VRON wil zender in Huizen (N.-H.) Proef op zee AVONTUREN VAN KAPITEIN, ROB .REDT EEN PRISMA Vanavond „Tien-dagen - geheel verzorgd" Over tien jaar „gloibovisie"? Vera T.yn.n gast bij de NCMV. KINDJE VERWACHT Kees Mandeis verlaat VRON Chevalier naar Moskou? boord gu u üEsro 0,m>lrr<Taa 5 november 1959 (Advertentie l.M.) f) E dokter zei: i „U mankeert niets, maar u rookt te veel en daarom hijgt u op de trap." j Dat is diep waar. j ïk ben een nerveuze paf/er die, I zonder /iet £e merken, een heel doos- j je achter elkaar leegsehrokt en soms een nieuwe aansteekt, teruiyl er nog i. een op het asbakje lipt te branden, „U moet wèi verminderen," zei hij. Maar hoe doe je dat? „Heel eenvoudig. V moet telkens als u op het punt 'staat een sigaret te nemen, rustig aan u zelf vragen: wil ik er nu werkelijk zo graag eert. of kan ik nog best even wachten?" ik heb het beloofd. Al een week ben ik er mee bezig. Het is een uiterst interessant $y$. teem, dat leidt tot een verwarrende splitsing der persoonlijkheid. Vroeger bezat ik er maar eer» en daar had ik, eerlijk gèzegd, ruimschoots genoeg aan, maar. sinds mijn privé oorlog tegen de nicotine is uitgebroken heb ik 'V twee, eèn witte en een zwarte. De zwarte is de van ouds bekende Caliban, die gewocn zijn zin wil hebben, zonder zich af te vragen of dat wel goed is. En de witte praat op me in als een huisbezoeker van het heilsleger en j smeekt me, de hele dag, het monster te bedwingen en .de verkommerde sieZ als 'n witte duif naar het zwerk te zenden. 't Is moot, maar begrotelijk. .Mijn doosje sigaretten ligt op mijn schrijftafel en ik zie mijn hand auto matisch ïn die richting gaan- - „Halt/ roept de witte. „Heb je nu. werkelijk behoefte, aan zo'n ding? Je mag, hoor. Ik verbied jé niets. Ik zal ook niet kwaad zijn.. Maar wel verdrietig. „Zeur nou niet, ik wil roken,"-zegt de zwarte geprikkeld- „Ca je gang," klinkt het weemoe dig. „Waarom zou je je bekreunen am een dokter? 't Js immers je eigen I lichaam? Dat mag jé best bederven." „Goed, dat spreken we dan. af," zegt de zwarte. Weer strek ik mijn hand uit, maar de witte legt er de zijne, die warm zacht en mollig is bovenop. je gezin-...," hoor ik. ,£>enk je wel aan je gezin? Aan al die dier- baren... Hoor je. hoe ze wenen aan je groeve?" Dat is cp.n stoot onder de gordel. iJVdu uooni'i, dan, niet," kreunt dt zwarte. En ik doe het doosje dicht en leg het; ver van mijn bureau, in de hoek van de kamer, op een kast. In mijn binnenste klinkt het zui- i ver psalmeren van de witte, dat i echter het. permanent gemopper van de ander nier overstemt. „Roken. Ik wil roken. Ro ken. zeurt .hij.„Wat steekt daar nu in? Een sigarefje. 't Is toch geen cocaine. Ik heb er pas vijf gehad vandaag. Ik sta op e» loop naar de kast. Waarheen gaat ge, vriend?" Dat is die witte zemelaar weer. Maar ik schud hem af en steek een sigaret op. Die droge snik hoor ik wel degelijk. Om mijn goede wil te tonen, loop ik twee trappen op en leg het doosje mét de sigaretten in de slaap kamer naast mijn bed. Zo. Nu weer naar beneden welge moed, want rokend. Maar een half uur later begint 't geduvel opnieuw. „Roken... Ik wil roken.,. Ro ken..." Waarom heeft ds vent die de tabak he- eerst naar Europa bracht, eigen lijk geen schipbreuk geleden? „Wat loop je toch aldoor de trap pen op en af tcrennen?" vraagt nitin vrouw. En hijgendat ik doe! Maar voor de kuitspieren is het goed. KRONKEL MET zijn TV-uitzending van gis- teravond heeft de VPRO het signaal gegeven waarmee de actie „Redt. een kind" is geopend. De2e actie, die via TV én radio wordt gevoerd we kondigden deze reeds aan in de krant van dinsdag richt zich op hulp aan kinderen van Algerijnen die als vluchtelingen