maastricfits LEXINGTON wast stralend wit IllyMEEUj A. Tennissen heeft n écht draaiorgel onder handen Na restauratie voor Schiedam bestemd Wijziging organisatie van gasvoorziening Hermandad" op feest van Mobilisatiekmis AGENDA Industrie vestigingen Keus niet moeilijk,., overal welkom Moet .leegstaande bouwval* weer een woning worden? NA MINIATUUR-BOUWSELS Tweede klasse libre kampioenschap Weinig interesse voor elubcompetitie «K (onumttu jpMnjufstMtoue v w* mm tmm.tokOMM Geslaagd Vermindering van kasgeld leningen Koop panden voor sanering WITTER DAN ;^;T}E: WITSTE' .j Hier is met Sunil gewasson.dat hemelsblauwe Sunil. waarin al 't wasgoed stralend -wit wordt. .werkelijk stralend wit: YLv;,\;J V .Bleken en blauwen kunt u zelfs vergeten, met Sunil hebt u min- J der waswerk, minder tè wrin- J gen, dus.minder slijtage. j Waar Sunil de was doet-,blijft 'J alles veel langer nieuw, ook i 'g wasmachine en wringer -varen ^rér/wel;biji*; en spaart uw lini Flets gestolen Gewond door val Marnix Gijsen bij feestmaal warm gehuldigd Achter stuur onwel geworden ■Woensdag 25 november 1959 3 Een oude wensdroom van de heer A. Teunissen lijkt nu in vervulling te gaan. Jarenlang heeft hij geknutseld met liet bouwen van miniatuur-draai orgels duizenden uren van zijn vrije tijd besteedde hij daaraan, en de prachtige resul taten daarvan waren enkele maanden geleden te zien op de tentoonstelling „Werk onzer Handen" in de Korenbeurs, Maar bij al dat werk aan de miniatuur-orgeltjes leefde bij hem toch de hoop, dat hij eens een echt draaiorgel in zijn be zit zou krijgen. In een werkplaats in de Gorzen staat nu een prachtig draaiorgel, waarmee de beer Tennissen te z«- ner tijd graag het Schïedamse stads beeld wat zou willen opvrolijken. Of liever, dat orgel stond er, want het ligt nu uiteen in duizend-en* één onderdelen, om grondig te wor den gerestaureerd. De ruim vijf jaar bestaande Kring van Draaiorgelvriendcn, die zich ten doel stelt om draaiorgels en an dere' mechanische muziekinstrumen ten in stand te houden en te rps- taureren, trof dit draaiorgel aan in Sneek. waar het tot voor kort werd geëxploiteerd. Toen de laatste eige naar overleed, bleef het echter wer keloos staan in een garage. De Kring besefte, dat het draaiorgel door dit stilstaan op de duur waardeloos zou worden, en kocht het instrument, om het te laten restaureren. De heer A. Teunissen bood aan om het draaiorgel onderdak te bren gen en het te restaureren, in sa menwerking met de orgelbouwer J Minning uit Rotterdam, die al ver scheidene bijzonder mooie orgels op zijn naam heeft staan. Het betreft hier het draaiorgel „De Waterpoorter", zo genoemd naar de afbeelding op bet buikfront, van de Waterpoort in Sneek. Ruim vijftig jaar geleden is het in Parijs ge bouwd in de fabriek van Gavioli en voltooid door diens werkmeester C H. Marenghi. Tot .omstreeks 1940 deed het dienst in een dancing in Tilburg, in welke tijd hiermee ook werd deelgenomen aan verschillen de festivals. Dezer dagen hebben we het draaiorgel voor het laatst ho ren spelen in de werkplaats in de Gorzen althans voorlopig voor het laatst. De goede kom-af van het orgel was nog duidelijk merkbaar, maar ook bleek, dat liet inderdaad aan restauratie toe is. Naast het ge luid dat gemaakt móest worden, hoorden we ook een lekkende blaas balg en af en toe hoorden we een toon niét; maar de klankverdeling