KAMER EN BENELUX LICHT GEWICHT I m Aspirin RADIO-TV IN BELGIË NAAR NIEUW BESTEL meester DE BESTE REEP KRIJST U BIJ VAN HOUTEH Nieutue stem hii 1 de Sky masters j CAROL DAY m «.v.* Wetsontwerp binnen enkele dagen meer., meest.. Biljartfinale op televisie J. W. Lebon moet rost aemen j Klankbeeld van JDe Wagt vervalt Stereofonie in de radio Vanavond Of! 1 Schwcilzer spreekt t vanavond in VPRO-programma kV KRO boekt krooragetal NCRV-toneel met vuurwerk na Britse ponden verbrand VoetbaUoto r,#"' w yy AVONTUREN VAN PITEIN griep hóórt in huis hoofdpijn luoord liosord Vrijdag 20 november 1059 HET besluit van de Kamer om de behandeling van liet unieverdrag der Beneluxlanden andermaal uit te stellen, is niet genomen tegen de zm van de regering. Feitelijk beeft deze het besluit uitgelokt door de schriftelijke mededeling van de minister-president aan de Kamer dat het voornemen bestaat, binnenkort jn overleg tc treden met de Belgische regering over de moeilijkheden op landbouwgebied tu^en de beide landen. Minister Luns heek desgevraagd te kennen gegeven, dat de tekst van bet unieverdrag los staat van de landbouwbesprekingeit. Maar h ij was toch niet tegen een verder "kon uitstel. Zijn betoog was dat van een man, die zo bij voorbaat in zijn verlies berust, dat er reden is om te vragen of het hem met juist om dat verlies is te doen. Het feit, dat de socialistische oppositie aan bet urtstel niet wilde meewerken, kreeg onder de gegeven omstandigheden dan ook het karakter van een uitspraak niet voor, maai tegen de minister. Wat wordt met deze daad beoogd? De Volkskrant schrijft de houding, van de Kamermeerderheid mede toe aan de vrees, dat de landbouw- regeling met de Belgisch-Luxemburgse unie. die nu als een ..nood verband" geldt, in het unieverdrag van de Beneluxlanden een blijvend karakter krijgt.Maar dat is in strijd met wal de minister zei. Het is beter er geen doekjes om te winden: bier is sprake van een Nederlandse poging om enige druk uit te oefenen bij de binnenkort te houden landbouw- bespreking, de zoveelsteI Dat regering en Kanier niet erg tevreden zijn over de uitzonderingspositie, die de landbouw heeft en houdt in 't overigen? vérgaand van belemmeringen bevrijd handelsverkeer, is wel begrijpelijk. De deze week verschenen memorie van antwoord over de landbouw begroting bewijst met cijfers de willekeur, waarmee de Belgische grens wordt gesloten en geopend voor 1 andbouwprodukten. MEN kan ook met de Volkskrant betreuren, dat de Belgische boeren bonden geen duimbreed toegeven en zulk een grote invloed hebben op de regering tc Brussel. De onlangs door deze bonden te Brussel gehouden rumoerige demonstratie, die tot doel had de regering aan het verstand te brengen, dat zij de schade behoort te dragen, welke de boeren hebben geleden door de droogte, was een merk waardig voorbeeld te meer van de opvatting der Belgische landbouwers, het puikje van de natie te zijn dat verdient, door de staat van zorgen te worden gevrijwaard. Harmonisering van de Benelux-iandbonw op een wijze die elk risico en elk nadeel voor de Belgische boeren gegarandeerd uit sluit, is te enenmale onmogelijk. Voor Nederlandse onvoldaanheid ig mede alle reden, omdat aan Belgische invoer van alle aard zeer weinig belemmeringen in de weg worden gelegd. Het is alles volkomen waar; en toch staal