DSBELIUS EN DE STAAT H 1 Minister deelt Kamer mee I Mijnen handhaafden concurrentiepositie Hollywood ei et gelukkig rncf televisie ■lx. Eerlijk blijven in TV-kritiek 1 Het TV-theater presenteert volgende week: \E==rdl Minder personeel In Scandinavië weinig kans op reclame'IV ondergronds Vanavond SpOIIÏRSPAmi m7 4-voudige werking... exfea geneeskracht! P TT kijkt niet op een cent Geval van tbc bij 'militairen aan boord E K win1'!! cr, die de Duitse inval in ft «>1-Mimi pa in 19-10 ^ee.. „gesel Gods" noemden; zij zochten er een hogere bestiering achter en meenden, dat de Nederlanders en de andere verslagen volken zich slechts door een betere levenswandel van de over hen gekomen plaag konden bevrijden. Het is niet onze bedoeling, aan deze opvatting diep- gaande beschouwingen te wijden; maar wel is het belangwekkend, enige parallellen te vinden in de huidige tijd. Nu gaan vergelijkingen natuur lijk pooit hélemaal op.; toaar in het standpunt van Hie Oost-Duitse protes tanten^. die bevéid zijn her bewind in dé zogeheten democratische republiek met al zijn methoden van geestelijke knechting en zijn godloochening als van hogerhand gegeven te aanvaarden, vindt men ongetwijfeld iets terug van do hierboven beschreven gezindheid. Het punt is. actueel in Oost-Duitsland op dit ogenblik door de houding van de. Lutherse bisschop Dibelius, die in een openbaar geworden brief san zijn ambtgenoot Lil je, 'de voorzitter van de raad der Evangelische ker ken voor heel Duitsland, heeft gedoeld.op .de mogelijkheid van een niet- aanvaarding door de gelovigen» van de wetgeving fn de democratische republiek. Een oproep tot opstand was deze brief zeer beslist niet; tnen kon er echter in lezen de voorzichtige suggestie tot een sóórt van non- cóöperatie, gelijk Gandhi die indertijd in het toenmalige Brits-Indië op grote schaal heeft weten te verwezenlijken. Deze brief heeft nogal wat opzien gehaard. Bisschop Ulje schijnt er niet 7,0 gelukkig mee te zijn geweest; en burgemeester Waldemar Schmidt van Öóst-Berlijn vond er aanleiding in om Dibelius te waarschuwen dat, wanneer hij in Oost-Berlijn zou preken, wat hij eens per maand pleegt te dóen, met arrestatie moest rekenen. Dibelius..' die bissch »p is voor Berlijn- Brandcnburg, heeft het dreigement getrotseerd en afgelopen zondag zijn normale preekbeurt vervuld in de Oost-Berlijn«e Mariakerk. Er gebeurde niéts. "Woensdag. 4 november 1959 SINATRA TV-middehnaat TK ben niet zo gek op televisie. A Het vraagt te veel energie te gezien hoe TET spreekt vanzelf dat het geval hiermee niet is afgelopen; niet voor de communistische autoriteiten, wier ingrijpen mogelijkerwijs ^achterwege is gebleven op aanwijzing van de naar een topconfe- rëmie strevende Hossen. en niet voor de Duitse Evangelische» die, voórzoveel zij in Oost-Duitsland wonen, zich geleidelijk voor groter ge wetensvragen, zullen zien gesteld. Dat overigens voet volgelingen van Luther <l» dingen wat anders liggen dan voor volgelingen van Cabijn, is bekend.; ï)e rrr>len hebben vanouds geleerd, zich te houden aan die zinsnede in Tatilu?' hrievcti, waarin dc/e apo.*tel de «verheid *1- door God geordineerd j ij* i. j i. T)E Amerikaanse journalist. Kurt *-* Singer heeft in Hollywood zijn oor eens te luisteren gelegd bij film acteurs om hun oordeel te vernemen over televisie en hét acteren voor de TV. De meesten van hen moeten et- niet veel van hebben. Ert dat. is niet zo verwonderlijk want zij zien in dit medium een bedreiging van het communicatiemiddel dat hen heeft groot gemaakt. CLARK CARLE verklaart. De CahiniMr» daarentegen erkennen onder omstandigheden bel j nrn'^i^V-tmin- rerht van opstand tegen ccn -'echte overheid. du-v»r,e t«; lici- Deké uiteenzetting i.