NIET ENKEL OPERETTE B Het huis aan de 92ste straat7 K° FLITSEN Jassen KWATTA o-Gtwmxt Pgmtojnlmespel voor de'jeugd Jan Koopman van. ziekte hersteld Koning Hoessein in Engelse „Dit is Uw leven" TV-choreografe vertrokken Sinterklaas: geknipt om te VajgL stffl o.nu radio» of on Leb jneert Vertegenwoordiging j ifdert in Tunis en Nigeria BOBBY DAR I IN VS-zander '59 ABDIJSIROOP Bur gercoin ilé's in Frankrijk tegen ■-I liezoek Cliroesjtsjew Vamnontl AVONTUREN VAN KAPITEIN 't is weer moord aan MfSSCWIFW HtElO ZB TOCH MEER VAN MÉ PAN IK PACKT:.. MAAR HFr 15 NU A TE LAATmar&tfr F~~ö lifvê""^ HELP, WAT *N ELLENDE sJILlEMML fP4W MOEITEN WE NUj MAAR AFbCHW A NEMEN, CMARIE S...JÊ IK HOOP PAT JE óelukkjö ^/(r WORDrMET ANGELA... JK0 N!i Tarol; WACHT NOU.... WlHZtW/lfcm/MÓLiïirfOöG M£H6#P£. HEf DVflN KflRfON ppirry..w!£zöu om nou HieEN££R6£l£TH£BBEN> j^EKWflflKoM?! HIE.R VANDAAN WEL Jfl...lflr£N W£ EE/W .GflflN K'JKEN... j DfiTUUKT WEI EEN (Advertentie I M Dinsdag 1 december 195 9 EZADJGDE Nederlanders zulle,, geneigd rijn. het hooCd te schudden over de herrie, die de Venezolaanse regering maakt over een in- cident, dat eerder in de sfeer van de onerette lijkt thuis te horen dan in die van de politiek. Een sport vlicst ui g verschijnt hoven Garaio. Her werpt ter hoogte van Willemstad vlugschriften uit. waarin •wordt uiteengezet, hoe gevaarlijk het communisme is en hoezeer de Vene zolaanse president Betancourt er voet aan geeft. Korte tijd later maakt hetzelfde vliegtuig een noodlanding op Aruba, omdat de benzine op is. De twee inzittenden blijken aanhangers en landgenoten te zijn van Batista, die president van Cuba was, vóór Fidel Castro hem verdreef, en die enige moeite heeft om in zijn lot te berusten. Wat heeft Batista tegen Betancourt? Men moet het zich zo voorstellen dat de verdreven president-dictatoren in clubverband werken. Fidel Castro joeg Batista op de vlucht, en Betancourt, de tegenwoordige Venezolaanse president, deed hetzelfde met Jiminez. Batista en Jiminez werken broederlijk samen met Trujillo van de Dominicaanse republiek, die (nogl niet verdreven is. Gezamenlijk bestrijden 2ij het communisme of althans datgene, wat zij als zodanig gelieven aan te merken. Communisme, dat is een soort vloek in Amerika, en communist is een scheldwoord. Het kan voordelig zijn. zich van zulke termen te bedienen, ook in die gevallen, dat ze de waarheid enig geweld aandoen. De twee Cubanen waren er op uit voor de club. Hun aardrijkskundige kennis was niet groot. Er is heel war onwetendheid voor nodig om Willem stad voor Caracas aan te zien. en trouwens ook om naar Caracas te willen vliegen en ergens halverwege al cmder benzine te zitten. Het kan natuurlijk ook zijn, dat de piloten eenvoudig het spoor bijster waren en hun drukwerk tnaar eigens hebben uitgeworpen om de schande te ontgaan, ermee bij de. club terug te komen. OP Aruba worden de twee Cubanen in de kraag gegrepen. Hebben jullie permissie om te landen? Nee? Hebben jullie vuurwapens? Ja! Mochten jullie drukwerk strooien? Nee! Men ziet het, een heel ristje kapitale delicten. Misschien waren het er nog wel meer. Wat doet'het bestuur van een miniatimrstaatjé als de Nederlandse Antillen met dit soort lieden? Het laat het recht zijn beloop hebben maar zorgt dan. zé kwijt te worden, cn dat zo haastig mogelijk. Het tweetal betaalt een flinke boete, en krijgt gelegenheid, zich (met achterlating van het vliegtuig) te be geven naar