„Zilveren" Sportfondsenbad moet nodig vergroot worden Isenheimer Altaar is n aanklacht in verf ?,39 steps55, ditmaal zonder Hitchcock Subsidie voor herstel van de Noordmolen mannen maakten dat! t bad is blijven draaien H. Th. v. d. Vlerk KREUGER Oud-Ka tli. Vrouwen ver. „Tabitha zeventig jaar Koeriersters Stoomververij VERH0EFF 3.75 3,00 f 1.75 ADMINISTRATIEVE KRACHT Bij de bouw is er rekening mee gehouden 19.75 Fietsen gestolen Lezing voor Museum-vrienden Lezing Aqua Fauna Artsen op zondag PASSAGE VERTOONT: Eddie-Lemmy weer op pad Ged. Staten stellen voor: Dame kreeg staaf op hoofd Onderscheiding jvoor W. Tuinder Motorrijder botst op wie er Burgerlijke stand Wie heeft iets verloren Klaproos-collecte Geslaagd SCHIEDAM KUNSTGEBITTEN REPARATIES NOVEMBERAANBIEDING BOK- EN WERF-MAATSCHAPPU WILT0N-FIJEN0GRD N.V. SCHIEDAM Zaterdag 7 november 1959 3 (Advertentie l.M.) d.monrtreerd door hei feit dat dc vier r.«-cmvereni6inee„ dïeverieffd ^om«rmasf?rr d,1m 'C ff" ^.Schiedam!eZvemcIob.gde?-k zwemver. „Start de aid. van Wilton FycDDord en dc ReddinesbriEa.de e« ^-L.mfn zl'n. d? directie hij het jubileum een zwem festijn van DltroDderlijk formaat de grootste iredstryden ooit in Nederland ge" houden, na de Olympische spelen in Ajiisterdaoo in 1328". verklaarde een vertegenwoordiger van die vier samenwerkende verenigingen) aan te bieden. De bljronderheden daarover kunt u in een afzonderlijk artikel ®I4"S,.,? di.i.biati l™»- jN tie populariteit blijkt waarschijnlijk nóg duidelijker uit de nog steeds toenemende hezoekersaantaiien. Daardoor is het Sportfondsenhad Schiedam veel te klein geworden. En dit1 aantal neemt nog steeds toe ook! Het bestaan van een 20 groot openhiehtbad als Ead Groen- oord werkt'zelfs eerder stimulerend op het gebruik, dan dat het afremt. Waren er "in" 1935 (het eerste vólle kalenderjaar na de opening). 120.000 bezoekers, dat' aantal liep op tot 274.000 id 1957 (opening van Groea- oord) en bedraagt thans ongeveer 300.000 per jaar. Vorige maand ok tober kwamen zich 32.000 baders melden. Dit is eigenlijk teveel voor het bad. Vooral op de uren van het schoolzwemmen, wanneer de leer lingen van'ongeveer 40 scholen het water ingaan, kan het personeel de ze toevloed bijna "niet meer aan, Maar .het.op de juiste wijze func tioneren' :va» dit bad (waarbij de bezoekers ook werkelijk onbelem merd kunnen zwemmen)'is van emi nent belang.' niet alleen voor de volksgezondheid, maar ook uit het oogpunt van de recreatie. De Cen trale Sportfondsen-Organisatie, die de bezwaren onderkent, heeft dan ook al plannen kant en klaar voor een stevige uitbreiding van het bad. Nu Is bij het maken van het bouw- Slan rekening gehouden met een uit- relding en zelfs de nodige palen zijn daar 25 jaar geleden voor ge slagen, Hierbij zou de „achterwand" aan de westzijde uitgebroken moe ten worden en op het aangrenzende terrein komt dan plaats voor een bassin voor het schoolzwemmen en voor de zwemlessen. In de z.g. „pu blieke uren" kan dit bassin ge bruikt worden als ondiep bad, ter wijl In het bestaande -bassin van 25 x 15 meter het waterpeil perma nent op wedstrUd-boogte gebracht kan worden. De geoefende wem- mm krijgen zo 60% meer. zwezn- ruimte. ;.