OP HET KRUISPUNT 1 wW CANARIS f de mart die alles wist Vroeger 2 bij Castella Wolwas en 3 bij Castella voor Nylon "Vraag uw winkelier! j Anale Schmidts i TV-tonce! komt pas volgend jaar Mevr. Abigail's TV-juris MM inTZ', tó 1 Vanavond luzendimg toof Songfestival tot 1 dee. ^"'.'"KUNSTGEBIT ABDIJSIROOP boord t is weer yROETJE SPARKS aau Nieuwe D'-wl^ir 10 november 1950 NOC. IS het moeilijk te zesgen of Je neutraliteitspolitiek van Xctiroe ten einde loopt. In .Moskou vreest i„„n het. en dat is den ook de reden van de voortdurende verzoenende en manende verklaringen n van Chioesjtsjeiv over de Chinees-lndisrlie gren,moeilijkheden.' veze moeiliikhedcn hezorgen licni opreeln verdriet (zegt hij) eigenlijk zijn ze helemaal onnodig, want de regeringen in Peking en .Nietw-Dellii zouden het Inch besi op een vrecdza.no wijze eeni kunnen worden..'(Vie dal i wil. mag m woorden van deze aard kritiek op China ontdekken en een I aanwijzing te meer, dal het tussen de Klissen en Chinezen niet al le best i botert IW onze mening is he, kenmerkende i„ de uiringen van Cliroesj. tsjew (en van de Prawda) minder, dat de Chinese regering wordt knhsecra, dan dat Kritiek 2»vcel mogcliik wordt vermeden. Chroeejtsjew verkecn een bcclje in een dwangposiiie. Hij vindt het van belang, al* een soort vredesengel op tie binnenkort t* honden topconferentie 1e kunnen vercehnnen. Wanneer hd aan de grens van China en Imlië spant, zou dat zijn vrede.-hood schap kunnen verzwakken. Er [5 110? wel een ander punt oo.< in het geding. Chroesjlsjcw wil srrn<2 verhinderen. JatNe li me zijn neutralisme prijsgeeft: en hij wed. dat het NeW veel waard zou j rijn, het te kunnen handhaven. Daarom poogt hii Jieru wat te bemoedigen, geheel vrijblijvend overigens. T^'ie i^ehroe s uitlatingen van de laatste tijd leest cn onderline ver- 1 gelijkt, neemt er intussen een klimmende verontrust in g in waar. Het spreekt vanzelf drt hij zijn land een oorlog mer het militair veel sterker China moet besparen, en in zoverre ligt het stellig niet op zijn weg om ook maar iets-te doen, wat de gemoederen nng sterker in beweging kan brengen. Dit echter is. een zuiver opportunistische overweging. Iets heel anders is. ih hoeverre zijn ideëel gemotiveerd neutralisme werkelijk kan standhouden.. Hij is wel bereid, de door Chroesjtsjew uitgestoken stro halm te gijpeii. Maar is hij innerlijk nog erg overtuigd? Z IEN wij het goed, dan is Nehroe's houding in internationale aan gelegenheden in hoofdzaak bepaald door twee uitgangspumeh. Het eerste is. dat zijn land voor zijn opbouw rust nodie heeft. Daar van het Westen geen moeilijkheden dreigen, is het bovenal van j belang, een formule te vinden om inet Rusland en China op goede voet j te blijven. Dit uitgangspunt verklaart in tactische zin wel het neutralisme: 1 doch de ideële lading krijgt dit toch uit andere bronnen: de solidariteit met de on bevrijde en half bevrijde volken en de geweldloze erfenis van Gandhi.Wie zou." willen wijzen op de zwakke punten in Nehroe's sj'Steem gelieve er aan te denken, dat een politieke conceptie niet altijd logisch en feitelijk betrouwbaar hoeft te zijn om geestdrift' te .wekken, Nel) roe is er overigens jarenlang vrij aardig mee uitgekomen, daar hij zijn „windstilte" bad en bovendien zich als een voorbeeld voor anderen kon laten gelden. Pas op dit ogenblik, nu de Chinezen zich op de Himaiaja-pissen be rinden. gaat de zaak er minder gunstig uitzien. Het volk van Tndië wordt zich bewust, dat zijn veiligheid toch niet zo heel groot. is. ondanks alles wat is geschied om het nieuwe China te vriend te houden. Het ervaart, dat imperialisme niet enkel een (verfoeilijke) E.utopese eigenschap is. Men voelt iets van de Chinese strijdlust eri van de Chinese minachting voor degenen, die op deze strijdlust geen passend antwoord weien. Het commu nisme is.geen vreedzame iéer. Het is op rijn wijze even agressief als de Jsïahï' twaalf eeuwen geléden óf, wil men. als de Franse revolutie, die nog maar één driekwart eeuw achter ons ligt. Het dringt op. waar het kan: en dat 5s dus vooral daar, Mdrertenrie J.iW.) cfratls TAfasferaypes'S' f TJ ET eerste van de drie TV-toneel- A stukken die Annie Schmidt voor de %'ARA heeft geschreven zal niet zoals het plan was op 26 no vember worden uitgezonden. De oorzaak van dtv/.e vertraging ligt in de onmo- r gelijkheid op 26 november het i stuk in de gewen - ste bezetting op het scherm te brengen. Annie M. G. Schmidt heeft I voor de vervul- i ling van de vrou- j welijke hoofdrol i gedacht aan Mary j Dresselhuys. Nu deze momenteel niet beschikbaar is heeft zij de VARA voorgesteld de I opvoering uit te stellen tot februari van het volgend jaar: een voorstel j waarmee deze omroep heeft inge- stemd. (Ad ver teutte l.M.) Van fSleile -bestellen! (Advertentie f.ilTJ Van Nelle bestellen! jfE 100-jarige mevr. Abigail Cox uit Hit chin, ten noorden van Londen, trekt altyd haar bes te, jurk aan en kamt zorgvuldig haar grijze haar voordat zij naar mensen op het UMUmtHtni i ®5S#h Kots, de oude metselaar, is nu oofc gestorven. Hij was er al een hete tyd rnee j bezig. Toén hij zijn vrouw verloren I had. zag hij er eigenlijk niets meer in. Hij ging bij zijn zuster ivonen en sleet zijn dopen in de kroeg. Aan- t?an/ceïijfc deed hij zo nu en dan nog 1 icel eens een karweitje voor iemand, J die hij acm de tapkast had ontmoet. j }k herinner me een man, die tegeltjes i bonen zijn haardgemetseld tuilde j hebben. Kors had het op zich fcioam, op de afge- aan- niet de kamer kunnen binnen kijk De vrouw heeft echter één zorg: dat de TV-mensen er genoegen mee moeten nemen „mij altijd in dezelfde jurk te zien." S lat 1 f Ut T} E N.T.S., die voor de zcefcelij/cse ^omzichtig geschied. De'acteur O, E. televisie-filmavond zelden de] Hasse is zeer overtuigend in zijn rol leeus laat vallen op een Dtdis pro-v<,|> Canaris. Bijzondere waarde ver- dukt, laat vanavond wel een Duitse krijgt de film doör het gebruik dat rolprent zien; te weten „Canaris, de de regisseur heeft gemaakt van frag- num die a lies wist", meuten van filmjournaals uit de In deze Jilvi, die dateert van 1554,oorlog. speelt de acteur O. E. Hasse de titel- rol. Hij is Canaris, het hoofd t:-an de I Dilitse contraspionage, wiens rol l{j- dehs de tweede wereldoorlog nimmer geheel tot klaarheid is gekomen. j. Diende hij de belangen van hei Der- -4,e RUk. of weerstreefde hij de ""machthebbers .dier dagen in het ba- Radio (Advertentie LM.)' Van Nelle bestellen! MEXICO STAD Tenminste 