yggg „TV"geeft de opinie van tv-publiek GODWIN j presenteert i volgende •weck: Il.acJio'zoeMiclit UP project JLauwerszee Herhaling hoorspel „Esn dag als alle andere dagen" Vanavond Nog witter. Betere bestrijding van pijnen en griep! Bouw van B-70 beperkt in VS ChefarStne Glanzend, gezond en goedzittend haar -haarcrème boord i (Onder voorbehoud van wijzigingen). ZONDAG Het Convent der Kerken zendt tussen 17 en. 18.30 kuur uit een dienst in de gereformeerde Fon tein kerk te Voorburg. Voorganger ds, Overduin. 's Avonds de V.A.R.A. met de rubrieken Filmvenster door Jan Blokker, dr. L. van Egerant over Denemarken en het Artiesten café. iïiérna Sport in Beeld. MAANDAG Geen uitzendingen. DINSDAG Na twee voorfiJmpjes; een over magnetische krachten en een over Russische volksliederen. als 1 hoofdfilm het Duitse produki ..Alibi" met in de hoofdrol O. E. Hasse en Hardv Krüger. WOENSDAG 's Middags een A.V.R.O.-jeugd- programma. 's Avonds de K.R.O. met een documentaire over het Europees parlement, een t.v. -liedjespro gramma van Jan de Cle'r en Emilc Lopez met medewerking van Dora Paulsen en een aflevering van het internationale variétépro gramma Piste. DONDERDAG 's Middags van ongeveer 13.30 tot 14,15 uur .Eurovisie uit Oslo van de uitreiking van Nobelprij zen door de koning van Noor wegen. 's Avonds een nieuwe afleve ring van .„Luipaard op schoot" en daarna het t.v.-spel „De pijn bank" (The rack) van de Ameri kaanse schrijver Rod Serling, die ook de auteur was van het „Re quiem voor een zwaargewicht", In de hoofdrollen Ton Lcnsink, Henk Rigters. Guus Oster, Johan Kaart en IJda Andrea. VRIJDAG Na het weekoverzicht van het N.T.S,-journaal een N.C.R.V.-pro. gramma. Dit omvat: een docu mentaire over de bouw van de Caribadam in de rivier-Zambesi: een zangprogramma van Freddy Ahlbeck en Peter van Campens rubriek Attentie. ZATERDAG 's Middags het V.A.R.A.-jeugd programma. 's Avonds opnieuw de-V.A.R.A, De quiz Je neemt er wat van mee onder leiding van Theo Eerdnians en het amusementsprogramma Publieke tribune. Aantal kijkers- in procenten DINSDAG 17 NOVEMBER (N.C.R.V.) i Documentaire over de bijbelse tocht van de j. joden door de woestijn I De Zweedse, natuurfilm ...Het grote avontuur" WOENSDAG 18 NOVEMBER (A.V.R.O.) Sp ort pa nor a ma Mr. H (Hermann over China „Flight", documentaire over de luchtvaart DONDERDAG 10 NOVEMBER (N.C.R.V.) T.V.-spel „De wonderbaarlijke schoerdappers- vrouw" Reportage jubileum-steravond in Den Haag VRIJDAG 20 NOVEMBER (N.T.S.) Weekoverzicht van het journaal V.A.R.A. Spiegel der kunsten Reportage damkampioenschappen ZATERDAG 31 NOVEMBER (K.R.O.) Documentaire Van Dalsums lonecijubileum Optreden Caterina Valente Fpiloog pater L, Verhagen ZONDAG 22 NOVEMBER (A.V.R.O.) Pierre Janssen met „Kunstgrepen" T.V.-spel „Requiem voor een zwaargewicht" 7 als bet Westen geheel en al de beroering heeft kim- ,i»en begrijpen die in Zeeuws-VIaan- rj; deren bestond over de vraag van de - tarieven van de ponten op de Wes- V terschelde (de actie „Vrije veren"), zomin leeft In dit deel van ons land sf begrip voor de bewogenheid In het Noorden over het al of niet inpol- j:i deren van de Lauwerszee. Foto's van min of meer op ge woll ig den demonstranten op het Haagse •if Binnenhof zijn er de flauwe afspie- f ge ling