De Gaulle blijft geloven aan vrede in Algerië H VOOR 20 CENT TV-spel over boksen triomf van een team Grootste Nederlandse treiler in aanbonw ét §eeh bfadvoordemonct Rusland laat 30 boeken verwijderen litsmg m Europa vermijden j HÜ«Hi Frans protest bij óver visa it' Luns bij Llovd: Esi'S„E Mist legt veer op Schelde lam Revolutionair ontwerp SPR@I»SM as Maandag 23 november 1959 toeven.. Alleen voor hen heeft het in gevangenissen -zitten. De delega- 2in zich tot een ambassadeur te i tie kan uitgebreid worden met ver- wenden. De soldaten, die in de j tegemvoordigers van de F.L.N., die maquis vechten, kunnen zich im-i thans in Tunis zitten. Kennelijk is me'rs tot de Franse officieren rich- het hun bedoeling door uitbreiding -j ten. j van de delegatie het provocerende ■- I Van ..haar kant heefi de F.L.N., effect van de aanwijzing der vijf Af i. nadat men gemerkt heeft dal hetgearresteerden te verwateren. Van (jUUf Jxlizxof lin&Tl co,"nmuniqué in het buitenland een zijn kant heeft de GauSie nog enige O J ongunstige indruk gemaakt had, (Van onze correspondent) zich gehaast te verklaren dat de PARIJS. De Gaulle heeft op. delegatie, die naar Parijs moet gaan zijn reis in de Elzas herhaaldelijk °£n te onderhandelen met Frank- de Algerijnse kwestie ter sprake f rÜk. nlet uitsluitend hoeft te be- ge bracht.Hfi, betreurde dat „som-1 sta.an uit de vijf leiders die thans migen" door uitvluchten en ma-1 noeuvres de vrede ophouden. Maar hij blijft geloven dat ze „te goeder trouw" zijn gedaan. Dit klinkt regie berust bij Teun Lammertse. dramaturg bij de Ned. Comedie eti AVRO televisie, die met dit spel zijn regisseursdebuut maakt. Aanvankelijk had de AVRO op die avond het toneelwerk Suiker van Hugo Claus voor de televisie willen uitzenden maar dit stuk wordt nog regelmatig door het Rotterdams To neel in zaalvoorstellingen opgevoerd. I-Iet is nu uitgesteld tot maart I960. Het zal voor de televisie worden geregisseerd door Ton Lensink. (Advertentie LM.) Betere TV voor noord Nederland beter dan de eerste geërgerde uit lating waarbij de Gaulle zei alleen te willen onderhandelen met hen, die strijden. Het is duidelijk dat de- uitnodi ging om naar Parijs te komen, al leen geldt voor de leiders van de F.L.N., die in het buitenland ver- p.n v malen in persoonlijke gesprekken gezegd dat naar zijn overtuiging voor 1960 de vrede in Algerië ge sloten zou zijn. De Franse minister-president. Debré, heeft bij de Amerikaanse ambassadeur in Parijs, Houghton. geprotesteerd tegen het verlener i van een visum voor Staten aan drie afgevaar Weer uitwisseling met Amerika MOSKOU. Op bevel van de Russen zjjn dertig boeken verwij derd van de Britse boekententoon stelling. die zaterdag in de Rus sische hoofdstad werd geopend. Hieronder bevinden zich het uit Nederland stammende Keesings His torisch Archief en drie boeken over Hitier. Het zijn de ook in Nederland be kende boeken .,De laatste dagen van Hitler" van Hugh Trevor Rope. „Hitier, leven en Ondergang van een tyran" van Allan Bullock en „The Nemesis of Power" van Whee ler Bennet.: Men vermoedt dat zij zijn verwijderd omdat - zij melding maken van de onderhandelingen tussen HitJer-Duitsland en Sowjet- Rusland. (Van onze correspondent) LONDEN. Er zijn nog wat 'na--.' dere bijzonderheden bekend gewor- den over de besprekingen, die de Nederlandse minister van Buiten- landse Zaken ror. J. M. H. A. Luns vrijdag en zaterdag met züu Britse ambtgenoot Selwyn Uo'yd heeft ge- voerd. j Minister Selwyn Lloyd heeft mi- bister Luns ingelicht omtrent de be- i sprekingen, die de Britse regering i heeft gevoerd met de Belgen. Fran-.