roomboter VOETBAL: krachttoeren voor vele verenigingen Rumoerig debat met rechterlijke macht Zonneh ais- bazaar Maltha-raket voor jonge Z. Schikhof jams, zó vóórdelig! Volle winst voor SVC Schiedams Toneel bracht Potasch en Perlemoer VOORDEELVERKOOP Montycoats Multicolors! 25.90 Koeriersters ruim 400 BELONINGEN JUIST NU ADVERTEREN VOORDE KANTONRECHTER ddzrZ&Z- Ns* zê Cefa-v oorstelling Jubileum-avond van CNV afd. Schiedam K. v. d. Linden praktisch al kampioen Voorronden 3e kl. libre Lager KNVB I Burgerlijke stand Wintermantels in de nieu we -saeHs Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO In de maand NOVEMBER en DECEMBER 7 GROTE K.E.S,-PRIJSVRAAG liana Donderdag 5 november 1959 „ïk moet u zeggen dat ik met ver- f hazing het proces verbaal heb gele- aen", zei de plv, kantonrechter me. O.Sipkes woensdag tegen, de 32-ja- rige heer IV. den H. uit Maassluis, j Met verbazing en ook met verent- waardiging las de heer Sipkes daar na voor, dat de heer II. de elfjarige jongen Nico laas O. achter het stuur van een statïonscar had laten zitten 'ntet.de bedoeling dat deze de auto zou starter. Die auto startte op het zandpad in Maassluis, met als ge volg dat de jongen tegen een huls reed en de deur vernielde. Bij con trole bleek, dat de banden waren versleten: er nnthr&ken richtingaan- wüzers, de auto had geen claxon, en de stuurinrichting vertoonde speling. Woensdag deelde de verdachte mee. dat hij de schade aan de eigenaar van het hu ie had betaald. De auto was in beslag genomen. De kantonrechter in Schiedam ver oordeelde de heer H. tot zes boeten van in totaal ƒ162,50 of 6? dagen hechtenis. Tevens werd de auto ver- Hel Is de Bntre Nous-speler L.van Stoelen niet gelukt het succes in de beide voorgaande toernooien om de j Passage, Maltha-raket tc herhalen. Hij heeft de eer aan zijn clubgenoot, de jeug dige 2, Schikhof, moeten laten. Al dus Is de wisse Iprijs nog een langer leven beschoren. ■Zou Van Soelcn opnieuw winnaar zijn geworden, dan was hij definitief bezitter geworden van de wisselprijs, waarvoor aan 't begin van eik seizoen SSKT'verkbard! D-èöf£iSc/ïan jus- 1 «F1! aanlaI van de sterkere spelers e. J. i ziHi «aam# «nupuon (nmriai. OPrst Bellen bU ongeval: G-G. en G.D Tuifliaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: M. M, H, Evers. Lange Haven 81, K.K.. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behaivs maandag) van 9.39 tot 16.30 urn en iedere avond (behalve woens» dag en zaterdag) van 19 tot 20-35 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19—20-3(i uur; dinsdag van 9.30—16.30 uui en van 192(1.30 uur; woensdag van 9.39—16.30 uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag vat) 9.39—1S.3Ü uur en 19—20.30 uur: zaterdag van 9 3016.30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: „Lucebert" er> „Nederlandse kunst na 1900". Dagelijks 10—1? uur. woensdag en zaterdag ook 1922 uur. Zon dag 12—17 uur. BIOSCOPEN Alleen 2 uitr: Dodende (Advertentie LM.) titie mr. K. A. Schimmel steunde het verzoek van verdachte om de auto nnder toezicht van de politie bij een sloper te doen demonteren, zodat verdachte de baten van de verkoop van de auto zou kunnen ontvangen, maar mr- Sipkes