« uiteraard slechts zeer schematisch, maar ,,-t-j «1*3» Iwn het ZO- klaar! m r.K geval wel liet meiimgsveisend over de brief van Dibelius aan wel de film ver- Lil je. Er zijn Duitse Evaiigelisrlicn. die geneigd zijn liet bestaan van een A ^fl sclmldigd r.!S de p-Mrnan-nie tpgeiirteliiug 'uis-cn krik r» staat aan tc nemen. Gehoorzaam- -r^'t beid aan «Ie -taat i* verplicht, maar dat hetek-*nt uiet dm die s:aat g«ed is. J| '^li (""gewérki lid tegendeel is het geval: de staat i« eigenlijk altijd min of meer ren H--■*- ijer hebben. "tcIcvï- ,,'i'*sel Gvd#" co. i|p. kérk staat eigenlijk altijd in ccn «triid positie. In de/r |rÈi s'e. ,!s l,r«,cht:ij. voorstelling van zaken wordt ongetwijfeld de nadruk gelegd op de kracht i J|| .st'n'i'vn'gllne-tU van de gee-t tegen het geweld van en de onderdruk king Hoor «Ie staat: JgF $jjm duim kun hol. tnanr cr zit ook het element in. dat dtr kf dr i-lci-lud staat nodig heell .SB geloof ik. niet om leven,) en kraelnie te blijven. j W.„ seinend WO.& als d?f"m. In Dibelius optreden nu komt op duidelijke wijze verzet tot uiting tegen j Niet met dat nietige scherm, een vergeestelijking van de afwijzende houding jegens de communistische I ...fk ^r' sltijrl nog «en füm-pérsoon- overheid Tot actieve weerstand heeft hij niet opgeroepen, maar hij gaat diiideli.ikerwijs niet akkoord niet een zich onder alle omstandigheden neer leggen van de gelovigen bij de daden van He overheid. Hij denkt, zoals wij-vasts!elder), aan. één so»rt non-coöperatie, wat er wel op neerkomt, dat bij. wat meer-tegenover de „gesel Gods" wil stellen dan een leven in de geest. veel spanning. Ik hob televisie het ta lc r.t v;.m een he leboel belang rijke men?t::i opslokte Ik weet wat hot .ie van binnen doel. ik heb een jam lar.g een wekelijkse show van ecu uur go- hac Mijn bloed gaat koken als ik nanr de mid delmatige lieden kijk. die bij de TV-tietv. erker, leidende functies die weggelopen zijn uit ad verier, tie- l'iima's trii menen, dal showbusiness iets is. dat met handigheidjes aan 7 V doet afbreuk l ?lka,a* wor^ geplakt fii televisie T J heelt de middelmatigheid het. voor ELEVISIE? Het doet afbreuk aan I he* zeggen, een beroep dat ik heel dankbaar j ben de film. Televisie bestaat, e:i eet dat bet vervullen, mensen. lijkhciti en 'ik stel blijven, zolang als ik meeloop. CHARLES BOYER .at te T K zou wel eens willen weten waar- om cr in mijn krant zo kort en zo afbrekend is geschréven over het te levisie-programma van zaterdag avond. Andere keren als ik het zaterdag- avond-nrogramma verschrikkelijk vond, stond de krant cr half vol van. Ik zou willen dat er een beetje eer lijker verslag werd uitgebracht over de TV. Het ligt er te dik bovenop oin niet te zien dat dal nu niet ge beurt. C: HEY. (Onder voorbehoud van ■wijzigingen! ZONDAG Eurovisie van 4.00 tot .3.00 uit Bremen van internationale - zwemwedstrijden met deelne ming o.m. van een Nederlandse ploeg. 