TfMMii Receptie bij jubileum het Sportfondsenbad van svc maastriebts Wilton-dames naar midden van ranglijst IDEOLOGIE Mr. Bierenbroolspot tot Ridder 0.0 N. benoemd AGENDA S Cursus van Veilia; Verkeer I voor bromfietsrijders Mandoline-snaren trilden hij het concert van ONÏ Gelukwensers van heinde en ver DE VLERK Voor uitbreiding Technische School stand Geschil over bouw garage Burgerl Jongeman door voorruit taxi geslingerd Auto schept wielrijder Volleybal van Anti-rheuma actie Boulevard Zuid' leverde 7250 op HANDBALCOMPETITIE Wie heeft iets verloren „O.K." opent de T oneelwed strij d Inbraak in kantine Schellenbomen voor j harmoniekapel KRL j Voor „ERRËS" televisie en Radio RADIO Koeriersters SCHIEDAM ElllMAniSTiSGH VERBOND Mevrouw Prol. K.O. (Advertentie l.M.) Woensdag 18 november 1959 Actoertewtie LM.) Ter viering van het vijfentwintig jarig bestaan van het Sportfondsen- bad Schiedam is er gistermiddag in het druk met vlaggen en bloemen ver sierde bad een receptie gehouden, die klonk ais een klok. Zyn voor de ge bruikers van het bad, de zwemliefhebbcrs dus. de internationale zwem wedstrijden die dit weekeinde gehouden zullen worden het hoogtepunt van.de jubileum-viering, voor al die genen die in de zwcmwcreld achter de schermen werkzaam zijn, was juist deze receptie de mooie gelegenheid, om de recipfërenüe directie te komen gelukwensen. Van heinde en ver uit Nederland zijn ze naar Schiedam gekomen, die vertegenwoordigers van andere wem-inrichtingen, bestuursleden van zwem-bomlen en -ver enigingen en al die andere officials uit de zwcmwercld, ora getuige te zijn van de glorievolle dag voor het Schiedamse had. VERLOVINGSRINGEN modern - glad - alle maten Horlogejuwelier - Eclelsteenkund i ge ftofterdamsedyk 368 - Schiedam Zilveren Medal lie aau het Schiedam- se Sportfondsenbad uil, welke onder- j scheiding de heer Putto ter hand werd gesteld. Er waren echter'nog vele andere sprekers, De heer A. -Tordoir, nes- tol'van de Ned. Zwem bond vond j dat. rnr. Bierenbrootspot de Kon. On- derscheiding al veel eerder verdiend Bellen by ongeval: G,G. en G.D hisd. De heer-Hardeman sprak na- 1 Tuinlaan 80, telefoon 69290, mens de Ned. Bond van Bad- en Politie-alarmnummer 64666. Zweminrichtingen. waarmee de Apotheker nachtdienst: Fa, Goiik» Sportfondsenbaden tui gefuseerd zijn. Hoogstraat 29. De heer A. Verhoef bood naméns R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, De Vereniging „De. Technische School voor Schiedamsn Omslre: j ken" heeft plannen, óm de schooi uit i te breiden. Van de gemeente wordt een stuk grond van 1.300 m2 meter aan de westzijde van de reeds aan de vereniging toebehorende grond gevraagd, plus nóg enkele vierkante meters aan de. oostzij de daarvan. B. en W. hebben geen bezwaar de ge- vraagde grond te verkopen tegen ƒ46,75 per m2. De bestaande weg aan i de westzijde zal daarbij verlegd j moeten worden, hetgeen de Vercni- ging op /15-000 komt te staan. Aan de Raad wordt de goedkeuring ge vraagd voor de verkoop. mens gemeentebestuur en burgerij. „Het is ons niet mogelijk oin te zor gen voor meer dan 50™ van de sportvelden, waaraan behoefte be staat. Maar gelukkig is er in Schie dam volop gelegenheid om te zwerii- Als „buurman" en als vertegen woordiger