- Een dergelijk afzonderlijk schooi en instructiebad komt het zwem-011- derricht zeker ten.goede, zoals in an dere steden wel is gebleken. Maar ja, om - uitvoering aan deze uitbrei dingsplannen te geven, daar ont breekt het nodige geld voor. Nu rijst devraag of de gemeente Schie dam, die In 1933 en 1937, toen de N.V. Sportfondsenbad voor grote fi nanciële moeilijkheden stond, ge weigerd heeft zich garant te stellen voor eert hypothecaire, lening, deze afwijzende houding in het verleden niet goed kan maken door rui finan cieel hulp' tebieden' bij de uitbrei-. ding die toch van groot belang is voor de gehele burgerij. Maar dit is een kwestie voor de toekomst.- Eerst, zal het Sportfond- senbad bet zilveren jubileum op ge paste en sportieve wijze herdenken, o.a. met een receptie, die op dinsdag 17 november van 4.30 tot 6 uur in het gebouw zelf wordt gehouden. Bij die gelegenheid zullen ongetwijfeld ook de twee mannen worden gehul digd die zo ontzettend veel hebben bijgedragen tot de oprichting en in standhouding van het bad. Dit is ih de eerste plaats mr. J. A. C. Bierenbrootspot. voorzitter van de N.V. Verenigde Sportfondsen ba den en. directeur van de N.V. Sport- fondsenbad Schiedam. Hij was het die in 1934, toen de plannen tot de bouw van het bad vrijwel getorpe deerd werden door een faillissement van het hypotheek-verlenende no taris-kantoor, in de brés sprong en de toekomst van. het bad redde door zien persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor financiële verplich tingen, Eeiv daad. die in de moeilijke crisis-tijd van toen, niemand anders dorst te - verrichten. Vijfentwintig jaar lang heeft mi. Bierenbroodspot het Schiedamse bad, eeuwig een „zorgenkind", door de financiële moeilijkheden geloodst. Pas dit jaar is hét bad „volwassen" geworden, daar de balans op 31' december 1'958' voor het eerst positief werd. Bij deze moeilijkheden is mr.. Bie renbrootspot steeds ter zijde gestaan door de heer F, A. Putto, van de ope ning af bedrijfsleider van het bad. Hij ivas het die het bad al die jaren, gaande Wist te houden en die er voor zorgde dat ondanks het eeuwi ge geldgebrek er niets aan de ou tillage van het bad mankeerde. Wanneer Wj de viering van het ju bileum mr. Bierenbrootspot zal af treden als directeur van de N.V. Sportfondsenbad Schiedam,, dan zal reeds vanaf brengen wij een keurcoliectie DAMESRiNGEN in massief 14 karaat goud met een grote verscheidenheid in echte stenen. Alle maten. Schriftelijke garantie. Horloger kundige Juwelier Édelsteen- K'damschedyk 268 Schiedam Frans- S: vermist zijn 'fiets uit een stalling' in de Celsiusstraat. Van mevrouw O.-d. H. verdween de fiets, die enkele dagen in de Wil lem Brouwerstraat heeft-1 gestaan. Vanmorgen is. in .de Arij Prins- laan op de rijbaan een overreden hondje aangetroffen, Het was een langharige witte teel Beuen btf ongeval: G.G. én GJ3 Tmnlaan 80. telefoon 69290 Politie-alarmnummer 64666 Apotheker nachtdienst: fa. Gouka en Co,', Groenelaan 127, KJL Leeszaal eu Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uu;/ en i» re avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20^t> uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbzre Leeszaal ec Bibliotheek, Lange Haven:, ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.30—16130 uui en van 19—20.30 uur; woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.30-^12,30 uur; ••ydag van 9.39—16.30 uur en 1920.30 uur; zaterdag van 9.30—16.30 uur, Zondags gesloten Stedelijk Museum: „Lucebert" en „Nederlandse kunst na 1900". Dagelijks 10—17 uur, woensdag en zaterdag ook 19—22 uur. Zon dag '1217 uur. BIOS! 'OPEN Passage, 2, 4.13, 7 en 9.15 uur: „Het complot der 39 stappen". Monopole, 3. 5. 7 en 9.15 uur: „Het groene masker". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 "uuri'DHS. Feest avond. Irene. 