Nederland niet zo sterk. De zaak- is. dat ons land van de aanvang af de Benelux-iinie met een zó groot ver langen heeft begeerd, dat het bereid was. een (ongunstige) uitzonderings positie voor de landbouw op de koop toe te riemen. Van Belgische zijde <s deze conditie altijd strikt gehandhaafd. Voor Nederland was dat onprettig, en onze onderhandelaars hebben dan ook herhaaldelijk getracht, er onderuit te komen. Soms behaalden zij ook wel succesje*. maar die waren veelal enkel van incidentele aard. De praktijk is bij voortduring geweest, dat de Belgische regering veel eerder luisterde naar prote«Lcn van de eigen boeren dan naar Nederlandse bezwaren. Voor ombuiging van de tïjn is bet nu te laat. Men kan in Nederland niet doen. alsof de voorgeschiedenis et niet was. Ons land is bereid gewee-L de Beoelux-unie te aanvaarden-met de landbouw restrictie, cjj de regering! te Brussel heeft ze in deze vorm voor het volk aannemelijk weten te maken, j Ziehier het element van onwaarachtigheid in war Kamer (en regering) deze j week hebben gedaan. (Van onze correspondent) BRUSSEL. „Radio en televisie vullen elkaar aan. Er kan dus geen sprake van zyn ze te schelden. Ze moeten elkander steunen in de schoot van een enkele organisatie." Dit is een. van de uitgangspunten bij de reorganisatie van het Belgische radio- en televisiebest el welke in een wetsvoorstel is vervat. Een tweede uitgangspunt is dat de tweevoudige cultuur m België een volledige autonomie van de Franse en van de Nederlands-talige uitzen dingen heeft. Tot nu toe stonden de uitzendingen van radio en televisie van beide taalgroepen onder een al gemene leiding. Als het wetsontwerp wordt aangenomen zal er een zelf standige Nederlands-talige naast een zelfstandige Frans-talige organisatie bestaan. Het huidige bestel is'voorlopig en steunt op een statuut daterend van 1945. Over de commerciële tolevisie- en radio-uitzendingen doet het wetsontwerp geen uitspraak. „Daar de uitbreiding en de in vloed van de commerciële radio en televisie in de naburige lan den thans niet kunnen worden voorzien, wil het ontwerp op mogelijke toekomstige ontwikke lingen met vooruitlopen." Er komt dus een statuut voor Ne derlandse naast een voor Franse uit zend'ngen elk met een eigen raad van beheer, bestaande uit tien leden Beide instituten zullen hun omroep programma's zelfstandig bepalen en uitvoeren. Zij zullen ieder hun eigen nieuwsdienst verzorgen. Zij zullen elk hun eigen begroting vooi bereiden, vaststellen er» uitvoeren. Sommige technische en artistieke apparaten zullen gemeenschappelijk blijven. Deze zullen beheerd worden door een centraal instituut dat tevens zal zorgen voor de uitzendingen in het Duits tien behoeve van de Duits sprekende Belgen in Eupen en Mal- medy) en voor de werelduitzcn- dingen. (Advertentie l.M.J biste gdderse rookworst N vroeger tijd is het misschien wel mogelijk geweest, dat een minister niet of nauwelijks voor zijn taak berekend was, zonde; dat hel al tc zeer de aandacht trok. In de2e tijd is zoiets uitgesloten. Er i* veel twijfel geuit aan de bekwaamheid van althan* een aantal van de *7 ONDAGMIDDAG Wnrrlt van half wii DE secretaris-penningmees ter van de VARA de heer J. W. Lebon zal op medisch advies enige maanden wat kalmer aan doen. De heer J. B. Broeksz. omroep-secretans en de heer J. W, Rengelink