van een collega-bedrijf („wij hebben moeite om boven wa- I ter te blijven en u blijft er juist al- tijd onder") sprak ir. B. Wilton, die bovendien het bad een prachtige sta len springtoren aanbood. Op scheeps bouwers^ wijze werd de boven de toron hangende rood-witte werf vlag daarop gestreken om plaats te ma ken voor de blauwe vlag van het Sportfondsenbad. KNZB-ondersclieiding „"Wij hebben 25 jaar geleden wei nig begrepen van de ideeën die door mr. Bierenbrootspot werden gepro pageerd op het gebied van de zwem- satle aan de zwemband heeft gebo- badbouw," erkende de heer .1. de Vries, voorzitter van de KNZB. Dit begrip is er echter in de oorlogs jaren goed in gekomen, toen bleek welk een rol de Sportfondsenbaden hebben gespeeld in het sportleven. Als de biijk \'an waardering voor de hulp die de Sportfonden-organi- datie aan de zwem bond beeft gebo den. reikte de heer De Vries nu dc Nu is het 2wembad zelf zeker wel de meest sfeervolle omgeving voor zo'n receptie, maar bij zo veel be langstelling deed hot gebrek aan ruimte rond het btid zich toch wei gelden, zodat velen zich tevreden hebben moeten stellen met .een plaatsje achteraf, waar de inhoud van de toespraken ondanks de gloed nieuwe geluidsversterkerinstallatie (een jubileum-geschenk van geza menlijke Sportfondsenbaden in Ne derland) voor hen verloren ging. En er zijn nogal wat toespraken gehouden! Daarbij is (zeer begrijpe lijk) vooral de nadruk gelegd op de verdiensten van mr. J, A. C. Bieren- brootspot. directeur van de N.V. de Sportfondsen, die bovendien 25 jaar lang directeur is geweest van fle N. V. Sportfondsenbad Schiedam. Hü is het immers geweest die het Schie damse bad door de (financieel) moeilijke beginjaren heeft gebracht tot het nu een .volwassen" en onaf hankelijk bad fs. Dat zjjn onver moeide werken ook officiële waar dering heeft gevonden blijkt uit het feit dat hem by deze gelegenheid het Ridderkruis in de Orde van Oranje-Nassau is uitgereikt. Geestelijke vader Het was dr. J. Miedema, di.-ccteur van het Bureau Lichamelijke Op voeding en Sport van het Ministerie van O.K.W., die ..dc geestelijke va der van dc Sportfondsenbaden" de Koninklijke Onderscheiding op de borst speldde. „Het is vooral aan u te danken dat er zoveel overdekte zweminrichtingen in Nederland te vinden zijn. waardoor ons land ver geleken met andere Europeso lan den op dit punt geen slecht figuur slaat", zo waardeerde dr. Miedema mr. Eierenbrootspoï, de man die de ze jaren van bad naar bad kan trek ken om daar telkens weer zilveren jubilea van door hem opgezette Sportfondsenbaden kan vieren. Ook voor de heer F. A. Putto, die mr. Bierenbrootspot als directeur van het Sehïedamse bad opvolgt, na daar 25 lang de dagelijkse leiding over gehad te hebben, had dr. Mie dema woorden van waardering. „Wij zijn u erkentelijk voor wat u gedaan hebt tot heil van de Schie damse burgerij, in een tijd toen de overheid zich nog moest dïstanciëren van de voorzieningen op het gebied van de sport en recreatie", verklaar de burgemeester mr. J. W. Peek, die de gelukwensen kwam aanbieden na- Tussen de heer C. v. d. Bijl, wo nende Archimedesstraat 42 en het college van B. en W. van Schiedam is een geschil geweest over - de bouw van een garage. De heer B. had