DIES ALLES UNI) NOCH VIEL MEUR OM DE PROCENTEN Watermaifs MngSn Snel REQUIEM VOOR EEN ZWAARGEWICHT moet een TY'biografae uitstellen De hevigste ASTm-AANVAL Sinterklaasavond met TV-cabaret mmisimmmmsi door FRANK GODWIN D(wvv> vttfjmerL.Mtr IÉDERE DlttRltTSiïtt TEMfiKttt HflDbHET^liCHT BF&OüPdN ...en morgen Radio JAGO SHAWLS Locom otief ramt vrachtauto RES A - HILVERSUM moord aan boord OOSTELIJK van Hannovei begint de zogenaamde Duitse democra tische republiek, welker territorium in West-Duitse terminologie midden-Duitsland heet, In dit gebied ligt het omstreden eiland West-Berlijn. Oostelijk van h rank lort aan de Oder hegint dat deel van i olen, dat de. esq-Duri-mu» als Oost-Duitsland plegen aan te duiden. Het is een kleine schets van de oorlogserfenis, die in genen dele Haar betekenis verliest in de glans van voorspoed, die over het gelaat van de bondsrepubliek ligt. Er is welvaart >n West-Duitsland, maar de hereniging blijft een politiek punt van belang, en daarachter voert de wens lot terug- verkrijging van althans een deel van het door Polen geannexeerde gehied «en allerminst, sluimerend bestaan. Adenauer heelt in Londen blijkbsai moeite gedaan om de toezegging te verkrijgen, dat de kwestie-Herlijn op de komende topconferentie niet aan de orde komt. Zijn opvatting was. dat over West-Berlijn eenvoudig niet valt te praten. Natuurlijk heeit Mucmillan hem op dit punt niet veel toe gegeven. De Britse premier oepaalt tenslotte de agenda niet en evenmin •vrat een probleem is en wa* met. De regering in Bonn stelt zich op het «tandpunt, dat een zaak beter onopgelost kan blijven dan verkeerd opge lost. Voor Berlijn gaat dat ook wel op. Maar het is de vraag of het punt ran het (voormalig) Duitsland achter de Oder hardnekkig onl esproken moet blijven en een voor Bonn ongunstige uitkomst niet de voorkeur ver dient boven een gevaarlijk doorzieken van restauratiestrevingen. DE Polen doen de laatste t.id bijzonder veel moeite om aan te tonen, dat Pommereo. Oostpmiscn en Silezië alle vanouds Slavisch zijn geweest en uit dien hoofde terecht zijn ingelijfd bij de nieuwe Pool=e staat. Dit is een rijkelijk kinderachtig gedoe. Want er bestaat nauwelijks een stuk ie aardbodem of er kan wel van worden be wezen. dat het voorheen andere bew.-ners heeft gehad dan degenen, die er tegenwoordig pevpstigd zi.in. En in vele gevallen staat het ook wel vast. dat de vroegere bewoners niet goedschikrijn verdwenen. Dat oostelijk van oe Otter zich een Duitse laag heeft heengclced over een weinig talrijke Slavische of Baltische oudere bevolking staat wel vast. Maar wat bewijst het;' En welk recht kan er aan worden ontleend? Juridische redeneringen ziin »n dit geval even irrelevant als b.v. in het geval van de Jod?n in Palestina. Men heeft té maken met feiten, en van deze feiten moet men uitgaan. Een feit is. dat de Russen een «tuk van het (vooroorlogs) Polen begeerden, en de Polen hebben aangemoedigd, com pensate te zoeken in het verslagen Duitsland. Een feit is ook, dat de l)uiUer« zich in de oorlog iege»- de Polen zódanig hehben gedragen, dat die onmogelijk grote morele -crupules konden voelen tegen het zich meester maken van stukken voorheen Onits gebied. De Duitsers zijn grotend-cis verdreven, en Polen hebben