OM DE TOTO '"Iff. FLITSEN Verdachte na jaar in hoger dertien beroep «pais»8 mÊÊÊÊÊ^KSZ'.^ ;»ï£:.rdte C Vanavond viert de VARA feest ^Iheid,htMbH Tu-'l D', r"ri,Tr hrf" i N abeseli o tri ving Sparta-Gotefoorg Voorts Een andere kijk j op „De JHIandl" Het TV-theater presenteert ToJgeade week: Een miljoen voor „Redt een lund" Postbode mist 9500 gulden Kinderfeestjes: geknipt om te On bekenden haalden gevangene kort na bevrijding uit cel Vanavond Kadi Soldoot geschenken! N' Boldoot Vrach tschip aan de grond WL7 nsoord bflswral Riv 2 TÏ'upn-fTag 2." nitvcmiipr 10.>9 'ET wetsontwerp tot wijziging van de Loten ju et beoogt iu hoofd zaak tweeërlei: het toelaten van een sport toto en het binden van de afzonderlijke prijzen aan een maximum van 25.000., Wat er nog meer in staat, is misschien geen-yin* zon dei betekenis, maar tot de verbeelding spreekt het toch niet. Het toelaten van de «poruoto (wij wezen er al eerder op) is een belangrijke, maar tegelijk onontkoom- bare maatregel. De protestantse paitijen, die er in beginsel altijd legen zijn geweest, hebben ingezien dal verzet de dingen alleen maai erger zou ma ken. Een minderheid kan een meerderheid nu eenmaal haai stijl niet op dwingen: en bet is inderdaad een kwestie van -stijl veel meet dan van deug. delijke tbeologJ°rhe argumenten. De thans bestaande totn leidt in juridisch opzicht een onzekei bestaan, hetgeen niet verhindert dat hij een miljoenenzaak is geworden. De centra lisatie, die is bevordeid door de proefprocessen, en het streven van de K.N.V.B. om de toto een nuttige Itiuntie te geven in het sport leven, hebben echter reeds een lot voldoening stemmende ordening tewceagebiaclit. Aan 1 wnvr» i. x-.,,. liet ongebreideld wedden is een einde gekomen. 'IVIirig gulden pei jaar i< "j V AKA-raam- het maximum, dat iemand in de toto kan vet spelen. In de piaklijk ligt bet gemiddelde natuurlijk aanmerkelijk lager. Het i< niet onbelangiijk, dat het wed-exces tamelijk wel i« iiitgehannen. vóór de zaak ofltcicel aan de orde komt. Op het punt van zuiverheid dei zeden is than? leech \e«d be- i reikt. j Ziehier een vaststelling, die on* billijk lijkl en tol troont kan "trekken 7 ANA VOND /at het VA KA-rad programma een teestelijk karak ter dragen lei gelegenheid van het welkom aan hel haUuuljoen&le Jid van de/c omroep. Het gehele gepubliceerde pro gramma van 8.1)511.55 komt te vervallen. In de plaats hiervan komt j een verrassmgsprugratnmj,. waaraan -* j o.m. vele dienaren en dienaressen degenen, die het wetsontwerp als een capitulatie dei zedelijke krachten I van de lichte muze zullen meewer- beschouwen. De druk van de publieke opinie eo het wakend oog \an de ken- we! gewerkt! Het gokker«clnbje honrt al tot hel terleden, en mt minnet* vven, dat er ccn spel in voorkomt zien er al geen brood meer in. van Will? van Uemert, ..Op zoek naar de haUiniljoensie", een klank- rrbrviive j beeld van S. de Vries jr. en, na BLGK.LlN£li\G van de inzet en begrenzing van de prijzen kunnen zon- j ball" elf, een concert door het Ra der twijfel als een taak van de overheid umrien «wuen: rfneli He/el dio rilharmonlseh Orkest. Televisie Ook bij de VARA-tv laai men dit feit clondfiddg met onupge- meiki \uoldij g.idii Men heen tuc- t-temnung grilleden vovU het gebruik \an extia zendtijd Na hei nonnale avundpiugi am ma konu een c-xira uitzending, die het kiuaktu van een