IKE's GROTE REIS fed D wrw^- I RYNBENDES'S 'jonge' Perry Como drentelt babbelt en zingt Tips bij radio en tv nu de Sint komt de dubbele klare I I V.UY/\/> 9.20-mm UUIÏ Ar I c Ie-pakjesavond ^rije. blije. ie ine verstrooiing SS-er pleegt zelfmoord mm Vanavond Radio 1 MEENK'S Chaplin krijgt dochter moord boord i'ijdag 4 december 1959 de Grote ovei I'erzië. woestijnen zij» er imp en srhtiderin-hl i(ff eteden en heeft voornamelijk in H*7 proces, dat de ontwaking zich trouwen* eveneens tui op de terugrei* <tbk eukHi is de ret* een aIk heid de herfsl van volpewl jaar tot ;>n<eiiWt van de V.S in elk geval zal hij mVt Kt^nhuw-i helen. Haar^late kiezing had gewen-l w een dei de terniiin toch^unnn EISkMIOUhU ib ,„.,^„„„1 ll|n u„,1(. i,| I- hei ni„. voert i loei, m» »mr laml-n ,„,s kMr, M e>m van .Ie Anniiaimi t..., n „ma,-fit,,. iwcli *ei,.ie ,i„j| „irn te maken te .Krimen. \a«r bef Oosten v.iï«t ïiij tiet van Alexandei Ir AfgliHMtisê (let gen en het Vtj|«fnimeii|Nnil: «Ie i <|e rivirien pn de h»:—neenwde ketenen. ;iL»»ik de ti de nu ut r mengeling de, v.dken. Maar liet heel,) ere eeuw t«n*|i nieuwe 1 lekken gekt epen dnor dat - van worth yeni»e,nd. De/e ontwaking «tokl ovei Mn ka waai «iet v liegtuig van de pre-id«nt malen -/a| nen«mikrn. flat element «>it ei zmulei twijfel in. Wie nok in ?a\ worden gekozen., Ike zelf een her- j lijk geweekt nnnlal LISSABON De legatie van i Uruguay in Lissabon heeft donder- dag berichten tegengesproken, dot 1 dr. Manuel Serturio. een vooraan- staand Ld van de oppositie en ad- vocofH in de Portugese hoofdstad. om pniiitek asiel m de legatie l.ad verzocht. WASHINGTON. - President Ei- I Se n hoi ver heelt zich «ikkuorrl ver- klaart! met de conclusie von de Amerikaanse Tiirief-Commissie j Advertentie I.iUJ dat dc i moeten ivoorrechten op fietsen niet .'orden verlaagd. Hollandse 'jonge* in ln»i af*eh*.,H nvrrliiYr»! dc politick I' ll Amerika blijft een riik en machtig lief dien. gritd' vertrouwen te kweken, erfnmwm goat het Ontwaking en emanri an een grote tr-Hinitrhr »mtwikke!itig. Kau 'r kenen op de V .S. waar fiet gaal <-otiiniimi«iische sta ten Y Het ene de wel deze thans verbied L Uorh strekking. KisMihower heen, n democratisch land. Het kan zijn nu En orn nog wel iets meet dan verft patio doen de noodzaak melen men rekenen op de V.S.'f Kan men ook om het weerstaan van de duik -jet hniidr verhand met het andere. E Amerikaanse pre-ident is geen soort Sinterklaas, goede pjveti strooiend mt een overv. lie zak. Hij i« nok geen Guoesitsjew, die als propagaiiili-t-alfeenheeisei allerlei op eigen houtje ka» doen Hij zal er voor moeten waken, in Ankara. Teheran. Nieuw Delhi en Karats)t vergaand* toezeggingen te <Wn. In InHie i« zijn positie vooral delicaat. Een groot deel van het Indische volk zon juist ?0 gaarne Amerika willen zien als een heimelijke doch vastheiden bondgenoot Maar Eisenhower zal slechts kunnen herhalen, wat Herter al heeft gezegd, u.l. dar Amerika geen special* 1 eranlim..r.I*liiklirid kan dragen voor neutrale stalen. Orondd.12 van elke democratische verhouding t« de gemeenschap- peliikc verantwonrdeliikhe'd. War Kienhower dan ook kan doen i*. hierop eens je meer de aandacht te ve-tieeti. en et hij ie zeggen