geleidelijk hun plaatsen ingenomen. Niet fraai: on get w sifeld. Maar er zijn ontwikkelingen, die nier ongedaan kunnen worden gemaakt. Hef kan niet anders of er mnet iets overblijven van „die» AUes und noch viel mehr". wat Duitsland aan de bekende Führer dankt. Zaterdag21 november 1959 (Advertentie l.M.) SIflBpf men beter op zlfn rug of op zijn bulk f Ï/EERT2EN dar/en achtereen heeft de acteur Ko van Dijk elke dag een uur lang onkstrnining gehad van de bokser Harry Bos. „Buik intrek ken! Dekken!!! Vooruit, ander stoot ik doorV' Als zo'n uur cr weer opzat, wenste Worry Bos meneer Van Dijk een goede dagDeze zuchtte dan diep, speelde de man die aan de kwellingen dreigde te bez«?üfcen en die, de dag verwenste waarop hij aait de invitatie van AVRO-TV-regisseur Walter van der Kamp gehoor had gegeven. ET ..vrije" loonbdeid dreigt nu weer aanleiding te gever, tot moeilijkheden in de baksteen-industrie. Het normaal overleg tussen organisaties van werkgevers en werklieden in deze bedrijfstak had geleid rot overeenstemming over een loonsverhoging van gemid deld 5.72 pet, waarbij inbegrepen was een compensatie van de huurverho ging van 1.32 pet. Hier en daar worden de nieuwe lonen a! uitbetaald. Nu echter hebben de Kijk? be middelaars deze loonsverhoging niet goedgekeurd. Zij beroepen zich daarbij op een berekening van de Stichting van de Arbeid, volgens welke de produktïviteitsstijging in de baksteenindustrie een loonsverhoging van niet meer dan 2 pet- rechtvaardigt. Op beleid sgronden ■wordt echter een verhoging van 3.5 pet. aanbevolen, waarbij dar», voorzover uit de berichten valt op te maken, de buurcompensatie is inbegrepen. De vakorganisaties nu wensen niet aan het resultaat der onderhande lingen te zien getornd. Het C N V. en de K.A.B., vakcentrales dus. houden er een tegengesteld standpunt up na. Het N.V.V. daarentegen vindt weer, dat aan het oorspronkelijk resultaat dei - onderhandelingen moet worden vastgehouden. Het is een verwarde toestand: te meer omdat, gelijk gezegd, sommige werkgevers ai met de uitbetaling der overeengekomen lonen zijn begonnen. Eigenlijk zijn dit zwarte lonen, stelt een verslaggever van Trouw vast; en hij voegt er enige vermaningen a.an toe. Men moet zich houden aan de spelregels, zegt hij; want anders komt er weer overhesteding met alle gevolgen daarvan, en zou de "vrijere loonpolitiek van de baan zijn. De aandacht mag er echter Op worden gevestigd, dat K.A.B. en C.N.V. zich weliswaar bij die vrijere loonvorming hebben neergelegd, maar er nimmer om hebben gevraagd, en dat het N.V.V. er altijd tegen is geweest. Het is de nieuwe regering, die ze heeft gewild en ze nu ook moet hanteren. Ze Heeft regels gesteld, en dient voor de naleving daarvan 2org te dragen. Heelt ze de moed daartoe? Dit is het zwakste punt van het nieuwe bestel. De regering heeft zich zeer fors geuit over haar inzichten en duidelijk gezegd, waar het op stond; maar als het nijpt, durft 2e de cmisequenties er van niet aan. Ze ireedt remmend op, maar is als de dood voor con flicten. Het geve;z is dat inplaats van met één loonronde ons land nu zit met een beweging, waarvan het einde niet is te zien. Want dat de organi saties zich telkens' aan de hoogste probéren op te trekken, ligt zo in He natuur der