vena&sing zal hebben. VOETtSALLIEF HEBBERS kunnen v vanavond tussen 10.1510.30 uur in het VARA radio-programma een 1 ingelaste uitzending verwachten waarin Rien Bal een nabeschouwing geeft over de vandaag in Bremen gespeelde beslissingswedstrijd tussen Sparta en Goteborg. der twijfel als een taak van de overheid woiden gezien: doch de/c overheid moet er wel voor oppascen. dar ze door een overmaat van zorg niet meer verliest dan wint. Een maximale inzet win twee nul- den per persoon per week in het seizoen heeft met exces al heel i\cim» ie maken. De meeslen doen het. gelijk gereed, trouwens mei minder. Ken vaststelling bij de wet van een in/et. overeenkomend met de huidige rij- willig verkregen praktijk, zou m- dar ook billijk en \ei«tandïg lijken. Belangrijker is intussen het punt lan de prijzen. Vooral biet i« het ge boden. de werkelijkheid in hei oog te houden en niet te trachten, met de .eae hand terug te nemen wat men niet de andere peelt. In ccn tijd. toen de K.N.V.B.-toto nog maar pas functioneerde, heeft de com miie-ft iaida in meerderheid een maximum-prijs van 50.000 aanbevolen. Een minder heid wilde met 10.000 volstaan. De/e mïndeiheid bestond uil mensen, die de toto niet gaarne zagen, en die er daaiom veel i ooi voelden om. wanneer hij ci' toch kwam. hem tot onbeduidendheid te doemen. .Een zo danige vorm van verzet leidt natuurlijk tot niets. Het is echter de vraag of het maximum van f 50.000, waartoe de mee&ierheid advi«eeit. deson danks niet een soort compromis is. in die zin dat er enige defeienlir in lot uiting komt voor hen, die in een toto alleen maai kwaad zien. Naar onze mening moet onder de omstandigheden. 7«al* die nu eenmaal zijn gegroeid, een maximumprijs san 1 50.000 al« te gering worden aange merkt. Natuurlijk geldt dat in veel sterker mate voor de 25.000. naartoe de minister wil gaan. Dit bedrag kan het beste worden aangeduid als peen vlees en geen cR De minister is bereid, nu ja. de toto toe te staan, maar bet is er dan ook de toto naar. Miwhien echter i* hei een tactische zet: een zekere voorbereiding tot de spmng naar 50.000. maar dan ook niet meer! VRIJWEL tegelijkertijd roef de indiening van het wet-outweip gaf de sportcommi«sie >an de KNP. als haai mening te kennen, dat de maximumprijs op 100.000 dient te worden vastgesteld, en betoogde de slichting Nederlandse Spui I totalizator in een adre* aan de Twee de Kamer, dat de prijs niet aan een limiet moet rijn gebonden. Waai- r ET uw beoordejjng v,ln schijnlijk vraagt deze stichting meei dan op het ogenblik te verwezenlijken I iVlpoorSpe| Hand'' door Rob is. Ons lijkt 100.000 een goede prijs, mede omdat bij de mogelijkheid j Geraerds was ik liet, niet helemaal laat op behoorlijke tweede en deide prijzen. En degenen, die het eis hoog i eens. De heer Rob Geraerds is zon- vinden, mogen er ten eerête aan rfenUn, dat de „aatdotenj ook een prif. j dof 1^1 tfhefS?' biedt van lOO.Ullö, en ten tweede, dat de w innaai er maar 80.000 van zal krijgen in verband niet de mm gestelde en niet onbillijke belading van 20%. De vraag, wie tie loto zal mogen 01 gani-eien. is nog niet dadelijk actueel. - ifl zou het voor de sportwereld verstandig zijn orn le trachten er een 20 eensgezind mogelijk antwoord op te inden. Daarbij zou ook naar een bil- j lijke vcrdelingssleutel van de opbreng*! kunnen worden gezocht. Men kan j op dit gebied