in zijn achtertuin een houten schuur verbouwd tot garage voor zijn auto, maar B. en "W. hebben de bouwver gunning voor dit vrij primitieve bouwsel geweigerd, waarop de heer v. d. B, in beroep is gegaan bij de Gemeenteraad. B. en W, meiden nu er geen be- j handbaicumpelitie heeft Wilton- zwaar tegen te hebben dat de heer i Fyenoord zich nu in het midden van v. d. B. een garage in zijn tuin bouwt t de ranglijst gevoegd, door een 4—2 mits het gebouwtje een behoorlijk j overwinning op CWP. uiterlijk heeft (het grenst aan de In het sportpark aan de Maaskant Laurens Costerstraat) en dat ook aan i konden de liefhebbers genieten van de eisen van de Bouwverordening j een goede wedstrijd. Wilton speelde 0;n. wordt voldaan. B. en W, stellen nu een prima partij en CWP bood goed 1 de Raad voor het beroep van de tegenstand. Na elf minuten spelen „de Sportfondsen-familie' luidsversterkerinstallatie aan „dan kunnen jullie hier het lawaai tij dens cie drukke zwemuren tenmin ste overschreeuwen". De heer J. R. C. Spoel sprak namens de vereniging van Overdekte Zwembaden in Ne- i derland, mevrouw C. Vuyk-Brak na- i mens dc zwemvereniging O.D.Z. en i tenslotte de heer Braam namens het Sportfondsenbad Haarlem. Tussen dc toespraken door hebben de dames van de zwcm-afdeling van Wilton Fijenoord geslaagde demon- straties in figuur-, en kunst-zwem- men gegeven in het glas-heldereStedelijk Museum, dagelijks 1017 maar steenkoude water van het bad, j woensdag en zaterdag ook 19—22 Aan de receptie is nog een interne i. uur, 2ondag 12—17 uur. samenkomst van directie en perso- f BIOSCOPEN neel van het bad voorafgegaan. Bij i Passage, 2. en 8.15 uur: „De hond van die gelegenheid heeft de chef-in- j de Baskervilles". structeur de heer J. A.' A. GarnaatDIVERSEN namens het personeel geschenken jrene, 8 uur: CNV. Jubileumavond, aangeboden: oen radiotoestel voor Volkszcbouw, 8 uur: ABC. Feest- mr. Bierenbrootspot, een klok voor avond geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens- i dag en zaterdag» van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge- i opend maandag van 19—-20.30 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van IS20.30 uur: woensdag van 9.3016.30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.30—16,30 uur en 19—20.30 uur; zaterdag van 9.3016.30 uur. Zondags gesloten. GEBOREN: Adrian a M. C. d. v. i G. L. M.: Koeling en J. N. C. van der Knoop; Karei C. z. v: H. van Sebie en N. Beumer. OVERLEDEN: J. Visser 53 jaar; j ,T. Eij gen raam 68 jaar; J. .1. Tar- mond' 69 jaar eeh'-R. van G. Blauw, i De 21 -jarige F. M. Wijsbeek. die I sinds maandagavond spoorloos vct- dwenen was uit zijn ouderlijke wo- ning aan de Schiedamseweg 10, is gistere» teruggevonden. j ROTTERDAM lekast. voor het bad zx'lf. Wiikgebouw Nw. Maasstr., 8 uur: De jubileum-viering is gisteravond Ouderav. KI. de Vriessch. B. besloten met een groot diner Eu-MuSjS Sacrum. 8 uur: Voetbalver. Excelsior. Feest. ropoort",. waarbij dë gehele „Spo fondsen familie" aanzat in opgewekte stemming. Tijdeus de receptie Kan het jubi lerende Sportfondsenbad Schie dam heejt de heer J. tic Vries, voorzitter van üe KNZB. (links op de rug gezien) de zilveren me daille van de KNZB aan de direc teur van het bad, de heer F. A. Putto (midden) aangeboden, ter- tpijl mr. J. A. C. Bierenbrootspot (met het ridderkruis van de Orde va»; Oranje-Narcau op dc borst) er bij staat. Volksgebouw. 