| sen en Duitsers. Het grootste deel van de besprekingen tossen de beide ministers was gewijd aan de poli- lieke en economische ontwikkeling i in Europa. Zij beiden gingen er van uit, dat een economische of politie- 1 kc splitsing in Europa dient te wor den vermeden. De ..multi-laterale as sociatie". zoals nog eens aanbevolen door de zeven van Stockholm, leek bun de beste methode voor verder gaande economische samen working lussen alle leden van de O EES. Minister Selwyn Lloyd herhaalde nog eens. dat de Britse regering geen bezwaren heeft tegen een vergaande continenlsal-Europcse .samenwer king, mits een dergelijke saménwer- king maar niet anderen, dwz. het Amerika en Rusland hebben een Verenigd Koninkrijk, uitsluit. Maar. nieuw verdrag voor culturele uit- i- 20 voegde hij daaraan toe, in dit op- wisseling getekend. Het verdrag,zlcht had de Britse regering al bin- dat voor twee -jaar is gesloten, i.dende toezeggingen gekregen voorziet in gemeenschappelijke pro- j klaarblijkelijk van Couve de Mur- jecten op het gebied van het vreed- i viUe en Adenauer, zaam gebruik van atoomenergie,- be- Beide ministers verklaarden zich de voorlopige Algerijnse regering. Amerika verleende de visa om de Algerijnen in staat te stellen het de bat in de Verenigde Naties over Al gerië by te. wonen. De Amerikaanse ambassadeur heeft premier Debré geantwoord, dat de ?;rie mannen geldige Tunesische pas- lardigden van I rlil lilt h^t rrV-<npl vsin in dit ak> Grace (Li s meelopers"; j dit was uit het TV-spel van gister- avond. „Requiem voor een .zwaar- gewicht", een zuinetje tegen het slot dat de kern van het drama raakte. Mountain MeClintock was een van die bij na-kampioenen. Hij was een «WxS,ls«.Au.te»,scjie pas- ••het-niet". Hij. imd zijn tijd gehad poorten bezaten en onmogelijk door i F" kon' Zlch in de kroeg voegen bij j\,\ ET „Requiem" heeft Rod Ser- de Amerikaanse autoriteiten «ewei- het "kerkhof" van oud-boksers die XVi- iing, die dit stuk speciaal voo gerd konden worden. i vergeefs. trachtten zich te verwarr men bij pocherijen over vroegere Of het hem zou lukken De beroepsbokser Mounted»" J aan. dit „kerkhof" te ontkomen ont- McCtintoefc (Ko van Dijk) onder- 1 hu]de de Nederlandse vertaling van steund door rijn verzorger Army F het ..Requiem" niet. De ivoortreffe- wereld goed en heeft in deze Motm- lïjke) vertaling van G er rit Kouwe- naar was door dit slot eerlijker dan de originele Amerikaanse verste. die hierna als een blijmoedig "en veel- kaanse verhoudingen typerend is. belovend aanhangsel Mountain de - reis liet maken naar zijn woonplaats en hierin de ondertoon liet door klinken dat het hem inderdaad, zo- (Van onze correspondent) ASSEN, zaterdag. Bezitters van j televisietoestellen in de drie noorde- lijke provincies kregen zondagavond voor de laatste maal hun program ma via de zender in Irnsutn dins dag (maandag is er geen uitzending) zullen de beelden hun scherm be reiken via een zender die dan geïn- r slaHeerd zal zijn in de radiotoren te Dorana) voorstelde, Smïlde. zou