HET DUITSE GEVAAR DE BOM VAN DE GAULLE H Perry Coino slentert vanavond weer huiskamers binnen ^rrTrHa rvr medc,Win/ die IM s ZAAK-MEULENBELT Niemand onrechtmatig van vrijheid beroofd meer., meest,. meester E, Aku.ibmoke In -discussie De Wagt geeft verslag uit l.ybië Ai berd 's Marina 'ia wereldsucces Cups eer bij 11' K-Sparta OpTvckkang collecte poJao-foncls Vanavond X-15 voortijdig naar beneden Vraag in Kamer over YRON NBC wil bedrog in quiz als misdrijf zien Tde tartte® aan EVl ni« veronlnisl rijn door het feit, dal hkatUukelijk ,n Wesl-Duiisland „r,jr zoveel oud-nazi's „p hope posten zitten. Volgens hem wordt het gevaar hiervan sehiomelijk onderschat, Deïe heden varen nu wel mee. maar er hoeft niets to gebeuren of rij worden de gangmakers „air een nieuwe toestand van rechtsverkrachting en internationaal gevaar. Op het ogenblik wordt zelfs eer, Du,Is minister openlijk er van beschuldigd, een actief aandeel te hehhen gehad m een massamoord te Lcmberg, achttien jeéi. geleden. De Westelijke landen yerirouwen.ziins inziens West-Duitsland veel le veel; in plaats van op .tun hoede te zym laten ze het als rechtsgelijke in hun kring toe Naar onze mening is de inzender, ook a] heeft hij wat sommige feiten het reft geen ongelijk, op een, dwaalspoor. Dat hier en Jaar voormalige nazi s belangrijke functie* vervullen, is zonder twijfel waar; maar het i« ook vaar. dat meet da„ ocus uit l,ct volk z.'df hiertegen bezwaren rijzen Het is eveilecps waar. dal af c„ ,oe nog oorlogsmisdadigers worden ge. straft, niet op aandrang van het buitenland, maar op grond van in Het eigen land geuite klachten. Hoofdzaak js intussen, dat Wcst-Duitsland voortgaat, een polhlek te voeren die in genen dele in overeenstemming is i met wat voormalige nazi's gaarne zouden willen. I Het is duidelijk genoeg dat tia de oorlog onmogelijk al degenen, die het met Hitier hadden gehouden, konden worden uitgeroeid. Deze mensen moesten op de een of andere. Wj?e aan de. kost zien te komt*. Het staat vet vast, dat sommigen dat maar al te vlot is gelukt. Het slaat echtev ook vast, cfat zij zich gedekt moeien houden. Een enigszins beduidende stroming, die geneigd is het verleden te verheerlijken, bestaat in West-üuhsland niet! De taak van de Weal-Duitse regering was, ondanks de aanwezigheid van vele oud-nazi's, een Westelijke democratische koers te varen. Naar onze mening is dat beter gelukt dan velen in 1945 mogelijk hadden geacht.. DE opvatting, dat West-Duitsland onder dé duim had moeien (eri kunnen) worden gehouden, berust op een groot misversland. Wanl al hebben ongetwijfeld internationale ontwikkelingen de verfcrij- ging der rechtsgelijkheid verhaast, het was toch niet mogelijk geweest een welgezind West-Duitsla mi ai. te lang in een staat van onder- schikking te honden. In een vrije wereld is zoiets nu eenmaal onbestaan baar. Discussies over b.v. de vaag de herbewapening als gewenst en gelukkig moet worden, aangemerkt, zijn dan ook even irreëel als liet leveren van beschouwingen pro en contra over liet centralistische regeringssysteem in Indonesië. De Atlantische politiek van <!e regcrin, intie LM.) bale geldme rookworst te Don gegeven, waaraan fVnu onze redacteur voot radio en TV \7 EERTIEN dagen