over de hele breedte van het orgel is werkelijk mooi uitgekiend en we kunnen ons het enthousiasme van de heer Teunissen dan. ook best voor stellen. De restauratie wordt niet licht opgevat! Enkele maanden zullen de heren Teunissen en Minning er werk aan hebben. Een normaal draaior gel heeft rond 54 tot 72 toetsen, maar de ,.Waterpoorter" heeft er 90.Deze- yentien registers zijn erdeeld over 377 pijpen. De dubbele blaasbalg, de windladen, het windmagazijn en alle blokken waarop de pijpen ge monteerd staan moeten vernieuwd worden, alsook alle klepjes (pilot- tjes) van de registerkast. Voor dit laatste moeten alleen al zo'n 1400 leren klepjes worden gemaakt en dat is allemaal handwerk! Zijn al die onderdelen grondig ge restaureerd, dan wordt het geheel weer opgebouwd, gelijmd, geschroefd en het orgel krijgt aan binnen- en buitenkant een verfje. Dit alles vergt enkele maanden liefdevolle arbeid, maar ook onge veer 2500 gulden aan restauratiekos ten. Als het hele karwei achter de rug is. zal de heer Teunissen aan het Schiedamse publiek een draai orgel kunnen presenteren, dat uniek is in Nederland. Want ook dit is één van de doelstellingen van de Kring van Draaiorgel vrienden: elke stad zijn eigen draaiorgel, zoals bv. Groningen „De Arabier" heeft, Leeu warden „De Gouwe". Arnhem „De Puntkap", Utrecht „De drie Prui ken", Haarlem „De Jupiter" en Den Haag „De Turk". De heer Teunissen hoopt ook zijn repertoire uit te breiden en op een hoog peil te houden. Eén van zijn liefste wensen is nu, dat het pu bliek een draaiorgel niet meer als een „bedel-instrument" zal beschou wen ..De Waterpoorter" is toch altijd nog zo'n veertigduizend gul den waard' De heer A. Teuiaszen bezig met het niteen nemen van het draai orgel. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D Tuiniaan 80, telefoon 69290. Politie-aiarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: F. H. Backer, St. Lidumastraat 58. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam, geopend tedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.301630 uur en van 1920 30 uur: woensdag van 9.30—16 30 uur; donderdag van 9.3012.30 uur: vrijdag van 9 30—16.30 uur en 19—20 30 uur: zaterdag van 9 3016.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum., „Kunstverzame ling H. L. Straat" (t.m. 13 dec.) en „Een dichter schildert" en „Nederlandse meesters na 1900" (t.m. 6 dec.). Dagelijks 1017 BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: Les Tricheurs Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: Mohawk. DIVERSEN Mush Sacrum. 8 uur: Onderling Be lang. feestavond. Chr. Soc. Bel., 8 uur: SRB, verg. Chr. Soc. Bel., 8 uur: DOK, verg. Wijkcentrum, 8 uur. NCVB-Nieuw- land. bijeenkomst. Opstandingskerk, 8 uur: wijk 2, le zing. Voor het persoonlijk kampioenschap tweede klasse libre van het biljart- dlstnct Schiedam hebben zich twaalf personen aangemeld. Zij spelen in twee groepen voorwedstrjjden: bij Volksge bouw te Vlaardmgen en bij Entre Nous te Schiedam. De zeven best geplaat sten komen met titelhouder H, v. d, Does in de finale, die wordt gespeeld bij BKC. Voor de clubcompetitie afdeling E van het bïljartdistrict Schiedam schreven zes ploegen in. Zij zijn on derverdeeld in twee poules. In de afdeling F komen vier ploe gen. uit m een dubbele ronde. Voor de competities afdelingen G en D was de belangstelling te ge