dingen, dat men zich slechts kan verbazen over hen, die dat niet hebben willen zien. Da meningen verschillen, maar éin ttfng Ia zeker! u slaapt paa goed op een EPEDA matras. v.a. f74.50 liRpa-p Wegernms iv#n Tuli»t> NV tofcrlkenta van Artifort meubstea én Epads matrasaM T_TET YAKA-televisie programma „Anders dan anderen'', de tele visie -biolografie van een landgenoot, dat geprogrammeerd was op 2 de cember, heeft men tot nader order moeten uitstellen omdat men niet tijdig screed blijkt te komen met de noodzakelijke voorbereidingen. Zoals dt» heer Piet te Nuyl jr. hoofd van de TV-sectie bij een vo rige gelegenheid al eens verzekerde heeft dit programma ten allen tijde hei risico te moeten worden uitge steld of soms zelfs geheel te verval len. De-VARA-televiyie overweegt nu op 2 december een uitgebreide turn- demonstratie uit te zenden. Speelde.want. vertelt mij de regisseur, het is echt iets voor hem om met al zijn energie te duiken in de rol van de bokser Mountain McClintock in het TV-spel „Requiem voor een zwaargewicht". (AVRO- TV. zondagavond 8.439.45) Het vleit bovendien Van Dijks eer gevoel als Harry Bos zegt dat hij van een man met rijn aanleg best iets had kunnen maken als hij eer der met boksen was begonnen. HET spel dat de AVRO-TV mor genavond tot uitvoering brengt is door de Amerikaan Rod Serling speciaal als TV-spel geschreven- Het spel na de beëindiging van de boksmatch, die Mountain zo zwaar heeft geteisterd dat de dokter (Rob Milton) Maish, (Ton van Duinho ven), de manager van Mountain, aanzegt dat deze niet meer zal mo gen boksen. fOm Ko van Dijk de geteisterde kop te geven, die voor zijn rol nodig is, is door de grimeur anderhalf uur uitgetrokken Deze mededeling is voor Maish een financiële klap die.hem. dreigt te ruïneren. Hij "heeft weddenschap pen'die hij op Mountain "had gesló ten, verloren en zal nooit kans zien deze te vereffenen. Mountain, die geen vak verstaat, en nu steun hbopt te vinden bij Maish. ondekt dat deze man, op wie hijdacht te kunnen rekenen a!s op De acteur Ko van Dijk met zijn trainer Harry Bos, tijdens de spoedcursus die Van D(?k bij hen 1 volgt voor zijn hoofdrol in „Re- J quiem voor een zwaargewicht" dat morgenavond op het TV- J scherm irordt gebracht. t Advertentie l.M A mooïe witte tanden hebben, gebruik dan EVOROLtandpasfa f Advertentie l ivj in 30 seconden bedwongen Zelfs de hevigste asthma-aanval kan ogenblikkelijk bedwongen worden door het gebruik van één enkel Adozo-tablet. De wonderbaarlijke samenstelling van de Adozo-tablet- ten maakt, dat één tablet onmiddel lijk verlichting brengt. Adozo is van onschatbare waarde tegen dag- of nacht-asthma en slaagt veelal, waar andere middelen faalden. Neem de proef! Bij apothekers en drogisten. OP Sinterklaasavond 5 december verzorgt de VPRO het televisie programma met onder meer een half uur TV-reportage uit het Amster damse cabaret Tingel Tangel met medewerking van Sieto en Marijke Hoving, Paul Deen en Riek Schagen. Aan de piano Wouter de Nijs. Daarna volgt een herhaling van de film „Redt een kind," over de vluchtelingen m Oost Marokko. Ook nu weer wordt het slotwoord gespro ken door ds, J. A, van Nieuwen- huyzen. een vriend, geen kameraad is en dat deze ook nu hog met zijn >5be- drijfskapitar tracht te mimipule- Vomsi^-mimrt ren om uit zijn financiële zorgen te «111 cl v ïjUJlAA komen. De enige vrouw in dit stuk wordt gespeeid door Lia Dorana, als Grace, een employés van een arbeidsbureau. Walter van der Kamp heeft alles inhet-werk gesteld bm,de authen tieke sfeer zo dicht; mogelijk te be naderen.: Voor een geschreven vportret van deze TV-regisseur verwijzen we naar elders in dit blad. W. Jnn. (Advertentie I M.