het clublid Trujillo. Althans, zo wordt het in Caracas ver teld. In Willemstad zegt men: ze zijn het land uitgezet op de wijze zoals geschiedt met alle ongewenste vreemdelingen. En ziet dan kómt president Betancourt in actie. ..Jullie hadden ze niet mogen laten gaan!" roept hij. Hij had gewild, dat een of andere commissie uit de Amerikaanse staten hen een verhoor afnam. Er kan worden aan gevoerd, dat het tweetal zich op het ogenblik ongetwijfeld in een Amcri- kaanse staat ophoudt, maar dat is natuurlijk flauw. Bij Trujillo zitten ze (voorlopig) veilig. Eeu paar gepaste vragen zouden kunnen worden gesteld. Zijn ze niet bij Miami in de V.S. opgestegen? Zouden hun opdrachtgevers zich ook niet in dat schone strandgebied ophouden? Vï'as daar niet iets ie verhoren voor de commissie uit de Amerikaanse staten? Doch dit zijn de boer zijn ganzen niet. Betancourt, die uit Willemstad afschriften krijgt van alle. processen verba al en daarmee wel te weten komt wat hij wil. heeft kennelijk van het geval gebruik willen maken om wat eigen stoom af te blazen en een goede beurt te maken jegens zijn land genoten. Hij is niet de enige Zuid-Amerikaan met 20iets als een olie- obsessic. Er wordt veel olie uit de Venezolaanse bodem gehaald. Een belang rijk deel ervan wordt in de Nederlandse Antillen geraffineerd. OLONfËN zouden niet meer mogen bestaan in de Amerikaanse ruimte, toept Betancourt uit. Natuurlijk weet hij best. dat de Antillen al sedert enige jaren geen kolonie meer zijn. Maar wie wat geprikkeld is, laai zich wel eens gaan. De Venezolaanse petro leum wordt., gewonnen door vreemde maatschap pijen op condities, die het land veel voordeel brengen. Vandaar, dat Betancourt op dit punt. de politiek van Jiminez voortzet; met niet veel vreugde echter, omdat hel eigenlijk een krenking betekent van de nationale gevoelens, wanneer buitenlanders mee van V lands rijkdommen in het algemeen en de olie in het bijzonder pro fiteren. En waarom staan die raffinaderijen op de Antillen? Het is een vraag naar de bekende weg. Natuurlijk, om ze te houden huiten de onbestendig heid en ongestaagheid van de Zuidamerikaanse politiek. Dit argument is voor iemand, die iets van tie historie dei Latijns-Amerikaanse staten afweet, duidelijk-genoeg, en-Betancourt,-.die zelf als politiek vluchteling op de An- tillen heeft vertoefd, begrijpt hét wel. Maar dat betekent nog niet dat. hij liet waardeert en nog minder, dat hij er mee instemt. Werpt het niet een blaam op zijn land? Hij hceftziin ergernis moéten luchten, in de zekerheid overigens, dat het vofk zou "applaudisseren. V Zo krijgt een bperetteaehtige gebeurtenis toch nog een ernstige achter grond. Want al zal het geval wel gesust worden, toch is weer eens aan het licht gekomen hoe onzeker de belangrijkste welvaartsbron van de Neder landse Antillen is. Eens te meer blijkt de noodzakelijkheid voor dit deel van het Koninkrijk, een erkende plaats te vinden in de Amerikaanse «talenwereld. Het statuut laat hiertoe voldoende ruimte. W IE geboeid beeft gekeken naar de film „Canaris, de man die alles wist" zal vanavond weer kun- ner. onderduiken in de romantiek van de spionage. De plaats van handeling is ditmaal j de VS tijdens de tweede wereldoor- i log en evenais voor de film over Canaris berust het verhaal op histo- risclic gegevens; Een belangrijk deel van dc be vol- king van de VS is van Duitse af- komst. Deze minderheid leverde pro- blemen op, toen bij