léven in het oostelijk deel van Ma rokko. Vijftigduizend kinderen van mensen die voor de. nu al jaren durende oorlog uit Algerië zijn ge vlucht en onder erbarmelijke om* j standigheden leven in een soort nie- j mandsland. „Een leven zonder kleren, zonder i werk on zonder toekomst" zoals ds. J. A. van Nieuwenhuijzen in zijn slotwoord zei. Doel van de actie is zoveel moge lijk kinderen in. de. kleren te zetten, zodat zij gewapend tegen de bittere koude die in de maanden jannari en februari dit deel van Afrika bezoekt, de winter kunnen ingaan.' j Honderd gulden zijn hiervoor per kind nódig, en dé VPRO "oept ons op geld, zoveel geld als maar enigszins mogelyk is, bij een te brengen op girorekening 250,000 ten name van Actie Redt een Kind, te Hilversum. Ds. Van Nieuwenhuijzeh deelde in zijn slotwoord nog mee, dat weke lijks bet ingezamelde geld zal wor den overgemaakt aan het Rode Kruis van Marokko en dat dit onder inter- nationaal toezicht zal zorgen voor een strikt eerlijke en zt> nuttig mo gelijke besteding. Bij een uitzending als deze vallen neigingen tot kritiek weg. Als geheel 'was het trouwens een zeer indrin gend document van ten' hemel schreiende ellende. In de VPRO-radio-uitzending van zaterdagavond 7.35 tot 7.55 uur vol gen nadere bijzonderheden over deze i actie. W. Jnn. fgj het-goéde anltir-horloge Mi ffe' op lief rode^pyrieftoe/tjo) vW.; Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.05—8.3J AVRO, Het piano-duo Vitya Vronsky en Victor Babin speelt vier handige werken van Schubert. Dvvor- sjak en Lutoslawskl. 9.50—10.30 AVRO. Het JanaceK kwar tet speelt vandeze componist liet strijkkwartet „Intieme brieven": 11,0011.30 NCRV, De organist Halte v. d. Scliaaf. concerteert op het orgel van de Herv. kerje te Locnen a. d. Vecht.. 11.30—11.55 NCRV. Leden van het Rheïnisches "Ramerorchester o.l.v. Maurice Kagcf speelt composities van Anton Webera, LICHTE MUZIEK 11.05—11.55 AVRO. Uit dc wereld van het amusement. neem bij pijn het zekere voor het onzekere: AKKERTJES Mitsen de pijn weg X T AN oudsher i$ de A.R.P. te pretentieus, dat» dal ze in een gareel kan lopen dat anders is dan zij het zeil wenst. deze partij waren de yf acuimrnen rond van die vele „preciezen". predikanten en anderen die, uitgaande van een strenge leer, altijd de maatxdiappij wilden inrich ten naar hun opvattingen. Zij waren niet degenen, die zich naar «Ie meerder, heid schikten, zij waren de geroepenen die het volk wennen te vormen en voor te gaan. Men kan hierover denken zo men wil. dneh in elk geval «laat vast dat deze felle overtuiging hel Nederlands# volk mede heeft gemaakt tot wat bet is. Wat zou van dit alles overblijven in een gemeen schappelijke rooms-protestantse partij? Iets van de oude gezindheid heef» men kunnen terugvinden in de kritische redevoering, waarmee prof. P. S. Gerluaiuly rijn ere-Jidinaatsrhap van dc A.R.P. beeft aanvaard. Zijn verontrusting hield speciaal verband niet dc lijdelijkheid, die zijns inziens de voormannen van dc partij aan de dag leggen waar het gaat om het bepalen van haar plaats in bet volksleven. Wij zoeken het volk, zo ongeveer zei de heer Cerbrandy, en niet een gedeelte van bet volk. Dit was een duidelijk woord. In de tijd van Ahtahant Kuypcr kende ieder de boodschap van Je partij. Wie kent ze vandaag de dag. buiten Je eigen (slinkende) kring? Geen combinaties uiel andere», hoogstens de anderen halen in de tevoren door de eigen partij afgepaalde ruimte! Met is een stijl, die de tegenwoordige leiders niet in stand hebben welen te houden. Ilel krenkt de heer Cer brandy en verzwakt de positie van de partij: dezelfde partij, die nu vriendelijk tot de christelijk-sociale combinatie wordt uitgenodigd, doch zichzelf dom net gevolg geven er aan alleen maar de genadestooi kan toebrengen. Lm <bt zien wij haar toch niet doen. HOORSPELEN 8.35—9.30 AVRO. „Spreekuur van elf tot twaalf" een, spel van Epon Mus» towskl met Max Croiset in de hoofd rol. Regie: Diek van *Putten. GESPROKÉN WOORD 7.3ft—8.00 Hilv, I Uitzending van de Anti Rev. Partij DIVERSEN 7.05—8-00 AVRO. „Ga er eens even voor zitten" met een gr. platen prog, van Flip v. d. Schalie en het Clsto deel. van „Koek en ei". 