} „tl m *.4 i WEN"1 eneek axel EEf?&r JgKEf? W£l TE ÓEN WAVE LUK. JUFFPOUW CAWL HOU IK BEN g>W DAT V DAN MET P0KTER LO&AN TROUWT.. IK MOCHT HSM Al TUD &RÜA&. IK ZAL «6 r PRBTTtö ViNDBN HEM WEEf? EENó TE IK HEB HEM 7ELF OOK NOó NIET 6E71BN 5IMPS IKUirPAft'JZ TEI?Uó gEN, 04INE5, MOkóEN HOOP K'J 7AO OAT IK M h} UN '100 VOORZET- &AF H'J TOE ONTMOETEN A?tftf#/Y£rm ACC63£6wrr£ ££/<l'/W£Ai m) m HUM FM/Wtn trrcLr/j ccn HfWöt OOMt&Wb UT p/frryfj mmd öt&itrrrt ota/ófva/y. IK7BLDE GLf>CH\t- DÊNI5 VBtt Dit Radio ERNSTIGE MUZIEK 7,308.20 KRO. Populaire klasslebeö met werken van Grieg en Rachmani- nof. ETCHTE MUZIEK 6.30—7.00 VARA. Muziebkiosk met nieuws uit de wereld van de lichte muze. 10.10—10.30 VARA. Zang door Cateiina Valente. 11.25—11.55 VARA. Optreden van de Ramblers, HOORSPELEN" 9.4010.10 VARA. Zevende deel van het hoorspel „De Z 69". DIVERSEN 8.059U3 VARA. Amusementspro gramma „Week uit-week Ln", 8.309.10 KRO. j^BUi-spcl" quiz tussen twee amateurtoneelgezelschappen. 9.159.40 VARA. Radio-spelletje „Wie Is het?" 9.2010.25 KRO. Amusementsprogram ma „Tierelantijnen". Televisie NA het Journaal en weeroverzicht (8.00) een programma van de KRO. Dit omvat: 8.20 Uitzending t.g.v. het gouden toneeljubileum van Albert var» Dalstim; 8.35 Jazzmuziek door de combo's van Horace Silver en Sonny Rollins; 9.35 Een filmthriller van Alfred Hitch- 10.00 Epiloog door pater Leopold Ver hagen. ERNSTIGE MUZIEK 11.35—12.15 KRO. Het Nienw Neder lands Pianotrio speelt werken van Mozart en Pijper. 2.20—3.5# AVRO. Het Radiofllharmo- nlsch Orkest o.l.v. de Amerikaanse gastdlrlgent Dean Nixon niet werken van Berlioz, Hay dn en Bartok. 2.303.00 KRO. De Russische pianist Georges AlexantlrowitsJ speelt werken van Schumann, Brahms en Frobofjef. 3.30—4.00 KRO. Muzikale causerie van Willem And flessen over orkestwerken van César Franck. 10.49—11.10 AVRO. De Poolse pianist Adam Harasiewicz speelt werken van Chopin. OPERA S-559.25 KRO. ln „Bel Canto" frag menten uit opera's van Richard Wagner. LICHTE MUZIEK 12.00—12.30 AVRO. „Muziek kent geen grenzen", gemeenschappelijk interna tionaal muziekprogramma. 3 504.30 AVRO. De Zaaiers o.l.v. Jos Clebcr met zang van Mieke Telkamp. 6,30—6.55 VARA. Ztgeunermuziek door Nici Vladescn, 9,15—9.45 AVRO. Scherzando met Ted dy en Henk Scholten. 11.20—11.55 AVRO. Ben Levi met nieu we Franse plaatjes. HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO. „De Wadders". 5.30—5.50 VARA. „Het huis met de ge kroonde karnton". 9.2510.25 KRO. „Pierrette in het zwart". GES*"'» «EN 1VOORD 3fKRO, Letterkundige herinne- rln.;: ui Annie Salomons. ,5.on—VPRO. In Gesprekken met- Lu (sternars spreekt ds. Spelberg over „Maar 20'a Marokkaans Rode Kruis vertrouw ik voor geen cent". DIVERSEN 6.55—7.30 VARA, Journalistenforum „Bij nader inzien 7.308.00 VARA. Zondagavondcabaret ,Jk zou zo. graag - -V. 8.15—8.45 KRO. Jan de Cler» radio cabaret „De halve maan(d)". 