vei vangen de heer Lebon voor wat betreft de da gelijkse werkzaamheden. j EEN maagaandoening van Gabri de Wagt is er de ooi zaak van dat de VARA uit het radio-programma van morgenavond het klankbeeld over de Lybische woestijn, „De naakte aarde" heeft moeten schrap pen. De tijd die hiervoor was uitge trokken 9.50-10.15 uur zal worden gevuld met gram mof oonmuziek. Ook „Marimba''. De Wagt's maan- da ga vond program ma voor 30 no vent- ber zou moeien komen tc vei vallen. OP dinsdagavond 1 december tal van 10.00 tot 10.30 de eerste van enkele stereofonische uitzendingen te beluisteren zijn via Hilversum I en II. De KRO en AVRO gaan deze samen verzorgen. Het betreft de uitzending ten bate van „4x2N" was het duidelijk dat in deze actie ten bate 1 van een diakonessenbuis in Suri name het zwaartepunt lag. In de beste stijl van, zijn Haak-in acties piaatte Bodegraven geld los, bekende hij dat het tol nu toe met ,.4xZN" niet zó vlot was gegaan ten gevolge van de concurrentie die i de radio-actie op donderdagavond ondervond van de TV-uitzcndingen en haalde nu meteen de acnter- stand in. i We hopen dat er veel geld binnen komt voor het ziekenhuis in Para- maribo op giro 353535 t.g.v. „4xZ N" maar zijn ook blij dat de VPRO- actie ten bate van de vluchtelingen jji Marokko reeds op een zo gunstig 1 i resultaat kan bogen, want: eens ge geven, blijft gegeven. I \/AN „De wonderbaarlijke schoen- 1 lap pers vrouw", een luchtige mo- i raliteit van de Spaanse schrijver Garcia Lores kwam onder regie van Peter Koen een fonkelend schouw- spel op het scherm. Fokke Duet?, had een decor neer- gezet, zó vindingrijk en zó mooi als j wc nog zelden hebben gezien (en op dat punt stelt de Nederlandse tele- j visie toch werkelijk zelden teleur), j Wat zich in dat decor afspeelde was een fraai niemendalletje, een soort van edel-klasse in de middel- i bare schooluitvoeringen. De tamelijk schematische karak- j ters kregen wat hun toekwam. Van j alle medespelers heeft Si gr'-' het meeste tot het succes gen. Zo fel en zo capricieus speelde zij dat het scheen dat Arend Hauer vooral in hc£ begin onder die striemende regen niet tot ontplooiing van 2ijn talenten kon komen. W. Jnn. j f Advertentie iM.) HILVERSUM. DC. Albert Schweitzer, die op het ogenblik een kort bezoek aan Nederland brengt, zal vanavond om kwart vo«r acht I voor de V.P.R.O.-microfoon een toe- j spraak houden. i Dr. Schweitzer is in Nederland om een aantal vrienden en kennissen op 1 te zoeken. Zaterdagmorgen gaat hij naar Rotterdam, waarna hij ons land weer verlaat. Woensdag heeft dr. Schweitzer in Brussel een prijs in ontvangst genomen Teen miljoen Franse franken) ten behoeve van zijn we£k voor de zieken in Lamba- rone (Afrika). Dr. Schweitzer heeft donderdag middag een bezoek gebracht op het paleis Het Loo btj prinses WUhel- mina waar hij ruim een uur vertoef de. Omtrent de aard van de gevoerde besprekingen werd niets medege deeld. Dr. Schweitzer, die reeds vele jaren contact met de Prinses onder houdt gebruikte het diner in het naast het paleis gelegen hotel „De Keizerskroon"'. Hij was vergezeld van zijn secretaresse en een oud- verpleegster van het door hem ge stichte Afrikaanse ziekenhuis in Lambarene. Radio ERNSTIGE MUZIEK 8.2 D1030 NCRV. Jubileumconcert t.K.