Moet een hoge ret imn. Geste AVRO-TV vond verzet bij directeur TV" geeft de opinie van TV-publiek FRANK GODWIN SPROETJE SPAR! Zilverbon blijft betaalmiddel „algen pwgiam j over 2ij° JAGO SHAWLS Lofwaardig en beschamend Natuurlijke glans voor Uw haar - natuurlijk - pe haP't week-end -haarcrème aan boord --y. "Wiieiisrlae; 11 november 19.->9 (onder voorbehoud van wijzigingen) ZONDAG KRO-programma met Jan Blaa- ser's „Zo zijn ze", „Anno" met journaals uit 1916, 17 en '18 en een concert .door het Kunstmaan el- orkest. Hierna „Sport iri beeld". MAANDAG Geen uitzending. DINSDAG NCRV-pr ogra mma met.de TV- documentaire over het leven van Mozes. Hierna de Zweedse na tuurfilm „Het grote avontuur". woensdag 's Middags NCRV-jeugdpro- gramma- i 's Avonds de AVRO met Sport- 1 panorama, zigeunermuziek, een luchtvaartdocumentaire en mr.'i 'Hiltermann over China. DONDERDAG NCRV-programma met de een akter ,.De wonderbaarlijke schoen lappersvrouw". Hierna een feest programma uit de Haagse Dieren tuin t.g.v. het zevende lustrum van de NCRV. VRIJDAG; Weekoverzicht NTS-journaal. Hierna de VARA met „Spiegel der Kunsten" en een reportage van de Europese danskampioen- schappen voor professionals In Amsterdam. ZATERDAG 's Middags KRO-jeugdprogram- ma, 's Avonds opnieuw de KRO met een voordracht door Albert van Dalsum uit „Saulsdood", een amusementsprogramma en een Hitcbcock-film. toor om te sparen HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK O cc w C o irf procenten Aanta 1 kijkers DINSDAG 27 OKTOBER"(NTS) Thnllerfilm „Het lot speelt met mr, Denning" 1,560.000 "WOENSDAG 28_OKTOBER (N.C.R.V.) Kunstrubriek „Studio B" 316.000 Dick van Bommels „Telediscoparade" -1.129.000 Pi Scheffer's "„Pas geperst"1.208.000 DON DER DAG"2 0 OKTOBER (VA.R-A.) Dr. L. de Jong over wereldpolitiek 1.349.000 /Thalia onder de wapenen" met o.m. de ope rette „Drèimadlerhaus" 1.384.000 VRIJDAG ;:0 OKTOBER (K.R.O.) T" „Gastenboek" over Korea 1.043.000 Jongerenprogramma ,;Tcstplaat" 1.050.000 Jan Cöttaar over sport iQS0.0ÖÖ ZATERDAG 31 OKTOBER (A.V.R.O.) Seance .van de magiër Chan Chanasla 1.822.000 "Weekendshow 1.962.000 ZONDAG 1 NOVEMBER (N.C.R.V.) T.V.-spel .,De eerstgeborene" 1.182.000 Ds. De Vries met dagsluiting 748.000 N/F.S. 1 - Journaal 2.022.000 Sport in beeld 1.010.000 OPERA 11.15—11.55 VARA. Muzikale causerie door ,Huu KerkhoW in zijn reeks „Het puik der zoete kelen". Vanavond spreekt hij voor de tweede maat over „de Verdi-sopraan", HOORSPELEN 8.35—lO.Oo VARA; „Be visser in het net" een spel van Carl Dieter Carls in een vertaling1 van Nantko Hazcl- horr, geregisseerd door Jan C. Hu bert. GESPROKEN WOORD 6,30—7.00 RVU. Lezing van ir. Th. P. Tromp over electronic* in de mo- Aerne samenleving. 11.00li-ia VARA. Causerie door dr. C. van Rijsinge. DIVERSEN 9,5510.10 NCRV. Klankbeeld van Jan de Visser over de Nederlands-Cana- dese handelsbetrekkingen. Televisie NA bet. journaal en weeroverzicht (8.00) vanavond een programma van de KRO". Dit omvat: 8.30 Voetlicht en camera. 8,50 Van paarden en ruiters, een be zoek aan een rijschool la Den Haag. 9.15 Spotlicht,een programma dat wil spotten niet; Het Nederlandse lied, de damesbladen en de verkiezingen van schoonheidskoninginnen, 9.50 EpUoojf. DEN HAAG. Het ligt niet irr het. voornemen om de muntbiljetten in te trekken door hieraan het ka rakter van wettig betaalmiddel te ontnemen. Wel worden de weinige thans nog in omloop zijnde muntbil jetten van 1 zoveel 'mogelijk aan de circulatie onttrokken, Deze gedragslijn, welke ook in de periode tussen de twee wereldoorlo gen ten aanzien van de zil verbons werd gevogl, taedt de mogelijkheid om, indien zulks nodig mocht blij ken te zijn, gebruik te maken van de nog aanwezige voorraden munt biljetten. Een en ander, deelt minister Zijl stra mee in een nota aan de Eerste Kamer over een" wijziging