voordat u. kijker, rtrnftt'o«d voor het eerst in dil seizoen gaat. kijken naar de Perry Como-shouu die de AVRO-TV uit zeilde tussen .9.05 en 9.45 uur, heeft AVRO'medewerkster in de TV- sectie, Mieke Sybes-ma, het draaiboek en de geluidsband van dit populaire Amerikaanse programma in huis ge kregen. Ze heeft dc tekst vergeleken met de geluidsband, loaar nodig was de peschrenen tekst aan de urerfceiijfc- he id aangepast en een kruisje gezet bij de commerciële kreten (voor ad verteerder Kraft-food). Want cV.e niae'eu er uit. Vier dagen geleden is de film van de show. die in de VS op 30 septem ber is uitgezonden, eveneens gcarri- I "w ---- U" Ullg^/.UIIUVU. C'VilCUIS £1 leden, Ln liet zou dwaasheid zijn om le zeggen, dat de bondsrepubliek niet i vcerd. Woensdag, donderdag en anders had gekund. De hereniging en, wie weel. de temgverkrijging van stukken der door Polen ingelijfde gebieden, hadden zicb zeer wél geleend voor een koehandel met de Russen. Er bad daarvoor ongetwijfeld een stuk vrijheid moeten worden opgeofferd, doch de briefschrijver zal toegeven, dat dit voor voormalige nazi's geen onoverkomelijk bezwaar kon zijn. Kwade kansen genoeg; en ze bestaan tot de huidige dag. Doch de bondsrepubliek heeft zich niet van haar koers laten afbrengen, ondanks de ontwijfelbare neiging van niet weinigen tnt terugkeer zo al niet tot de tijd van Hitler dan toch tot de tijd van Bismarck, de man dïe het ook zo nauw niet nam niet de Waarheid en de eerlijkheid. Het misverstand van de inzender is dat hij er van uitgaat, dal de Westelijke landen West-Duitsland in goede hanen zouden moeten houden. De waarheid is, dat West-Duitsland dat zelf moet doen. En bij alle onprettige ding»*», die de bondsrepubliek nog te zien geeft^(hoe kan het. andersi. moei toch worden erkend, dat deze Duitse, staat, zich moeite geeft, de fouten van het verleden niet te her halen. morgen is ze met de technicus druk in de weer geweest om de film pas klaar te maken. In de eerste plaats door er de com mercials van zes en acht minuten uit te halen en de lengte van 60 minu ten terug te brengen tot veertig. Et- moest dus nog ongeveer zes minuten worden geknipt en er moesten waar nodig Nederlandse ondertitels wor den ingelast. EN merkwaardig soort werk waarbij Perry Conto op bevel van de man aan de knoppen beurte lings vooruit- of achteruit loopt, midden in een liedje met open mond blijft staan of balletdansers iu ver sneld tempo hun toch al moeilijke toeren maken tot een bij zonder lach wekkend grimas. Dat monteren waarbij eindcloosge- duld en vakman- en vak vrouwschap komen kijken is een. karwei dat een speciaal soort vakiatijh vrij maakt. Mieke Sybesma kan dan peinzend met eert vinger langs haar neus strij- FRANKRIJK liecft Jan nu een kernwapen en zal er in tic Sahara I ke" en aarzelend zeggen: „Hoéwei. Jules Modi te Washington deed: het was hoogstens verrassend, dat j applaus te laten staan. We gaanmor- jttles Moeh zé deed. Dt« socialistische politicus immers gaat door 1 gen eerst een applausbandje maken.'