%' 35 Jarig bestaan van deze om- roep door het Omroeporkest, koren i en solisten o.l.v. Marinus Voorberg, Werken van Beethoven. Salnt-Saens, Badlngs. Paap, Godron en Cor de Groot. 11.10—11.55 VARA. In Vergelijken- derwijs" discussiëren Laurens Bogt- man, Felix de Nobel cn Rutger Schoutc over verschillende uitvoerin gen van het lied „Von ewiger lie be" door Brahms. 11.20—11.55 XCRV Uitv. oP grani.- platen van „Also sprarh Zarathuslra"' van Richard Strauss, (gr.pl.) JAZZ 7.10—7.30 VARA. Het Jack Marshall HOORSPELEN' 7.508.20 NCRV; Vierde vervolg van het serie-hoorspel „Avondrust". DIVERSEN 3.0©9.50 VARA. De Veertiendaagse I radio hobby-quiz „Je neemt er wat van mee" van Theo Eerdmavs. Televisie figuren, die zo plotseling tot het ministerschap werden geroepen. Vooj. de j wordt van half'vijf ^tot half zes uiH,vmiiij vdu betrokkenen was dat misschien niet piettig. maar in zoverre wa« 't ook weer een rechtstreekse televisie-reportage 1 grammofoonopnamen"van*tU trech - niet erg. dat zij wisten volledig de kans te krijgen om de kiiiikaster? be-n vaï-i^c atrijd om het ter Te Deura van Handel. j e ,b - .Nederlands biljankampioenschap - - schaamd te laten staan. ere-klasse groot biljart drie banden. Zoals de dingen thans staan, i? voor althans Lwee bewindslieden de Hot toernooi wordt gespeeld in de twijfel eerder groter geworden dan kleiner. De ene is minister Van Roo>., biljartzaal Engels in hei Groothan- die niet heeft begrepen, dat hi] de verdediging van een zoeerr het mentaa™ vc'rrtrekt "joop' van "Jti regeringsbeleid rakende zaak als de vrije loonvorming niet aan zjjti staais-j Hoek en de camera-regie berust bij secretaris mocht overlaten. De kwestie van de lonen is inderdaad niet zo Jean Smits, eenvoudig; maar iemand die klaarblijkelijk geen kans ziet, zich daar in i enkele maanden een duidelijk inzicht in te verwerven, kan maar heler geen j minister worden. De scherpe kritiek van de heer Van Riel in de Eerste t Kamer was dan ook volkomen terecht. De positie van de bewindsman lijkt dan ook zódanig ondermijnd, dat het de vraag is of er nog wal aan te t redden valt. T) KR9 heeft donderdagmorgen De tweede man, die de overtuigende proeve van bekwaamheid tot dusvermschrljven^ fiet^s geworden"de niet heeft geleverd, is de minister-pi e«irl ent. Hei slaat va*l- dat hij een J Amersfoortsc ingezetene mej. G. vlotte spreekvaardigheid heeft; en misschien beweegt hij zich ook iel* ge-, Kunz. een onderwijzeres. n A on TrT?n_c„,/J,« ir. Zij die dit stereofonische pi ograni ma willen volgen via twee luidspre kers moeten deze ongeveer drie nieter van eikaar plaatsen. Dc linkse luidspieker moet op Hilversum T worden afgestemd en de rechter op Hilversum II, Dinsdag 5 januari volgt het twee de sieren fonisch» programma uit deze reeks van KRO en AVRO. NA het weekoverzicht van het N'TS- journaal (8.00) een programma van de VARA. Dit omvat: 8.30 Spiegel der Kun&ten. 9.00 Finale van de Europesche dam kampioenschappen voor professionals tc Amsterdam. Deze Nederlandse bij drage aan Eurovisie wordt overgeno men door Duitsland, België, Zwitser land en Denemarken. makkelijker dan de heer Dree*. Maar hij mist volkomen dien* inricht in de ^an t^l? |!i, j r- l i i iiir i- i 1 huig in verband met het feestelijk essentie der staatkundige zaken. Gebrek aan ervar-ingr Hijzelt heett hei 1 gcbeurcn de vlag uit. gesuggereerd, kennelijk op het voetspoor