msar het beste trachten, de overheid ióór te zijn om op deze j wijze bij de komende onderhandelingen sicrk te staan. Vooilopig echter j slaat het lot van het wetsontwerp ooi op. Het is een typerende omstandig- 1 hcid, dat een christelijk begin sH hmt voor de protestant«e pa 1 tijen v>d. maar voorde K.V.P. nauwelijks iu het geding is. Dil verschiin^el moet vel j de aandacht trekken nu opnieuw \eel wordt ge?pioken <>\e» rhri-telijkp j politiek. Het is maar beter, dunkt 011 dit «onrt 011 definieeibaarheden er buiten te laten en gezamenlijk, te verken aan een zedelijk en -ueïadl iet- aniwoorde oplossing. constateren Integendeel: het tafel- j gesprek tussen hoofdpersoon en gas-: ten over al of niet mogelijke eo- j existentie vond ik zeker met het 1 spcl-a bi-zodanig op de achteigionr' dringen Het spel heeft wel 'n stick- king, ma ar ik vind bet niet ..ten dentieus' zoals de hcei B. v. R. in zijn bespreking suggereert. Dat ove- ugens een geval als m het hoorspel 1 woidl behandeld kan voorkomen, is, m.i. builen kijf. Ik zoü eigenlijk wel willen v.ricn. hoeveel luistetaars net ais ik van hei spel hebben genoten en hoeveel mensen de mening van B v. R delen J. W. (In mijn bespreking betreurde ik bef slechts, dat Geraerds zich met ceel giote woorden reuild keelt 1» een' poging, een incidenteel geval (dat luj GVfiiqens zeer aanncinehjh u't^f te rn o ken, zoals J k schreef) een til ge- ui ene geldigheid te geven op een vol komen andernamelijk politiële vlak. Wflf de laatste vraag r«n lezer \V. betictt; zolang wij iu ons land geen instelling hebben die regelmatig de. opmic cu» de littsieranrs pe.\U. zul- ie» ire daar wel nooit achter komen. B. v. R. Slid tevéél m een bepaalde richting zou laten zeggen heb ik met kunnen 1 De VPRO begint vanavond om 7 30 uur met een 14-daags rubriek- 1 je in zijn jcugdprogiamma. Het heet „Zakformaat" en zal vele1 nieuwtjes van de cultmeïe markt bicngen Met name i"? hierbij ge dacht aan film, toneel, kleinkunst, pockets e d. Aansluitend is er Ton v. d. Horsts Jazz-ionde. De AVRO-ielevisie brengt vrijdag- avond 4 december van 6 30 tot 8 53 een kennismaking met de stenen van Harold Arkens Blues drama „Free and Easy", waarvan de we- 1 eldpi emiere 7 december in thea- tei-Cano te Am st ei dam wordt 8e" 1 houden. 1 o De film hond Rm Tm Tin is een der hoofdpersonen in de ewsl volgen de Perry Como-show die door de AVRO-tclevisic zal worden uitge zonden op vrijdag 4 december. An dere medewerkenden znn o.a Ro semary Clooney en Nat King Cole. Elk jaar vindt de VAKA-speelgoed- actie t.gv. Sinterklaas zijn bekro- nmg in het persoonlijk bezoek van de Sint aan een kindertehuis. Vorig jaar viel de keus op een tehuis in Biithoven. Dit jaar gaat Sinterklaas naar het weeshuis m 1 het Betuwse stadje Buren, samen met Zwarte Piet en de Jonge Flie refluiters ol.v, Johan Jong. tOndet vooi behouri at: wijzig ingenj ZONDAG "s Middags van half vier" tot half zes ccn 1 spoilage van het kampioeithchajj eieklnsse groot- biljard, drie banden uit dc bil- jmd/vUii vail cafe Engels, tc Kot tel dam. 