's Avonds de VARA met o.m. Filmvenster van Jan Blokker, een reisdocument aire van dr. Van Egeraat en Wim lbo's Ar tiestencafé. MAANDAG Geen uitzending. DINSDAG Filmprogramma met als hoofd film „Canaris, de man die alles wist", handelende naar histori sche gegevens over de activitei ten van de chef van de Duitse contraspionage in de Tweede Wereldoorlog. WOENSDAG 's Middags een jeugd program- I ma van de VPRO. i 's Avonds de KRO met de rubrieken Voetlicht en Camera, een reportage „Van Paarden cn Ruiters", en „Spotlicht". donderdag VPRO-programma. Dit omvat een „Gesprek aan de schrijfta fel", een documentaire over de politieke leider van Indië, Nehroe en om negen uur het TV-spel „Hoog is de hemel" van Jef v. d. Heyden naar de roman „Und sagte kein einziges Wort" van Hcinrich Böll. VRIJDAG NCRV-programma. Dit bestaat uit een documentaire van de reis van het NCRV-team door het Nabije Oosten in de voetsporen van de bijbel. Hierna gezongen poëzie van Bert us Aafjes en tot besluit actualiteiten rubriek „At- tcatie" van Peter van Campen.1 ZATERDAG 1 's Middags van 1.50 tot 2.30 een rechtstreekse reportage van de aankomst van Sinterklaas te Amsterdam. Om 5.00 uur het VARA-jeugd- programma. 's Avonds opnieuw de VARA. Ditmaal met de quiz ,.Je neemt er wat van mee" en de tweede aflevering van het amusements programma „Publieke tribune". (Ad re identic l.M.) Die oude dame van zaal acht vraagt of ik voor haar naar 't postkantoor wil gaan... om geld van d'r spaarbankboekje te halen HET POSTKANTOOR Uw' SPAARBANK ...U ->rhid en. hacA^üH,.. VAN het thema, waarvan hier sprake is. ontmoet men nog een andere variatie in het .consequent afwijzen door sommigen van iedere he- wapening, welke gevolgen dit dan o«k mag hebben. Ook- dit punt is actueel en wel duor het feil, dat het bezit van kernwapens de mogelijkheid s 11 ccn absolute heerschappij inhoudt over degenen, die er niet over beschikken. Het is bekend, dat cr groepen zijn, die het risico van een Russische overheersing aanvaarden om aan de „atnomdood" tc out- komen. Om hel anders uit te drukken, zij accepteren de „gesel God«"jom té ontkomen a3n de vernietiging. E^e vooropstelling is daarbij in het algemeen, dat op de duur het Ru.=- si.«oh.gewchi niet bestand zal blijken tegen de geestelijke kracht van de mensen in hél ATesien, De vraag ka» echter worden gesteld, waarin die geestelijke kracht tot uiting zal komen. Jn het leven in de geest of in non- coöperatie? Men ziet. wc zijn weer geheel >n hei spoor terecht gekomen van otue beschouwingen hierboven. En het i« niet mrer dan natuurlijk dat opnieuw hei karakter van de slaat aan de orde komt. Het wekt geen verwondering dat zij, die bereid zijn desnoods de Russische overheersing te aanvaarden, ook degenen zijn die. wat moraliteit betrek, geen at te grote verschillen zien tussen de democratische ex. de communistische regc- ringen. En hier komen wij.dan toch nog even hij Duitsland terug. Vooral in de Evangelische kerk zijn figuren en stromingen, die de neiging hebben, democratische en totalitaire regeringen over één kam te -dieren cn er geen bezwaar in zien. een stuk politieke vrijheid te falen schieten ntn de her eniging des lands te verkrijgen. Zo gezien moe: onze sympathie wel de kant uilgaan van bisschop Dibelius die in de moeilijkheden zijn onder-, schei tl ingsvernin gen tenminste niet verliest. i 'in; li: j t'it zou zijn de inr 1 l -htemgoea patild programma TT ET medium televisie, dat zoveel ■LAmateriaal verslindt, kan gebruik maken en zou dat moeten, doen van de kortere hoofdfilms die Hollywood jarenlang geproduceerd heeft, en waarvan er twee in e programma vi toond werden. Het is. gemak kelijk verteer- baar wanneer men thuis zit achter een glas bi cc of een kop koffie tnet iets erbij. Maar nis "t bioscoopfilms betreft munten de voor be rei- i dingen op een i groter schaal plaats hebben. Televisie zou