Verandering in de lucht? MAPRÖ w I i OPGEVAI 'ÖRV Openbaar Kunstbezit gaat vierde jaar in L De Immer met veelbelovende plannen - Gelukwensen voor Neliroe van Luns Experiment niet overtuigde TV7 op kerstavond met „De grasharp" Va:navond JAGO Shawls Franse TV contra voetbalbond ^ördWspiraal N en morgen Radio moord aait boord AVONTUREN V AN I 'KAPITEIN, ZUiS dir cc jaren van de ommekeer der na oorlogse politieke ver houdingen? De tijd zal het leren. Maar er zijn sommige 'merkwaar dige symptomen. Eén hiervan is het teil. dat de Franse communis- ten zich eensklaps achter de grote lijn van het AJgerië-beleid van de Gaiille hehhén geplaatst, nadat rij er tot zeer kort met kracht tegen had den geageerd. Thotez zelf schrijft nu. dat dat een vergissing was. De Gauile heeft immers het zelfbeschikkingsrecht van de Algerijnen erkend; en wat kan een voik meer vragen dan zelfbeschikkingsrecht? De redene ring is verbluffend simpel en voor iemand» die de feiten kent, heel wat minder overtuigend dan het betoog, dat van een vrije uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht onder de door de Gauüe gestelde condities moeilijk veel kan terecht komen. Het is duidelijk dat de leiding der Franse communistische partij handelt op hoog bevel. Thorez is pas kortgeleden uit Moskou teruggekeerd. Nu zijn bij de communisten plotselinge frontveranderingen niet zeldzaam, maar dit geval heeft toch we] enkele bijzondere kenmerken. Riisiand laat het „ont wakend" Afrika in de steek ten gunste van een Europese mogendheid, welker-houding de propaganda de best mogelijke kansen gaf. China steunt de. Algerijnse opstandelingen; maar Rusland laaf ze in de steek. Waarom? Zou het alleen maar zijn-om het staketsel de Gaulle op de weg naar de topconferentie te verwijderen? Het resultaat moer dan in ieder geval pover worden genoemd, want de Gaulle heeft nog altijd niet de minste haast. Wat hem betreft mag het best .zomer 1960 worden, voordat de staatslieden samenkomen. Een ander feit. dat de aandacht trekt, is de ongerustheid, waarvan de Italiaanse communistenleider Togliatti heeft blijkgegeven. Hij vertrouwt het niet meer en schrijft, dat de nieuwe (Russische) lijn de ontwikkeling van de arbeidersklasse in de hele kapitalistische wereld bedreigt. IET of wat raadselachtig is in wat zich thans afspeelt de positie yan de Gaulle. Wat ziet Chroesjtsjew in de Franse president? Naar alle waarschijnlijkheid toch niet een man. die hij tegen Engeland en de V.S. uit kan spelen. Hij is tegen niemand zeer toeschietelijk, de Rus sen wel'in de allerlaatste plaats. Het laatste deel van zijn gedenkschriften bevat het verslag van zijn bezoek aan Moskou in dc herfst van 1914, toen /.het er om ging, een vriendschapsverdrag tussen zijn bevrijde land en Rusland af te sluiten. Het is een. treffend verhaal mede door zijn bijzonderheden omtrent de zo beangstigende figuur van Stalin. Het verdrag was klaar, maar de ondertekening liet op zich wachten omdat men van de Gaulle de erkenning eiste van de door de Russen samengestelde Poolse marionet tenregering. De Gaulle weigerde dit ronduit. Voor hem, zei hij, was er maar één Poolse regering, n.l. die in Londen...Men probeerde het onmoge lijke om hem van mening te veranderen: Stalin at met hem, dronk met hem. ging films zien.met hem; doch hij pakte tenslotte tas en hoed en zei, dat hij dan maar wegging. Toen-werd