lukken een nieuwe loopbaan op te bouwen. Door het slot dat gisteravond werd gekozen viel het accent veel sterker i op de opvolger voor de boksloop- j baan van Mountain en daardoor op de continuïteit in de opeenvolging van boksers en de roofbouw die op hen wordt gepleegd. i iing, die dit stuk speciaal voor TV heeft geschreven, een .,Emmy award"- vergelijkbaar met een Oscar voor de filmindustrie ver diend. Hij kent de Amerikaanse boks- Daarmee is dan een begin gemaakt met de voorlaatste stap van de vol tooiing van het nationale zendernet. Wanneer die stap over 'enkele maanden helèmaal gezet is. reikt de zendanténne van Smilde 275 m. hoog. een hoogte die slechts zal wor den overtroffen wanneer de antenne te Lopik zal zijn verhoogd (de laat ste stap) tot 350 meter. De zender uit Irnsum wordt in ge deelten overgebracht naar Smilde de operatie voltrekt zich in drie fasen te vergelijken .met het inhët! sprake zijn van tweestrijd, want waar ligt de grens: op welk moment (Jan Blaaser) en zijn manager j Maish(Ton van Duinhoven) keert in zijn kleedkamer terug j nd zijn laatste getocht. Een scène j uit het indrukwekkende tv-spel j „Requiem voor een zwaar ge- wicht", dat de AVRO zondag avond voor de televisie bracht. ÏSrdL'ïfTS, vo?Tde ««te fase .uilen kij- a AT rite aÏSI ongeveer j„ov., ..v ,ui^v.ujnu(i .luei. «et in iici i - - water werpen van een steentje: na i moet m,en schip prijsgeven om elke fase wordt de kring van kij- mensenlevens te kunnen redden, kers-inet-goede-ontvangst eei\ stuk 1 langs Leeuwarden, Emmeloord en hS" sS?^N«agl»hd£ TV- Stadskanaal loopt, al een redelijke uitvoering onder de regie va,f Wal-j SSfLp^rS^ i Bij het inwerkingtreden van de Vanavond Radio ter van der Kamp.kunnen zien; dan Amerikaanse met Jack Falance als Vin tciand^ n idj a Mountain en Kim-Hunter ais Grace, i JmUskmd en ,n het Westen tot t Overbodig te zeggen dat Ko van toorbu Enkhuizen icikl. Dijk van Mountain meer maakte dan eer. toneelrol. Vooral in het gesprek j l_ i met Grace op hel arbeidsbureau !a- V OHO iilOOrSïpCJ Drk x 00—7.^0 At RO. Tweede causerlr van Maya Hoogveld over «e muzikale over zeevaart j tomi.™ n«fe„. ERNSTIGE MUZIEK 7.207.45 AVRO, Inleiding tot mu ziekbegrip door Henk Stam, 9.30—10.00 NCRV. Feike Ajmi con certeert op het orgel va» de Martini kerk te Bolsward. 11.0011.30 NCRV. Causerie over cu riosa uit de klassieke muziek. 11.30—11.35 NCRV. Het pianotrio no, 5 in D van Beethoven {gr.'pj.) gen voor hem de kansen alle regis ters van zijn grote talenten tol volte gelding te laten komen. d'f een man als Van Dijk dreigt WEESTRIJD" is de titel van echter solo-toneel en grote lot 1 hei hoorspel, dat in het komt daarom toe aan ben die Van NCRV -programma vnu vanavond Dijk omringden en niet bezweken wordt uitgezonden 16.20—9.30 uur«. onder zijn robuust talent. Zowel l.ia Met hoorspel werd ingezonden voor Dorana «Grace) als Ton van Duin- de besloten NCRV-iubileum-hoor- hoven «Mmshi en Jan Blaaser (Ar- spelpriisvraas door Kees Bortslao te my» overtuigden in bun aandelen. Rotterdam. Het spel heeft de bekro- De schrijver Rod Serling. de ver- moeten delen met het hoorspel ialcr Kouwenaar. de decors van Cor ..De Hnnd". dat woensdag 18 nov. Herrntler, de acteurs de vier werd uitgezonden kernfiguren in het bijzonder en „Tweestrijd" slaat op het hulpver- de