hoeveel mee, vrijheid verbintenissen met het Resten laten dan die met totalitaire mogendheden. Van verklaringen van deze soort en van zijn beminnelijkheid ral Eisen-i hov»ri het in Azie vooral moeten hehWn. otschivio het riet i« uitgesloten dat er bij sommige bespreking» irt- «iih-t*nti*>cr« te voorschijn komt. Maar vee! nieuwe verplichtingen /ai -l«' president toch nier kunnen aan gaan, gelet mede op de nogal moeilijke positie van de Amerikaan-* financiën, In hoofdzaak zal het op zijn verste reisdoelen gaan <>m ver betering van de iH.itic*. Vertfoiiweliik overleg alleen a! kan een goede uitwerking hehhen. doordat de lei,lende politici zich een hart onder de riem voelen ge-iok*». Kt«enhovver heeft altijd iets om zich gehad va» <fe vrjie Amerikaans* lucht. 'Zijn optreden verschilt -'ledig van dat der Kim- i «ische cn Cuiren* diplomaten, hij wie nien zich steed* nv»*t afvragen, waar h*t htm nu eigetdyk om te doen. Rat Amerika ook nastreeft, om politieke overheersing i« het nooit begonnen. NATUURLIJK staat mik nog de Westelijke conferentie te Parii? op het programma. Er ie wel iemand als Eisenhower voor nodig om er weet waf orde in te brengen. Op het open blik deugt het o»k al niet meer mei de .,as" Parijs-Bonn. De Gaulle en Adenauer iijn wel als goede vrienden gescheiden, maar toch niet als broeders, éën -van doel en één van. zin. Het moest een keer zover komen. De N AVO en iatidere Westelijke instellingen zijn nu eenmaal geen genootsrhap- .peti tol instandhouding en verbreiding van de eer en de roem van Frankrijk. Frankrijk kan ook nier zijn rechten volledig opeisen en zijn ■verplichtingen niet uakomen, zoals nu in de NAVO al« gevolg van de Ongelukkige Algerijnse oorlog. Adenauer is meer Europeaan dan de Catille: al dan niet .puur besoin de Ia cause. Voor wat Eiirópa betreft, is Eisenhower nog niet aan afscheid nemen toe. Hij zal m neten zorgen, dat op de Pa rij se conferentie zijn gewicht doorslaggevend is: en als er volgend jaar nog een topconferentie komt. zal die wel niet tn Amerika worden gehouden. Misschien, dat uit het overleg ook af ertïge.omtlekken zichtbaar worden van een nieuwe militaire opzet i» Eürojva. wainan in. feite a! sprake is geweest in de recente vergadering van partwne.ntariërs'Wit-de landt-n der W est:Europese Unie. Dit is intussen «cn, zaak. die met .haar vérstrekkende gevolgen meer tlmi«Im»rt bij dc komende dan bij" dc huid rge Amerika an regering. In elk geval is .nicer dan oói* nodig. d3ï het Westen tn begihsel zijn doeleinden vastlegt. Het: kullen niet de doefeimfen van Klankrijk kunnen zijn cn evenmin die van West-Duitsland of tïroot-Briitamiie. H"°r zijn <h'c gemeenschappelijk* doel einden. die zich richten op vrede en vrijheid m de ruimste zin en alte«ni in eendracht kunnen wonjen verwezenlijkt. j \j AAST elkaar slatin op öi. Roaemarp Clooney. De TV-kijker raf hen plaatje Nat King LToie. Perry Cotno en -kijker ;a! hen vanavond, net zoterug zien op het TV'SCherm tijdens de uilzending ran de tweede Perry Como-show nare dir seizoen. De uitzending dufert ran 3.30—10.00 uur, veertig minuten dtis. Dank zij een initiatief van de AVRO hebben we de show dezer da gen kunnen zien in de oorspronker lijke versie, die op de kop af zestig minuten zendtijd vergde. DE Perry C01110 show wordt in de V.S. elke week uitgezonden, cn is don oen presentje aan.de kijkers van de Kraft Food Company, die dit royale gebaar niet maakt zonder er rename voor zün produkten aan te verbinden. .In het programmazelf, ditmaal naast de reeds genoemde artiesten de Westemzangeres Gail Davis cn dc Hollywood lilmhond Rin Tin Tm. valt dc naam Kraft slechts spo radisch. 