liet verdrag ondertekend. Eigengereid is de Franse president als geen ander, maar iemands werk- tuig is hij niet. Dat moet Chroesjtsjew toch wel weten. Chroestjsjew zelf is erg gesteld op een topconferentie. Toch gaat hij er mee akkoord; een langdurig bezoek.aan Frankrijk te brengen;, pas in maart en wetende dat dit aan de conferentie zal voorafgaan. Er zit daarin veel ondoorzichtigs en misschien wel meer verontrustends voor b.v. de Oost-Duitse regering dan voor het Westen. Want hoe men ook over de topconferentie denkt, in Ber lijn .liggen in elk geva! tot zolang die niet is gehouden de posities vast. -Intussen hebben Grotewohl en tilbriebt weer een flinke teleurstelling moeten slikken door. het feit, dat zij 'in de bekende, vlaggenkwestie ge dwongen waren om bakzeiF te halen.-r MISSCHIEN zit er iets in de lucht, maar het zal er*niet zomaar uit komen vallen. De Gauile heeft 'deze wèek gesproken over de Chi nezen. die „miserabele" gele miljoenen, van wie Rusland niets heeft'te verwachten.. Het heeft ook van oorlog niets te verwachten omdat de partijen tegen elkaar opwegen en vernietiging geen aanlokkelijk vooruitzicht is. De Gauile (en dat is misschien zijn verdienste) ziet door de nevels der communistische propaganda heen weer een land. Rusland ge heten, dat zijn voordeel zoekt., natuurlijk, maar ook zijn veiligheid. Helemaal niéuw is dit aspect, niet, maar het zou er toch toe kunnen bijdragen, de toestand enigermate te verhelderen. Chroesjtsjew heeft geen reden, zich over de bevolkingen der satellietstaten veel illusies te maken. Ze houden niet van Rusland. Misschien ziet bij de grenzen der communis tische propaganda. Misschien vindt hij het leger en de bewapening wat duur worden» rm de oorlog naar de achtergrond van de vergane tijd schuift. Het is allemaal moeilijk te beantwoorden. Maar dat hij beweging ziet in de wereld,/is wel zeker. f Wanneer het Westen intussen iets zeer'beslist moet nalaten, dan is dat vooruitlopen op wat wellicht- mogelijk is. De dingen komen, niet vanzelf: ze moéten worden verworven: Dat kan alleen door eendrachtigheid en door hardnekkigheid van dezelfde soort, als de Gauile die eenmaal tegenover StalEn aan de dag Heeft gelegd. En wie zal zeggen, of het niet juist zijn hardnekkigheid is, die Chroesjtsjew de Gauile doet waarderen! Zaterdag 14 november 1959 DEN HAAG De minister van Buitenlandse Zaken, mr. 3. M. A. H. Luns, heeft de Indische minister president, Nchroe, In een door Radio Nederland Wereldomroep uit gezonden boodschap gelukgewenst met diens zeventigste verjaardag. MinisterLuns noemde premier Nehroe één van de grote staats lieden van de wereld, die geïnspi reerd door hoge beginselen, zijn land heeft geleid vanaf het ogen blik waarop het zijn onafhankelijk heid terugkreeg. Verder zei minister Luns dat men in Nederland bewondering voor Gandhi's politieke erfgenaam en op volger heeft. /~\P 18 januari van het volgend jaar begint de serie radio-uit zendingen „Openbaar Kunstbezit" aan zyn vierde jaar. Tijdens de. persconferentie die deze „Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord .en beeld" dezer dagen belegde., deel de het bestuur mee, dat de komende cursus wederom 40 reprodukties van diverse kunstwerken in Nederlands openbaar bezit zal bevatten. Voor een bedrag van ƒ9,75' komt de cursist in het bezit van deze reprodukties, van de