Er was eens griep ^oofdpiin door FRANK GODWI SPARKS Amerikaan door West-Indiër neergestoken C. v. d. Lugt Melsert kiest toch mee Burgemeester wil niet zonder chauffeur eten JAGO SHAWUS aan boord wilïoih vRy nu u oe irrissu Zaterdag 7 november 1959 Advertentie IM.) Na beledigende opmerking - (Van onze correspondent) AMSTERDAM Vtff West-Indiërs hebben vannacht in de bocht van de Hieuwend yk een Amerikaan, aange vallen en met een dolkmes neer gestoken. patrouillerende agenten, die de vechtpartij uit de verte zagen, losten enkele schoten in de lucht, toen de W'est-Indiërs d.c vlucht na men* Een hunner is gearresteerd; de Amerikaan is met verwondingen in het Binnengasthuis opgenomen. Het slachtoffer, dat in gezelschap van een andere Amerikaan een dan cing had bezocht, schijnt daar deni grerende opmerkingen over de West- indische bezoekers te hebben ge maakt, Dezen verlieten de dancing en wachtten de Amerikaan buiten op. De gearresteerde man lag onder een auto met het bebloede mes naast zich, toen de politie hem vond. Hij ontkent echter hardnekkig, dat hij met het mes heeft gestoken. Pe an dere West-Indiërs zijn. hoewel de politie de gehelg nacht de buurt uitkamde, nog voortvluchtig. Theo Mann- Bomcmeest erring AMSTERDAM De heer C. van der Lugt Melsert heeft zicb niet ont trokken aan, de testamentaire be schikking van mevrouw Else Mauhs, om tezamen met mej. G. Alingh Brugmniis de Theo Mann-Bouw- meestcr-ring uit te reiken aan de actrice, die zij daartoe in aanmer king achten te komen. De geruchten, die hieromtrent de ronde doen, be rusten volgens de heer Van der Lugt Melsert op een misverstand. De keuze is dus nog steeds aan de beide daartoe bij testament aange wezen personen, aldus prof. mr. A. Pitlo, voorzitter van de Else Mauhs- stichting. Waarom schapen tellan om In «Jaap te komen? Eenvoudiger fln.veel aangenamar Is: ga siapen op 'een EPEDA matras. Wagamans van Tuinan NV, iabrlKanUi van Artiforl maubeisn »n Epada malrasssn (Advertentie uit.) BURGGRAAF Alanhrooke zegt. dat Eisenhower golf speelde terwijl ih dé Ardennen hel grote offensief van Ven Rundstedt dreigde. Het lijkt een weinig fraai licht le-werpen op de man, die nu Amerika'? president is, en dat is zonder twijfel ook de bedoeling van Alan- hropke. Maar het is bekend, dat president Roosevelt zich nu en dan met zijn verzameling van Zuid-Amerikaanse postzegels bezig hield om gedurende korte lijd de zorgen en spanningen van zijn vooral in de oorlogsjaren zo zware ambt te vergelen. En wie weet. wat er op diezelfde ogenblikken aan de fronten geschiedde! Komt het niet voor. dat juist in de hoogste nood mensen naar een speJ kaarten grijpen om hun zinnen een klein beetje te verzettenV Het is. merk waardig, maar hét zijn altijd de Britten geweest, die door de neiging tot sport cn spel op de meest verrassende en ongewone ogenblikken hebben geleerd niet hoe tóen onverschilligheid maar hoe men onverschrokkenheid toont. Het staat trouwen? vast, dat de beuzelachtigheden temidden van zijn harde arbeid een man als. Churchill zeer hebben geholpen zijn geestkracht .overeind..te* houden.. - Churchill krijgt intussen ook de nodige onplezierigheden te horen van Alanbrooke. zij het iJah dat hjj'zcTn beetje, geldt als de Jupiter, die mag doen wat de. ossen zich niet kunnen veroorloven. Wat Eisenhower betreft is het maar al te -duidelijk, dat AUmbroóke wat terug wil doen omdat de toenmalige opperbevelhebber ook wel .eens. iets van de Britten, heeft gezegd. Inmiddels Heeft de huidige perschef van Eisenhower meegedeeld,-dat deze van dc invasie tot dc bevrijding geen eolfbal heeft aangeraakt. Hij had het helemaal niet hoeven? te vertellen, want ook zonder dat had Alanlirooke zicb voldoende geblameerd. Hopelijk blijven meer. van zulke boenen der kleine zielen ons bespaard. IPSWICH (Engeland). ^urgre- meester Richard. Levis van Ipswich heeft .gezegd dal hij aan officiële dtners niet meer zal eten. indien zijn gastheren niet ook voor zijn staf' drager en chauffeur zorgen. „Ik heb me dikwijls zo ellendig gevoeld over de manier waarop mijn assistenten behandeld werden dat ik riiet heb kunnen genieten van het diner", zei hij. In de toekomst moeten zij of het zelfde voedsel als de burgemeester krijgen óf de burgomeeste" eet met", voegde hij hieraan toe. „De gastheren schijnen altijd te vergeten dat de stafdrager de bur gemeester naar officiële gebeurte nissen moet vergeze?!en en dat dik wijls de chauffeur ook meekomt. Burgemeester Lewis is - vroeger mijnwerker in South. Wales geweest. Bij het