ring, zodat daarvoor dit jaar geen competities worden gehouden. Finale HW-beker Als winnaars van de vier gevormde poules om de door HW beschikbaar gestelde beker zijn de teams van de biljartverenigingen Belleveu, Confian- ce a. Volksgebouw a en DGL b naar voren gekomen. De finale wordt, ge speeld bij de biljartvereniging Be Re vue te Maassluis. De speeldata zijn S, 10, 16, 17, 23 en 34 december. Luifel beker Op maandag 14 december wordt de finale gespeeld om de Lmfetbeker tus sen Karseboom a en RES b in het clublokaal van de biljartvereniging RES. Tegelijkertijd ook de wedstrijd RES a-Karseboom b om de derde en vierde prijs (in dezelfde lokaliteit). Advertentie LM.) camavat in MAASTRICHT Beroemd is het Maastrichtse carna valsfeest Uit het festijn van zin volle zotheid puurt de Maastrichte naar nieuwe energie. Beroemder is feet Maastrichts aardewerk van de Koninklijke Sphinx-Cêramique. 4000 energieke en bekwame Maas trichtenaren werken aan de ver vaardiging ervan en zetten zo de arbeid voort, die Petrus Regout 125 jaar geleden begon. Evenals toen munt Maastrichts Aardewerk vandaag uit door tijdseigen vorm geving, aantrekkelijke kleuren en decoraties en sterke kwaliteit Maastrichts aardewerk is waarde- verfc !Let op deze merken, dan heeft U een goed product. Aardewerk ma*f éem retvudijfc vsn 4» Bij het gemeentebestuur zijn weer twee verzoeken binnengekomen om industrlegxonden in het terrein ten westen van de Schie. De N.V. aan nemingsbedrijf 3. van de Tempel en Zn, te Schiedam wil op een perceel van 2,850 m2 vijf „Industriehallen" bouwen. De C.V. Van Kleef en Snoeyv fa- brikante van koelkasten, wil het be drijf aan de Bettoweg verplaatsen naar een ruimer pand en vraagt daarom een perceel van 1.150 m2 aan B. en w. zijn bereid de beide per celen in erfpacht uit te geven tegen een. canon van 1,85 per m2 per jaar. HOGER HAVENGELD VOOR SLEPERS B. en W. stellen de Raad een wijzi ging van de Verordening Havengeld voor, waarbij een nieuw tarief voor sleepboten ingevoerd moet worden. De kwestie is dat aan het Hoofd het remmingwerk vernieuwd is, wat jaarlijks ƒ6.000 aan onkosten ople vert. Aan havengeld voornamelijk van sleepboten, komt echter aan in komsten slechts ƒ4.000 binnen. Het College is van mening dat de Haven rechten in evenredigheid van de door de gemeente gemaakte onkos ten dienen te worden geheven. Voor sleepboten met een water verplaatsing tot 10 m3 blijft het ta rief gelijk, maar voor sleepboten van meer dan 10 m3 wordt bet tarief verhoogd van 1,70 op 3,— per m3 water verplaatsing per jaar of per kwartaal van 0,50 tot 1, «tP B. en w. stellen de gemeenteraad voor een vaste geldlening aan te gaan bjj de Bank voor Nederlandse- Gemeenten ter financiering \'an het bouwrijp maken van Industrieter rein ten westen van de Schie. Het bedrag Is groot 1.100.000, de koers 991/8 de looptjjd dertig jaar en de rente per jaar. Voorts delen b. en w. mede. dat verwacht mag worden dat in de naaste toekomst meerdere vaste geld leningen verkregen zullen worden, waardoor de behoefte aan vlottende middelen als kasgeld zal verminde ren. Voor dit laatste kwartaal van 1959 was nog vastgesteld dat het maximum aan kasgeld-leningen ƒ28,000.000 zou mogen bedragen, doch dit bedrag kan nu, ruimte voor fluctuaties overlatend, gesteld wor den op 22.000.000. In dit bedrag zijn begrepen de na delige saldi van rekening-courant