ge- drukte teksten van de radio- causerieën, van de band waarin hfj afbeeldingen en tekst kan opbergen en van de museum kaart, die hem gratis toegang verschaft van een groot aantal musea. Dit bedrag van ƒ9,75 kan worden gestort op de giroreke ning onder nummer 1665 van Openbaar Kunstbezit in Am sterdam. In afwijking van vorige jaren zal in de cursus 1960 werk worden op genomen van Nederlands bezit van buitenlandse kunstenaars, zoals: De- gas. Chacnü. Kokoschka. Dürer, Goya en anderen. Het bestuur hoopt dat ook in 1950. evenais in de beide voorgaande jaren, weer meer dar. 90.000 cursis ten zich zullen aanmelden. OVER de kwaliteit van de repro dukties merkte de Initiatief nemer van Openbaar Kunstbezit, de heer Westheim op, dat deze van dien aard is dat zij, ook internationaal als voorbeeldig gelden. In de drie jaar van zijn bestaan heeft Openbaar Kunstbezit twaalf miljoen reproduk ties onder het publiek gebracht. Hoewel er nog geen vast om lijnde plannen zijn wordt er door Openbaar Kunstbezit in samen werking met de NTS gezocht naar een vorm om ook via de TV een bijdrage tot esthetische vor ming te leveren. Wie zich vóór 21 november als lid meldt dingt mee naar één van de 175 kunstwerken, die onder hen worden verloot. Op 16 november, aanstaande maan- dag dus, zal de staatssecretaris, voor O.K. W.. mr. Y. Scholten. een sti mulerend woord spreken over Open-, baar /Kunstbezit. V' '"P EN tweede male heeft de NCRV getracht poëziedeze keer van Bertus Aaijes m getoonzette vorm nader tot luisteraar-kijker te bren gen. De entourage was strakker, min der experimenteel dan de eerste keer. Het enige dat we na deze rustige presentatie weten, is dat het.r.ietaan de experimentele aankleding heeft gelegen, dat. deze wijze van kennis making met poëzie oris niet kan be koren. In onze herinnering aan deze twee- de uitzending is blijven hangen, dat inleider Ed, Hoornjk in een blijk baar te eng stoeltje was neergezet en dat de verstaanbaarheid van het ge zongene vaak veel te wensen over liet. „Attentie" had een aardig onder deel in de uiteenlopende reacties op de vraag „wat was voor u het be langrijkste feit in dit jaar". De re clame voor het jaarboek waartoe deze vragen een inleiding moesten vormen werd overigens nogal onbe holpen opgediend. Over zindelijkheid werd in deze rubriek naar onze smaak te doce rend, over de Hallen van Parijs door Joop Simons daarentegen te weinig zakelijk, te breedsprakig en te vlotjes gebabbeld. M.a.w. „Attentie" bleef beneden de verwachtingen. „Ho© warm het was en hoe ver..." doet verwachten dat het filmmate riaal dal het NCRV-team uit het Na bije Oosten heeft meegebracht drie boeiende fiJmdocumentaires gaat op leveren. Dinsdagavond zullen we daarvan de eerste zien; over Mozes en de tocht door de woestijn. VV.Jnn. OP. donderdag 24 december, de avond voor Kerstmis, is de VARA aan de beurt om de TV-toneelavond te verzorgen. De keuze van deze om roep is hiertoe gevallen op een TV- bewerking van het verhaal „De gras- harp" van de Amerikaanse schrijver Truman Capote. De regio is toever trouwd aan Kees van lerseL i Advertentie M Radio (Advertentie LM.) [Het beeld „danseresje" van Degas, bezit van museum Boy- j i mans-uan Beleningen, dat bespro- j 1 ken wordt in de komende cursus j van openbaar kunstbezit. i T"N E Franse voetbalbond heeft beslo- ten alle rechtstreekse uitzendin gen van