Waterman's ■fljO<AyydJo^V^-1? éMS Waterman's door FRANK GODWIN V itnavond Radio Bloedarmoedig filmavond je Verfrissend talent 1 wee schepen zinkende JLiedjesvoorraad voor komend Songfestival BBC vanavond met programma over Chorchill Europatimnel geopend a Bankpapier in Uw brievenbus WAARSCHUWING moord aan boord Mdrertentic t.M.) f Advertentie i.iijj KUNSTIGE MUZIEK 10.4ft11.5.» VAUA. 0|>ji.imi:n van hr! t'onci'rim* lion w-nrkrst «.I. v. it a fool Ktibcllk. Werken v.,n *'<m Weber. M.mtmi en Her tin/ 11.1X1—tit*. N'CRY, In de reeks »r- Ue.siwerkeji v;,n |S.»r sira\vin*ki .-en uitvoering van l.e Sucre du Urin- lemj'S LIl'UTK Ml-ZIKK li.'.'O0.50 VAK.V I.atiinsr nm/iek dour l*i-i eiiaemble TtMnj>l;ujju>. ft.55—to.Jft V AUA. Fragmenten utt de musical My fair iad> (Kr.p).t. JlOOKSPF.LEN 8.15—11.55 N I'll V ..Twee edellieden van Verona", em blijspel van Snakes, jiesire. voor tie micro! mm bewerkt naar de verialinc van Burgersdijk. UKïIMtOKKN WOOKI» 6.50T.fti) VARA. Lezing in de reeks over Openhaar Kuimhfvit. DIVKltSKN' 8 ÜO VAUA. l»c radio-strip ..ite wilde vaart" 8.05ft.;.» VARA Sriieriiic inslag. "-■»ft *>5 V ARA. Het radio-cabaret „Hij ea /ij" PHILIPS waar warmte helpi, helpt PHILIPS Inlraphïl beter denk daaraan ook bij rheumatiek en verkoudheid Prijzen: 29.7S en 37.5- T-X ET is niet dat we geen ,wa:>r- xx dering hebben voor bet kerke lijk concert ,.Ecce Dominus" waar mee de NCRV-TV- zijn uitzending van gisteravond besloot, maar als geheel was het een schamel avondje Het enige wat er by dat concert te betreuren viel was de telereeor- cing; Via deze telerecording én het feit dat de andere twee programma onderdelen eveneens films waren, kwam de volgende vraag bij ons op; „Wat heeft de NCRV bewogen tot het voor de overgrote meer derheid der kijkers onbevredi gende compromis tussen geloofs overtuiging en de praktijk in de Nederlandse TV?" Zo'n uitzending als gisteravond hééft slechts nut als demonstratie tot welk een bloedeloos programma dit compromis leidt. T N deze dagen waarin de NCRV x zijn 35-jarig bestaart viert stuiten we nog wel eens op blijken van ge wijzigde inzichten bij deze omroep over hot toelaatbare: amusements programma's. jazzmuziek e.d. die voor de oorlog taboe waren maken thans vaste prog ra mmao n derd el on Uit. In deze richting voortredenerende is het niet uitgesloten dat al zal de zondagavond bij de NCRV een stemmig karakter behouden oofc hier de evolutie zich zal doen gel den. Al zijn we bang, dat het nog lang ?.al duren voor hierin verande ring komt). In ^aanmerking genomen dat voor de NCRV zondagavondprogramma's toch op deze dag gewerkt moet wor den, zien wij de huidige gang van zaken behalve als onbevredigend' ook als onoprecht, XT ET zaterdagavond-program ma AA van de AVRO leverde prettige kijkstof. Niet in de eerste plaats door een programma vol sterren, maar door de soepele wijze van pre sentatie waarbij regisseur Lugten- burg in „Zet 'm op!" én Jef de Groot in de ..Weekendshow" een dankbaar gebrutk maakten van de eigen moge lijkheden van televisie. We denken aan het interviewtje met de elders repeterende zangeres Siw Malm- kwist in ,,Zet 'm op", de wijze waar op later dwa2e Johnny Kraaykamp aan een TV-toestel het optreden van deze zangeres inleidde, aan de ge filmde inlas van Kraaykamp bij het 1 medisch onderzoek en de tussen shots van hem bij het optreden van de Skymasters; Dat hij de draak stak met hét enorme geluid» volume van dit (en velé andere) amusements orkest is een vorm- van zelfspot die prettig aandoet. W. Jnn. \7 AR A-man Joop Koopman, die op zaterdagavond voor. de radiopret zorgt in het programma „Week Uit Week In" heeft'ortiangs in een interview gezégd dat hij vooral ge looft in de „grote-namen".