van wat anderen hebben gezegd. Enkele reclame vliegtuigen hebben en geschreven; maar hij heeft toch in zijn vorige f unci ie gelegenheid gisteren via gesleeptereclamedoeken DE jubileumavond van de NCRV- TV leek zijn hoogtepunt te heb ben in de fonkelende vertoning van „De wonderbaarlijke- schoon lappers- vrouw" met als lichte toespijs een reportage van de jubileumLeesiavond uit de Haagse Dierentuin. Misschien was dat in opzet ook zo m; u f- „i. i /„i. I op verschillende plaatsen in ons land bedoeld. Na echter tien minuten te genoeg gehad, politiek te leren. Te \rezen valt dat hu t gewoon .prake i„ reec|s kond gedaan van dit heuge- hebben gekeken naar het eerste van (te) licht gewicht. I Jijke feit. i TV-optreden van Johan Bodegraven i WENEN Gisteren steeg een dikke rook op uit de schoorsteen van de Oostenrijkse Nationale Bank: J het was de rook, die afkomstig was van het verbranden van 650 miljoen i pond sterling: in valse bankbiljetten, 1 Het geld maakte deel uit van „Hit- Iers ponden", die afgelopen zomer j opgehaald werden uit het Alpen meer j TolpiU Het valse geld, dat gemaakt werd door deskundige vervalsers in concentratiekampen, zou een grote j rol hebben moeten spelen m het plan van Hitler het Britse pond te onder- mijnen. Per I januari za? de zangeres van üe Skyvutsiers, Greelje Kauffo.ld j (Ifl), die „{ree lance" uül gian zingen, bij dit daimnrkeu worden op ge- i uolffd door Joke van den Bitrg (23). En dat heeft eigenlijk violist Benny J Behr op zijn geweten. Hij maakt geen deel uit van de Skymasters, maar j dut verhinderde hem toch geenszins om reeds in seplember Bep Rowold f op te bellen en de leider van de Sky masters op een zangeres te wijzen. ,Jioe rinpt ze?", vroeg Bep Rowold prompt. „Dat weet ik niet'', ant- woordde Benny„het is een urieitdm ?'an mijn dochter, maar als ze zingt zoals ze er uitziet, zingt ze prima!'' Onmiddellijk sturen", vroeg f de heer Rowold. I Joke heeft al eens eerder gezongen. Tot in A/rifca toe. Bij het Star- j dust kwintet, dat al diverse jaren buitenlandse tournees maakt voor de Amerikaanse troepen. Ze is geboren in Amsterdammaar woont al 21 jaar in Hilversumu-aar ze op de Huishoudschool nooit mocht mee zingen Zij zal nu voor het eerst zijn ie beluisteren naar alle waar- 1 schijnlijkhcid op het nieuiujaarsbaldat de AVRO op de middag ran I januari uitcendt, nadot Greetje Kauffeld enkele uren teuoren afscheid heeft genomen in bet Oudejaarsnacht-programma waaraan ook de Sky- masters meewerken. (Van rechts naar links: Greetje Kauffeld, Bep Ro wold en Joke van den Burg). DEN HAAG. Minister Beerman bleek niet bijster ingenomen met de bekendheid, die door dc pers is ge geven aan het wetsontwerp betref fende de voetbaltoto. Dit kwam tot uiting, toen h(j in de Tweede Ka mer de opmerkingen, die over dit onderwerp gemaakt b(j de be spreking van de begroting van Jus titie, beantwoordde. Met nadruk verklaarde irirj, dat zijn departement aan deze bericht geving geen medewerking had ver leend. Hij vond bet onjuist op de daarin vermelde maxima e.d. in te gaan.v Binnen enkele dagen zal het wetsontwerp worden ingediend. Dan ts er zo verklaarde hij 1 de gelegenheid het te bediseussië- ren. De uitspraak van de Hervorm- de Kerk tegen de voetbaltoto bleek deze CHU-bewmdsman dus niet tot de overtuiging te hebben gebracht, dat hij de indiening van een wets ontwerp achterwege kon laten. Ik PfcN EIGENLIJK flUÉÊN MAAR W GEW0NE MEOtOJH MAN, AN&IA... IK KAN 'N BAAN KRIJGEN IN >N LONPENG ZIEKENHUIS, MAAR PAAR SK ZUILEN WE ZEKER BOVENDIEN YALJ NET LEVEN VAN JN QOKlERhVROUW Nl£T MEÊ...HfT VRAAGT VEEL ZElfOPOEFEftNG &E&EFJE OAT /JVTU8'JMAPCUS AXEL. JE HAP QEL'JK, 8/} NES... HET OPEN OFFENSIEF 9VE> HAP SUCCES i Lf MENEER /1XEL GAAT ERMEE AK KOORD 0AT O POKIER LOGAN TROUWT? PAT POET ME GENOEGEN... 