voetbalwedstrijden, die bin nen het machtsgebied van de bond vallen, via de Franse televisie te ver_ bieden. .Tot dusverre heeft, de voetbalbond op beperkte schaal.televisie-uitzen dingen-van wedstrijden toegestaan. Meestal waren dat dan buitenlandse wedstrijden die op andere tijden werden gespeeld dan de wedstrijden van de Franse clubs. Ook werden nu en dan uitzend ineen van wedstrijden toegestaan, mits deze niet van tevo ren werden aangekondigd. Onlangs heeft de Franse televisie de eei'ste helft van de voetbalwed strijd DuitslandHongarije in Boe dapest uitgezonden. Dit gebeurde op een zodanig tijdstip dat tal van po tentiële wedstrijdbezoekers thuis ble ven inplaats van naar hun club te gaan kijken. De Franse voetbalbond is hierover 2o verbolgen, dat de bond tot ver geldingsmaatregelen tegen de TV heeft besloten. ERN'STIGE MUZIEK 1.30—8.20 KK.Q. In de Populaire klas sieken een concert door de pianiste Mariette Dierkx met het Radiokamer orkest o.I.v. Roelof Krol. Werken van Jana.ts.lek, Monteverdi, Purcell en Ho- negser, LICHTE MUZIEK 6.206.52 Het Promenade orkest o.i.v. Benedict Sllberman met solisten in „Gouden regen". 10.10—10.30 VARA. Schfjvenspeurder met succesvolle gram.platen uit ver vlogen dagen. DIVERSEN S.D5945 VARA. Amusementsprogram ma „Week uit-week in" m.m.v. Tom- Dnrus-IVTanders. 9.15—9.40 VARA, Radio-spel „Het hangt aan de muur en het tikt" 9.20— ln.25 KRO. Amusementsprogram ma „Tierenlantjjnen", met fle Kop stukken. HOORSPELEN 9.40—10.10 VARA. Zesde deel valt het vervolghoorspel „De MAPRO-spkaal is sterk en soepel en overal in huls te gebruiken. Voor Uw gordijnen, de was. Uw garderobe enz. Enorm pracHsch. eenvoudig te be vestigen en te verwijderen. meer mogelijkheden met ned. octrooi 74341 Let op de gele bus I Televisie het joarnaa! en weeroverzicht van de NTS (8,00) een program ma van de VARA. Dit omvat: 8.20 Een korte reportage van het congres van de PvdA. 8.30 Theo Eerdmans' q.uiz „de neemt er: wat van mee".- 9.25 Het amusementsprogramma „Pu blieke tribune". ERNSTIGE MUZIEK 3.253,40 AVRO, Met trommelsolist speelt Het omroeporkest het concert voor Bazeler trommel en orkest van Rolf Liebermann. 2.39—3.00 KRO. Het Rotterdams Harp Quintet speelt werken van Von Dit- tersdorf en oud-Nederlandse liederen door Hans Schouwman. 10.40—11.05 AVRO. Concert op gr.pla- ten van kleine werken van Mozart. OPERA 8.559.30 KliO. In Belcanto een keuze uit het repertoire van Renata Tebaltli en Giuseppe Campora. LICHTE MUZIEK 3,25—4.00 KRO. Het Metropole orkest o.l.v, Dolf van der Linden. 4.054.3U AVttu. De hkj masters o.I.v. öcp Rowold. 8.058.43 AVRO. De Zaaiers o.l.v. Jos Clebur. 8.138,45 KRO. „Kaatje kom Je bo ven", programma van liedjes door j les dc CorLe. 9.300.55 AVRO. Scherzando met Teri- d.v en Henk Scholten. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. „De Wadders". 5.305.50 VARA. „Het hu,s met gekroonde karnton". 8.459.30 AVRO- Achtste en laatste deel van „Paul Vlaanderen". 9.30—10,10 KRO. „Het hoogste punt" een Japans hoorspel bewerkt door Louis Povel. DIVERSEN. in.36—12.00 en 5.00—5.30 VARA. Bob Spaak's „strijk en zet". T elevisie EEN programma van de KRO, Dit omvat: 8.00 Jan Blaaser's persiflage op eén reisgezelschap „Zo zijn ze", 8.30 „Anno", een duik in de film archieven uit 1916, '17 en '18. 