Verschrompelde ballon BSSffev.i. USB wmmmms Geschept OUDE DRAAI- DOOS 11 WilSSiPwtP M^gg Jl 1 r .'v mm Dagbladreclame niet te vervangen cioor TY-reclame Danny Kaye 1so ra t voor TV in VS N' Appel 4 Tuns en collega ail ct voor TV Vanavond en morgen Radio Zwitserland Antilliaanse vlag voor koningin V' WITTE KRUIS Bakschipper verdronken Zaterdag 5 december 1959 ETM^^l.NC.SWKi^K zou men dat gone kunnen noemen, waar. de r lwee<*« Ka'"er donderdag mee heelt beziggehouden: het in BtoSÉhlÉs!f v open baarheid afdoen van de af fa ire-Meuten be It. Voor'het écht naar REIN TG I S W EK K zou inen datgene kunnen noemen, waar. de Iweede Kamer zich donderdag mee heelt beziggehouden: het in open haar heid afdoen van de af fa ire-Meuten be It. Voor'het echtpaar Meulenhelt zit m deze at faire veel tragiek. De openbaarheid kent nu eenmaal geen scrupules; ze pleegt geen halt te maken voor feiten, die kiesheidshalve of op barrobartigheidsgnmden normaliter beier ongezegd kunnen blijven. Voor zover deze man en vrouw misschien zelf bedenkingen hebben gehad tegen liet prijsgeven van sommige, feiten, heeft de mateloze en mets ontziende campagne van De Telegraaf hun en anderen geen keus gelaten; Zij 2ijn meegevoerd in de stroom, ontketend door een twijfel achtige advocaat en een slecht befaamde krant; en, wie weet, hebben zij tenslotte zelf geloofd, martelaars te zijn,. Niels nü is een droever schouwspel dan dat van mensen, die zich martelaars dunken "eh op zeer overtuigende wijze blijken, het niet te zijn. vWant het meest verbluffende in deze zaak is dat er in het licht van de feiten zo weinig van overblijft. Het door de De Telegraaf geschilderde beeld van lichtvaardigheid, boosaardigheid, corruptheid en blindheid is ineengeschrompeld in 's lands vergaderzaal als een doorboorde ballon. De ironie van het tpevaJ wilde, dat net de heer Oud was die het vernietigende schot loste. De regering was „partij" en minister Beerman bevond zïc.h daarom in een verdedigende positie, ook al stond hij nog zo sterk. Maar de heer Oud was onverdacht: oppositieleider in de vorige Kamer en nu voorzitter van een regeringspartij. welker zetel tal, laat ons het bescheiden zeggen, nu juist niet ongunstig is bsïnvioed door de demagogische cam pagnes van De:Telegraaf. Het strekt hem en zijn fractie- tot eer, dat zij thans geen aarzeling hoegenaamd aan de dag hebben gelegd. EIGENLIJK sprak de heer Oud. die de resultaten van het commissie- onderzoek samenvatte, namens de hele Kamer. Er was niets ge bleken van enige onrechtmatige of. onrechtvaardige daad, verricht door'degenen die verantwoordelijk waren voor het zenden van het echtpaar naar een psychiatrische inrichting. De veronderstelling, dat de Kamermeerderheid zich uit kortzichtige partijdigheid achter de regering stelde, kwalificeerde de heer Oud als rondweg beledigend. En hij, die in politiek opzicht waarlijk geen vriend was geweest van het kabinet-Drees, vond nu woorden van waardering voor de oud-ministers Samkalden en Suurhoff. Er was twijfel gewekt aan bun integriteit; en het was nodig, duidelijk te laten uitkomen, dat de Kamer hieraan onder geen beding voet ■wenste te geven. Daarnaast kwam dan het relaas van de feiten van minister Beerman, onopgesmukt en overtuigend. Het zou kunnen zijn, dat de heer Van Rijckevorsel