8.00—9.45 NCRV. Amusements progr. „Vlag in top" niet optreden van do organist Bernard Drukker, Kees Brusse, Sleto Hoving, radiospelletjes en de actie „4 x Z NI" j-J ET KltO-télevisieprogramma „Zo A xzijn ze"- van Jan Blaaser dat zaterdag 2-4 oktober plaats moest maken voor Peter Frankenfeld's show uit Wenen wórdt nu. uitgezon den «p zondagavond 15 november. Aan dit programma dat een reis naar Italië „Tien dagen geheel ver zorgd" in beeld zal brengen, werken mee Koos Huisman als reisleider. Tiny Voute, 3ep Nooy, Sara Hev- blom, Riek Scha gen. Ellen BevgcV, Albert Mol, Rob Milton. Joop Do'dc- rer. Jan Pruis, Ben Hulsman, Frits Engels, Willy Uuys, Guise ppe Mig- none en Bar te lom eo Rossi, VER tien jaar zal men de uit- wisseling van televisie-program ma's over de hele wereld waarschijn lijk beschouwen als de gewoonste zaak. Deze -mening sprak de heer J, L. Pulling, van het Britse instituut-yoor elektronische specialisten uit op "een conferentie die dezer dagen in ton-', den is gehouden. De grootste moeilijkheid ligt vouv- - lopig in hei tot stand brengen van j ecu schakel tussen Amerika en Europa. Permanente TV-verbinding 'tussen. Oost- en Wesl-Europa kan in de; nabije toekomst worden gerealiseerd,.! hetzij via Finland» Berlijn, Wenen oi Joegoslavië, j (A vertentie 1.3,1. {Advertentie 1.31.) Televisie NA het journaal en wee ro verzicht (8.00» een programma va a de KRO. Dit omvat: 8.20 „Kon dag uil hrt leven van de Paus" een documentaire over de dage lijkse bezigheden van paus Johannes XXIII. 9.00 Het TV-spel „De openbare aan- i Mater" van Kritz Hochwaldrr onder regie van Witn Bary. Herhaling op tfWerording van de uitzending van 10 juli 1957. NEDERLAND heeft nu de 0.Ï.E.M., die et-u Sicep wil doen naar de commerciële televisie, en de combinatie van dagbladondernemin gen, die hetzelfde beoogt. Maar de common Ie televirie i.« er nog niet, en bet is ook nog helemaal niet zeker dar die er komt. Het i> opmerkelijk, dat.de Kamer zich het oordeel in de/e materie niet zoveel klem heeft voorbehouden. Dat zou, dunkt ons, niet het zijn geneest wanneer rii zich iu grote lijnen bij het standpunt van de regering had kmuien aan sluiten. Dit standpunt houdt, gelijk bekend, in «lat in bcjjin.,el geen be/waren bestaan tegen de invoering van commerciële televisie. Wij moeten m»g zien. dat de Kamer er nel zo over denkt. Men weel, dal wij geen voorstanders zijn van commerciële iclevj-ie. Reed* 'enige malen hebben wij'ónze bezwaren er tegen ontvouwd. Het i* wel moge- lijk, er een onschuldige vorm voor te vinden, maar deze kan voor de zaken lieden niet aantrekkelijk zij», hetgeen eventueel i» de opbrengst uiiing zal komen. Voor de zakenwereld zit er pas muziek in. wanneer reclame en amu sement tot één koek worden samengebakken, zod.it or uict anders opzit da" «likken in rij» geheel. Dit kan inderdaad geld in hoi laatje brengen; maar hoezeer het systeem leidt tot corruptie, lil'jkt in «loze dag"» weer Jd.i «ie onthullingen over het quiz-srhandaa! in de N -b. Deze laatste affaire ontleent haai griezeligheid vooral aan bet feit, dat alles begrijpelijk i*. Wat i» Nederland niet algemeen bekend is. is het aiwijzend standpunt tegenover de commerciële televisie