- Met hot beproefde lachwerk van Tom („Do- rus") Manders, de sympathieke con ference van de jonge Rudi Carroll en de incidentele schittering van een buitenlandse gast (zaterdagavond -was dat de Franse zangeres Cathe rine Sa u vage), blijkt dat eén veilige „formulé" voor schokvrij amuse ment. Maar de plezierigste ver rassing van „Week Uit Weck In" is voor ons het rubriekje ..Sa- men uit...", waarin de jonge Am-! sterdamse leraar; Hans v. d. Bergh een gesprek voert met een echtpaar, dat vragen moet beantwoorden over een ..avondje uit". Na een wat: stroe ve start in het begin var het seizoen maakt v d. Rergh thans van die ge sprokken en die vrogims'elierij flit sende improvisatie-, vol spitse woordspelingen terloopse grapjes en gekke m- en uitvallen, die coca cenken aan de beste dagen van het Amsterdamse Si ucioruencnbore:. waar h.; «ieel van heef; uitgemaakt. Temidden van de ..grote" professio nele grappenmakers m dit program ma is Hans v. d. Bcrgh een bijzonder verfrissend talent. het goede ank-jr-horloge Cp Éi*l :ot DEN HAAG Aan boord van de Zweedse vissersboot Westeroe is zon dag brand uitgebroken. De zeven koppige bemanning zag zich gedwon gen het schip te verlaten. De Westo roe bevond zich halfweg tussnn Jut land en de Doggersbank. De beman ning werd opgepikt door het. Noorse schip Draco. Verscheidene schepen in dc buurt van Dover vingen zondagavond ver minkte Duitse s-o.s.-bé rich ten op: „Help. jyij zinken". Maar de plaats van de ramp en de indeutiicit van het schip waren niet vost te stellen. lilziMKlinc. V tSDS vorige week komen dage- ^lijks ongeveer vijftien liedjes binnen om mee te dingen naar uit zending In de nationale finale voor het Eurovisie-Songfestival in febru ari volgend jaar. Met de voorbereidingen is weder om het driemanschap Piet te Nuyï jr.. Dolf van der Linden en Gijs Stappershoef belast. Straks echter bijgestaan door een jury bestaande uit René Slees wijk. Pi Scheffer en Simon Carmiggelt. Ih afwijking van vorige jaren zijn er door de voorbereiders ditmaal geen opdrachten aan musici en tekst dichters, verstrekt. een onopvallende plaats in de programmabladen zo onop vallend dat ze vele gebruikers wel licht zijn ntgaan vonden we twee programma's die de BBC vanavond uitzendt in de Home Service (330 meter) Van 9.3010,00 uur is er een uit zending ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van Churchill. Hierin zullen o.m. persoonlijke herinnerin gen worden opgehaald door een me dewerker van de BBC die op 21 ok tober 1940 Churchill terzijde heeft gestaan bij de voorbereiding, van de rede die hij toen heeft gehouden tot het Franse volk. Hierna vuil er 'n hoorspelbewerking le beluisteren (10.1511.15 uur» van „Rain" eon van Somerset Maugham's beroemdste korte verhalen. ..Rain" is ook enkele malen de leidraad ge weest voor films. Slro Let tussen vandaag en zïterdag op Uvy brievenbus. APPÈL-4 KRfiKT 7-sj Huis-aan-huis - verspreiding LEES DIE KRAI4IT! iZ4-ff Bekendmaking van geheimen