het uitbreken j van de oorlog de sympathie en daad- i werkelijke steun van de1 regering van Roosevelt naar dé geallieerden j ging en sommige Duits-Amerikanen I hun afkomst niet verloochenden en' handlangers werden van Hitier. De strijd die de Amerikaanse ge- heime dienst met wisselend succes tegen de Duitse spionage organisatie j voerde is het onderwerp van de film „Het huis aan de 92ste.straat". Dit huis is een ogenschijnlijk on-dag kennis maken met pantomime. voor spionage werk. Hij verklaart zich bereid tot de organisatie toe te treden, maar voor hij dit doet stelt hij de FBI, de Amerikaanse geheime dienst, hiervan op de hoogte. Zo lukt het de FBI velen van hun gevaar lijke tegenspelers te ontmaskeren. De film is in Amerika kort na de oorlog gemaakt. Door de veertien jaren die sedertdien zijn verstreken zal de film hier en daar vooral in de kostuums -een verouderde in druk maken. De film ts toegelaten voor kijkers van 18 jaar of ouder- IN het jeugd-T.V.-programma van de KRO „Ik zou wel eens willen weten" o.l.v. Adrie van Oorschot zul- j len de jeugdige kijkers rnorgenmid- schuJciig modezaakje in New". York i dat in feite, liet hoofdkwartier is van de Duitse spionage. De hoofdpersoon iri de film is de acteur William Eythe. die de Duitse-; Amerikaan. Bill Dietrich speelt, die door de Duitsers wordt benaderd, Het Pantomime Jeugdtheater „Car rousel" zal ..De Rovers" spelen, voor veike pantomime Eric Herfst de choreografie maakte. Voorts wordt aandacht besteed aan de vervaardiging van glazen knik kers. JAN KOOPMAN, die gedurende enige weken wegens ziekte niet de samensteller, doch eeu van de vele luisteraars van AVRO's pro gramma voor de zieken. „Palet", is geweest, heeft met ingang van van daag zijn programma weer zelf sa mengesteld en voor de microfoon gebracht. Letty Kosterman die tijdens zijn afwezigheid het programma heelt verzorgd heeft vanmorgen samen met „Sint", van der Schalie Jan Koopman met een „Woest welkom vandaag in ons midden" ontvangen en hem haai*, plaats aan de microfoon afgestaan. TT ONING HOESSEIN van Jorda- die op het ogenblik een be zoek aan Engeland brengt, is gister avond tol grote verrassing van dè Britten onverwacht.op het televisie scherm verschenen in het populaire programma „This is your life" („Dit is uw leven"), .waarin regiments-ser- geant-majoor-instructeur John Lord van de militaire academie Sandhurst ditmaal het middelpunt was. Koning Hoessein heeft destijds zijn officiersopleiding op Sandhurst ge volgd en heeft ook stram in de hou ding gestaan, terwijl de stem van .sergeant-majoor Lord in zijn oren bulderde. Nu echter sprong sergeant-majoor Lord verbijsterd in de houding, toen koning Hoessein het toneel opwan delde. (Advertentie L.M.i AA AANDAG is, voor velen nogal vx plotseling, de choreografe Daph ne Kiemander, naar Engeland ver trokken. Zij heeft verscheidene jaren haar kennis, zowel praktisch als theoretisch, aan het ballet „The Lon don Starlets" in de Snip Snap- revue gespendeerd. En.'sinds 1958 ook aan het televisieballet in de maandelijkse Weekendshow van de AVRO. JONKER FOTO TOE STEL ZEGT (en... om foto-artikelen te. ge ven D pNïGE malen zullen dc AVRO en de KRO in dit seizoen de luiste raars in staat stellen te luisteren naar „Muziek In drie dimensies". In de eerste van deze stereofonisehe uitzendingen zal vanavond van 10.00 tot 10.30 uur Handels ..Utrechter Tc j Deum" op grammofoonplaten wor- SiSVlSSsj