5^352, 65EN CHAUFEEUK VAN KUNNEN ML EN pat weer IK WEL,CHARLES MAAR DAT KOMT ALLEMAAL WEL 60EO\ NOU, DE tftflDTE BewONtl?^ URN Dit ^CHÜUR WflRüS MENSC.N.. EÊM PRMZfiLIG arti- in De etRore PiflflTB'.eeN iCHUUf?OE EtN 3WLO voor oiêrên, Nier? DAT ZflllK JE VtRltiitN Mei^oe... WAAROM D£NKT U DPT Her IN DIE OUDE SCHUUR DPDOKT? (Advertentie LM.) Toch van Eobbie de tocht naar de rots niet mee. moet of dood. of bewusteloos zijn. In elk geval I Tasman;' te beschreeuw™ maar de wind ver- De'- branding sleurt hem telkens" terug, wanneer moet hij proberen hem aan boord te brengen. waait zijn stem. Dan zwaait hu een pa^r maal hit omhoog wil klimmen, maar na' de vijfde keer Ha. hij ademt nog. want zijn borstkas beweegt met zijn armen, pakt Anaho stevig ast enjaat slaagt hij er in een rotspunt vast te grijpen, Dan langzaam op en neer. Zou hij hem mee kunnen zich van de Af® Sï 5i inn^n" ■werkt hij zich omhoog langs de glibberige stenen. nemen, al zwemmend? Robbie probeert de „Abel een rol spanning de verrichtingen \an de jongen. De jongen op de rotsen beweegt zich niet: hij s Aileyn wachtte zó lang met ant woorden, dat Dennis begon te gie chelen en zei: „Reuze moeilijk, vindt u met?" Aileyn wees met een lange vinger. „Die," zei hij. „Die 20u ik zeker ne men." en hij'ging op weg naar de sa lon voor de passagiers. De salon was een bescheiden com binatie van bar, rooksalon en kaart- kamer en de passagiers zaten koffie te drinken. Reeds was het merk waardige mechanisme van menselij ke aantrekking en afstoting aan de gang en ze waren reeds m groepen gesorteerd. Meneer McAngus, die lij- dem de lunch aL bij de Cuddy's ge zeten had, werd nu weer door hen beiden in beslag genomen en voelde zitrl. m hun gezelschap niet geheel op zijn gemak, misschien omdat meneer Cuddy zo strak naar zijn haren keek, die, zoals Aileyn opmerkte, een onverwachte tint van nootbrum ver toonden. zonder scheiding en met heel veel haar dat tot in zijn nek af hing. Hij haalde een pakje astmasi- garetten te voorschijn, stak er een aan cn begon uit te leggen dat hij last van astma had. Daarna begonnen ze gezellig over ziekten te praten. Mc Angus deelde vertrouwelijk mee. dat hij pas bers'eld was van een opera tie en meneer Cuddy ging op dit the ma door met een levendig verslag van een vermoedelijke zweer aan zijn twaalfvuigerige darm. Father Jourdam en meneer Mer- ryman hadden ontdekt dat ze de zelfde smaak hadden voor detecti veromans en glimlachten opgewon den tegen elkaar over hun koffie koppen- Van alle mannelijke passa giers, vond Aileyn, had Father Jour- dam het meest frappante uiterlijk. Hij vroeg zich af welke serie gebeur tenissen deze ertoe gebracht had een Anglo-katholick ongehuwd priester te worden Zijn gezicht was intelli gent en levendig, ierwij] de bleke gelaatskleur, ongetwijfeld een ge volg van zijn levensgewoonten, de