ze liggen op hun gemak nnar haar te kijken. Toe nou. Ik toil «aor bed. Ik ben zo moe." Het klinkt hartverscheurend. Maar ze hebben geen hart. Daarom blijven ze rustig zitten sarren tot risch nieuws, Mieuws en weerover- viijn vrouw er met een saklantdarit' richt nm 8.00. bijklimt en de jacht bepttri Als ze k (At Tr voorP'''ttrartma begint rfe j eindelyfc in de slaapkamer komt, hoofdttlri van deze avond meteen om 8.20. Een komische film voor alle leer- j'~es7„.~e, a"U°- tijden „De loodgieter en het atoom- „Die katten van JOU. geheim".- 1 KROhhEL ERNSTIGE MUZIEK 8.3(1—9.00 KRO- I>c pianiste Uaniêle «cchcnnr. speelt de sonate no. 3 in b kt. van Chopin. 9.00—10.25 KRO. Het Radio Filhar monisch Orkest o.l.v. Bernard Haitink speelt de symfonie no. 8 van Bruck ner. 1B.OO—10.30 AVRO. GJjs Katten, Anne Bij Is i na ert George van Renesse spelen het trio voor klarinet, cello cn piano van Vincent d'Indy. 1(1.40—11.00 AVRO. Hetzelfde ensemble speelt het trio in Bes voor klarinet, cello en piano van Beethoven. U.iO11.55 AVRO. Orkest-werken van Ronssel en Mariinu (gr.pl. 11.2011.55 KRO, l'ianokwintet in A van Dvvorsjak Csr.pl.). OPERA 7.107.4fl AVRO. fn Zwerftochten door opcraland opnamen van Elisabeth JRethberg, sopraan, en Richard Tauber, tenor. LICHTE MUZIEK 7.3#8.30 KRO. Populaire plaatjes in Licht te verteren, HOORSPELEN- 10.4011.20 KRO. Zesde en laatste deel van het hoorspel „Dr. zjiwago" naar het boek van Boris Pasternak. DIVERSEN 8.9510.00 AVRO. Amusementspro gramma „Uit ben je met Gastcn- avoud waarin Guus O. ter als gast heer optreedt en „U'a in the air", een how met Willy Vervoort en vele anderen. OM *.3l> uur begin va li het avond programma met internationaal agra. gebaar was. In minder -dan geen tijd had ze ontdekt, dat hij vijfentwintig IIKIftl'fl was», mondharmonica speelde en een hekel gekregen had aan meneer, en mevrouw Cuddy. Hij toonde neiging om té bli,,ven rondlummelcn, maar op een of andere alleraardigste ma nier slaagde ze erin hem kwijt te raken. „Je bent verbluffend!" riep de vriendin uit. „Als we in de tropen zijn, zet hij mijn make-up in de ijskast", ant- 5 bank zaten. Ze hadden genoten van woordde mevrouw DilUngton-Blick. kostbaar arbeidsdiner en waren Haar hut stond vol bloemen. Den- De bus trok Ludgate Hill op, Dr. nu op weg naar de haven en draai- nis kwam terug met vazen en stelde Timothy Makepiece legde zijn boek den juist het Embankment op, waar voor om de orchideeën in de ijskast neer en boog zich voorover om een ze rn tegemoetkomende taxi sneden te zetten. De dames wisselden blik- laalste blik op de St. Paul te kun- waarvan de chauffeur hen hart- ken. Mevrouw Dillinglon-Bliek nam nen werpen. Daar.slond hij, fabel- grondig verwenste. Zijn vrachtje, een de kaartjes van de bloemen en las ach tig. legen de nachtelijke hemel, zekere Doualci Mc Angus, keek be- de namen op mot kLeme kreetjes Hij kreeg eengevoel, dat hij zelf nauwd door liet raampje. Ook hij van waardering. De kajuit met haar toegeschreven zou hebben, en ge- was een passagier voor de Cape stemmige uitrusting en sombere stof- heel terecht, aan een verstoring in Farewell. lering scheen vol van haar te zijn een zenuwganglion, maar dat door Ongeveer twee en een half uur van haar parfum, haar bont, haar de leken gewoonlijk beschreven later zou een taxi vertrekken van