9.00 Populair klassiek concert door het Amsterdamse Kunstmaand Orkest. Om lö.oo het gemeenschappelijke „Sport in beeld". (Advertentie LM.) BIJ VERKOUDHEID, HOESTEN EN NfEZEH g«v»n een paar Pottertje» ift ee mand snel verlichting. Duirenden vinden er" dagelijks baat bij. Potter's Ltnia ii liefrf bij roker», zanger» en spreker HP. K 7 I N H 11 K IY K.V. -,(i -hond'ge pleite doosjes d SS cent t I VN GLASGOW In de „Scottish Mo tor Show", die vrijdag te Glasgow is begonnen, is een vrachtwagen te zien met een motor, die op benzine, petro leum, diesel-olie en vliegtuigbenzine kan wecken. A LS een grotedt/c/ce poes stoop me urou tu Ditis! er geruisloos door ae gang en bteej- by de kamerdeur staan. tinmen klonk gepraaten on- derciraki geiach. Ze wachue, gretig luisterend, tot hei moment haar gun- .stiy i.eek. i'oeu auuute ze cte deur met kracht, open. Op de divan'in de ka mer zat een jongeman naast ecu meisje. Hij had zijn arm om haar süttouuer, „Jujjrauu; Anders," begon me vrouw Duister. met fier opgenenz iioojü stuna ze op de arempel, een getut enge munwhe, met jene toeren de obgjes. tiet meisje duwae de arm uu.il ue jongen wey en 'kei timide: „ja mevrouw.' „Ik heb u- aeze kamer verhuurd onuer imcirufcKetyke voorwaarde dat u geen ft erena «zoete zoude ontuan- gen:' „Ja mevrouw." „En nu betrap ik u cIvoor de twee de keer." „ik dacht dat u uit tuas," zei het meisje onnanuig. De jongen grinnik te. „Dan hebt u verkeerd gedacht;' riep mevrouw Duister nijdig. ,JDit 15 een jatsoenujk liitts, jujjrouw An dersAls u dit soort dingen overhoop wilt haten, dan moet u maar een ou- derkomen zoeken waar men het «iet zo nauw neemt mei de goede zeden." „De goede zeden!" zei het meisje, ook fcwuaa wordend„IVüt heeft dut nou met de goede zeden te maken, ttij is me verloofde." „Dat kan me niets schelen, juf frouw Anders, ik 'moet'dat niet. En ik zal er nu meteen maar de conse- q uenti.es uit trekken. Ik zeg u de huur op". „Nou goed," snibde het meisje, '„'t Is hier toch geen leven, 't Lijkt wel of ik in de bajes zit." Ze stond op. „Ca je mee Fred?" vroeg 'ze. „Dan gaan we op een terrasje zitten. De goede zeden bederven." Als een koningin schreed mevrouw Duister 'de trap af naar haar eigen kamer. Ze had. dat brutale nest er lekker in laten lopen, door om kwart voor acht hard met de buitendeur te slaan en toen heel voorzichtig terug te sluipen naar haar kamer. In het donker was ze gaan zitten wachten tot die knul aanbelde. „Kom maar Fred, 28 is naar de bios." Ja ja, dat zat ze niet glad. Zelf u?as 2e al een halve eeuw lang bijzonder fatsoenlijk. Haar hu- welijk. met de heer Dui3ter had elf maanden geduurd. Sindsdien betaal de hijat twintig jaar, een alimen tatie van drie honderd gulden in de maand voor het onuitsprekelyk voor recht haar nimmer meer te siert. Daarom' kon ze de kamer-met-kitsje- net goedkoop verhuren. Ze vroeg op zettelijk een klein prijsje, tcant dat gaf haar de kans, zich te bemoeien met het levew van degeendie het voorrecht had zo billijk te mogen huren. Straksals ze de advertentie gezet had,/ zouden ze weer komen, in drommen. Het gaf een fijn ge voel van macht, al die onderdanige, beleefde mensen te woord te .staan. Een man alleen nam ze natuurlyfc niet. Stel je voor. Jonge stelletjes, die pas getrouwd waren, Ziet ze wel boven komen, al dacht ze er natuur lijk niét aan. Maar ze vond het pret tig met zo'n vrouwtje te praten.. „O nee mevrouw, dat kan ik niet doeh. Want straks