Sunil wast stralend wit Drukbezochte recepties bij jubileum van Scheffers NV poors Belinda Lee stond model voor klassieke godin Wilton-dames helpen door een zege DWS Succes bewijst goed op dreef te komen wollen fterersvesten Ook viering - en spaart w linnenkast Films voor CIY-jeugd HANDBAL KORFBAL Koeriersters AGENDA Arbeider door takel gewond IN MONOPOLE-THEATER: .Jam-session in Museum Auto's botsten Dinsdag 10 november 1959 ris' >t Sur u.cc i <-'• i rSBiaelsbiauwe Sunil, waarin "al t w stralen v T c 1 ■wérkelijk"'stralend v;iti Bleken en blauwen.kunt u zelfs, vergeten, maf Stmil-laebt u mm - .der waswerfc/rniïidèr ..te wiv - gen, dusminder slijtage, :Waar Sunil öe.jwas cloét,blijft; alles veel langer nieuw, ook was machine en wringer .varen ~r,....~T Wijl tfMin, Enkele honderden relaties en ver tegenwoordigers van hel Schiedamse bedrijfsleven gaven gistermiddag biyk van hun belangstelling voor het gouden jubileum van Scheffers Ap paratenbouw, dat herdacht werd mol een prettige receptie In cafc-reslau- rant ..Europoort." De oudste directeur en medc-op- richter van het bedrijf, do heer H. ,1. Scheffers vierde ook zijn vijftigja rig jubileum. Samen mot de heren p. J. Scheffers en J. P. H. Scheffers ontving hij de vele belangstellenden In de bovenzaal van ..Europoort', die met tientallen bloemstukken cn met de geschenken aan de directie, was versierd. 'r Morgens was het jubileum in de kantine van hel bedrijf aan de Jon van Reibecckweg al gevierd door het personeel. Eén der oudste werkne mers, de werkmeester J. Uylcnbrock. bood de heer H. J. Scheffers een uit een koperen plaat vervaardigd boi^t- beeld tn reliëf aan. dat hij in zijn xrije ure" tad gemaakt. Namens de administratie en bedrijfsleiding werd een scheer-set met inscriptie aangeboden aan de jubilerende directeur. De technische afdeling bood een schrijf-set aan. Voor de dames waren er fraaie bloemstukken. N.-snens het personeel bood de heer J. van Haasleren. voor zitter van hel jubileum-fonds, zijn gelukwensen aan. die vergezeld gin gen van een schilderij. 's Avonds was er voor de directie met haar familieleden en voor do kern van hel bedrijf en enkele oude relaties een diner in hotel ..De Kroon." N'tf.T .w r. hetvoordelige reuaenpak De 47-jarige opperman G. Sala uit Oude Tonge is gistermiddag om streeks kwart voor zes gewond ge raakt tijdens werkzaamheden aan. het nieuwe woonwagenkamp aan de Schiekade. Vijf arbeiders waren bezig met het plaatsen van een tank in een bouw- punt, toen plotseling één van de po ten van de takeldriepoot waaraan de tank hing. brak. De 214 ton we gende tank v.iel, én de takeldriepoot kantelde zijwaarts om en raakte de rug van het slachtoffer. De GG en GD heeft hem. naar de Dr. Nolet- stichting gebracht, waar hij ter ob servatie werd opgenomen. Politie en arbeidsinspectie stellen een onder zoek in. Belten bij ongeval: G.G. en G.D> TuinJaan 80. telefoon 69290. Poiitie-alarmnummer 64066. Apotheker nachtdienst: fa. Gouka cn Co., Gr oenelaan 127. tt.ll- Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behétlvs maandag) van 9.30 tot 16.30 uu» en iedere avond tbehaJve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesioteft. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uut .en van 19—20 30 uur; woensdag van 9.30—18.30 uur; donderdag van 9.311—12.20 uur; vrijdag van 9.30—16-30 uur eo 19—20,30 uurj zaterdag vao 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten Stedelijk Museum: „Lucebert" en „Nederlandse kunst na 1900". Dagelijks 10—17 uur, woensdag en zaterdag ook 19—22 uur. Zon dag 12—17 uur. BIOSCOPEN passage, 2 en 8.15 uur; „Het com plot der 39 stappen". Monopole, 2, 7 en. 9.15 uur: ..Aphro dite. godin van de liefde". DIVERSEN Oud-Kath. kerk, 8 uur: orgelconcert. Musis Sacrum, 8 uur: Alg. Ned. Gra fische Bond. feestavond. Irene, 8 uur: CHU-vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: Stichting '40-45, bijeenkomst. De oprichter cn oudste directeur van Scheffers Apparclenbouw.de hoer J. H. Scheffers kreeg won merk meester J. Uylenbroek deze zelJbCTPoardipde jubileumplaat aangeboden. De jonge leden van de CJV in Schiedam zjjn enthousiast. Dat en thousiasme laten ze duidelijk horen als de clubleiding goede eontaetavon- den organiseert. Daarom was het maandagavond in gebouw Irene een groot kabaal, maar toen het film programma begon hebben de hon derden kinderen van 12-^lG jaar muisstil én geboeid naar de avontu- turen van hun filmheld Kalle geke- ken. De film „Kalle en de dinmantsmok- kelasrs" is de derde film in de reeks van avonturen van Kalle, die de CJV voor haar jonge leden heeft vertoond. In het voorprogramma draaide een leuke instructieve film over het werk van de Engelse politie man „De man op zijn ronde" en, tevens de komische film. van. Abott en Costello jjOp glad ijs". Voorzitter A. van der Most heeft het welkomstwoord gespreken, .Hij herinnerde aan het 75-jarig bestaan van do CJV in' 1961 er. hij verzocht daarvoor alle leden een cent extra per week te willen sparen, zodat het CJV een groot geschenk kan worden aangeboden. beluste mannen, die haar knijpen en plukken, dat het niet fnóói méér is. Het inspiratieve model komt zelfs in de Atheense goot terecht zij is in feite antieke voorloopster der .,trottoir'"-meisj es. Maar tenslotte wordt zij van de ondergang gered door de geliefde Macedoniër, die op een heel moderne manier alles wil vergeven en vergeten. De mededin ger Praxiteles-is dan inmiddels door zijn soldaten vermoord. W. Tour- jansky regisseerde deze aangenaam gekleurde en met drukke muzleken geïllustreerd e Griekse plaatj csstrip, opgenomen in TotalScope- Bouw van Geref. Zuiderkerk gegund De boujy. van de Gereformeerde Zuiderkerk in de Gorzen is gegund aan de aannemer W- G- Gerritsen uit "Bergschenhoek. De aannemer schreef onlangs in voor 303.000 en was daarmee de laagste inschrijver, maar omdat de architecten Swane- veld en GosÜnga 283.00 begroot hadden, werd het object niet ge gund. In onderling overleg werd het be drag nu vastgesteld op 282.312. Wanneer de rijksgoedkeuring is afge komen, kan medio december de eer ste paal worden-geslagen. Vrijdagavond 13 november, wordt een jam-session in het Stedelijk Mu seum te Schiedam gehouden. Temid den van de schilderijen, en tekenin gen, van de dichter Lucebert zal Ka- rel Schuiten, bekend van de „Dou che", en de museumconservator op ongedwongen wijze praten over kunst, moderne jazz-muziek laten klinken en de dichter Lucebert zelf, middels oen geluidsband, aan het woord laten. Ais bijzonder moment in. deze uit sluitend voor ..jongeren, bedoelde avond zal de conservator, met be hulp van een reeks lichtbeelden, een „bezoek" brengen aan de grotten van Lascaux, waar meer dan 1D.DG0 jaar voor Christus unieke wand schilderingen zijn gemaakt. - De avond is toegankelijk voor per sonen tussen 15 en 30 jaar. begint om B uur en is omstreeks 10 uur af gelopen. Er wordt ruim gelegenheid geboden .tot debat. De- vijftiende jaarvergadering van het district Schiedam van de "Ko ninklijke Nederlandse Biljartbond,, die maandagavond in „De Oude Markt" te Vlaart^jngen werd gehou den, had een bijzonder rustig beloop. De agenda werd- vlot afgewerkt. Alle uitgebrachte verslagen werden met instemming begroet. Het bestuur had het afgelopen seizoen het vele werk kennelijk tot ieders tevreden heid verricht. Kritische opmerkin gen werden dan ook vrijwel niet ge hoord. Bij de behandeling van de begroting komt naar voren, dat in financieel opzicht het district kern gezond mag worden genoemd. De aftredende bestuursleden, de heren J.