8 uur: Mercurius. Film. Wijkcentrum, 8 uur: NVSH. Film. Opstandingskerk, 8 uur: Kerkbouw- actie. - - - ----- avuuu. - i Op de Jasonwcg bij de Hoge Ll- de heer Putto en een nieuwe mcdail- Ncd, j>rot. Bond, 8 uur: Orgelconcert, t miet is gistermiddag de 14-jarige lekast. voor het bad 7X'lf. i«;!;t»h«n,.. Nw Mastrctr R uur: Gerrit Boer, van de Molenlaan. op zyn fiets aangereden door een taxi. Hij werd geschept, door de voorruit van de taxi geslingerd en kwam naast de chauffeur op de voorbank terecht. Hij liep een gebroken rechterarm en hoofdwonden op en werd naar het Bergwegziekenhuis vervoerd. De chauffeur kreeg geen letsel. De fiets werd vernield. De jongen kwam van het rijwielpad en wilde de weg over steken, waarbij hij vermoedelijk de taxi, die uit de tegenovergestelde richting kwam en achter een andere auto reed, niet bemerkte. Op de kruising Dorpsweg-Kromme Zandweg is vanmorgen de 43-jarige classificeerder A. L. van der Pluym uit de "VVahavenstraat met zijn fiets tegen een'personenauto gebotst. Hij werd geschept en tegen de straat ge smakt. Met een hoofdwond en een gekneusd linkerbeen moest hij naar het Zuiderziekenhuis worden ver voerd. De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben in de afge lopen week bijna allen goede resul taten geboekt. Dames 1 zegevierde met 3—1 over DRL 2 en staat nu met 9 punten uit 5 wedstrijden ongeslagen aan de kop van de eerste klasse. Ook het eerste team van de heren staat i met 9 uit 5 aan de top van de rang- i lijst, nadat het deze week geheel .onverwacht een punt verspeelde aan j het Rotterdamse Hou Stand (22). j Dames 2 wil maar niet op toeren i komen en verloor ditmaal met 30 vah Shell 1. Dames 3 won weder- om met 30, nu van Hou Stand 2. Ook het tweede herenteam won en i wel met 31 van ZVC 3. Op het programma staan nu: Dames: DRL 2-SVC 2; ZVC 2- SVC 1; Concordia 2-SVC 3. 1 Heren: SVC I-Smash X; SVC 4- i Smash 2. heer v. d. J3. af te wijzen, maar hem wel in de gelegenheid te stel len andere bouwplannen te laten in dienen. De Schiedamse Toneelver. „Onder ling Kunstgenot" zal als eerste deel nemer aan de Toneelwedstrijd van de Schiedamse Gemeenschap in het seizoen 1959—'60 op vrijdag 20 no vember'in Musis Sacrum een opvoe ring geven van het blijspel „Oost, ■west... Egypte best! van Fhilp Johnson. (Advertentie LM.) PETRUS REGOUT Petrus Regout legde 125 jaar gele den in Maastricht de grondslag van de aardewerk-industrie. Thans de N.V. Sphinx-Cèramique, een bedrijf van meer dan 4000 wer- kera. Hier begint de triomftocht van Maastrichts Aardewerk over heel de wereld. Ook het moderne Maastrichts aar dewerk wordt hier volgens de nieuwste methoden gemaakt. Vakkundige ontwerpers garanderen een verantwoorde vormgeving en ren decoratief kleurenspel. De technische outillage staat borg voor kwaliteitsproducten. Het is waardewerk waarop Petrus Kegout trots zou zijn. Let op deze merken, dan heeft U een goed product. A A !