8 uur:Cefa; Film. Jeugdhaven, B uur: CJV. Passe partout, Arcade, 8 tiur: Roode Kruis-helpérs. Cabaret. Volksgebouw, 8 uur: Gruno. Toneel. Liberty. 8 uur: Dilettantjes. Cabaret. Beijersbcrgen, 7 uur: TSF.Co'ntact- avond. F. A. Putto, de nieuwe ^directeur van het Sportfondsenbad- Schiedam in zijn plaats dc heer Putto directeur worden. Een officiële bevestiging van de rang die de heer Putto offi cieus altijd al heeft bekleed. In de lof, die aan deze.twee ver dienstelijke mannen toegezwaaid mag worden, mag- ook het verdere personeel delen, dat steeds de han den uit de mouwen wist te steken, wanneer er bijzondere 'karweitjes verricht moesten worden. In geen van de tientallen andere baden in Nederland presteert het personeel zo veel als hier in Schiedam. De Aquarium- en Terrariumver.. „Aqua Fauna" bfelegt. op maandag 9 november in „De Amstelbron" een bijeenkomst, .waarbij de heer Henry Deutz, beheerder van het bekende Natuur- en Museumschip „Klein Ar- tis", dat ook enkele malen in Schie dam ligplaats heeft, gekozen, zal spreken. Deze lezing ,.In én om het aquarium" zal begeleid worden door het vertonen van. dia's. In spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: D. Houthuysen -jr.. Swammerdamsingel 43, tel. 68516; G. in 't Veld, W. de Zwijgerlaan 23, tel. 83599; Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel 67856. Geopend is apotheek fa. Gou ka en. Co., Groenelaan 127, die ook gedurende de volgende wéék de nachtdienst waarneémt. Op Indringende wijze heeft ds. F. R. A. Henkels vrijdagavond in de aula van het Stedelijk Museum voor dc Vereniging Vrienden van bet Ste delijk Museum de geestelijke en pic turale betekenis van het beroemde Isenheimer Altaar, dat geschilderd is door de Duitse kunstenaar Mathis Grünewald, belicht. Zijn meester werk, dat Isenheimer Altar verblijft in het Museum Colmur. Er is weinig bekend over 'deze Grünewald, Hij moet. het altaar om streeks 1515 hebben beschilderd. In dit kunstwerk is op schokkende wij ze het lijden van de mens getekend. Ds. Henkels trok dan ook de para bel tussen de rumoerige tijd waar in Luther zijn stem laat horen en het eigentijdse tijdperk. Het schilder- work van Grünewaldheeft de mo derne mens dan ook veel te vertel- lenlMeo kan Grünewald de voorlo per der expressionisten noethën. Het was hem primair niet te doen om de schoonheid van de schilderkunst. Hij wilde, aanklagen .en dat hem dat gelukt is heeft ds. Henkels op su blieme wijze getoond met een in drukwekkende serie van de prach tigste diapositieven. De fascineren de en sprekende kleurengloed, die op alle diapositieven was te zien. was esthetisch al een kunstzinnig genoegen. Ragfijn werd het gehele werk. met alle panelen en luiken, ge toond, Tevens liet ds. Henkels nog vele opnamen van details zien. Het Isen heimer Altar is een schreeuw door alle eeuwen heen, bet beeldt het lijden van Christus uit, maardaar bij is het een aanklacht. Dé be schouwer van dit kunstwerk wordt deelgenoot van de kruisiging. Hoe gruwelijk Grünewald het lij dén heeft geschilderd toonde ds, Henkels met foto's van de aanklagende, verwron gen handen aan het hout en het mis- Advertentie LM.) St. Nicolaas cadeaus voor MANNEN Moderne vesten cn pullovers Tweka v. 25.75 t.m. 29.50 De Wolkam v, 39.50 t.m. 45.