S:5,ui}ee.viri'1.a,">,r„d,e, sopraan Ilse Vtolf. de alt Helen Watts, de tenoren j Wilfred Bron en Elgar Fleet, de bas Thomas Hemsley en het koor en or kest van Geraint Jones. Daphne Kiemander heeft echter nu de voorkeur gegeven aan een i rustige administratieve Werkkring j in haar geboorteland. Votsi revue- j directeur Renêe Slees wijk is dat nog niet zo erg als wel voor de AVRO. De AVRO heeft op tweede Kcrst- dagavond weer een nieuwe Week- j endshow. en daarbij zullen de des- i kundige adviezen van Daphne Kier- i nander zeer gemist worden. Naar j verluidt heeft Daphne Kiemander j voor haar vertrek het T.V.-baïlet nog speciale instructies gegeven voor veïsum I (middengolf 402 meter. FM- deze Kerstshow, zodat, de meisjes J ontvangst 91,8. 95.1. 88.2. 90,2, 93# of Om de uitzending zo goed mo gelijk te. kunnen ontvangen dient men de twee benodigde luidspre kers op "n afstand van ongeveer drie meter van elkaar te plaat sen. de beide toestellen op ge lijke sterkte in te stellen en het programma te beluisteren mid den voor de luidsprekers op en kele meters afstand. Het linker toestel moet. worden afgestemd op dc KRO. zender Hil- iel helemaal zonder richtlijnen en opzet behoeven te dansen straks op tweede Kerstdag- DEN HAAG De regering is van plan met de in Afrika onafhankelijk geworden landen diplomatieke be trekkingen aan te knopen- De am bassadeur in Monrovia en Accra is begin 1959 mede geaccredi- HET lied Alack the- Knife" („Die Ballade von Mackie Messcr") is in de VS verklaard tot de grammo foonplaat vfcn het jaar en de zHiicer die het brengt, Bobby Darin, is uit- geroepen tot de beste-nieuwe artiest van het jaar. Andere onderscheidingen van de teerd in Guinea. Het honoraire con- Amerikaanse „National Academy of 1 sulaat. in Lagos is met twee beroeps- i recording arts and science krachten uitgebreid. Na de onafhan- i D£ beste plaat y®,jr kinderen; kelijkheid van Nigeria in i960 wil de -.Peter t e» oe wolf door Peter regering daar een diplomatieke ver- j Ustinov.. tegenwoordiging vestigen. In Tunis, 1 Het beste lied van het jaar: „The waar thans de ambassadeur in Rome j battle, of New Orleans" door Jim mede is geaccrediteerd, zal binnen- j Driftwood. kort een afzonderlijkediplomatieke De beste vrouwelijke en manne- post worden gevestigd. i lfjke vocalist: Ella .Fitzgerald met ..But not for me" en Frank Sirvatr met „Come dance with mc", t Andere onderscheidingen gingen naar het dansorijest van Duke El lington en dat va» D Abdijsiroop (Akker-Siroop) bij het eerste kuchje en u verjaagt die gevaarlijke ziekte kiemen. De 23 genezende be standdelen geven hoest geen schijn van kans. PARIJS De- leider van een j rechtse anti-communistische 'orgaiii- j.satie, -Sauge, zegt in. een interview met „Paris Prësse", dat reeds 54 „burgercomité's" zijn gevormd, die f actie zullen voeren tegen het bezoek dat premier Chroesjtsjew in maart aan Frankrijk zal brengen. Er zullen S nog meer comité's die lot dusver door Poujadisten, conservatieven en andere reehtsen worden gesteund in het gehele land kómen. Als onder deel van de actie zullen onder meer bijeenkomsten op straat cn in fabrie- I ken worden gehouden. MHz., draadomroep stand 1 het rechter toestel op de AVRO. zender Hilversum II (middengolf 298 meter. FM-ontvangst 94,8. 97,2. 98.4. 99,9 of 97,8 MHz, draadomroep stand 2). Het beste resultaat mag men ver wachten van de combinatie van de draadomroep en de FM-ontvangst rn van de gecombineerde ontvangst op de beide middengolven. Radio ERNSTIGE MUZIEK 10.0010.30 KRO cn AVRO. Stereofo nische uitzending van het Utrechter Te Denm van Handel. 