bloemen cn haarzelf, wordt als een hol gevoel in de maag. de bloemenwinkel in Knightsbridge „Steward!" riep een kijverige stem Dit moest veroorzaakt worden, ver- in de richting van het East End. in de gang. Dennis trok zijn wenk- onderstelde hij. doordat hij Londen Daarin zou zich een blond meisje brauvven op cn ging naar buiten, ging verinten. Hij had die conclusie bevinden met een doos bloemen, be- „Hij is je slaaf, echt waar," zei da bereikt, toen hij bemerkte dat hij dokt met cellofaan, versierd met vriendin. niet langer naar de koepel van St. een grote strik van geel lint en ge- „Ik wil liet graag comfortabel heb- Paul staarde maar in dc ogen van ariresseerd aan mevrouw Dillington- het meisje op de voorste bank. Ze Bliek. Ook deze taxi zou naar het had zich omgedraaid.•kennelijk met oosten rijden, mot bestemming dezelfde bedoeling ais hij zelf, om J'nyai Albér' Docks, naar.buiten en omhoog te kijken.. Father Jourclatn zei: „Heb je ooit 3 dat tamelijk opwindende ding van G.K.C. gelezen, The Ball and the Van het ogenblik af dat ben," zei mevrouw DilUngton-Blick. Hel was meneer Merry man, die om Dermis geroepen had. Wanneer het erop aankomt de veeleisende passagiers te onderscheiden van de meegaande vergissen stewards zich niet gemakkelijk. Maar Den nis had zich In meneer Merrymsn wél ver boord van <'e Cape Farewell kwam gist. De bril, dc verwarde haren en was mevrouw Dillirigton-Blick auto- het engelachtige uiterlijk hadden fteigid maakte haar ogen weer matisch begonnen mot wat haar hem ertoe verleid een diagnose te zorgvuldig nietszeggend en keek vriendinnen onder elkaar haar tech- stellen van verstrooidheid, welwil- weer voor zich heen. Dr. Make- niek noemden. Eerst had ze haar te-ndheid en bangheid. Hij werd dan piece keerde, niet geheel op zijn ge- aandacht besleed aan de steward, ook bitter teleurgesteld toen meneer mak weer terug naar zijn boek. Do Farewell had slechts negen pas- Alcrryman onmiskenbare tekenen is vervuld van een zekere ver- sagiers cn éèn steward om voor hen baring. te zorgen. Dal was een bleke, buitcn- 2 gewoor mollige jongeman met blond haar, dat gefriseerd leek, een moe- Ongeveer rond de tijd dat de bus dervlek oij zijn mondhoek en ce de St. Pnul passeerde, was een bui- stem met een uitgesproken Londc ten ge woon chique sportwagen weg- accent, vreemd geaffecteerd en gereden van een buitengewoon chi- beschrijlelijk gemeenzaam. Mcvrm, quo flat tn Mayfair. Daarin zat Dülington-Bliek spaarde geen moe. Aubyn Date. zijn beste vriendin te. Ze vroeg hem naar zijn naam 'die* eigenares van de au'o was rn 'die Dennis wnsi en ontdekte dat aan het'slitur zat. in ccn hrmidlii- hij >ok in de har dienst deed. Ze urn jas» rn bun twee beste vrien- gaf hem drie pond en liet doorsein.'- den. die aaneengesmeed op dc achter- meren dal dit slechts een aanvangs- vertoonde van een helse verschrik king te zijn. Het scheen dat er in de kajuit niets deugde. Meneer Mer ry man ha., bakboord gevraagd en '••vond zich nu aan stuurboord. Zijn gage was niet gned opgeborgen v. hij wenste dat zijn bed op lartd- "ilcnmanier werd opgemaakt cn niet als een verkeerd gevouwen circulai re zojus hy zei. Dennis had deze klachten met ccn berustend uiterlijk a;ingeboord cn niet zijn ogen opge slagen. twurdl vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1