van de begroting 1958 van het Staatsmunt- HET de nadruk leggen op de ideële kant.vati .de zaak, terwijl toch de praktische zijde veel duidelijker, in het oog valt, moet om verschil lende redenen als tamelijk hachelijk wordqp aangemerkt. Men komt er door op moeilijke paden die niet lot enig einddoel leiden. De regeringsnota beperkt zich niet tot de premie op het sparen. Ze opent ook het uitzicht op (belastingvrije) werkgeversbijdragen in spaarregelingen lei- verkrijging van huizen of andere (vaste?) goederen; en'zelfs van de mogelijkheid van win sideling wordt in dit verband, gerept. Ook rijst in de hola het beeld op van .be.leggtngsmaatsfibappijeu. dif de kleine man tot de ongedachte heerlijkheid van aandelènbezitter kunnen verheffen. Dit is dan klaarblijkelijk de wijze, waarop de sociale rechtvaardigheid Sri de praktijk dient te worden betracht. Men moet het ons niet kwalijk nemen, maar wij komen er niet bijzonder Van onder de indruk. Wij geloven niet. dat de maatschappij schoner en rechtvaardiger wordt doordat de kleine man (overigens nog altijd in hoofd zaak, door eigen zuinigheid of door afstandvan feitelijk eigen loon) tot enig bezit komt. Dit bezit zal veelal tamelijk schamel blijven en scherp af steken bij het bezit, dat mensen in andere maatschappelijke sferen zich ver werven. Voor zover deze laatste mensen in het aanbevolen systeem een mid del zien om'het eigen geweten 'te ontlasten is er reden genoeg om de on deugdelijkheid er van bij voorbaat uitdrukkelijk vast te stellen. Be begunstigde: kleine luiden komen er niet wezenlijk door in een hetere positie- De gelijke kansen voor ieder geraken er in genen dele dichter bij de verwezenlijking mee. Wat wint iemand er bij, dat hij ais miniatuur- speculant kan optreden, en wat wint de. maatschappij, et', bij. dat er naasi een categorie van zo twijfelachtig nut als de. grote speculanten nog een groep der kleinen gaat opereren? Wij zien er niets in waarover de gemeenschap reden heeft om zich te verheugen. (Uit de hierbij afgedrukte tabel blijkt onder meer dat in de bedoelde week alleen het journaal meer dan twee mil joen kykers heeft kunnen trek ken. Wat kijkdichfheïd betreft neemt het zaterdagavondprogramma de tweede plaats in, gevolgd door de filmavond. De kunstrubriek van de NCRV „Studio B"i boekte slechts wéinig kijkers, de minste van de' hele week. De tweede plaats van on deraf valt toe aan de dagsluiting op zondagavond door ds. De Vries, die echter nog meer dan tweemaal zoveel kijkers aan het toeslei wist te houden. Ook als we kijken naar de appre ciatie van het gebodene blijkt Het journaal glansrijk bovenaan te staan. Sport in beeld, met een veel kleiner publiek, is het enige dat eveneens boven de 80f{> komt. Het valt op dattwee zo geheel verschillende programma's als de „Weekendshow" als het TV-spel „De eerstgeborene" de derde plaats in de kijkersgunst delen. Dé NCRV kunstrubriek komt er ook ditmaal Slecht af. Hoe zou de waardering zijn voor'. AVRO's ..Kunstgrepen" en VARA's „Spie gel der Kunsten"? Een aanwijzing voor de kijk- gewoonten is, dat in de Joop van de. avond de aantallen .kijkers .sterk wisselen. Dat velen 'b.v. op zondagavond na het TV-spél het toestel hebben afgezetis niét:?.o merkwaardig. "Wel. dat op wöens- i dagavond na de kunstrubriektplot-.j seling bijna viermaal zoveel men- sen naar de Telediscoparade van j Dick van Bommel hebben geke-j ken. I Opiniepeümg DANK zij een breëd opgezette publikatie in het nieuwe nummer van het „Weekblad voor Televisiekijkers" kunnen wij ken nis nemen van eén opinie-peiling van het Nederlands Instituut yoor de Publieke Opinie naar de reac ties van 't kijkende puüek op de TV-prograrnma's in de week van dinsdag 27 oktober lot en' met 1 november. De groep van ondervraagden is zo ruim en gevarieei;d genomen, dat deze kan wórden gezien als