i» Hefgië. Daai oerit noch «ie regering, noch het parlement er voor; me» beselt echter, zwak te -iaa». wanneer het taalverwante Nederland er mee begint. Nu er iti Bcpoltivveibaiid zoveel wordt gecoördineerd en geharmoniseerd, wekt het verbazing, «lat op iici g«r- bied van de commerciële teJevisib klaarblijkelijk geen overleg is gepleegd. Voor de Nederlandse Tweede Kamer rnoge <le Belgische opvatting een mlen t« meer zijn om dc regering niet op bet verkeerde pad te volgen- spelen "yan volkomen esthetisch en ethisch verantwoorde aard. De commercicte mededelingen zul len bestaan uit.het v.erinelden. van de naam van de ondernemmg,-'die" het programma aanbood- Deze mogen niet meer dan vijf procent van de to tale zendtijd in beslag nemen. Raadpleeg dan vooral tijdig het dok- térsboek „In blijde verwachting", ge schreven door Dr. A. J. M. Lamers, Specialist-Vrouwenarts, met een rijk dom van weten betreffende geboorte en verzorging va» baby's huidje. Dit hoogstaand bock is als gratis surprise gevoegd bij een BABYSET uootgesdi/teven &a&pA3Zzoïging AMSTERDAM. De heer Kees Slanders, een der adspirant-aandeel- houders van de Vrije Radio Omroep Nederland I.o. heeft -zich op de dins dagavond gehouden besloten verga dering- van aandeelhouders terugge trokken uit de VRON, omdat hij van oordeel is „dat er te veel dilettanten in de leiding zitten. Er maken noch technisch noch artistiek vakmensen deel van uit," zo zei hij. De heer Mandeis (artiest en eige naar ysin een cabaret in Amsterdam) deelde mee, dat hij zelf een werk schema voor de opzet van de VRON heeft opgesteld, waarin hij o.m. tot de conclusie komt dat er 'tenminste oen aanvangskapitaal van een half miljoen gulden nodig is en een voor bereidingstijd van zeker vijf maan den. De VRON had een aanvangskapi- taal vati een ton begroot en is voor nemens om reeds op Sinterklaas te gaan uitzeudeu. PARIJS JVu iedereen tegen woordig naar Moskou gaat, waarom ik dan niet?" zei Maurice Chevalier woensdagavond bij zijn terugkeer uit Hollywood waar de opnamen voor ,de film „Can-Can" (doorn in het ooj van Chroesjtsjewzijn beëindigd. Chevalier verklaarde nog nimmer -in Rusland, Japan of Indië te zijn opgetreden. Na een paar weken rust in zijn villa buiten Parijs gaat de vermaardechansonnier terug naar Amerika en vandaar op tournee naar Australië. Vervolgens zal hij in Frankrijk aan twee films meewer ken.'Over een eventueel bezoek aan Moskou bleef hij verder wel vaag. Nf£T tl£F KAN.MC CM JÉ ZO TE PLA6EN MET CA&OL, HE LATEN Wê MAAfL^B AAN ONSZELF PENKEN TW9Êm(ff® m he&ben 'n H£e(?LUkf -B&sïlS} CC r- WEEK Jvle DeKAP..-W:\. r*..- 9&Ë:: chaRieg, is het hu NOcne pat WE OVER EEN fVESK 0PHOVDEH MET ELKAAf? re ONr-yr-fxC lMQstensm~T~rl '!i y r Bm&ELOOEl T NIET PAT IK VAN CHAPLÊ5 HOV, MAAUi HET IS XOCH HEI/& V zo, njss.1 VI „Dat zag er wel naar üit, vond je dniet?" Meneer Cuddy glimlachte. Hij had een vreemde, flauwe lach, heel breed en begrijpend. „Ze zien er be- laehelijk uit vo'lgens mij," zei hij. <t êl II „We verkeren in deftig gezelschap schijnt*het," merkte mevrouw Cud dy op. „Heb je- dat bont gezien?" „En dat parfum! Pffftl" „Ik zal jou wel in de gaten moeten houden, dat merk ik wel." „Kon jij noren, wat ze zeiden?" „Heel wat," gaf mevrouw _Cuddy .wind. V moet een mantel aandoen, toe „Ze mag dan al erg deftig pra- juffrouw Abbott." ten, maar haar ideeën zijn doodge- „Dat doet er niet toe. O, goed. woon." Dank u wel." „Hoezo?' Ze nam haar jas uit.de kast. greep „Het is een mannen jaagster." haar handtasje en haastte zich naar De glimlach van meneer Cuddy buiten. verbreedde, zich. „Heb je die bloe- Rechtdoor, de trap af en rechts- men gezien?" vroeg hij. „Orchidee- om," riep hij haar