regisseur; samen, als team, heb- i jeningswerk, bij de zeesleepvaart. sprekingên over. rechtstreekse vlieg- tuigverbindingen tussen New York eh Moskou, uitwisseling van radio- en tv-programma's en baant de weg voor een. reis van het koor van het Rode Leger naar de VS en con certen van een Amerikaanse mari nekapel in Moskou. tegenstander van plannen, die zou- i den neerkomen op uitholling van de OEEC ten gunste van de EEG, De algemene indruk is, dat de Ne- dcrlandse politiek zich vooral niet i uitsluitend op de '„zes" wil 'orïënte- j Ten.maar ernaar streeft, zo nauw j mogelijke banden met het Verenigd j Amerikanen en Russen zullen be- Honinkrijk te blijven onderhouden, zoeken uitwisselen op de terreinen van kunst, onderwijs, landbouw, in- dustrie en natuurwetenschap. Het uitvoerige document omvat ook sportgebeurtenissen. (Advertentie IM.) Binnen 24. uur GRIEP VERSLAGEN door ben zij gezorgd, voor een van die avonden waarop helaas te zelden r nog TV-kijken een bezigheid is die i onvermengd goede indrukken kan achterlaten. In deze impressie werden we nog versterkt door de opinievan de. sportredacteur, onze collega Herman Nelissen. Wij zijn outsiders in de bokssport. hij kent déze van 'binnén- Uit. Onder het voorbehoud dat dit „Rc- quiem" niet zonder meer kan wor- i den betrokken op de Nederlandse j verhoudingen wat ook niet werd j gesuggereerd noemde hij deze IT V-uit voering een dlep-indrukwek- I kende prestatie.'- werp. gebaseerd op de conclusies van /-s L het Ln april in Rome gehouden FAO- j VER,, de: andere TV-programma s congres inzake de aan een moderne va.ï? weekeinde kunnen we treiler te stellen-eisen. Het sciiip 2al kort zijiv. Dat dit een hard bedrijf is zal ieder een duidelijk zijn; bij de zwaarste orkaan moeten de mannen van..deze zeesleepvaart hun werk doen en i anders dan bij de. reddingsdiensten waar het uitsluitend om het redden i van mensenlevens gaat. gaat het hier I om het behoud van het schip. Na- tuurlijk, de mannen van de zee-j sleepvaart zullen oók alles in het i werk steJien om waar nodig mensen j te redden, maar toch kan ook hier j LICHTE MUZIEK i.508.15 NCRV. Het orkest van Bar nabas von Geczy. HOORSPELEN 8.20—9.30 NCRV. „Tweestrijd", hï hoorspel van Kees Borstlap," 9.40—10.30 AVRO. „Ben ik mijn broe ders hoeder7-' door Christian Bock. (In de Radioscoop). GESPROKEN WOORD 6.507.00 AVRO. Lezing in dc reeks „Openbaar Kunstbezit". DIVERSEN 8.03—10.30 AVRO. o.m. een hoorspel. Radioscoop met Televisie VANAVOND GEEN UITZENDING. TOKÏ ODrie Ja pan se stat i ons hebben zaterdag een proefuitzending van kleurentelevisie gegeven»..zeven jaar. nadat de televisie in Japan haar. intrede heeft gedaan. Van onze correspondent) l VLISSINGEN. Slagnatie van de j IJMUIDEX De visserymaat- veren over de Wester-Schelde be- i schappij „Medan-Batavia" onder dï- hoort tot de gevolgen van de mist, f rectie van D. Gouda in IJtnuidcn 'die gistermiddag plotseling kwamheeft bij de scheepswerf „De Dage- i,opzetten. Gisteravond vielen op de: raad" in Woubrugge een order ge- twee lijnen Vlissingen-Breskens j plaatst voor de houw van de groot- Jen Kruingen-Perkpolder enkele j ste treiler der Nederlandse visserjj- diensten uit. Vanmórgen vroeg ver- vloot. Het schip wordt 51,90 meter iiinrio^ar. iti«h4n n.