-van Dam, A. Snijders, W. de Jong en J. v, d. Have werden bij acclamatie herkozen. De vergadering keurde het be stuursvoorstel goed om," voorlopig weer bij wijze van proef voor een jaar, aan het einde van het seizoen één speciale prysuitrcikingsavond te organiseren, waarop alle kaïnpioenen (zoivel in de persoonlijke sector als clubleamsy zulten wortlen gehuldigd. Hel bleek het afgelopen jaar, dat het een te grote belasting is voor de bestuursleden om bij elke laatste avond van een. toernooi aanwezig te zijn. (Advertentie LM.) Op de hoek van de Viaardinger- dijk en de Rembrandllaan botsten gistermiddag twee vrachtauto's tegen elkaar. De bestuurder P. H. van G. had geen voorrang verleend. Zijn bijrijder, de 16-jange J. Brons uit Vlaardingen liep een ernstige hoofd wond op. De G.G en GD heeft hem- naar het Algemeen Ziekenhuis in V laar dingen gebracht. De auto's werden vrij ernstig beschadigd. Eerst eten Woensdag gehaktdag 1.45 per 500' gr. met kruiden. 250 gram lunchworst ƒ0.65. H sId doordat U zichzelf helpt g ÏKjS en wij daardoor minder a kosten hebben, koopt U in onze Zelfhefp-afdeling speel goed voor prijzen, lager dan ooit. j- En deze aanbieding liegt er ook niet om! Een polyaethyleen huif kar, dus van zacht plastic dat niet breken kan... met 4 paarden en 2 koetsiers, ruim een halve meter Jangl Deze plastic huifkar, compleet met paarden en koetsiers, die normaal verkocht worde voor 3.95, koopt U nu voor nog géén twee gulden. C. van Dongen; Cornelia, d. v. P. van GEBOREN: Maria E:, d. v. C. J. Leeuwen en J. M. van der Ent; Leo M. Melief en M. Schotte: Josina T.. C.. v. A. van Gorkom en M. Wat- d. v. J. B. H. Kleiss en J. v«n den tel; Marja d. v. L. de Neef en H. Houten; Franciscus H„ z. v. F. H. J. van den Ende. Kinnegen, en H. J. P. van Alphen; OVERLEDEN: J. C. de Klijn, S3 j., Catharma G. H.. d. v, L. G. P. Vaar- wed, van H. G. M. L. .van Ierland, ting en G. P. J. Scholtes; Petrus A. j M. A. Palms, 73 j„ wed van H. G. A., z. v. J. M. van Haasteren en J. Bloem. keurslagerijen Broeraveld 159 Mgr. Nolenslaan. 846, Schiedam GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Gem. Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdienst kunnen geplaatst worden- voor de buitendienst, i. d, rang v, opzichter of opzichter A. Vereisten zijn, naast interesse en initiatief een goede opmerkingsgave, in staat zijn te organiseren en-leiding te geven, een behoorlijke algemene ontwikkeling (u.l.o. of gelijkwaardig) en een grondige kennis van het vervoer-,: reinigings- en ontsmetiingswezen en de toepassing van. moderne voer- en werktuigen op dit gebied. Rijbewijzen A t/ra E en technische diploma's strekken tot aanbeveling. Minimum leeftijd: 30 jaar. Salaris opzichter ƒ4308.tot ƒ6222, opzichter A: 4656.— tot 6570.— excl. compensatie pi-ernie A.O.W. en compensatie huurverhoging. Toelage voor markt- en avoodveegdiensten ca. ƒ200.p, j. Aanstelling boven bet minimum-salaris is mogelijk. Het verplaatsingskosten besluit is van toepassing. Sollicitaties met pasfoto te richten aan de Directeur van voornoemde dienst. Buitenhavenweg 154 Schiedam, vóór 5 december 1959. De handbalsters van Wilton Fije- noord hebben onverwacht een uitste kende prestatie geleverd door het sterke team van Anüno te verslaan. Heel sportief hebben zü de stadge notes van DWS «aar de derde plaats geholpen, tenvpl Animo van de tweede .naar de vierde plaats zakte. Het was 'n spannende en aantrek kelijke wedstrijd aan de Maaskant. D. Boer-De Keizer verraste de Animo-keepster met ecri ver schot dat doel tróf: daardoor aangemoe digd bleef de Schiedamse voorhoede j opdringen. Het werd na 15 minuten zelfs 20, toen een breed opgezette aanval met een doelschot van Fr. de Eaay bekroond werd. Maar de ove rigens uitstekende Schiedamse keep- ster J. de Jong-Van Es moest daarop zwichten voor een hard schot en er werd met 2—1 gerust, in deze stand is geen verandering sneer ge komen, al vochten beide ploegen dapper door. Bijna werd het nog ge lijk toen de scheidsrechter een pe nalty tegen Wilton toekende, maar de