op deze donderdag middag iets heeft gevoeld van de bezwaren, verbonden aan het feit, doot een zeer speciale groep naar de Kamer te zijn afgevaardigd. Wanneer ook de liberale Kamerfractie zo scherp stelling nam tegen de door De Tele graaf gegeven voorstelling van zaken, wie stond dan nog achter de Meulen- beits? En daar kwam eenzaam de heer Van Rijckevorsel opdagen. Dit Kamerlid gaat door 'voor oorspronkelijk en onafhankelijk, maar er was weinig van deze eigenschappen te ontdekken in zijn betoog tegen de regering. Hij distantieerde zich van de Telegraaf-campagne; hij nam aan dat degenen over wie zo bitter de staf was gebroken, te goeder trouw hadden gehandeld. Hun hadden echter andere en zachtere middelen ten dienste gestaan. De heer Van Rijckevorsel wist wel, dat hij in een verloren stelling stond; materieelmaar nok moreel. Zou het'inderdaad niet zo zijn, dat hij heeft standgehouden, omdat hij wist, dat men het (buiten de Kamer) van hem verwachtte? FREULE WTTEWAEL VAN STOETWEGEN heeft nog iets gezegd over het feit, dat het echtpaar Meulenbelt zijn recht niet heeft ge zocht langs de normale wegen (rechtbank en raad van tucht) maar via de publiciteit. Zij knoopte daar enige conclusies aan vast, die voor de publiciteit niet bijzonder vleiend waren. Daarmee beroerde zij nog een ander punt. van deze zaak, n.l. de schade die De Telegraaf heeft toe gebracht aan de juiste waardering van de functie van de pers ïn het maat schappelijke leven. Het is waarachtig niet zo. dat de pers over allerlei dingen maar beter kan zwijgen. Hoe belangrijk de corrigerende taak van de k ra li ren in een democratisch bestel is, blijkt telkens opnieuw. Er is echter groot verschil tussen het aan het licht brengen van sommige Bedenkelijke feiten, welke anders aan de aandacht ontsnappen, en het er van uitgaan dat de maatschappij één opeenstapeling-van misstanden is. Het eerste heeft een opbouwende .strekking, het tweede een ondermijnende, wanneer men er permanent en consequent naar handelt. Wij hebben wel eens horen zeggen, dat de Meulenbelts. wier persoonlijke dingen zo genade loos zijn uitgestald, gewanboft hebben met bij De Telegraaf te belanden. Maar het staat 20. dat zij voor publiciteit eigenlijk ook alleen maar bij De Telegraaf terecht konden. Vrij Nederland heeft betoogd d3t de wijze, waarop Jacques Gans de Menlenbclt-affaire opvat, niet helemaal normaal meer kan heten, Fsveho -logisch biedt de hele Telegraaf een belangwekkend beeld door haar pogen <xm de weerzin, die behoorlijke mensen tegen haar voelen, te overtroeven door zikelijk succes met de meest bedenkelijke middelen. Dat ze ook onder „aar eigen dienaren slachtoffers maakt, wekt geen verwondering; doch het treedt niet zo aan de dag door de financiële voordelen, die het oplevert, en het is voor het zozeer blootgestelde echtpaar Meulenbelt een schrale troost. Hoe dan ook echter, een Kamerlid moet beseffen, dat er verschil is tussen publiciteit en publiciteit. Pi its Wi; Simon van Col- lem Iaat van- avond in zijn i extra grote j „Oude draai- doos" (van 8.20 —8.55 uur), in I het VPRO-tele- visieprogram- ma onder meer fragmenten zien van een nooit in het openbaar vertoond1? Nederlandse speelfilm: „De moord in het mode huis". gemaakt in 1940 door Piet van der Ham en Alfred