's A\ onds de NCRV. Een docu- mentane over de k''rkebouu in Engeland, een documentaire o\er Lapland m de teeks filmj. an Walt Disney, een vocaal conceit fop teIerecoiding' en dagsluiting om 9 40 uui. Hierna Spoil m beeld. MAANDAG Geen uitzending DINSDAG Van hall acht tot acht uui het TV-iandbouwjoumaal. Na het ge wone jou ma al om een documen taire over „koude" en ais hoofd film „HeL huis in de 92ste straat", een spionage ItJm WOENSDAG 's Middags het KRO-jeugdpro- Ri anima 's A\untia de VAR:\, In afwij king van de plannen op dtvc numd geen TV-b.ogi afu: „Anücis dan andeicii" maai ven lepoitage van een giote uirnclemonsti at ie. DONDERDAG Een KRO-piugt anima met Va demecum en, aH t in eetstuk de comcdie .Zyt \Vel lekomc" van de Blitse sein ijlslt'i Elan te Moigan. VRIJDAG Na het weekovei/icht van het NTS-journaal de AVRO me: een kennismaking met de ai nesten die zullen opt 1 eden 111 de musical „Free and Easy", mi. Hillcimann over Nieuw Guinea en de tweede Peuy Conto-show van dil seizoen ZATERDAG 's Middags het NCRV jeugdpro gramma met een bezoek van Sin- tei klaas aan de studio. *s Avonds de VPRO met de twintigste aflevering van „De oude draai doos", een Sinterklaas intermezzo, een reportage van het TingeJ-tangel cabaret van Sieto Hoving en de herhaling van de documentaire over Marokko, ge titeld „Redt een kind"' VANMORGEN ovcisrhrecd het gi- rnsaltlo ven de actie. „Redt een kind", <ir door de 11'ltO georgani seerde viuchtelingenactie \oor Aïge- rijnse kmdcren in Marokko de mil joen gulden. Tot vandaag gaf liet Nederlandse volk 1.010.877,78 gulden, waarmee ruim lOUÜö kinderen van vluchtelin gen clC/e w inter kunnen m orden \0er2ien 1 an wanne kleding en schoeisel. LEEUWARDEN Dc postale re cherche m Leeuwarden zoekt reeds enige dagen naar een enveloppe met 9300 gulden, die dooi een postbode wordt vermist Hij' moest het gold bezorgen bij een aannemmgsmaat- schappij 111 Leeuwarden, die het voor 1 de uitbetaling van loneh zou ge- j brui ken. Men weet nog niet zeker of de enveloppe door dc postbode werd verloren of dat iemand het 1 geld heeft ontvieomtf, toen de post- - bode, die zijn mand met had afgo- 1 -.loten, even afwezig was 1 C'AM AGUE Y fCuba"» Tenminste j /even mensen zijn levend verbrand en 43 anderen werden in zieken- j huizen opgenomen nadat een bus op j v eg van Santiago naar Havana gis teren m botsing kwam met een I vrachtauto. JONKER OTO TOE STEL ZEGT: (ook in kleur) o ERNSTIGE MUZIEK g.13II).(5 NCRV, Het Conrcrtjjebwinv- orked met EduarcJo del pueyo, plan», o.l.v. Georue S/ell m werken \an \V,t- geiiaar, Mo/art en Brahms. FOLKLORE 7.50R.li NCRV. Folkloristische mu ziek uil Hoiiffarpe en Bohemetl. JAZZ (Van tm/e correspondent) AMSTERDAM Dertien jaar na dat de Am sterdam se rechtbank hem I bij verstek tot twee jaar gevangenis- straf wegens afpersing veroordeelde, 1 stond vanmorgen de nu M-jarige handelaar in oude metalen C. G. I'. in hoger beroep van deze /aak te- reiht. llij week indertijd nog voor de behandeling van zijn zaak uit naar Uelgie. Enkele maanden geleden kwant llij terug, om zïeii in Amster dam 'n nieuw bestaan op te bouwen. Hem werd toen echter dat vonnis gepresenteerd. Vanmorgen eiste de procnrour-gcneraal bij het gerechls- ..-15 VPRO. (11 J.i//.-rondo bespreekt hof tc Amsterdam anderhalf jaar te Ton v, d, Horst verschillende versies gen hem. in de uitvoering san j.i?/ composil (Advertentie IM.) vraag ze - geef ze NEW YORK Chirurgen van het ziekenhuis van de Amerikaanse stad Oklahoma hebben door een snelle operatie het leven gered van een dertienjarige jongen, die door het hart was geschoten door een vriend je die hem ziin karabijn wilde tonen. De jongen kreeg een transfusie van acht liter blnod. terwijl de chirurgen de wonden in hel huit hechtten. LICHTE MUZIEK 6.30ï.oo VARA. Cregor Sprlian en 2iID Roemeens orkest. 