meende dat er dan geen zekerheid was dat „het gevaar lijke voertuig" niet meer op de weg zou komen. Hij kwam verontwaardigd naar de Lange Haven in Schiedam en. nog verontwaardigder verliet hij het ge bouw van het kantongerecht. Toen de Schiedammer T. met zijn handen de balie omvatte vroeg hij op agres sieve toon of „het noodzakelijk was dat men hem twee uur liet wachten?" Hij had een briefje gekregen voor half twaalf en eerst om half twee kreeg zijn zaak aandacht.Van de koopman P. J. van H. uit Schiedam had hij een auto gekocht. Die auto verleende op 4 mei'geen. voorrang op de Rijksweg 21. In die auto zat een onbekende bestuurder. „Ik ben het niet geweest. Ik heb die auto even gehad en toen ik in Rotterdam een bekeuring kreeg omdat Ik geen rijbewijs bE heb. heb ik dat ding gelijk verkocht. Ik weet niet meer wanneer, en wie het ding heeft weet ik niet. Ze rijden maar op mijn naam." Uit de stukken las de kan tonrechter daarna voor dat verdach te de au-.o op 15 mei had verkocht aan de Schiedammer A. .1. v:m B. ..Ik kocht de auto voor ƒ300.- ten huize van H. van Van H. Ik betaal de ƒ200.met de bedoeling over acht weken de resterende 100.te betalen. Ik wilde eerst eens zien of de auto niet te veel olie gebruikte, -want ik ken die sjacheraars. Ik ben niet van plan die 100.— te betalen, want die auto kan een sloot olie aan." ..U mvet niet kwaad worden, maar zo staat het hier" zei mr. Sipkes. „Ik ben het niet geweest, ik had die auto niet," zei T. als verweer. „Voor de duistere overtreding van onbekende personen heeft de politie veel moeten uitzoeken, gebleken is dat T. als eigenaar verantwoordelii k is. concludeerde de officier van justi tie mr, R. A. Schimmel. „Ik vorder een boete van 75.of 30 dagen hechtenis." „Tegen mijn, vijfenzeven tig gulden, hoe kan dat nou*" kreet T. ..mooie handel, ik ben onschuldig. Wie geeft het recht om onschuldigen zo te. straffen?" „De wet geeft mij dat recht", besloot mr. Sipkes „vijf tig gulden boete of twintig dagen hechtenis en als u het er niet mee eens bent, gaat u maar in hoger be roep." ..Dat zal ik wel doen ook," dreigde de beklaagde, die daarna even ru moerig verdween als hij zich in het debat met de rechterlijke macht ge dragen had. (Advertentie Ï.M.) 'K': s Zwaariiemaker's liefde". Monopole, 2, Hofnar". 7 en 9.15 uur: „De DIVERSEN uur: OBK. concert en zich gaarne opgeven (omdat eerst de toernooien voor de lager geklas- seerden worden gehouden). Z. Schikhof heeft verrassend goed gespeeld en zijn 'succes was dan ook volkomen verdiend. Het toernooi is dit jaar enigszins onregelmatig verlopen. De ziekte van de deelnemer Ruggen berg was hieraan mede debet. Nadat deze uit de wedstrijd was genomen (en de door hen gespeelde partijen verval- len waren verklaard) bleef toch nog j A. de spanning aanwezig, want zou in j de laatste partij Van Soelen hebben I gewonnen van Van Duyl. dan zou hij coor een beter moyennne toch nog winnaar zijn geworden. Dat is V u: Soelen niet gelukt. Na de laatste partijen heeft de heer D, Simons namens het dislricts- besuiur Schikhof met zijn welver diend succes gecomplimenteerd. Passage, Ülm. Zonnehuis, 7 tot 1(1 uur. Bazaar. \YestfrankcnI.str. 40, 9 uur: J. en E. koffiesoos, Dene, 