bij de N.V. Bank voor Ned, Gemeenten en bij de Amsterdamsche Bank. Voorgesteld wordt nu om het maxi mum van de rekening-courant bij de Bank van Ned. Gemeenten te stellen op ƒ3 miljoen en die bij de Am sterdamsche Bank op 1 miljoen. Voorts dient de mogelijkheid te worden opengehouden om in 1960 tijdelijk overtollig kasgeld, ter voor koming van renteverlies te beleggen en wel tot een maximaal bedrag van ƒ2 miljoen. In verband met de voorgenomen sanering van deze wijk, Is reeds het merendeel van dc panden gelegen in de driehoek Vellevest, Kethel- straat en Vlaardingerstraat 't eigen dom van de gemeente. Over enige percelen zjjn de onderhandelingen nog gaande. Enige tijd geleden is overstemming bereikt met de N.V. v. h. Fa. Kuypers te Schiedam voor de aankoop van de panden Kethelstraat 15, 21 en 21 b j en 21b en 23 voor de prijs van i 90.000. Deze panden zijn nog m ge bruik als werkplaats, pakhuis of als woonhuis De Fa. Kuypers zal nog gedurende twee jaar gratis gebruik mogen maken van de nog bij haar in gebruik zijnde panden. De Raad wordt de goedkeuring gevraagd voor deze aankoop. (Advertentie LM.) from America's Best Tobaccos De gemeente Schiedam was een lijk heeft gemaakt het aan de markt van de zeven gemeenten in Zuid-1 komende „afstandsgas" (aanvanke- Holland, die in 1952 gezamenlijk op gericht hebben het rechtspersoon lijkheid bezittende lichaam „Ge* meentelijke Gasvoorziening Zuid- Holland", welk lichaam het mogc- Advertentie LM.) Voor het te Den. Haag afgenomen examen voor het diploma 2e stuur man G.H.V. slaagde onze stadgenoot de heer A. P. Visser, leerling van de Zeevaartschool te Den Helder. UITSLAGEN VOLLEYBAL De teams van de Schiedamse Vol leybal Club hebben ditmaal goede met minder goede resultaten afge wisseld, Dames I bleef ongeslagen aan dc kop door met 2—2 gelij'k te spelen tegen 'ZVC 2. Heren I pres teerde hetzelfde door een 31 over- winnimg op het sterke Smash, dat onverwacht fel kwam opzetten. Da mes 2 en 3 alsmede heren 2 moes- ten het onderspit delven, resp. met 3—0, 3—0 en 31 tegen DHL 2, Con- cordïa 2 en Smash 2. Op het programma staat nut Dames: Smash 1SVC 1; Rotter- dam Zuid 1—SVC 2; DOP 1—SVC 2; Hermandad 1—SVC 3. Heren: Rotterdam Zuid 1—SVC 1; ZVC 4SVC 2. GEBOREN: Marja d. v. "W. van der Knaap en L, Mouthaan; Peter J. z. v. 3. A. van den Berg en. C, A. M Roeters; Mart mus J. z. v. M, Huijzer en M. Donkers; Clara K, M. d. v. J. M. van de Staay en C. C. M. van Mierlo; Hendricus J, J. z. v. H, C Landman en W. Planken: Johannes H. z, v. J. H. van der Re ij den en A. D. Starink; Cornelis z.v, W. Dirk zwager en A. van Zoelen; Cornelis termiddag bij het uit de tram sprln- A, z. v. C. A. Quak en D. Harreman: gen tegen het stenen muurtje bij het Fauius A. N. z. v. C. B. van dertramhuisje op de Rotterdamsedijk. Linden en J. C. Vollebregt. j Zij raakte bewusteloos en is door de OVERLEDEN; M. Krommenhoek, I G G. en G.D. naar haar woning ge- 76 j.; W. Schippers. 