?' voor veel zachtmoediger dan b.v. Guy -Mollet. Misschien is het inderdaad .wel de opzet geweest, door de figuur Morh de verklaring baar provocatief karaktei enigszins, te ontnemen. D"! Afrikaanse landen'protesteren luidkeels omdat ze. naar ze lal en welen, gevaar duchten van Je radio-actieve afval die er in de atmosfeer boven de Sahara zal overblijven. Er zit natuurlijk wel wat meer achter. De pv oei neming kan ook gelden ais een soon krachtsvertoon van Frankrijk. De Gaulle bedoelt het stellig als zodanig- en Juist daarom past liet de vrije, half vrije én onvrije landen In.Noord-Afrika.niet zo goed. Het past ook ..Amerika, Rusland en Engeland niet zo goed iu hel. stadium ▼an de huidige onderhandelingenmaar de Gaulle heeft (bij monde van Jules Moch) al doen weten, dat Frankrijk zich zal houden aan te treffen internationale regels. Het voornaamste beoogde effect is Je versterking van bet Franse prestige, in het-concert .der grote naties en in het wankelende Afrikaanse 'imperium. Zouden de verwachtingen omtrent de boni van de Gaulle toch niet wat te hoog gespannezijn? Nederlandse iRANKRUK liecft Jan nti een kernwapen en zal er in dc Sahara j mee experimenteren. Het was geen verrassende mededeling, die A L staan we niet meer onbevoor- I lx oordeeldtogetiover,deze show, we asloven dat het een van de aardigste is die we van Perry Como hebben gezien. Er 2it enorm veel vaart in, de Eyerly-brothers zingen twee aar-. dige nummers, er is een liedje van Bing Crosby, eeri mooi dansnummer, een zangeresje Peggy King, eeri zang- 1 kwartet en een Perry Como. die ook zelf vrij veel zingt en -weer onna volgbaar ontspannen over 't podium slqiitert. Cumu met' Nederlands opschrift. p N1GE tijd geleden zijn Gabri de ■*-' Wagt en Bob Uschi naar Lybië geweest. Ze. stelden voor de VARA o.a. een tweetal radiodocumentaires samen „De Naakte Aarde". Deze pro- - gramma's gaan cvér de jonge, onaf hankelijke staat Lybië. Het eerste is gewijd aan de óor- WÏLLY Albcrli's nieuwste vocale succes, „Marina" zal na Neder- land, België en Amerika, nu ook in 1 Frankrijk op de plaat worden uitge- I bracht. In de Verenigde Staten zijn inmiddels van Willy Albcrli's „Mari na" rond llfï.ono platen verkocht. Het tijdstip waarop d >«ri- i ger zelf naar de I V.S. zal gaan om gehoor ie geven 1 daar op te tre- den in een grote TV-shov'. is nog - niet zeker. Vol gens zijn gram mofoonplaten- maatschappij voelt hij er mo menteel, eerlijk gezegd, niet zo heel veel voor. „Ik heb avond aan avond goed en druk werk", aldus W:lly. ,.v,-8i. moet ik don op d:t ogenblik in Amerika gaan zoeken?" VOOR de eerste maal hebben de TV-kijkers kennisgemaakt met de prestaties van de voetbalkam pioen van Nederland in de strijd om de Europa-beker. Sparta trad nl. in Gothenburg in hot strijdperk tegen IFK- Gothenburg. Geen enkele Ne- derlandse kampioen is zo dicht bij een plaats in de kwart-finales ge- weest als dit jaar Sparta, want de Rotterdammers hadden de Zweden op Spangen een 3—1 nederlaag toe- gebracht. Men is getuige geweest van een echte cup-wedstrijd met alle incidenten van dien. Voor de Neder- landers was het bepaald jammer, dat de Deense scheidsrechter Lars Hei ge geoorloofde schoudcrduwen of tac- kies van de Nederlanders dat zag men enige malen duidelijk op het scherm niet kon waarderen en dal in het strafschopgebied van Sparla zelfs twee onopzettelijke handsballen evenzoveel penalty's voor de Zwe- den opleverden. Gothenburg won mej; j 31 en een beslissingswedstrijd is nu j noodzakelijk. Hoewel de camera's i het spel niet alt lid kondon volgen. bleef het commentaar vari Aad van Leeuwen goed afgestemd op de strijd, maar daarvoor moest Van Leeuwen zelfs eenmaal even op ra- 1 dio-reportage overschakelen. 