representatief voor ons volk als geheel. De ondervraagden'konden in antwoorden kiezen uit; uitste kend, heel goed, goed, redelijk, het kon er mee door, benederi de maat tot zeer slecht en geen oor deel. In de hierbij afgedrukte tabel hebben we ter wille van de ruim te deze differentiatie terugge bracht tot vier. ca tegorieën van antwoorden: "goed (uitstekend,; heel goed en goed) redelijk, slecht ('t kan er ne£ mee door en beneden i de maat tot zeer slecht) en geen 1 oordeel. Advertentie l,M.) r?' waarin Mies Bouwman Sabbelde met 93 I BÜ navraag naar dit voorval bij CTfint linnr I £e dire5te r va? de AVR0. heer p.lX-H'L LUlSI jD. Repkr, deelde deze ons. mee dat het eerKt.- vro„7nr>k- ,-J*» X7t3wr-\ LI ET past op deze plaats hulde te L1 brengen san het „Weekblad voor televisiekijkers, TV" voor het lofwaardige initiatief tot het doen houden van een enquête naar de kijkgewoonten naar TV van het Ne derlandse volk. Het blad heeft hiermede en met de mededeling dat er nog meer zul len volgen een taak op zich geno men die eigenlijk toevalt aan de om roepen. Wanneer, er bij voorbeeld bij gelegenheid van persconferenties in Hilversum aandrang werd uitge oefend tot wetenschappelijk onder zoek van de kijkdichtheid en reac ties van de kijkers op. de program ma's te komen, luidde: het antwoord steeds dat daartoe de financiën ont- Advertentie I.M) GASFORNUIZEN «en ptekfijni GROTON De grote Amerikaanse .heeft een bemanning van 173 koppen ataomonöerzeeër „Triton" (5900 ton) en dank zij-twee kernreactors is dinsdag te Groton in Connecticuteen voortstuwingsvermogen dat voj- <3óor de werf aan de Amerikaanse gens de kapitein „tweemaal zo groot marine overgedragen. Dey. „Triton" is als van haar sterkste voorganger" koukfln met 'it - (Advertentie I.M.) \cAROL'5 WERK IN K 1 /g tËN F/NPE. 1 lATZ'JN (tOYAAL OP fÖP Of (HEF VLfEGVTLP CAteOl^. DATJE WEGGAAT- \TOCH NOG kUNNEN. Bl'JVÊW NU J6 ^figCgg £EROÉ« fcTUAR ibent ?iicTi|fi| ^mnmf TOT CAROL.. MAAR PAN 06N je K..MAAR JE BENT UEfER XWI& B J JE VRtENP OAH Ê'J J M'4 W£F ZSG DIE KcHARLEE, lOöAN RAT HU WORMER De heer G. Borrias uit Amsterdam, kwam gistermorgen te vallen op een. stoep van het pand Birma aan de Oostzijde te Zaandam. Hij kwam zo ongelukkig terecht,'dat hij met een schedelbasisfractuur in het ziekenhuis is opgenomen. De po litie onderzoekt de oorzaak van de val. Er is een vermoeden, dat de heer Borrias is gevallen na een vechtpartij. pAr HAP IK, RVAg MAAR. man "stond midden in de boot en keek omhoog naar de Farewell. Bri- gid was uitermate kritisch op man nenkleding en de zijne ontving haar onbewuste instemming. Een zeeman boven aan de ladder wierp een lijn naar de loodsboot en haalde twee koffers omhoog. De loods ging van boord en de lange man klom handig de ladder op en werd door de offi cier van dienst verwelkomd en daar na naar de brug geleid. Onderweg ontmoette hij de heren JVierrynwm en Cuddy, die van hun i 12 - of zij met hem voor de lunch eén detectiveromans opkeken en getrof- 1 borrel kwamen drinken.. Mevrouw fen werden door de zelfde vage no- Waarom in vredesnaam, zo vroeg hij Dillington-Blick was ongeveer elf tie. 'die ze. onmiddellijk weer van >zich kwaad af, zou hij" op het laat- uur in alle pracht aan dek ver- zich afzetten, dat ze de. nieuw-aan- 'ste nippertje een detective in bur- schenen en had om half twaalf in gekomene al eens eerder gezien ger moeten opnemen? Zijn gedach- een handomdraai deze invitatie uit- hadden. Hierin hadden, ze niet ge- Ten zwierven óver een aantak mo- gelokt. Dr. Makepieee had eveneens heel ongelijk; op de .voorafgaande gelijke redenen. Verstekeling? Ont~ geaccepteerd in de hoop 'dat Bri- avond hadden ze beiden gekeken 'snapte misdadiger? Bemanningslid gid Cartnichaei ook geïnviteerd zou naar zijn zwaar verminkte foto in dat gezocht werd? Misschien een af- worden, maar Brigid had de ochtend de Evening Herald. Hij was Supcr- spraak in Las Palmas op het laatste doorgebracht met een wandeling op intenóent R. Alleyn. 