volkomen clo zelf- j genoegzaamheid moeten verdrijven. waardoor films op de hielen worden gezeten wanneer de meerderheid er zijn uhverkoren ontspanning in z.ic-t. j Ik treed zowel m films als voor TV <»t). cn ik zit ook in een firma, die televisiefilms mankt. Van mijn ob- servatiepost uit voorzie ik de dag. dat voor bioscrtopconsunipliC alleen maur grnots-opgewtie, belangrijke films worden gemaakt. fDe t-erondarsteUivg clat ik er op rou zijix dé indruk die een be- bij viij achter j DEN HAAG De concurrcritic- positie van de mijnen Is moeilijk, l maar ze z^jn er in geslaagd hun po- sitie te handhaven. Over de verdere aanleg van de staatsmUn Beatrix I wordt nog overleg gepleegd. Een nota [aan de Kamer over de kolen positie kan bij de huidige ontwikkeling nog niet gegeven worden. I>ie ntedcdclln- geil doet de minister van Economi sche Zaken ïn zijn memorie van ant- woord op de begroting der Staats- j münen voor 1960. Het aantal ondergrondse arbeiders is het laatste half jaar met ongeveer 200 per maand gedaald. Deze ver- tAcioertentle LM.) Slecht „genees-vlees" zeggen sommige mensen als wonden niet gemakkelijk dichtgaan. (En de kans op infedie is dan natuurlijk veel groter). Maar als U Kloosterbalsem (Akker-Balsem) gebruikt bestaat er Steen alficht „genees-vjeés" meer. Een wondbalsem die snel wonden zui\-ert en nieuwe huiavormin? bevordert, dat is Klooster balsem al 3 jreslachten larie. Niet zonder reden zegt men dan ook: „Kloosterbalsem. - geen goud zo goed." mindering van het ondergrondse per soneel is verkregen door natuurlijk verloop en door liet niet verlengen van contracten met Italiaanse ar bei- I ders. De produktie per man per acht uur werd hoger door o.a, mechani satie enrationalisatie. Bovengronds werken in de Neder landse mijnon dememmgen thans 20.147 arbeiders tegen 20.657 een jaar tevoren. Ondergronds zijn die aan tallen resp. 30.242 tegen 31.790 een jaar ervoor.- Ook het aantal leerlin gen in vakopleiding is in verhouding lager. De kolenproduktie van januari tot september 1939 is iets groter, dan die van dezelfde periode 1958,. namelijk 8.914.000 ton. De voorraden waren eind september vorig jaar 782.000 ton kolen en .292.000 ton cokes en eind september van dit jaar 1.050.000 ton kolen en 250.000 ton cokes. De geschatte nettoproduktie voor steenkool blijft voor 1960 gehand haafd op 7.500.000 ton, waarbij geen rekening is gehouden met binnen de EGKS te bepalen beperkingen, maar wel met behoud vande bestaande werkgelegenheid on basis van een renderend bedrijf. Daardoor worden verzuimdiensten en ontslag op ruime schaal voorkomen. th omen van laat ouders - in dit'iccal minde?! DE '^voer^g 7an de Particuliere piifistip .af te schilderen dan in i rc<;ia"\e de programma s der feite het geval is. valt builen iedere uahonale televisiemaatschappijen van discus lie de drie Scandinavische landen. De- be ne'er Hey zal Hue ran parken. Zweden m Noorwegen, die unwiewe». dot ifc ma m- <lDm' tapitaalkracW go firma si wordt «tót JO bttlmidw met hob na.eestrcefd. Ed, MM Nd drok -rd Mj elk ran de geboden b^oken m is ook op de ogend» j. geplaatst van de zgn. Noordse Raad, I een raadgevende instantie welke i door parlementaire afgevaardigden I uit alle Scandinavische landen wordt gevormd on momenteel in Stockholm bijeen is. j Er is echter vrijwel geer) kans op dat de Scandinavische televisiestich- i tingeh hun houding zullen wijzigen. Bij een stemming welke door de commissie werd gehouden waren slechts drie vóór en negen tegen j reclameprogramma's. Een