=3 O W S R« K en dan natuurlijk *sn de N.V. SFHINX.CERAM1QUE V/H PETRUS RSGOUT, MAASTRICHT 12.30 uur en 2 en 6 uur: pijp met tabak; gummihandschoen: blauw kinderhandscboentje; glacé heren handschoen (L); kinderporte monnee; zwart lederen herenhand- schoen (L)grijs wollen handschoen. Te bevragen bij de vinders: groene autoped. School, Burgem. Hormerlage Gretelaan 96: rode da- niesportemonnee met inhoud, Brou wer. Lekstraat 54; schooltas met in houd, Pelsrok. Broersveld 138; kin- In ac eerste klasse dames van de Biinte was wel in vorm. maar kop derportemonnee met inhoud, Pels- ..t 4«_ gj. Verhinderen dat Hollandiaan j rok, Broersveld 138; pareikettinkje, met een 41 vverwinning naar j Baardwijk, Goeman Borgcsiueiscn' Vlaardingen terugkeerde. 71; shawl, R. Visser, Voltastraat 7b; De heren van UVG gaan op de in- wollen muts. v. d. Berg, Galiieïstraat geslagen weg voort. Ditmaal werd '77a; zwart jongensjasje. Van Mil. Meeuwen 3 met een 102 overwin- Schiedamseweg 181; grijs herenjasje aan de zegekar gebonden. Da- en 1 p. bruine herenhandsehoenen, mes 2 van Wilton zegevierde in Rot- Van Mil. Schiedamseweg 181; jon- terdam met 3—1 over Actief 2. Da- gen s jas. Vermeulen. Harre weg l; mes 2 van DWS verloor in Reeuwijk regenjas en regenpijsjen. v. d. Sist, met 7—1 van het sterke RHC. Heren houthandel. Bui ten havenweg; 1 p, 2 van DWS verloor in Rotterdamgrijze wollen handschoenen, v. d. met 11—6 van Meeuwen 2. Heren 2Ende, Westfrankelandsestraat Iï9b; van Wilton was ongelukkig tegendamesbril. T. Maagdenburg. Coper- Dynamo 3. Met de rust hadden de 1 nicusstraa't 7b; ring met sleutels. Van Schiedammers een 51 voorsprong. Santbrink, Mgr. Nolenslaan 183; vul- maar die werd daarna omgezet in pen in etui, J. H. Gunnewegh, Fabn- een 56 achterstand. Door een straf-straat 63b; ruig met sleutels. Kop- worp kwam Wilton nog tot 6—6.penhagen, Nieuwe Maasstraat 3a; maar Dynamo scoorde in de laatste J-/,os rJe" VfatrpnrliiU- 1Q»Ï- Tvepphank' De Vos minuut (o— De anti-reuma actie „Boulevard Zuid" heeft ƒ7250 opgeleverd. Dit bedrag werd verkregen uit een lo- i terjj, gehouden door de winkeliers- vereniging „Boulevard Zuid". Winkeliers gaven hun klanten bij aankoop van ƒ1 aan goederen gratis een lot. De voorzitter van „Boule- j vard Zuid", de heer A. Been. stelde Te bevragen aan het hoofdbureau i gistermiddag tijdens een bijeenkomst j an politie te Schiedam tussen 9 en -Het Wittt Uml" de heer K I - 'Korsten, bestuurslid van de Ver- efdging tot Steun aan de Reuma- j bestrijding hel bedrag van ƒ7250 in de vorm van een cheque tér hand. De vice-voorzitter van dc vereni ging. mr. F. J. van Peski. sprak woorden van dank tot het bestuur van „Boulevard Zuid". De twee hoofdprijswinnaars van deze loterij waren mevrouw E. Bar- ning-Sneepels van de Hillevliet 160 en mevrouw F. Schöning-Overzier van de Langegeer 233. Zij ontvingen resp. een televisietoestel en een reis ter'waarde van ƒ500. scoorde Fr. de Kaay voor de rood- witten. De stand bleef tot de rust on gewijzigd. In de tweede helft maakte CWP met de eerste aanval al de gelijk maker. Wilton kreeg kort daarop een penalty tegen, maar kéepster J. de Jong-Van Es stopte het harde schot. Hierdoor aangemoedigd scoor de T. Zonneveld daarna tweemaal (31). De aanvallen van Wilton bleven aanhouden en nu was hei D. Boer-dc Keizer die tic stand op 41 bracht. CWP gaf zich nog niet gewonnen, maar kwam toch niet