's Avonds deed hij dat nogoens. Het Sportpraatje van Pick van Rijn voor de AVRO had ditmaal bepaald aan 1 waarde gewonnen, toen als slot Aad van Leeuwen vanuit Gothenburg een nabeschouwing van de strijd gaf. J. Artn D E jaarlijkse collecte van het "Prinses Beatrix-foliofonjk, zal worden gehouden in de weetic van 2-7 november!. De voorzitter v an het poliofonds mr. J. Klaasesz, co mm is- saris der koningin Sn Zuid-Ht^Band 1 zal vanavond om' 5.55 uur ovor Hil versum II {VARA) et-i laatstee aan sporing richten tot dc luïsteraa5trs. Vervol}* van patj. I Meulenbelt de politieambtenaren venveten dat zij hun wilden hypno tiseren. Omstreek vijf uur in de middag kwam de inmiddels van officiële zijde geroepen Arnhemse zenuwarts dr.. L. F. C. van Erp Taalman Kip. Deze heeft van zyn bevindingen aan dc geneeskundige hoofdinspecteur der geestelijke volksgezondheid on der meer bericht: „Beide mensen zaten in het politiebureau in opge wonden toestand, wilden het politie bureau niet verlaten, omdat zij zich bedreigd voelden, wilden niet met mij praten, omdat zü m^j beschouw- den als te behoren tot het Complot h.ig in co:l gesticht. In het verslag hebben de commis sies enkele mededelingen gedaan uit de ter vertrouwelijke kennisneming aan hen overgelegddossiers. De re gering had daar geen bezwaar tegen. Dé commissies betreuren dat dit persoonlijk minder aangenaam zou kunnen zijn voor de heer en me vrouw Meulenbelt en anderen. Zij hebben echter het persoonlijk be lang afgewogen tegen het algemeen belang. Ze wilden de onrust opge heven zien, welke is ontstaan, naar aanleiding van een voorstelling van zaken als zou in Nederland wie dan ook gewelddadig uitde normale sa menleving verwijderd kunnen wor den door onnodige inbewaringstel- dat leg en hen gaande was ei. vorm den zodoende een volkomen versto ring va» rfc openbare orde." „Aangezien zowel ar. Meulenbelt als zijn vrouw volkomen duidelijke verschijnselen vertoonden, die hen althans op dat moment ais geestes ziek moesten doen beschouwen en aangezien zij op tren geen enkele manier vatbaar waren voor overleg restte mij niets anders dan een in bewaringstelling: dit moes; dan voor beiden gelden, aangezien beiden in even grote intensiteit geesleljjke stoornissen vertoonden en zich slechts met geweld van elkaar heb ben laten, scheiden. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik sinds dit gebeuren niii vele malen heb afgevraagd of ik anders had kunnen handelen dan ik gedaan heb. Ik heb geen andere op lossing kunnen vinden, ook niet nu nadater di'ie jaar. sinds zijn ver- Er is niet gebleken dat personen zonder grond in bewaring gesteld zijn. - Dit is de mening van de grote -meerderheid der commissies. Enkele leden konden vooralsnog hun ver antwoordelijkheid voor de inhoud van de overwegingen en conclusies niet- aanvaarden. Zij waren van ge voelen dat de regering eerst een uit eenzetting zou moeten geven van de C" beurtenissén en gedragingen, die hebben, geleid tot de inbewaring stelling en de handhavingvan het artsen echtpaar. De commissies hebben een aantal stukken over. de zaak-Meulenbelt bestudeerd en mondeling overleg ge voerd met de ministers. Bij dit over leg waren de ministers vergez^'d van mr. J. C. Tenkirik, secretaris generaal van hot departement van justitie, mr. E. J. Hoogenraad. direc- naaat.er one jaar. sinas zijn ver- ?