8.45—9,15 AVRO. Humoreske, ditmaal over „De vijf cadeaus die ik het liefst van Sinterklaas zou ontvangen". Televisie VAN 3-60 tot 4.00 een rechtstreekse reportage van de internationale zwemwedstrijden te Schiedam, 's Avonds een programma van de AVRO. Dit omvat: 8,90 Commentaar op de wereldpolitiek door tnr. Hiltermann; 8.10 Verslag van hun wereldreis door Ed en Gerda van der Elsken; 8.20 Pierre Jansen met het tweede deel van „Kunstgrepen"; 8,45 Het TV-spel „Requiem voor een zwaargewicht" met Ko van DUk: 10.00 Het gemeenschappelijke Sport ln Beeld; 10,30 in Eurovisie tot 11.00 een. recht streekse reportage van een concours hippique te Genève. (Advertentie l.M BREDA Omstreeks twaalf uur vrijdagmiddag heeft een losse loco motief een drie-tons vrachtwagen ge ramd op de onbewaakte overweg tussen Gilze Rijen en Breda. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. Een spoorbaan is versperd. De treinen worden over enkel spoor geleid. KAAPSTAD Zuid-Afrika gaat in samenwerking met" Noorwegen onderzoekingen doen op het onbe woonde eiland Bouvet in de Zuid- poolzee. Na middernacht zat ik, helemaal alleen, itt de huiskamer te suffen bo ven" een geïllustreerd iydschri/t. Er stond die grote foto in, tuaar- mee de Russen onlangs 20 eclatant bewezen, dat onze beleefde maan zich altijd .van de minst saaie kant heeft lazen zien. Op de nevenpagina u-as een geleerde afgebeeld. „Dat lijkt oom Henri wel" dacht ik. Hij stierf in 1043 ee?t zachte, welmenende man van zestig. Ik be gon met sympathie aan hem te-den ken en viel daarbij blijkbaar in slaap, want plotseling stond h(j, zon der kloppen, in de kamer en knikte me toe. „Zo jongen, nog zo laat op?" „Ja oom." „Je ziet er zo slaperig uit. Waarom ga je niet 7taar bed." ,JJat kan pas om kwart over een, oom, want ife ben even de Voice aan het opnemen voor mijn zoon. Die slaapt al." Hij keek me onzeker, aan. ,Jk begrijp je niet zo goed," beken de hij. „Kijk, ik Heb de radio aan..." „Ik hoor. niks," zei hij. „Nee, ik neem 't binnendoor op," vervolgde ik. „Br is nu een jazzuit- zending bezig, the voice of America en via dat draadje hier, zet ik 'm op de band, ziet u? Dan kan myn zoon 'm morgen horen." Hij' haalde een beetje hulpeloos zijn schouders op en vroeg: „Zit je nu al de hele avond hier?" „O nee oom. We zyn eerst een poosje weggeweest. Een vriend van ons, een acteur,' speelde een grote rol en daar zyn we naar gaan kij ken." „Aha, naar de schouwburg," riep hij, blij dat hij het begreep. „Nee, by dé buren," zei ik. „Speelde hy dan by de buren?" vroeg hij. ;,Neein Bussum," zei ik. „Maar de buren hebben t.v. begrijpt u, dus we konden hem daar_ zien../' Zijn blik. kreeg iets meewarigs. „Je voelt je toch wel goed, hè jon gen?" vroeg hy. „O ja, best oom. Een beetje moe alleen. Ik ben daarnet nog boven dat tijdschrift in slaap gesukkeld..." Hy stand op en kwam naast me zitten, om er ook eens in te kijken. „Dat is de maan," zei ik. ,J!)e maan?" „Nou ja, de andere kant dan, hè?" „O juist..." „Daar hebben de Russen laatst een kiek van-gemaakt. Leuk hè?." Geslagen zat hij op zijn stoet „Ja, het is misschien een beetje ingewikkeld, oommaar toen ze die atomen gesplitst hadden.." Hij stond