1 Wie scherp oplet zai vier of vijf keer opmerken dat Perry Co mo wél zijn mond beweegt, maar macaroni, kaas en appeltaart wor- "ie.snndanks sprakeloos blijft. Dat ge- den aangeprezen, niet verzwijgen. laten ze waarschijnlijk wel een on aangename indruk achter. De TV-auteur Rod Serling van wie de AVRO onlangs het ..Re quiem van een zwaargewicht" uitzond, heeft zich in de inlei ding tot als pocketboek versche nen TV-spelen .van zijn hand. beklaagd over het keurslijf waar in de Amerikaanse TV-schrijver wordt gedwongen, door oni de tien minuten voor een climax te zorgen, waarna het spel wordt onderbroken Voor een reclame boodschap van dc „sponsor". Zonder deze vorm van TV-recla- me in Nederland te wensen, kunnen we or.ze bewondering voor de vak kundigheid waarmede margarine, hot dogs, hamburgers, mayonaise. keus; welke van de vier beschikbare shows over to nemen, AVRO's TV'-chef Siebe v. d. Zee vertelde dat de eerste .-how van dit f seizoen met u.m. een optreden van de Everlv-broihetv cn herinneringen aan Bing Crosbydie hier te iande als een der allerbeste is ..ontvnntjeh. m de VS slechts matig succes had en door de vertegenwoordiger van dc Amerikaanse TV-maal*chappij voor overname werd ontraden. De show van vanavond die de j Amerikanen beter geslaagd vonden maakl e bjj de nu gecoupeerde voorvertoning bi» hc; beperkte Ne derlandse publiek van redacteuren vooi radio en TV 'daareruegen een minder geslaagde indruk. chot op onze nationale i 1 pakjesavond liet dn KRO-t.v. ons gis ie ru vond vooruii nellen in de tijd om Christmas in Engeland mee te vieren. ..Zij:, vveüekome" was precies die licht verteerbare kust, waarbij het anderhalf miljoen Nederlanders, dat zich volgens de sti^tistiek voor het scherm had geschaard, verstrooiing kon vindon voor zijn door surprise- i ideeën gekwelde brein. Vriendelijke maar weinig kapi taal krachtige lieden, ontfermen zich over een bejaarde tante die een som bere schaduw* vooruitwerpt, bij eerste kennismaking ;n feeks schijnt en ten plotte een tante blijkt te zijn zoals ieder zich wenst, Luc van Gent j voo r dit v 1 uch t i ge vermaak en de spelers voor wat zij van hun rollen maakten. Voorop Magda Janssens. die lang op zich liet wachten, maar toen zij eenmaal kordaat door het stuk stap te. *dit deed met brede gulheid. Carl a dc Rant cn Lucas Wensing waren een vriendelijk ouderpaar en van de kinderen was het vooral Godert van s Colni.ioti. die met zijn wat rauwe jongensstem een mooi enfant terrible maakte. ZOU de Britse schrijfster het de KRO hebben euvei geduid, in- 1 dien de vertaalster haar stuk niet slechts vertaald maar ook verhol- lanrist had? Het is een vraag die bij ons op- i komt, omdat het nog veel beter in de sfeer van deze dagen had gepast als wat ons niet moeilijk leek de associaties aan Kerstmis