-_ -rj J-, j streken. Ik ben van mening, dat ik b" Ït <?ep!iK(> in een analoee situatie weer lirl.- i 'ÏT r prote^or d.. I. Mun.eurtum. een analoge situatie weer het zelfde zou doen." Wat betreft de daarop- gevolgd zijnde inbewaringstelling in Het Groot Gaffel in Warnsveld en de rechtmatigheid daarvan concluderen de commissies, dat van onrechtma tige vrijheidsberoving niets is ge bleken. De officier van justitie mag vol gens artikel 14 van dc krankzinni genwet de inbewaringstelling ver korten of verlengen. Het artikel geeft goen maximumtermijn voor een verlenging aan. De commissies menen dat bij een herziening van de krankzinnigenwet voor de verlenging uitdrukkelijk, een maximumtermijn most worden gesteld. EDWARDS AtR FORCE BASE. Een ontploffing in éen van de twee motoren van het Amerikaanse ex- D ADIO-luis te raars die Jnet'gèspro- i.sgéohkeUjke bewoners van de woes- j l-v knit Engels geen al te: grote 1 tijn. en liet tweede, geeft cèn beeld i moeite hebben wijzen we op een - van hél' leven van" een kleine groep j perimentele raket vliegtuig X-15 wellicht belangv-ekkende discussie deskundigen, dié in. de Sahara diep die de BBC If on ie= service. (434 me-onder de grond naar olie boren. Deze ter) vanavond iiiizeudt tussen 9.30— yuitzendingen kwamen tot stand in '.overleg met het Unesco-centrum dwong de testpiloot Scort Crossfield het toestel san de grond te zetten. Crossfield werd niet gewond. Het incident, gebeurde enkele seconden nadat Cro^field op een hoogte van 1-5.000 meter los kwam van het B-52 i moedervliegt uïg. 10.00 Nederl, t\jd. In deze discussie geeft veldmaar-Nederland, schalk lord Alanbrooke zijn visie op' Het. eerste déél wordt vanavond de.rol die hij in de twééde wereld-Vuitgezonden van 950 tot 10.15 uur. oorlog heeft gespeeld. Het tweede deel, op 20 november. JÉ &CWJNT NOGAL VAST&ESlOrtN TE Z'JH WAT CtE CPAgLE* LDCAJ4 ÖET^ÉfI, CASOl MAAS? IK 6EÉP NOC- uier op. /DLCE/VPE OCHrENP w uof/osw iez$! AhfóeiA ï&ANl HAGLB5 ZEGGEN CJ» - BEN ROMANCE IN PARUS TUSSEN MANNE QUIN CAROL PAY £N PUSS J0PPAN, ZOON PAN PE Tf.SsJPPEMAGNAATT. hr m komen we .verder f OPA VERKLAART NOG Nl£f WflTZÊ OP MORTON'S FARM DEDEN Wrz/óöfA' /Af Of C£l DEN K JE. DUT ZE ON EO KUNNEN MfiKEN, 21P? Hü l'E" ER N£T 20 UITnLE> D£ 2AK DIE 51J DE OVERVflLOP De winkel^erd GefiRUiKT. NEETENzü ZE HET GELD VlflDEfl.MAAR IK DENK NIET DAT ZE DfWR NflRi? 20EKEN/ WAAE?; WFiAR HÊÖ JEO ZIEN 3E DIE ."ZAK GC- n 7 DEN HAAG. In de Tweede Ka- i XT A hn w. nier heeft de pacifistische afgevaar- i IN jv0FL'"a,f digde Lankhorst gisteravond gein- formeerd naar de activiteiten van de i V.R.O.N. Hij wees er op. dat deze j organisatie voornemens is vanuit zee uitzendingen te verzorgen als de rc- gering haar geen zendtijd zou toe- j staan. ,.Is hei de regering bekend wie de kapitaalverstrekkers zouden kunnen zijn. die dit dreigement waar zouden kunnen maken", vroeg hij, onder betuiging van zijn afkeer van reclame in de aether. ernstige muziek S.20—3.30 NCRV. Het orkest van <Jp Beierse omroep o.l.v. Eufith .Yuchum met als- solist de pianist George van Renesso. Werken van Von Weber en .Robert Schumann. It.01—-1|;45 NCRV. A'oortzettinK van hét hierboven genoemde orkest met de symfonie no. 1 van Brahms. 