^tr ria jang. 8.70 meter breed en 4.50 meier j hinderden dichte mistbanken nog de i. vaart. Gisteravond moesten ook de iaat- i ste diensten op de route Temeuzen 1 Hoed eken skerk worden gestopt. Behalve aan de mist was deze stagnatie te wijten aan eon manke- 1 ment aan de radarinstallatie. hoog en zal als zelt'vissende visserij fabrieksschip in de vaart komen. Het wordt uitgerust met een 1200 pk mo tor en mét diepvriesruim. De treiler zal over de zij vissen. j pp alle visgronden, ook die bij. IJs- land. Groenland en Newfoundland; i kunnen vissen. i Met deze. opdracht'is een initiatief j ontplooid, dal volgens visserijdeskun- I digen van groot belang kan zijn voor i het Nederlandse visserijbedrijf. De uitbreiding van de territoriale gren- zen door enkele landen zal vele vis- i gronden voor de Nederlanders doen verloren gaan, terwijl het Neder- i landse bedrijf bovendien nog te veel op de Noordzee is geconcentreerd. Met de-voortdurend minder worden- de haringvangsten dreigt hierdoor i een gevaarlijke situatie te ontstaan, i die onder meer ondervangen kan worden door de visserij op verre doch is van een revolutionair ont- visgronden te beginnen. IK KOM &AUW WEER TEkUö, OM MASCÜS. OM HcT ESN NDER 7E BEbPQEKEd. WdLEM 70 VLUG MOOEL'JK tNTUSStn RJPEN OOK CHARtES EN ANOELR ujai rvnr IP rE&Ub NAAR LONDF,1 ZElEb ALS HET WAAR t<o VAN HAAR EN P/C AMERIKAANSE KNAAP, PAN B HET NOG y£f?l^ELENC> OM HET HAAR TVERTELLEN VAN OtB-HOEWEL Hd OE ZAAK MWURLUK TOCH VEREENVOUDIGT NU Aft WE IN LONDEN ZON, CMPLiS? CAROL OP-^*i=' TEN7U &ELLEti[ZE ZAL. WEL ,'^r HAAR PLANNEN Uir utm rc^^fee^jziüifzüN 7UN- -»is ,K zdL MMR meuren tot Z'j m SELL. T ROUWEN MOGELOK V\ \\v«ï Zaterdagavond: hebben we ons na het betoon-van" hulde aan Albert; i van Daisiuh/gewonnen gegeven aan i de talenten van Caterina Valente. Het is een vrouw die daartoe alleen j reeds dwingt door: haar gave voor en kundigheid in. hét show-vak. Zondagavond waren het de kun digheden van Ed v. d.'Elsken als: filmer en die van Pierre Jansen om j zo over kunst te praten dat je wel j luisteren en kijken móet, dat deze over het ajgemeen matige kijk- avond, éen ongewone en welkome glans kreeg. W. Jnn. een ïV-spei van Mod Serling. Donderdagavond 10 decern- ber zendt de AVRO-tclcvisle r een tweede TV-spel uit van de Ame- rikaanse auteur Serling, wiens Re-1 quiem voor een zwaargewicht gister* avond voor de televisie werd ge bracht. Zijn tweede spel is getiteld De j Pijnbank (The Rack), Het thema j handelt over Amerikaanse militairen in Korea die tijdens communistische ondervraging hebben doorgeslagen en later weer bij hun eigen Ameri- kaanse legeronderdeel komen. De tim<r fftêyer SUtyser ET verhaal, dat ik u''nu ga -\ vertellen, zult u niet willen geloven; en ik kan u dat; niet eens kwalijk nemen, want het. lijkt ontleend aan een Hitchcock-griezel-film. Ik voeg; er geen woord van mezelf aan toe. I neen, ik vertaal 'het letterlijk uit de j krant, waarin ik het aantrof: „Een jongen van zestien jaar in j New York. wiens naam op zijn ge- i boortebewijs vermeld staat als Adolf i Hitier MitteL bedreigde gisteravond t-ën polilie-agent met een automa- j tische revolver en snoefde, dat hij 85 inbraken had gepleegd. Wat betekent een naam? Kunt u zich voorstellen, dat deze jonge Adolf Hitler zijn leven is begonnen met alle goede sterren tégen! De j jongen werd in februari 