van. Wie meer wil weten over het Lau- werszeeproject adviseren we van avond van 9.15—10.00 uur te luiste ren naar de NCRV (Hilversum I) die dan aan dit onderwerp een klankbeeld wijdt, v: Vele prominenten, onder wie de Commissarissen van de Koningin in Friesland en Groningen, maar ook. talrijke eenvoudige mensen, die rechtstreeks betrokken zijn bij het -ƒ vraagstuk van de Lpuwer'szee, wer- ,k. I ken mee aan dit programma van Vk j lierman Felderhof en dé journalist Henk Stuvel. Jfc - NET als toneelspelen voor de te levisie behoren hoorspelen voor dc radio tot de meest gewaardeerde rubrieken. De herhaling van een boeiend hoorspel als „Een dag als alle ande re dagen" vanavond VARA, Hil versum II, van 8.55—9.50 uur) zal daarom ongetwijfeld door vele luis teraars op prijs worden gesteld. Om nog een andere reden echter vestigen we op dit spel de aandacht, namelijk omdat het de zeldzame kans biedt een hoorspel te vergelij ken met een TV-spel, „Een dag ais alléandere dagen" behandelt hetzelfde onderwerp als het TV-spe] „Hoog is de hemel" dat de VPRO uitzond op 12 november. Uitgangspunt zowel van het radio als het TV-spel is geweest Heinrieh BöU'a roman „Und sagte kein ein- ziges Wort" (in het Nederlands ver taald onder de titel „Eng is de poort"). Het TV-spel beantwoordde niet aan nr.e vcrwaehtingen, het ra dio-spel daarentegen wel. Wie zich interesseert voor de moge-' lijkheden en beperkingen der beide media heeft hier een in- teressant studieobject. De hoofdrollen in „Een dag als alle andere dagen" worden gespeeld door Han Bentz van dért'Bergen Peronne Hosang. De regie is van S. dé. Vries jr. Het werd voor het eerst uitgezon den op 20 april 1955, OPNIEUW heeft het actieve T.V., onafhankelijk weekblad voor kij kers en luisteraars, de hulp inge- roepeu van het Nederlands instituut voor de Publieke Opinie, het N.I.P.O. om op wetenschappelijke basis de mening te peilen van hei Nederland se t.v.-kljkemle publiek. Ditmaal over het gehodene in de week van 17 tot en met 22 november. liet blad wijdt in het nieuwe num mer vier pagina's aan deze enquête en wat we hiervan in bovenstaande tabel hebben ondergebracht is niet meer dan een zeer gecomprimeerde weergave van het meest essentiële. De grootste kijkdichtheid had de K.R.O. op zaterdagavond met het optreden van Ca te ri na Va lente. Het enige programma dat even eens boven de tweemiljoen kij kers had was het N.C.R.V. t.v.- spel „De wonderbaarlijke schoen lappers vrouw". Paler Leopold Verhagen (K.R.O.) en de Spiegel der Kunsten (VARA) boekten de minste kij kers, maar toch beide nog meer dan cénmiljoen. Opvallend vinden we de vrij sterke schommeling in de kijk dichtheid per avond. Wanneer bijvoorbeeld op vrijdagavond 20 november voor het weekover zicht van het N.T.S.-journaal 1.482.000 kijkers zich aan het toestel zetten: en 320,000 afval len wanneer de Spiegel der kun sten op het scherm kamt en er vervolgens weer 20Q.000 bijko men voor de reportage van de danskanipioenschappen. is er toch een duidelijke aanwijzing voor bewuste, keuze In het kijken (dit in tegenstelling tot de theorie van tegenstanders V3n t.v„ die menen dat de meerderheid der kijkers kritiekloze „nlles-kijkers" zijn). In afwijking van de volledige weergave van de enquête in T.V. die zeven categorieën van I