19.40—.11.10 AVRO. Opnamen van de in 1950 overleden pianist Oinu Lipatti. OPERA 7.1ft—7.45 AVRO. In „Zwerftochten door operalanc!-' opnamen van ge deelten lüt Mozarts opera Cost fan tutte. 8.309,25 en 10.50—11 40 KRO. Het tweede en derde bedrijf vai\ de opera \JU het dan echt koud geworden 1 v is, inoeten ioe allemaal haastig de stad in om een winterjas te kopen. Ik ook. Wat je op een zaterdagmiddag ttt 'n groot herenmodemagazijn ziet ge beuren, zou Tati zo in een film kun nen gebruiken. Hoe men ons volkskarakter ook bekijkt, een ding staat vast: de ge- middelde Nederlandse man op dc j leeftijd des onderscheids is vrij ran j de sonde der coquettefie. Kleren be- schouwt hij als -een noodzakelijk kwaad. Hij ziet in dat het lichaam om een aantal practische redenen' nu eenmaal bedekt moet zijn, maar ver gaat zijn belangstelling nietIn peselscJiap van zijn vrouw, op wier bewogen aandringen hij zijn oude, vertrouwde winterjas prijs 'moet ge ven, betreedt hij het magazijn met de lome stap van iemand, die. zich naar een ueruloe/cte pficfit begeeft en wordt opgevangen door een montere per koper. „M evrouwmeneer De man zwijgt. Hij kijkt alleen naar zijn vrouw, „Hij moet een jas", zegt zij dan. Nu brengt de bediende de uitdruk' king „iemand van hoofd tot voeten opnemen" suggestief in beeld. Hy weegt de man met zijn ogen en voert hem naar een relt. „Als u deze eens passen wilt..." Hij helpt hem in een veel te lichte duffel. Als de man hem aan heeft blijft hij roerloos staan, wijdbeens, de ar men slap langs het lichaam en de b ui te vooruit. Hij kykt niet in de spiegel, maar naar de vrouw, die op een stoeZtje heeft jtlaöts genomen. Nadat ze hem enige tijd heeft gemon sterd met een gelaatsuitdrukking, of ze de soep proeft om na ie gaan of er genoeg zout i7i zit, maakt zij niet haar Hand. Het kittig gebaar, icaannee men een kraan sluit. Gewillig kantelt de man nu zyn gestalte om de lengteas, om haar' een blikte gunnen op zijn keerzijde, waar de jas, sterk wijkt in de hals. Als hij, na een poosje, meer terug-, draait schudt zij ernstig van neen, waarna de man zich opgelucht van de jas omdoet. Deze eenvoudige pro- cedure herhaalt zich net zo lang tot se ja knikt. Dan xoordt er betaald en vertrokken. Bergen zeer brandbare conflictstof liggen opgehoopt op de plaats, xvanr een móeder bezig is een jas te kopen voor haar zestienjarige zoon want hier woedt een felle belangenstrijd. De jongen lang, mager, smal ge- b rockt en'uol pubers mart haai al by voorbaat ieder stuk textiel, dat ze hem zal willen aansmeren. Haar doel immers een depeZykc- ja.Moaar-je-io.-'t-aan-Ziebt, Jiët zijne een kort woudiopersjak met een ju- gerimpelde rug, overal zakken cn inticatieÏMmt aan de kraag, „Maar jongen, daar heb je toch niks aan..."_ Waarom niet?" „Omdat-ie zo kort is. Dat is koud aan je knieën, als je op de fiets zit., Hij glimlacht somber. „Neem nou deze Ze bedoelt een conformistisch he renjasje, waarmee hij op school voor gek zal lopen. „Nee". Peilloos is de verachting, tcaarmee hij er naar kijkt. De verkoper blijft neutraal. »,p zc'n manier, die beide kanten -.