Mazure. Hoofdpersoon hierin is Dick Bos, de allereerste Nederlandse strip figuur. Maurice van Nieuwenhuij- zen, die deze rol destijds speelde, komt misschien vanavond nog even langs. De film is nooit vertoond, om dat na de oorlog niemand zich Dick Bos meer herinnerde. Er is voorts te verwachten een ori gineel Stan Laurel en Oliver Hardy- fragment, gefilmd door camera man,.;. George Stevens de latere regisseur van de film „Het dagboek van Anne Frank", Jéanette MacDonald en Maurice Chevalier in „The merry widow" zullen de niet zo heel jonge kijkers, wellicht even van het pakjes-open maken en gedichten voordragen kunnen afhouden. Evenals trouwens de gedeelten uit de eerste Veilig Verkeersfilm uit 1920. Ih 1960 komen misschien scènes uit „Op hoop van zegen", met Esther de Boer—van Rijk en fragmenten uit Shirley Temple-films uit die „Oude draaidoos" van de heer Van Col lem tevoorschijn. Daarom wordt namelijk het meest gevraagd tot dusver. p EN onderzoek naar do invloed *-? van dagbladreclame in vergelij king met reclame in radio en tele visie op het Amerikaanse publiek heeft uitgewezen dat van dagblad reclame in het algemeen de grootste wervende kracht uitgaat. Een steekproef in enkele grote steden wees uit \it meer dan tach tig procent van de inkopen in de voedingssector werd gedaan op grond van advertenties in de dag bladen. In de groep met hogere inkomens bleek de invloed van dagbladrecla me in het algemeen het grootst. De groepen met lagere inkomens gaven vak- via reclame in de radio en tele-. tot aankopen te geraken. p EN van de begaafdste spelers van ■*-' komische rollen. Danny Kaye, heeft er tenslotte in toegestemd nog eens op he* Amerikaanse beeld scherm te verschijnen: hij heeft daartoe een exclu sieve overeen komst gesloten van drie jaar met de General Motors Corporation. Kaye zal <?enrti3".l per jaar verschijnen in een programma van een uur; het eerste optreden vindt plaats in 't najaar 1960. Kaye is siechts eenmaa. eerder in een te levisie-programma opgetreden, name lijk in 1956: in de film, met een speelduur van 90 minuten, waarop zijn belevenissen, waren vastgelegd tijdens zijn tournee door Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Europa ten behoeve van.het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF). De Nederlandse Televisiestichting kan. in verband met het ongeval dat minister Luns heeft getroffen, geen televisie-opname maken, van een ge sprek tussen, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Mur- ville, met minister Luns. Dit gesprek zou zondagavond worden uitgezon den. Zondagmorgen tussen 9 en 10 uur en tussen 12.3412.58 uur züllen via Radio Luxemburg (208 en 49.26 m> geheimen, aan de Appèl-4 krant verbonden, worden bekend gemaakt. Mies Bouwman maakt de geheimen bekend, en Cees de Lange staat prijs winnaars door middel van de tele foon te woord. Geldprijzen en t.y.- ontvangers zijn bezitters van prijs- bepajende kranten in 't vooruitzicht gesteld, terwijl bovendien een vijftal prijswinnaars een vet varken óf in natura óf geslacht óf in-blik zullen ontvangen. Radio Luxemburg her haalt tussen -13.1014.00 Uur deze uitzending en radio Hilversum I zal in een gezamenlijk-programma tus sen 22.05—22,20 uur de „geheimen"- krant uitzenden. Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.30S.20 KRO, in Populaire klassie ken speelt het Radio Kamerorkest o, I.v. Roelof Krol met Gé van Koten, hobo. werken van Hayfln, Giltay en Recer. LICHTE MUZIEK 7.lm7.30 VARA. Lichte gram.muziek. g.058.50 VARA. I.iehte gramunuziek. 10.55—11.25 VARA. Optreden van de Ramblers. GESPROKEN WOORD '.357.55 VPRO. Een klankbeeld over ie actie „ïtedt een,Kind". DIVERSEN 6.20—7.00 VARA. Besluit van de VARA Sinterklaas-speelgoedactie met een persoonlijk bezoek van Sinterklaas aan het Weeshuis in het Betuwsa stadje Buren. 8.309.10 KRO. Een vrolijk program ma getiteld „Sinterklaas, goedheilig- man". 8.50—10.00 VARA. Amusementspro gramma „Week uit«week in". 0.20—10.25 KRO. Amusementsprogram ma „Tierelantijn en". 10.00—10.30 VARA. Het radiospel „Wie is het?" Televisie A het journaal en weer overwicht ran. de NTS een programma van de VPRO. Pit omvat: 8.20 simon van Collem's „Oude draai doos". 8.35 Voor de kinderen een kort Sinter- kla.isprogramma. 9.05 Een reportage uit het cabaret Tiueel-tangel. fl.Ss „Voor hen geen Sinterklaas", de herhaling van de reportage van de vluchtelingen in Marokko, Ds. yan Xleuvenhuijzen spreekt een slotwoord. ERNSTIGE MUZIEK 13.30—12,15 KRO, Het Utrechts Stede lijk Orkest o.l.v. Paul Hupperts speelt werken van Lex van Delden en Mat- tinu. 2.2U—3.19 AVRO. Concert door het Radio Kamerorkest o.i.v. Roelof Krol ninn.v. de hariton Rom Kal ma Wer ken van Johann Christian Bach, Mo zart, Kavel, Henk Stam en Oscar van Hemel. 2.303.19 KRO. Zesde uitzending in de reeks pianowerken van Gabrlël Fau- ré, door de pianiste Germaine Thijs- sens-Valentin. 1 3.25—4.00 AVRO. .Het Hollands Strijk kwartet speelt het kwartet in a kl. opus 51 van Brahms. 3-35—4.00 KRO. Muzikale causerie van Willem Andriessen over* de symfonie no. 2 van Camitle Saint-Saëns. OPERA Tv 8.55—9.30 KRO. Louise de Vries, so praan en Cornells Schel 1, bariton, in een beicanto programma met het promenade-orkest o.l.v. Hugo de Groot. LICHTE MUZIEK 4.004.30 AVRÓ. De Amerikaanse zan geres treedt op met de Skymasters o.l.v. Rep Rowold. 6.306.55 VARA. Het zigeunerorkest o.l v. Nicu Vladescu. 11.20—11.55 AVRO. Ben Levi presen teert zijn honderdste programma „Met de Franse slag", HOORSPELEN 1.10—1.30 KRO, „De Wadders". 5.30—5.50 VARA, „Het huis ntet de gekroonde Karnton". 8.35—9,15 AVRO. „Een romantisch; verhaal", een spel van André Kuyten onder regie van Bert Dijkstra. 9.3010,05 KRO. „De beer en de aap" een spel van Anne Marie Matter, ge regisseerd door Willem Tollenaar. GESPROKEN WOORD 2.00—2.20 AVKO. Pierre H. Dubois be spreekt „Almet-vous Brahms door Frangolse Sagan. DIVERSEN 2.002.30 KRO. In het jeugdprogram ma Radio-prenteboek een bezoek van Sinterklaas aan Keteldorp. 6 .S37.30 VARA. J ournallstenforum „Bij nader inzien..." 7.308.00 VARA. RadiD-cabaret „Ik zo» zo graag". 8.13—8.45 KRO. Radio-cabaret „De hal- j ve maand(d)", 9.45—10.00 AVRO. Comme ci. comme ca. eer. stemmingsbeeld uit Parijs door Jan Bmsse. 