11. ou—11 A3 NCRV. Platen nieuws. 8,0510.30 VARA. Op dit moment viln ij os onvoldoende gesesens beschik baar voor een nadere otnschrils»its an 't programma dal dit tweeënhal ve uur /al vullen, dan dat het gewijd zal zijn aan het welkom van het halfnuljoenste lit! \an de VARA. Tcterisic i het journaal en het wecrover- ztclit (8.01)3 een programma van de NCRV. Dit omvat: S.70 Het kunstprogramma Studio B, waarin 0.111. aandacht wordt gevraagd voor een fotowedstrijd t.g.v. het ze vende in struin van dc NCRV en aan j liet Henionv-,jaar. I 8.45 Dick van Bommels Teledisco- parade. 1 8.55 Dierkundige rubriek van Uaii Rensenbrmk, Ditmaal over „Ondieren als huisdieren". 9.15 P» schcffers „Pas geperst". 9.15 Reportage san dc dagsluiting 111 hel Chi instituut voor blinden en slechtzienden „Bart mie us" le Zeist. DEN HAAG Prins Betnhatd en prinses Irene znn Risttrnnddeg uit Wenen op Soestduk teiuggekccid De veis werd gemankt met de rene- nngs-Dnkotd. die om half twee op SoesterberK landde. (A df erf entte t M JUMKER-t-RLfHl' GASFORliiiiiEK P. v. erd vlak na de oorlog gearres teerd. omdat hij van collaboratie met de Duitseis werd verdacht Na acht maanden in het huis van bewaring te hebbed gezeten, ontvluchtte hij en wist hij bii een zeker Klem Jantje in de Wagenstraat ouder te duiken IIjj ya\ zonder geld en zonder distribu tiekaarten. Bn Kiem Jantje ontmoette hij tv.ee militairen, die zeiden in opdracht -an de Dienst Nationale Veiligheid vijan- delijk vermogen te moeten opsporen. DEN BURG Hel vrachtschip „Gré", 3Ü6 ton en eigendom van schipper C Kooiman uil Den Burg, is gisteren ter hoogte van Ouclc- sclnlcf op onneveoi 250 motor uit de kust. aan de grond gelopen Er was tijdens do sltanding bii hnog water wet mg zicht np de Waddenzee Hoe- vei de senipper o\er een vlot be schikt waarmee hij naai de dijk zou kunnen komen, is hu met zijn doch ter mm boord gebleven, daar dc positie van het vaartuig nog met gcvïuirïiik was Vjs*er J Boom uit Oude*cbild zal trachten de „Gie" met zijn kot ter vlot te slepen ENSCHEDE De 52-jarige J J Prot/man ml Almelo is gisteravond omstreeks' re* uur nm het leven ge komen De man. d>e lopend met oen bromfiets j>an_ de hand de rijksweg ïlde oversteken, o gegrepen en tddelliik. Zij lieten dooi schemeren in dit vuk ook wel eens voor eigen rekening te v. erken b. ging met hen mee no ar een zekere B. aan de Weteringschans, op 14 februari 1946 B. zou voor het jJevisen Schut/. Komnwndo gewerkt hebben Zij moesten hem arresteren, vertelden ?e B n-ri/u htj met een borgstelling op t.ilol kor. komen. B betaalde inderdaad .1 322.50maar do zaak kwam uit en P. werd ge- a crested d En dan komt Het vreemdste ge deelte van zijn \erhaal: «p zekere dag kwamen cr twee hem volkomen onbekende Hen-» in zijn cel. Ze zei den: „V moet onmiddellijk weg, an ders krijgt u de doodstraf." Zij gaven hem een paspoort op naam van Willem Brand, namen hem mee en reden hem in een auto naar de Bel- gi*ehp grens. P. heeft nimmer gewe ten. wie de twee heren waren. Aan het hof liet hij vanmorgen Het valse paspoort zien. Mr R P. Kokosky, P.'s raadsman, zei ie vermoeden, dat de twee ge heimzinnige heren er alle belang bn hadden, dat P niet voor een recht bank zou gaan