8 uur: Luth. Jeugd org. Feestavond. Driebandentoernooi Voor het (onofficiële) drieba nden - toernooi van het biljart-district Schiedam werden woensdagavond J. Heinsbroek 30 157 3 0.191 bij OBK. twee partijen gespeeld. J. Heinsbroek 0 157 3 0.191 J. Smit 19 157 2 0.121 Dit beschuitje smaakt als een taartje' en dat komt doorde roomboter. KÊT KïDERUNM IUIYEIBURWJ RIJSWIJK (Z.H.) Vos 30 fr 85 W Heinsbroek 13 ,88 0.340 0.147 Zaterdag 7 november geeft de Stichting Christelijke Filmactie Ce- fa in gebouw Irene een voorstelling van „Tranen over Johannesburg". Aanvang acht uur. 122 et In het tehuis van de Stichting "Het Zonnehuis Zuid-Holland in de Boer- havelaan 1 worden weer verkoop- dagen gehouden. Gisteren was het er al heel druk en er werd gelukkig veel verkocht. Ook vandaag hebben de kopers en koopsters nog gelegen heid, nl. van twee tot vyf én van zeven tot tien nur. Vele huisvroüwen kwamen gisteren hier een kijkje nemen en toonden 2ich verrast door de zeer fraaie werkstukken die de patiënten had den vervaardigd. Men heeft hier in derdaad een ruime keus uit artikelen van hoge kwaliteit, zoals tafelkle den, shawls, brei tassen, handwerk, Jong cn oud vonden wel iets van hu*i gad'ntg op deze bazaar. Ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van het C.N.V. orga niseert het Christelijke Besturenbond Schiedam op woensdag 18 november een grote jubileum-propaganda- avond in Irene, aanvangende om 8 uur. Spreker op de avond is mr. W. Brak. Tevens zal de Chr. Amateur borduurwerk, enz. Voor' de jeugdige i toneelver. Overschie *49 een opvoe- V:-;: Neemt vaker Zwaardemakor... zuiver zon en vruchten Vierde klasse libre Zonder zelf te spelen, is de Volks- gebouw-speier K. v.d- Linden woens dagavond praktisch reeds districts kampioen biljarten vierde klasse libre geworden. Zijn enige overge bleven concurrent C. Kentie no teerde namelijk zijn tweede verlies- partij. Omdat v.d. Linden nog zon der verlies is, kan hem alleen de ereplaats nog ontgaan, wanneer hij beide hem nog resterende partijen zou verhezen en bovendien nog met een ontzettend laag moyenne zou spelen. De uitslagen van de tweede woensdagavond bij Confianee ge speelde partijen waren: Foot 715 30 9 2 50 Kentie 63 30 10 2.10 Gast 75 2? 17 2.77 Davids 38 27 S 1-40 bezoekertjes van deze bazaar zijn er vele speelgoedbeesten van plastic, kettingen en dergelijke. Vóór de deuren gistermiddag open gingen stonden er al tientallen kinde ren te wachten 'hun belangstelling ging uit naar de .grabbelton een meisje in een speciaal daarvoor ge maakte hoepelrok welke attrac ties in de Loop der jaren dus wel po pulair geworden is. De opbrengst van deze bazaar., is weer bestemd voor materialen voor de vrijetijdsbesteding van de pa tiënten van het Zonnehuis Zuid-Hol land, In de drie gevormde poules vóór de wedstrijden om het biljartkam pioenschap derde klasse libre van het biljartdistrict Schiedam werd deze week als volgt gespeeld: ring geven van het blijspel „Een eeuw achter" van Godfried Bomans. Een aantal leden zullen gehuldigd worden wegens het 50-jarig lidmaat schap. Hoewel de competitie reeds voor één derde deel is afgewerkt is het nog niet mogelyk conclusies te trek ken. De