daro dec. '59 vla jL. radio LUXEMBURG-en HILVERSUM 402 Mtr. MAAK. ME NOV WET WU5 PAFJf VERLiEfO. SENT OPHAAK A NiEUWE NcUSi 1AN66U.' HOU JU VAN jANGELA..? iKHOopncATË ■w j'j genoeg wn 7 ME" ZOU HOUDEN. M i CAROL, MAAR IK VREESDE ERVOOR... EN 'J TOEN KWAM AN&ElA JE WEET H0E^ ZE WAS VO'OR 0\E f OPERATIE, MAAR W HAAR ME US-,. ENFIN WE ZUN U06AL VEEL MET ELKAAi? omgegaan k TOEN JiJ WEG WAS, EN. neer Cuddv erg te appreciëren. Niettemin was hij het die de ge legenheid verschafte het gesprek te entameren, dat Alleyn hoopte te ex ploiteren. Er stonden geen bloemen op tafel. Die waren vervangen door grote fruitschalen en kleine schemer lampjes, naar aanleiding van. zoals Alleyn uitlegde, de allergie van me neer Cuddy. Vandaar .was het een gemakkelijke stap naar de Bloe- menmoordenaar. „Bloemen." sugge reerde Alleyn, „moeten op hem'pre cies bet tegenovergestelde effect heb ben van wat ze op u hebben, me neer Cuddy. Een ziekelijke attrac tie. Zou je dat ook niet zeggen, Ma- kepiece?" „Het zou kunnen," stemde Tim opgewekt toe. „Van het standpunt yan de klinische psychiatrie is er waarschijnlijk een onbewuste asso- Hij .was jong genoeg en had vol doende goede wijn. gedronken om zijn wijsheid te luchten, maar bij had bescheidenheid genoeg om er na een paar zinnen mee op te houden. „Maar er is eigenlijk weinig be kend over zulke gevallen," zei nij verontschuldigend, „hoogst vermoe delijk kraam ik onzin, uit." Maar AHeyn had zijn doel bereikt en het gesprek ging nu over de Bloemenmoordenaar. Theorieen werden opgesteld. Beroemde geval len werden aangehaald. Argumen ten vlogen heen en weer. Iedereen scheen op tc leven bij de gedachte aan de dood door worging van Be ryl Cohen en Marguerite Slatters. Zelfs rnenoev Merryman deed geani meerd en lanceerde een grootscheep se aanval op de poïilieproceöure. die. naar hij zei. kennelijk het on derzoek tot een grote warboel had laten verlopen. Hij stond op het punt op dit thema verder te bor duren toen de kapitein zonderme vrouw Dillington-Blick aan te kijken zijn rechterhand onder het tafella ken wegtrok, zijn glas champagne ophief en een dronk op Alleyns ge zondheid uitbracht. Onverwachts kraaide mevrouw Cuddy: „Speech, speech" eu werd daarin gesteund door - de kapitein, Aubyn Dale, de officieren en door haar echtgenoot. Father Jourdain mompelde: „Na tuurlijk een toespraak." Meneer Merryman keek sardonisch en de. anderen klopten, in beleefde be duchtheid, op tafel- (wordt vervolgd) MAAR OP. Xt*- CHARIES! \K BeöR'JP HET AL... jy^. J£Ht?e.cr JENIEr Tg VERONTSCHULDIGEN. Jfl. m 15 VR£ÊTia.«D5'CHIEN M'ÊNtCK F066 IE! DfirEÏ.IENA HOBENWE OEKEirVflM Z'JN JEM IN DIE SCHUUR HEBBEN Gt- \VESHflfll.No&M/EL EEMS___y WeOMQ.JNPLMTS V'flN Dlf g FM. LIE.ÜE HELP! K.K'JKOHHREEMS! fluwelen 'smokingjasje, schitterde door goedmoedigheid en onthaalde zijn onmiddellijke buren op verha len van grapjes die hij met groot succes bij zijn collega's had uitge haald in .de wereld van de reclame. Deze anekdoten, riepen vrolijke re acties van mevrouw Dillington-Blick op. McAngus droeg een hyacint in zün knoopsgat. Tim Makepiece vermaak te zich kennelijk en Brigid zag er uit alsof ze verbaasd stond over haar. eigen vrolijkheid. Meneer Mer ryman "bloeide uitdrukkelijk op. of althans ontdooide hij een beetje, on der de invloed van zorgvuldig geko zen wijnen en verbluffend goed