praten. Klaarblijkelijk beschikten- zij in de warrige tijd na dc bevrijding over voldoende invloed om P. weg te werken en zijn dossier uit de oorlog te lichten. P. is name lijk nimmer ook niet bij versiek wegens collaboratie veroordeeld. Hij ontkent deze collaboratie overi gens uok. Mr. Kokosky vroeg zich af, of het verantwoord is, iemand op te sluiten voor een vergrijp, dat hij onder zeer uitzonderlijke omstandigheden pleeg de. Uitspraak op 8 december. WAAROM DE£P WARLE6 ZO f&EMOS HEEFT H'i MISSCHIEN PIE ONNN IN PE KffaNTEN 6EZIÊN OVER RUSS EH<^ M'J OP 15 W'J QOOé DM- C fy AL UE& IK DAAR VOMT Kf?'JO>EN W Pt TOESTEM- MINCp VAN OOM MARCUS VFÜAb DL ME HOto AF OF OAT (k RtETS nee LATEN HOREN PIT PARUS ik WEL MEr CHARLES MOET reeca vanai 2C4,- TPOOWEN,.. qa3n tnuc lol ver '«Ov 5 m eeld - Enschede w1 «fa') werd door een auH ovi'tlecd vnjwe! omn fiet iaar 200u *8 SS 81 D0N6E'DUNK JEWEL,SPRoer- JE1 OWjCHEELDf EEfiHflflü! BES hu iTRuiKar m&tewcD' ZO, RUÏTI6 Rrn J0M6ÉN oom KALM MfifiR 'en staan staren naar de parels v u n me v rouw D ilh ngtoli- Bl i ck gmg toen na: buiten (Advertentie LM.) beroemde geneesmiddelen In HS tablet doen wonderen! Bij pijn, griep of „landerig" ge voel zorgt een enke! tabletdatl) met plevier Uw werk kunt doen! il 10 fiO Voaedclitt |nlni«t'piltkin| lOOiabl f J 50 zijn? Het is met alleen die arme me neer Dale „Nee," stemde Bngid in „Meneer Cuddy voelt zich raar als hij ze ziet Dat moeten we ook bedenken." „Meneer Cuddy," merkte Kathari ne Abbott op, „voelde zich wel raar, maar naar mijn mening met by de aanblik van de hyacinten" Ze het haai boek zakken on keek strak naar mevrouw Dxlluigton-Bliek. ..Hemeltie'" nep mevrouw Diï- Ungton-BJick en begon weer te 'achen Father Jour dam zei met het uïier- |k van iemand die weigert zijn .In 's hemelsnaam:" nep zij uit. eigen neus te herkennen: „ïk geloof «.Vat betekent dit allemaal* Wat ge- c]al roaar ccns aan ga kijken Mevrouw Dilhngton-Blick stond lus.-.cu hem en do dubbele deuren en hij was heel dicht bij haar. 7,e „Agapunthifs?" suggcieerde Meity- mail hardop. Dale zette zijn glas mot een smak op dc bar neer en liep de kamer uil. „ïJeneet Met rv ma 11, luister nu eens!" zei Fa tb er .Jour dam en ging J staan. t Merryman sperde zijn ogen wijd open en tuitte Aijrt lippen „Wal is er aan dc hand'.'"' \ruey hu ..U weet heel goed wai ei aan de van de tegenslagen van Aubyn Dale, hand is. U bent een buitengewoon „Wat afschuwelijk," riep mevrouw ondeugend mannetje en ofschoon ik Dillmgton-Dlick uit en lachte tot ze er niets mee le maken heb, vind bijna begon te huilen. „Wat afsehu- - ik toch dat ik u dat moe! zeggen." -velijk tragisch En wat gemeen van In plaats van Merry man door de- meneer Merryman ze min of meer publieke terecht- fun Makepieee zei: „Vormen wij wijzing te verontrusten, scheen deze even ecu gelukkig gezin" Jc vraagt er plezier m le krijgen. Hu klapte >tc af hxic meneer Chips eruit zal höëd op'*HiV'uh^achte^hroomval- zachtjes in zijn banden, sloeg ze op zien tegen de tijd dat we m de tro- tig naar Zjjn Vijf medepassagiers beurt er" Wat sclieelt Aubyn Dale? Waarom die ugnpuntha'sï" „r* het mogelijk." zei Tim Make- jjioce. „dat u no uit gehoord hebt van 'e umbilicus globular van Lady Aga in en dc hyacint!ten op de turdy table"" on hij vertelde hot straalde naar hem op Zijn rug was naai Alleyn gekeerd. 