resultaten zijn van te wis selvallige aard om nu reeds bepaal de kanshebbers le kunnen aanwij zen. Het opmerkelijke is dan ook dat de clubs in de meeste afdelin gen in een weinig constante vorm zijn. Geen enkele vereniging is nog zonder verliespunten. Hierdoor blij ven ook de clubs, die nu In de mid denmoot van de ranglijsten verblij ven, lm» kansen behouden. De pun ten verschillen zijn gewoonlijk dan ook niet groter dan vier. jSr kunnen nog verrassende ont wikkelingen volgen en gezien de stijgende lijn in de prestaties van de Schiedam se clubs mag verwacht worden, dat de stadgenptcn hun po- si tics gaan verbeteren. Zondag kan Schiedam of SFC aan de kop van 4 E komen, maar ais een van bei den slaagt, zal dat ten koste van de ander gaan. omdat de rivalen eikner in een aantrekkelijke dcr'oy «?p Fins- hook ontmoeten. Voor «De clubs staan krachttoeren op het program ma. Het debuut van Excelsior*2Q in de tweede klas moet voortreffelijk genoemd worden. De zwartwit!en hebben slechts een achterstand van vier punten op de leid ere en het ziet. er naar uit dat die achterstand na de wedstrijd tegen F.KAW in het sportpark Thurlede niet groter wordt. bvDPW en Marti nit hebben met zes punten uit zes wedstrijden vier punten achterstand. Martin it ont vangt het forse Kranenburg, dat op tempo speelt. Kranenburg kan door een overwinning de leiderstrui ver overen, maar we houden het op een pun tend ei in g. Ook SVDPW moet te gen een team uit de kopgroep in het veld. Thuisclub Quick Steps beeft slechts twee punten achterstand, maar het enthousiaste SVDPW zal langs Quick Steps naar de leiders wjllen klimmen. DRZ bezoekt leider Nado/Voor uitgang. Hoewel DRZ bij de start clubs verblijft is de achterstand nog pas vijf punten. Nu het herstel ge vonden is kan DRZ met'winst en kele plaatsen stijgen. Ursus verkeert in 4 H in dezelfde positie als DRZ. De rood witten zullen in de uitwed strijd tegen IFC hun gastheren ech ter moeten terugwijzen omdat Ur sus anders op de laatste plaats terecht komt. Voor IFC dreigt het zelfde gevaar zodat ae stadgeno ten een stevige match wacht. De reserves: Schiedam 2—HOV 3; Hermes DVS 4Excels» or'20/3. Afd. Rotterdam Hekkesluiter Wiltoii-Fyenoord be zoekt het sterke. Rotterdamse St. Lodewijk- De Rotierdammers zijn nog kanshebbers, maar Wilton heeft het goede pad hervonden; zodat St. Lodewijk blij z--l mogen zijn mei een puntendeling. Demos passeert enkele concurrenten, door in Spic- ringshock het forse, maar weinig i technische Germinal te slaan. Lagere elftallen: I Feyenoord 5Hermes DVS 5; SVV 5Musschen 3; Xerxes 4Éjccel- i sor '20/4; SVV 6—Neplunus 5; DRZ 2Saturnus 2; Martmit 2Nado V2: Sparta 9—Ursus 2; SFC 2—SVDPW 2; Wjlton Feyenoord 2Het Noor den 4: Hermes DVS 6Forti» na 4; - SVV 7Spartaan*20/4: Schiedam 3 Goal 5: Dindua 4—DRZ 3; Martin it I 3—SVDPW 3: SF 4—Dindua 5; FSV Pretoria 4Schiedam 4: WRW 3 Demos 2: RFC 7—Excelsior '20/5; I Hermes DVS 7Fortuna 6; Xerxes [5—SVV 9; Excelsior '20/6—DCL 4; SVV. 10—Hion 3; DHS 5—VOC 7; De eerste teams van de Schiedam- se Volleybal Club hebben in de af ge- i loper, week wederom de volle winst behaald. Dames 1 won niet. 30 aan- gezien Rotterdam Zuid bij voorbaat deze wedstrijd gewonnen gaf. Heren 1 zegevierde met 3over het /.eer zwak spelende DHL 2,_ dat hoege naamd geen tegenstand bood. Da- mes 2 presteerde het een 22-gelijk- spel ai te dwingen van het sterke Hou Stand l. Een nog mooiere pres- j tatie was het gelijke spel. 2-—2, dat I het derde dames-team behaalde te- gen Spel. H'berg 1. 