10.05—10.25 KRO. „Als je niet op staat, blijf je maar liggen Het geheim van de Appèl IV-krant. (Adoerientte t.M.j Zwitserland,., gezondheids bron door sneeuw en zon Bruinverbrand, gezond en geestelijk gesterkt - zo komt u teruq van uw wintervakantie in Zwitserland. De zon en de tintelende Alpenluchi werken als een tonicum en geven u de nodige energie om er weer volop tegen te kunnen. Uzultverruktzijn van het Zwitserse landschap, de Zwitser se keuken en Zwitserse gastvrijheid. Ervaren instructeurs van de Zwitserse Skischool stoon klaar, om u op vlotte wijze in de witte sport te bekwamen. En hoe gezeliig zijn de avonden In elk van de 150 Zwitserse winter- vakantlecenfro. Overal vindt u hotels naar uw smook en uw beurs. Ja, Zwitserland biedt u het meeste va- kantieplezier voor uw geld. Wanneer u tn januari gaat, is het er rustiger engoedkoperI Vraag inlichtingen, prospectussen etc. bij de reisbureaus, of het Natio naal Zwitsers Verkeersbureau, Ko ningsplein 11Amsterdam, fel, 31400. SOESTETJK Op paleis Soestdijk heeft gisteren de Antilliaanse gevol machtigde minister, de heer W. F. M. Lampe. de Koningin de eerste nieuwe vlag voor de Nederlandse Antillen, die op Statuutdag (15 dec.) op de Antilliaanse eilanden zal wor- - - den ontplooid, overhandigd. Minister I jutten, moet tic er een knaak naast I.amrjp was in fp^plsrhan van do iCPOCtt. Geef 7126 HlHilT TC O- CUGerS. N de middag 'kwam. opeens Sin- 1 terklaas de kroeg binnen. Hij was Piet-locs en, als je hem goedwillend door de oogharen bekeek, nog nèt acceptabel, maar op de keper be schouwd leek hij voornamelijk op de domme broer van de bisschop, die nooit tvilde deugen. „Dag lieve kindertjes" zei hij,met een intonatie, die op applaus voor uitliep. Maar het was stil en de paar vas te jongens die boven hun glas ston den te somberen hadden geen trek in hem. Ook de kastelein liet het bij een koele blik, die hem uit zfjn ver momming pelde, tot alleen een klant overbleef aan wie gevraagd kon worden: „Wat zal het wezen?" Een jonge," zei de Sint, „En geef ze allemaal maar wat." Dat maakte de stemming tets warmer. Na het tioecrfe rondje begon een man, twens geoarieerd strafregister op zijn ge zicht gebeiteld stond, reeds teder over zijn moederen toen het derde binnen was, geloofde iedereen weer in Sinterklaas. „Zo, nou ga ik weer eens het dak op," zei de heilige. En met een ach teloos gebaar in de richting van de tapkast: „Ik betaal morgen wel." Er viel een kille schaduw over de vreugde. „Gekkerd!", zet de kastelein, „be taal nou effe." „Ach man dat komt toch' wel goed..." „Ifc ken je niet." Met een poging tot humor, die hij nakeek als de Amerikanen hun maanraketten, sprak de bisschop: „Ifc beh Sinterklaas." „Nou moet je me niet zo oer- schrikkelijk laten brullen," zei de kastelein landerig. ,ik ben Kêés," riep de Sint, een ander register opentrekkend. En hij rukte zijn baard een eindje naar beneden. De kastelein monster de het oude gezichtje dat te voor- schijn fctoam zonder ontroering en ook de paste jongens keken er -koel naar. ,Jk heb niet de eer," klonk het von achter de tapkast. De Sint liet de baard terugschie ten. „Kees." zei hij ontgoocheld. Wie kent Kéés nou niet..." En inziend dat men soms de eigen populariteit overschat: ,Jk kan me fiets hier laten." „Sinterklaas op de fiets. We leven wél in het atoomtijdperk," mompel de de kastelein. En hij ging mee naar buiten om hem te halen. Het voer tuig verkeerde in net zo'n afge trapte staat cis zijn- baas, zodat hij zei: „Nee hoor. Als ifc die wil laten AN 5.00 tut 6,30 uur een uitiending het Convent der Kerken uit de Gereformeerde Fontetókerk te Voorburg, Voorganger in de dienst ds. J. O ver du in uit V eenend aal. 