1Tb bleef even slaan cn toen ging ze opzij en ging •haal [1£j naar buiten Een korte stilte volg de Mevrouw Dilhngton-Bhck wendde zich toL Bngid „Lieverd!" zei ze vertrouwelijk „ik heb die man door. Dat is een bekeerde losbol McAngus kwam uit de gang vvocr naar binnen, nog steeds met zijn --Verschrikt kijkt Pioeo om 2ich heen, Heeft, lang op de loer he ben gelegen. Welen ze dan al. - iemand hem toch gezien? Bevangen door een wat hij m ziin schild heeft gevoerd? De iraleis -panische angst rent hij het hospitaal weer uit en 'van de missieschool horen bet lawaai ook on vlucht het bos in. Maar nu klinken van alle kan- stormen naar buiten. Wat is er toch arm de hand. ten wilde kreten. Hij loopt wat hij lopen kan, Op dit uur van de nacht slaapt toch ïecleioen maar overal duiken achtervolgers op, die uren- j altijd? En ook in de haven, aan buoid van dc „Aovl Tas-mun" hoort men de wilde kielen m de verte, Robbie wil er direct op af Zou Anahn soms weer in gevaai verkeren? „Wacht even. Robbie", zegt zijn vader, „ga met alleen naar het dorp wt| gaan met je mee". kmeen en brak m een kabou- pen z.un'' tcrachtig gelach uit. „Dan ziet hij er misschien nog uit „Indien u een raad van mi' will a's meneer Chips," merkte Alleyu aannemen." vervolgde Father Jour- op. - dam, „moet u meneer Dale uw ex- Bngid zei: „Ik heb er geen vvoor- cuses aanbieden" <^en xoor. Je kon zien, chit Aubyn Merryman stond op. boog en Dale het zich vreselijk aantrok. Hij merkte op een buitengewoon hoog- werd zo wit als zyn tanden "Wat kan dravende manier op: „Consthc firnit- meneer Chtps be/ield hebben?" ora sunt de dirins locis." „Schoolmeester," -zei Katherine Ab- De geestelijke kroeg een kleur. bott, die nauwelijks van haar boek Atleyn, dio met inzag waarom opkeek „Op zyn leeftijd worden die i Merryman een doelpunt in pedan- meestal zuur. Het is het leven terie zou moeten maken, pijnigde £e liad zich zo lang stilgehouden znn hersens oj> zoek na.tr een ge- dat ze haar vergeten waren „Dat is schikt antwoord. „CtmsiUum inre- toch zo/' vervolgde ze, „is het met, aiumt nixiUi seci doet: explicant," Fatlicr'" zei hij. „Hot kan een mogelijke reden zijn, „Lieve hemel!," merkte Merryman veronderstel ik Maar het vormt ze- op. „Hoe dikwijls krijgt men geen ker geen excuus." geJegenheid op te merken, dat een ,.Ik geloof dat ik mijn prachtige /,e wel naar uw kajuit brengen Me- alledaagshciti m een oude taal niets hyacinten maar beter overboord kan neet* McAngus. ik zou het zalig vin- beter klmkt. Ik zal nu aan mijn gooien, denkt u niet?" vroeg me- den als u ze zoudt willen aannemen, middagslaapje beginnen" vrouw DilJmglon-Bliek. aan Father Hy trippelde naar de deur, bleef Jourdain. „Zou dat met het beste (Wordt vervolgd) „Al een beetje gewend''" waagde hy, kennelijk onder dwang van een nerveuze verplichting om een opmer king le maken „Als vogeltjes in htm nest." zei Alieyn opgewekt. „Is het niet heerlijk om te be denken, dal het nu steeds warmer en warmer zal worden." zei McAngus aangemoedigd door dit antwoord. „Absoluut betoverend." McAngus maakte het kleine schui fel pasje. waarmee ze allemaal no£ vertrouwd zouden raken, voor de nanri met hyacinten „Gewoon verdovend," zei hij. „Het zijn mijn lievelingsbloemen „O ja'" nep mevrouw Ddhngton- Blick „Wilt u ze dan alstublieft ul-dubbelt, meenemen? Dennis zal

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1