11.10—U.55 VARA. In VergeJijkender wijs discussiëren Uaurens Boetinan, Fcllx de Nobel en Ruiger Schoute over verschillende interpretaties van het lied La Vie Antérleurr van Kenrl Onpare. ..y,' FOLKLORE S.20—8.35 VPRO: opnamen van folk- loristisrhe liederen van de Lappen- gem eeus^.tmp LICHTE ÏUUZJTK 1.1Q—VAïA. Lichte muaiek uit Tsract. HOORSPELEN i 5.50S.Zft NCÏV. Derde fïeel van het J vervolg' Tadiospnl „Avondrust", v GESPROKEN "'OORD i j lfl.bO—to.20 SRV. Karei .Tonckheere spreekt over het culturele leven In I 1 ..d«»RcJicjscbi'Congo. DIVERSEN 1 9.00—9.50 VARA. De radio-editie van de iz ..Je neemt, et wat \nn mee". Ü.5U—10.1 r, VARA. Dc eerste van een lirecUI radio-documentaires ran Ga- i hri de Wast en jjob Uschi over de j jonge staat Libië. I I-ISIP eek overzicht van het: NTS- cen programma van de AVRO. DU omvatj 8.30 Tele vizier. 8.111 Een documentaire over de Kema, waar elektrische apparaten op bun i betrouwbaarheid Worden gekeurd. 9.05 De eerste van een nieuwe reeks., Perry Coino-shows. 9.45 Medische causerie door dokter Kater uit Amsterdam. - Na beëindiging van Hit AVRO-pro- gramma nug (om JO.OO uur), een Euro- i visie uitzending, een rechtstreekse re- portage van het internationaal «on- cours hippique te Wenen. i directeur-generaal van co Volksge- zondheid en de heer p. J. Picbenga, arts. hoofdinspecteur van de gcos- telijke volksgezondheid. WASHINGTON. De directie van de National Broadcasting Company, cén van de grootste Amerikaanse radio, cn TV-maatschappijen beeft donderdag \roor dc Congres-commis sie, die de malversaties onderzoekt, verklaard dat ze een wet gewenst acht, waarin bedrog met vraag- en p jantwoordspelen voor de televisie als l\(l(LIO 1 misdrijf wordt «langemerki. Dé president-directeur van de NBC. Hobevt Kintner, houdt vol, dat zijn maatschappij niet heeft geweten dat er bedrog werd gepleegd. George Abramg. voormalig vice- president van ..Revlons Company", een grote zaak in schoonheidsmidde len, die de kosten droeg van twee quiz-programma's met prijzen tot 64.000 dollar, heeft donderdag vnor de commissie verklaard; dat dit een wanhoopspoging was om de. pro gramma's te redden, toen bleek dat het. aantal kijkers snel afnam. De aandelen van „Revlon Com pany" zijn donderdag op de aan delenmarkt van New York voor da tweede achtereenvolgende dag ge daald. - (Advertentie I'M.) ptfr! in etui iep. diarrhes. influenza, met 6 poeders maar ook m :ek zonder prys<crhogjng; "Craag uw drogist. MEENK'S POEMgS helpen! Er zijn Meenk's Poedershoofdpijn, kies pijn. hoest, griep.