— BROERSVEST S - TEL. 68206 LUXE VERPAKKING RUNA een kwart eeuw na de verschijning van Alfred Hitch cock's The 39 Steps beeft de Engelse regisseur Ralph Thomas zijn krach ten beproefd op een nieuwe verfil ming van deze klassieke thriller. De geschiedenis, ontleend aan de roman van John Buchan. is een beet je. gestroomlijnd, de spionage be treft nu hoogst geheime raketwa pens. Maar in grote lijnen klopt het verhaal wel" met de oorspronkelijke versie. Het belangrijkste verschil is wel. dat Thomas geen Hitchcockis, in de verste verte niet. Zijnnieuwe bewerking van een gegeven, dat in 1935 als klassiek voorbeeld van de meestér-thriller de filmgeschiedenis is. ingegaan, leert alléén nog eens, dat men een succes nooit moet pro béren te herhalen. - Het suggestief gehanteerde, zwart wit is vervangen doop. vriendelijk Eastman Color, maar tyrwijl Hitch cock getoond heeft ook met Meur spanning t« kunnen creëren Co,m. in „Trouble with Harry"), ontbreekt deze nagenoeg in het werk van Tho mas. Het is een af en toe wel amusant aftreksel geworden van de bekende ingrediënten en de acteur Kenneth Moore doorstaat zijn bonte avontu ren mét jongensachtige monterheid. Een goed hïtméur heeft hij overi gens wel nodig, want na de verras sende ontmoeting met de nurse ach ter, een .kinderwagen, die een geheim agente blijkt te zijn en rap wordt vermoord, wordt hij door zijn vijan den en de politie met gelijke ijver achtervolgd. Het geheim van de „39 treden" be rust bij een geheugenkunstenaar die in een variété optreedt, maar voor dat de speurder-tegen-wji-en-dank dat mysterie kan ontraadselen, heeft hij zicb als sportfietser. als lezing houder en in tal van andere ver mommingen moeten weren. Tania ÉIg, de Finse actrice, staat hem. na 'enig tegenstribbelen, gaarne in z'n moeilijkheden bij. vormde en gekwelde hoofd eh be nen. Dit werk heeft geen afbeelding moeten zijn, maar het heeft geschil derd op het altaar een functie van het prediken. Voor de pauze belichtte ds. Hen kels de sfeer van het werk. Hij liet ook opnamen zién van het ver scheurde land waar het Altaar'ver blijft en waar de gesel van de oorlog immer heeft gehuisd. Onderdeel voor onderdeel van dit omvangrijke altaar met zijn zijden in de vorm van het kruis heeft'hij daarna be sproken om in het tweede deel van de avond de diepere betekenis, die in dë; géést van dit werk op zq vele markante punten is vastgelegd', van het kunststuk te bespreken. Eddie Constantlne is onvermoei baar in het creëren van Leminy Cau tions. Deze week kunnen we één van de vele produkten in dit keiharde genre bewonderen in Monopole. Eddie-Lemmy breekt zich in „Het groene masker" het hoofd over de rol die een cabaret-zang er es (Do minique Wilms) speelt in een moord- gevaL Met zijn vuisten en zijn feil loos werkend brein gaat deze detec-, tive een groot aantal gangsters-in- het-zware-genre te lijf, en - alles wordt opgelost. Voor. liefhebbers vah hét genre is deze film onmisbaar. Gedeputeerde Staten stellen Prov. Staten voor een subsidie van 15 tot een maximum van ƒ7725,te verlenen in de restauratiekosten van de Noordmolen, die in totaal op ƒ51.500 worden geraamd. De bijko mende kosten worden'op ƒ9.600 be groot. Schiedam bezit óp "t ogenblik nog drie intact zijnde, zeer hoge balie molens, n.l. de „Walvisch", de ..Drie Koom bloemen" en de „Vrijheid". Op enkele honderden meters van de spoorlijnen naar Delft en Hoék van Hollandstaat nog de stenen romp van de Noordmolen, die in'1303 is herbouwd en thans eigendom van. de gemeente is, In deze romp; waarvan het metselwerk" nogiri uitstekende' staat-is, zijn alle voor een1 windmo len benodigde installaties nog aan wezig.- - De Provinciale Molencommissie heeft op de omstandigheid gewezen, dathet unieke schouwspel van de Doordat op de "weekmarkt ia hét Broersveld een vrachtauto tegen een vlaggestok van een kraam reed, viel daar één ijzeren staaf vanaf, die te- j recht kwam op het hoofd van de i. 41-jarige mevrouw E- C. C.