1SSSSÊÊR ROETJE SPARKS Libanon taboe voor Armstrong; Vanavond Het TV-theater j presenteert J volgende week: Radio Jarige NCRV .Redt een kind' 750.000 guit en RADIO-LUISTERAARS Hun lach klink! van zo ver Kleine oorzaken, grote gevolgen Acteur Frits Bouwmeester overleden Nieuwe, aam val op radio-mopopolie Prins Bernhard naar Wenen Belg heeft archief over gevallenen Wëëser carol nou maar, charles- HEB tUCEEN TAC1VOLLE OUDERS JRBu OM ONS ZOVEEL ALLEEN Jwarfl de grond aan tioord A1£iv£££ fooc, zcor: "/a g£/Y/Y/£r ö#/vc> utfaevmtffi Anaar iR zctgcfn mr /HD#rö£80üW/...HffóPOoxreR.' TVoensdag 18 november 1959 lAdvertentie LM.) BEIROET Louis Armstrong en zijn orkest worden niet meer in Li banon toegelaten, omdat zij in Israel hebben gespeeld. Egyptische dagbladen beweerden vorige week dat Armstrong volgens de Libanese veiligheidsdienst leider van een spionagekomplot ten gunste van Israël was. i (Onder voorbehoud van I wijzigingen) j ZONDAG 'S Middags (3.00) een recht streekse reportage uit het Sporl- fondsenbad te Schiedam van in ternationale wedstrijden. 's Avonds een A VR O-program ma met een causerie door mr. Hiltermann, het tweede deel van Ed v. d. Elskens beeldverhaal van zijn wereldreis. De tweede afle vering van de rubriek „Kunst- grepen'' door Pierre Janssen en hierna het TV-spel uit de boks- wereld „Requiem voor een zwaar- gewicht" met Ko van Dijk in de hoofdrol, i Na Sport in Beeld nog Eurovi- i sie uit Genève van een concours hippique. MAANDAG Geen uitzending. DINSDAG Filmavond met als hoofdschotel „Geschandvlekt" een Amerikaan se film met in de hoofdrollen Dane'Clark, Gail Russell en Ethel Barrymore. WOENSDAG 's Middags VARA-kinderpro- gramma. *s Avonds de NCRV met de kunstrubriek „Studio B" „Tele- discoparade", Han Rensenbrinks „Beesten in huis". Pi Scheffers „Pas geperst" en als dagsluiting een reportage uit Bartimeus, in richting voor blinden en slecht zienden te Zeist. DONDERDAG VAR A-programma met de in- 1 lernationale politieke rubriek van dr, L. de Jong. Hierna gespeeld door Ida Wasserman en Joris Diels „Variaties op één thema. Ontmoeting met het geluk", drie TV-eenakters van Willy van He rn ert, geregisseerd door de schrü- ver. VRIJDAG KRO-programma met „Gasten boek", een zangersportret van Benjamino Gigli. licht muzikaal amusement' in Music box" en de sportrubriek-van Jan Cottaar. ZATERDAG 's Middags :,hetk:AVRO-kinder- prograrnma. 's Avonds opnieuw de AVRO met „Zet 'm op" en de „"Weekend- show". - ERNSTIGE MUZIEK 10.00—10.3(1 NCRV., Opdrachtsmuziek ter gelegenheid van het 35-jarig be staan van de NCRV wordt uitgevoerd door een huismuziek-ensemble o.l.v. (Maarten Kooy, LICHTE MUZIEK 7.508.29 NCRV. Zang van' de be kroonde en eervol vermelde kinder liederen door het nieuwe NCKV- kinderkoor o.l.v. Marinus Borstlap. OPERA 8.5010.20 VARA. Uitgestelde relais van de Italiaanse omroep van de opera „Romeo en Julia" van Bellini. HOORSPELEN 8.058.50 VARA. „Hun lach klinkt van zovernaar het boek van Meyer Sluyser, geregisseerd door S. de Vries luister hedenavond om 20.05 uur via Hilversum If naar Een hoorspel van S'. de Vries jr. naar het nieuwste boek van MEYER SLUYSER. „Hun fach klinkt van zo ver 200 pagina's inclusief 22 sfeervolle foto's van oud Amsterdam en een lijst van alle vreemde woorden en uitdrukkingen ook uit Sluysers vo rige boeken, in balalederen band met stofomslag 3,95 Verkrijgbaar bij onze ogenten, bezor gers, de boekhandel of rechtstreeks bij de administratie van ons blad. VW IJ zullen niet de enigen, z'.n YV geweest, die gisteravond met verbazing naar het TV-scherm heb ben gestaard toen daar op het NCRV-paiet de letters CVDT