^iSarfjiee. influenza, rheumaikt, koorisiJSeid bij gevatte kon, Spericdieke pijnen qftt. enz. Verkrijgbaar in cluis mei 6 poeders maar ook irV een handige plastic HUISAPOTHEEK, {met 6 verschillende cl 11 is 6 poeders), zonder prijsverhoging. Vraag uw drogist. MEENK'S POEDERS helpen' Er "zijn 'vaigoaa r Rok in HIEEK een luTndi .Ik wou dat wij een krant hadden. ÏHoe kom ik erbij om die le verge ten?" „Misschien ligt er een in de salon/ „Ik help het je hopen." „Die oude vent liet de zijne in de bus liggen. Dat heb ik gezien." „O ja? "Weet je," zei meneer Cud dy. „"ik zou verschrikkelijk graag dat avondblad hebben. Ik zou „Schat, ga jij rijden?" „Natuurlijk." Voel je je helemaal goed?" een niep-hiep-hoera weg te geven. dAubyn. Dale wuifde, stak de han den in de zakken van zijn kameel harén jas en liep terug naar het schip. Een vochtige bries dBed zijn haar opwaaien, misteilandjès dreven om hein heen. Hij dacht eraan hoe fotogeniek de werven eruit zagen. De schoorstenen, van sommige sche- lltSfM'ffl PeiJ werden van onderen belicht en het effect, ofschoon wat vervaagd cn nevelig, was opwindend. Lam pen hingen als bollen in de duister nis. Holle onbestemde geluiden weer klonken. eh er was een mengelmoes van geuren. Hij stelde zich voor, dat hij hier een van zijn speciale opria- Schutje." protesteerde zij. „Ik rijd men zau maken en begon al atmo- nooit veiliger dan wanneer ik de sferisehe frasen te bedenken. Hij zou hoogte heb, Dari heb ik juist dat, nogal een goed figuur geslagen heb- wat al die anderen niet hebben." bon. dacht hij, tegen de open donr- Wat geweldig.'" gang afstekend. Zijn hand dwaalde „Eu om je te laten zien, hoe vol- naar zijn kale kin eri hij rilde. Hij komen ik mezelf in bedwang heb, moest zicb bedwingen, stel ik voor dat we beter nu maar Plet hele idee van de reis was om kunnen vertrekken, t'öör we hele- uit zijn werk te zijn en ér zelfs niet schien even terug kunnen lopen cti. maal vim de kaart zijn. lieverd! Ik aan té denken. Of aan iets anders dat ook maar het minst verontrus tend was. Zoals zijn. beste vrienr din, ofschoon het ongetwijfeld een lieverdje was. Onmiddellijk begon hij aan haar ie denken. Hij had haar iets moeten geven voor ze wegging. Bloemen? Nee. nee. Geen bloemen. kijken of het er nog ligt. Die bus geloof dat ik nu ga gillen. Waar is vertrekt pas om elf uur. Dat kan ik mijn zakdoek?" juist halen." Ze opende haar tasje. Een mecha- „Bli.if niet te lang weg. Je weet nische slang schoot naar buiten en hoe ik ben. Als je de boot zou mis- op haar af, die daar door haar gelief- sen...'! de ingestopt 'was, want hij voelde ..We varen pas om middernacht, nogal'veel voor dat soort grapjes, lieverd, en het is nu pas tien voor Ofschoon deze aardigheid dan ook Die' hadden een onaangename asso- elf. Ik heb maar een paar.minuten als een röutine-procedure werd op- ciatie. Hij voelde zich beurtelings nodig. Dacht je. dat.ik je alleen op gevat, vertraagde dat even het ver- warm en koud worden. Hij kiemde zee zou laten gaan met al die aan- trek. Tenslotte werden ze het er toch zijn handen ineen en liep de door- stekelijke zeelui?'' over eens, dat het nu tijd werd. gang binnen. „Schiet nou maar op!" „Vooral," zei de beste vriend, „om- Ongeveer twee minuten later „Even maar. Ik ben zó terug." dat'we de laatste fles leeggemaakt kwam de negende en laatste passa- „Ik weet. dat ik mal doe/', zei me- hebben. Sorry kerel. Slechte manie- gier voor de Cape Farewell per taxi ren. Ik schaam me." bij de haven aan. Dat was Dohald „Kom mee," zei de