waren vervangen door die aan Sinterklaas. Dan hadden ook de prijzen in pon- den door die in guldens vervangen j kunnen worden, de vuetbalplaatjes van Preston en Arsenal door die van j Nederlandse clubs ru had men wat ons betreft dc dominee en de zen ding kunnen vervangen door pastoor en de missie. W. .Jnn. WIJ zijn regisseur erkentelijk STER KLAAS, die als merkwaardigste eigenschap het vermogen "t'-ir 001 dwars door de wetten van ruinite en tijd heen alom te- genwoordig te zijn. demonstreert deze gave morgen ook voor rertio ere TV'. N11 hm. he er! ij't avondje zo dichtbij is. menen tee er goed «cn te doen. hieronder een overzicht te geven van al die uteettrfinpen in radio e» T\ iraartn met zang en spel de Sint hulde ivordt gebracht ni «"aft rin li ij zelf met ijji? Lreecht rnrntcczig üt. In naro-'ying van onze sportredacteur daarom..Leg dit bi» ijf» toestel". TELEVISIE 6 5.005-50. In het NCRV kinderprogramma wordt na weer een aHe%*e- ring van' het marionettenspel „Coco en de vliegende Knorrepot" in dc studio de verjaardag van Sinterklaas gevierd. Misschien komt de Goedheiligman ook zelf nog op bezoek. 8.553.05. In het avondprogramma van de VPRO wordt er in deze tien minuten een programmaatje gebracht voor de kinderen die wat later naar bed mogen. RADIO S-»010.00, KRO. In. het. ochtendprogramma „Moeders wil is wet" geeft Zwarte Piel commentaar in de rubriek „Waar voor uw geld". 9.1010.tr, VARA. Onder leiding van de componist wordt op grammo foonplaten uitgevoerd de Sint Ni colaas-cantate van Benjamin Britten. 10.00—j0.13, KRO. In „Klein, klein kleutertje" een verhaal „Sinter klaas en de pet van Pimmetje" verteld door Joke van den Berg en Piet Ekel. 2.453.1U. VARA. Het Radio Harmonie Orkest 0-1-v. Jan Zwagerman speelt de Sint Nico laas-suite, die door Meindert Boekei, Kors Mon ster. Karei Mengelberg. Max Vredenburg en Adriaan Bonsel in op dracht van de VARA is gecomponeerd. 5.304.00. KRO. In de rubriek voor jonge mensen „Piccolo" wordt het Sinterklaasfeest gevierd. 4.104,40. VARA. ,,De gouden hamer", een Sinterklaas-hoorspel voor jonge luisteraars door Ad van Seijen. onder regie van Kees Schoe nen berg. 5.005.00. KRO. Sint"wklaasfeest ïn het jeugdprogramma De Wigwam. 6.207.00. VAK,4>. Sinterklaasje kom maar binnen. Tot besluit van de VARA-speelgoedactie een reportage van het bezoek van. Sinterklaas aan het Weeshuis in het Betuwse stadje Buren. 6.2.V—6.45. KRO. Vol verwachting kloot ons. hart. Het kinderkoor de Karakiefen zingt o.Lv. Willy Francois Sinterklaasliedjes. 8.30SAO, KRO. Sinterklaas goedheiligman, een feestelijk programma onder regie van Pieterbaas en produktie van Sinterklaas. frankfort van de derde verdieping gesprongen. Kuelger werd ervan verdacht me deplichtig te zijn geweest in mas samoorden in Zuid-Rusland. Hij was lid vr.;. de staf van generaal Ohlen- dorf. le'der van de beruchte „Ein- satzgruppen" die d»»or de geallieer- FRANKFOKT. De oud-S-S.-of- den Werd opgehangen omdat hij ver- flrler Wolfgang Kuelger, die ver- antwoordelijk was voor de dood van dacht werd van oorlogsmisdaden, is PfifW'O mannen, vrouwen en jemde- ir» de Hammclsgass* gevangenis van ren. beurt als hij in dc VS-versie het woord Kraft articuleert 1. Dc rechtstreekse reclame is onder gebracht in zeven zogenaamde ..spots" van 50 tot 100 seconden, die als even zovele onderbrekingen dooi de show zijn gestrooid. deze show. die is opgebouwd lil losse nummers, maakten deze onder brekingen geen storende in druk. Het gebeurt tn dc V.S. echter ook in T.V.