61 j. 1 bracht. Neem. meteen het'-vbordsligi.réuzenpajï Van mevrouw M. A. S,-ter B. ia gisteren de fiets" gestolen, die op de de Dam stond. De 13-jarige Theodora A. viel gis- Enige tijd geleden heeft de heer C. Harreman er zich bij de Gemeen teraad over beklaagd dat bij door B. en W. gedwongen wordt om het pand Grofbaan 25/23 („een leeg staand bouwval" zoals hij zelf zegt) als -woning weer in orde te maken, waaraan bij minstens 1000 onkosten zou hebben, met de wetenschap dat na een paar jaar weer dezelfde kos ten gemaakt zouden moeten worden, aangezien verdere verzakking niet is tegen te houden. Bovendien beklaagde hij er zich over dat B. en W. geen toestemming heeft gegeven om deze woning te gaan gebruiken als werkplaats of opslagplaats. „Het geslacht dat deze huisjes wil bewonen, raakt uitgestor ven"' voerde hij in zijn beroep bij de Gemeenteraad aan, om alsnog toe stemming te mogen krijgen. De Raad heeft dit beroep in han den van B. en W. geteld voor on derzoek. Het College is nu van me ning dat dc woningbehoefte nog niet toelaat de verouderde woningen (waartoe inderdaad bedoeld pandjp behoort), aan haar bestemming te onttrekken. De stedebouwkundïge afdeling van de Dienst voor Gemeentewerken heeft nu echter de vraag in studie in hoeverre aan het verlangen van adressant zal kunnen worden vol daan. B. en TV. willen nu de resul taat van dit onderzoek afwachten. met zijn „Volare" en de onvermijde lijke „Piove", De zang en de muziek werden afgewisseld met vele sket ches en komische persiflages, zoals die van de goochelaar met z'n tover- kast. Vlot werd het amusante pro gramma van 32 nummers afgewerkt, waarna er nog tijd overbleef voor een bal met medewerking van de Het bestuur van de Schiedamse afdeling van de Ned. Bond van Dra gers van het Mobilisatïekruis heeft er slag van om gezellige feestavon den te organiseren met een prettige amicale sfeer. Zo'n feestavond is er gisteravond weer gehouden in Musis Sacrum. Daarbij heeft men de me dewerking kunnen krijgen van de i Amusementsvereniging „Hermandad" W. F.-band ..The Music Boys." van de Rotterdamse Politie, die een aardig programma van muziek, zang, dans en cabaret heeft verzorgd op een voor amateurs wel verrassend hoog peil. Voorzitter P, van Rijn heeft de in bevredigende getale aanwezige be- langsteilenden welkom geheten en de hoop uitgesproken dat deze feest avond mocht bijdragen in het ver stevigen van de vriendschapsbanden Daar de steun van velen zal het mo gelijk zijn om voort te gaan op de ingeslagen weg. Van het gezelschap „Hermandad" was de show-band van dertien man het hoofdbestanddeel- Op plezierige wijze heeft deze band tal van be kende top-hits ten beste gegeven en zijn er tal van muzikale stunts* ver toond. die best in de smaak vielen, zoals de vermakelijke „Tigerrag" waarbij ook een nachtspiegel, een zinken wasbord en een oude ver stopte tuba ingezet werden. Drie vo- calistes Sonja Blaak, Dory Krom menhoek en Raymonds Claret ga ven een persoonlijk accent aan hun liedjes, terwijl Jan de Bruin uitblonk NEW YORK Dertien landen, waaronder Amerika, Engeland en Frankrijk, hebben in de politieke commissie van de V.N. een resolutie ingediend, waarin opnieuw wordt aangedrongen op vrije verkiezingen in Korea. De Sowjet-Ume verklaar de, dat Korea nooit herenigd zal worden zonder rechtstreekse onder handelingen met het communistische regiem van Noord-Korea. De Passage is door de daar geves tigde winkeliers in een vrolijk. eestkleed gestoken zulks in ver band met de komende feestdagen van St. Nicolaas en Kerstmis, Door deze illuminatie, die tot 31 decem ber gehandhaafd bEO/t heeft de Passage teel een fleuriger aan blik gekregen. ltfk alleen raffinaderij gas, maar la ter ook aardgas) aan te wenden voor de openbare gasvoorziening, waardoor een rationele