beste vriendin. Mc Angus, een wat oudere vrijgezel, „Het is eigenlijk enig geweest. Schat die verschrikkelijk last van scheeps- van een Aubyn! We moeten echt koorts had. Dc mist over het Em- weg." bankmerit was dichter geworden. In Ze begonnen uitgebreid afscheid de City was het afschuwelijk ge- te nemen, maar Aubyn Dale zei, dat vreest. Zijn taxi had verscheidene ke lt ij mee terug zou lopen tot de auto. ren moeten stoppen, was tweemaal Ze gingen allemaal aan wal, luid keels pratend, met beschaafde stem- rouw Cuddy, „maar altijd als jij uitgaat naar de loge of wat dan ook dan word ik zó zenuwachtig!" „Gekke meid. Ik zou zeggen, ga mee. maar het is de moeite niet waard. Beneden staat koffie klaar." „Dat zal wel koffie-ex.tra.ct zijn." „Dat kunnen we proberen, wanneer ik terug ben. Gedraag jc nu maar netjes/' Hij trok een staalgrijze hoed tot men, over de mist, die steeds dichter bijna over zijn oren, trok een regen- geworden was. jas met een ceintuur aan én in het Het was nu vijf over elf. De bus uiterlijk van een privé detective, al- was weg, _dc eenzame taxi stond te de weg kwijtgeraakt en tenslotte, toen hijbijna ziek van angst was, had de chauffeur gezegd, dal hij niet verder durfde gaan. Hij wees vaag op vormen, bijna niet te onderschei den, van daken en muren en een 3 thans volgens de opvattingen van Wachten. Hun auto stond verder op vage gloed daarachter. Dat, zei hij, =3! filmrAniccAiir rr.nrt V, 1nrt rin l/ïiri,. trnnopl-OftrH 7n hUtra„ rtnp «raar hal «r>hïn vsm rvirnj1r,l' Mc- In -het -VHcshifg bestudeert Pipco op zijn Spraak j baaien wordt aangetroffen. Verder beoefenen zij dc kajrten. die njj v;m bei c-ilacd Uamila 'neen de visserij o:i de tuinbouw. KoraakluiKers meegekregen H»| beef' nok wal hTciatuur over vissersn«-u ja. dal geeft nrssclucn een aan hol rdanrl e< ko,ht De bi'-.uiiiois schijn-n m j knopingspunt. Enfin, oenrr.aal tel' plaatse zsl le urn !o vrrkoop van een. hij we) zien w.;( hem t'» deen staal- zeldzaam soort nurpcrkora.il. dat daar in «|e V.'.mneer tegen cle avond de clipper he! eiland i bereikt cn zich gereed maakt voor de binding, »s 5 er één jongen, die mét kloppend hart de terug- i keer van het vliegtuig' gade slaat.. Het is Anaho, die uitermate benieuwd is met welke betichten- i de frater terugkeert uit Australië. 'n filmregisseur, ging hij de wal op. de kade geparkeerd. Ze bleven, nog Mevrouw Cuddy bleef bezorgd en enkele minuten staan praten. Zijn kaarsrecht op haar bed zitten. vrienden verteLden Dale hoe goed de ,Pe beste vriendin van Aubyn Dale reis hem zou doen, hoe aardig hij keek door de patrijspoort naar bui- eruit zag zonder zijn beroemde ten en zei met enige moeite; „Schat,* baard en hoe afschuwelijk het er „komt een enige dichte mist. Ik Jolyon-zwempakprogramma zonder geloof-dat we nu maar huilend weg hem zou afzakken. Tenslotte reden moeten gaan." ze weg en probeerden op de hoorn was waar het schip van meneer Mc- Angus lag. Hij moest maar op het licht afgaan cn dan zou hij aan boord zijn. Toen volgde er ecu vreselijke complicatie over de prijs van de rit en de fooi: eerst gaf meneer Mc An gus te weinig en daarna, in een aan val van beduchtheid vëel te vecd. (wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1