komt er waar schijnlijk een baby en die herrie, op mijn leeftijd.nee. Als u nu bijvoor beeld een-doktersverklaring had, dat u geen kinderen kunt fcrygen, dan. zou dat de zaak veranderen. Ze genoot er van.'Ergens' diep van binnen, haatte ze de jongelui, die aatt een normaal leven begonnen. Ha'd zij hei soms 20 leuk?.Altyd alleen? Nie mand trok zich iets van haar aan. Al leen die mooie, goedkope kamer- met-kitsjenet maakte haar belang rijk. - „Ik zal maar weer een meisje al teen nemen," dacht ze. „Maar ze moet niet proberen vuiligheid bij me uit te halen. Dit is een fatsoenlijk huis." KRONKEL. (Advertentie l.Mj OH Is één manier om In slaap te komen. Maar eenvoudiger eii veel aangenamer is: ga slapen op een EP EDA matras. ejmMMPi PAG.— F'JN PAT U WEER EEN5 KOMT. JUFFROUW CAROL l LEUK OM JOU OOK WEER 5FN5 TE 2IEN, IK MOET M'JN OOM ElOENUJK IETG F£f?T£LL6N- WC 6A TROUWEN*.. CEFELICITÊEFP, JUFFROUW ^ZEKER AIS HU 'Am' MAAR DE OUD E H£EI?lWEEr M6r W/F AL MINDER IN Z'N PAT PACHT IK AL'. atZltri Hel OOR DEEL VAN UW OOM OVER DOKTE LOGAN KRIJGEN WE OUS VUURWERK'. MAAR TOCH MOET U HET HEM RONDUIT YERTELLEU l IK WH TRDlWEN' HERINNER JE JE DOKTER LOGAN. SCHIK Z'JN 1 v.a. f74.50 HEBr GELUK, BAINES Wsgerngn» van Tuinen NV, lahnVanta van Arüiori meubelen en Epeds meU-ei&se op nerdwhzgwo omMo#ro/v mi Köpf/s j>ra$r oen dzj 0£ fflz/Yjf/v //v o£ 6ut/#r7£G6sn wr Hf re# jpooxr'nT, c- OUO£ DChuoh. IK BEN VAN PtfiN tÊN NfCUW DroKöRfliiPNDre kopen HEBBEN 3UILIÉ ZIN OM ME£ Tt GHflN KUKEN Hij geeft toe en. wordt een mon ster „Aha!" zei kapitein Bannerman. Een monster. Er zijn onnatuurlijke dingen die je niet zou verwachten die plotseling in de menselijke ziel boven komen. Dat geef ik direct toe. Maar niet op mjjn schip." De twee mannen keken elkaar aan en Alley voelde hoe de moed hem ontzonk. Hij herkende stijfkoppig- heid wanneer hfj ermee te maken kreeg. De scheepsmachines dreven het schip met volle snelheid op haai- koers. De mist was verdwenen, een zonnig zeegezicht deed hem als een incident vergeten. Achter het schip spreidde het kielzog zich wijd uit en het ritme van zijn normale voort gang leek stevig gevestigd. Enge land lag achter hen .en de Farewell zette volgens alle regels koers naar Las Palmas. ,tlfv 'f*,/ .Twee, drie minuten wacht Pioco nog. Hoog boven •zjjn hoofd krijsen de meeuwen en. de branding slaat schuimspattend tegen de 'naakte rotsen. ./Maar van Anaho is niets meer te zien. Nou, dan is die klap behoorlijk aangekomen. Fioco start de motor en vaart terug naar het dorp. Hij hoeft mets te vrezen, want als Anaho vanavond niet te rug keert zal iedereen zijn dood 'wijten aan de wraak van de zeegoden, wier rust hij heeft ver stoord met koraalduiken Maar Anaho is niet dood! De klap met de ijzeren buis heeft hem even versuft, maar het bewustzijn verliest hij „Wat wilt u dat ik doe?" vroeg kapitein Bannerman. „Het gehele geval is ronduit belachelijk, maar iaat me eens horen. Beter dan dat kan ik toch niet zeggen, is het wel?" '„Nee," stemde Alleyn toe, „dat is heel behoorlijk en meer dan ik mag verwachten. Ten eerste moet ik u vertellen wat ik niet wil. In het bij zonder wil ik niet, dat bekend wordt wie ik ben." „Is. dat zo?" niet. Hoewel alles stajnpt en dreunt in zijn hoofd f „Ik. meen dat' meereizende koop- en zijn linkerschouder hem geweldig veel pijn I lieden een beetje uit de tijd zijn, doet, slaagt hij er toch in naar een rotsspleet te 4 dus dat kan ik beter niet zijn. Kan zwemmen. Daar hijst hij zich omhoog, onzicht- j ik misschien een employé van de baar voor zijn aanvaller. 