1943 in Long i Island City geboren; tóen kreeg hij ook die naam. De vader was een werkloze hout- bewerker. Joseph MitteL genaamd. die destijds aL een stroom brieven kreeg, waarin hem werd verweten. dat hij met die naam een vloek op het kind had gelegd. Joseph maakte er toen een grapje van; ..Ik heb mijn vrouw gezegd. dat het. een drieling moest worden. en als ze daar niet voor zorgde, zou 3| toch nog geprobeerd de naam van het kind te veranderen; Hij noemde hem - "Dieodore Roosevelt MitteL Maar het was te laat. Het kind groeide op. engedroeg zich als een Adolf Hitler. Hij stal geld van zijn vriendjes op schooi. Het onderwijs kon hij slechts met moeite volgen. Voordat hij 15 jaar was. stond hij viermaal voor de kinderrechter, en toen hij 15 was geworden, stuurden ze hem negen maanden naar een- tuchtschool. Toen hij gisteravond de revolver tegen de borst van de politi.e-agent drukte, gromde hij; Ik maak jou van kant!. De mensen van de reclassering vinden hem een hopeloos geval; ze zeggen, dat. hij een Adolf Hitler zal; blijven, tot het einde zijner dagen, dat zo goed als zeker op geweld dadige wijze zal komen." Tot zo ver dat bericht uit di» krant, F,r stond niet bij. dat de vader ook is gearresteerd, wegens (geestelijke) ik het kind Adolf Hitler noemen." moord op zijn eigen weerloze stum- Na zes maanden heeft hij toen per van een zoon. moord aan boord „En de tweede keer hyacinten," 2ei Merry man. Aubyn Dale schraapte zijn keel. „Ah ja." zei Alleyn. „Nu herinner ik het ine. Hyacinten." ..Is het niet vreselijk?" verkneu kelde mevrouw. Cuddy zich, „Afschuwelijk." stemde Cuddy toe. „Hyacinten! Stel.je voor!" McAngus zei zachtjes: „Zonde." Met het valse onschuldige uiterlijk moeder." „Ik hoop „Zijn ze niet beeldig?" Hij trok zich achter de bar te rug. De passagiers staarden naar d» stralende bloemen en het was als of de bloemen hun zoete last zwaar der op hen deden drukken. Mevrouw Dillington-Blick legde haastig uil: „Er is in een hut een voudig geen plaats voor zoveel bloe men. Ik vond. dat we er allemaal maar van moesten genieten." Alleyn zei: ..Een aJlercharmant- ste gedachte." Hij werd hierin ter nauwernood gesteund door een vaag gemompel. Brigid viel hem snel bij: „Ja, vindt u ook niet? Dank u zeer, ze 21iT) prachtig." Tim Makepiece mompelde: „Wat hebt u een lieve manieren, groot- Father Jourdain aarzelde en Mer ry man kwam tussenbeide. „Hot is mijn overtuiging," zei hij, ..dat men sen over moorden lezen inplaats van ze te bedrijven." „Een soortveiligheidsklep?" slei- de Alleyn voor. „Eén bekering. De zogenaamde an tisociale neiging wordt afgebogen in een sociaal aanvaardbare richting; van een kind, dat weet dat het stout zodoende plegen we onze geweld- is. vroeg Merryman hardop: „ls er daden op een veilige afstand. We zijn laatst niet iets op de televisie ge- i allemaal wilden in ons hart," zei woest over die bloomen? Iets be- meneer Merry ma u en vouwde kalm lachelijks? Wat kan dat toch ge- zijn handen over zijn maag. Hij weest zijn?" Hij scheen zijn goede humeur weer Iedereen vermeed Aubyn Dale aan teruggekregen te hebben. te kijken, en zelfs Father Jourdain „Bent u het daarmee eens?" vroeg wist niet wat hij moest zeggen. Alleyn aan Father Jourdain. Het was op dit pijnlijke ogenblik, wij de spelbrekers zullen zijn. Me- ,Jk meen", voegde