Waardering kent hebben wij deze - in de tabel tot vier teruggebracht, j De hoogste waardering valt toe i aan de Zweedse natuurfilm „Het grote avontuur" op dinsdagavond (.81 meent: goed); het optreden van Catcrina Valente (opnieuw 81% goed) en „Reqüiem voor een zwaargewicht" (80% goed). De laagste waardering van het publiek gaat naar V.A.R.A.'s i „Spiegel der Kunsten" (49% j slecht), A.V.R.O.'s Kunstgrepen door Pierre Janssen (45% plecht) en N.C.R.V.'s kostbare documen taire over de tocht van de joden door de woestijn (32% slecht)'. Moeten dergelijke programma's dan maar vervallen Stellig niet Want als bij Pierre Janssen's Kunstgrepen 41% van de kijkers het „goed" uitspreekt dan zijn dat meer dan 500.000 kijkers die de t.v. blijkens hun oordeel een goe de dienst hebben bewezen. (Advertentie LM.) eigen toespraak. GISTEREN was er een korte .plechtigheid" in een van de nieuwe studioruimten van de VARA. Jan de Troye (38), chef van de re portage-afdeling van de VARA, vier de zijn koperen jubileum. Zijn naaste medewerkers hadden een bijzondere montage vervaardigd, namelijk een toespraak geknipt uit de talrijke re portages van de jubilaris zelf. maar zó geknipt dal Jan de Troye nu door J»o de Troye wérd gehuldigd! Een hartelijke toespraak hield omrciepsecretaris J. B. Brqeksz, even als Joop Söhne. de laatste namens de groepsraad waarvan de jubila ris zelt at vele jaren voorzitter is. Tot de geschenken, voor de kope ren chef behoorden een gereed schapskist, „want er komt wel eens iemand bij hem thuis wat knutse len", zoals een ingewijde met een knipoog uitlegde Advertentie l.M Vier werfce/ijlf betrouwbare middel** helpen elkaar en,... doen wonderenl Opgrond van belangrijke ontdekkingen was bet mogelijk de werking van hel sinds tienlallen jaren meest gebruikt» middel te versterken door toevoeging van nieuwe geneesmiddelen. De 4 middelen in één tablet helpen ook vaak dan, wanneer andere middelen falen. WASHINGTON Het programma voor de bouw van de B-70. een zware bommenwerper, die de inter continentale B-52 had moeten ver vangen, is dinsdag dooi- de Ameri kaanse luchtmacht in belangrijke male ingekrompon. Er zullen sléchts enige prototypen van de B-70 worden gebouwd. Er is tot dusver reeds 500 miljoen dollar aan het project besteed. De B-70 is ontworpen om een snelheid te bereiken van drie maal die van het geluid. Verwacht wordt, dat het eerste prototype tegen 3953 zijn proef vlucht zal kunnen maken. (Advertentie- LM.) iUNKER RllH gasfornuizen Sluyscr over deze buurt en zijn bewo ners: 9.10 Intermezzo; 9.20 Reportage uit de Marklhal tc Amersfoort van een demonstratie door Nederlandse keurtumm en -turnsters. (Advertentie l.M.) [fMTUUPl'JK, CHARLES/ V| IK BBORUP'T WEL... kor Möf?6e.v ubveumL [NOD, HEr 16 yir 1USSEN C/lKÖi. EN M'J, AM6BIA..... [yiaAR AibJB r ÓOcDVlNVT,. j&l'JF IK VOOR VB tfesr A VAN DE PAG MflflR m Ut leen op m'n ■kakTE 4?0R6êiv...EN OVEf?Möf?Ö£N... I EN DE S W0t6ZND£ \pA&eN.^ pmrxKUKetm nbrr DflrouDE 60RDHIÊR'- rlu>\DILOUDC XHÜUR moet mtBtp. éên ZO' M£RTHÈftTeR Z.«JM, ook zeergeheim is. Commandant is kapitein Reulouc. Aan boord bevindt zich ern vrouwelijke passagier, Olga Bernhardt, dié met onbekende orders op weg is naar haar plaats van bestem ming.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1