keepster wist de strafivorp mooi te stoppen. Bij dames 1 van DWS werd het een punten-rijke wedstrijd en HVS, onder aan de ranglijst, gaf uitste kend partij, maar moest tenslotte met li—8 zwichten. Na nog even gelijk gestaan te hebben werd gerust bij 53. Daarna hebben de Schie- damsen de voorsprong niet meer prijs gegeven. HVS tekende wel pro test aan tegen één doelpunt, maar dat zal niets kunnen opleveren. De Wilton-heren kunnen maar niet tot winst komen en tegen het pas ge promoveerde Animo weed het een gevoelige 4—12 nederlaag, zonder keeper M. van Krugten was het nog veel erger geweest. Bij de rust was de stand al 24: De UVG-dames raken heel erg ach terlij de leidsters nu zij weer roet 9—5 van Meeuwen verloren. In de 2e klas won dames 2 van Wilton met 82 van het Dordtse Minerva en ook dames 2 van DWS-won roei 8—5 van Roda 2. In de afdelinga 12 klas kwamen de DWS-heren aan de winst door Actief 2 met 118 te kloppen cn zij staan nu in het vei lige midden. Heren 2 van DWS kreeg een gevoelig handballesje van Dy namo 2; met 7—20 trokken zij aan het kortste eind. Junioren: dames: SchuttersWil ton 06: DWS—ADO 45- Heren Wilton—Dynamo 3S; DWSSnel- wiek £—4. 53 en door verkeerd uitspelen uit de verdediging zelfs 54, maar deze punten konden Succes niet uit zijn evenwicht brengen. Onze stadgeno ten bleven de toon aangeven. Van afstand stelde S. la Lau de einduit slag op 6—4.- De eerste helft van de. wedstrijd W.IONSchiedam wogen dc partijen vrijwel tegen elkaar op.. De thuisclub nam al spoedig de leiding, maar daar bleef het voorlopig bij. Tien minuten voor rust scoorde K. Tettelaar de ge lijkmaker. Na de hervatting stelde de Schiedam-verdediging zich niet voldoende teweer, waardoor WION zónder moeite tot 31 kon uitlopen. Wel kon H. Verschoor hierna nog tot 3—2 ophalen, maar de fut bleek er bij Schiedam, uil te zijn. Kort voor tijd stelde WION ,de overwinning veilig (42). OD1 was vrij. De uitslagen van de overige gespeelde wedstrijden zijn Succes 2De Zwaluwen 4—9, Schie dam 2Sperwers 4 110. Succes a WION a 3—1. Spartaan aSchiedam a 23. ODI b—Kwiek a 40. Succes bWION b 1I en Schiedam b Trekvogels e 1—0. De eerste helft van de korfbalcom petitie zit er op. In de afdeling van Succes en Schiedam is het compcti- tleverloop symetrïsch geweest, zodat alle clubs thans 9 wedstrijden heb ben gespeeld- Succes heeft in de. laatste wedstrijd van de eerste ronde aan Ons Huis getoond, dat het gelijke spel tegen Schiedam geen geluks treffer Is geweest. Schiedam heeft het tegen het sterke WJ.O.N, niet kunnen bolwerken, maar de neder laag is eervol. Succes had zijn opstelling gewij zigd en dit bleek een verbetering te zijn. Het samenspel liep nu vlotter, Ous Huis nam de leiding, maar B. van Krogten bracht de balans via een strafworp in evenwicht. De ver dere eerste helft gaf Succes duide lijk de toon aan, wat ook in doelpun ten tot uitdrukking werd gebracht. R. v.. ,d. Bijl, S. la Lau en mej. A- Lupker zorgden voor een 41 voor sprong. Na de rust haddon de biauv- witten met een korte inzinking te kampen, maar verder dan één extra tegenpunt kwam Ons Huis niet. B„ van Krogten keerde het gevaar door 5—2 te laten noteren.'Hierop volgde Personeel gevraagd Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop (maar niet. wachtenmaar nü A /I kopen) van deze F' huifkarren, in frisse Mf tr kleuren, voor MGlj •'J' Te hoop aangeboden Gevraagd in onze fabriek: twee meisjes voor het pellen van pitten en amandelen. Leeftijd 1618 jaar. "Voor seizoenwerk tot 30 novem ber 1959. Directe indiensttre ding. Aanm.: J. M. van Vel- zen. Bakkerijgrondstoffen NiV... Warande 44, Schiedam Tc koop: pick-up met ver sterker en speaker, inge bouwd in modern "geverfd kastje met veel bergruimte voor platen t.e.a.b. A. J. Kmyt, Halleystraat 10 B f2x bellen)Schiedam. met lange mauwen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2