gasproduc tie is bevorderd, daar dit afstands gas goedkoper is dan het uit steen kool verkregen gas. De taak van 'deze G.G.Z.H. was in de praktijk tamelijk beperkt en ging met verder dan het voor gezamen lijke rekening aankopen en trans porteren van het afstandsgas. De wenselijkheid doet zich nu voor de taak van de G.G.2.H. uit te brei den n.l. door het lichaam op het ge bied van de gasproductie veraer strek kende bevoegdheden te geven, maar ook door bij de werkingssfeer alle gemeenten in Zuid-Holland te be trekken, die een taak hebben op het gebied van de gasvoorziening. De aanleiding tot deze taaks-wij- ziging is gelegen in de oprichting van de Nationale Gas Maatschappij N.V, die de voorziening van het af standsgas m landelijk verband dient. Voor Zuid-Holland nu is de G.G.Z.H. aangewezen als regionaal orgaan, hetgeen inhoudt dat niet alleen be paalde rechten zijn verkregen, maar ook dat men bepaalde verplichtin gen moet nakomen. Daarvoor Is een reorganisatie van de G.G.Z.H. in de zin van een verdere uitbouw nodig. Een nieuwe gemeenschappelijke regeling is daarvoor opgesteld die reeds door de Algemene Raad van de G.G.Z.H. is aanvaard. Als een van de oprichters van de G.G.Z.H. wordt nu aan het gemeentebestuur van Schiedam de goedkeuring op de wij ziging gevraagd en het Gemeente bestuur zal op de eerstvolgende ver gadering een beslissing daaromtrent moeten nemen. ROTTERDAM (Van onze kunstredactie) Omdat de Vlaamse auteur Marnix Gijsen op 20 oktober zestig jaar is geworden, is hij gisteravond in het Flevo-restaurant tijdens een met veel spraakwater besproeide feestmaaltijd gehuldtgd. Het litteraïre-culinaire evenement, waarvoor ruim honderd gasten belangstelling toonden, stond onder auspiciën van de Rotterdamse Kunstkring, de uitgever A. A. JVJ. Stols en de boekverkopers Voor hoeve en Dietrich. Onder geestige en zeer beminne lijke aanvoering van Gijsens land genoot Karei Jonckheere, die de ta fel presideerde, heeft een aantal Ne derlanders enkele facetten van liet werk van het voorwerp van bewie roking in het licht gesteld. Men streefde er naar, elkaar in spitsheid te overtreffen; aan Attisch zout was bij deze dis beslist geen gebrek. Jeanne van Schaik Willing be- naderde Gijsens werk als vrouw, Dr. A. J. Teychiné Stakenburg zag in Gijsen een gehoorzame leerling van Albert Verwey. Alfred Kossmann ontdekte parallellen tussen Gijsen en Schiller (..Beiden verzetten zich te- De.nf txter,V?Ui' van het idealisme"). £iot. h. Lambers projecteerde Gijsens werk tegen Amerika, waar een beLangrijk deel ervan is ont- en zag als heel belangrijk fa cet net probleem van de mens dia zyn weg moet zoeken. ,;i"DLb,5?tf d.eien van myn boeken zijn de citaten', aldus de gehuldigde, die zyn werk schetste als een resul taat van zijn zoeken naar wat goed is en wat kwaad, ..maar een ant- woord geef ik niet. Ik drinË tot na- denken en tot het ontstaan van een. eigen moraliteit. Schrijven is ten be lijdenis, een bevrijding, een verde- ze?pS e" een verWarmg van mij. De 24-jarige chauffeur C. L. W, uit Schiedam is woensdagmorgen op de Schxedamsedijk te Vlaardmgen achter het stuur van zijn, auto on wel geworden. De auto is door de 19-jarige bijrijder P. b. tot stil stand gebracht. W. moest in bewus teloze toestand naar de Dr. Nolet- stichting te Schiedam worden ver voerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2