23 mensen zijn om het levert gekomen en negen gewond, toen maandag een autobus in de omgeving van Guada lajara in Mexico door een brugleu ning reed en in een rivier stortte. Adirerientie l.M.) Van Nelle bestellen! waar het geen weerstand ondervindt of verwacht te ondervinden. En Nehroe en de zijnen zien in deze dagen plotseling de famgr ran het Duitsland, dat na- hen grenzen van de geweldloosheid, die zij trouwens in andere gevallen ai lang komen moest? - j niet. méér handhaafden. het. <Mn»no gebaseerd.' geschreven door de Brit fan Colvin,werpt in zijn titel zelfs ;TT de vraag op of Canaris wellicht i f^ET isolement van ïndië moet in deze dagen wel ieders aandacht trekken. Het land hoort riog bij het Brits Gemenebest, maar dc banden zijn los, en het is nauwelijks denkbaar dat ooit een beroep zou worden gedaan op dezelfde Britse militairen, die indertijd onder zo. grote vreugde liét land hebben verlaten. Lid van de Zuidoost- Aziatische verdragsorganisatie heeft Indië nooit willen worden, en het heeft Pakistan zijn meedoen aan het Bagdad-verdrag zeer kivalijk genomen. Wel j datum van de Duitse inval in Bel- is Indië een vooraanstaand lid van de Verenigde'Naties, doch rijnstaats-i ,e 11 Nederland; hij zou contacten; Eurovisie Song Postbus 80 in ERNSTIGE MUZIEK a.3t»3.05 KRO In de Cyclus „ï)e viola d'amorc in dc kamermuziek" uicvoerSnj; van wérken van Janitsch en Von Bibrr. 3.25-9.55 KRO Het pianoduo Ge/a Frid en Luctor Ponse speelt werken van I\?ilhaud. tVijdeveld en Saint-Saëns. lft.OÖ50.25 AVRO Vierde uitzending ln de reeks liederen en pfanowerken van Ernest Chanssen. 10.40—U.oo AVRO Gitaarspel door Andrïes Scgnria. 10.5011.55 KRO. OJ.v. Massimo Bruni speek het Radiokamcrurkest werken van Vivaldi, Haydn, Elpar en Ros sini. OPERA 7.30—7.41) AVRO In „Zwerftochten door operaland" opnamen van so listen. koor en orkest- van de Opera van Rome. JAZZ 11.10—11.55 AVRO jazz-corner onder redactie van Wouter van Goo! en Roel Balten. LICHTE muziek •8.3(1 KRO Licht te verteren (Advertentie I.M.) Wonneer de vorm van hef mond- weefsel of Tandvlees zich wijzigt,, waardoor Uw prothese loslaat, dient U de tandarts te raadplegen. i (gr. pJ.). DIVERSEN 8.0510.00 jr rai Tim a I „Rcns van 'k,m( er i I „Dagboek - avro Amtisementspto- it hen Je!" met o.m. north fantaseert", „Wie zijn hobby" en Assers ia een grootvader". HET isolement van Indie moet in deze dagen wel ieders aandacht J?p cLcth^i K' I tj j ~,L r i„ t diensten verleende aan de Britse in- festival, NTS trekken. Het land hoort nog bij het Brits Gemenebest, maar de teiligence. ;Bussum. banden zijn los, en het is nauwelijks denkbaar dat ooit een beroep De siaam van Canaris werd ge-De sluitingsdatum voor inzendin- - noemd in verband met pogingen om i Son is 1 december aanstaande. j Hitier tijdens de Tsjechische'crisis De bijdragen moeten worden in- j van zjjn macht te ontdoen; hij zou gezonden onder, motto met daarbij het Westen hebben ingelicht over de eon gesloten enveloppe onder het- "i zelfde motto en bevattende naam i en adres van componist én tekst- I v i r i ii' i hebben onderhouden inet de Duitse 1 .dichter. lieden weten maar al te goed hoe hulpeioos deze organisatie is, juist binnenlandse verzetsbeweging. Te- I De bijdrage moet bestaan uit het! wanneer de nood aan de man komt. gen het eind van de oorlog is Cana- liedje in 'n uitvoering voor zang j En nu-komt Eisenhower binnenkort; een bezoek, dat onder de gegeven] ris door de Nazi's om het leveii ge- j met piano en moet in tweevoud omstandigheden een zeer grote hmcke.iis krijgt. Want C!.roe,jtsjew poogt hceft de regisseur We!