a/scheid van de sjah van Perzië begonnen leden va?i het Arabische Legioen in Amman, een- oude Jordaanse dans uit te voe ren. Onmicldetlyk- nam koning Hoessein plaats in <ie rfj van sol daten en danste de dabkah mee ter ere van zijn Perzische gast. vatting. dat er geen opkomstplicht bij de Europese verkiezingen moest zijn. „Prof. Romme heeft zijn men sen misschien goed in de hand, maar er zijn groepen in Nederland waar van de leden denken dat liet zonder hen ook wel gaat als zij niet ver plicht zijn naar de stembus te gaan. Prof Romme zei echter bij volledige vrijheid bij het stemmen een zeer redelijk vertrouwen in een goede opkomst te hebben. De consequentie van rechtstreekse verkiezingen zal zijn, dat de com munisten met een fractie van enige omvang in het Europese Parlement zullen verschijnen. Onder applaus stelde prof. Samkalden, dat er wordt aangestuurd op ecu krachtige Euro pese politiek en dat de communisten niet door verbodsbepalingen maar met politieke middelen bestreden moeten worden. Het zal hen op den duur vergaan als in Nederland; Prof. Romme zag de communisten liever niot dan wel in het Europese Parlement en zou hen graag weren. Prcf. Oud zou dit liever aan de wijs heid van de kiezers overlaten. Dat achtte hij gezonder dan .een. weren door middel van de wet. plicht bij de verkiezingen moet zijn en wat de positie van de. communis ten in het te kiezen parlement zal worden. Prof, Romme kantte zich sterk te gen hèt vastleggen van bet aantal leden van het Europese Parlement dat door de nationale parlementen zou moeten worden aangewezen, Hij zag in de praktijk het grootste ge deelte van de Europese parlementa riërs toch uit de nationale volksver tegenwoordigingen komen. „Als het niveau van het Europese parlement niet beneden dat van de nationale f parlementen komt te liggen, mo lt gen we tevreden zijn." J Freule Wttewaal van Stoetwegen i fCÏÏU), één van de vele Kamerleden Jdie de conferentie bijwoonden, was Ihet niet eens met prof. Romme's op- r (Advertentie l.M.) I handen ruw of schroal S^HAMEAGELEIÜïEÜïi] 'ArtnérfcuMe M l Advertentie l.M.). NOV, PAT WETEN WE PAN ALWEEB. ENFIN, HA OE 1 AF6ELOPEN. WEEK PENK IK PAAH fij week /ers Wm WEES OV6R... "ESN ROMANCE IN PARUS) TUZSCft MANNEQUIN -JÉ CAROL CAN EN RUip TE» JORDAN. ZOON VAN PCMfc OLIEMAGNAAT?V :.,ien in pe www ovïr carol, ANÖELA ,9,JU gpzjA.ovefe EN OVEZ\ [ÏTSfPPE ZOON WN DE] lire EN OFANPERè. W(AME(?IKA4N0E MUJD'j rNAt& GEEN WOWEK pat ?.e mre van haaw ft. LAAT HPgEN—- A hier DHerRflPPORrMM. HET LABORATORIUM... -V INTtRCSSflNTt- r— ...W£ HCBSÈM NOG JTEED5 GEEN OVERTUIGEND aEWUb rtGCN DIE Twee,..Een handige ROYocflArwn beweren om het geud in hun au to WflS GELEGD POOR lEflfWD A l RNDeES. —~res£""«f» BÊk .*>--* f £H..JA..DAT LAAT U NOU ROClA—LWILIEGGEN ECHTE DADERS HEEFT? T De chauffeur nam een medelijdende houding aan. Hij duwde Mc Angus zijn beide fiberkoffers in de handen cn propte een kartonnen doos en een bruinpapjeren pakje onder zijn ar men; Aldus beladen, verdween Mc- Angus op een sukkeldrafje in de mist cn ging de taxi terug naar hét West End van Londen. Het was nu half twaalf. De taxi van dc bloemenwinkel wachtte nog steeds op zijn vrachtje en politie agent- Moir stond op het punt de chauffeur aan te spreken. Het laat ste luik was gesloten, de Cape Fare well was klaar, en kapitein Banner- man, gezagvoerder, zat op zijn loods te wachten.- Om één minuut voor twaalf loeide de sirene. Politieagent Moir bevond zich nu in de politie-telefooncel. Hij was doorverbonden met de C.l.O. „Er is nog iets, meneer," zei hij, „behalve bloemen. Ze heeft een stuk je papier in haar rechterhand, me neer. Het schijnt een stukje van een insehepingskaart te zijn zoals ze aan de passagiers geven. Voor de Cape Farewell." Hij luisterde en wendde zijn hoofd om over de rand van halfgeziene daken de schim van een paarse schoorsteen met sen witte band te zien. Deze gleed weg en verdween I gelijkmatig in de mist. 1 „Ik kan niet aan boord gaan, me neer," zei hij. „Ze zijn juist afgeva- i ren." HOOFDSTUK III Diezelfde avond nog hebben de fraters van ctc missieschool een lang gesprak. Zij verheugen cr zich over. 'dat alles zo is verlopen. „Er was cr eigenlijk maar één, die erg aan het verhaal twij felde," zegt de frater, „dat was een zekere Ham mond, een harde en onsympathieke zakenman. Nu.ja, die zag alleen maar allerlei zakelijke corn- Met vaste tussenpozen van twee minuten liet de Cape Farewell de gehele nacht de sirenen loeien. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1