-toneelstukken. Eu dan -1- Uit De ree ia me werd althans in het programma dat men ons toonde niet beoefend door ..verborgen ver leiders" zoals Viir.ce Packard de re clame deskundigen noemde, maar door ..verleiders" zonder meer. Welke huisvrouw zou hr.ar gezin heerlijkheden ais ons werden ge toond durven onthouden? DE AVRO. die eenmaal in de vier weken eer. Como-show uitzendt, staat elke keer voor de moeilijke HiU-o, jtNNiferr, uoe ft«r wr ik hs» hst /«et jou Twer Ma*rit>sn VACMTi£i CAROL hot vr/vb zoierj DAN ULUHNSN WF MOOI SAMEN EEA/5 W PW4f? kEEt? UITGAAN TOE, CAROL, GA MEE r«f Zft je rocw al 20 wE/NtGEN HET IS OAAR ZO HEEtZLUK AAN HET $TRA>N&-. WAARHEID TE ZEGGEN HEB (K At AFGESPROKEN CWT 2E CEN POOSJE A AN P€ KUST GAA T LOGEREN, 3IJ TAM'LIE- ANNE CARR £.V HAAR TOON tAN. £N IK GELOOF OAT JENNIFER JE GRAA6 MEE ZOU HEBBEN DHröflflT NIET DOOC... A flllö2iT POTDJCHT! foóo wxr ro£ JAMMER: IK WED 5INNLK Kb KEN rontEL Zt KJririEN ER NïET IN KOMEN... EN DAf O NAAR GOéDOOk U00R2E! ERNSTIGE Ml'ZIEK U.l#11.35 VARA. Laurens Bo.ctman, Fetix de Nobel en Rutjfer Schonte bespreken in de rubriek „Vergelii- i kendvrwtjs" verschillende uitvne- i ringen van het lied „Dón Quichotte A Ilnlcinef" van Kavel. Jl.iO—I1.5S NCRV, üitv. op gr. platen van de firkestsnite no. 3 van Rela ILtrtok. HOORSPELEN 8.1M)8_ii XtllV, Vijlde gedeelte van het vervtilchnorspel „Avondrust". <;ksi»kokk\ koord lrt.jik--ll.U0 VPRO. In de reeks ..Zorg om de mens' vanavond een causerie over het /eer moeilijk leren.* kind. 11.00—- tl .10 NCRV In de i ibnek ..Lang» »esen van kuns! cn schoon heid" spreekt A. Dcmedts over De laatste maanden van Gatdo Gezel.*. DIVERSEN* 9.0rt—9.45 VARA. De veertiendaagse radio-huiz ...le neemt er wat van mee". 9.0O—10.39 NCRV. Ad luajorem Dei gioriain. In deze vijfde uitzending over de bijbei tn het tijdbeeld van de kunst, een bespreking van de periode van 1685 tot 1725. 9.45—10.3» VARA. Met een klank beeld. dat in samenwerking wordt uiteezonden met de Vlaamse omroep, een herdenking van de schrijver Lode Zielens tAaaertenti* l.M.) pun. hoest. aucp. dtarrhec influcn/a. in etuis met b poeiicrs maar ook in ronder prijsverhoging, v raag u* drogist. MEENK'S POEH^^ helpen! Er zijn Meenk's Poedershoofdpij"- kies pijn. hoest, griep, a^irrhec. infiuenza. rheutnaiick, Vexmsiffeid bij gevatte kou. pcriodirkc pijnen ^r. enz. Veikrijgbaa» m etuis niet 6 poeders maar ook in een handige plasric HUISAPOTHEEK, «met f> verschillende etuis a6pocd<TS). /onder prijsverhoging. Vraagu* drogist, iMEENK'S POEDERS helpen! Er ajo rhdkTa«ciP«fcuPWVgfllt<K!p|:^btt|plbu. ieen hfridig? nTa ?V «wt Til EEK Ttt!ee acteurs die eem belangrijke rol speelden in het TV-spel van gistcrai'ond. ,2ijl tccllckome". Tommy, de zoon van de steén- 1 hoïiu.er (Gotferf can Calm jon j met Penelope (de Utrechtse hond Lillibet), de I»reling rare tante Jane. Televisie NA het weekoverzicht van het NTfS- joumaal een programma van de