ver der dan één doelpunt <42). De dames van DWS waren op be zoek bij de reserves van hoofdklas ser Athene in Den Haag. Onze stad genoten warende mindere, vooral gehandicapt doordat L. Robart uit cle voorhoede was weggehaald om keepster A. Veldhoven te vervan gen. Met de rust keken de DWS-ers al tegen een 42-achterstand aan. Na de hervatting kwamen onze stad genoten nog eenmaal aan scoren toe; Athene 2 scoorde nog viermaal (8—3). In dc afd. eerste klasse konden de dames van UVG het niet bolwer ken tegen Hollandiaan, dat al spoe dig een 0—2 voorsprong had. H. Thijsse maakte voor de rust nog een tegenpunt. De tweede helft gaf het zelfde beeld te zien: een zwakke "UVG-voorhoede tegen een harde Vlaardingse verdediging. Keepster T. Wijzigi ngverurcleiiin g Straatbe'lasting' In de kantine van het SW-ter- rein aan dé WestErankenUmöscdijk is gisteren ingebroken. De deur werd met geweld opengerukt een ruitje werd ingeslagen. Vijftig rollen snoepgoed zijn verdwenen. De juke-box werd opengebroke maar daar zat geen geld in. De kantine wordt beheerd door de heer G. R'. Een winterjas van de heer S. N. is gisteren gestolen in een ijs- salon iii het Broersveld. -endijk 196: weeghaak, De Vos, L. Singelstraat 107a; Landsteiner- penning. Sleegers, Vlaardingerdijk I71b; meetlint. Van Mourik, St. Li- duïnastraat 39a. Tijdens een maandag in de kantine J i van.het hoofdkantoor van de Lloyd j aan de Veerhaven gehouden, druk bezochte receptie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de 1 „Harmouiekapcl van de Kon. Rotter- i damsche Lloyd" heeft mevrouw A. j van Ledden-Kouwij zer namens een hiertoe gevormd damescomité twee fraaie schellenbomen aangeboden. j Litho's van Elenbaas j In de conversatiezaal van het, j AMVJ-gebouw aan de Mauritsweg wordt zaterdag 21 november een tentoonstelling geopend van nieuwe litho's van de Rotterdamse graficus V. H. Elenbaas. en, i O j „Van de vele weggebruikers die in werden, bestond 25fA uit bromfiets- 1957 slachtoffer van het verkeer ryders. Het aantal brommers Is In de afgelopen twee jaar nog sterk ge- j j stegen, zodat het percentage nu nog i j wel hoger zal liggen". Zo vertelde l gisteravond de hoofdinspecteur van i politie H. Willems van -Beveren in i zijn inleiding tot de eerste les van 1 de bromfietscursus die door de Schie- darase afdeling van de Vereniging voor Veilig Verkeer in nauwe sa- menwerking met de gemeente politie i i wordt gegeven. t Dat ook een snareninstrument als prestatie. In de Von Don zui' Wolga, Daaruit valt hel grote belang van dc mandoline ecu volwaardig inslru- een compositie van Russische volks- i soortgelijke bromfictscursussen af ie ment is beeft het w-t dol ine-gezel- liedjes en dansjes lieten de musici P1 f,"n n,s vnnr schap „ONI" dins.»:. v.