's Avonds een programma van de VARA. Uit omvat: 8.00 De rubriek Mensen, dingen, nu 8.10 Jan Blokker presenteert Film- venstcr. 8.40 Een toeristische documentaire van dr, L. van Egeraat over Denemarken. 9.99 Wim lbo's „Artiestencafé". 9.45 Extra NTS-joarnaal: bezoek Ei senhower. Om 10.00 het gemeenschappelijke pro gramma „Sport beeld". Lampe was in gezelschap van de Antilliaanse vice-premier en minis ter van Economische Zaken, de heer C, D. Kroon en de minister van Fi nanciën, de heer J. E. Yrausquin, De beide ministers waren tot vandaag Tctloinsio voor besprekingen in Nederland. j. vtvvtotv £je nieuwe Antilliaanse vlag, ver vaardigd in Nederland, bestaat uit een wit veld, waarop een rode en een blauwe baan elkaar kruisen. In het midden van dè blauwe baan zijn in een ovale rangschikking zes witte sterren aangebracht, die de zes eilan den (Ctiragao, Aruba, Bonaire, St Eustatius, Saba en Sint Maarten) symboliseren. Het ontwerp is kortgeleden wette lijk vastgesteld. lAduerzentie t.M.) IK KAN TOCH W£T CNSEVCAAGP MEGGAAN JENNIFER ANNE ZAL fR GEEN BEZWAAR TEGEN WÊBBE/V CAROL EN BOVENDIEN ZAL NET' JC VOELT EF? WEL VOOR NIET? ZAL PAUL OPBELLEN PAT" JE MEEKOMT? AFGESPROKEN DUSt JE GAAT MFEPAT POE JE TOCH, HIT CAROL"? DOEN ttiHttFT H'J óa«JK? JH... VANMIDDAG TEKEN CONTRACT. OflflTU HeriflND KOPEN? IK HOOP. WELNÉcHET P EEN OUD ZOMEK THEflTtiZ ACH Jfl...IKHERINNER HET INCEPü,..VROEGER WHG DPT HEÊi POPULAIR ^PROerjE EN IKZ'JH fr'J Dié DCHDUR WéZEN K'JKEN W6PR VA* MENEER EOGGeEWeERT Oflt heteropookt en snel binnen. Als kapitem Kob DE TCktg, PIJNSTILLER Rugjiij'n,., maar ook andere plagende pijnen prompt weg met WITTE KRUIS Tabletten, poeders, vaagt URK De 57-jarige bakschipper A, Meun uit Urk is gisteren van zijn schip overboord geslagen en ver dronken. De bak waarop hij voer was geladen met keileem, die bij Urk wordt opgebaggerd, op weg naar de dijk bij Marken. Een mede-opvaren- I de zag de schipper in het water I vallen en wierp hem nog een red- dingboei toe maar de heer Van Meun zag geen kans om de boei te grijpen. Toen men op de sleepboot het on geval eenmaal bemerkt had, verliep er te veel tijd met stoppen en bij draaien om nog hulp te kunnen bieden. MADRID Het Spaanse staats hoofd, generalissimo Franciscus Franco, heeft vrijdag in Madrid zijn 67ste verjaardag gevierd. Hij presi deerde deze dag de bijeenkomst van twaalf uur, die hij elke twee weken met zijn ministers in zijn paleis in de omgeving van Madrid houdt. leggen. Geef me maar Zijn inventariserende blik mat de Sint van voeten tot hoofd; „Dat!" besloot hij. - En hij wees op een gehoorappa raat. Maar dan kan ik niks meer ho ren." opponeerde de Sint. Hij keek de kastelein aan, begreep toen dat die er niet kapot i?nn zott zijn en ontdeed zich van het toe stel. Het werd tussen de flessen ge legd. .pils je nou morgen hier komt, met ?.Mer vijf en zeventig, dan krijg je het terug," zei de kastelein. „Wat?" vroeg de Sint. „Vier vijf en zeventig," riep. de kastelein. „Hoeveel?" De deur ging open en een jonge vrouw kwam binnen, met een klein meisje aan de hand. „Dag opa.'" rie^ het kind en het rende dadelijk, naar de kastelein toe, die haar teder optilde, pas toen ze op zijn arm zat, ontwaarde ze Sin terklaas. Haar gezichtje begon te