-D^cmnjomsf of^'ckstdichtcr mag! JNehroc wel aan net lijntje te houden en !\ehr»e zou wel graag op de oude demann in de film hier en daar con- meerdere liedjes inzenden. t voet willen doorgaan, maar dan moeten de Chinezen zich anders gedragen. cessies moeten doen, waardoor ten Du zijn in hei kort dc voorwaar- - - het Journaal ri» tveorover/.icht .8.00) een NTS-filniproKramma. "De .„dramatisering"'is echter zeer De jury die de algemene selectie.! ojn vat: i'oor zijn rekening neemt bestaat uit dj bercidinje va» c.en plumpud Bené Sleeswijk. Simón Carmiggclt g?; WtOIHESi fUSSENRUIMTEN, veroontoak* door td)romp«lcn wan h«l tpndvfces Alleen da 'ondorls is in jicol hftl gebit wser possend -te maken. Tracht dil ru'st ïclf Ie doen' mot stoffen, die zich op het gebit yostzotten, de vorm wijzigen en de tere mondvieofsels icunnen aantasten. Indien U zidi niet onmiddel'-ijk tot 6» tandarts kunt wenden, is hst roodzaam voorlopig DENTOFIX te gebruiken, een molkalisch poeder, dö» het gebit houdf DENT5F1X (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! voei wiuen aoorgaan. maar aan moeien ne untnezen zich anuer-" gearagen. re»ius moeien aoen, waaraoor ten L-"1- «n Hoe sterk de positie van Nehroc onk op dit ogenblik nog is. de oude.1 v«n het drama aan de werkc- - den 7\J i- r i- i i n i iijkheja tc kort wordt gedaan ■wrnner.de .tedje,moeten voldoen (8.0( - staatsman is geen maharadta of dictator wie mets kan gebeuren. De be-De dramatisering" is echter zeer De jury die de algemene soiectir Dit Televisie volking murmureert en er zijn demonstraties voor zijn palei*. Wat kan de toekomst zijn van een volk. dal zich van zijn eigen grenzen laat verjagen?! Wij weten het niet, waar het lijkt on* loc Wat Chroesjtsjew toch i<el iets meer zal mocJen doen dan vredelievende dingen uil te bazuinen en verder de Chinezen hun gang te laten gaan. AU het waar i*. dat de leiding van de communistische wereld nog altijd in Moskou zetelt, dan /.al het in dit geval moeten blijken, doordat de Chinezen inbinden. Bij een volharden in hun houding is het te voorzien, dat Indië zijn neutraliteitspolitiek niet j kan bandhaven. Want hoe men liet ook keert of wendt, dte grenzen in de wereld zijn het veiligst, die door ..blokken'' zijn vastgelegd, dezelfde hink- ken, waar Nehroe voor en na zoveel onvriendelijke woorden oxer hceft gesproken. Naschrift: Intussen heelt Tsjoe En-lai (onder Russische druk?) voor stellen gedaan, die er op het eerste gezicht wel aardig uitzien, maar die voor Indie toch ongunstig rijn. daar ze de Chinezen hun veroveringen laten. Advertentie l.M en meestal 's nachts- Dc 23 genezende bestanddelen van Abdijsiroop (Akker-Siroop) zorgen dat er niemands slaap wordt verstoord. en Pi Sclteffer, Naast hen opereert een z.g. pro- j du k tie-team'met Dolf van der Linden. 