uitzonde- j ring vormde evenwel Finland waar j de televisie nog in de kinderschoenen i staat cn men meent de inkomsten uit J reclame niet te kunnen missen. j Radio derd -geahi p ragramino-gi ide r delen V,'eekend~shoic. i Afbrekend geschreven? Ik meen 'net recht te hebben bo- j tveerd dat de apache-dans ,£\t:nk" I icas. Ia d.e kanttekening die ik by 1 ■mi,m waardering van gast heer John- Try Kraaykamp mankte, «tmielyk dat hij er zich roer itieur f<? hoeden til te rn«k r-oor de T\7 te ko»n.en, bedoelde ik opbouiceïide kritiek te leveren. Precies het tegendeel dns van wat deze lozer veronderstelde, i De witzenriiiif/ i;het roncef.vtuk vcu zoRdnpHi-ond irns als evene- j inertt bchiiipryker rlrin de zaterdag- I orortd. Vandaar dat daaraan de :- meeste ruimte werd besteed. W.Jnn.) ALMELO - rle vurige wi jarige Wi Tijdens de storm van rk reed de zeven.tien- .■man in Wierden met itgon een stilstaande -..i werd ernstig ge- unncht in het zieken- overleden. £EN WEEK LAT Eft. IN lONDENr.\ FINl) JE 'T NfEr -méi\d 1 VREEMD PAf JE NIET$ MN CAQOL UOOZr, CHAR LE^ K0SJE. CAkOl IK BEN MfSOCMEN TB VER GEöÜAN, CAROL, f MAAR TWEE JV1AR l&'N HEte T'JP... ENFIN MI^iTHfEN VëRANPER, NOO IN PIS TWEE WEKEN- JA, MaIAK HOU OA AR NOU fW'« WtiMElBNAjflM OVER OP, iANöEbia l NEMEN Lttt G^WDHÉ WB WftT2JT"£R PLfl5TfC 2AK*. WBT It) 20 JOU Wa ALLE..- PROPVOL GELD HL,HIER LIGT ONDER DE bank? rukt. is nu ("Advertentie LM.) 4 middelen te tarnen werken nel Ier, kraehtiger en langduriger. In de Hele wereld wordt legen pijn en griep meer en meer een combinatie vart middelen gebruik!. De 4 middelen van Cliefarine„4"-elk op zichzellal beroemd - Stelpen elkaar en werken daardoor bij zonder weldadig. jg /f Tes?" fijiifii «inriep. Gucfiilt »oar de jevOti'-SSlB-iMiJi want dir »«rtil besclwrwij door tiet beetanofiee! •Chefsr»». 20 :jsI f. 0.90. Voordele g ei mm r pakking 100 laol. t. 3.60 ERNSTIGE MUZIEK 3.30—10.01» NCRV. RelUrieuze liederen uitgevoerd in samenzang o.I.v. Kee* Hepnlk. 9.50—10.00 VARA. Het strijkorkest Benedetto Marcello speelt werk van Scarlatti. JAZZ 11,15—11.35 VARA. Jam Session door het Pim Jacobs trio, versterkt met de trompettist Dnsko Gnjkovic cn de saxofonist Derek Humble. LICHTE MUZIEK 6.306,50 VARA. Gregor Serban en zijn Roemeens orkest. 10.10—10.30 NCRV. Het blaasorkest Fanfare speelt o.I.v. Boy Beacher. i IJ.0011.55 NCRV. Nieuwe cram.pla- j trn. DIVERSEN 7.00—7.30 VARA. Een dnc ij men 1 air portret van Sonja Gaskell. 7,55—9.50 VARA. Rechtstreekse re* portace r>an de wedstrijd Nederland— Noorwegen jn het Feyenoord-stadion. Tele Visie NA het Jfliirna.il cn weernverzicht van de NTS (8.00) reit program ma van de VPRO. |>it omvat; 8.20 De oude draaidnos waarin dit maal de aandacht uitgaat naar een trucagp.film uit 1307 en de Franse film- acteurs Harry Baur en Maurice Che- 8.40 Een reportage nlt een Hongaars restaurant, waar uit Hongarije gevlticU. te artiesten optreden. 9.15 Een film reportage van de vluch telingen in Marokko. Waarbij de na druk valt op het lot der kinderen. DONDERDAGMIDDAG Van 2.00 tol 4.00 uur rc htstreekse reportage uit GÖlpborg. van de voet* hal wedstrijd GoteborcSparta om de Euro na- beker. Commentator Aad van Leeuwen. DEN HAAG De PTT zal geen strafport ineer heffen op brieven, die iets zwaarder zü" dan twintig gram en in plaats van met 25 cent met 21 cent zijn gefrankeerd. Tot ni'gtoe berekende de PTT eea straf port van tien cent, Indien de ont brekende post/egel van een cent op de envelop ontbrak. In de loop der