ver schenen. Een goede blikvanger die ons er aan herinnerde dat de NCRV. 35 jaar oud. begonnen is als de Chris telijke Vereniging voor Draadloze Telefonie. Tanja Koen kwam even later op het beeldglas, geflankeerd met een feestelijk bloemetje. Kees van Langeraad voerde -ons mol een goed gecomponeerd filmpje J terug in de beginjaren van de i NCRV. j Voor de film van Dick vail Bom- mei. Rob Mariouw Smit en hun ad- viseur prof. dr. Th, C. Vriezen heb- I ben we om meer dan een roden gro- j te bewondering. In de eerste plaats j omdat het de kijkers een gebied ontsloot waarin wortels van onze i beschaving hebben gelegen maar I waarvan we vrijwel metsweten, i Daarnaast om de bijna bovenmatige prestatie om in een zo korte tijd en i met een zo bescheiden ploeg zulk voortreffelijk en boeiend materiaal te verzamelen. Met de montage der opnamen - b.v, bij de flitsende overgang van de Egyptische beelden bij de aan- kondiging van de uittocht van het j Joodse volk uit Egypte heeft het j team naderhand thuis de kroon op i het werkstuk gezel. Eén ding slechts hebben we ge-1 mist; bij het begin een kaartje van deze tocht, liefst met „tussenstap- j den" telkens wanneer een nieuwe pleisterplaats werd bereikt. We doen de NCRV deze suggestie graag aan de hand voor de twee nog komende uitzendingen in deze reeks. W. Jnn. 8.5(1>1(1.011 NCRV. ,;I)e hand*', een van dp doorspelen die tip NCRV lieert be kroond in de hoorspel wed strijd t.g.v. het zevende lustrum van deze omroep. Beschreven dour Rob Geraerds. Regie: Vim Pauw. Televisie NA het Journaal en weeroverzicht \'an de NTS (8.00) een programma van de AVRO. Dit omvat: 8.2u Sport panorama; 8.50 Lied en Czardas, een programma mei het orkest van l.ajos Veres; 9.05 China, een TV-documentaire door mr. Hiltermann; 9.35 Tweede aflevering In de serie documentaires over de luchtvaart van de Amerikaanse luchtmacht. DE actie van de VPRO ten bate van de vluchtelingen in Marok- j ko „Redt een kind" heefl reeds meer dan 750,000 gulden opgeleverd. Een som die voldoende is om zevendui- j Zend kinderen van vluchtelingen warme kleding te verschaffen. Bij de vele plannen om „Redt een kind" te. steunen voegt zich nu het j initiatief uit de kringen tier Neder- i landse artiesten om geheel belan- j geloos op 23 december in het Am- l sterdamse Concertgebouw een grote show te organiseren. De organisatie von deze avond ligt I in handen van Karei Prior (AVRO) die hoopt de medewerking te ver- krijgen van Mies Bonman (AVRO) als gastvrouw. Mei tal van prominente kleinkun stenaars zijn besprekingen gaande. Op de dertiende december, een zondagavond zendt, de VPRO-tv uit. Het ligt in de bedoeiing van het programma in het Concertgebouw, waarvan ook de recette „Redt een kind" ten goede komt, één uur uit te zenden. Met de televisie-regie biervan zal zich Jack Dixon belasten. Advertentie L.M.) Kun klein wondje kan de poort zijn waardoor ziektekiemen, binnendringen. Dan ontstaat er infectie en een min of meer ernstige ontsteking is het gevolg. Gebruik daarom "olj elke verwonding- de reeds door drie geslachten geprezen Kloosterbalsem (Akker-Balsem). de zui verende en ontsmettende w'ondbalseru bij uitnemendheid. Ook V zult zeggen; „Kloosterbalsem, geeu.groud zo goed," XJëT „Weekblad voor de lelevisie- ■LJ. kijkers" heet met ingang van het gisteren verschenen nummer „Hel onafhankelijk weekblad voor kijkers en luisteraars". Achter deze naamswijziging schuilt een veran dering in de opzet van het blad. die een 'frontale aanval betekent op het monopolie van de omroepverenigin gen. - Het zal voortaan naast de TV- prci gram ma's ook een volledig over zicht geven