'nippertje, maar waarom ging de-ke- het sloependek en een beetje lezen rel dan niet vliegen? Het zou on ge- in een kille maar onontdekte be- 4 lofelijk .vervelend worden óm hem schutte plaats achter het midden onder te brengen; in de loodshut schip. Kapitein Bannerman stak zijn han- nota bene, waar jé zijn aanwezig- Ook.McAngus was maar een korte den in zijn jaszakken en'bekeek zijn heid de hele dag zou merken. Om hj d op het dek gebleven en had nieuwste passagier. Reeds onmiddel- vier uur, het tijdstip van verminder- zich snel in de passagierskajuit te- lijk. had Aileyn de kapitein geïrri- de vitaliteit, kreeg kapitein Banner- ruggetrokken, waar hij, na een twij- teérd door niet te lijken op diens 'man een voorgevoel, dat dit een on- felachtige blik op-^de boekenkasten opvatting van een detective.in bur- Igelukkige reis ging worden. geslagen te hebben,- in een hoekje, ger eri' door een maniei' van spre- ging zitten slapen. Ook mevrouw ken die door de kapitein als een Cuddy bevond zich daar in slapende verduivelde aanstellerij voor een 5 toestand. Overtuigd door het weer- politieagent bestempeld weird. Hij bericht had ze uitgemaakt dat dé zee had zich enige moeite gegeven om De volgende morgen hing de mist ruw ging worden en had ze een pil zijn eigen accent van de Midlands nog steeds in het Kanaal. Terwijl ingenomen. Katherine Abbott mar- duidelijk te laten uitkomen, de Farewell voor Portsmouth lag te cheerde op het naiiwe lagere dek „Zo," zei hij. „Superintendent A'- wachten, was ze. in duisternis ver- heen en weer en had, misschien in- Leen is het, niet? Ik neem aan. dat borgen. De vijf mannelijke passagiers /stinctief, dat gedéelté van het schip U me wel ziüt willen uitleggen,'v/aar- waren aan dek, Hun kragen omhoog, ontdekt, dat de eerste uren vrijwel toe dit alles moet dieheA eh laat ik In het geval van de heren. Merry- dóór iedereen verlaten wordt. In de .er meteen maar bij zeggen,dat Jk man. McAngus en Cuddy ers Jour- plattegrond voor de passagiers werd dat erg graag zou willen weten." dain ging dat gepaard met bet dra-- het promenadedek genoemd. „Ik vermoed, dat ü-al de hele tija gen van een verrassende pet: en zij Het was Brig id die het eerst de hebt lopen vloeken sedert u die tele- wandelden over het sloependek heen verandering in het weer opmerkte, grammen ontvangen hebt," zei Al en weer óf zaten mistroostig op ban- Eén soort magere warmte viel over leyn. ken. die vermoedelijk gedurende de de bladzijde-van haar boek: ze keek - „Nou vloeken is het woord, rest van. de reis niet gebruikt 'zou- op en zag dat het mistgordijn uiter- niet." den wordon. Het duurde niet lang of mate dun geworden was en dat het „Ik weet verduiveld goéd %vat een Aubyn Dale keerde baar zijn kwar- zonlicht flauw werd doorgelaten. Op last dit-voor" u moet zijn. Het_enige tier terug. Behalve over een slaap- hetzelfde ogenblik liet de Farewell excuus dat ik kan aanbieden is, dat kamer beschikte hij ook nog over het - middagsein horen én daarna d& kwestie in uiterste haast bedisseld een kleine zitkamer, 'n arrangement hoorde Brigid het geluid van een moest wordent dat in het kantoor'van de maat- motor. Ze liep; naar bakboord en Kapitein-Bannerman, die het uo- schappij bekend stond als „de suite", daar, heel dichtbij, lag de. loodsboot, cent nog een beetje aandikte;, tel- Hij had mevrouw Dillington-Bliek Ze zag ho-* de loods langs de touw- en dr. Timothy Makepieee gevraagd ladder manoeuvreerde. Een grote (wordt vervoiga) bêe. i D«r is mzc morton vm 016 GEOTê PflftROENfflRMÜÏHiir- R'JKé VEntL.K'jK HM ÓEEFT ROCK WILDON EEN HfiNO! E5 WW EEN WflóEN PST SOORT V£R- flNDERr NOOif

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1