tijden zijn ei" nogal wat klachten ontvangen van-brief- verzenders, die «en dergelijk straf port toch wei erg hoog vonden. Vooral voor degenen, die een brief, zwaarder dan twintig gram. met postzegels uit eenPTT-auton-.aat willen frankeren, is hét onmogelijk het vereiste bedrag van 25 cent in zegels om te zeuen. jVIeri koopt dan twee zegels van 1 ien en twee van twee cent/en blijft dan net mei een cent berieden de vereiste frakering. Dé PTT beeft nu besloten, die ene cent desnoods door de vingers te zien, hetgeen in leite een verlaging van het tarief betekent, omdat brie van boven twintig t.e.m. honderd g.am met 25 cent moeten worden gefrankeerd. DEN HAAG De militair genees* kundige dienst heeft een geval van tuberculose geconstateerd onder een groep militairen, die m de legerplaats Ossendrecht wachten op uitzending naar Nederlands Nieuw-Guinea. De chef van de generale staf heeft uitstel van de Uitzending gelast voor de hierbij betrokken militairen, met het doel door een grondig onderzoek na te gaan of er eventueel contact infecties hebben plaats gevonden. moord VK-iCt „Abel ra^uiiiii dal hij het dek n hadHij b* •hl. dat hij de en. En vol c<«-dc ■/clschap rlr tocht met zij" coinjpac- i: nol). Lewis JiauimuncL gctelelonvera en hein muil /.i.u>aeivm^eu ueiunjriijK m uc VVnt nu II met-BcdeelJ op ««Ik mt vriwwle onltlck'sine hij te HM»? Hammond is con kntarte atennwn. I i? BhSlt Munmntd bepnipt. dat dc vondst van die "«r oen rond middel, da hem posd dunkt, die hn nwi dal bnpfip moteMen do laatste tomgdeinst. Hij snokt oon tnlotoonnummcr m ktmnmt w-enemen en dat hii or om- r.ijo ntunn «n dan holt Imj met een tokoro et,'11 Hrtudon. dat or tn- Fmca D;o hooft v.o! oetts meer ram vtul eaakj- irki derdattd n>i£ een erfgenaam leeft. .Maar dan ko- voor bent opgeknapt. „Een hels serie ongelukken." zei j hij toen meneer Merryman ophield. T, meneer. We zullen zien wat we - u kunnen doen." Hij voegde er, T.meneer" aan toé. maar niet op de wijze zoals Merryman dat op zijn school geëist zou hebben- Merryman zei: ..En jij voert mijn instructies onmiddellijk uit. fk ga een wandelingetje maken. Wanneer ik terugkom» verwacht ik alles in j orde te vinden." Dennis opende zijn f mond. „En verder geen woord meer." Nadat hij tamelijk opvallend een koffer op zijn kleed taf el had afge sloten. ging Merryman de kajuit uit. „En ik laat me hangen." mopperde Dennis korzelig, „als hij geen ge heelonthouder is. Wat een vent"' De medebroeder van Father Jour- dain had meegeholpen om diens be scheiden bezittingen op te bergen. Na dit gedaan te hebben keken ze elkaar aan op de aarzelende en lich telijk verlegen manier va\ mannen, die op het punt staan aLchuid van elkaar te nemen. „Wel."zeiden z» tegelijk cn Jour- da in voegde eraan toe: ..Tiet was erg vriendelijk van je om helemaal mee 1 te gaan.' fk ben. erg blij geweest mei je gezelschap." ,.lk natuurlijk ook met het jouwe." I voegde zijn. collega eraan loc. Hij had zijn handen onder zijn mantel gestoken en stond bescheiden te {wachten. ..De bus vertrekt «m elf uur." zei hij. „,Jc /.uit ie verder wel wat willen inrichten, donk ik." 4 Father Jourdain vroeg met een J glimlach: „ls cr nog iets dat je me wik zeggen?" „Niets van enig belang. Alleen... j wet. ik heb me plotseling grreali- 1seerd boeveel ik van je voorbeeld 1 geprofiteerd heb." „Maar beste kerel." „Nee, inderdaad! Je hebt me ge- troffen als iemand, die. natuur ijk onder God en onze regel, volkomen aan zichzelf genoeg heeft. Al onze confraters hadden een