van de radio-program ma's van de beide Hil ver sums. In hetverleden zijn dergelijke dan vallen op het monopolie steeds door de omroepen op grondvan uitspraken van de rechter afgesla gen. „Dé omroepverenigingen", aldus hut weekblad in zijn hoofdartikel, „zullen moeten leren inzien, dat ra dio en televisie in ons land er niet zijn om hun privé-belangen te die nen. maar voor de luisteraars en de kijkers"; Bij geen der omroepverenigingen was men op dit moment bereid ons commentaar te verstrekken, op deze nieuwe aanval. DEN HAAG Prins Bernhard is hedenmorgen naar Wenen vertrok- j ken om het congres van de Europc- se Stichting voor Cultuur bij te wo- nen. De prins is voorzitter van deze 'stichting. I Hij. zal hét congres vrijdag openen en zaterdag de Èrasmusprijzen uit- reiken. De prins maakt de reis in J de regeringsdakota en wordt tussen i vier en vijf uur op het vliegveld van Wenen verwacht. (Van ónze kunstredactie) AMSTERDAM In het sanato rium- Hoog-Laren is gisteren op 74- jarlge leeftijd de acteur Frits Bouw meester overleden. De teraardebe stelling is vrijdagmorgen om IX uur op de begraafplaats Zorgvliet! te Am sterdam. Frits Bouwmeester, naamgenoot von zijn vader, die een broer was van Louis Bouwmeester, heeft voorna melijk deel uitgemaakt van toneel gezelschappen Liï de hoofdstad, nadat hij zijn carrière, begonnen was in Rotterdam. Een gr.oot aantal rollen vervulde hü bij de Nederlandse To neelvereniging; o.a. „Barend" in „Op hoop van zegen", „Peter" in „Het zevende gebod" en „Toontje" in „Schakels" (alle van Hei.iermans), verder de zoon van de Graaf de Grarice in Van Riemsdijks „Pro domo". Daarna was hij directielid van het Nieuwe Toneel, dat de Plantage schouwburg bespeelde en gedurende zes jaren verbonden aan het Sekou- toneej. Daar zag men hem o.a.- in Strind bergs „Pasen" en Herbert Kranz' toneelspel „Vrijheid". Met Ko van Dijk sr. stichtte hij vervolgens het Nieuwe Schouwto neel. Later is hij zich ook gaan wij den aan de voordrachtskunst. Na de oorlog behoorde hij tot de radio hoorspelkern. (Advertentie IM.) (Advertentie LM.) aar gaan tee been, uittrouw? Naar hei station, maar eerst even langs het postkantoor, t om geld van mijn spaarbankboekje te balen. historisch archief aangelegd, dat be staat uit documenten en foto's be treffende de graven'van militairen van alle landen die bij de tweede wereldoorlog en conflicten daarna betrokken waren. Volgens Spittael BRUSSEL. Een' inwoner van betreft zijn archief ongeveer negen- Eecloo bij Gent, Georges Spittael, tig procent van alle in die oorlogen heeft in twintig jaar tïjds een uniek gevallenen. W8v mrcus Am muts... 1 pat mêêïT TCeTffgramiT"^ ik,lieverd, ik zou MAhBHz OESNOOPS IÊÖEN JOUW mwf Ml. /N MÉT CHARLES 1.06AN, MM 1KOUM N N1AA f? fÊÉL y bever wil ik dat je n Tj£e£"C^7er|n ro£~ Utemde.' re uien rwc ZOU M'N HELE LEVEN ZO) "V WEL WILLEN 000R6AAN ïflff&F IflLT'JP SU JOU., .|f HET POSTKANTOOR UW SPAARBANK GRAVESEND Bij Gravesend in de rivier, de Theems is dinsdag de Rotterdamse vrachtboot „Piet Schip-, per" (121 ton) van de N/V. Euroma- ritiem aan de grond gelopen. Het schip was onderweg van Duinker ken naar Londen. t&Theei JrjA... JAMMER QAV ER' ft N EINP AAN PiT -r ONlDflT H£t ER MIÉ.1* PLUIt) [b. WAAROM WILT U Dit MoOiê 6K0Te SCHUUR IN BRflriO dtêkêb? Zorgvuldig zoeken de opvarenden van'de „Abel TasmaiV' dC' .rots a f, maar eris geen levend wezen tc- beken neb' Zou de jongen dan toch-verdronken zijïs?..Zul ik. haar de rots zwemmen vader?"' A'Tttftgt Robbiè, misschien is', hij wel in slaap gevallen...." „Ju naar diu rots zwemmen? ik

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1