eten, terwijl Katherine Abbott zich ontspande en opgewekt over de ta fel heen meneer Cucïdy aanblafte. De twee officieren lieten heel snel hun angstvallig bewaarde stijve ma nieren schieten. De Cuddy'svormden de moeilijk heid. Mevrouw Cuddy zag eruit als of zo zich beslist niet zou bloot ge ven en de glimlach van meneer Cud dy deed vermoeden dat hij over ge heime inlichtingen beschikte over iets afkeurenswaardigs in ieder an der. Af en toe wisselde het echt paar blikken. Toen echter de Montraehet ge volgd werd .door een. magnum Per- rier-Jouet liéten zelfs de Cuddy's iets van hun vooringenomenheid varen. Mevrouw Cuddy, die Alleyn verze kerd had dat ze nooit iets. gebruik ten behalve, een glaasje port op ver jaardagen, werd overgehaald om haar matigheid te wijzigen, en dat deed ze met overgave. Meneer Cud dy nipte behoedzaam aan zijn glas en stelde scherpe vragen aangaande de wijn. terwijl hii tot. vervelen» toe herhaalde dat 't allemaal ver boven zijn pel ging, want. hij was maar een eenvoudig persoontje en niet ge wend aan dergelijke rijke maaltij den. Alleyn was niet. in staat om me- Maar tegenover het enorme pres tige van Alleyn als „zeer belangrij ke gast" en familielid van de pre sident-commissaris verdwenen alle tegenwerpingen. Dennis werd al he lemaal opgewonden, de stewards waren behulpzaam en de kok. een Portugees met een bijna ziekelijke liefde voor zijn kunst, begon op te leven onder invloed van een enorme fooi cn werd enthousiast. Tafels werden aan elkaar gezét en versierd, de wijn. word uitgeko- [zen en* op het aangewezen uur ver- i zamelden de negen passagiers, de eerste officier, de hoofdmachinist. Al leyn en Tim Makepiece die eerst in" de salon een borrel gedronken hadden, zich in de eetzaal, op een 'veel later tijdstip dan gewoonlijk [aan boord het diner gehouden werd. Alleyn at aan het ene einde van de late! met - mevrouw Cuddy aan 1 zijn rechter- en Katherine Abbott [.aan zijn linkerzijde. De kapitein zat i aan hét andere einde met mevrouw Dillington-Blick en Brigid een arrangement dat zijn laatste weer- stand tegen een dergelijke inbreuk op de routine had weggenomen en gesterkt had vóór de rol 'die hij op zich. genomen had te spelen. Alleyn was een góede gastheer; zijn beroepsmatige aanleg om andere mensen te laten praten, gekoppeld aan de charme waarvan zijn vrouw nooit anders sprak dan met gebruik van het adjectief onbehoorlijk, had- den een atmosfeer van feestvreugde ten gevolge. Hij werd daarbij enorm geholpen door mevrouw Dillingion- Blick. die door haar oprecht en thousiasme en door haar diepe de colleté op twee afzonderlijke manie ren de gezelligheid uitlokte. Zc zag er zó schitterend uit,, dat ze zelfs briljant klonk. Fathér Jourdain. die naast haar zat. was bewonderens waardig'. Aubyn Dale luisterrijk in :>e?>>ecialiséerckr opleiding achter He rug 'nu' op het punt staat uitgezonden te .Je zult de reis maken aan boord van ate onderzeeboot", zegt haar chef. ..ik )g niet je definitieve bestemming mee- ar die verneem je onderweg wel." DE SCHIPBREUK VAN 1>KSI-BIK X 3539 De technische revolutie, die de. kernenergie te weeg heeft gebracht, heeft ook de seheepsbou- !w*rü gedwongen nieuwe wegen in te slaan. Op verschillende werven zijn reeds door atoom-- kracht aangedreven onderzeeboten üebomvd eu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1