AVRO. Dit omvat: 8.3Ö ..Mogen wij u voorstellen" een kennismaking met de sterren In Ha- roJd Arien's Blaes Drama „Free and Easy**, waarvan op 7 december in -\m- plirt-o'Neill is geboren. Het meisje sterdam de wereldpremière gaat. 8.55 Mr. Hiltermann over 9.2b De Perry Conto show men^«u*e- mary Clooney. Nat .King Cole, de zan- j geres Gail Davis en de hond Rin Tin Tin. LAUSANNE Mevrouw* Oona Chaplin heeft dondetbag het leven geschonken aan een dochter van ze ven pond en anderhalf ons. Het i» hel zevende kind dat uit het huwe lijk tussen de 70-jarige Charlie Cha plin en de 34 jaar oude Oona Cha- heeft de naam Annette-Emilie ge kregen. De familie Chaplin heeft thans vijf dochters cn uvee zoons, die in leef tijd variëren van écn dag tot vijf tien jaar. dit soort mensen juist kan beschrij ven... de hoofdpersoon kan mij Father Jourdain misschien beter inlichten. on behaj Jourdain voor. „De slachtoffers' Wanne e schade wordt onder- Het waterdichte achi D« Bergström" maafct water. Onder de waterlijn, de aanvaring, ui; '.4*. *-r\r»r*t«»vvtv miw>( itnnr We HanvMniiC een ïwnl valt hei nugal lik ïün'ÖnV'Mr,; wam'he, ifhid Krijst kapbst 1 IMt (M «IniBWl lOJTCT <les-®2*?rrol"' De ....Hrhire.- tvotfieit srüt.ipt en ttpfifin HnnBen Inch scdeeitelljk in bailaM t-tatt htt tttnr K. De macnn e. ?Xt*VtrtB naar Ljn .edor.j pilem Kanten met ■mmImK v*'P geeft te updiiicbi rin melding wordt: gemaakt van om het weer recht te brengen. Alleen blijft het hem een raadsel, waar hij up is gestoten... Dc Si-Bit X is gezonken cn ligt op een halve mijl afstand van de ..BerRMrópT op de oodem van I de zee Uit de temp komt een wolk purperen kleurstof, die langzaam naar de oppervlakte st ijgt. Tim Makepiecc. en Brigid. die hua voelden, trachtten de aandacht van meneer Merry man al te leiden, maar blijkbaar behoorde hij tot dat soort aan toe mensen, die onmogelijk een onder- ..Of de gasten' tvvrp van gesprek kunnen laten va ren tot ze gelijk gekregen hebben. ..De tijd doorkomen?" riep hij uit en sloeg zijn ogen omhoog. ..Heeft J iemand ooit eeri bezwurender ver oordeling gehoord var» dit ontaarde ontwaarde en zenuwslopende kijk- spul- Wat was het programma?" Kathenne Abbott wierp een blik iop Aubyn Dale, die woedend naar Merry man keek. „Wel, eigenlijk was het de.begon ze. Dale wuifde met zijn handen. ..Aha! Ik wist het. Helaas, ik wist het wel. Van negenen tot haIX ticri. Elke dins dagavond. God sta me bij. Ik wist het". Hij boog zich voorover en wendde zich tot TM er ry man. „Mijn nummer weet tl. Dat wat. u zo ver afschuwt. Het Jol yun -zwem pak pro gramma Pack Up Vorer Trou bles. dat vreemd genoeg *n lichtelijk verschillende reactie te voorschijn roept in het doorlopend grote kijkers- public k. Heel berispelijk, on getwij feld. maar zo is het. Ze schijnen er van te houden," ..Bravo!" riep mevrouw Cuddy in het algemeen van hot andere einde van de salon en trappelde bij wijze van applaus. „Pack Up Your Troubles", riep me vrouw Dillington-Bliek uit. „Maar natuurlijk"" „Mevrouw." zei meneer Merry man kefte Juffrouw AWw»tt «trek „Zoudt u 7.0 goed willen juiste aard te beschrijven ik heb een vaag idee, dat iemand toen. zei, dat die uitzending eigenlijk op een andere tijd had plaatsgevon den, ik