RIVELLA AVONTUREN van KAPITEIN ROB Dode en gewonde bij ongeluk in demist drink ïoveel U will f kinder honing siroop^ Vanavond H. Roland Holstprijs voor clr. E. Verbeek Drie maanden voor clandestien zenden 98 ct Hü |S Dteoeot, i mensen; SmBii riidajr 13 november 1959 (Van ónze correspondent t BERGENOP ZÜOOM. Van nacht órtlslrzeks een uur is tussen Ossendrecht dn Hoogerheide een do delijk ongeluk gebeurd, dat het le ven heeft gekost aan de -22-jarige matroos G. Clerk uit Breda van de vliegbasis-Woensdrecht. Bjj Calfsven is hij door de diklce mist de weg kwijtgeraakt 'en .in volle vaart met scooter Tegen ceii boom gereden. De duopassagier Van der Vliet werd op.: de-weg geslingerd en in zorg wek- kende toestand mei een schedelba- sisfractuur naar liet ziekenhuis in Bergen op Zoom vervoerd. Voor zijn leven wordt gevreesd. A rlrPTteiitip I ft/ RIVELLA i$ een zuivere alcoholvrij drank en...-con-fiilint» gecfc dus nooit dat "volle* gevoc!. .Fris, gezond «y heerlijk van smaak. 1fMndchi dan andeU i' ii I' 'i i EEN FRlïSCHE VUfi.ROMO PRODUCT* DE RIVELLA-GLAZEN-ACTIE GAAT DOOR Blijft, dus doorsparén. De Rivella-glazen zijn gratis ver krijgbaar tegen inlevering van 50 punten. De letter E van het etiket van de grote gezinsfles liter) heeft een waarde van 2 punten en de E van het normale flesje (Vi-liter) 1 punt. Opzenden in geslóten envelop- Postbus 345, Leeuwarden. (Advertentie rl,M.) Talm ri iet.langer, grijp dadelijk inBestrijd kinderhoe3t met ERNSTIGE MUZIEK 8.10—9.00 VPRO. HET Hekster-kwartet speelt het kwartet in D posth. van Schubert. 9.5010.25 KRO- Het Radio Filharm. Orkest o.l.v. Frans Paul Decker met de vierde symfonie van Beethoven. 11.to11.55 VARA. Dc mtmekrevue „Weerklank". LICHTR MUZIEK 7.10—7,110 VARA. Het kinderkoor „De Merels". 7.40—8.31» KRO. Mil. verz. pl. progr. „Vliegende schijven". HOORSPELEN 9,20-9.50 KRO.; Theater Andersom met „Dotter Henry Fry", i GESPROKEN WOORD 7,307-4(1 IlUv. I. Cite, van de WD. Spreker mr. II. v. Riel. SI.15—3.55 VARA. Reportage van het congres van de P,v.d,A. DIVERSEN 8.309.00 KRO Documentaire over Canada als emlgratieland. Televisie NA het weekoverzicht van het NTS- jotirnaal (8.00) een NCR V-pro gramma. O it omvat; 8.30 „Hoe warm het was en hoe - ver een inleidend, filmrelaas over de reis van het NCRV filmtcam door het Nabije Oosten. 8.45 De wereld is-een wonderf' ge zongen poëzie van Bertus Aafjes. 9.05 Peter van Campen's „Attentie". 9.50 Dagsluiting door ds. De Vries. ZATERDAGMIDDAG Van omstreeks 1.50 uur af een récht- streekse" reportage uit Amsterdam, van de aankomst van-Sinterklaas. BEN HAAG- Henriëtte Ro land Holst-prijs, d Jit paar bestemd was voor de rubriek essay en bio grafie, is toegekend aan dr. E. Ver beek uit Arnhem, voor zijn biogra fische studie over de Franse dichter. Arthur Rimbaud. De jury bestond uit de heren dr. G.:W. Huygens, Jbs Panhujjsén en B- Stroman. De prijsuitreiking is vastgesteld op zaterdagmorgen 2f november in - het gebouw van de N.V. Arbeiderspers in Amsterdam. VLISSINGEN. Wegens mishan deling van de ontvanger der directe belastingen L. M- in Vlissiiigen is de Vlissingse koopman F. M. S. gisteren door de politierechter in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van een week. De officier van justi tie had veertien? dagen gevangenis straf geëist. 