stralen. Ze liet zigh weer op de grond zakken en trippelde naar hem. toe- „Ga jü een mooi versje voor me zingen?" vroeg hij. ,Ja Sinterklaas." „Dan moet je eerst even dat din getje voor me halen, anders kan ik het niet horen." Ze deed het braaf. Toen hi; het apparart weer aan hadluisterd: hy aandachtig, naar haar ,J3te ginds komt de stoomboot',, en z~': .JVfdói zo, En nou gaat Sinter klaas cadeautjes voor je inpakken. Hij nam de fiets en reed er mee naar buiten. Het gezicht van de kastelein toonde een mengsel va» bitterheid en ontzag, toen hij sprak: „Ik ben vaak geschept. Maar nog nóóit door oen DEN HAAG Tot directeur van de dienst van Binnenlandse Zaken in Hollandïa is benoemd de heer A- Boendermaker, tot dusver onderdi recteur van deze dienst De seinen van de „Bcrgström" zijn ook opgevan- heden bevindt, rektmt hij snel uit, hoe dicht hij j anUvoord gen" door de Nederlandse sleepboot „Bruinvis" j er bij is. Twintig mijl! Dan zou hij best een kijkje op weg van Boston r.aar Puerto Rico met een I kunnen gaan nemen. Maar hij kan het dok niet dok van 14 000 ton Het is kapitein Robs derde in de steek laten zonder zijn rederij eerst toe- rots als kapitein op de ..Bruinvis" Wanneer hij f stemming te vragen. Een telegram suist bliksem- j verneemt dat «en Noors schip zich in moeilijk- i snel over de oceaan en. na een half uur Komt net het verantwoord acht de sleep enkele uren in de steek te laten, dan kan hu, wat de rederij betreft, alle hulp en bijstand verlenen, die de Noor wel licht nodig heeft. migen van ons," riep ze, „bestaat er geen ontsnapping. We zij" onze rnirfi eigen slaven. Geen ontsnapping en ,l geen bevrijding." „Onzin!" zei Merryman scherp. „Er is altijd een bevrijding en een ont- <1*1snapping. Dat is een kwestie van moed en vastberadenheid." Katherine Abbott snikte luw. boord ..Het spijt me," mompelde ze. „Ik ben mezelf niet. Ik had niet zoveel champagne moeten drinken." Ze keerde zich af. Father Jourdain zei snel: ..Weet 33 bott het zich nu," suggereerde kapi- u, meneer Mc Angus, ik vrees dat tein Bannerman. „Daarmee zoudt u u ons niet geheel overtuigd hebt. „En geen alibi," zei meneer Merry- een alibi hebben." „En daarmee is het laatste alibi man fijntjes. „Herinnert u het zich, juffrouw Van de baan," zei de kapitein. „Me- Er hing een moment van onbe- Abbott?" vroeg McAngus bezorgd, neer Merryman heeft gewonnen.' haaglijke stilte terwijl niemand el- Iedereen keek juffrouw Abbott jlet veel omhaal overhandigde hg kaar durfde aankijken en toen kwam aan en het was iedereen, behalve Merryman zijn vijf shillings. Allcyn. plotseling McAngus weer tussenbei-' McAngus, onmiddellijk duidelijk, McAngus en Aubyn Dale volgden de, „Nu herinner ik bet me allemaal dat zij hevig ontdaan was. Haar zijn voorbeeld, duidelijk." zei hij. „Het was de avond lippen trilden. Ze bedekte haar Ze begonnen tegelijk door elkaar voor' ik de eerste keer last kreeg en mond met haar hand in een tame- tc praten en met uitzondering van [toen zat ik naar de televisie te kij- lijk naargeestige parodie van na- de Cuddy's keek niemand naar Ka ken!" denken. Ze schudde haar hoofd en iherine Abbott Brigid ging voor haar Proaramma'" snauwde Merryman haar °Sen liepen over. staan en beschermde haar voor de "McAneus glimlachte bedeesd naar -Nee?" vroeg