-v. d: B., die een hersenschudding opliep. Aanvankelijk leken de gevolgen niet ernstig, maar onderweg naar haar woning in dp Ampèrestraat zakte de vrouw ïn dé Korte Singelstraat in elkaar. De G.G. en G.D, heeft haar naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar zij is opgenomen. KERKDIENSTEN SCHIEDAM Wed. Herv. gemeente: Grote kerk 10 uur ds. F. S'-imp, Oegstgeest en 5 uur ds, J. D, Sm 's. Bethelkerk 10 uur ds. J. Gras 1 5 uur ds. H. W. Hemmes. Opstandingskerk 10 uur ds. A. Hoff man en 7 uur ds. J. C. Schuurman. Bieskensgraal. Vrédeskerk 9 en 10.4S uur ds. J. G. Jansen en 1 uur ds. M. J. C. Vis ser. Rotterdam, f Opendeur-dienst Ke- theï 20 en 7 uur ds. Brummelkamp. Nèd. Herv. Geref. Evangh Gebouw Irene 10 uur ds. J. C. Schuurman, Bleskensgraaf. Opstandingskerk 7 uur ds. 3. C. Schuurman. Evang. Luth. Gemeente 10 uur ds. 5. G. v. d. Haagen. Lutherse Kerk. Zaterdagavond 7.30 uur oecum. avondgebed. Ned. Prot. Bond, Westvest 02. 10.30 uur mej. da. G. S- Westerouen van Meeteren. Rem. te Rotterdam. O.L.S. Lorentzplein 7 uur ds. 3. B. Schouwink. Jehova's Getuigen. Volksgebouw 6 u. wachttorenstudie, onderwerp: ..Span u als Gods werklieden "krachtig ih". Woensdag 7.30 uur dienstvergadering en theocratische bedienfngsschool. Oud-Kath. kerk, Dam 26, 10 uur Hoogmis. Cbr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa rande, hoek B. K.laan. 10 én 5 uur ds, A. Ponsteln, Hasselt. Baptlstengemeeute. Kerkzaal Lange Haven 59,-10 uur ds. Posthumus en 7 uur ds. Relllng. Leger des Hells. Lange Haven 27. 10 uur Heiligings samenkomst en .7.30 uur verlossing ssamenkomst. Gerrit Verboomstraat 6.30 uur openluchtblj- eenkomst bJ.v. majoor en', mevr, M. Souverein, Geref. kerk, Oosterkerk 10 uur ds. J. Couvée en 5 uur ds, E. J. Oomkes. Julianakerk 9 en 10.30 uur ds: E. J. Öomkes en 5 uur ds. W. A. Krijger. Kethel ..De Ark" 9,30 uur ds. W. A. Krijger en 2.30 uur ds- J, Couvée. i Onze stadgenoot de .heer W.. Tuin- i der, meesterknecht bij de N.V. Jan sen en Woutérloód's Distilleerderij ea Likeurstokerij, werd wegens lang durige .en trouwe dienst begiftigd met de ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zil ver, Betrokkene trad 7 november 1919 bij genoemde N.V. in dienst. DeBurgemeester reiktedéze. on derscheiding hedenmorgen op het bedrijf aan belanghebbende uit. Wedstrijden Damclub „Schiedam" F jj de Bamclub „Schiedam", wer den donderdag de volgende partijen gespeeld: Groep 1: J," de Wilde—J. Vrijland 'afgebroken; A. Risseeuw— H. Sèmeyn 2—0; A. van Otterloo J. van Walsum L, Breevoort— J. Westerveld afgébroken: G. Baat- sen—A. J. Blokland 1—1; D. van der Spek—L. Vrijland afgebroken; Groep. 2; C; den Har tog—M. J. Goedhart 2—0; A. KouwenhovenE. Breeman 3—1; c; SchouwenburgA. R'. Visser 2—0; "F. Rade maker'—F. H. Sprang 0—2; A. KouwènhoVenJ. van Slraatèn 1—1. De 23-jarige wielrijder J. V. liep gistermiddag omstreeks half zes op het Kóemarktplein een lichte her-: sènscbudding op, toen hij werd aan gereden door dé motorrijder J. H. M. Deze reed dwars door de lang zaam rijdende file. De fietser is door de G.G. er» G.D, naar het Ge meenteziekenhuis gébracht, waar hij .werd behandeld. drie nog intact zijnde walkorenmo- lens óp "t ogenblik zeer aan waarde inboet door het storende element van de onttakelde Noordmolen. Eerst door het herstel van deze molen kan het bijzondere, stadsbeeld van Schiedam volledig tot zijn vecht