1 dat de presentatie-mogelijkheden zal S onderzoeken. --"Welke liedjes uiteindelijk zulten i worden uitgezonden, in de Neder- landsc finale op 9 februari 1960 2ai door beide jury's samen worden uitgemaakt. i Het zal weer aan jury-groepen uit de kijkers worden overgelaten welk [Nederlands liedje ons land zal vcr- i iegenwoordigen op de internationale finale die op 29 maart in Londen wordt gehouden in de Royal Festival 1 Hall. ko- 8.Z5 Riley, de dierenvriend, mische film. 8.50 VeiiiB spoor, een documentaire over de Canadese spoorwegen. 9.10 .Als hoofdfilm „Canaris, de man die alles wist". (Advertentie l.M.) Van Neile bestellen! nisi pi heel verwilderd d Uw gebit rg ander het scr geeft gee secht.besdiern-.end loog DfNTDFl geen ongst ntten e. d., dach wel lie id dank :ii DENTOFIX Apothekers eri Dreghten. VENLO De 86-jarige voetgan ger, de heer Steegh uit Reuver, die vrijdag in zijn woonplaats bij het oversteken van de rijksweg door een auto werd gegrepen, is maandag in het ziekenhuis te Tegelen overleden. (Advertentie l.M.) ratSENS DE EWGEIEE KEflNTEN Z'JN "ethl ROMANCE"..N Alï> MARLES PAT MAAR) IET GEZIEN HEFFT! Of/Oj VOOR JE CHARLES, ALS JE HET CAROL MOEI VERTELLEN VAN ONS., N 2'J ZELF PAN PAT KRANTENBERICHT KLOPT kVEt MET HET FEIT PAT IK NIETS VAN HAAR HOOR Kwalta Manoeuvre 20 ets reep voor ÏO Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier kVU ONAFSCHEIDELIJK, carol ik wou OAT'T WAAR WAS..- M-v. IAAT ,-*■<$ KUKEN, ZUSS. /w/Ze D£ öu#£fi 2'JM N/er zo blo... ÖUKOCXMLSOrt fHVH CRF££5T... M0U, IK 0C JOMGEN Die kerel li TÊRÜG. OrHiCH WEEK opnieuw zeggen: „Dat klinkt met zo opgewonden als ik verwach.cc," en zetten, in overall en wiet gereed- happenvet als een echte metse laar. De man legde hem rijn betloe- lingen uit en ging naar rijn kantoor. Toén hij om zes uur thuiskwam, was zijn kruik genever, die in de keuken stond, leeg en lag Kor$ vredig sla pend in zijn bed. Tot metselen was hij niet gekomen. Zoiets is men- .sefük, maar recommandeert niet, dus de karweitjes hielden op. Eipenïfjic vond hij dat wel prettig, „Ik heb er genoeg van," zei hij re pen me. „Tfcheb roweei gemerkt in jnijn leven. Toen ifc zes jaar was had ik mijn eerste baas." F.n hij verleide met een sombere glimlach, hoe ze op het karwei om gingen met zo'n kind. Toen hij niets meer deed was er alleen nog de kroeg en het gestadig proberen of de drank hem een mo mentje. blij kon maken. Hij zal dnn in zijn geld, maar kreeg vrij veel aangeboden. Liep het een dag slecht met de gratis borrels, dan dronk hij, achter de rug van de kastelein, wél cexis schielijk het tekbakje onder de bierkraan uit. Want hij kon er niet meer buiten. Op een zondagmiddag belde hij eeris thuis by me can, bleek en opgejaagd. „Heb-ie soms een borreltje voor me?" vroeg hij schv-io. Ik noodde hem binnen en we za ten een uurtje samen. Ik vond het al- lijd prettig om met hem te praten, orndöt hij zo volkomen onverleu- gend was. Als het :t doel van het le ven is, jezelf ie leren kennen-, had hij het, op zijn vale manier, volka men bereiktwane hij hield geen enkele facademeer op. Later werd hij bedlegerig.' Zijn zuster 'stuurde hij. met een /lesje naar de kroeg. Ze was een keurige juffrouto, met spierwit haar en ze begreep zo weinig van die din gen. De kastelein paf haaf, nis hij het flesje 'yevuld