deze eraan toe, dat Dennis dé kamer binnen strom- neer Cuddy kan niet in dezelfde ka- „dat meneer Merryman spreekt over pelde met een enorme bloemenmand, mer verblijven met bloemen roet zo'n iets, dat wij de erfzonde noemen, die hij op de middentafel zette. zware geur. Hij heefif er een aller- ..Hyacinien!'', riep mevrouw Cuddy gie voor." echt," zei mevrouw Dillington-Blick, „dat niemand de geur een bezwaar vindt. Persoonlijk vind ik het zalig." Ze wendde zich tot Aubyn Dale. Hiï antwoordde: „Maar natuurlijk. U bent zo wonderlijk exotisch." Meneer Merryman snoof. Mevrouw* Cuddy zei hardop: „Ik vrees _dat schril. „Wat toevallig En als hij dat doet, dan ben ik het wel met hem eens." Er viel een toevallige stilte over het kleine gezelschap. En in. deze stilte liet Alleyn met heldere stem. 4 als een steen iii een vijver, zijn vol gende opmerking vallen. Het was een van die naïve ar rangementen. die de ontvanger niets .Neem nu bijvoorbeeld die wor- dan plezier verschaffen, tenzij die „O, wat spijt me dat," riep me vrouw Dillington-Blick uit. „Dan moeten ze natuurlijk weg." Ze wuif-' de hulpeloos met haar handen. maar dat hooft niet," annon ceerde mevrouw Cuddy. „We wil len niemand last bezorgen. We wa ren toch van plan een wandelingetje. ger de man die het met wat persoon allergisch is voor geurende op het dek te maken, was het niet Vol spanning wachten'de achtergeblevenen op de recht en hij leeft! ledereen is dol van vreugde en leeft,dan moet hij zeer snel' iets verzinnen, j steiger op de" terugkeer van het schip Kijk. daar met gejuich wordt de ..Abel Tasman ingehaald. Anaho heeft hem herkend. Hij zal onmiddellijk, staat iemand uitbundig- te zwaaien. Er wordt ge- Eén is er. die zich over dit goede nieuws bepaald zijn naam noemen en dan is het spelletje voor róeneiT Wat?-Het is nauwelijks te verstaan. Maar niet kan verheugen: Pioco. die ook naar de haven hem uit. Wat er ook gebeurt, die jongenmoet heti 'dan boort de. frater duidelijk .wat er geschreeuwd is geslenterd cn niet. begrijpt, dal Anaho indor- zwijgen worden opgelegd. wórdt:, ze hebben hem gevonden!. Anaho is te- daad nog in leven kan zijn. Maar als de jongen zijn het? rozen zegt. Wat denkt u dat daarachter steekt?". De stilte duurde misschien vijf se conden. Katherine Abbott zei: „Geen rozen. Hyacinten, Bloemen van verschillen de soort." Zij had haar blik van haar boek opgeslagen en hield die gevestigd op mevrouw Dillington-Blick. „Kas bloemen," zei ze. „Het is winter. De eerste keer waren het sneeuw klokjes gelooi ik." bloemen. De hyeïnten waren geplant in een bed van mos. Ze trilden niet de beweging van T schip, verspreid den hun opvallende geur en vulden de rooksalon met reminiscenties aan dure winkels, restaurants en. vrou wen,' Dennis deed een pas achteruit om ze te bewonderen. „Dank je wel, Dennis", zei me vrouw Dillington-Blick. „Tol uw dienst, mevrouw Dilling ton-Blick," antwoordde hij. lieve?" Alleyn vroeg: „Lijdt u aan hooi koorts, meneer Cuddy?" In plaats van haar echtgenoot ant woordde mevrouw Cuddy: „Hooi koorts is het niet. is het wel,; lieve.;; Hij wordt er alleen maar naar van. „Merkwaardig." mompelde Alley1*» „Af en toe is het heel erg lastig»". „Bij trouwpartijen en begrafenis7... sèn zal dai zeker wel." (wordtvervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1