komen. De restauratiekosten zullen omvat ten het herstel van de bovenbouw voor hei gebruik van windkrachten het aanbrengen van een geheel nieu we balie met schoren en Hekwerken, gebruikte en reeds aangekochte kuip met rólienvloer, roilenrand en rollen, houten, korte spruit, pen- en ijzer- balk,- windpeiuw en roede. Geboren: Jan z. v. M. van Vliet en A.: N, Stolk; Dionysius A. M. z, v. J. M, vanAlmen. en A. P. M. Scholte; Walter z. v. H. Bezemer en: J. C. Kerssemeijer, Peter M. z, v. H. van der Kraan en H, Jansen, Geartruida S.-M. d. v. A. M. G. .Nikken, en. M. J, G. Dekkers, Henny d. v. F. Stal en J. Bobbe; Judy I. d. v. C. I. Wikke ling en A. A.'Bonimbie. Overleden: G. W. Gravestein, 69. jr.; C. Mees ters, 89 jr. wed. van J. Zuidgéest; M. Berits, 54. jr., echtg, van J. H. Willebrands; J. J. C„ van Wijk, 73 jr Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9- 12.30 uur .en 2-6 uur:. ring met sleutels; rode 'autoped. Te bevragen bij de vinders: Blauwe autoped, 'J- Verboom, Alei- dastraat 99; klein wit hondje, mevr. Jonk, Thomas a Kèmpisstraat 7a; I p. rock 'n roll-kousen. Harmsen, Nwe Haven 73b: grijs zijdenshawl, Berg- kotte, Stephensonstraat 25b; blauw wollen shawltje,' A. van Kanunen- burg, J. van Avennesstraat 41b; overall, D- van Beek, Buitenhavèn- weg 66: bruine portemonnee, O. Hol lemans, Hogenbanweg 31c; aktenlas met gereedschap, J. van Veen. Kerk- laan 54: aktentas met inhoud, Heins- broek, Lekstraat 2a; aktentas met in houd. Westland, Goeman Borgesius- 3aan .41: militaire tas métinhoud, Speel, Hoflaanstraat 16; 1 rol kwart jes, De Bruin, Goeman Borgesiusl. 74: damespolshorloge, H. v. d. "Vlies, Groenelaan 85; schakelarmband, J Graaf, Ant. Muijsstraat 4b; dames- ring met steen, J. Spies, L. Singel straat 80a; leesboek, 'W. Jansen, Oost singel 67; 1 pakje. inh. textiel, Van Bommel. Gordonstraat 9; l p. glacé dameshandschoenen, Bosman, Ful- tonstraat la; 1 p. bruine glacé heren handschoenen. Hagendoorn, Tielman Oemstraat 15:' ring met sleutels, Overdïjk, Róttevdamsedijk 50a; ro zenkrans in etui, F.' Middelburg,. Ju- lianalaan 86a; sigarenaansteker, Douw, 'Van Swtndensingeï 2; rozen krans in etui, P. Meijer, Oosterstraat 94. 1 Het wordt voor een tekenaar zaak. dat hij iedere gelegenheid tot het maken van een schels van schilderachtige of merkwaardige piekjes J uitbuit öönperien er door dc sanering steeds minder ran het echte oude Schiedam ouerbïy/t. Bygnande rekeninp toont u een naamloos., flapje dat loopt uan de Nieuv:straat tol aan. de achterzyde ua» de huizen aan 1 de Hoogstraat gelegen. Zo foevaUtgr loop je dan zo'n paadje in en den ontdek je nog wel eens wat. De eigenaardige sombere kleuren 'van de verweerde achtergevels die contrasteren met de houten aanbouwsels en de'elkaar kruisende lijhen en vlakken maken van het geheel toch nog iets interessants. De toe- J stand van deze achtergevels waar de inutatering veel schade heeft aangericht en talloze stenen losziiten, toont ons echter dat zy hun l beste tijd hebben gehad. De uitdrukking „muurvast" i« hier zeker niet op z'n plaats. OCTAVE DECONINCK Gisteren, vrijdag 6 november, .was hét precies zeventig jaar geleden, dat enkele vooruitstrevende dames van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Johannes de Doper te Schiedam besloten om een plaatse lijke vereniging op te richten, met het doel om maatschappelijk werk t© verrichten onder de minderbedeelden van de eigen parochie en van even tuele andere parochies. Deze dames verrichtten hiermede pioniersarbeid, want „Tabitha" werd