beetje ontzag voor je. wist je dat? Ik geloof, dat we allemaal voelen dat we van jou veel minder afweten dan van elkaar. Father Bernard zei laatst, dat of schoon onze orde geen zwijgende is, jij een eigen leefregel van geestelijk stilzwijgen volgde." „Ik weet niet of ik over deze op merking wel 20 opgetogen ben." „Nee? Hij bedoelde het erg aardig. Maar ik praat veel te veel- Ik moet me eens ernstig herzien in dat op zicht. Goos beste zegen, confrater." „En voor jou ook, beste kerel. Maar ik zal jé naar de bus brengen." „Neealsjeblieft „Maar ik doe het graag." 2c zochten hun weg naar het bc- nedendek. Jourdain sprak even met do zeeman au» het begin van de loopplank en beide geestelijken gin gen aan land. De zeeman zag hen over de kade naar dc doorgang lo pen, waar aan het einde de bus stond te wachten, In hun zwarte mantels en hoeden zagen zc er fantastisch uit. De mist dwarrelde om hen heen terwijl zc voortliepen. Er was een half uur voorbijgegaan toen Father Jourdain alleen terugkeerde. I-Iet was toen kwart over elf. Do hut van Katlicrjne Abbott lag tegenover d;e van mevrouw DUling- ton-Bliek. Dennis droeg haar koffers naar binnen. Dc ogenaresse pakte ze met doeltreffende zorg uit en legde de gevouwen kledingstukken weg als voor een of andere ceremoniële ink loding. Ze zagen er streng uit. Op rle bodem van de tweede koffer lag cc» stapel muziek in manuscript. In een zijzak van de koffer zat de foto. Die was va O een vrouw van de leef tijd van Kat her ine, redelijk knap, maar met een heftig ontevreden blik. Zij staarde ernaar en vocht tegen een opkomend gevoel van verlaten heid en wrevel, ze ging op het bed zitten en perste haar grove handen lussen zware knieën. De tijd ging vu or bij. Het schip bewoog licht Katherine Abbott hoorde de rijke lach van mevrouw Dillinglon-Bück en werd daardoor iets op haar ge mak gesteld. Nïeuwaangekomcnen maakten leven, boven haar hoofd klonken voetstappen, en er was be drijvigheid op de kade. Uit een ver der gelegen deel van de passagiers- verblijven klonk feest geluid en de resonerende stem van een man, die enigermate bekend klonk." Weldra zou Katherine Abbott weten waar om. De deur van haar hut stond met een haak vast, zodat, 4oen de vrien din van mevrouw Dillington-Blick in de gang kwam, ze duidelijk hoor baar was. Mevrouw Dillington-Blick bleef in de open deur staan en zei giechelend: „Vooruit dan! Dat durf je toch niet." en de vriendin liep rie gang door. Blijkbaar kwam ze opge wonden terug en zei: „Lieverd, hij is hel! Hij heeft ze a7u-schoren' De steward heeft het mv 'erteld. Het is Aubyn Dale' Schat, wat zalig voor je." Weer volgde een uitbarsting van gegiechel, waar tussendoor mevrouw Dillington-Blick iets zei van niet met haar Julyonzwempak te kunnen wachten tót zc in de tropen waren. Hun verdere exclamaties werden af gesneden door het sluiten Van hun deur. „Halve gekken," zei Katherine Ab bott Verachtelijk, die niet de minste belangstelling koesterde vóór tclevi- sieberoemdheden, Even daarna be gon ze zich af te vragen of ze do foto overboord zou gooien, wanneer het schip in volle zee was. Stel drii ze die nu verscheurde en de pluk ken in de prullenmand wierp? Of in de ha ven? Hoe eenzaam z«u te dan zijn! Haar dikke vingors trom melden op benige krn««n en blih eigenares begon Ié denken over dui gen die in dc haven overboord gin gen. Het water zou koud en vuil zijn. verontreinigd door de afval van de schepen; weerzinwekkend! 1 wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1