1 Met één VatiMelle's groot formaat theebuiltje zet u 'n héle pot krach tige „Afternoon' thee voor nog geen vijf cent In 'n paar minutenbent y er klaar mee. Zó gemakkelijk, zo modèrn proper. Geurige, krachtige „Afternoon" thee van Van Nelle, die overal ia Nederland 20 T.in trek" isJ NEDERLAND bezit eeL wet op de vervreemding van landbouwgron den; maar het zou misschien overweging verdienen, er ook één te maken voor de recreatiegronden. Landbouwgronden mogen zeer wel werden vervreemd, maar 2e mogen geen speculatie-object wor den in een land. waar de vraag naar cultuurgrond het aanbod in zo hoge mate overtrefr. Op het ogenblik is er een sneJ stijgende vraag naar recrea tiegebieden; vooral aan de kust en vooral van over de grens. Daarbij is niet speculatie onveraoderl'yk bet oogmerk; het gaat ook om het reserveren rar bepaalde^ gebieden -voor bepaalde groepen van mensen. Het is een wat vervelebde situatie. Men herinnert zich het geval-Terschelling. dat nog goed is afgelopen, waarbij toen van vele kaulen is gesteld dat Nederland zijn natuurschoon zelf hard nodig heeft. Een moeilijk punt bierbij was echter, dat met het oog op de geleide lijke Europese eemcording men buitenlander» in de sfeer van koop en verkoop bezwaarlijk kan verbieden, wal Nederlanders geoorloofd is, in het eigen land en daarbuiten. Eigenlijk (en dat moer men goed begrijpen) gaat het er om, de terreinen voor de gemeenschap te bewaten. Tot deze gemeen schap behoren buitenlanders zo góed als landgenoten. Nederlander; hebben er op hun beurt telaog bij, in het buitenland ongehinderd van de natuur te kunnen genieten. Een wet vervreemding recreatiegronden zou veel ongewenste dingen kunnen voorkomen. Met daarnaast goede uit brei dings- en streekplannen.; naderhand overkoepeld door een landelijk structuurplan, had men dc din- j gen wel in de band. Maar het is wel de hoogste tijd, dat er iets gaat gebeuren. ZWOELE. De politierechter te Zwolle, mr. J. H. C. M. van Meer wijk, heeft de 21-jarige beton- emailleur L. G. te Zwolle wegens het werken met een geheime zen der veroordeeld tot een gevangenis straf van drie maanden met ver beurdverklaring van de zendinstalla- tie, i Verdachte had voor eenzelfde vergrijp al eens een voorwaardelijke straf gekregen. De eis luidde vier maanden gevangenisstraf en ver beurdverklaring. „ONBERISPELIJK7'.., Na-het;'gronden pla muren met Alabastine en gaaf, egaal, „onberispelijk" is het eindresultaat! 76oL'ï.i5) SAN FRANCISCO. Met de nieuwe grote telescoop van dc uni versiteit van CaJifomië heeft men I ontdekt, dat de kern van de grote I Androroeda-nevel. die ongeveer I twee miljoen lichtjaar van de aarde is verwijderd, veel sneller rond- 1 draait dan de buitenkanten van die AUaASTWE KOUAND N.Y. IEID5KSACHT - AMSIERUH tieveL V«oi- het «nier- tn wecrbcstendi(dl£h- ten Vin ruder, tn kieren ALABASTlEK Pr ijl I 2,25 p. tube f Aduerlentie l.M.) VAN NELLEs „Afternoon" theebuiltjes (groot formaat) doos van 20 sinks IB'J CAROL'S VOOöCfWÜ loom MAPCUS.- _JHi rTTFN IN PRSt'J-j ONTMOETTE «K W AMmAANï? ^4 UONOEN, U WEET WEL W Wan dis vakantie in JH [SAN W-. EN SYMPATHIEKER^ \PAN DIE POKTER 1064N-- EEN WiVENpEl'JK, STILLE K liB {DOORPR'JVfff ^ïfmS^ VAN 7'JN f/af/v w£N6en!.. 1 [MEEN PAT ÏALN06 NIET MEEVAL-'1 L£N OM HEW! TE VERTELLEN P4T IK MET CHARLES W WIL TROUWEN t béste geldet'se rookworst W NIET ZO KWAAV ALS U WEL DENKT, TEGENDEEL - tussen Las Palmas en Kaapstad, it het niet?" „fit geloof het niet. fk geloof niet dat hij aan boord is." „O nee?" -- „Wat voor vent is het? Vertel me dat eens." Alleyn zei; „Vertélt u dat maar. U hebt een even goede kans als ik, om. gelijk te hebben." OF IK PAT N06 lWEET Lj Ho,TiMMyje Moern\tr op MENEER MORIWiCHItrENjA ~~x^--^"u--JJsW0.(i1ENEER MoSfoN En ik 3ffl EROP.onr u voor\ikki,n welhuilen 0E EERSTE 0NK03TEN EEN (WN BUJPXHflP'- ACOIüCHOrirflNMUftflrfNEEMTjfflBBa MSV; PflNGIPflNö U BENT ^_D00O' 'meneer mor ton li EEN 1/flN Wanneer Anaho boven komt, ziet itij dat zijn -kano door de sterke branding is meegesleurd, maar daar ligt nog altijd de motorboot, die zijn ankertouw heeft vernield, Hij zwemt naar de motorboot en grijpt.zich vast aan de rand van de boot. Hé, daar zit zowaar zijn opdrachtgever, mr,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1