op. „Jongen, ik .geloof dat ik maar weer eens ga," zei hij treurig. „Nu al?" „Ja, ik snap toch niet meer tvaar je het allemaal over hebt. Het spijt me,.." En weg was hij. ,JJat snap ik nou iveer niet," riep ik hein na. Maar in ernstze zéggen wel eens dat een middeleeuwer ,in onze tijd grote ogen zou opzetten, maar zo ver hoef je niet eens terug te gaan. Oom Henri van amper zestien jaar geleden, zou er ook geen bal meer van snappen... KRONKEL (Aitvénentte l.M.) GESLAAGD dank zif (Bekende Schriftelijke Cursus) H.B.S., Gymnasium, Onderw.-akte, Mid delbare akten. Fr., D.. Eng. en Ned. M.O. Tolk-vertaler, Hoofde. V.T.H.-dJplonM. „Heb je de bloemen nietverge ten?" vroeg mevrouw Dillington- Blick aan Dennis en hij verzekerde haar, dat hij dat niet gedaan had. „Als ik ook maar even één ogen blikje vrij heb. knijp ik er even tussen uit en zal ik ze halen," beloof de hij en glim lachte begrijpend tegen AJleyn, „Ik heb ze allemaal al uit gekozen en ze staan klaar." Omdat het gesprek tussen Aubyn ■ermoedelijk ondraaglijk voor u. prott ther Jourdain. „Ach, kom toch!" protesteerde Fa- ,Zo slecht is hij toch Dale en mevrouw DilUngton-Blick kijker- Alleyn zei: niet?" „U weet natuurlijk wel wie hy is?" „Ja. dat weet ik." „Ja. ja." zei Father Jourdain. „We weten het Sst!" „Hebt u zijn wekelijkse exhibities van onbeschaamdheid op de televisie gezien?" ,Ik behoor niet tot de geregelde steeds vertrouwelijker bleek te wor den, voelde Alleyn zich vrij genoeg „Ah ;i betaald i Alleyn. 1 pleit voor u. Als onder- :"iagoog is het mijn ai- om weer te verdwijnen. Aan het an- schuwelijke lot geweest om op dins- de re 'einde van de salon stond me neer Merryman opgewonden te pra ten met Father Jourdain, die lang zamerhand niet meer op zijn gemak „En, gelooft u mij", vervolgde Merryman op kwaadaardige fluister toon, „daarna volgt er een proces, dat bekend staat als „uitpraten". Het slachtoffer onthult voor deze per soon en voor de vele duizenden kijkers een of andere intieme moei lijkheid uit haar (ik herhaal dat het meestal een vrouw is) privéle- ven. Daarna geeft hij een oplossing, wordt bedankt, toegejuicht, strijkt zijn veren glad en wordt geconfron teerd met een nieuw slachtoffer. Ik vraag u! Wat vindt u daarvan? fluisterde Merryman. „Ik vind het allemaal erg benau wend", zei Alleyn. Father Jourdain trok een komisch wanhopig gezicht. „Laten we over iets anders praten." stelde hij voor. „U zei zo juist, meneer Merryman, dat de psychopathische moorde naar..." „U hebt natuurlijk wel gehoord," ging meneer Merryman onbarmhar tig verder, „wat een afschuwelijk figuur hij sloeg in een latere uit zending. De umbilicus globular van Lady Agatha," citeerde hij en brak in een schril lachen uit. „Weet u," merkte Father Jour dain op, „ik ben op vakantie en ik wil echt mijn geestelijke waar digheid niet in de schaal werpen. De -tocht terug verloopt vrij gemakkelijk: Anaho V/ordt'aan boord gehesen en Robbie volgt hera op de voet. De hewusteloze jongen wordt direct naar de kajuit gebracht en daar komt bij spoedig bij. Hij heeft geen zichtbaar letsel opgelopen, mogelijk. Zijn ogen vallen weer dicht en hij mom pelt enkele woorden in de taal. die de inboorlin gen op het eiland spreken. Maar dan meent Fred Conway toch enkele Engelse