had, deskundig'col lege: „U moet 't hem, niet allemaal achter elkaar laten uitdrinken. Geef hem zo nu en dan een glaasje." Ze knikte ernstig. Maar thuis 'zette zc het op zijn nachtkastje, fien uur later was het leeg. „ik dacht dat het water was," zet hij; ter ver klaring. En zelfs dat geloofde ze. Hij is, kort voor zijn dood, nog een poosje op de been geweest. Daar hij practisch niet meer eten koh, praatte hij weel over spijzen, die hent vroeger goed hadden ge smaakt. Kuch in-dienst, uias een de licatesse geweest. En niemand, bakte schol, zoals zfjn moeder. .- Over zijn ouders praatte hij veel en uitvoerig in die laatste tijd, want h(j had éen gelukkige jeugd gehad. Het was icel treffend, zo'n man pan zeventig, dromerig tc horen zeggen: „En als 't dan winter was, hè, en het liep tegen de avond en wij kinderen, me broertjes en ik; zaten in de ka mer, lekker warm, dan deed mijn moeder het grote licht nog niet aan. Maar we hadden zo'n theelichtje met van die 'transparantjcs en die sche nen op het behang. En dan ging mijn moeder zingen. Van die Duitse lied jes. Je hoort ze nog mei eens op de radio. Van Schubert. En dat u'.as toch zo mooi, hè." Ook over .zijn vader vertelde hij. Hoe hij de kinderen meenam om fe schaatsen en waar ze .dan alle maal heenreden. „En als je dan koud thuiskwam. stond er zo'n grote, ijzeren pot met hete snert op het vxiitr en daar mocht je net zo veel van eten als je tbou. Allemaal lieel oud geluk. Als u het mij vraagt,'is er daarna niet soueel leuks meer gebettrd met hem. KRONKEL Kapitein Bannerman maakte een. onbestemd maar kwaadaardig ge- BMO©ï*IJ. 00 herlas bet tweede bericht. DRINGEND EN VERTROUWE LIJK STOP SUPERINTENDENT R ALLE\N ZAL BIJ PORTS MOUTH MET LOODSBOOT AAN BOORD KOMEN 'STOPHU ZAL PROBLEEM VOORLEGGEN STOP DIT DEPARTEMENT IS IN VERBINDING MET UW MAATSCHAPPIJ STOP C. A. MAJORIEBANKS ASSISTANT COMMISSIONER CRIMINAL IN VESTIGATION DEPARTMENT SCOTLAND YARD EINDE BE RICHT „Ik zal u de antwoorden geven," zei' kapitein Bannerman, die zijn 11 „Het is geen kleintje," zei de loods en bedoelde de mist. „Die maakt er Brigid lag in bea en luisterde naar wat van." de geluiden van het schip en van de Dc stemmen van een onzichtbare haven. Langzamerhand zag de hut scheepvaart, hol en troosteloos, kion- emit alsof deze haar eigendom was op ongelijke afstanden. De tijd en ergens op de achtergrond van alle ging org langzaam voorbij. r I narigheid kwam een kiein begin van Om. ux'ee uur dertig kwum de mar- ondergeschikte woedend aankeek, een verwachtingsvol gevoel opzet- conist naar de brug met twee berich- „Voor allebei hetzelfde! „Instructies ten. Ze hoorde een aangename stem ten. ontvangen en begrepen Bannerman;" „Ik vond dat ik deze zelf maar En u zult me verplichten om het moest brengen, meneer," zei hij met hele geval voor u te houden." een toespeling op zijn leerling-mar- „Zeker, meneer." conist. „Ze zijn in code. Dringend." .