•> kan. Welke van de beide generaties ge'? wonnen heeft, weet ik niót. Maar een tijdje later zie ik ze, met een groot pak, op straat. Zopen, niet naast, maar achter elkaarzoals mensen in een oerwoud doen. En ze zwijgen bitter KRONKEL HH DflT NiEDJt £fl Dl£ JONQÈN MORfortb lm 5*J 0£.t»CHüüR.. DflffR 7uüéN ZtSPüT vflN KR'JGÊN A Kwatta Man oeuvre 20 ets reep voor 10 Kwatta-soldaatjes bij Uw winkelier LICHTE MUZIEK 7.30—8.3Ö KRO. „Licht te verteren". GESPROKEN WOORD lj.lft—11.25 AVRO. „IK herinner mil het ttveede gedeelte van de tcneelheritmeringen van Fie Car eisen, DIVERSEN 8.05—10.00 AVRO. Amusementspro gramma „Uit ben je". Televisie OM 7.30 I nieuws NTS J< M 7.30 liet Internationaal agrarisch en aansluitend om 8.00 het Journaal cn weero verricht Hierna een door de AVRO gepresen teerd filmprogramma. Dit omvat: 8.30 Als eerste in de reeks documen taires over wetenschappelijke curiosa een Brits filmpje over de koude. 8,35 Een documentaire die In op dracht VR11 de PTT is vervaardigd, ge titeld „Nederlandse miniaturen", 9.00 De hoofd film „Het huis aan de 92st<; straat" een film over de Ameri kaanse contra spionage in oorlogstijd. produceren. Alibi's," riep Merryman uit en stak zijn handen in dc lucht. Mevrouw Dillington-Blick die haar ogen wijd opende, zei: „Wat zou u dan doen, mei.eer Merryrnan, als u de politie was?" Er volgde een korte pauze, waar na Merry man hautain opmerkte dat a H daar hij geen detective was, die vraag SlOOru hem in het geheel niet interesseerde. De kapitein zei: „Wat mankeert er aan alibi's? Als een vent een alibi heeft, dan is hij toch klaar,, is het 29 'me tenor kon niets uitrichten tegen de verdovende atonaüteiten van het Alleyn ging staan. Zijn grote basisgedreun van meneer Cuddy. De lengte "en de omstandigheid dat rijn hulde eindigde in verwarring en een gezicht van onderen belicht werd dodelijke korte stilte, als dat van een toneelspeler in de AUeyn haastte zich die op te vul- agen van voetlichten, zal meege- Jen_ Hij zei; iiCjank u zeer", en ving iii i ,^!i. I11J „vaiii, loipen hebben om de stilte te oe- een vatl meneer Merryman op. .Alibi's," zei meneer Morrynian w=ids. „behoren tot dezelfde cat ego- rie als statistieken; bij een diepgaand bewijzen ze tenslotte niets." „Ach, kom toch!" protesteerde Fa ther Jourdain. „Wanneer ik aan het koorgebed meedoe met mijn mede broeders in Kensington op een tijn. ijsbergen onklaar geraakt, toen het schip mm-1 piicm Hanson kijkt bezorgd. De automatische eilanden* cn" Caps C^avwai, vaart "hêt"Nwnic uclijks hel Eneelsc Kanna] achter de ruft had. stuurinrichting delect? Hoe lang varen ae nu.Bl m.s. „Bergström". op reis van dc Finse Goh naar Daarna vertoonde hel gyrekompas belangrijke een verkeerde koersHij gcefl order onmiddel New Orleans. Kapitein Hansen heeft echter met afwijkingen, waarna de radio verschillende keren i lijk de Pos-tre van.lhet ch,p te bel'ajerr Ma i at allerlei tegenslag te kampen. Eerst is dc gloed- uitgevallen er. nu heeft de roerganger moeilijk- tneh ,1e ooi/.a.k Wh« j dt« rei. to dom nieuwe radarinstallatie voor het opsporen van heden met de automatische stuurinrichting. Ka- j allerlei peen uordl athlcrvolgd. vordereu die thans over het gezel- ,/u was bezig te zeggen," lokte "hijuroe schap viel. De stewards hadden zich uit:) )dat de politie een warboel van dat jYi Bermondsey "een misdaad ge- in de schaduw teruggetrokken, er het onderzoek heeft gemaakt. In nieegd wordt, blijkt toch duidelijk klonk een zacht gekletter van ser- wejic opzicht eigenlijk?" dat dje njet bedreven kan heb- viesgt^d. Het anonieme ged reun an itTn alle mogelijke opzichten waar- ben?" ,de