zo de eerste vrouwenvereniging in de Oud-Ka- tholieke kerk en heeft zo levens de stoot gegeven tot het oprichten van dergelijke verenigingen in de andere Oud-Katholieke Parochies. In Schiedam en omgeving heeft deze vereniging zeer veel en belang rijk werk gedaan. Maar met het be ter worden van de wettelijke sociale voorzieningen en het daarmede even- redig afnemen van de bittere ar moede in talloze gezinnen, nam ook de werkzaamheid van ..Tabitha" een i andere vorm aan. Zo besteedt „Ta bitha" thans een groot decf van haar activiteit aan .het onderhoud van hel kerkelijk linnengoed en alle andere kerkelijke gewaden, die het eigen dom van de parochie zijn. terwijl zij er tevens voor zorgt, dat al het kóper en zilverwerk geregeld een goede beurt krijgt. Tevens tracht zij hier door, maar ook nog met andere mid- delen, om een band van vriendschap te smeden tussen de Schiedamse Oud- Katholieke vrouwen. Morgen, zondag 8 november, zal „Tabitha" haar feest kerkelijk- her denken tijdens een heilige Mis. wel ke om 10 uur aanvangt, 's Middag» zal het bestuur recipiëren van hall drie tot half vijf iu de. gemeentezaaj aan de Dam. De dag wordt dan be sloten met het zingen van. de ves pers van dankzegging (5 uur). Het Nederlands Oorlogsgraven Co mité houdt ook in Schiedam volgen de week een collecte. Op het publiek wordt een beroep gedaan te helpen bij de lijstcollectes van 9 t/m 13 no vember of bij. de straatcollecte op zaterdag. Bussen zijn vrijdagmiddag en zaterdagmorgen af te halen bij het Koode Kruis-gebouw. Voor Kethel kan dat geschieden bij mevr. Van der Griend, Kerklaan 10, Op 5 november 1959 slaagden voor het diploma A in het Gemeentezie kenhuis te Schiedam, de zusters: F, Surksum, G. Jonge Vos, V. v. <L Zanden, T. Zwart. C. Lorier, A. Eeuwijk, E. Sanstra. Speciaal voor spoedgevallen Botterdamsedijk 265 Telefoon .68021 Schiedam Permanent Wave Bélène Permanent met toe stel, het beste wat er is; compleet f 5-—; stroomloos ƒ7,50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.—. korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène" Rembrandtlaan 22 telefoon 67170. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap, of .kan- telbed. Prima afwerking als niéuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telefoon 67023 (na 6 uur tel. 66789) Ledikanten, hutledikanten, kamp eer bedden ptit Kom eens praten. Winkel: Oostsïngel 2 (hoek Singel) Fabriek: Singel 142 - TeleC. 69929 Geen Amerikaanse behandeling, doch uit sluitend de goede Hollandse bewerking. CHEMISCH REINIGEN VAN KOSTUUM, MANTELKOSTUUM OF JERSEY PAKJE JAPON, GLAD MODEL DAMESROKKEN EN HERENPANTALONS DAMESJUMFERS EN -VESTEN CHEMISCH REINIGEN, ALS NIEUW. GRATIS AFHALEN EN BEZORGEN Foto, film, optiek Rolf ihns vergeten? Auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K.van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106. te lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar Koopt bij onze adverteerders vraagt voor spoedige indiensttreding', bij haar afdeling Personeelszaken een ervaren VBOUWELIJKE voor het verrichten van werkzaam- heden op secretaresse-niveau. Zij zal voldoende op de hoogte moeten zijn met stenografie om vlot te kunnen opnemen in de Neder landse taal en in staat moeten zijn confidentiële gegevens te documenteren. Opleiding bij voorkeur 3 jaren middelbaar school onderwijs dan wel tenminste diploma U.L.O. Salaris vast te stellen in overleg. Schriftelijke sollicitaties: Postbus 22. Schieda»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2