'Het enthousiasme j van de Schiedatnse dames bracht I hier, na een 2—0 achterstand, de ba* i lans in evenwicht. Heren 2 tenslotte 5 won met 31 van Shell 2 in Vlaav- dingen, Op het programma staan nu: da- mes: SVC 3—Tenaco V. Smash 1— i SVC 2; SVC 1—DOP lr en heren: j SVC 2—Rang 1; SVC 1—Spel. H'berg EDS 5—SVDPW 4: Tediro 4—Marti ni t 4: Schiedam 5—EDS 6; Schie damse Boys 2—HBB 2: Hermes DVS 8—CVV 8; VDL 4—Excelsior '20/8; Excelsior '20'9Musschen U: Trans- valla 6DHS 6; DHS 7Transva- lia 7; Ursus 3Hermandad 3: DRZ 4Xerxes 10: Dindua 6Schiedam 6, Demos 3—Roga 3; EDS 7—Wilton Feyenoord 3; DKZ 5Wilton Feyen oord 4; Voorwaarts 4SVDPW 6; Demos 5-—St. Lodewijk 6; DOZ 3— Demos 6: DHS 8—Overmaas 10; Hil- legersberg 5Hermes DVS 10; Zaterda^voetbal Ook HBSS behoort tot de clubs, die geleidelijk tot betere resultaten komen. Zaterdagmiddag poogt HBSS op eigen terrein revanche te nemen op Excelsior M. In Maassluis won Excelsior met 20. Nu HBSS de kans krijgt om de onderste plaats te verlaten en het verschil van drie punten met Excelsior M vrijwel weg te werken behoort een zege in het sportpark Harga tot de mogelijk heden. Aan de Havendijk staat GTB za terdagmiddag voor een zware op dracht. Het bezoekende DVO'32 is nog de enige club die geen grote achterstand heeft op leider PPSC. Nu GTB in Heinenoord op grove wijze uit het leiderspeloton is ge gooid gelover we niet dat GTB de aspiraties van DVO'32 kan dwarsbo men. Thuis slaat GSS het bekende Groen Wit om daardoor hechter in het voetspoor van de aanvoerder van 2 A. NBSVV. te komen. De overigen: PPSC 2—DOTO 3; HBSS 4— DOTO 4; Excelsior M 5—PPSC 4; HBSS 6Insulinde 3; SCHIEDAM GEBOREN: Eric J. F, zv J J F. More) en I M, Vréke; Hetty 3.. d'v T. Bakker en D. van Bokhorst*. Mary P.. dv A. Verheul en S. Hercu les; Petra, dv D. Sparreboom en A„ Hol leman: Martha, dv P, Bakker e.n S. de Man: Bernardus A., zv W. van der Velden en P. A. M. M. Gerse; Faulüa A. J. P. H. A- WlUws en A. M. T. van Westerhoven. OVERLEDEN: J. L. Miervndorf, 71 jr.; K. Winkel. 00 Jr.; G. Meerhof, 55 jr., wed. van A. Gille. f Ailnerterttlp t iiï.) etaleren modieuze kwaliteit mooie Velours met luxueus Temptation Bont' in de nieuwste modekleuren voor' de zeer speciale prijs van slechts 82.50. MODEMAGAZIJN HOOGSTRAAT 155.157 SO-HSDAM 5? De Vereniging voor Vólksonder- wijs houdt op zaterdag 14 nov. in gebouw Musis Sac»-urn een feest avond. Aanvang acht uur. De Schie damse Onderwijzers Toneelver: voert een blijspel op. Na afloop bal. Het oecumenisch avondgebed, dat iedere zaterdagavond van half acht tot acht uur in de Lutherse kerk wordt gehouden, zal in de maand november worden ge|eid door ds. Couvee op 7„ ds. Cazemier op 14. ds. v, d. Ha a gen op '2.1 en ds. Gras op 28 november. 