achterna en voeg- en. Dertig shilling per stuk kosten de eraan toe: „Verdwaalt u maar niet die." in de mist." „Kom nou!" Haar manier van dóen was zo „Absoluut! Dat is een feit. Ze wa- vreemd geweest, dat zijn nieuwsgic- reu heel mooi ook," zei meneer Cud- righeid geprikkeld was. Kij ging dy met een merkwaardige buiging naar het dek en was nog op tijd om in zijn stem. haar door de mist over de kade te „Heb jij gezien wat er met die zien Jiollem „Ze loopt als een vent," dame gebeurde, die in dé bus over vond Dennis. „Je hebt rare mensen de schouder van die man zat te op de wereld." lezen?" Meneer en mevrouw Cuddy zaten „Of ik dat gezien heb! Als je het op hun respectieve bedden en ke- over ijskoud hebt! Pffti" ken elkaar aan met die half-spot- „Hij zat over die moorden te lezen, tende familiare blik. die zo voor Weet je wel? De Bloemenmoorde- witieme gelegenheden bewaarden. De naar. Ze beweren, dat hij bloemen ventilatoren in het plafond stuw- achterlaat oj de borst van zijn den warme lucht naar binnen, de slachtoffers. En hij Zingt." patrijspoort was- gesloten, rle baga- „Daarvoor of daarna?" ge opgeborgen en de Cuddy's had- „Daarna is het niet afschuwelijk?*' den het gezellig. vroeg mevrouw Cuddy met welbe- Alles goed tot dusver." zei me- hagen, vrouw Cuddy behoedzaam. Meneer Cuddy maakte een onbe- Tevreden, lieve?" stemt! geluid. „Ik mag niet klagen. Het lijkt Zijn vrouw vervolgde: „Js krijgt schoon." er kippcvel van door eraan te den- „Qnze eigen douche en toilet." ken. Waarom zou zo'n vent zo gek wees hij cn maakte mët zijn hoofd doen?'.' een beweging in de richting van „Vrouwen." een smalle deur. „Dat is het. Geef de dames da „Dat hebben ze allemaal," zei zij. schuld maar weer," zei ze goed ge» „Ik zuu niet graag met iemand moe- mutst. „Daar moet je man voor zijn." ten samendoen." „Nou zeg jij hot dan. Stond er „Wat vond jij van de mensen? voet over in dè krant?" Raar stel. vond ik." „Zo goed kun ik het niet zien, „Roomse priesters," maar ik geloof van wel. Het staat ..Eentje muur. Die ander kwam op alle affiches. Zo, hebben hem'na hem wegbrengen. Denk je dat ze tuurlijk nog met ie pakken." rooms zijn?" 4wordt vcv<Mgd> :J^ja f ANSEL A t HEtftL'JK,. KE6.I Ol£2fl«HtB IK M££E6£Il£N! f f«££(IK HêB ISOOIT ZULKE 6R0T£ 6£DRA V Ü£N in HUIS. IS OirCELD LEN we HiBBEN l£TS ItsrERESSfiNfS -\J- 6EV0N06N IN DE WfiöEN VAN DE ,KKnM HERDACHTEN KOWU EVEN KUKEN^lC''*ruJIJ; i MJNEER MOLTON 7 T"j[ „O God!" zei Katherine Abbott ..Wat ben ik afschuwelijk ongeluk kig." Dennis klopte op de deur. „Telegram» juffrouw Abbott," zei hij. „Telegram?Voor mij? Ja?' Hij maakte de haak los en kwam binnen. Juffrouw Abbot nam het telegram en scheurde het met bevende han den'open. Hei trilfle in haar vingers, i LIEVE ABBEY ZO ONGELUK- 1KIG SCHRIJF ALSTUBLIEFT OF INDIEN NIET TE LAAT TELE- i PONEER. F. Dennis was blijven wachten. Be- vend ?ei Katherine Abbott: „Kan |ik nog een antwoord verzenden?" i. „Hm... ja. Ik bedoel..." 1 „Of telefoneren? Kan ik bellen?" „Er is telefoon aan boord, maar jk heb al eén file zien staan wach ten. toen ik voorbijkwam." „Hoe lang duurt het nog vóór we afvaren?" „Een uur bijna, ma^r de telefoon wordt eerder verbroken," Opgewonden zei juffrouw Abbott: „Hot is heel belangrijk. Werkelijk heel dringend." „Toch. toch." „Wacht eens. Heb ik geen tele fooncel gezien? In de buurt van de bushalte?" „Dat is zo." zei hij" waarderend. „Dat u die gezien hebt!" ,.lk heb nog wel tijd» is het niet?" „Massa's tijd, juffrouw Abbott. Zeeën." „Dan dor ik'dat. Ik gn meteen." „tn de eetzaal staJn koffie en tudwiches." „Die wil ik niet. Ik ga nu." „Het is koud buiten. Echte vries-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1