bedoel natuurlijk, als het al dat program/na was.'' „Hè?" riep Merryman uit en wees naar hem alsof hij zijn vinger had opgestoken. „Leg dat eens uit. Ge filmd? Op de band opgenomen?" „Ja. Maar natuurlijk kan ik..." Maar meneer Merryman had zich al vol leedvermaak op Aubyn Dale gestort. „Wat zegt u daarvan, me neer? Was die uitzending tevoren opgenomen?" Dale verzamelde ieders aandacht Isof hij allen uitnodigde om zich „De medespelen den? stelde Father hem in meneer Merryman te voegde Tim er- Ik vind het altijd prettig om ze ais gasten te beschou wen." zei Aubyn Dale. Mevrouw Cuddy zei onbeheerst: ,>Dat is een aardige, een prettige manier van spreken." L.Stil. Edith!" Katherine Abbott, die haar grote handen had zitten wringen, zei: „Ik herinner me niets van het program ma. Totaal niets." Ze rees half van haar stoel op en scheen toen van ge- rerlustigen. Hij breidde zijn armen uit en verbreedde zijn glimlach en hij klopte McAngus op het hoofd. „Knappe jongen," zet hij. „En ik dacht al dat het me gelukt was. Ik kon niet nalaten u erin te laten Ie pen, meneer Merryman. U wilt het me wel vergeven?" Merryman antwoordde niet. Hij staarde strak naar Aubyn Dale en hij zag eguit, zoals Brigid tegen Tim fluisterde, alsof hij zich met moeite inhield om Dale na de studie in zijn kamer te ontbieden. Dale versterkte deze indruk nog 5™!!. «randTen en liet zich dour met ongewone jongensachtig- beid te zeggen: „Ik zweer dat ik op hel punt stond te bekennen, Vanzelf.' „Dus het was geen echte uitzen ding?" vroeg Alleyn. „Die niet. Gewoonlijk wel, maar ik «>u toen op reis naar de Verenig de Staten zijn er. daarom hebben we the gefilmd." „Inderdaad?" zei meneer Merry- tman. „En was u toen op weg naar Bliek. „Grote goden. ja. fk heb de Verenigde Staten, meneer?" gehele Jolyon-zwempakmenigte tus- „Eigenlijk niet. Dat gaat zo met sen mij en Beryl Cohen. Twintig dié dingen. Er was een vergissing miljoen kijkers kunnen gceu ongelijk gemaakt in de datum. Ik ben drie hebben. Niettegenstaande meneer dagen later per vliegtuig gegaan. Merryman." Verduiveld vervelend. Dat beteken- Alleyn zet zacht: „Maar eindigt de, dat ik pas terug kon komen op het programma niet om halt tien? de dag vóór de afvaart." weer terugvallen. ..Meneer Merryman. u moogt juf frouw Abbott niet langer plagen." zei Brigid snel er. wendde zich daarna tuf Aubyn Date: ..L' heeft, in elk ge val een alibi naai' het schijnt!" „O. ja." antwoordde hij. Hij sloeg zijn dubbele cognac naar binnen cn stak op zijn beurt zijn hand onder de arm van mevrouw Dilimgton Hoe zit het met het volgende halve uur?" „Me weer schoonwassen van de oorlogsbeschildenng, beste kerel, en een biertje met de jongens drinken." in Men wfli b*»f pr gjn»W«ivjj over zijn de eens dat het alibi van Aubyn Dale '»n de wei vaststond toen McAngus moeilijkheden, dl* gelucht werden schroomvallig opmerkte: „Weet u door de.ja ik weet niet goed hoe ik ik kan het wei mis hebben maar „En uw alibi?" vroeg meneer Mer ryman veelbetekenend. „Ja... hm... kijkt u me maar niet aan. padre. Ik heb de avond met mijn liefje doorgebracht. En vrazg me niet om daarover uit te weiden, Geen namen, geen narig heden." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1