McAngus. die niets blikken van de anderen. Ze deed het Aubvn Dale O" giechelde hij ik merkte en bijziend met zijn ogen heel tactisch en het versterkte Al ben een heftige bewonderaar weet knipperde. „Probeer het nog eens, iCyn in zijn mening dat Brigid een. ben een hemge bewonderaar, weet juf{rouw Abbott Het was een don- aardig kind was. Mevrouw Dilimg- kere, tamelijk zware dame. Ik be- toti-Blick ging bij haar staan en Het bie6fk dat hg inderdaad naar natuurlijk, dat was de indruk automatisch verzamelde zich een Pack Up 1 our Troubles had zitten je van haar kreeg. Omdat je het groepje rond mevrouw Dillington- kijkeri. Toen ze hem vroegen of hg gezicht niet kunt zien en het achter- Bliek. Vandaar dat er tussen Ka- zich herinnerde, zei hij cürcct: boofd is niet scherp ingesteld, is het therine en de rest van de wereld .vHeel duidelijk Alieyn zag dat ha- wcb meneer Dale? Maar ze bleef een sche-'dsmuur werd opgetrokken, tnerine Abbott haar ugen sloot alsof zeggen, dat ze zeker wist (en haar waarachter zij in haar zakdoek ze duizelig was. „Er -was een dame, stem hebben ze misschien ook een stond te trompetteren, vervolgde McAngus, „die vroeg o., ze b£Jetje veranderd) dat haar vriendin Even tater ging ze staar_ toen ze zou gaan trouwen. vreselijk gekwetst zou zijn omdat zichzelf weer meester was, bcdank- „Die zijn er bijna altijd," kreunde die, behalve zijzelf, zo weinig men- te Alieyn voor het partijtje en gmg Dale en trok een gezicht van komi- sen had die om haar gaven." Hij naar haar hut. sche wanhoop. knikte naar Aubyn Dale. „U was De Cuddy's kwamen naar voren, „Maar dit was erg gecompliceerd, toen wonderbaarlijk," zei hij. „zo die Kennelijk erop uit waren eerst het arme ding. want ze dacht dat ze tactvol. Gver de eenzaamheid. Ik via toespelingen en daarna Via daardoor haar grote vriendin in de weet zeker, dat als u het gezien rechtstreekse vragen over de ver steek zou laten en haar grote vrien- had, juffrouw Abbott, u het zich warring van juffrouw Abbott ver- din wist er nog niets van en die zou zeker zoudt herinneren. Meneer Da- der te praten. Ze kregen van nie- verschrikkeliik overstuur raken. Ja" le gaf zulke praktische en bruik- mand enige steun. McAngus zag riep McAngus, „ik herinner het me bare wenken. Ik weet niet precies er verward uit Tim stond met on duidelijk. Als ik nu maar zeker was meer wat ze waren..." gid te praten en kapitein Banner- 'van de datu^. De vijfentwintigste? Katherine Abbott keerde zich tot man en Aubyn Dale onderhielden Ik bedoel de vijftiende natuurlijk." hem en riep met ontstellende hef- een conversatie met mevrouw Dtl- i Dale zei: „Ik zou u niet kunnen tigheid: „Schei in godsnaam met iington-Blick. Meneer Merryman i zeggpn welke uitzending dat was, dat gepraat, uit. Praktische wenken! koek édn keer "Ver zijn brdlegla- maar ik herinner me het arme ding Wat "heb je aan „wenken" als je zen naar de Cuddy's, graaide in nog goed. Ik geloof dat ik haar ge- in een soort van hel leeft!" Ze keek zijn haar en zei iets van „Hoe ihw*- i hoipén heb. Dat hoop ik ten minste! hen allen met een uitdrukking van bido cupiditatis," en wel met luide 1 „Misschien herinnert juffrouw Ab- kennelijke wanhoop aan. „Voor som- stem tot Alieyn en Father Jourdain.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1