welsprekendheid van de mond en de waakzaamheid van de ogen eer der beklemtoonde dan verborg. Zijn korte blanke handen waren gespierd en zijn haar was dik en glanzend. Hij was oneindig veel levendiger dan zijn metgezel, wiens kinderach tige prikkelbaarheid waarschijnlijk de bcschermmgsmuur vormde van de conventionele schoolmeester. Dat dacht Aileyn althans, maar hij cor rigeerde zichzelf onmiddellijk. Con ventioneel? Was meneer Merryman inderdaad de al te bekende pedante man, die het excentrieke cultiveert orn zich daardoor te compenseren voor de dodelijke saaiheid van de gewone school mees tersroutine? Was hier een verloren gegune professors ambitie? Aileyn verweet zich, dat hij zich hier aan speculaties zat schuldig te maken en keek een an dere kant op. Dr Makepicce stond over Brigid Carmichacl gebogen met dat lichte lijk ezelachtige uiterlijk van ccn jonge Engelsman in in dc eerste pe riode van een verliefdheid. Aileyn merkte de formidabele lijnen van de kaak en de mond van dr. Make picce op cn daar hij momenteel ook geïnteresseerd was m handen, de on gewone lengte van de vingers. Kathcnne Abbott zal alleen op een bank tegen de muur. Ze zat te lezen. De handen, die haar netjes gekafte boek vasthielden waren groot en ge spierd. Haar gezicht, zo bedacht .hij 20U niet lehjk geweest zijn, inaien het iets beweeglijker geweest was en indien er niet een suggestie van ja van wat? hardheid? rona de kaak geweest was. Wat Aubyn Dale betrof: daar zat hij met mevrouw Dilliugton-Blick samen dichtbij dc kleine bar. Toe» zij Aileyn zag wenkte ze hem vro lijk toe. Zij was druk bezig een co terie te stichten. Toen Aileyn zich bij hen voegde, legde Aubyn Dale een grote, mooi verzorgde hand over de hare en barstte in een geparel van een al te aanstekelijk gelach tut. Wat bent u een volmaakt won derbaarlijk iemand!"' nep hij jon gensachtig uit en beriep zich op Ai leyn. „Vindt u haar ook niet won derbaarlijk?" Alleyn stemde daarmee vurig m en bood hun een likeur aan. Je haalt me de woorden uit de mond, oude jongen." riep Dale uit. „Eigenlijk moest ik het niet doen! protesteerde mevrouw Dillington- Blick. „Ik ben op streng dieet!" Ze wierp en benedenwaartse blik op haar gevulde figuur en een op waartse naar AileynZe trok haar wenkbrauwen op. „Lieve!" riep ze. „TJ kunt het zelf zien. Ik moest het echt niet doen." „Maar u doet het wel", antwoord de hij en de glazen werden rond gebracht door de alomtegenwoor dige Dennis, die achter de bar was verschenen, Mevrouw Dillington- Bliek zei met een veelbetekende blik op Dale, dat als ze nu nog een ons aankwam ze nooit meer in haar Jo- lyonzwempak zou kunnen en ze be gonnen over zijn beroemde nummer van de televisie te praten. Het bleek, dat toon hij in Amerika was en een speciaal commercieel half uur deed, hij ondersteund werd door een grote massa superbe modellen, die alle maal Jolyon-zwempakken droegen. Zijn handen beschreven welspre kend hun vormen. Hij boog zich over naar mevrouw Dilliugton-Blick en fluisterde. Aileyn merkte de wal len onder zijn ogen op en de opval lende vleosmassa onder zijn onoog lijke kaak, die vroeger door ztiO baard verborgen werd ,.Is dit nu het gezicht." vroeg Aileyn zich af, „dat duizend schepen deed uitva ren?" en hij verwonderde zich over het waarom.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1