-vd in Arcade j met zwier en met elan de folklore doen horen. Ten v ;rv .Y,e wordt ge- weerklinken. Begaafd werd .Jmpres- w'oonljjk verondersit.d dat de man- si ons d'Espagne" van Boucheron uit- doline een secundair, eventueel be- gevoerd. Met dit werk heeft ONI op geleidingsinstrument is. Onder lel- t Hemelvaartsdag een eerste prijs be ding van haar dirigent de heer ,T. G. j haald in de afdeling Superieur. Het Ilakkcrt beeft ONI een sfeervol en talrijke publiek heeft in geboeide klankzuiver concert gegeven. ONI i aandacht naar de lieflijke concerte- behoort nog steeds tot de béste en- j ring geluisterd, sein bics op dit gebied. Na de pauze heeft Schiedams To- i neel een reprise gegeven van het lijke soort onder de bromfietsen, nl. In een zestal werken heeft ONI ge- blijspel „Potasch en Perlemoer met i de Solex. En onder de cursisten wa- iond vrijwel feilloze vertolkingen te j vakanlie". De bijeenkomst werd ge-j ren het aantal „teen-agers" ver in De Verordening Straat belasting van de gemeente Schiedam Idie tot 1 januari i960 is goedgekeurd moet voor verlenging van de Koninklijke goedkeuring voor de volgende ter mijn wat gewijzigd worden. Zo mel den B. en W. aan de Raad. het gaat om de navordering van te laag op gelegd of anderszins te lage aansla gen, die nu imperatief is voorge schreven, maar welke navordering nu facultatief, gesteld moet worden. 1 wil de verlangde goedkeuring ver- j loond w .strekL' worden. Verder worden enkele j kunnen uitvoeren, die daarbij gein- 'opend door dc heer J. G. Hakkert, kleine, redactionele wijzigingen voor- spireerd hot ka ra kt ej van de wer- j die herinnerde aan de vieiing van gesteld. Aan de Gemeenteraad wordt ken volkomen doen uitkomen. Voor- j het 45-jarig vbestaan in I860. Twee dc goedkeuring op de wijzigingen al in de Concertouvertuve van joh. trouwe leden schonk hij eeti sigaret- gevraagd. B.. Kok kwam ÖNI lot een sublieme ten aansteker inet inscriptie. leiden. De belangstelling voor deze cursus van vijf lessen (de laatste les j bestaat uit het examen) was,.met 82 i deelnemers en deelneemsters, niet i slechts, hoewel minder groot dan vo- j rig jaar. j Wat ons opviel toen wij het „brom- fiets-park" voor de poort van Irene j (waar de cursus werd gehouden) overzagen, was dat het leeuwendeel werd gevormd door de minst gevaar- i de minderheid/Jammer, dat juist de jongelui-op-de-snelbrommer, voor wie de cursussen juist het meest kunnen betekenen, zo verstek heb- ben laten gaan. j natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembianditaéin boek Mcsda^aénScmft^arn Tel. 65734 Foto, film, optiek Ontwikkelen van rolfiltns, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. van Vuuren. Hoogstraat 106, Schiedam. Te koop aangeboden Te huur aangeboden Dondet'dagavonds 19 november a.s. spreekt DR. J. VAN PRAAG over „Het A.B.C. van het. humanisme51 Wijk gebouw Dr. Wibaut plein Aanvang 8 uur* Gelegenheid lot gedachten wisseling. Heden overleed tot onze 9 diepe droefheid na een 1 kortstondig lijden, onze lieve zuster, tante en oud- g tante, mejuffrouw A, CORNELIA DE KOK in de ouderdom van 83 jr. Uit aller naam ANNA H, DE KOK Schiedam, 17 nov. 1959 Oranjestraat 39 De teraardebestelling zal plaats hebben op de Al gemene Begraafplaats te Schiedam op vrijdag 20 november te 13.15 uur. Vertrok van het sterfhuis om 13 uur. ADVERTEREN doet VERKOPEN Voor pasfoto's naar K. van Vu ure n, Hoogst raat 106, te- lefoon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar» Bankstellen 298,en ho ger, 3-zits bank. 2 clubs. Zie winkel en eerste verdieping. Plate tegenover stadhuis, Schiedam. Aangeboden zit-slaapka- iner mot kookgelegenheid. Van Buy tenen, 96, Shieaam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2