35 In Musis Sacmnj trok Schiedams Toneel gisteravond een volle zaal bjj de opvoering var de klucht „Potasch en Perlemoer met vakantie" van Jan en Johan Blaaser. Het publiek gaf blyk zich nog best te kunnen amu seren met dli soort toneelspel, en al mag de keuze van het stuk voor Schiedams Toneel dan niet getuigen van vooruitstrevendheid of originali teit, de toneelvereniging verdient een compliment voor de manier waarop j ZÜ de Joodse humor zy het dan I niet vlekkeloos weer deed leven i In het stuk zit nauwelijks een ver- haal. De compagnons Potasch en Per- lemoer ontmoeten elkaar tijdens hun vakantie in een pension, terwijl zij er juist bijzonder veel prijs op stel- den om elkaar voor een paar weken 1 niet te zien. Die ontmoeting is dan aanleiding tot een serie hoogdraven de scheldpartijen en. andere verwik kelingen, alles gekruid met gepeperde uitdrukkingen. De spelers werden zelden zichtbaar meegesleept door hun woorden stroom, maar om te horen was het wel aardig, want vrijwel allen slaag den erin het aparte taaltje tot het eind toe vol te houden. B. van Loop ik en S. Rosmau waren de kiftende compagnons, de dames RL Lankarop-Dcöge en Cock Snee pels de respectieve.echtgenotes. Me vrouw B. Henar-Immerzeel was een charmante pensionhoudster. C. Poort een sloffende huisknecht Ver der speelden mee: P. Segaar, J. J. L. v: d. Slot en W. G. Lankamp. De re gie was van G. J, van Luttervelt Bij HVO; v.d. Kooy Zeebrechts 100 46 26 25 20 9 3.84 1.76 v. Tielen Valk 100 99 38 ■38 13 12 2.63 2.60 Suurmondt Liebregts 100 74 33 33 12 18 3.03 2.24 v.d. Brugge Jacobs 100 91 51 51 12 10 1.96 1.78 Bti OBK Schel lebeek Kruif 100 100 32 32 21 18 3.12 3.12 De Winter RILchels 100 55 33 33 13 7 3.03 1.69 v.d. Graaf Mondt 100 75 31 31 9 14 3.22 2.41 Geelen de Jong 100 83 29 29 15 11 3.44 2.86 Bü de „Sluis' v. Kempen Schra 100 82 37 37 14 12 2.70 2.21 v. Ree ven de Wblde 100 61 39 39 ~7 2.36 1.56 Weeli.imp Hartog 100 96 44 44 13 14 249 31 adhouder Le enderts 100 94 38 35 9 14 2.63 2.47 Montycoats in multicolors en vage ruitdessins, dat fs het laatste mode- nieuws! Nu voor de laagste prijs bij Bervoets i Profiteer daar van Geef uw zoon nü zo'n leuke nieuwe montycoat van sterke duffel kwaliteit! Voor S/9 jaar ttijg- p.m. 1.» natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel- 65734 Diversen Vermager zonder dieet met Gracial. 50 dragees 1.S3. Bij apotheek en drogist. Een gned vereorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft lees bibliotheek 'kantoorboek handel „Modem", Boerhaa- velaan 124, telefoon 68415, Schiedam. C-nPEN en SPABfT» (dus ruim 2x zoveel kans als andere maanden) \*oor de beste inzendingen van de Er zijn 7 BELONINGEN VAN ƒ100.— 35 BELONINGEN VAN 25.— 340 BELONINGEN VAN 5.— Zorg dus dat, uw boekje nu zo vlug mogelijk vol is. Koop daarom ook uw St.-Nicolaasaankopen bft de KJE.S.-zaken. Door het sparen van de K.E.S.-zegels heeft u altijd een extraatje van 5.voor elk vol 'boekje en nog een ruime kans op een meevallertje voor uw prijsvraaginzending. Heeft u in uw boekje nog geen prijsvraagformulier, vraag deze dan aan een K.E.S.-WINKELIER Fpto.fÜm, opüek Kolf Jims vergeten? Automaat staat voor u klaar. AJle soor ten films. Foto K. v, Vuuren. Hoogstraat 106. j (ViUUUllii Jt4U|)i|ill 111 MIUEll'tliiiUTli.IIP

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2