„Absoluut zwijgen." Kapitein Bannerman zei: „Goed. „Zeker, meneer." Witt u hier wachten?" en ging zijn „Goed." hut binnen. Hij haalde zijn. code- „Dank u, meneer." bock tevoorschijn en ontcijferde de Toen de marconist verdwenen was berichten. Na een aanzienlijk tijds- bleef kapitein Bannerman in een verloop riep hij zijn marconist. soort geschandaliseerde trance ach- Deze stak zijn pet onder 2(jn arm, ter voor meer dan een halve mi- ging de kapiteinshut binnen en sloot nuut en ging daarna terug naar de dé dour. bug. „Dit is een. vervloekt vervelende Voor de rest van de nacht be- gesch ieder is," zei kapitein Banner- steedde hij al zijn aandacht aan ^de man. De marconist wachtte en pro beerde er ongeïnteresseerd uitte zien. Kapitein Bannerman liep naar de patrijspoort aan stuurboord en her las in stilte de ontcijferde berichten. De eerste was van de directie van J i uL 1J.CvJ J HJLV3 tj daarna was ze zo_ vast an slaap dat een toespeling op zijn. leerlsng-mar- ze het schip met hoorde afvaren en - zich slechts vaag bewust was van de mistsignalen, die met tussenpozen van twee minuten de gehele nacht weerklonken. Tegen half één lagen alle passa giers in bed, zelfs mevrouw Dilling- to»-Bliek, die haar gezicht krachtig onderhanden genomen had met een nieuwe en gecompliceerde schoon hei dsbehandeiiog. De officieren van de wacht gingen hun vaste gang en de Cape Fare well stoomde - uiterst langzaam de Theems monding uit met een moor denaar aan boord. Kapitein Jasper Bannerman stond de Wanneer Anaho Pioco laat zien welke koraal- stukken". O ja, Anaho kan nog wel meer koraal gade slaan. 'bïïr AhïdSaris hif Pïocoin^dè stukjes hij al Uit de baai heeft opgedoken, zegt bemachtigen en hij is met bang om m d.e n „r ej ve»rkcnnen om het Wo bewonderend:' „Zulke ko™i heb K. no, j «duj^ De»4«e t l—I 'TTiï WCI'ltdl, nooit gezien..Die is nog veel meer waar cl -"■ .TT:. de gewone purperkoraal. Heb je nog meer woor Na enkele dagen huurt Pioco een motorboot uij mii? Ik betaal je eén extra premie voor deze moet eens van nabij de verrichtmgen an met de loods op de brug. Hij zou de gehele nacht opblijven. Hun taak was al zeer oud en ofschoon ze ra dar en radio tot hun dienst hadden, gingen hun. gedachten, terwijl ze in de blanke bedrieglijkheid van de mist tuurden, geheel in dezelfde richting als die van hun verwijder de voorgangers. Er was een waar schuwing binnengekomen met een stoet van onvergetelijke namen: 'Dogger. Dungeness. Outer Hebrides, Sea pa Flow, Portland Bill, de Good- tvinn Sands. meest dringende bezigheid zijn schip door de ergstx. mist sedert tien ja ren te loodsen. Tegelijkertijd en op een ander niveau dacht hij na over zijn passagiers. Van de brug af had hij iets van hen kunnen opvangen. Zoals elke andere man, die ook maar even naar haar keek, had hij een zeer'positieve indruk van mevrouw MUUWILU^ u «USt 5UPEB- miMgton-Brick ..ontvangen Een INTENDENÏ ALLEy.N VOORKO- gr?cb! vr?" fbïn1 mI MEND ONTVANGEN KOMT BIJ Gjmmcliael opgemerkt, me PORTSMOUTH AAN BOORD onder .het algemene traoldstuk Lief Jong Meisje viel en die vermoede lijk bij. hel naderen van dé tropen enige deining onder zijn officieren zou veroorzaken. Op een aiider m- HOOGTE STOP MAATSCHAPPIJ MVS''1'beid^dfcbSiStla VERTROUWT 'OP UW DISCRE- hlI1«ei.d door beide radipoenc ZEER GEHEIM STOP GROE TEN DIRECTIE STOP VER TROUWELIJK U MOET SUPER STOP ZAL ALS PASSAGIER REIZEN STOP MOET L00D3- HUT GEBRUIKEN STOP HOUD MIJ PERSOONLIJK OP DE TIE EN OORDEEL STOP CAME RON STOP EINDE BERICHT. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1