1 maatschappij, voorstellen, die naar I hun kantoor in Durban gaat?" Kapitein Bannerman staarde hem strak aan en zei: „Het zou dan in een tamelijk hoge functie moeten zijn." „Waarom? Wegens mijn leeftijd?" „Dat heeft met leeftijd niets te maken. Of met uiterlijk. Het is," verklaarde kapitein Bannerman ver der, „het algemene effect." „Ik geloof niet, dat ik..." „Ziek ziet u er ook niet uit. De voorlaatste reis, ook een uitreis, had den we een neef van de directeur aan boord. Die moest genezen van de lirium nadat hij zo'n kuur had ge volgd, U lijkt helemaal niet op hem. tJ Üjkt ook niet op een detective, als je het mij vraagt," voegde ka pitein Bannerman er verwijtend aan toe. „Bent u dat altijd geweest?" „Niet direct." „Ik weet het," zei kapitein Ban nerman, „laat het maar aan mij over. U bent een neef van de president commissaris en u gaat naar Canber ra via Durban, naar een legatie of iets dergelijks. In Canberra bestaan alle mogelijke soorten Iedereen gelooft alles, bijna altijd." „Zou het?" „Vast en zeker." „Goed. Wie is uw president-com missaris?" „Sir Graeme Harmond." „Bedoelt u die kleine dikke man met uitpuilende ogen, die stottert?" „Wel," zei kapitein Bannerman en staarde Alleyn aan „als u het zo wilt zeggen." „Ik ken hem." „Hoe is het mogelijk." „Hij kan ermee door." „Ermee door?" „Ik kan beter niet mijn eigen naam gebruiken. Er heeft iets in de kranten gestaan. Wat denkt u van C. J. Boderick?" „Roderick?" „Dat is mijn voornaam, maar die is nog nooit in druk verschenen. Wanneer je dit soort dingen onder neemt, luister je beter naar^ een naam waaraan je gewend bent." Hij dacht even na. „Nee," zei hij, „laten we aan de veilige kant blijven en er'Broderick van maken." „Heeft uw foto niet gisteren in de Herald gestaan?" „O ja? Wel allemachtig!" „Wacht eens even." De kapitein ging zijn hut binnen en kwam met een exemplaar van de krant terug, welke meneer Cud dy zo geïntrigeerd had. Hü vouw de die terug op de plaats van de foto van de pikante Beryl Cohen en Superintendent R. Alleyn (inzet). „Lijk ik daarop?" vroeg Alleyn. „Nee." „Goed." „Er is een heel vage gelijkenis. U kijkt alsof u een volle mond heeft." „Dat had ik ook." „Ik snap het," zei Kapitein Ban nerman moeilijk. B „Dat zullen we moeten riskeren. „Ik vermoed, dat u zich een beetje ach (eraf wilt houde n „Integendeel. Ik wil zóveel moge lijk contact met de passagiers heb ben." „Waarom?" Alleyn wachtte even en vroeg toen: „Hebt u een goed geheugen voor datums?" „Datums?" „Zoudl u bijvoorbeeld zelf voor een waterdicht aiibi kunnen zorgen met getuigen voor de vijf tiende van de vorige maandtussen tien en elf uur 's avonds; voor de vijfentwintigste tussen negen en twaalf uur 's avonds en voor de vorige avond gedurende het halve Uur voor. uw afvaart?" Kapitein Bannerman .snoof luid ruchtig en fluisterde binnensmonds. Ten slotte zei hij: „Niet voor alle drie, dat kan ik niet." „Ziet u wel. dat bedoel ik." Kapitein Bannerman zette zijn bril af en bracht opnieuw zijn thans paars aangelopen hoofd tot op 'ir korte af stand van dat van Alleyn. „Zie ik eruit als een lustmoorde naar?" vroeg hij woedend. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1