woorden te ver staan. „Pioco..." mompelt de jongen. „Pioco. normaal gesprek met hem is riog niet 1 de groeten van Hammondhij sloeg mij Hé, Hammond? Pioco? Wat kan dat betekenen? „Laat hem maar met rust," zegt Rob, „straks zal hij wel in staat zijn te vertellen, wat hem is overkomen." Dan 2et de „Abel Tasman" koers naar de haven. dagavonden temidden van midden- standsadolcscentcn met lage intelli gentie naar de kuren van die man te «li c ui'i moeten kijken. Laat me u eens ver- uieilclu ,UKl i», ue Wlldai leek te zijn. Hij ving Allcjns buk op tellen, wat hij doet, meneer. Hij ad- Voor meneer Merryman kon ant en kmxte hem vriendelijk toc.^Al- verteert dameszwempakken en daar- woorden, verhief hij zijn stem en voor moedigt hij leden van het pu- voegde eraan toe: „Om terug te ke- bliek aan om hem hun moeilijkhe- ren tot ons op één na laatste ge- den voor te leggen. De arrogantie! Sprek: /ik ben geweldig geïnteres- En die idioten doen het ook nog! Stel seerd in uw opmerkingen betreffen- je voor!" nodigde meneer Merryman de misdadigers van het type-Heatb- zijn gehoor uit. „Stelt u zich dat eens "Welk boek noemde u ook weer? Ik - - - voor! Als ze een slachtoffer hebben meende dat het van een Amerikaan- makkelijker en we zouden graag gevonden, wordt hij (of zij) met de ge psychiater was naar u zei." met u kennismaken. rUg naar de camera geplaatst. On- Meneer Merryman mompelde ge- Alleyn zei: „Dat vind ik erg pret- scherp, onherkenbaar dus. Tegenover prikkeld: „Dat herinner ik me nou tig," en ze stelden zich aan elkaar deze persoon en het publiek troont in niet meer." voor. Meneer Merryman keek hem onbarmhartige verlichting, in gods- Alleyn vroeg: „Toch niet The Show strak aan over de rand van zijn bril- lasterlijke verhevenheid, (u begrijpt of Violence van Frederic Wetham?" leglazen cn zei: „Hoe maakt u het, dat ik in klerikaal gezelschap het Jourdain keerde zich tot hem met meneer," Hij voegde er verbluffend woord godslasterlijk met opzet ge- onverholen opluchting; „Aha!" zei aan toe: „Ik zag, dat u probeerde bruik) de fysionomie die u thans hy. (tu yent ook geïnteresseerd, zié te ontsnappen aan wat ongetwijfeld voor u ziet, maar gegarneerd met "n ij^ en blijkbaar nog deskundig ook." een folterende situatie voor u was" ruige begroeiing, waaraan hq een tlik niet. Een doodgewone ama- „!k?" vroeg Alleyn. „Ik weet niet..." volkomen valse distinctie ontleende." teur, Waarom tussen twee haakje» „De aanblik," vervolgde meneer Alleyn keek Merryman geamu- js iedereen toch altijd zo geïnteres- Merrvman met een verre van kal- seerd aan en dacht, dat het sneu seerd in gewelddadigheden?" Hij me stem, „van gindse salonheld, die voor hem was, dat hij geen visuele keek naar Father Jourdain, „Wat aan de bar zijn twijfelachtige plui- expressie kon geven aan zijn zwart- denkt u ervan, meneer?" mage staat op te strijken is bijzon- galligheid, want hij 2ag eruit als een der weerzinwekkend voor mij en verontwaardigde baby, (wordt vervolgd) ïeyn manoeuvreerde langs de Cud dy's en meneer Mc Angus en pas seerde Ka ther ine Abbott. Aan het andere einde van de salon stond een bank, maar toen hij daarop af ging zei Jourdain: „Kom bij ons zitten. Deze stoelen zijn veel ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1