scheepsmachines het zich w eer de heer. Wat hebben ze gedaan? Zon- Merryman begon terneergeslagen, horen- n der twijfel hadden ze de procedure te kijken en Alleyn kwam hem „Het is erg aardig van u allen, gevolgd, die ze toepassen in alle ge- hulp. zei Alleyn, „maar ik ben helemaal yalien die zij zich verbeelden tot „Maar er is toch zeker een groot niet goed in toespraken en ik zou dezelfde categorie te behoren. Nu de- aantal mensen," zei hij, „die hele- me als een volslagen ezel aanstel- ze procedure gefaald heeft, weten ze maal niet kunnen zeggen wat ze op len als ik het zou proberen, vooral njgl, wa$ te doen. Ik heb allang ver- een bepaalde avond op een bepaalde in dit gedistingeerde gezelschap rooed dat onze wonderbaarlijke po- tijd deden. Ik weet zeker dat ik het de Kerk! de televisie! de weten- timemethoden, die zo monotoon door niet zou kunnen." schap' Nee. Ik zal u alleen maar een aj goedaardig publiek gepre- „Stel nu bijvoorbeeld eens. alleen mijn dank betuigen voor uw 3an» Worden. in werkelijkheid om- maar' bij «vijze van voorbeeld,' be deel in hel welslagen van deze bij- stachtig. star en van alle fantasie gon kapitein Bannennan en vermeed eenkomst en weer gaan zitten." Hij ontbloot, zijn. De moordenaar heeft misschien .1 te zorgvuldig om AUeyn deed alsof hij dat werkelijk zou jjen ook ai niet \.an zich verplicht aatj te kijken, „dat wij allemaal een gaan doen toen lot ieders verba- door lommerdbriefjes, rijbewijzen alibi moesten produceren voor een zing. en te oordelen naar zijn eigen en visitekaartjes achter te laten op van deze misdaden. Ik vraag me verblufte gelaatsuitdrukking ook tol de plaats van zijn activiteiten en waarachtig af of we dat zouden kun- zijn eigen verwondering, meneer derhalve staan ze nu met open mon- nen. Ik ben benieuwd." Cuddy plotseling met de stem van den_» Father Jourdain. die Alleyn strak een onmuzikale stier, uitbarstte in „"Per soon lijk," zei Alleyn, „kar ik had zitten aankijken, .zei: „We zou- „For-or". jne zelfs niét voorstellen hoe ze aan den het kunnen proberen." Het geluid dat hij voortbracht was dergelijk karwei beginnen. „Ik be- „Ja, dat zou kunnen." antwoordde zo gespeend van alles wat maar op doei. wat doen ze eigenlijk?"' Alleyn. „We zouden ér zelfs om kun- een mélodie leek, dat iedereen even- „Dat moogt u wei vragen!" riep nvn wedden. Wat zegt u ervan'. Bie tjes beduusd was en zieh afvroeg Merryman. die nu aangenaam opge- nees Merryman?" -ui wat hem zou scheten. En het was wekt was. „Zonder twijfel zoeken „Normaal gesproken houd ik neie- dan ook pas toen hij gekomen was ze de grond af naar iets dat zij, naar maal niet. van wedden", verklaarde aan de woorden „joïïy good fellow" ik meen, beroepssiof noemen, in de meneer Merryrnan. „Niettemm; ais-., dat zijn bedoeling duidelijk werd en dwaze hoop dat hun man metselaar, sipal Etnus ctiras edaces. Maar ik zou een poging gedaan werd door me- scharensliep of molenaar is. Nu er wel een bedragje willen wagen vrouw Cuddy, de kapitein cn de of- niets gevonden wordt, vallen ze aan- „O ja?" vroeg Alleyn. „Mooi. aar- ficieren om hem bij te vallen. Father tallen blaamloze individuen lastig die om wilt u wedden, meneer?' Mcrry- Jourdain wilde de melodie kracht in de omgeving gezien zijn er» vra- man dacht even na. „Vooruit me- bij zeiten, maar zelfs diens aangena- gen hun weken later om een alibi te neer," zei de kapitein.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1